www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 12.01.2018.

Института за плућне болести Војводине

На основу чл. 17. Статута Института за плућне болести Војводине, чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 1/2015) у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину („Службени гласник РС“ бр. 61/2017), а у складу са Кадровским планом за Институт за плућне болести Војводине за 2017. годину бр. 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године, расписује се

ОГЛАС
за пријем у радни однос

1)      Виша медицинска сестра/техничар на одређено време до 6 месеци, с пуним радним временом,    2    извршиоца;

Услови:

-              високо образовање стечено
у школама здравствене струке, на струковним студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама из области медицине у трајању од најмање две године, по пропису који уређује високо образовање до 10. септембра 2005. године

-         положен стручни испит.

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за плућне болести Војводине.

 

2)        Медицинска сестра/техничар на одређено време до 6 месеци, са пуним радним временом,    9    извршилаца;

Услови:

-         завршена средња медицинска школа, општи смер

-         положен стручни испит.

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за плућне болести Војводине.

3)      Медицинска сестра/техничар са пуним радним временом, до повратка привремено одсутног запосленог са породиљског одсуства,    1    извршилац;

Услови:

-         завршена средња медицинска школа, општи смер

-         положен стручни испит.

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за плућне болести Војводине.

 

4)      Виши лабораторијски техничар на одређено време до 6 месеци, с пуним радним временом,    2    извршиоца;

Услови:

-              високо образовање стечено
у школама здравствене струке (смер виши лабораторијски техничар), на струковним студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама из области медицине (смер виши лабораторијски техничар) у трајању од најмање две године, по пропису који уређује високо образовање до 10. септембра 2005. године

-         положен стручни испит.

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за плућне болести Војводине.

 

5)      Виши физиотерапеут на одређено време до 6 месеци, с пуним радним временом,    1    извршилац.

Услови:

-              високо образовање стечено
у школама здравствене струке (смер виши физиотерапеут), на струковним студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама из области медицине (смер виши физиотерапеут) у трајању од најмање две године, по пропису који уређује високо образовање до 10. септембра 2005. године

-         положен стручни испит.

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за плућне болести Војводине.

Заинтересовани кандидати подносе:

-       својеручно потписану молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефон, e-mail адресом и изјавом да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води кривични поступак,

-       фотокопију дипломе о завршеној школи,

-       фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

-       фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),

-       фотокопију извода из матичне књиге рођених,

-       фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),

-       фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће Коморе,

-       фотокопију радне књижице или доказ о радном стажу (уколико га има кандидат), односно потврду о радном искуству (за кандидате на одређено време).

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Институт за плућне болести Војводине.

Кандидати који се благовремено јави на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа биће позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за доношење одлуке о пријему.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање, Филијала Нови Сад и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за конкурс за пријем у радни однос“ и називом радног места за које се конкурише, на адресу: Институт за плућне болести Војводине, 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана бр. 4.

Након расписивања огласа, а пре истека рока за предају пријава за оглас, именоваће се Комисија за пријем.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб страници Института за плућне болести Војводине (www.ipb-ild.edu.rs). Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос пре закључивања Уговора о раду биће дужан да достави: доказ о општој здравственој способности; доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатитис Б; лекарско уверење као доказ о здравственој способности за заснивање радног односа на радним местима са повећаним ризиком према Акту о процени ризика Института за плућне болести Војводине, уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје надлежни суд); оверену фотокопију дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик надлежне коморе Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање – М образац.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

 

Директор Института

Проф. др сци. мед. Илија Андријевић

Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана