www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 21.10.2014.

О министарству

За обављање послова из делокруга Министарства образоване су се следеће основне унутрашње јединице:
  1. Сектор за организацију здравствене службе
  2. Сектор за здравствено осигурање
  3. Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту
  4. Сектор за европске интеграције и међународну сарадњу 
  5. Сектор за лекове и медицинска средства, психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре
  6. Сектор за инспекцијске послове
  7. Секретаријат Министарства
Организациона структура

На основу Закона о министарствима („Службени гласник Р.С.“ бр: 72/12 и 76/13)

Министарство здравља обавља послове државне управе који се односе на:

Систем здравствене заштите; систем обавезног здравственог осигурања, других облика здравственог осигурања и доприноса за здравствено осигурање; ближе уређивање права из здравственог осигурања; учествовање у припреми и спровођењу међународних споразума о обавезном социјалном осигурању; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; садржај здравствене заштите, очување и унапређење здравља грађана и праћење здравственог стања и здравствених потреба становништва; организацију здравствене заштите; стручно усавршавање и специјализацију здравствених радника; здравствену инспекцију; организацију надзора над стручним радом здравствене службе; обезбеђивање здравствене заштите из јавних прихода; здравствену заштиту странаца; евиденције у области здравства; услове за узимање и пресађивање делова људског тела; производњу и промет лекова, медицинских средстава и помоћних лековитих средстава и инспекцијске послове у тим областима; производњу и промет опојних дрога и прекурсора недозвољених дрога; ископавање и преношење умрлих лица у земљи, преношење умрлих лица из иностранства у земљу и из земље у иностранство; санитарну инспекцију; здравствени и санитарни надзор у области заштите становништва од заразних и незаразних болести, здравствене исправности животних намирница и предмета опште употребе у производњи и промету, јавног снабдевања становништва хигијенски исправном водом за пиће и другим областима одређеним законом; контролу санитарно-хигијенског стања објеката под санитарним надзором и средстава јавног саобраћаја; санитарни надзор над лицима која су законом стављена под здравствени надзор, као и надзор над постројењима, уређајима и опремом која се користи ради обављања делатности под санитарним надзором; утврђивање санитарно-хигијенских и здравствених услова објеката под санитарним надзором у поступцима изградње или реконструкције и редовну контролу над тим објектима; санитарни надзор на државној граници, као и друге послове одређене законом.

На основу Закона о здравственој заштити („Службени гласник Р.С.“ бр: 107/05; 72/09; 98/10; 99/10; 57/11; 119/12 и 45/13)                            

Министарство здравља обавља послове обезбеђивања општег интереса у здравственој заштити који се односе на:
Праћење и проучавање услова живота и рада и здравственог стања становништва, односно појединих групација становништва, узрока појава, ширења и начина спречавања и сузбијања болести и повреда од већег социјално-медицинског значаја;
Промоцију здравља у складу са програмима здравствене заштите и обезбеђивање услова за спровођење посебних програма за очување и унапређење здравља;
Спровођење епидемиолошког надзора и организовање и спровођење посебних мера за заштиту становништва од заразних болести, спровођење ванредних мера утврђених у складу са законом којим се уређује област заштите становништва од заразних болести, као и спровођење програма за спречавање, сузбијање, одстрањивање и искорењивање заразних болести, у складу са законом;
Спречавање, сузбијање и гашење епидемија заразних болести;
Праћење и спречавање хроничних масовних незаразних болести и болести зависности;
Епидемиолошко и хигијенско систематско праћење, као и систематско праћење и испитивање утицаја загађења животне средине на здравље људи, као и систематско испитивање здравствене исправности животних намирница, предмета опште употребе и воде за пиће;
Хитну медицинску помоћ особама непознатог пребивалишта, као и другим лицима која право на хитну медицинску помоћ не остварују на другачији начин у складу са законом;
Здравствену заштиту лица која се налазе на издржавању казне затвора која им се пружа ван завода за издржавање заводских санкција, извршавање мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи, обавезног психијатријског лечења на слободи, обавезног лечења алкохоличара и наркомана;
Спречавање и отклањање здравствених последица проузрокованих елементарним и другим непогодама и ванредним приликама;
Организовање и развој интегрисаног здравственог информационог система прикупљањем, обрадом и анализом здравствено-статистичких и других података и информација о здравственом стању и здравственим потребама становништва, као и праћење података о функционисању здравствене службе у погледу обезбеђености простора, кадрова, опреме и лекова, као и праћење показатеља извршења рада;
Праћење и стално унапређење квалитета здравствене заштите и спровођење и контролу квалитета здравствене заштите;
Организовање и спровођење провере квалитета стручног рада;
Ванредну контролу квалитета лекова, као и контролу случајних узорака лекова који се употребљавају у хуманој медицини, по програму министарства надлежног за послове здравља (у даљем тексту: Министарство);
Подстицање активности за унапређивање рационалне фармакотерапије у лечењу оболелих и повређених;
Подстицање активности на омасовљавању добровољног давалаштва крви и спровођење програма прикупљања крви, као и давања и примања органа и ткива за пресађивање;
Обезбеђивање услова за рад републичких стручних комисија, као и комисије за процену здравствених технологија;
Подстицање активности хуманитарних и стручних организација, савеза и удружења на пословима који су као приоритет предвиђени Планом развоја, односно посебним програмима здравствене заштите;
Учешће у обезбеђивању средстава за уједначавање услова за равномерно остваривање здравствене заштите на целој територији Републике, а посебно на примарном нивоу здравствене заштите у општинама са неповољним демографским карактеристикама и недовољно развијеним општинама, у складу са приоритетима;
Средства за изградњу и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач Република, које обухвата: инвестиционо улагање, инвестиционо - текуће одржавање просторија, медицинске и немедицинске опреме и превозних средстава, односно врши набавку медицинске и друге опреме неопходне за рад здравствених установа и превозних средстава, обезбеђивање средстава, односно набавку опреме за развој интегрисаног здравственог информационог система, као и обезбеђивање средстава за друге обавезе одређене законом и актом о оснивању;
Финансирање примењених истраживања у области здравствене заштите;
Примену мера Владе у елементарним и другим непогодама и ванредним приликама у складу са законом којим се уређује поступање у ванредним ситуацијама;
Обезбеђивање средстава за обављање других послова из члана 124. став 2. тач. 1)-7) Закона о здравственој заштити, као и за поступак утврђивања нивоа јонизујућег и нејонизујућег зрачења у области здравствене заштите од стране завода за медицину рада основаног за територију Републике Србије.
Средства за остваривање општег интереса у здравственој заштити обезбеђују се у буџету Републике.

На основу Закона о здравственом осигурању („Службени гласник Р.С.“ бр: 107/05; 109/05; 57/11;110/12 и 119/12)


Министарство здравља обавља послове којима обезбеђује:
(1) Право на здравствену заштиту за случај настанка болести и повреде ван рада;
(2) Право на здравствену заштиту у случају повреде на раду или професионалне болести;

и то:
Мере превенције и раног откривања болести;
Прегледе и лечење жена у вези са планирањем породице као и у току трудноће, порођаја и материнства до 12 месеци након порођаја;
Прегледе и лечење у случају болести и повреде;
Прегледе и лечење болести уста и зуба;
Медицинску рехабилитацију у случају болести и повреде;
Лекове и медицинска средства;
Протезе, ортозе и друга помагала за кретање, стајање и седење, помагала за вид, слух, говор, стоматолошке надокнаде, као и друга помагала (у даљем тексту: медицинско-техничка помагала).
Здравствено васпитање;
Систематски и остали прегледи деце до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног средњошколског, односно високошколског образовања а најкасније до навршених 26 година живота, жена у вези са трудноћом и одраслих особа;
Превентивне стоматолошке и профилактичке мере за превенцију болести уста и зуба код трудница и деце до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног средњошколског, односно високошколског образовања а најкасније до навршених 26 година живота.
Здравствено васпитање у вези са планирањем породице, превенцијом трудноће, контрацепцијом и хируршком стерилизацијом, тестирањем на трудноћу, тестирањем и лечењем сексуално преносивих болести и ХИВ инфекције;
Вакцинација, имунопрофилакса и хемопрофилакса која је обавезна према републичком програму имунизације становништва против одређених заразних болести;
Хигијенско-епидемиолошке и друге законом предвиђене мере и поступке у вези са спречавањем, откривањем и лечењем ХИВ инфекције и других заразних болести и спречавањем њиховог ширења.
Покажи послате коментаре (9)
ig 6.7.2013. - 16:5
zanima me zasto se sada vecina lekova kupuje a uglavnom se radi o neophodnim lekovima.u zakonu se moze procitati da svaki covek ima pravo na kvalitetnu zdravstvenu zastitu ali nazalost vecina nemoze sebi priustiti kvalitetan lek pa o kakviom pravu pacijenata treba govoriti i opravu na jednake sanse za sve a svi imamo pravo na overene zdravstvene knjizice
IGBALA BIBIC 4.7.2013. - 18:27
ZASTO PRVO NA BANJSKO LECENJE NEMAJU SVI ONI KOIMA PREPISE LEKAR KAO NEOPHODNO VEC TO PRAVO MOGU KORISTITI SAMO ONI KOIMA ODOBRI LEKARSKA KOMISIJA ILI SANO ONI KOL SU UTOM VREMENSKOM PERIODU IMALI OPERACIJU .ISTO PRAVO MOGU KORISTITI PACIJENTI KOJI SU IZ TOG OKRUGA GDE SU LECILISTA SMESTENA NEOSTVARIVANJEM TOG PRAVA MOZELI SE TO TRETIRATI KAO KRSENJE PACIJENTOVOG PRAVA ILI LOSA STRANA ODNOSNO MANJKAVOST ZAKONA CIJE TROSKOVEV POKRIVA FOND PIA HVALA VAM NA TOME STO STE OMOGUCILI DA MOZEMO POSTAVITI PITANJA NA OVAJ NACIN
adresu vidite na skajp 19.6.2013. - 17:3
mqlim sektqr za inspekcijske poslove da u svim zdravstvenim ustanovama na teritoriji cele srbije izvrsi totalnu kontrolu na koji se nacin primaju zdravstveni radnici .pa nemoj da pominjete korupciju .da li razmisljate da nekad lekari dobiju posao .qstace te bez postenih i vrednih lekara koji su mukotrpnim radom dosli do diplome .zaposlili ste sve mamini i tatini cekam odgovor .pozdrav
violeta 6.2.2013. - 9:28
zovem se violeta, ja sam iz vlasotinca,moja mama je62 godiste, pre 3 godina je operisala tumor glave od tada je nepokretna,sto posto invalid,nakon toga je dobila epilepsiju, pa sada i jako visok secer u krvio 20,medicina na to ne obraca paznju cak ne zele ni da je prime u bolnici,prepustena je sudbini , molim vas kome da se javim za pomoc, da ispravim ovu nepravdu .
doktor 6.8.2012. - 19:18
Mladi lekar koji godinu dana nije mogao da udje na razgovor kod direktora ZDRAVSTVENOG CENTRA VRANJE,dete RADNIKA,naglasavam to zato sto se ovde zaposljavaju samo lekarska deca.Mislim da bi nasa prava trebalo da budu ista i da ce neko to uskoro resiti i preduzeti nesto sto se tice te nepravde.Jasno mi je da su mnogi lekari bez posla i kakva je situacija u drzavi ali opet kazem nije isto za sve.Nas direktoru nisu bitne ni godine studiranja niti prosek vec stranacko opredeljenje i ko je cije dete.Da li to znaci da deca radnika ne treba da studiraju.Ja se nadam da ce neko videti ovaj apel,doci,proveriti i resiti.
SNEZANA STOJANOVSKI 10.2.2012. - 22:36
ZASTO NE DODJETE U ZDR.CENTAR U BORU,DOSTA JE PROBLEMA,A DALI STE MU I TRCI MANDAT?VLADA SAMOVOLJA,MOBING,DOZIVLJAVAMO FRUSTRACIJE I PONIZAVANJA,A ONI NIKAD JACI.
dragica sormaz 25.9.2011. - 22:26
da i zatrayim krivicnu odgovornost i materijalno obestecenje od dr ivane timotijevic neuropsihijatra hirurga dr sa ginekologije dr.antonijevica i dr jasne stevanovic sa onkologije sa skenera i suspenziju zbog nestrucnosti i nehumanog odnosa dr vesna vukovic 24.8 .2o11. nestrucno i bez upustanja u dijagnostiku proizvoljno napisala misljenje i protivila se radu bilo kojeg skenera da li glave abdomena ili karlice svi pod tenzijom dr jasne stevanovic koja se izjasnila pre 15 mes da dok je ona na onkologiji necu uraditi nijedan uz ni skener yalbu sam ulozila i tako uradjeno snimanje bez naknadnih kontrola ismejavana i bez terapija tako da je spisak neodgovornih lekara poduzi posto sam lose sto pre me pozovite i obavestite o resavanju njihove odgovornosti kako do naknade ili obestecenja kako do penzije ako je u ovom stanju i docekam i od cega i skojim sredstvima da se lecim jer su me upropastili a bez sredstava sam inace bavim se pisanjem a moj brat je poislanik u skup[tini radim za privatnika trg.kuce ad.visnjica ducani a ovo bolovanje kao i primanja nemam ni za stanarinu tako da vec 5 god pokusavam da dobijem mest da legnem u bolnicu na ispitivanje svi mi kazu nadji vezu za sada toliko .pozdrav pohvalim vrhunski red dr i coveka sa onkoloske klinike dr josifovskog
ostecen 16.9.2011. - 11:37
videce skolske primere i da naucite neke nove stvari o mitu i korupciji jer vi ste mala deca za ove okorele PROFESIONALCE gde se radno mesto placa tricavih 5000 eura a nepismenom i neskolovanom kadru daju rukovodeca mesta,a mobig se sprovodi svakodnevno na strucnom i radnom kadru firme a mobing se sprovodi svakodnevno na strucnom i radnom osoblju firme
Djunisijevic Snezana 29.12.2010. - 12:12
Nakon izvrsene hirurske intervencije 24.11.2009.godine Tumorectomia Biopsio ex tempore,na kontrolnom pregledu nakon 3 nedelje pronadjene su nove izrasline,pa sam upucena na tromesecne kontrole.Nakon 6 meseci,poceli su intezivniji bolovi u dojkama,i zarenje u levoj dojci.Tim povodom sam upucena na mamografiju,ali sam iz finansijskih razloga onemogucena da nastavim lecenje,a u Domu zdravlja u Uzicu,20.10.2010.godine sam stavljena na listu cekanja,pa me zanima da li treba da me donesu na bolnickim kolicima zavijenu u carsav da bi mogla da nastavim lecenje.(samohrani roditelj)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана