www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 12.10.2018.

Клиничко-болнички центар ''Бежанијска Коса'' Београд

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - Oдлука УС и 113/17), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од  03.09.2015. године, расписујем следећи

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1  стручног сарадика за јавне набавке на одређено време (најдуже до 24 месеца) у Одсеку јавних набавки

са пуним радним временом и пробним радом од 3 месеца

 

Услови за заснивање радног односа за стручног сарадника за јавне набавке су:

 

Високо образовање:

·         на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године

·         на основним студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

 

Додатна знања / испити / радно искуство

·         знање рада на рачунару;

·         положен стручни испит за службеника за јавне набавке, у складу са законом.

 

Критеријуми:

1.       радно искуство у струци (које се доказује Уговорима о раду).

2.       оцена на разговору

 

Опис посла:

  • прикупља и обрађује податке о потребама за добрима, услугама и радовима у циљу спровођења јавних набавки и набавки на које се закон не примењује,
  • прима понуде и исте доставља комисији за избор најповољнијег понуђача,
  • води дневник јавних набавки и набавки на које се закон не примењује,
  • прикупља податке за израду стручних анализа и извештаја из области јавних набавки и набаки на које се закон не примењује,
  • прикупља податке и припрема делове годишњих планова јавних набавки и набавки на које се закон не односи,
  • припрема документацију у поступцима јавних набавки,
  • припрема и обрађује све податке за набавку потрошног канцеларијског материјала и ситног инвентара,
  • учествује у поступцима јавних набавки као члан комисије,
  • контролише формалну исправност документације у поступцима јавних набавки,

·         води евиденције о закљученим уговорима у поступку јавних набавки и набавки на које се закон не примењује и прати реализацију јавних набавки,

·         дужан је да се у свом раду придржава процедура и упутстава предвиђених системом квалитета,

·         обавља и друге послове за које је едукован по налогу шефа одсека и непосредног руководиоца организационе јединице.

 

Заинтересовани кандидати подносе – неоверене фотокопије следећих докумената:

 

·         пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е- mail адресом

·         фотокопију дипломе о завршеном високом образовању од 180 ЕСПБ бодова

·         фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је диплома издата на девојачко презиме)

·         фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује)

·         доказ о радном искуству у струци: (које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује због израчунавања стажа као и минулог рада у здравству)

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 

-          доказ о општој здравственој способности; оверене фотокопије: дипломе; извода из матичне књиге венчаних (уколико је диплома издата на девојачко презиме); неоверене фотокопије: одјаве на претходно осигурање – МА обрасца; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом); картице текућег рачуна; радну књижицу уколико је поседује (због израчунавања стажа као и минулог рада у здравству), као и картицу здравственог осигурања.

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време за радно место – 1 стручног сарадника за јавне набавке”.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605. 

 

Д-но:

 

·          директору

·          кадровској служби

·          огласна табла

-          архиви

 

 

Директор Клиничко-болничког центра       

Асс. др сц. мед. ВНС Марија Здравковић 

Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана