Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 26.07.2016.


Република Србија
Министарство здравља

”Други пројекат развоја здравства Србије”
идентификациони број пројекта: ID P129539

Позив за достављање израза заинтересованости за индивидуалне консултанте

Други пројекат развоја здравства Србије
Зајам бр. 8338 – YF, идентификациони број пројекта: ID P129539


Република Србија добила је зајам од Међународне банке за обнову и развој у вредности од 29,1 милиона евра за реализацију „Другог пројекта развоја здравства Србије“ (ДПРЗС) и намерава да део средстава зајма искористи за ангажовање следећих консултаната:
 1. Заменик координатора ЈКП
 2. Специјалиста за набавке
 3. Правни саветник
 4. Координатор компоненте 1 ДПРЗС – Унапређење финансирања у здравству
 5. Координатор компоненте 2 ДПРЗС – Ефикасна набавка лекова и медицинских средстава

Детаљни критеријуми за одабир, засновани на искуству и квалификацијама, као и делокруг рада и други релевантни детаљи могу се наћи у пројектним задацима за сваку позицију (молимо, кликните на жељену позицију).

Министарствo здравља позива индивидуалне квалификоване консултанте да доставе изразе заинтересованости за пружање услуга наведених у пројектним задацима. Заинтересовани консултанти треба да доставе (1) писмо заинтересованости на српском и енглеском језику, (2) радну биографију на српском и енглеском језику у траженом формату који се може преузети овде и (3) копије диплома и сертификата релевантних за захтеве сваке од позиција. Радна биографија мора да садржи релевантне информације о квалификацијама и стеченом искуству за обављање наведених послова. Докази о стеченом радном искуству могу бити захтевани накнадно. У случају неподударања српске и енглеске верзије писмa зaинтeрeсoвaнoсти и рaднe биoгрaфиje, меродавна је верзија на енглеском језику.

Евалуација кандидата за сваку од ових пет позиција засниваће се на следећим критеријумима одабира:
 • конкретно искуство релевантно за радни задатак    60 поена
 • квалификације за радни задатак 40 поена

Заинтересованим консултантима указујемо на члан 1.9 документа „Одабир и ангажовање консултаната од стране зајмопримаца Светске банке“ („Смернице за консултанте”) из јануара 2011, у коме се наводи политика Светске банке везана за сукоб интереса.

Избор консултанaта биће обављен у складу с процедурама за одабир индивидуалних консултаната наведеним у „Смерницама за консултанте”.

Додатне информације могу се добити на писани захтев путем доленаведене и-мејл адресе.

Заинтересовани кандидати треба јасно да назначе за коју се позицију пријављују.

Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

Изразе заинтересованости треба доставити на доленаведену и-мејл адресу, најкасније до 15. августа 2016. у 15.00 часова.

„Други пројекат развоја здравства Србије”
Јединица за координацију пројекта, Министарство здравља Републике Србије
Дом здравља Савски венац, Пастерова 1, 3. спрат, Београд
И-мејл: office_pcu@zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 12.07.2016.


МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Обавештење


Обавештавају се сви заинтересовани правни субјекти (здравствене установе и друге заинтересоване стране за које постоји правни основ да се финансирају из буџета) да до 08. августа 2016. године могу да поднесу захтев за финансирање програма и пројеката из буџета Републике Србије,  Раздео - Министарство здравља, за 2017, 2018. и 2019. годину, сходно дописима у прилогу, на обрасцима: матрица М1 и М2 са Спецификацијом трошкова  и Прилог 1.

Пратећа документа:

МИНИСТАР
Асс. др Златибор Лончар
Са подацима од: 24.06.2016.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Бр.: 401-00-1181/2016-07
Датум : 20. мај 2016. године
Београд
ФЛ


На основу члана 23. став 2. Закона о државној упрaви (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), а у вези са чланом 18. Закона о здравственој заштити  (,,Службени гласник РС”, број 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину, (,,Службени гласник РС”, број 103/15) и чланом 17. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12- УС, 74/12- УС - исправка, 7/14- УС и 44/14) Министар здравља доноси

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1806 ”ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА”, ПРОЈЕКАТ 0001- ”ПОДСТИЦАЊЕ АКТИВНОСТИ СТРУЧНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, САВЕТА  И  УДРУЖЕЊА” У 2016. ГОДИНИ

Члан 1.
Овим Решењем уређују се критеријуми за расподелу средстава опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину, (,,Службени гласник РС”, број 103/15) на разделу Министарства здравља, за финансирање Програма 1806 "Подршка невладиним организацијама”, Пројекат 0001 – „Подстицање активности стручних организација, савета и удружења”, одобрена у износу од 3.982.092,00 динара.

Члан 2.
Правни основ за ове намене дефинисан је у члану  18. тачка 17. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”,број 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), и односи се на подстицање активности хуманитарних и стручних организација, савеза и удружења на пословима који су као приоритет предвиђени Планом развоја односно посебним програмима здравствене заштите.

Члан 3.
Приоритети за одобравање средстава утврђују се на годишњем нивоу, једнократно, на основу поднетих захтева удружења грађана (савеза, удужења итд.) и на основу оцене и мишљења Министарства здравља о значају програмских активности, којима се баве удружења грађана.

Члан 4.
Општи критеријуми и мерила на основу којих се врши расподела средстава удружењима грађана, из члана 3. ове одлуке су:
 • да је удружење грађана регистровано и да делује на подручју Републике Србије,
 • да има активно тело управљања ( скупштину, управни одбор)
 • да има људске и материјалне ресурсе за спровођење активности, 
 • да делатност удружења грађана није финансирана другим прописима,
 • да је делатност удружења грађана повезана са здрављем или са здравственом заштитом становништва.

Члан 5.
Критеријуми и мерила за расподелу средстава удружењима грађана из члана 3. ове одлуке су:
 • одржавање националних скупова, у износу до 30.000,00 динара,
 • одржавање стручних скупова са међународним учешћем, у износу до 50.000,00 динара,
 • штамппање публикација друштава, удружења и савеза до 30.000,00 динара,
 • пројекти удружења грађана којима су обухваћени поједини аспекти система здравствене заштите, у износу до 300.000,00 динара.

Члан 6.
Удружења грађана су у обавези да Министарству здравља доставе квартални извештај о спроведеним активностима из Пројекта са спецификацијом трошкова     ( уколико пројекат траје дуже од 6 (шест) месеци), односно након реализације финансијских средстава ( уколико пројекат траје до 6 месеци).

Члан 7.
На основу утврђених приоритета и критеријума, предлози пројеката приспели по објављеном Јавном позиву за пријаву пројеката за реализацију Програма 1806 „Подршка удружењима и организацијама„ , Пројекат 0001 – "Подстицање активности стручних организација, савета и удружења", који је објављен на службеној интернет страници Министарства здравља, а који ће бити финансирани у 2016. години су:

ПРЕУЗМИТЕ КОМПЛЕТНО РЕШЕЊЕ
Са подацима од: 24.05.2016.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Бр.: 401-00-1033/2016-07
Датум : 28. април 2016. године
Београд
ФЛ


На основу члана 23. став 2. Закона о државној упрaви (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), а у вези са чланом 18. Закона о здравственој заштити  (,,Службени гласник РС”, број 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), чланом 7. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину, (,,Службени гласник РС”, број 103/15) и чланом 17. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12- УС, 74/12- УС - исправка, 7/14- УС и 44/14) Министар здравља доноси

РЕШЕЊЕ
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 0008-ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ НАЦИОНАЛНОГ ПРОГРАМА ОНКОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ „СРБИЈА ПРОТИВ РАКА“ У 2016. ГОДИНИ

Члан 1.

Овим Решењем уређују се критеријуми за расподелу средстава опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину, (,,Службени гласник РС”, број 103/15) на разделу Министарства здравља, за финансирање Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита”, Пројекат 0008 – „Подршка спровођењу Националног програма онколошке здравствене заштите „Србија против рака””, одобрена у износу од 4.429.598,34 динара.

Члан 2.
Правни основ за ове намене дефинисан је у члану  18. тачка 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”,број 107/05,72/09- др.  закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др.закон 93/14, 96/15 и 106/15), који се односи  на промоцију здравља у складу са програмима здравствене заштите и обезбеђивање услова за спровођење посебних програма за очување и унапређење здравља и у члану 35. тачка 2. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, број 107/05, 109/05- исправка, 57/11, 110/12- УС, 119/12, 9/2014, 123/, 126/14 - УС, 106/15 и 10/16- др.закон) који се односи на програме превенције и раног откривања болести од већег социјално-медицинског значаја.

Члан 3.
Приоритети за одобравање средстава утврђују се на годишњем нивоу, једнократно, на основу поднетих захтева здравствених установа и на основу оцене и мишљења Министарства здравља о значају програмских активности, којима се баве здравствене установе.

Члан 4.
Општи критеријуми и мерила на основу којих се врши расподела средстава из члана 3. ове одлуке су дефинисани у Јавном позиву , те је неопходно да предложени пројекти доприносе:
 1. јачању капацитета здравствених установа за спровођење раног откривања малигних болести,  лечења  и рехабилитације онколошких пацијената;
 2. успостављању контроле квалитета услуга у спровођењу скрининга;
 3. унапређењу квалитета живота оболелих од малигних болести и њихових породица;
 4. стручном усавршавању лекара специјалиста у земљи и иностранству, у циљу овладавања новим здравственим технологијама које се користе у процесу дијагностике и лечења малигних болести

Члан 6.
Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца и Министарства здравља, којим ће се дефинисати обавезе уговорних страна и услови плаћања, сходно потребама исказаним  у пројекту.

По потписивању уговора средства ће бити уплаћена носиоцима пројеката, а након завршетка пројекта, сваки носилац у склопу завршног извештаја, доставља  Министарству здравља детаљан наративни и финансијски извештај уз који се прилаже комплетна финансијска документација (рачуни, фактуре и др).

Члан 7.
На основу утврђених приоритета и критеријума, предлози пројеката приспели по објављеном Јавном позиву за пријаву пројеката за реализацију Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита”, Пројекат 0008 – „Подршка спровођењу Националног програма онколошке здравствене заштите „Србија против рака””, који је објављен на службеној интернет страници Министарства здравља, а који ће бити финансирани у 2016. години су:

Преузмите комплетно Решење
Са подацима од: 24.05.2016.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Број: 153-05-802/2016-07
Датум: 16. мај 2016. године
Београд
ФЛ


На основу члана 23. став 2. Закона о државној упрaви (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и на основу члана 18. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, број 107/05,72/09- исправка, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12. 45/13-др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), Министар здравља доноси

ОДЛУКУ
О МИНИМАЛНИМ УСЛОВИМА ЗА ТРАЖЕЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ ПОКРОВИТЕЉСТВА СТРУЧНИХ СКУПОВА И ДРУГИХ МАНИФЕСТАЦИЈА ОД МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА

I

Свака заинтересована здравствена установа, факултет односно школа здравствене струке, удружење здравствених радника, друга удружења која у свом статуту имају програмске циљеве у области здравља и фондације,  може затражити да Министарство здравља буде покровитељ стручног скупа којег организује тражилац.

II
Да би Министарство здравља прихватило да буде покровитељ стручних скупова и других манифестација, тражилац мора испунити следеће услове:
 • мора бити регистрован у складу са позитивним прописима Републике Србије;
 • мора имати регистровану делатност или програмски циљ (уколико се ради о удружењу) у области здравља;
 • захтев за покровитељство стручног скупа се може односити само на стручне скупове који су акредитовани од стране Здравственог савета Србије и то као конгреси и симпозијуми (неће се прихватити покровитељство других облика континуиране медицинске едукације - курсеви, стручни састанци);

III
Уколико се тражи покровитељство стручног скупа, наведени се мора односити само на здравствене раднике, а не на студенте и ученике школа и факултета здравствене струке, с обзиром да се они не могу сматрати здравственим радницима.

IV
Захтев/молба мора бити прецизно дефинисана, са приложеним планом и програмом активности као и временским оквиром у коме се одвијају активности.

Захтев/молба мора бити поднет у штампаном облику, потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом тражиоца, и то најмање 15 радних дана пре почетка активности.

Физичким лицима неће се прихватити захтев/молба за покровитељство.

V
Одлука ступа на снагу даном доношења.

МИНИСТАР
асс. др Златибор Лончар
Са подацима од: 10.05.2016.
 
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Бр.: 401-00-81/2016-07-3
Датум : 28. април 2016. године
Немањина 22-26
Београд
ФЛ

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ОДБИЈЕНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОЈЕКАТА ПРИСТИГЛИХ ПО ЈАВНИМ ПОЗИВИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА  ИЗ ПРОГРАМА 1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 0009-ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ НАЦИОНАЛНОГ ПРОГРАМА КАРДИОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ“, ОД 7. AПРИЛA 2016. ГОДИНЕ


Министарство здравља обавештава подносиоце пројеката пристиглих по основу Јавних позива од 8. априла 2015. године, да пријављени пројекти нису у складу са условима изнетим у Јавном позиву и да су из тих разлога одбијени.

Разлози за одбијање предлога пројеката су следећи :
 • Захтев за набавку опреме;
 • редован рад здравствених установа који се финансира из средстава обавезног здравственог осигурања или из средстава буџета Републике Србије којима се финансира општи интерес у здравству;
 • некомплетна пријава;
 • пријава пројекта од стране удружења;
 • едукације које се могу спровести у Републици Србији;
 • едукације за које су здравственим установама већ одобравана средства ранијих година;
 • активности представљају организацију континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике;
 • непостојање законског оквира за спровођење активности пројекта;
 • недефинисаност пројекта;
 • активности су већ спроведене ранијих година;
 • буџет пројекта није усклађен са захтевима из матрице М1.

У складу са напред наведеним, Министарство здравља је одбацило следеће пријаве пројеката :

Преузмите комплетно Обавештење
Са подацима од: 10.05.2016.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Бр.: 401-00-80/2016-07-2
Датум : 28. април 2016. године
Немањина 22-26
Београд
ФЛ


ОБАВЕШТЕЊЕ

О ОДБИЈЕНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОЈЕКАТА ПРИСТИГЛИХ ПО ЈАВНИМ ПОЗИВИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА  ИЗ ПРОГРАМА 1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 0008-ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ НАЦИОНАЛНОГ ПРОГРАМА ОНКООЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈА ПРОТИВ РАКА“, ОД 25. ЈАНУАРА 2016. ГОДИНЕ


Министарство здравља обавештава подносиоце пројеката пристиглих по основу Јавног позива од 25. јануара 2016. године, да пријављени пројекти нису у складу са условима изнетим у Јавном позиву и да су из тих разлога одбијени.

Разлози за одбијање предлога пројеката су следећи:
 • Захтев за набавку опреме;
 • редован рад здравствених установа који се финансира из средстава обавезног здравственог осигурања или из средстава буџета Републике Србије којима се финансира општи интерес у здравству;
 • некомплетна пријава;
 • пријава пројекта од стране удружења;
 • едукације које се могу спровести у Републици Србији;
 • едукације за које су здравственим установама већ одобравана средства ранијих година;
 • активности представљају организацију континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике;
 • непостојање законског оквира за спровођење активности пројекта;
 • недефинисаност пројекта;
 • активности су већ спроведене ранијих година;
 • пројекат достављен од стране физичких лица;
 • буџет пројекта није усклађен са захтевима из матрице М1.

У складу са напред наведеним, Министарство здравља је одбацило следеће пријаве пројеката :

Преузмите комплетно: Обавештење
Са подацима од: 10.05.2016.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Бр.: 401-00-1034/2016-07
Датум : 28. април 2015. године
Београд
ФЛ


На основу члана 23. став 2. Закона о државној упрaви (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), а у вези са чланом 18. Закона о здравственој заштити  (,,Службени гласник РС”, број 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), чланом 7. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину, (,,Службени гласник РС”, број 103/15) и чланом 17. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12- УС, 74/12- УС - исправка, 7/14- УС и 44/14) Министар здравља доноси

РЕШЕЊЕ
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 0009-ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ НАЦИОНАЛНОГ ПРОГРАМА КАРДИОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ“ У 2016. ГОДИНИ

Члан 1.

Овим Решењем уређују се критеријуми за расподелу средстава опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину, (,,Службени гласник РС”, број 103/15) на разделу Министарства здравља, за финансирање Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита”, Пројекат 0009 – „Подршка спровођењу Националног програма кардиолошке здравствене заштите”, одобрена у износу од 5.749.280,00 динара.

Члан 2.

Правни основ за ове намене дефинисан је у члану  18. тачка 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”,број 107/05,72/09- др.  закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др.закон, 93/14, 96/15 и 106/15), који се односи  на промоцију здравља у складу са програмима здравствене заштите и обезбеђивање услова за спровођење посебних програма за очување и унапређење здравља и у члану 35. тачка 2. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, број 107/05, 109/05- исправка, 57/11, 110/12- УС, 119/12, 9/2014, 123/14,126/14- УС, 106/15 и 10/16- др.закон) који се односи на програме превенције и раног откривања болести од већег социјално-медицинског значаја.

Члан 3.

Приоритети за одобравање средстава утврђују се на годишњем нивоу, једнократно, на основу поднетих захтева здравствених установа и на основу оцене и мишљења Министарства здравља о значају програмских активности, којима се баве здравствене установе.

Члан 4.

Општи критеријуми и мерила на основу којих се врши расподела средстава из члана 3. ове одлуке су дефинисани у Јавном позиву , те је неопходно да предложени пројекти доприносе:
 1. превенцији фактора ризика за настанак кардиоваскуларних болести;
 2. раном откривању кардиоваскуларних болести;
 3. унапређењу дијагностике и лечења кардиоваскуларних болести;
 4. смањење смртности и инвалидитета од кардиоваскуларних болести;
 5. унапређење квалитета живота оболелих од кардиоваскуларних болести.

Члан 6.

Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца и Министарства здравља, којим ће се дефинисати обавезе уговорних страна и услови плаћања, сходно потребама исказаним  у пројекту.

По потписивању уговора средства ће бити уплаћена носиоцима пројеката, а након завршетка пројекта, сваки носилац у склопу завршног извештаја, доставља  Министарству здравља детаљан наративни и финансијски извештај уз који се прилаже комплетна финансијска документација (рачуни, фактуре и др).

Члан 7.

На основу утврђених приоритета и критеријума, предлози пројеката приспели по објављеном Јавном позиву за пријаву пројеката за реализацију Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита”, Пројекат 0009 – „Подршка спровођењу Националног програма кардиолошке здравствене заштите”, који је објављен на службеној интернет страници Министарства здравља, а који ће бити финансирани у 2016. години су:

Преузмите комплетно Решење
Са подацима од: 10.05.2016.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Бр.: 401-00-1033/2016-07
Датум : 28. април 2016. године
Београд
ФЛ


На основу члана 23. став 2. Закона о државној упрaви (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), а у вези са чланом 18. Закона о здравственој заштити  (,,Службени гласник РС”, број 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), чланом 7. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину, (,,Службени гласник РС”, број 103/15) и чланом 17. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12- УС, 74/12- УС - исправка, 7/14- УС и 44/14) Министар здравља доноси

РЕШЕЊЕ

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 0008-ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ НАЦИОНАЛНОГ ПРОГРАМА ОНКОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ „СРБИЈА ПРОТИВ РАКА“ У 2016. ГОДИНИ

Члан 1.


Овим Решењем уређују се критеријуми за расподелу средстава опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину, (,,Службени гласник РС”, број 103/15) на разделу Министарства здравља, за финансирање Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита”, Пројекат 0008 – „Подршка спровођењу Националног програма онколошке здравствене заштите „Србија против рака””, одобрена у износу од 4.429.598,34 динара.

Члан 2.

Правни основ за ове намене дефинисан је у члану  18. тачка 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”,број 107/05,72/09- др.  закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др.закон 93/14, 96/15 и 106/15), који се односи  на промоцију здравља у складу са програмима здравствене заштите и обезбеђивање услова за спровођење посебних програма за очување и унапређење здравља и у члану 35. тачка 2. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, број 107/05, 109/05- исправка, 57/11, 110/12- УС, 119/12, 9/2014, 123/, 126/14 - УС, 106/15 и 10/16- др.закон) који се односи на програме превенције и раног откривања болести од већег социјално-медицинског значаја.

Члан 3.

Приоритети за одобравање средстава утврђују се на годишњем нивоу, једнократно, на основу поднетих захтева здравствених установа и на основу оцене и мишљења Министарства здравља о значају програмских активности, којима се баве здравствене установе.

Члан 4.

Општи критеријуми и мерила на основу којих се врши расподела средстава из члана 3. ове одлуке су дефинисани у Јавном позиву , те је неопходно да предложени пројекти доприносе:
 1. јачању капацитета здравствених установа за спровођење раног откривања малигних болести,  лечења  и рехабилитације онколошких пацијената;
 2. успостављању контроле квалитета услуга у спровођењу скрининга;
 3. унапређењу квалитета живота оболелих од малигних болести и њихових породица;
 4. стручном усавршавању лекара специјалиста у земљи и иностранству, у циљу овладавања новим здравственим технологијама које се користе у процесу дијагностике и лечења малигних болести

Члан 6.

Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца и Министарства здравља, којим ће се дефинисати обавезе уговорних страна и услови плаћања, сходно потребама исказаним  у пројекту.

По потписивању уговора средства ће бити уплаћена носиоцима пројеката, а након завршетка пројекта, сваки носилац у склопу завршног извештаја, доставља  Министарству здравља детаљан наративни и финансијски извештај уз који се прилаже комплетна финансијска документација (рачуни, фактуре и др).

Члан 7.

На основу утврђених приоритета и критеријума, предлози пројеката приспели по објављеном Јавном позиву за пријаву пројеката за реализацију Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита”, Пројекат 0008 – „Подршка спровођењу Националног програма онколошке здравствене заштите „Србија против рака””, који је објављен на службеној интернет страници Министарства здравља, а који ће бити финансирани у 2016. години су:

Преузмите комплетно Решење
Са подацима од: 11.04.2016.

На основу члана 18. тачка 17. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 107/05,72/09 – др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени гласник РС“ број 103/15), и Одлуке о плану развоја здравствене заштите Републике Србије („Службени гласник РС“ број 88/10) , Министарство здравља

Републике Србије упућује:

JАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 1806 „ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА И  ОРГАНИЗАЦИЈАМА“ ПРОЈЕКАТ 0001-„ПОДСТИЦАЊЕ АКТИВНОСТИ СТРУЧНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, САВЕТА И УДРУЖЕЊА“ у 2016. ГОДИНИ

1) За пријаву пројеката и скупова стручних организација, савета и удружења.
2) За финансијску подршку и покровитељство Министарства здравља.


Програме/пројекте могу пријавити све заинтересоване организације, савети и удружења ради остваривања учешћа у средствима из Буџета намењених активностима на унапређењу здравља.

Удружења, у складу са овим јавним позивом, могу своје пријаве слати за програме/пројекте који доносе нове идеје и нове моделе развоја и/или нове начине решавања постојећих проблема, или допуњују и проширују задовољавање здравствених потреба путем пружањa услуга, едукације и обуке, организовања стручних скупова, конференција, састанака, радионица, а чије је временско трајање ограничено до шест месеци.

Такође, заинтересована организација, савет или удружење може конкурисати само за покровитељство Министарства здравља, или само за финансијску подршку која подразумева и покровитељство.

Свако поједино удружење, Савет или организација може пријавити само један пројекат без обзира да ли се исти односи на област финансирање пројеката или на финансијску подршку и покровитељство

ОПШТИ УСЛОВИ ПРИЈАВЕ

Право да се пријави на овај јавни позив има свако удружење чија је делатност од јавног интереса у складу са актима Министарства здравља.

Програми/пројекти и скупови узимаће се у разматрање ако удружење испуњава следеће опште услове:
 • Да је регистровано и делује на подручју Републике Србије,
 • да има активно тело управе (Скупштину, Управни одбор) које води делотворну развојну политику ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису забрањени законом,
 • да је Статутом или дефинисаним активностима утврђено да се се циљеви удружења остварују у области здравља.

Поред општих услова, удружење које пријављује пројекат/програм или скуп треба да испуњава и следеће додатне услове:
 • Удружење мора да буде одговорно за спровођење програма и спремно да преузме јавну одговорност за обављање послова  у тој области;
 • Удружење треба у програму скупа и свим пратећим публикацијама да наведе Министарство здравља  као покровитеља или финансијера скупа.

ПРИОРИТЕТИ КОНКУРСА

Основ за дефинисање приоритета конкурса је План развоја здравствене заштите.

Приоритетне области су:
 • превенција хроничних незаразних болести
 • подршка пацијентима оболелим од малигних болести
 • репродуктивно здравље
 • здравље деце и младих
 • болести зависности
 • заразне болести
 • ментално здравље
 • здравље инвалида
 • здравље старих
 • здравље Рома
 • спречавање насиља у породици
 • смањење свих облика дискриминације у приступу здравственој заштити
 • подршка Националним програмима и стратегијама из области здравствене заштите.

Овим конкурсом нису обухваћене следеће активности:
 • активности здравствених установа које су већ финансиране из средстава Републичког фонда за здравствено осигурање или из буџета Министарства здравља;
 • штампање ауторских монографија;
 • културне манифестације;
 • набавка свих видова опреме.

НАЧИН ПРИЈАВЕ:                                                                                                                          

Сва заинтересована удружења своје пројекте или скупове пријављују на обрасцу М4 уз детаљан опис предложених ативности.
Уз пријаву пројекта, удружење је обавезно да достави:
 1. Извод о регистрацији удружења из Агенције за привредне регистре оверен од стране надлежног органа;
 2. фотокопију извода Статута или плана активности удружења којима је утврђено да се циљеви  удружења остварују у области у којој се програм реализује оверену од стране надлежног органа;
 3. биланс стања, односно финансијски извештај удружења који је оверен печатом удружења и потписом одговорног лица;
 4. препоруке, одлуке или писма намере о суфинансирању овог програма/пројекта/скупа;
 5. биографије предложених едукатора;
 6. податак о висини износа котизације за учеснике на стручном скупу
 7. ако су за раније програме/пројекте/скупове коришћена средства из Буџета Републике Србије доставити оверени писани доказ да су уговорне обавезе у пројекту, за који су коришћења наведена средства, испуњене.

Уколико удружење у оквиру пријаве пројекта не достави неки од напред наведених докумената, пријава ће се сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

Ако заинтересовано удружење конкурише искључиво за покровитељство и финансијску подршку организацији стручног скупа, није потребно да достави оверену копију Статута предвиђену тачком 2..

ПРЕДВИЂЕНИ БУЏЕТ

Реализација пројекта вршиће се на основу уговора закључених између носиоца пројекта и Министарства здравља којим ће се дефинисати услови плаћања.

Сваком прихваћеном пројекту може бити додељено максимално до 300.000 динара.

За стручне скупове са међународним учешћем максимално може бити додељено до 50.000 динара, а за стручне скупове без међународног учешћа до 30.000 динара.

Министарство здравља задржава право да изврши корекције ставки буџета пријављених пројеката и стручних скупова према активностима које се спроводе.

Напомена: Стручни скупови код којих је предвиђено плаћање котизација за учеснике неће бити финансирани.

ОБАВЕЗЕ НАКОН ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА

По потписивању уговора, средства ће бити пренета носиоцу пројекта. Удружење је дужно да Министарству здравља подноси извештаје  по окончању пројекта. Извештај обавезно садржи податке о степену реализације пројекта и утрошеним средствима.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава пројеката је 15 дана од дана објављивања Јавног позива на интернет страници Министарства здравља

Министарство здравља Републике Србије списак прихваћених пројеката истаћи ће јавно на својој интернет страници у року од тридесет дана по истеку рока за подношење пријава.

Све неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене.

Попуњени образац М4 са комплетном документацијом, у два примерка, доставити путем поште, као препоручену пошиљку, уз напомену „KOНКУРС ЗА УДРУЖЕЊА - НЕ ОТВАРАТИ” и послати на адресу:

Mинистарство здравља,
Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,
Омладинских бригада 1,
11070 Нови Београд 2. спрат, канцеларија 165, на име одговорне особе, Драган Ђорђевић.

Контакт особе у Министарству здравља су:
др Владимир Чакаревић, e-маил: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs
Филип Лукиновић, e-маил: filip.lukinovic@zdravlje.gov.rs и
Драган Ђорђевић, e-маил: dragan.djordjevic@zdravlje.gov.rs

Контакт телефони: 011/ 2699-505 и 011/2147-608

Број : 401-00-82/2016-07
У Београду, 6. априла 2016. године

МИНИСТАР
асс. др Златибор Лончар
Са подацима од: 07.04.2016.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Бр.: 401-00-81/2016-07-1
Датум : 6. април 2016. године
Немањина 22-26
Београд
ФЛ


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОДБИЈЕНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОЈЕКАТА ПРИСТИГЛИХ ПО ЈАВНИМ ПОЗИВИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА  ИЗ ПРОГРАМА 1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 0009-ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ НАЦИОНАЛНОГ ПРОГРАМА КАРДИОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ“, ОД 27. ЈАНУАРА 2016. ГОДИНЕ


Министарство здравља обавештава подносиоце пројеката пристиглих по основу Јавних позива од 8. априла 2015. године, да пријављени пројекти нису у складу са условима изнетим у Јавном позиву и да су из тих разлога одбијени.

Разлози за одбијање предлога пројеката су следећи :
 • Захтев за набавку опреме;
 • редован рад здравствених установа који се финансира из средстава обавезног здравственог осигурања или из средстава буџета Републике Србије којима се финансира општи интерес у здравству;
 • некомплетна пријава;
 • пријава пројекта од стране удружења;
 • едукације које се могу спровести у Републици Србији;
 • едукације за које су здравственим установама већ одобравана средства ранијих година;
 • активности представљају организацију континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике;
 • недефинисаност пројекта;
 • активности су већ спроведене ранијих година;
 • буџет пројекта није усклађен са захтевима из матрице М1.

У складу са напред наведеним, Министарство здравља је одбацило следеће пријаве пројеката:

Преузмите комплетно Обавештење
Са подацима од: 07.04.2016.

На основу Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину (Сл. гласник РС број 103/15), Раздео 25- Министарство здравља, Програм 1802 „Превентивна здравствена заштита“ пројекат 0009- Подршка спровођењу Националног програма кардиолошке здравствене заштите.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Министарство здравља,  упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ


За пријаву пројеката  за реализацију   Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести у Републици Србији до 2020.године (КВБ) који ће се финансирати из буџета Републике Србије - Раздео Министарство здравља.

1. ОПШТИ УСЛОВИ

Пројекте могу пријавити све заинтересоване здравствене установе из Плана мреже здравствених установа које својим предложеним пројектима могу допринети достизању главног циља Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести - унапређења и јачања система здравствене заштите Републике Србије ради боље превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести.

2. ПРИОРИТЕТИ У ФИНАНСИРАЊУ

На основу специфичних циљева Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести (правовремено препознавање кардиоваскуларних болести и унапређење дијагностике и лечења кардиоваскуларних болести), приоритетне активности које ће Министарство здравља финансирати у 2016. години су :
 1. превенција болести срца и крвних судова
 2. скраћење листа чекања за кардиохируршке интервенције
 3. стручно усавршавање у земљи у циљу овладавања новим здравственим технологијама које се користе у процесу дијагностике и лечења кардиоваскуларних болести под следећим условима:
а) Да је усавршавање кандидата у функцији спровођења Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести у Републици Србији до 2020.године;
б) Да се нове здравствене технологије (методе и поступци) могу примењивати у циљу унапређења здравља људи, у превенцији, дијагностици и лечењу болести, повреда и рехабилитацији, а обухватају безбедне, квалитетне и ефикасне методе за пружање здравствене заштите као и да је здравствена установа регистровала нову здравствену технологију односно да за примену исте поседује неопходну инфраструктуру и одговарајућу опрему;
в) Пријаве здравственим установама могу поднети запослени на неодређено време у секундарним и терцијарним здравственим установама  које су у Плану мреже

Пројектне активности здравствених установа које су већ финансиране из средстава Републичког завода за здравствено осигурање и/или из буџета Министарства здравља односно које предвиђају набавку медицинске, рачунарске или било које друге опреме, набавку лекова и медицинских средстава  односно адаптацију простора сматраће се недопуштеним и неће бити узети у разматрање.

Као материјалне трошкове за спровођење пројекта, Министарство здравља ће прихватити следеће врсте трошкова: трошкове канцеларијског и едукативног материјала потребног за реализацију пројекта; трошкове превоза и трошкове комуникације који су у искључивој вези са спровођењем пројекта; трошкове организације едукација и стручних скупова; трошкове штампања публикација и брошура које проистичу из активности пројекта;  трошкове финансијских услуга.

Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца пројекта и Министарства здравља, којим ће се дефинисати обавезе уговорних страна и услови плаћања,  сходно потребама исказаним  у пројекту.

По потписивању уговора средства ће бити уплаћена носиоцима пројеката, а након завршетка пројекта, сваки носилац у склопу завршног извештаја, доставља  Министарству здравља оверени детаљан наративни и финансијски извештај и попуњен образац за извештавање из матрице М1, уз који се прилаже комплетна финансијска документација ( копије рачуна, фактуре и др).

Министарство здравља задржава право да коригује ставке буџета пријављених пројеката према активностима које се спроводе и реалних трошкова који произилазе из тих активности.

3. НАЧИН ПРИЈАВЕ

Све заинтересоване здравствене установе пријављују пројекте попуњавањем образаца М1 и М2 доступних на интернет страници Министарства здравља (преузмите обрасце). Предлози пројеката се достављају препорученом поштом и путем електронске поште,  уз напомену  „За јавни позив за реализацију  активности Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести - НЕ ОТВАРАТИ” и то у три оверена и печатирана примерка од стране директора и са заводним бројем здравствене установе.
У супротном, пријава ће се сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

Пријава се доставља на адресу :
Министарство здравља Републике Србије
Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,
Одсек за програмску здравствену заштиту,
Ул. Омладинских бригада 1
11070 Београд

4. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок подношења предлога пројеката је 15 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља.

Пријаве пристигле по протеку наведеног рока ће се сматрати неблаговременим и неће бити узете у разматрање.

5. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Пројектне активности морају  се спровести до 15. децембра 2016.године.

Наративни и финансијски извештај о спроведеном пројекту доставља се Министарству здравља до 31. децембра 2016. године.

6. РОК И НАЧИН  ОБЈАВЉИВАЊА ПРИХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКАТА

Министарство здравља Републике Србије ће списак прихваћених пројеката за финансирање истаћи јавно на својој интернет страници www.zdrаvlје.gоv.rs у року до 30 дана по истеку рока за пријаву пројеката.

Контакт особе у  Министарству здравља:
др Владимир Чакаревић e-mail: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs
Драган Ђорђевић    e-mail: dragan.djordjevic@zdravlje.gov.rs
Филип Лукиновић e-mail: filip.lukinоvic@zdrаvlје.gоv.rs

тел: 011/2699-505

Број: 401-00-81/2016-07-2
У Београду, 6. априла 2016. године

МИНИСТАР
асс. др Златибор Лончар
Са подацима од: 25.01.2016.


На основу Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину (Сл. гласник РС број 103/15), Раздео 25- Министарство здравља, Програм 1802 „Превентивна здравствена заштита“ пројекат 0008- Подршка спровођењу Националног програма oнколошке здравствене заштите „Србија против рака“,

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Министарство здравља, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
За пријаву пројеката  за реализацију  Националног програма „Србија против рака”, који ће се финансирати из буџета Републике Србије - Раздео Министарствa здравља.

1. ОПШТИ УСЛОВИ


Пројекте могу пријавити све заинтересоване здравствене установе секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите из Плана мреже здравствених установа које својим предложеним пројектима могу допринети достизању циљева Националног програма онколошке здравствене заштите „Србија против рака”.

2. ПРИОРИТЕТИ У ФИНАНСИРАЊУ

На основу специфичних циљева Националног програма онколошке здравствене заштите „Србија против рака”, Националног програма раног откривања карцинома дојке, Националног програма раног откривања карцинома дебелог црева, Националног програма раног откривања карцинома грлића материце приоритет у финансирању имаће они пројекти чије активности предвиђају :

 1. јачање капацитета здравствених установа за спровођење раног откривања малигних болести, лечења  и рехабилитације онколошких пацијената;
 2. успостављање контроле квалитета услуга у спровођењу скрининга;
 3. унапређење квалитета живота оболелих од малигних болести и њихових породица
 4. стручно усавршавање лекара специјалиста у земљи и иностранству, у циљу овладавања новим здравственим технологијама које се користе у процесу дијагностике и лечења малигних болести, под следећим условима:

а) Да је усавршавање кандидата у функцији спровођења Националног програма онколошке здравствене заштите „Србија против рака“;
б) Да се нове здравствене технологије (методе и поступци) могу примењивати у циљу унапређења здравља људи, у превенцији, дијагностици и лечењу болести, повреда и рехабилитацији, а обухватају безбедне, квалитетне и ефикасне методе за пружање здравствене заштите као и да је здравствена установа регистровала нову здравствену технологију односно да за примену исте поседује неопходну инфраструктуру и одговарајућу опрему;
в) Пријаве здравственим установама могу поднети запослени на неодређено време у секундарним и терцијарним здравственим установама  које су у Плану мреже;
г) Да предложена здравствена установа у иностранству где ће се обављати усавршавање има задовољавајући ниво стручне компетентности;

По овом Јавном позиву омогућиће се едукација лекара специјалиста у иностранству  у  максималном износу до 500.000 динара по кандидату, а њихов избор на нивоу здравствене  установе, обавиће здравствене установе по следећој процедури:
 • Стручни савет здравствене установе утврђује посебне критеријуме за избор кандидата;
 • Директор здравствене установе, у сарадњи са стручним колегијумом,  доноси одлуку о избору кандидата за едукацију.

Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца активности пројекта и Министарства здравља, којим ће се дефинисати обавезе уговорних страна и услови плаћања, сходно потребама исказаним  у пројекту.

По потписивању уговора средства ће бити уплаћена носиоцима пројеката, а након завршетка пројекта, сваки носилац у склопу завршног извештаја, доставља  Министарству здравља оверени детаљан наративни и финансијски извештај и попуњен образац за извештавање из матрице М1, уз који се прилаже комплетна финансијска документација ( копије рачуна, фактуре и др).

Пројектне активности здравствених установа које су већ финансиране средставима Републичког фонда за здравствено осигурање или из буџета Министарства здравља, односно које предвиђају набавку медицинске опреме, лекова и медицинских средстава сматраће се недопуштеним и неће бити узети у разматрање.

Као материјалне трошкове за спровођење пројекта, Министарство здравља ће прихватити следеће врсте трошкова: трошкове канцеларијског и едукативног материјала потребног за реализацију пројекта; трошкове превоза и трошкове комуникације који су у искључивој вези са спровођењем пројекта; трошкове организације едукација и стручних скупова; трошкове штампања публикација и брошура које проистичу из активности пројекта;  трошкове финансијских услуга.

Министарство здравља задржава право да коригује ставке буџета пријављених пројеката према активностима које се спроводе и реалних трошкова који произилазе из тих активности.

Напомена: Едукације из области скрининга могу спроводити искључиво сертификовани супервизори.


3. НАЧИН ПРИЈАВЕ

Све заинтересоване здравствене установе пријављују пројекте попуњавањем образаца М1 и М2 доступних на интернет страници Министарства здравља. Предлоге пројеката са комплетном документацијом доставити путем препоручене поште и путем електронске поште, уз напомену  „За јавни позив за реализацију  активности Националног програма онколошке здравствене заштите Србија против рака” и то у три оверена и печатирана примерка од стране директора и са заводним бројем здравствене установе.
У противном ће се пријава сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

Пријава се доставља на адресу :
Министарство здравља Републике Србије
Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,
Одсек за програмску здравствену заштиту,
Ул. Омладинских бригада 1
11070 Београд


Напомена: пријаву пројекта могу у партнерству поднети две или више здравствених установа.

4.РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок подношења пројеката је 15 дана  од дана објављивања на интернет страници Министарства здравља.

Пријаве пристигле по протеку наведеног рока ће се сматрати неблаговременим и неће бити узете у разматрање.

5. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Пројекти се спроводе закључно са 15. децембром 2016.године

Наративни и финансијски извештај о спроведеном пројекту доставља се Министарству здравља до 31. децембра 2016. године.

6. РОК И НАЧИН  ОБЈАВЉИВАЊА ПРИХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКАТА

Министарство здравља Републике Србије ће списак прихваћених пројеката за финансирање истаћи јавно на својој интернет страници www.zdrаvlје.gоv.rs .

Контакт особе у Министарству здравља:

др Владимир Чакаревић Еmail: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs
Драган Ђорђевић    Еmail: dragan.djordjevic@zdravlje.gov.rs
Филип Лукиновић    Еmаil: filip.lukinоvic@zdrаvlје.gоv.rs

тeл: 011/2699-505

Број: 401-00-80/2016-07
У Београду, 25. јануара 2016. године

МИНИСТАР
асс. др Златибор Лончар
Са подацима од: 25.01.2016.


На основу Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину (Сл. гласник РС број 103/15), Раздео 25- Министарство здравља, Програм 1802 „Превентивна здравствена заштита“ пројекат 0009- Подршка спровођењу Националног програма кардиолошке здравствене заштите.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Министарство здравља,  упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
За пријаву пројеката  за реализацију   Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести у Републици Србији до 2020.године (КВБ) који ће се финансирати из буџета Републике Србије - Раздео Министарство здравља.


1. ОПШТИ УСЛОВИ

Пројекте могу пријавити све заинтересоване здравствене установе из Плана мреже здравствених установа које својим предложеним пројектима могу допринети достизању главног циља Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести - унапређења и јачања система здравствене заштите Републике Србије ради боље превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести.

2. ПРИОРИТЕТИ У ФИНАНСИРАЊУ

На основу специфичних циљева Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести (правовремено препознавање кардиоваскуларних болести и унапређење дијагностике и лечења кардиоваскуларних болести), приоритетне активности које ће Министарство здравља финансирати у 2016. години су :

 1. превенција болести срца и крвних судова
 2. скраћење листа чекања за кардиохируршке интервенције
 3. стручно усавршавање у земљи у циљу овладавања новим здравственим технологијама које се користе у процесу дијагностике и лечења кардиоваскуларних болести под следећим условима:

а) Да је усавршавање кандидата у функцији спровођења Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести у Републици Србији до 2020.године;
б) Да се нове здравствене технологије (методе и поступци) могу примењивати у циљу унапређења здравља људи, у превенцији, дијагностици и лечењу болести, повреда и рехабилитацији, а обухватају безбедне, квалитетне и ефикасне методе за пружање здравствене заштите као и да је здравствена установа регистровала нову здравствену технологију односно да за примену исте поседује неопходну инфраструктуру и одговарајућу опрему;
в) Пријаве здравственим установама могу поднети запослени на неодређено време у секундарним и терцијарним здравственим установама  које су у Плану мреже

Пројектне активности здравствених установа које су већ финансиране из средстава Републичког завода за здравствено осигурање и/или из буџета Министарства здравља односно које предвиђају набавку медицинске опреме, набавку лекова и медицинских средстава  односно адаптацију простора сматраће се недопуштеним и неће бити узети у разматрање.

Као материјалне трошкове за спровођење пројекта, Министарство здравља ће прихватити следеће врсте трошкова: трошкове канцеларијског и едукативног материјала потребног за реализацију пројекта; трошкове превоза и трошкове комуникације који су у искључивој вези са спровођењем пројекта; трошкове организације едукација и стручних скупова; трошкове штампања публикација и брошура које проистичу из активности пројекта;  трошкове финансијских услуга.

Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца пројекта и Министарства здравља, којим ће се дефинисати обавезе уговорних страна и услови плаћања,  сходно потребама исказаним  у пројекту.

По потписивању уговора средства ће бити уплаћена носиоцима пројеката, а након завршетка пројекта, сваки носилац у склопу завршног извештаја, доставља  Министарству здравља оверени детаљан наративни и финансијски извештај и попуњен образац за извештавање из матрице М1, уз који се прилаже комплетна финансијска документација ( копије рачуна, фактуре и др).

Министарство здравља задржава право да коригује ставке буџета пријављених пројеката према активностима које се спроводе и реалних трошкова који произилазе из тих активности.

3. НАЧИН ПРИЈАВЕ

Све заинтересоване здравствене установе пријављују пројекте попуњавањем образаца М1 и М2 доступних на интернет страници Министарства здравља. Предлози пројеката се достављају препорученом поштом и путем електронске поште,  уз напомену  „За јавни позив за реализацију  активности Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести” и то у три оверена и печатирана примерка од стране директора и са заводним бројем здравствене установе.
У супротном, пријава ће се сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

Пријава се доставља на адресу:
Министарство здравља Републике Србије
Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,
Одсек за програмску здравствену заштиту,
Ул. Омладинских бригада 1
11070 Београд


4. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок подношења предлога пројеката је 15 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља.

Пријаве пристигле по протеку наведеног рока ће се сматрати неблаговременим и неће бити узете у разматрање.

5. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Пројектне активности морају се спровести до 15. децембра 2016.године.

Наративни и финансијски извештај о спроведеном пројекту доставља се Министарству здравља до 31. децембра 2016. године.

6. РОК И НАЧИН  ОБЈАВЉИВАЊА ПРИХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКАТА

Министарство здравља Републике Србије ће списак прихваћених пројеката за финансирање истаћи јавно на својој интернет страници www.zdrаvlје.gоv.rs у року до 30 дана по истеку рока за пријаву пројеката.

Контакт особе у  Министарству здравља:
др Владимир Чакаревић e-mail: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs
Драган Ђорђевић    e-mail: dragan.djordjevic@zdravlje.gov.rs
Филип Лукиновић e-mail: filip.lukinоvic@zdrаvlје.gоv.rs

тел: 011/2699-505

Број: 401-00-81/2016-07
У Београду, 25. јануара 2016. године


МИНИСТАР
асс. др Златибор Лончар
Са подацима од: 11.01.2016.

Република Србија
Министарство здравља
Други пројекат развоја здравства Србије
Зајам бр. 8338 – YF, реф. бр. П129539
Позив за достављање израза заитересованости
(консултантске услуге – избор фирми)


ПРОЈЕКТОВАЊЕ, НАДЗОР, УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТОМ И ТЕХНИЧКА ПОДРШКА У ТОКУ ИЗГРАДЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, НАДОГРАДЊЕ И АДАПТАЦИЈЕ ПРОСТОРИЈА СЛУЖБИ РАДИОТЕРАПИЈЕ У ИНСТИТУТУ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ, КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ КРАГУЈЕВАЦ, КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ НИШ И ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ КЛАДОВО

Реф. бр. RS-SSHP-8338YF-CQS-CS-15-3.2.1

Република Србија добила је зајам од Међународне банке за обнову и развој у вредности од 29,1 милиона евра за реализацију „Другог пројекта развоја здравства Србије“ и намерава да део средстава зајма искористи за набавку консултантских услуга пројектовања, надзора, управљања пројектом и техничке подршке у току изградње, реконструкције, надоградње и адаптације просторија служби радиотерапије у Институту за онкологију и радиологију Србије, Клиничком центру Крагујевац, Клиничком центру Ниш и Здравственом центру Кладово.

Консултанска фирма биће ангажована у циљу: припреме пројеката и тендерске документације, спровођења административних процедура за добијање локацијских услова, грађевинских дозвола, употребних дозвола и свих других дозвола које могу бити потребне – сходно закону, као и надзора грађевинских радова и инсталацијa у радиотерапијским центрима у Београду, Нишу, Крагујевцу и Кладову. Укупна површина простора планираног за изградњу и реконструкцију на све четири локације износи оквирно 2600m2.

Министарствo здравља Републике Србије („Клијент“) позива квалификоване фирмe („Консултанте”) да доставе изразе заинтересованости за пружање услуга детаљно описаних у тексту испод. Заинтересовани Консултанти треба да доставе информације које јасно показују да поседују тражене квалификације и релевантно искуство у обављању наведених услуга.

Израз заинтересованости треба да садржи следеће информације: (i) профил фирме, укључујући број година пословања; (ii) организациону структуру фирме, опште квалификације и број кључног особља, укључујући архитекту, грађевинског инжењера, машинског инжењера, инжењера електротехнике и друго особље; (iii) информације о искуству на сличним пословима, уз пратећи материјал на основу ког се стиче увид у наведене квалификације и компетентност фирме за пружање описаних услуга; (iv) писма препоруке која сведоче о успешном пружању сличних консултантских услуга у оквиру најмање два пројекта сличног обима и сложености у току последњих пет година, по могућности у Југоисточној Европи.

Консултантске услуге обухватају следеће:

Задатак 1: (i) Спровођење административних процедура потребних за добијање неопходних сагласности, решења и дозвола, укључујући идентификовање свих релевантних установа од којих је потребно добити дозволе и сагласности; идентификавање прописа које треба поштовати; израда целокупне пројектне документације; (ii) Прикупљање свих потребних подлога за пројектовање, укључујући геомеханички елаборат, геодетска снимања и др. (iii) Припрема идејног решења у циљу добијања сагласности Клијента, идејних пројеката или пројеката за грађевинску дозволу, детаљног предмера и предрачуна радова, пројеката за извођење радова (архитектонског, грађевинског, машинског, електроенергетског, телекомуникационог и командно-сигналног пројекта, пројекта водовода и канализације, пројекта заштите од пожара, елабората енергетске ефикасности, пројекта мера радијационе безбедности и сигурности), све у складу са Законом о планирању и изградњи Републике Србије, као и припремa свих других докумената потребних за добијање локацијских услова, грађевинских и употребних дозвола; (iv) Припрема техничких спецификација.
Задатак 2: Консултант је дужан да припреми тендерску документацију, као и да помаже Јединици за координацију пројекта у свим аспектима спровођења тендерске процедуре у складу са захтевима Светске банке.  
Задатак 3: (i) Надзор током извођења радова (пројектантски и стручни надзор); (ii) Контрола квалитета и квантитета уграђеног материјала, опреме и инсталацијa; (iii) Пружање помоћи Клијенту у процесу примопредаје радова, као и током пуштања у рад.

Очекивано време пружања услуга је 9–12 месеци.

Како би обезбедили боље квалификације, Консултанти се могу одлучити на заједнички пословни подухват (јoint venture) са другим фирмама или ангажовати потконсултанте. У том случају, потребно је да јасно назначе о којој врсти удруживања се ради. Фирме које се одлуче на заједнички пословни подухват (јoint venture), треба да доставе писмо о намери о формирању заједничког пословног подухвата (јoint venture) у случају доделе уговора. Писмо о намери треба да буде саставни део израза заинтересованости.  

Пре потписивања уговора, Консултант мора бити регистрован у Агенцији за привредне регистре Републике Србије за пружање инжењерских услуга релевантних за обављање наведених послова. Поред тога, пре потписивања уговора, сви предложени инжењери морају имати лиценцу коју издаје Инжењерска комора Србије, сходно Закону о планирању и изградњи.    

Избор Консултаната биће обављен методом Селекције на основу квалификација консултаната (CQS), у складу са Смерницама: Избор и андгажовање консултаната од стране зајмопримаца Светске банке (Смерницама за консултанте) из јануара 2011. Заинтересованим Консултантима указујемо на став 1.9 Смерница за консултанте, у коме се наводи политика Светске банке везана за сукоб интереса.

Додатне информације могу се добити путем доленаведених и-мејл адреса.

Изразе заинтересованости треба доставити на енглеском језику, лично или поштом у штампаној форми (уз електронску копију на CD-у) или на доленаведене и-мејл адресе, најкасније до 26. јануара 2016. у 15.00 сати по локалном времену. Eлектронску копију документације доставити као један PDF документ.

Дом здравља Савски венац
Пастерова 1, 11000 Београд,
Министарство здравља Републике Србије
"Други пројекат развоја здравства Србије"
И-мејл: darko.todorovic@zdravlje.gov.rs; Cc: mirjana.pavlovic.brajovic@zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 18.11.2015.
Министарство здравља, на основу чл. 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), Закључка Комисије 51 број 112-15968/2014, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ  РАДНОГ МЕСТА

I

Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство здравља, Београд, Немањина 22-26.

II
Радно место које се попуњава:

Радно место за подршку у пословима јавних набавки у Групи за јавне набавке, у звању млађи саветник, уже унутрашње јединице изван сектора и секретаријата - 1 извршилац

Опис посла: Учествује у изради, праћењу, контроли и оцењивању програме и пројекте који се финансирају из средстава буџета;  учествује у припреми плана јавних набавки производа, роба и услуга који се финансирају из средстава буџета;  учествује у спровођењу поступака јавних набавки производа, роба и услуга које се финансирају из средстава буџета; припрема претходни распис за покретање поступка јавних набавки и припрема извештаје који се достављају Управи за јавне набавке; учествује у изради предлога буџета и финансијског плана у делу који се односи на инвестиције у здравству; израђује и ажурира базе података из делокруга Групе; учествује у припреми извештаја који се достављају Управи за јавне набавке; обавља друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области менаџмент и бизнис или научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању најмање четири године, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од 1 године или најмање 5 година радног стажа у државним органима, познавање рада на рачунару

У изборном поступку проверавају се:
 • познавање рада на рачунару – провераваће се практичним радом на рачунару;
 • стручна знања која ће се проверавати: познавање Закона о јавним набавкама, Закона о буџетском систему и Правилникa о одређивању елемената конкурсне документације – усмено;
 • вештина комуникације и мотивисаност - усмено

III
Место рада:
Немањина 22-26, Београд

IV
Адреса на коју се подноси пријава:
Министарство здравља, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком: „За јавни конкурс“.

V
Лица задужена за давање обавештења:
Аурелија Бокшан и Драгана Поповић , тел: 011/2656-330.

VI
Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII
Рок за подношење пријава:  Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:  пријава са  биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде послодаваца, решења или уговори о раду, односно акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Уколико се уз пријаву на конкурс прилаже фотокопија доказа, иста мора бити оверена у општини, суду или код јавног бележника.

IX
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, потпуне и разумљиве, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера стручне оспособљености, знања и вештина обављаће се почев од 10.12.2015. године са почетком у 9,00 часова, у просторијама Службе за управљање кадровима, Нови Београд, ул. Булевар М.Пупина бр. 2  и у просторијама Министарства здравља,  ул.Немањина 22-26, Београд. О тачном датуму и времену провере, учесници конкурса ће бити благовремено обавештени на контакте (бројеве телефона или адресе) које наведу у својим пријавама.

Напомене: Радни однос се заснива на неодређено време.

Кандидат који први пут заснива радни однос у државном органу подлеже пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита за рад у државним органима, примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопије оверене у општини или суду или од стране јавног бележника биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се на web страници Министарства здравља: www.zdravlje.gov.rs, на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

На наведеној web страници Службе за управљање кадровима, кандидати који конкуришу, могу се упознати са описом послова за наведено радно место.
Са подацима од: 30.09.2015.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд


На основу члана 68. став 1., а у вези са чланом 54. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 2. и члана 20. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћени текст и 109/09), Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњавају положаји: Министарство здравља, Београд

Положаји који се попуњавају:

1. Помоћник министра – руководилац Сектора за здравствено осигурање у Министарству здравља - положај у трећој групи

Опис послова: руководи и координира рад Сектора; планира, усмерава и надзире рад Сектора; остварује сарадњу из делокруга Сектора са другим органима; обавља најсложеније послове из делокруга Сектора; обавља и друге послове по налогу министра.

Услови:  стечено високо образовање из научне односно стручне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 9 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит за рад у државним органима; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање области из делокруга Секторa за здравствено осигурање у Министарству здравља, стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет година, а место рада је Београд, Немањина 22-26.

2. Директор Управе за биомедицину у Министарству здравља - положај у другој групи

Опис послова: руководи и координира рад Управе; планира, усмерава и надзире рад Управе; остварује сарадњу из делокруга Управе са другим органима; обавља најсложеније послове из делокруга Управе; обавља и друге послове по налогу министра.

Услови:  стечено високо образовање из научне односно стручне области медицинске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 5 година или специјалистичким студијама на факултету; са специјализацијом из области трансфузиологије или генетике, истакнути стручњак за област трансплантације, односно, за област из надлежности Управе за биомедицину; најмање 9 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит за рад у државним органима; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање области из делокруга Управе за биомедицину у Министарству здравља; познавање права Европске уније; стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет година, а место рада је Београд, Немањина 22-26.

3. Помоћник директора за послове из области трансфузије крви Управе за биомедицину у Министарству здравља - положај у петој групи

Опис послова: руководи и координира рад у области трансфузије крви; планира, усмерава и надзире рад у области трансфузије крви; остварује сарадњу у области трансфузије крви; обавља најсложеније послове у области трансфузије крви; обавља и друге послове по налогу директора.

Услови:  стечено високо образовање из научне односно стручне области медицинске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 5 година или специјалистичким студијама на факултету; најмање 9 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит за рад у државним органима; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање области из делокруга пословa из области трансфузије крви у Управи за биомедицину у Министарству здравља, стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет година, а место рада је Београд, Немањина 22-26.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ СЕ ОГЛАШАВАЈУ:

Рок за подношење пријаве на конкурс: рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: уверењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); радна књижица; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту достављају уверење о положеном правосудном испиту).

Лице које нема положен државни стручни испит, може да поднесе пријаву на конкурс с тим што је дужно да пријави полагање тог испита у Министарству државне управе и локалне самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или  суду или од јавног бележника.

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком „За јавни конкурс - попуњавање положаја (навести назив положаја за који се подноси пријава)”.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Дуња Даниловић, тел. 011/313-09-69, Служба за управљање кадровима.

У Служби за управљање кадровима се може извршити увид у делокруг рада положаја у Сектору који се попуњава.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од јавног бележника, биће одбачене.

Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства здравља, на интернет страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет страници и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Са подацима од: 23.09.2015.
Министарство здравља, на основу чл. 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), Закључка Комисије 51 број 112-15968/2014, оглашава


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ  РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство здравља, Београд, Немањина 22-26.

II Радно место које се попуњава:
Радно место за праћење рада здравствене службе у примарној здравственој заштити, у звању самостални саветник, Одељења за здравствену заштиту, Сектора за организацију здравствене службе - 1 извршилац

Опис посла: Учествује у припреми стручних основа за израду нацрта закона и предлога других прописа из делокруга Одељења; анализира капацитете и структуру примарне здравствене заштите и израђује стручну основу за израду Плана мреже здравствених установа; припрема критеријуме и мерила за израду норматива за обављање примарне здравствене делатности; врши стручну обраду питања која се односе на обим и садржај рада, опремљеност, кадрове, израду номенклатуре здравствених услуга на нивоу примарне здравствене заштите; израђује стручна мишљења која се односе на унутрашњу организацију здравствених установа; прати рад примарне здравствене заштите на основу података достављених од стране здравствених установа, здравствене инспекције, примедби и представки грађана; израђује предлог мера за унапређење организације рада и показатеља квалитета здравствене службе; учествује у изради елабората, студија и програма у области организације, рада и развоја здравствене службе; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке или стоматолошке науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 5 година, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се:
 • познавање рада на рачунару – провераваће се практичним радом на рачунару;
 • стручна знања која ће се проверавати: познавање Закона о државној управи и Закона о здравственој заштити - усмено;
 • вештина комуникације и мотивисаност - усмено

III Место рада:
Немањина 22-26, Београд

IV Адреса на коју се подноси пријава:
Министарство здравља, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком: „За јавни конкурс“.

V Лица задужена за давање обавештења:
Аурелија Бокшан и Драгана Поповић , тел: 011/2656-330.

VI  Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава:

Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:  пријава са  биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде послодаваца, решења или уговори о раду, односно акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Уколико се уз пријаву на конкурс прилаже фотокопија доказа, иста мора бити оверена у општини, суду или код јавног бележника.

IX  Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, потпуне и разумљиве, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера стручне оспособљености, знања и вештина обављаће се почев од 15.10.2015. године са почетком у 9,00 часова, у просторијама Службе за управљање кадровима, Нови Београд, ул. Булевар М.Пупина бр. 2  и у просторијама Министарства здравља,  ул.Немањина 22-26, Београд. О тачном датуму и времену провере, учесници конкурса ће бити благовремено обавештени на контакте (бројеве телефона или адресе) које наведу у својим пријавама.

Напомене:
Радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидат који први пут заснива радни однос у државном органу подлеже пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита за рад у државним органима, примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопије оверене у општини или суду или од стране јавног бележника биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се на web страници Министарства здравља: www.zdravlje.gov.rs, на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
На наведеној web страници Службе за управљање кадровима, кандидати који конкуришу, могу се упознати са описом послова за наведено радно место.
Са подацима од: 23.09.2015.

Република Србија
Министарство здравља
Други пројекат развоја здравства Србије – реф. бр. П129539

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗРАЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ ЗА ПРУЖАЊЕ ИНДИВИДУАЛНИХ КОНСУЛТАНТСКИХ УСЛУГА


Република Србија добила је зајам од Међународне банке за обнову и развој у вредности од 29,1 милиона евра за реализацију „Другог пројекта развоја здравства Србије“ и намерава да део средстава зајма искористи за ангажовање следећих консултаната:
 1. Виши финансијски службеник
 2. Финансијски службеник
 3. Службеник за информатичку подршку
 4. Административни асистент са седиштем у Министарству здравља
 5. Административни асистент за рад у јединици за унапређење финансирања здравствене заштите
 6. Службеник за односе са јавношћу
 7. Возач
 8. Консултант за планирање кадрова

Детаљни критеријуми за одабир кандидата наведени су у oпису послова за сваку позицију. За приказ описa послова кликните на назив позиције. У случају неподударања српске и енглеске верзије описа послова, енглеска верзија ће се сматрати меродавном.

Министарствo здравља позива индивидуалне консултанте да доставе изразе заинтересованости за пружање консултантских услуга. Заинтересовани кандидати треба да доставе (1) писмо заинтересованости на српском и енглеском језику, (2) радну биографију на српском (кликнути овде) и енглеском језику (кликнути овде) у одговарајућем формату, и (3) копије диплома и сертификате о стеченом образовању. Радна биографија мора да садржи релевантне информације о квалификацијама и стеченом радном искуству за обављање наведених послова. Докази о стеченом радном искуству могу бити захтевани накнадно. У случају неподударања српске и енглеске верзије писмa зaинтeрeсoвaнoсти и рaднe биoгрaфиje, меродавна је верзија на енглеском језику.

Заинтересованим консултантима указујемо на члан 1.9 документа „Селекција и ангажовање консултаната од стране зајмопримаца Светске банке“ („Смернице за консултанте”) из јануара 2011, у коме се наводи политика Светске банке везана за сукоб интереса.

Избор консултанта биће обављен у складу с процедурама за одабир индивидуалних консултаната наведеним у „Смерницама за консултанте”.

Заинтересовани кандидати могу добити више информација након писаног захтева упућеног на доленаведену и-имејл адресу.

Приликом пријављивања неопходно је навести назив позиције за коју се пријављује.

Само консултанти који уђу у ужи избор биће контактирани.

Изјаве заинтересованости треба доставити путем доленаведеног и-мејла најкасније до 8. октобра 2015.

"Други пројекат развоја здравства Србије"
Јединица за координацију пројекта, Министарство здравља Републике Србије
Дом здравља Савски венац, Пастерова 1, Београд, 3. спрат
И-мејл: office_pcu@zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 04.09.2015.


Република Србија
Министарство здравља
Други пројекат развоја здравства Србије
Зајам бр. 8338 – реф. бр. П129539

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗРАЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ ЗА ПРУЖАЊЕ ИНДИВИДУАЛНИХ КОНСУЛТАНТСКИХ УСЛУГА

Архитекта/грађевински инжењер


Република Србија добила је зајам од Међународне банке за обнову и развој у вредности од 29,1 милиона евра за реализацију „Другог пројекта развоја здравства Србије“ и намерава да део средстава зајма искористи за плаћања по основу уговора за индивидуалне консултантске услуге архитекте/грађевинског инжењера.

Услуге које овај консултант треба да пружи укључују следеће:
 • пружа техничку подршку Јединици за координацију пројекта (ЈКП) за припрему комплетне потребне документације за одговарајуће радове;
 • олакшава процес добијања свих дозвола за планирање и изградњу које захтева законодавство у Србији;
 • припрема пројектне задатке за техничку помоћ за (i) архитектонско/инжењерско пројектовање за реконструкције, реновирања, поправке или обнове, по потреби; (ii) за техничку контролу пројеката; (iii) за надзор над радовима;
 • обезбеђује да се сви пројектни задаци и спецификације које треба обавити одвијају у складу с грађевинским нормама које доноси Влада Србије. Посебно, пројекти и спецификације морају бити израђени тако да задовоље међународне безбедносне прописе у области нуклеарне и радијационе сигурности усвојене у Републици Србији. Морају се поштовати и смернице заштите животне средине за изградњу здравствених објеката у које ће бити постављени линеарних акцелератори. 
 • учествује у: (i) тендерским процедурама, евалуацијама и преговорањима уговора са консултантима за израду пројеката, консултантима за техничку контролу и консултантима за технички надзор у сарадњи са специјалистом за набавке ЈКП; (ii) изради докумената за набавку потребних  грађевинсанских радова; (iii) тендерским процедурама, евалуацијама и преговарањима уговора са извођачима радова;
 • обавља редовне посете локацијама и саветује о свим ограничењима везаним за процес добијања грађевинских дозвола, пројектовање, техничку контролу и извођење грађевинских радова и саветује о свим корацима које треба предузети да се превазиђу;
 • верификује исплате фактура за пројектовање и надзор, техничку контролу и грађевинске радове и саветује Mинистарство здравља о издавању „привремених/оконачних“ ситуација за радове на свакој од локација;
 • обавља свe другe задаткe које одреди координатор ЈКП /заменик координатора пројекта и/или званичници Министарства здравља.

Министарствo здравља позива индивидуалне консултанте да доставе изразе заинтересованости за пружање горепоменутих консултантских услуга. Заинтересовани кандидати треба да доставе (1) писмо заинтересованости на српском и енглеском језику, (2) радну биографију на српском и енглеском језику и (3) копије диплома и сертификата релевантних за захтеве ове позиције. Радна биографија мора да садржи релевантне информације о квалификацијама и стеченом радном искуству за обављање наведених послова. Докази о стеченом радном искуству могу бити захтевани накнадно. У случају неподударања српске и енглеске верзије писмa зaинтeрeсoвaнoсти и рaднe биoгрaфиje, меродавна је верзија на енглеском језику.

Инжењер треба да поседује следеће квалификације:
 • факултетску диплому из грађевинарства или архитектуре
 • минимум 5 година радног искуства у архитектонским/грађевинским радовима на пројектовању, изградњи и надзору градилишта
 • одлично познавање законских захтева у Србији који се односе на грађевинске радове
 • искуство у изради предмера и предрачуна за грађевинске радове 
 • добро знање енглеског језика, укључујући  вештине писаног и усменог извештавања
 • компјутерску писменост, укључујући познавање Windows i MS Office пакета
 • одличне вештине организовања, планирања и руковођења
 • важећу возачку дозволу
 • предношћу се сматрају: претходно искуство у прибављању дозвола за грађевинске радове изградњу/адаптацију болница, као и искуство с пројектима које финансира Светска банка и међународним процедурама набавке.

Консултант ће бити одговоран за све административне задатке у вези са горенаведеним активностима и треба да буде спреман на честа путовања.

Консултант ће радити до 100 радних дана у периоду до 10. маја 2016. –  сходно успешном завршетку једномесечног пробног рада. Трајање задатка може бити предмет продужења у зависности од потреба пројекта.

Заинтересованим консултантима указујемо на члан 1.9 документа „Селекција и ангажовање консултаната од стране зајмопримаца Светске банке“ („Смернице за консултанте”) из јануара 2011, у коме се наводи политика Светске банке везана за сукоб интереса.

Избор консултанта биће обављен у складу с процедурама за одабир индивидуалних консултаната наведеним у „Смерницама за консултанте”.

Додатне информације могу се добити на доленаведеној адреси, радним данима од 9:00 до 15:00, по београдском времену.

Изјаве заинтересованости треба доставити  на доленаведену адресу (лично, поштом или и-мејлом) до 18. септембра 2015.

Дом здравља Савски венац
Пастерова 1, 11000 Београд,
Република Србија
„Други пројекат развоја здравства Србије“
Контакт особа: Сања Кукић, асистент за набавке
Тел/факс +382 3606 400
И-мејл: office_pcu@zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 02.09.2015.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд


На основу члана 68. став 1., а у вези са чланом 54. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 2. и члана 20. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћени текст и 109/09), Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњавају положаји:

Министарство здравља, Београд

Положаји који се попуњавају:

1. Помоћник министра – руководилац Сектора за лекове и медицинска средства, психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре у Министарству здравља - положај у трећој групи

Опис послова: руководи и координира рад Сектора; планира, усмерава и надзире рад Сектора; остварује сарадњу из делокруга Сектора са другим органима; обавља најсложеније послове из делокруга Сектора; обавља и друге послове по налогу министра.

Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне области медицинске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 5 година или специјалистичким студијама на факултету; најмање 9 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит за рад у државним органима; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање области из делокруга Секторa за лекове и медицинска средства, психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре у Министарству здравља, стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет година, а место рада је Београд, Немањина 22-26.

2. Помоћник министра – руководилац Сектора за јавно здравље и програмску здравствену заштиту у Министарству здравља - положај у трећој групи

Опис послова: руководи и координира рад Сектора; планира, усмерава и надзире рад Сектора; остварује сарадњу из делокруга Сектора са другим органима; обавља најсложеније послове из делокруга Сектора; обавља и друге послове по налогу министра.

Услови:  стечено високо образовање из научне односно стручне области медицинске или стоматолошке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 5 година или специјалистичким студијама на факултету; најмање 9 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит за рад у државним органима; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање области из делокруга Сектора за јавно здравље и програмску здравствену заштиту у Министарству здравља, стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет година, а место рада је Београд, Немањина 22-26.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ СЕ ОГЛАШАВАЈУ:

Рок за подношење пријаве на конкурс: рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: уверењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); радна књижица; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту достављају уверење о положеном правосудном испиту).

Лице које нема положен државни стручни испит, може да поднесе пријаву на конкурс с тим што је дужно да пријави полагање тог испита у Министарству државне управе и локалне самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или  суду или од јавног бележника.

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком „За јавни конкурс - попуњавање положаја (навести назив положаја за који се подноси пријава)”.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Марко Ристић, тел. 011/313-09-01, Служба за управљање кадровима.

У Служби за управљање кадровима се може извршити увид у делокруг рада положаја који се попуњава.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од јавног бележника, биће одбачене.

Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства здравља, на интернет страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет страници и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Са подацима од: 06.08.2015.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Бр.: 401-00-2237/2015-07
Датум : 5. август 2015. године
Београд


На основу члана 23. став 2. Закона о државној упрaви (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), а у вези са чланом 18. Закона о здравственој заштити  (,,Службени гласник РС”, број 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон и 93/14), чланом 7. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину, (,,Службени гласник РС”, број 142/14) и чланом 17. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12- УС, 74/12- УС - исправка, 7/14- УС и 44/14) Министар здравља доноси

РЕШЕЊЕ
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 0008-ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ НАЦИОНАЛНОГ ПРОГРАМА ОНКОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ „СРБИЈА ПРОТИВ РАКА“ У 2015. ГОДИНИ

Члан 1.

Овим Решењем уређују се критеријуми за расподелу средстава опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину, (,,Службени гласник РС”, број 142/14) на разделу Министарства здравља, за финансирање Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита”, Пројекат 0008 – „Подршка спровођењу Националног програма онколошке здравствене заштите „Србија против рака””, одобрена у износу од 4.688.525,87 динара.

Члан 2.
Правни основ за ове намене дефинисан је у члану  18. тачка 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”,број 107/05,72/09- др.  закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др.закон и 93/14), који се односи  на промоцију здравља у складу са програмима здравствене заштите и обезбеђивање услова за спровођење посебних програма за очување и унапређење здравља и у члану 35. тачка 2. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, број 107/05, 109/05- исправка, 57/11, 110/12- УС, 119/12, 9/2014, 123/14 и 126/14 - УС) који се односи на програме превенције и раног откривања болести од већег социјално-медицинског значаја.

Члан 3.
Приоритети за одобравање средстава утврђују се на годишњем нивоу, једнократно, на основу поднетих захтева здравствених установа и на основу оцене и мишљења Министарства здравља о значају програмских активности, којима се баве здравствене установе.

Члан 4.
Општи критеријуми и мерила на основу којих се врши расподела средстава из члана 3. ове одлуке су дефинисани у Јавном позиву , те је неопходно да предложени пројекти доприносе:
 1. јачање капацитета здравствених установа за спровођење раног откривања малигних болести,  лечења  и рехабилитације онколошких пацијената;
 2. успостављање контроле квалитета услуга у спровођењу скрининга;
 3. унапређење квалитета живота оболелих од малигних болести и њихових породица;
 4. стручно усавршавање лекара специјалиста у земљи и иностранству, у циљу овладавања новим здравственим технологијама које се користе у процесу дијагностике и лечења малигних болести

Члан 6.
Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца и Министарства здравља, којим ће се дефинисати обавезе уговорних страна и услови плаћања, сходно потребама исказаним  у пројекту.

По потписивању уговора средства ће бити уплаћена носиоцима пројеката, а након завршетка пројекта, сваки носилац у склопу завршног извештаја, доставља  Министарству здравља детаљан наративни и финансијски извештај уз који се прилаже комплетна финансијска документација (рачуни, фактуре и др).

Члан 7.
На основу утврђених приоритета и критеријума, предлози пројеката приспели по објављеном Јавном позиву за пријаву пројеката за реализацију Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита”, Пројекат 0008 – „Подршка спровођењу Националног програма онколошке здравствене заштите „Србија против рака””, који је објављен на службеној интернет страници Министарства здравља, а који ће бити финансирани у 2015. години су:
Са подацима од: 06.08.2015.
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Бр.: 401-00-727/2015-07-1
Датум : 5. август 2015. године
Немањина 22-26
Београд

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ОДБИЈЕНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОЈЕКАТА ПРИСТИГЛИХ ПО ЈАВНИМ ПОЗИВИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА  ИЗ ПРОГРАМА 1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 0008-ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ НАЦИОНАЛНОГ ПРОГРАМА OНКОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ «СРБИЈА ПРОТИВ РАКА», ОД 10. ЈУЛА 2015. ГОДИНЕ

Министарство здравља обавештава подносиоце пројеката пристиглих по основу Јавних позива од 10. јула 2015. године, да следећи пријављени пројекти нису у складу са условима изнетим у Јавном позиву и да су из тих разлога одбијени.

Разлози за одбијање предлога пројеката су следећи :
 • Захтев за набавку опреме (уређаја и рачунарских програма), лекова и медицинских средстава;
 • редован рад здравствених установа који се финансира из средстава обавезног здравственог осигурања или из средстава буџета Републике Србије којима се финансира општи интерес у здравству;
 • некомплетна пријава;
 • пријава пројекта од стране удружења;
 • едукације које се могу спровести у Републици Србији;
 • едукације за које су здравственим установама већ одобравана средства ранијих година;
 • активности представљају организацију континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике;
 • недефинисаност пројекта;
 • активности су већ спроведене ранијих година;
 • број обрачунатих радних сати по извршиоцу на пројекту већи од дозвољеног у смислу прописа који уређују радни однос
 • буџет пројекта није усклађен са захтевима из матрице М1.

У складу са напред наведеним, Министарство здравља је одбацило следеће пријаве пројеката:
Са подацима од: 06.08.2015.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Бр: 401-00-1649/2015-07
Датум: 27. јул 2015. године
Београд


На основу члана 23. став 2. Закона о државној упрaви (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), а у вези са чланом 18. Закона о здравственој заштити  (,,Службени гласник РС”, број 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон и 93/14), чланом 7. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину, (,,Службени гласник РС”, број 142/14) и чланом 17. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12- УС, 74/12- УС - исправка, 7/14- УС и 44/14) Министар здравља доноси

РЕШЕЊЕ
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 0009-ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ НАЦИОНАЛНОГ ПРОГРАМА КАРДИОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ“ У 2015. ГОДИНИ

Члан 1.

Овим Решењем уређују се критеријуми за расподелу средстава опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину, (,,Службени гласник РС”, број 142/14) на разделу Министарства здравља, за финансирање Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита”, Пројекат 0009 – „Подршка спровођењу Националног програма кардиолошке здравствене заштите”, одобрена у износу од 6.464.000,00 динара.

Члан 2.
Правни основ за ове намене дефинисан је у члану  18. тачка 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”,број 107/05,72/09- др.  закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др.закон и 93/14), који се односи  на промоцију здравља у складу са програмима здравствене заштите и обезбеђивање услова за спровођење посебних програма за очување и унапређење здравља и у члану 35. тачка 2. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, број 107/05, 109/05- исправка, 57/11, 110/12- УС, 119/12, 9/2014, 123/14 и 126/14 - УС) који се односи на програме превенције и раног откривања болести од већег социјално-медицинског значаја.

Члан 3.
Приоритети за одобравање средстава утврђују се на годишњем нивоу, једнократно, на основу поднетих захтева здравствених установа и на основу оцене и мишљења Министарства здравља о значају програмских активности, којима се баве здравствене установе.

Члан 4.
Општи критеријуми и мерила на основу којих се врши расподела средстава из члана 3. ове одлуке су дефинисани у Јавном позиву , те је неопходно да предложени пројекти доприносе:
 1. превенцији фактора ризика за настанак кардиоваскуларних болести;
 2. раном откривању кардиоваскуларних болести;
 3. унапређењу дијагностике и лечења кардиоваскуларних болести;
 4. смањење смртности и инвалидитета од кардиоваскуларних болести;
 5. унапређење квалитета живота оболелих од кардиоваскуларних болести.

Члан 6.
Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца и Министарства здравља, којим ће се дефинисати обавезе уговорних страна и услови плаћања, сходно потребама исказаним  у пројекту.

По потписивању уговора средства ће бити уплаћена носиоцима пројеката, а након завршетка пројекта, сваки носилац у склопу завршног извештаја, доставља  Министарству здравља детаљан наративни и финансијски извештај уз који се прилаже комплетна финансијска документација (рачуни, фактуре и др).

Члан 7.
На основу утврђених приоритета и критеријума, предлози пројеката приспели по објављеном Јавном позиву за пријаву пројеката за реализацију Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита”, Пројекат 0009 – „Подршка спровођењу Националног програма кардиолошке здравствене заштите”, који је објављен на службеној интернет страници Министарства здравља, а који ће бити финансирани у 2015. години су:Са подацима од: 06.08.2015.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Бр.: 401-00-728/2015-07-3
Датум : 27. јул 2015. године
Немањина 22-26
Београд

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ОДБИЈЕНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОЈЕКАТА ПРИСТИГЛИХ ПО ЈАВНИМ ПОЗИВИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА  ИЗ ПРОГРАМА 1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 0009-ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ НАЦИОНАЛНОГ ПРОГРАМА КАРДИОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ“, ОД 10. ЈУЛА 2015. ГОДИНЕ


Министарство здравља обавештава подносиоце пројеката пристиглих по основу Јавних позива од 10. јула 2015. године, да пријављени пројекти нису у складу са условима изнетим у Јавном позиву и да су из тих разлога одбијени.

Разлози за одбијање предлога пројеката су следећи :
 • Захтев за набавку опреме;
 • редован рад здравствених установа који се финансира из средстава обавезног здравственог осигурања или из средстава буџета Републике Србије којима се финансира општи интерес у здравству;
 • некомплетна пријава;
 • пријава пројекта од стране удружења;
 • едукације које се могу спровести у Републици Србији;
 • едукације за које су здравственим установама већ одобравана средства ранијих година;
 • активности представљају организацију континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике;
 • недефинисаност пројекта;
 • активности су већ спроведене ранијих година;
 • буџет пројекта није усклађен са захтевима из матрице М1.

У складу са напред наведеним, Министарство здравља је одбацило следеће пријаве пројеката:
Са подацима од: 22.07.2015.

Министарство здравља, на основу чл. 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), Закључка Комисије 51 број 112-6573/2014, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ  РАДНИХ МЕСТА

I

Орган у коме се радно место попуњава: Министарство здравља, Београд, Немањина 22-26.

II
Радно место које се попуњава:

1. Радно место за стручно оперативне послове у Одељењу за здравствене технологије и развој људских ресурса, у звању самостални саветник, Сектора за организацију здравствене службе

Опис посла: Спроводи поступак за добијање назива примаријус; припрема мишљења о стручној оспособљености здравствених радника за заснивање радног односа у иностранству; припрема стручне платформе, предлоге закључака Владе у вези са службеним путовањима министра, државних секретара и државних службеника на положају; учествује у стручној обради питања која се односе на кадрове у здравственим установама; учествује у изради кадровског плана за здравствене установе у складу са нормативима за здравствене установе; организује скупове за покровитељство, конгресе и семинаре струковним удружењима; учествује у припреми и организује службена путовања у иностранство за запослене у Министарству; припрема решења у вези са службеним путовањима запослених у иностранство, обавља и друге послове по налогу начелника Одељења

Услови: Стечено високо образовање из научне области менаџмент и бизнис или научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци и познавање рада на рачунару

У изборном поступку проверавају се:
 • познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару;
 • стручна знања које ће се проверавати : познавање Закона о државној управи и Закона о здравственој заштити – усмено;
 • вештина комуникације  и мотивисаност– усмено.

2. Радно место за послове здравствене информатике у Одељењу за здравствене технологије и развој људских ресурса, у звању саветник, Сектора за организацију здравствене службе

Опис посла: Прати квалитет информација добијених из здравствених установа и предлаже мере за унапређење информационог система; прати и процењује усаглашеност размене информација и примене јединствених система за идентификацију, упис, услуге складиштења са организацијама и системима за класификацију ради интеграције  интегрисаног здравственог информацоиног система у Републици Србији; идентификује инструменте за успешно управљање здравственим информацијама у свим важним сегментима; идентификује ИТ системе и техничка решења, ради усклађивања са усвојеним стандрадима и обезбеђења интероперабилности са болничким информационим системима у Републици Србији; учествује у управљању информационих и комуникационих технологија здравственог система; учествује у сарадњи са међународним центрима и учествовање у интернационалним компаративним студијама и истраживањима националних здравствених информационих система у области развоја интегрисаног здравственог информационог система и е-здравства; усаглашава и одржава информацион и систем Министарства; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научних поља: природно-математичких наука, техничко-технолошких наука, друштвено-хуманистичких наука или медицинских наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, најмање 3 године радног искуства у струци, знање енглеског језика и знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се:
 • знање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару;
 • знање енглеског језик- провераваће се усмено
 • стручна знања које ће се проверавати : познавање Закона о државној управи и Закона о здравственој заштити – усмено;
 • вештина комуникације  и мотивисаност– усмено.

3. Радно место за праћење стања у области обавезног здравственог осигурања и за нормативне послове у Одсеку за праћење и унапређивање  права из обавезног здравственог осигурања и добровољно здравствено осигурање, у звању самостални саветник, Сектор за здравствено осигурање

Опис посла: Припрема нацрте закона и подзаконских аката којима се уређује систем обавезног здравственог осигурања, као и здравствене заштите која се пружа осигураним лицима, прописе којима се уређује систем плата запослених у здравственим установама које се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања, односно из јавних прихода; прати и предлаже мере за унапређивање система плата запослених у здравственим установама које се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања, односно јавних прихода; предлаже решења којима се утиче на утврђивање и постизање бољих резултата у области плата запослених у здравственим установама и учествује у преговорима о платама и запослених у здравственим установама, са другим надлежним државним органима и репрезентативним синдикатима, односно у социјалном дијалогу у колективном преговарању и закључивању колективних уговора у области здравства са репрезентативним синдикатима, као и сарадња са другим синдикатима запослених у здравству; припрема мишљења, односно одговарајућа акта којима се даје сагласност за закључивање колективних уговора код послодаваца, у здравственим установама према којима оснивачко право врши Република, односно Министарство здравља; прати и анализира систем плата запослених у здравственим установама у земљама у окружењу, као и у земљама Европске уније; даје мишљења, односно сагласности у поступку надзора над законитошћу рада и аката Републичког фонда у складу са законом; припрема мишљења на нацрте закона и других подзаконских аката чији су предлагачи други органи државне управе; обавља послове који се односе на сарадњу са Републичким фондом, факултетима здравствене струке, здравственим установама, синдикатима и надлежним државним органима и организацијама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању најмање од четири године, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци и познавање рада на рачунару

У изборном поступку проверавају се:
 • познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару;
 • стручна знања које ће се проверавати : познавање Закона о државној управи, Закон о здравственом осигурању – усмено;
 • вештина комуникације  и мотивисаност– усмено.

4. Радно место за послове праћења и извршења буџета у Групи за извршења буџета, у звању самостални саветник, Секретаријат Министарства

Опис посла: Учествује у изради плана извршења буџета у корисничкој апликацији Фин-план, којом управља Трезор и који садржи планиране приходе и примања, односно расходе и издатке за све изворе финансирања; анализира, контролише и оцењује програме и пројекте који се финансирају из средстава буџета; припрема решења о распореду средстава у складу са прописима којима је регулисана област буџета; дефинише, припрема и распоређује захтеве за пренос средстава корисницима буџетских средстава по утврђеним апропријацијама и квотама по процедурама Управе за трезор; планира, прати и контролише спровођење законитог, наменског и економичног трошења буџетских средстава; израђује евиденције и прати реализацију појединих апропријација у буџету по врстама трошкова и припрема извештаје и прилоге за израду извештаја о извршењу одређених буџетских апропријација; припрема и израђује анализе и информације из области реализације буџетских средстава; сарађује са инспекцијским и другим органима и институцијама; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци и познавање рада на рачунару

У изборном поступку проверавају се :
 • познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару;
 • стручна знања које ће се проверавати : познавање Закона о државној управи и Закона о буџетском систему – усмено;
 • вештина комуникације  и мотивисаност– усмено.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

III

Место рада: за сва радна места Немањина 22-26, Београд

IV
Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство здравља, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком: „За јавни конкурс“.

V
Лице задужено за давање обавештења: Аурелија Бокшан и Драгана Поповић , тел: 011/2656-330.

VI
Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII
Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, разумљиве, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера стручне оспособљености, знања и вештина обављаће се почев од 14.08.2015. године са почетком у 9,00 часова, у просторијама Службе за управљање кадровима, Нови Београд, ул. Булевар М.Пупина бр. 2  и у просторијама Министарства здравља,  ул.Немањина 22-26, Београд. О тачном датуму и времену провере, учесници конкурса ће бити благовремено обавештени на контакте (бројеве телефона или адресе) које наведу у својим пријавама.

IX
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:  пријава са  биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима или оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде послодаваца, решења или уговори о раду, односно акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство). Уколико се уз пријаву на конкурс прилаже фотокопија доказа, иста мора бити оверена у општини, суду или код јавног бележника.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Напомене: Радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита за рад у државним органима, примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Кандидати који конкуришу на више радних места у оквиру једног органа, за свако радно место подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопије оверене у општини или суду или од стране јавног бележника биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се на web страници Министарства здравља: www.zdravlje.gov.rs, на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

На наведеној web страници Службе за управљање кадровима кандидати који конкуришу могу се упознати са описом послова за наведено радно место.
Са подацима од: 10.07.2015.

На основу Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину (Сл. гласник РС број 142/14), Раздео 25- Министарство здравља, Програм 1802 „Превентивна здравствена заштита“ пројекат 08- Подршка спровођењу Националног програма oнколошке здравствене заштите „Србија против рака“,

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Министарство здравља,  упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
За пријаву пројеката  за реализацију  Националног програма „Србија против рака”, који ће се финансирати из буџета Републике Србије - Раздео Министарствa здравља.


1. ОПШТИ УСЛОВИ

Пројекте могу пријавити све заинтересоване здравствене установе секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите из Плана мреже здравствених установа које својим предложеним пројектима могу допринети достизању циљева Националног програма онколошке здравствене заштите „Србија против рака”.

2. ПРИОРИТЕТИ У ФИНАНСИРАЊУ

На основу специфичних циљева Националног програма онколошке здравствене заштите „Србија против рака”, Националног програма раног откривања карцинома дојке, Националног програма раног откривања карцинома дебелог црева, Националног програма раног откривања карцинома грлића материце приоритет у финансирању имаће они пројекти чије активности предвиђају :

 1. јачање капацитета здравствених установа за спровођење раног откривања малигних болести, лечења  и рехабилитације онколошких пацијената;
 2. успостављање контроле квалитета услуга у спровођењу скрининга;
 3. унапређење квалитета живота оболелих од малигних болести и њихових породица
 4. стручно усавршавање лекара специјалиста у земљи и иностранству, у циљу овладавања новим здравственим технологијама које се користе у процесу дијагностике и лечења малигних болести, под следећим условима:

а) Да је усавршавање кандидата у функцији спровођења Националног програма онколошке здравствене заштите „Србија против рака“;
б) Да се нове здравствене технологије (методе и поступци) могу примењивати у циљу унапређења здравља људи, у превенцији, дијагностици и лечењу болести, повреда и рехабилитацији, а обухватају безбедне, квалитетне и ефикасне методе за пружање здравствене заштите као и да је здравствена установа регистровала нову здравствену технологију односно да за примену исте поседује неопходну инфраструктуру и одговарајућу опрему;
в) Пријаве здравственим установама могу поднети запослени на неодређено време у секундарним и терцијарним здравственим установама  које су у Плану мреже;
г) Да предложена здравствена установа у иностранству где ће се обављати усавршавање има задовољавајући ниво стручне компетентности;

По овом Јавном позиву омогућиће се едукација лекара специјалиста у иностранству  у  максималном износу до 500.000 динара по кандидату, а њихов избор на нивоу здравствене установе, обавиће здравствене установе по следећој процедури:
 • Стручни савет здравствене установе утврђује посебне критеријуме за избор кандидата;
 • Директор здравствене установе, у сарадњи са стручним колегијумом,  доноси одлуку о избору кандидата за едукацију.

Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца активности пројекта и Министарства здравља, којим ће се дефинисати обавезе уговорних страна и услови плаћања, сходно потребама исказаним  у пројекту.

По потписивању уговора средства ће бити уплаћена носиоцима пројеката, а након завршетка пројекта, сваки носилац у склопу завршног извештаја, доставља  Министарству здравља оверени детаљан наративни и финансијски извештај и попуњен образац за извештавање из матрице М1, уз који се прилаже комплетна финансијска документација ( копије рачуна, фактуре и др).

Пројектне активности здравствених установа које су већ финансиране средставима Републичког фонда за здравствено осигурање или из буџета Министарства здравља, односно које предвиђају набавку медицинске опреме, лекова и медицинских средстава сматраће се недопуштеним и неће бити узети у разматрање.

Као материјалне трошкове за спровођење пројекта, Министарство здравља ће прихватити следеће врсте трошкова: трошкове канцеларијског и едукативног материјала потребног за реализацију пројекта; трошкове превоза и трошкове комуникације који су у искључивој вези са спровођењем пројекта; трошкове организације едукација и стручних скупова; трошкове штампања публикација и брошура које проистичу из активности пројекта;  трошкове финансијских услуга.

Министарство здравља задржава право да коригује ставке буџета пријављених пројеката према активностима које се спроводе и реалних трошкова који произилазе из тих активности.

Напомена: Едукације из области скрининга могу спроводити искључиво сертификовани супервизори.

3. НАЧИН ПРИЈАВЕ

Све заинтересоване здравствене установе пријављују пројекте попуњавањем образаца М1 и М2 доступних на интернет страници Министарства здравља. Предлоге пројеката са комплетном документацијом доставити путем препоручене поште и путем електронске поште, уз напомену  „За јавни позив за реализацију  активности Националног програма онколошке здравствене заштите Србија против рака” и то у три оверена и печатирана примерка од стране директора и са заводним бројем здравствене установе.
У противном ће се пријава сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

Пријава се доставља на адресу :
Министарство здравља Републике Србије
Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,
Одсек за програмску здравствену заштиту,
Ул. Омладинских бригада 1
11070 Београд

Напомена: пријаву пројекта могу у партнерству поднети две или више здравствених установа.

4.РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок подношења пројеката је 7 дана  од дана објављивања на интернет страници Министарства здравља.

Пријаве пристигле по протеку наведеног рока ће се сматрати неблаговременим и неће бити узете у разматрање.

5. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Пројекти се спроводе закључно са 15. децембром 2015.године Наративни и финансијски извештај о спроведеном пројекту доставља се Министарству здравља до 31. децембра 2015. године.

6. РОК И НАЧИН  ОБЈАВЉИВАЊА ПРИХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКАТА

Министарство здравља Републике Србије ће списак прихваћених пројеката за финансирање истаћи јавно на својој интернет страници www.zdrаvlје.gоv.rs .

Контакт особе у Министарству здравља:
др Владимир Чакаревић    Еmail: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs
Драган Ђорђевић    Еmail: dragan.djordjevic@zdravlje.gov.rs
Филип Лукиновић    Еmаil: filip.lukinоvic@zdrаvlје.gоv.rs
тeл: 011/2699-505

Број: 401-00-727/2015-07-2
У Београду, 9. јула 2015.године

МИНИСТАР
асс. др Златибор Лончар
Са подацима од: 10.07.2015.

На основу Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину (Сл. гласник РС број 142/14), Раздео 25- Министарство здравља, Програм 1802 „Превентивна здравствена заштита“ пројекат 0009- Подршка спровођењу Националног програма кардиолошке здравствене заштите.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Министарство здравља, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
За пријаву пројеката  за реализацију   Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести у Републици Србији до 2020.године (КВБ) који ће се финансирати из буџета Републике Србије - Раздео Министарство здравља.

1. ОПШТИ УСЛОВИ


Пројекте могу пријавити све заинтересоване здравствене установе из Плана мреже здравствених установа које својим предложеним пројектима могу допринети достизању главног циља Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести - унапређења и јачања система здравствене заштите Републике Србије ради боље превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести.

2. ПРИОРИТЕТИ У ФИНАНСИРАЊУ

На основу специфичних циљева Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести (правовремено препознавање кардиоваскуларних болести и унапређење дијагностике и лечења кардиоваскуларних болести), приоритетне активности које ће Министарство здравља финансирати у 2015. години су :
 1. превенција болести срца и крвних судова
 2. скраћење листа чекања за кардиохируршке интервенције
  стручно усавршавање у земљи у циљу овладавања новим здравственим технологијама које се користе у процесу дијагностике и лечења кардиоваскуларних болести под следећим условима:

а) Да је усавршавање кандидата у функцији спровођења Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести у Републици Србији до 2020.године;
б) Да се нове здравствене технологије (методе и поступци) могу примењивати у циљу унапређења здравља људи, у превенцији, дијагностици и лечењу болести, повреда и рехабилитацији, а обухватају безбедне, квалитетне и ефикасне методе за пружање здравствене заштите као и да је здравствена установа регистровала нову здравствену технологију односно да за примену исте поседује неопходну инфраструктуру и одговарајућу опрему;
в) Пријаве здравственим установама могу поднети запослени на неодређено време у секундарним и терцијарним здравственим установама  које су у Плану мреже

Пројектне активности здравствених установа које су већ финансиране из средстава Републичког завода за здравствено осигурање и/или из буџета Министарства здравља односно које предвиђају набавку медицинске опреме, набавку лекова и медицинских средстава  односно адаптацију простора сматраће се недопуштеним и неће бити узети у разматрање.

Као материјалне трошкове за спровођење пројекта, Министарство здравља ће прихватити следеће врсте трошкова: трошкове канцеларијског и едукативног материјала потребног за реализацију пројекта; трошкове превоза и трошкове комуникације који су у искључивој вези са спровођењем пројекта; трошкове организације едукација и стручних скупова; трошкове штампања публикација и брошура које проистичу из активности пројекта;  трошкове финансијских услуга.

Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца пројекта и Министарства здравља, којим ће се дефинисати обавезе уговорних страна и услови плаћања,  сходно потребама исказаним  у пројекту.

По потписивању уговора средства ће бити уплаћена носиоцима пројеката, а након завршетка пројекта, сваки носилац у склопу завршног извештаја, доставља  Министарству здравља оверени детаљан наративни и финансијски извештај и попуњен образац за извештавање из матрице М1, уз који се прилаже комплетна финансијска документација ( копије рачуна, фактуре и др).

Министарство здравља задржава право да коригује ставке буџета пријављених пројеката према активностима које се спроводе и реалних трошкова који произилазе из тих активности.

3. НАЧИН ПРИЈАВЕ

Све заинтересоване здравствене установе пријављују пројекте попуњавањем образаца М1 и М2 доступних на интернет страници Министарства здравља (преузмите обрасце). Предлози пројеката се достављају препорученом поштом и путем електронске поште,  уз напомену  „За јавни позив за реализацију  активности Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести” и то у три оверена и печатирана примерка од стране директора и са заводним бројем здравствене установе.
У супротном, пријава ће се сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

Пријава се доставља на адресу :
Министарство здравља Републике Србије
Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,
Одсек за програмску здравствену заштиту,
Ул. Омладинских бригада 1
11070 Београд

4. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок подношења предлога пројеката је 7 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља.

Пријаве пристигле по протеку наведеног рока ће се сматрати неблаговременим и неће бити узете у разматрање.

5. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Пројектне активности морају  се спровести до 15. децембра 2015.године.

Наративни и финансијски извештај о спроведеном пројекту доставља се Министарству здравља до 31. децембра 2015. године.

6. РОК И НАЧИН  ОБЈАВЉИВАЊА ПРИХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКАТА

Министарство здравља Републике Србије ће списак прихваћених пројеката за финансирање истаћи јавно на својој интернет страници www.zdrаvlје.gоv.rs у року до 30 дана по истеку рока за пријаву пројеката.

Контакт особе у  Министарству здравља:
др Владимир Чакаревић e-mail: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs
Драган Ђорђевић e-mail: dragan.djordjevic@zdravlje.gov.rs
Филип Лукиновић e-mail: filip.lukinоvic@zdrаvlје.gоv.rs
тел: 011/2699-505

Број: 401-00-728/2015-07-1
У Београду, 9. јула 2015.године


МИНИСТАР
асс. др Златибор Лончар
Са подацима од: 10.07.2015.


Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Бр.: 401-00-727/2015-07-1
Датум : 9. јул 2015. године
Немањина 22-26
Београд

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ОДБИЈЕНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОЈЕКАТА ПРИСТИГЛИХ ПО ЈАВНИМ ПОЗИВИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА  ИЗ ПРОГРАМА 1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 0008-ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ НАЦИОНАЛНОГ ПРОГРАМА OНКОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ «СРБИЈА ПРОТИВ РАКА», ОД 20. МАЈА 2015. ГОДИНЕ


Министарство здравља обавештава подносиоце пројеката пристиглих по основу Јавних позива од 20. маја 2015. године, да следећи пријављени пројекти нису у складу са условима изнетим у Јавном позиву и да су из тих разлога одбијени.

Разлози за одбијање предлога пројеката су следећи :
 • Захтев за набавку опреме (уређаја и рачунарских програма), лекова и медицинских средстава;
 • редован рад здравствених установа који се финансира из средстава обавезног здравственог осигурања или из средстава буџета Републике Србије којима се финансира општи интерес у здравству;
 • некомплетна пријава;
 • пријава пројекта од стране удружења;
 • едукације које се могу спровести у Републици Србији;
 • едукације за које су здравственим установама већ одобравана средства ранијих година;
 • активности представљају организацију континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике;
 • недефинисаност пројекта;
 • активности су већ спроведене ранијих година;
 • број обрачунатих радних сати по извршиоцу на пројекту већи од дозвољеног у смислу прописа који уређују радни однос
 • буџет пројекта није усклађен са захтевима из матрице М1.

У складу са напред наведеним, Министарство здравља је одбацило следеће пријаве пројеката:Са подацима од: 10.07.2015.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Бр.: 401-00-728/2015-07-1      
Датум : 9. јул 2015. године
Немањина 22-26
Београд

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ОДБИЈЕНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОЈЕКАТА ПРИСТИГЛИХ ПО ЈАВНИМ ПОЗИВИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА  ИЗ ПРОГРАМА 1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 0009-ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ НАЦИОНАЛНОГ ПРОГРАМА КАРДИОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ“, ОД 8. АПРИЛА 2015. ГОДИНЕ


Министарство здравља обавештава подносиоце пројеката пристиглих по основу Јавних позива од 8. априла 2015. године, да пријављени пројекти нису у складу са условима изнетим у Јавном позиву и да су из тих разлога одбијени.

Разлози за одбијање предлога пројеката су следећи :
 • Захтев за набавку опреме;
 • редован рад здравствених установа који се финансира из средстава обавезног здравственог осигурања или из средстава буџета Републике Србије којима се финансира општи интерес у здравству;
 • некомплетна пријава;
 • пријава пројекта од стране удружења;
 • едукације које се могу спровести у Републици Србији;
 • едукације за које су здравственим установама већ одобравана средства ранијих година;
 • активности представљају организацију континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике;
 • недефинисаност пројекта;
 • активности су већ спроведене ранијих година;
 • буџет пројекта није усклађен са захтевима из матрице М1.

У складу са напред наведеним, Министарство здравља је одбацило следеће пријаве пројеката :
Са подацима од: 03.07.2015.


МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Обавештење

Обавештавају се сви заинтересовани правни субјекти (здравствене установе и друге заинтересоване стране за које постоји правни основ да се финансирају из буџета) да до 31. јула 2015. године могу да поднесу захтев за финансирање програма и пројеката из буџета Републике Србије, Раздео - Министарство здравља, за 2016., 2017. и 2018. годину, сходно дописима у прилогу, на обрасцима: матрица М1 и М2 са Спецификацијом трошкова и Прилог 1.

Пратећа документа:

МИНИСТАР
Асс. др Златибор Лончар
Са подацима од: 15.06.2015.
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Бр: 401-00-1234/2015-07
Датум: 29. мај 2015. године
Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној упрaви (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), а у вези са чланом 18. Закона о здравственој заштити  (,,Службени гласник РС”, број 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон и 93/14), чланом 7. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину, (,,Службени гласник РС”, број 142/14) и чланом 17. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12- УС, 74/12- УС - исправка, 7/14- УС и 44/14) Министар здравља доноси

РЕШЕЊЕ

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1806 ”ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА”, ПРОЈЕКАТ 0001- ”ПОДСТИЦАЊЕ АКТИВНОСТИ СТРУЧНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, САВЕТА  И  УДРУЖЕЊА” У 2015. ГОДИНИ

Члан 1.
Овим Решењем уређују се критеријуми за расподелу средстава опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину, (,,Службени гласник РС”, број 142/14) на разделу Министарства здравља, за финансирање Програма 1806 "Подршка невладиним организацијама”, Пројекат 0001 – „Подстицање активности стручних организација, савета и удружења”, одобрена у износу од 1.996.600,00 динара.

Члан 2.
Правни основ за ове намене дефинисан је у члану  18. тачка 17. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”,број 107/05,72/09- др.  закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др.закон и 93/14), и односи се на подстицање активности хуманитарних и стручних организација, савеза и удружења на пословима који су као приоритет предвиђени Планом развоја односно посебним програмима здравствене заштите.

Члан 3.
Приоритети за одобравање средстава утврђују се на годишњем нивоу, једнократно, на основу поднетих захтева удружења грађана (савеза, удужења итд.) и на основу оцене и мишљења Министарства здравља о значају програмских активности, којима се баве удружења грађана.

Члан 4.
Општи критеријуми и мерила на основу којих се врши расподела средстава удружењима грађана, из члана 3. ове одлуке су:
 • да је удружење грађана регистровано и да делује на подручју Републике Србије,
 • да има активно тело управљања ( скупштину, управни одбор)
 • да има људске и материјалне ресурсе за спровођење активности, 
 • да делатност удружења грађана није финансирана другим прописима,
 • да је делатност удружења грађана повезана са здрављем или са здравственом заштитом становништва.

Члан 5.
Критеријуми и мерила за расподелу средстава удружењима грађана из члана 3. ове одлуке су:
 • одржавање националних скупова, у износу до 30.000,00 динара,
 • одржавање стручних скупова са међународним учешћем, у износу до 50.000,00 динара,
 • штамппање публикација друштава, удружења и савеза до 30.000,00 динара,
 • пројекти удружења грађана којима су обухваћени поједини аспекти система здравствене заштите, у износу до 300.000,00 динара.

Члан 6.
Удружења грађана су у обавези да Министарству здравља доставе квартални извештај о спроведеним активностима из Пројекта са спецификацијом трошкова  ( уколико пројекат траје дуже од 6 (шест) месеци), односно након реализације финансијских средстава ( уколико пројекат траје до 6 месеци).

Члан 7.
На основу утврђених приоритета и критеријума, предлози пројеката приспели по објављеном Јавном позиву за пријаву пројеката за реализацију Програма 1806 „Подршка удружењима и организацијама„ , Пројекат 0001 – "Подстицање активности стручних организација, савета и удружења", који је објављен на службеној интернет страници Министарства здравља, а који ће бити финансирани у 2015. години су:Са подацима од: 20.05.2015.
На основу Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину (Сл. гласник РС број 142/14), Раздео 25- Министарство здравља, Програм 1802 „Превентивна здравствена заштита“ пројекат 08- Подршка спровођењу Националног програма oнколошке здравствене заштите „Србија против рака“,

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство здравља,  упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
За пријаву пројеката  за реализацију  Националног програма „Србија против рака”, који ће се финансирати из буџета Републике Србије - Раздео Министарствa здравља.

1. ОПШТИ УСЛОВИ

Пројекте могу пријавити све заинтересоване здравствене установе секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите из Плана мреже здравствених установа које својим предложеним пројектима могу допринети достизању циљева Националног програма онколошке здравствене заштите „Србија против рака”.

2. ПРИОРИТЕТИ У ФИНАНСИРАЊУ

На основу специфичних циљева Националног програма онколошке здравствене заштите „Србија против рака”, Националног програма раног откривања карцинома дојке, Националног програма раног откривања карцинома дебелог црева, Националног програма раног откривања карцинома грлића материце приоритет у финансирању имаће они пројекти чије активности предвиђају :
 1. јачање капацитета здравствених установа за спровођење раног откривања малигних болести, лечења  и рехабилитације онколошких пацијената;
 2. успостављање контроле квалитета услуга у спровођењу скрининга;
 3. унапређење квалитета живота оболелих од малигних болести и њихових породица
 4. стручно усавршавање лекара специјалиста у земљи и иностранству, у циљу овладавања новим здравственим технологијама које се користе у процесу дијагностике и лечења малигних болести, под следећим условима:
а) Да је усавршавање кандидата у функцији спровођења Националног програма онколошке здравствене заштите „Србија против рака“;
б) Да се нове здравствене технологије (методе и поступци) могу примењивати у циљу унапређења здравља људи, у превенцији, дијагностици и лечењу болести, повреда и рехабилитацији, а обухватају безбедне, квалитетне и ефикасне методе за пружање здравствене заштите као и да је здравствена установа регистровала нову здравствену технологију односно да за примену исте поседује неопходну инфраструктуру и одговарајућу опрему;
в) Пријаве здравственим установама могу поднети запослени на неодређено време у секундарним и терцијарним здравственим установама  које су у Плану мреже;
г) Да предложена здравствена установа у иностранству где ће се обављати усавршавање има задовољавајући ниво стручне компетентности;

По овом Јавном позиву омогућиће се едукација лекара специјалиста у иностранству  у  максималном износу до 500.000 динара по кандидату, а њихов избор на нивоу здравствене установе, обавиће здравствене установе по следећој процедури:
 • Стручни савет здравствене установе утврђује посебне критеријуме за избор кандидата;
 • Директор здравствене установе, у сарадњи са стручним колегијумом,  доноси одлуку о избору кандидата за едукацију.

Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца активности пројекта и Министарства здравља, којим ће се дефинисати обавезе уговорних страна и услови плаћања, сходно потребама исказаним  у пројекту.

По потписивању уговора средства ће бити уплаћена носиоцима пројеката, а након завршетка пројекта, сваки носилац у склопу завршног извештаја, доставља  Министарству здравља оверени детаљан наративни и финансијски извештај и попуњен образац за извештавање из матрице М1, уз који се прилаже комплетна финансијска документација ( копије рачуна, фактуре и др).

Пројектне активности здравствених установа које су већ финансиране средставима Републичког фонда за здравствено осигурање или из буџета Министарства здравља, односно које предвиђају набавку медицинске опреме, лекова и медицинских средстава сматраће се недопуштеним и неће бити узети у разматрање.

Као материјалне трошкове за спровођење пројекта, Министарство здравља ће прихватити следеће врсте трошкова: трошкове канцеларијског и едукативног материјала потребног за реализацију пројекта; трошкове превоза и трошкове комуникације који су у искључивој вези са спровођењем пројекта; трошкове организације едукација и стручних скупова; трошкове штампања публикација и брошура које проистичу из активности пројекта;  трошкове финансијских услуга.

Министарство здравља задржава право да коригује ставке буџета пријављених пројеката према активностима које се спроводе и реалних трошкова који произилазе из тих активности.

Напомена: Едукације из области скрининга могу спроводити искључиво сертификовани супервизори.

3. НАЧИН ПРИЈАВЕ

Све заинтересоване здравствене установе пријављују пројекте попуњавањем образаца М1 и М2 доступних на интернет страници Министарства здравља. Предлоге пројеката са комплетном документацијом доставити путем препоручене поште и путем електронске поште, уз напомену  „За јавни позив за реализацију  активности Националног програма онколошке здравствене заштите Србија против рака” и то у три оверена и печатирана примерка од стране директора и са заводним бројем здравствене установе.
У противном ће се пријава сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

Пријава се доставља на адресу :
Министарство здравља Републике Србије
Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,
Одсек за програмску здравствену заштиту,
Ул. Омладинских бригада 1 11070 Београд

Напомена: пријаву пројекта могу у партнерству поднети две или више здравствених установа.

4.РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок подношења пројеката је 15 дана  од дана објављивања на интернет страници Министарства здравља.

Пријаве пристигле по протеку наведеног рока ће се сматрати неблаговременим и неће бити узете у разматрање.

5. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Пројекти се спроводе закључно са 15. децембром 2015.године

Наративни и финансијски извештај о спроведеном пројекту доставља се Министарству здравља до 31. децембра 2015. године.

6. РОК И НАЧИН  ОБЈАВЉИВАЊА ПРИХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКАТА

Министарство здравља Републике Србије ће списак прихваћених пројеката за финансирање истаћи јавно на својој интернет страници www.zdrаvlје.gоv.rs .

Контакт особе у Министарству здравља:
др Владимир Чакаревић Еmail: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs
Драган Ђорђевић Еmail: dragan.djordjevic@zdravlje.gov.rs
Филип Лукиновић Еmаil: filip.lukinоvic@zdrаvlје.gоv.rs

тeл: 011/2699-505
Број: 401-00-727/2015-07
У Београду, 24. априла 2015.године

МИНИСТАР
асс. др Златибор Лончар
Са подацима од: 28.04.2015.

На основу члана 18. став 1. тачка 1. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 107/05, 72/09- др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др. закон,  и 93/14), члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину (Службени гласник РС 142/14) и Стратегије за унапређење положаја Рома („Службени гласник РС“ број 27/09),

Министарство здравља Републике Србије упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 0010 „СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ РОМА“

заинтересованим организацијама за пријаву предлога пројеката ради остваривања учешћа у средствима из буџета намењеним очувању и унапређењу здравља Рома.

1. ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Циљ Јавног позива унапређење здравља Рома у Србији, а на основу циљева из Акционог плана за здравље Рома који је усвојила Влада Републике Србије у оквиру Декаде Рома.

На основу досадашњег искуства, приступиће се квалитетнијем планирању пројеката, почев од унапређења конкурсних процедура и критеријума за одабир пројеката у смислу њихове доследније примене до боље усклађености пројеката и пројектних активности са реалним потребама у локалној ромској заједници. Један од корака у том правцу је коришћење водича кроз конкурсну процедуру за заинтересоване здравствене установе и невладине организације за припрему предлога пројеката .

2. ПРИОРИТЕТИ НОВОГ КОНКУРСА

Основ за дефинисање приоритета седмог конкурса је Стратегија за унапређење положаја Рома (Сл. гласник РС 27/09), резултати анализе и сагледавање искустава из претходних пројеката, подаци и показатељи о здрављу и здравственој заштити ромске популације.

Јавни позив ће се реализовати и пројекти пријављивати кроз 2 компоненте:

Приоритетне области компоненте А су: имунизација, здравље деце, антенатална заштита Ромкиња, здравље труднице и новорођенчета,  превенција и рано откривање фактора ризика за хронична незаразна обољења (ХНО), превенција, рано откривање и лечење цревних и других заразних болести, превенција болести зависности, репродуктивно и сексуално здравље, стоматолошка здравствена заштита радно активног ромског становништваод 19-65 година, заштита здравља Рома, сакупљача секундарних сировина – ризици и како се заштитити, едукација здравствених медијаторки, сензибилизација здравствених радника ради унапређења здравља Рома.

Приоритетне области компоненте Б су: процена хигијенско епидемиолошких услова у ромским насељима стварање безбедног окружења

Компонента А

1. Пројекти пријављени у оквиру компоненте А треба директно да допринесу остваривању циља:
а) Побољшање здравствене заштите Рома исказаном у акционом плану за здравство.
б) Побољшање остваривања права Рома на здравствену заштиту

Финансијска подршка је намењена оним пројектима здравствених установа и заводима за јавно здравље који ће бити спроведени у партнерству са Удружењима грађана, локалном самоуправом  и имати видљив ефекат  на здравље ромске популације.

Компонента Б

2. Пројекти пријављени у оквиру компоненте Б треба да допринесу остваривању циља: Унапређење услова животног окружења у ромској заједници.

Финансијска подршка намењена је оним пројектима завода за јавно здравље који ће се спроводити у партнерству са Удружењима грађана и локалном самоуправом који ће се  бавити испитивањем хигијенско епидемиолошких услова у ромским насељима и њиховим утицајем на здравље ромске популације. Резултат ових пројеката ће бити:
 • препоруке за предузимање конкретних мера за уклањање узрока појаве и ширења заразних и других болести од социо-медицинског значаја у ромским насељима,
 • предузимање активности локалне самоуправе по датим препорукама

3. ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ

Ко може да конкурише за компоненту А?

У оквиру компоненте А носиоци пројеката могу бити домови здравља и заводи/институти за јавно здравље који пројекат спроводе у партнерству са Удружењима грађана и локалном самоуправом. Домови здравља у којима су ангажовани здравствени медијатори могу да конкуришу за оне области које не обезбеђује здравствени медијатор ( едукација здравствених радника ради упознавања са специфичним потребама ромске популације; стоматолошка здравствена заштита Рома од 19-65 година).

Заводи за јавно здравље могу конкурисати за област заштите здравља Рома.

У оквиру компоненте Б пројекте могу пријавити заводи/институти и заводи за јавно здравље у сарадњи са минимум једним Удружењем грађана и локалном самоуправом.

Колико пројеката може да пријави једна здравствена установа?

Свака од наведених здравствених установа у сарадњи са најмање једним Удружењем грађана и локалном самоуправом има право да пријави један или више пројеката, за различите приоритетне области.

Поред општих, здравствена установа треба да испуњава и следеће услове:
 1. Здравствена установа мора да буде из Плана мреже здравствених установа Републике Србије
 2. пројекат који здравствена установа пријављује мора бити усмерен ка стварним, претходно утврђеним, здравственим потребама Рома у заједници у којој се спроводи 
 3. здравствена установа је одговорна за спровођење пројекта и спремна да преузме јавну одговорност за обављање послова и задатака у тој области 
 4. Министарству здравља подноси месечни извештај о активностима спровођења пројекта 
 5. здравствена установа по завршетку пројекта мора доставити завршни стручни и финансијски извештај за календарску годину и предложити процену могућег финансирања након истека једногодишњег уговора о финансирању из средстава буџета
 6. здравствена установа мора доставити списак чланова управног и надзорног одбора као и податке о стручним особама које надзиру њен рад у области за коју пријављује пројекат

Колико пројеката може да пријави једна општина?

Једна општина може добити и пројекат института и завода за јавно здравље и дома здравља.

4. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

Носиоци пројекта ће бити здравствене установе, у чијим је пријавама пројекта јасно видљива сарадња између установе и Удружења грађана и локалне самоуправе. На њихов рачун ће ићи одобрена средства за пројекат. Исте су дужне да у складу са пројектним активностима део средстава пребаце на рачун удружења грађана у складу са Споразумом о партнерству.

5. ПРЕДВИЂЕНИ БУЏЕТ

Реализација пројекта вршиће се на основу уговора закључених између носиоца пројекта и Министарства здравља којим ће се дефинисати услови плаћања. Изабраном пројекту ће бити додељено максимално до 3.500.000 динара.

По потписивању уговора, средства ће бити уплаћена носиоцу пројекта. Након завршетка пројекта, у склопу завршног извештаја, доставља се детаљан финансијски извештај уз који се прилаже комплетна финансијска документација (рачуни, фактуре).

6. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Пројекти се спроводе до 15. децембра 2015.године

7. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И НАЧИН ПРИЈАВЕ

Све заинтересоване здравствене установе пријављују пројекте попуњавањем М3 формулара доступног на веб страници Министарства здравља. Предлози пројеката се достављају искључиво препорученом поштом и то један оверен и печатиран примерак и у електронској форми на једном ЦД – у. Поред обавезних докумената, достављају се у једном примерку и остала пратећа документа: Споразум о партнерству здравствене установе и Удружења грађана и списак чланова Управног и Надзорног одбора здравствене установе. Пријаве морају бити потписане од стране одговорних лица здравствене установе, Удружења грађана и локалне самоуправе.
8. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок за подношење пријава по овом позиву је 15 дана од дана објављивања на интернет страници Министарства здравља www.zdravlje.gov.rs.

Попуњени образац М-3 са комплетном документацијом доставити путем поште, као препоручену пошиљку, уз напомену „KOНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА РОМА” и послати на адресу:

Mинистарство здравља,
Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,
Омладинских бригада 1,
11070 Нови Београд
2. спрат, канцеларија 163, на име одговорне особе, Драган Ђорђевић.

Контакт особе у Министарству здравља су:
др Владимир Чакаревић,  е-mаil: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs,
Филип Лукиновић, е-mаil: filip.lukinovic@zdravlje.gov.rs и
Драган Ђорђевић, е-mаil: dragan.djordjevic@zdravlje.gov.rs

9. РОК И НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ПРИХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКАТА

Министарство здравља Републике Србије ће списак прихваћених пројеката за финансирање истаћи јавно на својој веб страници у року од седам дана по истеку рока за пријаву пројеката.

Број : 401-00-438/2015-07
У Београду, 11. мaрт 2015. године

МИНИСТАР
асс. др Златибор Лончар
Са подацима од: 28.04.2015.

На основу члана 18. тачка 17. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 107/05,72/09 – др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон и 93/14), члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС“ број 142/14), и Одлуке о плану развоја здравствене заштите Републике Србије („Службени гласник РС“ број 88/10) , Министарство здравља Републике Србије упућује:

JАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 1806 „ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА И  ОРГАНИЗАЦИЈАМА“ ПРОЈЕКАТ 0001-„ПОДСТИЦАЊЕ АКТИВНОСТИ СТРУЧНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, САВЕТА И УДРУЖЕЊА“ у 2015. ГОДИНИ

За пријаву пројеката и скупова стручних организација, савета и удружења.

За финансијску подршку и покровитељство Министарства здравља.

Програме/пројекте могу пријавити све заинтересоване организације, савети и удружења ради остваривања учешћа у средствима из Буџета намењених активностима на унапређењу здравља.

Удружења, у складу са овим јавним позивом, могу своје пријаве слати за програме/пројекте који доносе нове идеје и нове моделе развоја и/или нове начине решавања постојећих проблема, или допуњују и проширују задовољавање здравствених потреба путем пружањa услуга, едукације и обуке, организовања стручних скупова, конференција, састанака, радионица, а чије је временско трајање ограничено до шест месеци

Такође, заинтересована организација, савет или удружење може конкурисати само за покровитељство Министарства здравља, или само за финансијску подршку која подразумева и покровитељство.

ОПШТИ УСЛОВИ ПРИЈАВЕ

Право да се пријави на овај јавни позив има свако удружење чија је делатност од јавног интереса у складу са актима Министарства здравља.

Програми/пројекти и скупови узимаће се у разматрање ако удружење испуњава следеће опште услове:
 • Да је регистровано и делује на подручју Републике Србије,
 • да има активно тело управе (Скупштину, Управни одбор) које води делотворну развојну политику ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису забрањени законом,
 • да је Статутом или дефинисаним активностима утврђено да се се циљеви удружења остварују у области здравља.

Поред општих услова, удружење које пријављује пројекат/програм или скуп треба да испуњава и следеће додатне услове:
 • Удружење мора да буде одговорно за спровођење програма и спремно да преузме јавну одговорност за обављање послова  у тој области;
 • Удружење треба у програму скупа и свим пратећим публикацијама да наведе Министарство здравља  као покровитеља или финансијера скупа.

ПРИОРИТЕТИ КОНКУРСА


Основ за дефинисање приоритета конкурса је План развоја здравствене заштите 2010-2015. године ( „Службени гласник РС“ број 88/10) .

Приоритетне области су:
 • превенција хроничних незаразних болести
 • подршка пацијентима оболелим од малигних болести
 • репродуктивно здравље
 • здравље деце и младих
 • болести зависности
 • заразне болести
 • ментално здравље
 • здравље инвалида
 • здравље старих
 • здравље Рома
 • пречавање насиља у породици
 • смањење свих облика дискриминације
 • подршка Националним програмима и стратегијама из области здравствене заштите.

Овим конкурсом нису обухваћене:
 • Активности здравствених установа које су већ финансиране из средстава Републичког фонда за здравствено осигурање или из буџета Министарства здравља;
 • штампање ауторских монографија;
 • културне манифестације;
 • набавка свих видова опреме.

НАЧИН ПРИЈАВЕ:                                                                                                                          

Сва заинтересована удружења своје пројекте или скупове пријављују на обрасцу М4 уз детаљан опис предложених ативности.
Уз пријаву пројекта, удружење је обавезно да достави:
 1. Извод о регистрацији удружења из Агенције за привредне регистре оверен од стране надлежног  органа;
 2. фотокопију извода Статута или плана активности удружења којима је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује оверену од стране надлежног органа;
 3. биланс стања, односно финансијски извештај удружења који је оверен печатом удружења и потписом одговорног лица;
 4. препоруке, одлуке или писма намере о суфинансирању овог програма/пројекта/скупа;
 5. биографије предложених едукатора;
 6. податак о висини износа котизације за учеснике на стручном скупу
 7. ако су за раније програме/пројекте/скупове коришћена средства из Буџета Републике Србије доставити оверени писани доказ да су уговорне обавезе у пројекту, за који су коришћења наведена средства, испуњене.

Уколико удружење у оквиру пријаве пројекта не достави неки од напред наведених докумената, пријава ће се сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

Ако заинтересовано удружење конкурише искључиво за покровитељство и финансијску подршку организацији стручног скупа, није потребно да достави оверену копију Статута предвиђену тачком 2..

ПРЕДВИЂЕНИ БУЏЕТ

Реализација пројекта вршиће се на основу уговора закључених између носиоца пројекта и Министарства здравља којим ће се дефинисати услови плаћања.

Сваком прихваћеном пројекту може бити додељено максимално до 300.000 динара.

За стручне скупове са међународним учешћем максимално може бити додељено до 50.000 динара, а за стручне скупове без међународног учешћа до 30.000 динара.

Министарство здравља задржава право да изврши корекције ставки буџета пријављених пројеката и стручних скупова према активностима које се спроводе.

Напомена: Стручни скупови код којих је предвиђено плаћање котизација за учеснике неће бити финансирани.

ОБАВЕЗЕ НАКОН ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА

По потписивању уговора, средства ће бити пренета носиоцу пројекта. Удружење је дужно да Министарству здравља подноси извештаје  по окончању пројекта. Извештај обавезно садржи податке о степену реализације пројекта и утрошеним средствима.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава пројеката је 15 дана од дана објављивања Јавног позива на интернет страници Министарства здравља

Министарство здравља Републике Србије списак прихваћених пројеката истаћи ће јавно на својој интернет страници у року од тридесет дана по истеку рока за подношење пријава.

Све неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене.

Попуњени образац М4 са комплетном документацијом, у два примерка, доставити путем поште, као препоручену пошиљку, уз напомену „KOНКУРС ЗА УДРУЖЕЊА” и послати на адресу:

Mинистарство здравља,
Сектор за јавно здравље
и програмску здравствену заштиту,
Омладинских бригада 1,
11070 Нови Београд
2. спрат, канцеларија 165, на име одговорне особе, Драган Ђорђевић.

Контакт особе у Министарству здравља су:
др Владимир Чакаревић, e-маил: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs
Филип Лукиновић, e-маил: filip.lukinovic@zdravlje.gov.rs и
Драган Ђорђевић, e-маил: dragan.djordjevic@zdravlje.gov.rs

Контакт телефони: 011/ 2699-505 и 011/2147-608

Број : 401-00-437/2015-07
У Београду, 11. марта 2015. године


МИНИСТАР
асс. др Златибор Лончар
Са подацима од: 08.04.2015.


На основу Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину (Сл. гласник РС број 142/14), Раздео 25- Министарство здравља, Програм 1802 „Превентивна здравствена заштита“ пројекат 0009- Подршка спровођењу Националног програма кардиолошке здравствене заштите.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Министарство здравља,  упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

За пријаву пројеката  за реализацију   Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести у Републици Србији до 2020.године (КВБ) који ће се финансирати из буџета Републике Србије - Раздео Министарство здравља.

1. ОПШТИ УСЛОВИ

Пројекте могу пријавити све заинтересоване здравствене установе из Плана мреже здравствених установа које својим предложеним пројектима могу допринети достизању главног циља Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести - унапређења и јачања система здравствене заштите Републике Србије ради боље превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести.

2. ПРИОРИТЕТИ У ФИНАНСИРАЊУ

На основу специфичних циљева Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести (правовремено препознавање кардиоваскуларних болести и унапређење дијагностике и лечења кардиоваскуларних болести), приоритетне активности које ће Министарство здравља финансирати у 2015. години су :
1. превенција болести срца и крвних судова
2. скраћење листа чекања за кардиохируршке интервенције
3. стручно усавршавање у земљи у циљу овладавања новим здравственим технологијама које се користе у процесу дијагностике и лечења кардиоваскуларних болести под следећим условима:
а) Да је усавршавање кандидата у функцији спровођења Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести у Републици Србији до 2020.године;
б) Да се нове здравствене технологије (методе и поступци) могу примењивати у циљу унапређења здравља људи, у превенцији, дијагностици и лечењу болести, повреда и рехабилитацији, а обухватају безбедне, квалитетне и ефикасне методе за пружање здравствене заштите као и да је здравствена установа регистровала нову здравствену технологију односно да за примену исте поседује неопходну инфраструктуру и одговарајућу опрему;
в) Пријаве здравственим установама могу поднети запослени на неодређено време у секундарним и терцијарним здравственим установама  које су у Плану мреже

Пројектне активности здравствених установа које су већ финансиране из средстава Републичког завода за здравствено осигурање и/или из буџета Министарства здравља односно које предвиђају набавку медицинске опреме, набавку лекова и медицинских средстава  односно адаптацију простора сматраће се недопуштеним и неће бити узети у разматрање.

Као материјалне трошкове за спровођење пројекта, Министарство здравља ће прихватити следеће врсте трошкова: трошкове канцеларијског и едукативног материјала потребног за реализацију пројекта; трошкове превоза и трошкове комуникације који су у искључивој вези са спровођењем пројекта; трошкове организације едукација и стручних скупова; трошкове штампања публикација и брошура које проистичу из активности пројекта;  трошкове финансијских услуга.

Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца пројекта и Министарства здравља, којим ће се дефинисати обавезе уговорних страна и услови плаћања,  сходно потребама исказаним  у пројекту.

По потписивању уговора средства ће бити уплаћена носиоцима пројеката, а након завршетка пројекта, сваки носилац у склопу завршног извештаја, доставља  Министарству здравља оверени детаљан наративни и финансијски извештај и попуњен образац за извештавање из матрице М1, уз који се прилаже комплетна финансијска документација ( копије рачуна, фактуре и др).

Министарство здравља задржава право да коригује ставке буџета пријављених пројеката према активностима које се спроводе и реалних трошкова који произилазе из тих активности.

3. НАЧИН ПРИЈАВЕ

Све заинтересоване здравствене установе пријављују пројекте попуњавањем образаца М1 и М2 доступних на интернет страници Министарства здравља (преузмите обрасце). Предлози пројеката се достављају препорученом поштом и путем електронске поште,  уз напомену  „За јавни позив за реализацију  активности Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести” и то у три оверена и печатирана примерка од стране директора и са заводним бројем здравствене установе.
У супротном, пријава ће се сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

Пријава се доставља на адресу :
Министарство здравља Републике Србије
Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,
Одсек за програмску здравствену заштиту,
Ул. Омладинских бригада 1
11070 Београд

4. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок подношења предлога пројеката је 15 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља.

Пријаве пристигле по протеку наведеног рока ће се сматрати неблаговременим и неће бити узете у разматрање.

5. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Пројектне активности морају  се спровести до 15. децембра 2015.године.

Наративни и финансијски извештај о спроведеном пројекту доставља се Министарству здравља до 31. децембра 2015. године.

6. РОК И НАЧИН  ОБЈАВЉИВАЊА ПРИХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКАТА

Министарство здравља Републике Србије ће списак прихваћених пројеката за финансирање истаћи јавно на својој интернет страници www.zdrаvlје.gоv.rs у року до 30 дана по истеку рока за пријаву пројеката.

Контакт особе у  Министарству здравља:
др Владимир Чакаревић e-mail: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs
Драган Ђорђевић    e-mail: dragan.djordjevic@zdravlje.gov.rs
Филип Лукиновић e-mail: filip.lukinоvic@zdrаvlје.gоv.rs

тел: 011/2699-505

Број: 401-00-728/2015-07
У Београду, 20. марта 2015.године

МИНИСТАР
асс. др Златибор Лончар
Са подацима од: 18.03.2015.
Други пројекат развоја здравства Србије

Република Србија
Министарство здравља
Други пројекат развоја здравства Србије
Зајам бр. 8338 - YF

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗРАЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ ЗА ПРУЖАЊЕ КОНСУЛТАНТСКИХ УСЛУГА

Овај јавни позив прати Опште обавештење о набавкама  којe је објављенo у UN Development Business бр. WB1119-03-15 од 9. марта 2015. године.

Република Србија је добила зајам од Међународне банке за обнову и развој (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) у вредности од 29,1 милиона евра, на име трошкова Пројекта «Други пројекат развоја здравства Србије» (ДПРЗС), који спроводи Министарство здравља, и намерава да део средстава уложи у ангажовање следећих консултаната:

 1. Координатор Јединице за координацију пројекта (ЈКП)
  Project Coordination Unit Coordinator (PCU)
 2. Заменик координатора ЈКП
  Deputy PCU Coordinator 
 3. Координатор компоненте I ДПРЗС (Унапређење финансирања у здравству)
  Coordinator of the Component I of the SSHP (Improvement of Health Financing)
 4. Координатор компоненте II ДПРЗС (Ефикасна набавка лекова и медицинских производа)
  Coordinator of the Component II of the SSHP (Efficient Purchasing of Pharmaceuticals and Medical Products)
 5. Координатор компоненте III ДПРЗС (Јачање квалитета пружања услуга)
  Coordinator of the Component III of the SSHP (Strengthening of Quality of Service Delivery)
 6. Правни саветник
  Legal Consultant
 7. Координатор за комуникације и односе с јавношћу
  Communication and PR Consultant
 8. Преводилац/уредник за ЈКП
  Translator/Editor for PCU
 9. Административни асистент (2 извршиоца)
  Administrative Assistant (two positions)
 10. Службеник за јавне набавке
  Procurement Specialist
 11. Асистент за јавне набавке
  Procurement Assistant
 12. Финансијски службеник
  Financial Specialist
 13. Финансијски сарадник
  Finance Officer
 14. Службеник за грантове
  Grants Specialist

За приказ описа посла и квалификација кликните на назив позиције.

Министарствo здравља позива консултанте да доставе изразе заинтересованости за пружање ових консултантских услуга. Заинтересовани консултанти треба да доставе своју радну биографију на енглеском и српском језику, која садржи релевантне информације о квалификацијама и стеченом радном искуству за обављање ових послова, као и копије диплома/доказа о стеченом образовању. Докази о стеченом радном искуству биће по потреби захтевани накнадно. Консултанти који уђу у ужи избор биће позвани на интервју.

Приликом пријављивања обавезно навести редни број и назив позиције за коју се пријављујете. Ако сте заинтересовани за више позиција, потребно је пријавити се за сваку позицију појединачно.

Селекција и избор кандидата, биће спроведени по процедури наведеној у Смерницама Светске банке: „Смернице за селекцију и запошљавање консултаната под IBRD зајмовима и IDA кредитима и грантовима од стране зајмопримаца Светске банке“,  јануар 2011. године.

Додатне информације могу се добити на доле наведеној адреси, радним данима од 9-15 часова по локалном времену. Изјаве заинтересованости треба доставити на доле наведену адресу до 26. марта 2015. године.

Дом здравља Савски венац
Пастерова 1, 11000 Београд
Министарство здравља
Република Србија
Пројекат „Други пројекат развоја здравства Србије“
тел/факс: +381 (11) 3606 400
адреса електронске поште: office_pcu@zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 05.12.2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Министарство здравља позива све заинтересоване жене да доставе своје биографије у циљу евидентирања, обуке и могућег ангажовања на пословима здравствене медијаторке.

Члaн 11. стaв 2. тaчкa 11.  Закoна о здравственој заштити (,,Службени гласник РС”, број 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13- др. закон) прoписуje дa сe друштвeнa бригa зa здрaвљe нa нивoу Рeпубликe oствaруje oбeзбeђивaњeм здрaвствeнe зaштитe групaциjaмa стaнoвништвa кoje су излoжeнe пoсeбнoм ризику oбoљeвaњa, здрaвствeнoм зaштитoм лицa у вeзи сa спрeчaвaњeм, сузбиjaњeм, рaним oткривaњeм и лeчeњeм бoлeсти oд вeћeг сoциjaлнo-мeдицинскoг знaчaja и здрaвствeнoм зaштитoм сoциjaлнo угрoжeнoг стaнoвништвa. Нa oснoву стaвa 2. тaчкe 11. нaвeдeнoг члaнa Зaкoнa, Mинистaрствo здрaвљa oд 2008. гoдинe пoдржaвa прojeкaт увoђeњa здрaвствeних мeдиjaтoрки у здрaвствeни систeм Рeпубликe Србиje.

Здрaвствeнa мeдиjaтoркa ниje здрaвствeни рaдник (кao штo су лeкaри и мeдицинскe сeстрe и тeхничaри). Њeнa улoгa je у тoмe дa пoмoгнe здрaвствeнoм систeму у вoђeњу eвидeнциje o здрaвствeнoм стaњу стaнoвникa нeфoрмaлних нaсeљa, дa рaдe нa пoдизaњу свeсти o нeoпхoднoсти вaкцинaциja, нeoпхoднoсти oдржaвaњa личнe хигиjeнe и прaвoврeмeнe пoсeтe лeкaру.

Дa би сe ухвaтилo у кoштaц сa прoблeмoм нejeднaкe дoступнoсти, пoтрeбнa су трajнa институциoнaлнa рeшeњa.Крaткoрoчни и срeдњoрoчни плaн Mинистaрствa здрaвљa je дa здрaвствeнe мeдиjaтoркe пoвeзуjу угрoжeнe и мaргинaлизoвaнe припaдникe рoмскe нaциoнaлнe зajeдницe и здрaвствeни систeм. Дугoрoчнo глeдaнo, Mинистaрствo здрaвљa имa плaн дa здрaвствeни мeдиjaтoри прoширe свoj рaд и нa припaдникe других угрoжeних и мaргинaлизoвaних групa, штo ћe прeвaсхoднo зaвисити oд рaспoлoживих финaнсиjских срeдстaвa зa oву нaмeну.

Зa пoтрeбe спрoвoђeњa прojeктa, Mинистaрствo здрaвљa aнгaжуje здрaвствeнe мeдиjaтoркe прeкo угoвoрa o дeлу, при чeму сe хoнoрaри исплaћуjу из буџeтa Mинистaрствa.

Укoликo стe зaинтeрeсoвaнe дa oбaвљaтe пoслoвe здрaвствeнoг мeдиjaтoрa у Вaшoj срeдини, пoтрeбнo je дa пoпунитe oбрaзaц зa приjaву кojи сe нaлaзи у прилoгу и дa гa путeм eлeктрoнскe пoштe (e-мaил) пoшaљeтe нa aдрeсу :  dragan.djordjevic@zdravlјe.gov.rs
ПОМОЋНИК МИНИСТРА
асс прим др Драган Вуканић с.р.

Са подацима од: 01.12.2014.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Бр.: 401-00-4439/2014-07
Датум : 26. новембар 2014. године
Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној упрaви (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), а у вези са чланом 11. став 2. тачка 11. Закона о здравственој заштити  (,,Службени гласник РС”, број 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13- др. закон), чланом 7. Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину, (,,Службени гласник РС”, број 110/13 и 116/14) и чланом 17. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12- УС, 74/12- УС - исправка, 7/14- УС и 44/14) Министар здравља доноси

РЕШЕЊЕ
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1802 "ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА", ПРОЈЕКАТ 0006-"СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РОМА" У 2014. ГОДИНИ

Члан 1.
Овим Решењем уређују се критеријуми за расподелу средстава опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину, (,,Службени гласник РС”, број 110/13 и 116/14) са раздела Министарства здравља, за финансирање Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита", Пројекат 0006 – "Спровођење акционог плана о здравственој заштити Рома", одобрена у износу од 3.431.000,00 динара.

Члан 2.
Правни основ за ове намене дефинисан је у члану  11. став 2. тачка 11. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”,број 107/05,72/09- др.  закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и  45/13- др. закон), и односи се на обезбеђење здравствене заштите социјално угроженом становништву.

Члан 3.
Приоритети за одобравање средстава утврђују се на годишњем нивоу, једнократно, на основу поднетих захтева здравствених установа а на основу оцене и мишљења Министарства здравља о значају програмских активности.

Члан 4.
Општи критеријуми и мерила на основу којих се врши распоред средстава здравственим установама, из члана 3. ове одлуке су :
 • Здравствена установа мора да буде из Плана мреже здравствених установа Републике Србије ;
 • Пројекат који здравствена установа пријављује мора бити усмерен ка стварним, претходно утврђеним, здравственим потребама Рома у заједници у којој се спроводи ;
 • Здравствена установа је одговорна за спровођење пројекта и спремна да преузме јавну одговорност за обављање послова и задатака у тој области ;
 • Здравствена установа мора имати пуну подршку оснивача - локалне самоуправе.

Пројекту здравствене установе може се доделити највише 3.500.000,00  динара

Члан 5.
Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца спровођења активности пројекта и Министарства здравља. Уговором ће се ближе уредити обавезе уговорних страна и услове плаћања, сходно потребама исказаним у пројекту.

По потписивању уговора, носиоцу спровођења активности пројекта ће се пренети средства на основу његовог захтева којег доставља Министарству здравља у писаном облику.

У склопу завршног извештаја, носилац спровођења активности пројекта обавезан је да достави Министарству здравља детаљан наративни и финансијски извештај уз који се прилаже комплетна финансијска документација (рачуни, фактуре и др.).

Члан 6.
Здравствене установе су у обавези да Министарству здравља доставе квартални извештај о спроведеним активностима из Пројекта са спецификацијом трошкова ( уколико пројекат траје дуже од 6 (шест) месеци), односно након реализације финансијских средстава ( уколико пројекат траје до 6 месеци).

Члан 7.
На основу утврђених приоритета и критеријума, предлози пројеката приспели по објављеном Јавном позиву за пријаву пројеката за реализацију Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита", Пројекат 0006 – "Спровођење акционог плана за здравствену заштиту Рома", који је објављен на службеној интернет страници Министарства здравља, а који ће бити финансирани у 2014. години су:Са подацима од: 01.12.2014.


Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Бр: 401-00-4425/2014-07
Датум: 25. новембар 2014. године
Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној упрaви (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), а у вези са чланом 18. Закона о здравственој заштити  (,,Службени гласник РС”, број 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13- др. закон), чланом 7. Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину, (,,Службени гласник РС”, број 110/13 и 116/14) и чланом 17. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12- УС, 74/12- УС - исправка, 7/14- УС и 44/14) Министар здравља доноси

РЕШЕЊЕ
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1806 ”ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА”, ПРОЈЕКАТ 0001- ”ПОДСТИЦАЊЕ АКТИВНОСТИ СТРУЧНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, САВЕТА  И  УДРУЖЕЊА” У 2014. ГОДИНИ

Члан 1.
Овим Решењем уређују се критеријуми за расподелу средстава опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину, (,,Службени гласник РС”, број 110/13 и 116/14) на разделу Министарства здравља, за финансирање Програма 1806 "Подршка невладиним организацијама”, Пројекат 0001 – „Подстицање активности стручних организација, савета и удружења”, одобрена у износу од 2.998.775,00 динара.

Члан 2.
Правни основ за ове намене дефинисан је у члану  18. тачка 17. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”,број 107/05,72/09- др.  закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др.закон), и односи се на подстицање активности хуманитарних и стручних организација, савеза и удружења на пословима који су као приоритет предвиђени Планом развоја односно посебним програмима здравствене заштите.

Члан 3.
Приоритети за одобравање средстава утврђују се на годишњем нивоу, једнократно, на основу поднетих захтева удружења грађана (савеза, удужења итд.) и на основу оцене и мишљења Министарства здравља о значају програмских активности, којима се баве удружења грађана.

Члан 4.
Општи критеријуми и мерила на основу којих се врши расподела средстава удружењима грађана, из члана 3. ове одлуке су:
 • да је удружење грађана регистровано и да делује на подручју Републике Србије,
 • да има активно тело управљања ( скупштину, управни одбор)
 • да има људске и материјалне ресурсе за спровођење активности, 
 • да делатност удружења грађана није финансирана другим прописима,
 • да је делатност удружења грађана повезана са здрављем или са здравственом заштитом становништва.

Члан 5.
Критеријуми и мерила за расподелу средстава удружењима грађана из члана 3. ове одлуке су:
 • одржавање националних скупова, у износу до 50.000,00 динара,
 • одржавање скупова са међународним учешћем, у износу до 80.000,00 динара,
 • штамппање публикација друштава, удружења и савеза до 30.000,00 динара,
 • пројекти невладиног сектора којима су обухваћени поједини аспекти система здравствене заштите, у износу до 300.000,00 динара.

Члан 6.
Удружења грађана су у обавези да Министарству здравља доставе квартални извештај о спроведеним активностима из Пројекта са спецификацијом трошкова     ( уколико пројекат траје дуже од 6 (шест) месеци), односно након реализације финансијских средстава ( уколико пројекат траје до 6 месеци).

Члан 7.
На основу утврђених приоритета и критеријума, предлози пројеката приспели по објављеном Јавном позиву за пријаву пројеката за реализацију Програма 1806 „Подршка удружењима и организацијама„ , Пројекат 01 – "Подстицање активности стручних организација, савета и удружења", који је објављен на службеној интернет страници Министарства здравља, а који ће бити финансирани у 2014. години су:
Са подацима од: 07.11.2014.


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА РОМА У 2014. ГОДИНИ


На основу члана 18. став 1. тачка 1. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 107/05, 72/09- др. Закон, 88/10, 99/10, 57/11,119/12, 43/13- др. Закон, 93/14), члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник РС“ број 110/13 и 116/14) и Стратегије за унапређење положаја Рома („Службени гласник РС“ број 110/13 и 116/14),

Министарство здравља Републике Србије упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 1802-08 „УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА ПОСЕБНИХ ГРУПАЦИЈА СТАНОВНИШТВА“ ПРОЈЕКАТ 01 „СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ РОМА“

заинтересованим организацијама за пријаву предлога пројеката ради остваривања учешћа у средствима из буџета намењеним очувању и унапређењу здравља Рома.

1. ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Циљ Јавног позива унапређење здравља Рома у Србији, а на основу циљева из Акционог плана за здравље Рома који је усвојила Влада Републике Србије у оквиру Декаде Рома.

На основу досадашњег искуства, приступиће се квалитетнијем планирању пројеката, почев од унапређења конкурсних процедура и критеријума за одабир пројеката у смислу њихове доследније примене до боље усклађености пројеката и пројектних активности са реалним потребама у локалној ромској заједници. Један од корака у том правцу је коришћење водича кроз конкурсну процедуру за заинтересоване здравствене установе и невладине организације за припрему предлога пројеката .

2. ПРИОРИТЕТИ НОВОГ КОНКУРСА

Основ за дефинисање приоритета седмог конкурса је Стратегија за унапређење положаја Рома (Сл. гласник РС 27/09), резултати анализе и сагледавање искустава из претходних пројеката, подаци и показатељи о здрављу и здравственој заштити ромске популације.

Јавни позив ће се реализовати и пројекти пријављивати кроз 2 компоненте:
Приоритетне области компоненте А су:
 • имунизација, здравље деце, антенатална заштита Ромкиња, здравље труднице и новорођенчета,  превенција и рано откривање фактора ризика за хронична незаразна обољења (ХНО), превенција, рано откривање и лечење цревних и других заразних болести, превенција болести зависности, репродуктивно и сексуално здравље, стоматолошка здравствена заштита радно активног ромског становништваод 19-65 година, заштита здравља Рома, сакупљача секундарних сировина – ризици и како се заштитити, едукација здравствених медијаторки, сензибилизација здравствених радника ради унапређења здравља Рома.

Приоритетне области компоненте Б су:
процена хигијенско епидемиолошких услова у ромским насељима, стварање безбедног окружења

Компонента А

1. Пројекти пријављени у оквиру компоненте А треба директно да допринесу остваривању циља:
а) Побољшање здравствене заштите Рома исказаном у акционом плану за здравство.
б) Побољшање остваривања права Рома на здравствену заштиту

Финансијска подршка је намењена оним пројектима здравствених установа и заводима за јавно здравље који ће бити спроведени у партнерству са Удружењима грађана и/или локалном самоуправом  и имати видљив ефекат  на здравље ромске популације.

Компонента Б

2. Пројекти пријављени у оквиру компоненте Б треба да допринесу остваривању циља: Унапређење услова животног окружења у ромској заједници.
Финансијска подршка намењена је оним пројектима завода за јавно здравље који ће се спроводити у партнерству са Удружењима грађана и локалном самоуправом који ће се  бавити испитивањем хигијенско епидемиолошких услова у ромским насељима и њиховим утицајем на здравље ромске популације. Резултат ових пројеката ће бити:
 • препоруке за предузимање конкретних мера за уклањање узрока појаве и ширења заразних и других болести од социо-медицинског значаја у ромским насељима,
 • предузимање активности локалне самоуправе по датим препорукама

3. ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ

Ко може да конкурише за компоненту А?

У оквиру компоненте А носиоци пројеката могу бити домови здравља и заводи/институти за јавно здравље који пројекат спроводе у партнерству са Удружењима грађана и/или локалном самоуправом. Домови здравља у којима су ангажовани здравствени медијатори могу да конкуришу за оне области које не обезбеђује здравствени медијатор ( едукација здравствених радника ради упознавања са специфичним потребама ромске популације; едукација здравствених медијаторки; стоматолошка здравствена заштита Рома од 19-65 година).

Заводи за јавно здравље могу конкурисати за област заштите здравља Рома - сакупљача секундарних сировина.

У оквиру компоненте Б пројекте могу пријавити заводи/институти и заводи за јавно здравље у сарадњи са минимум једним Удружењем грађана и/или локалном самоуправом.

Колико пројеката може да пријави једна здравствена установа?

Свака од наведених здравствених установа у сарадњи са најмање једним Удружењем грађана и/или локалном самоуправом има право да пријави један или више пројеката, за различите приоритетне области.

Поред општих, здравствена установа треба да испуњава и следеће услове:

 1. Здравствена установа мора да буде из Плана мреже здравствених установа Републике Србије
 2. Пројекат који здравствена установа пријављује мора бити усмерен ка стварним, претходно утврђеним, здравственим потребама Рома у заједници у којој се спроводи 
 3. Здравствена установа је одговорна за спровођење пројекта и спремна да преузме јавну одговорност за обављање послова и задатака у тој области 
 4. Министарству здравља подноси месечни извештај о активностима спровођења пројекта 
 5. Здравствена установа по завршетку пројекта мора доставити завршни стручни и финансијски извештај за календарску годину и предложити процену могућег финансирања након истека једногодишњег уговора о финансирању из средстава буџета 
 6. Здравствена установа мора доставити списак чланова управног и надзорног одбора као и податке о стручним особама које надзиру њен рад у области за коју пријављује пројекат

Колико пројеката може да пријави једна општина?

Једна општина може добити и пројекат института и завода за јавно здравље и дома здравља.

4. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

Носиоци пројекта ће бити здравствене установе, у чијим је пријавама пројекта јасно видљива сарадња између установе и Удружења грађана и/или локалне самоуправе. На њихов рачун ће ићи одобрена средства за пројекат. Исте су дужне да у складу са пројектним активностима део средстава пребаце на рачун удружења грађана у складу са Споразумом о партнерству.

5. ПРЕДВИЂЕНИ БУЏЕТ

Реализација пројекта вршиће се на основу уговора закључених између носиоца пројекта и Министарства здравља којим ће се дефинисати услови плаћања. Изабраном пројекту ће бити додељено максимално до 3.500.000 динара.

По потписивању уговора, средства ће бити уплаћена носиоцу пројекта. Након завршетка пројекта, у року од 15 дана, у склопу завршног извештаја, доставља се детаљан финансијски извештај уз који се прилаже комплетна финансијска документација (рачуни, фактуре).

6. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Пројекти се спроводе до 31. децембра 2014.године

7. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И НАЧИН ПРИЈАВЕ

Све заинтересоване здравствене установе пријављују пројекте попуњавањем М3 формулара доступног на веб страници Министарства здравља. Предлози пројеката се достављају искључиво препорученом поштом и то један оверен и печатиран примерак и у електронској форми на једном ЦД – у. Поред обавезних докумената, достављају се у једном примерку и остала пратећа документа: Споразум о партнерству здравствене установе и Удружења грађана и списак чланова Управног и Надзорног одбора здравствене установе. Пријаве морају бити потписане од стране одговорних лица здравствене установе, Удружења грађана и/или локалне самоуправе.

Образац М3

8. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок за подношење пријава по овом позиву је 7 дана од дана објављивања на интернет страници Министарства здравља www.zdravlje.gov.rs.

Попуњени образац М-3 са комплетном документацијом доставити путем поште, као препоручену пошиљку, уз напомену „KOНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА РОМА” и послати на адресу:

Mинистарство здравља,
Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,
Омладинских бригада 1,
11070 Нови Београд
2. спрат, канцеларија 163, на име одговорне особе, Драган Ђорђевић.

Контакт особе у Министарству здравља су:
Филип Лукиновић, е-mаil: filip.lukinovic@zdravlje.gov.rs и
Драган Ђорђевић, е-mаil: dragan.djordjevic@zdravlje.gov.rs

9. РОК И НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ПРИХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКАТА

Министарство здравља Републике Србије ће списак прихваћених пројеката за финансирање истаћи јавно на својој веб страници у року од седам дана по истеку рока за пријаву пројеката.

Број : 401-00-4238/2014-07
У Београду, 03. новембар 2014. године

МИНИСТАР
Асс др Златибор Лончар
Са подацима од: 29.08.2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо све заинтересоване субјекте да Министарство здравља из техничких разлога није било у могућности да изврши избор пројеката за финансирање пристиглих по Јавним позивима за подношење предлога пројеката:
 • за реализацију програма 1806 "подршка удружењима и организацијама" пројекат 01 - "подстицање активности стручних организација, савета и удружења" у 2014. години,
 • за реализацију Програма 1802-18- "Подршка спровођењу Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести у Републици Србији до 2020.године (КВБ);
 • Програм 1802-17- Подршка спровођењу Националног програма oнколошке здравствене заштите "Србија против рака".

Из напред наведеног разлога, Министарство здравља продужава рок за подношење пријава пројеката. Рок за пријаву је 7 дана од дана објављивања овог обавештења.

Предлози пристигли у току претходног рока за пријаву пројеката биће узети у разматрање.

МИНИСТАР
асс. др Златибор Лончар

Са подацима од: 14.08.2014.


МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Oбавештавају се сви заинтересовани правни субјекти (здравствене установе и друге заинтересоване стране за које постоји правни основ да се финансирају из буџета-раздео Министарство здравља), да је дошло до техничке грешке у обрасцу матрице М1,  под тачком XVI-Финансијска средства планирана по активностима и изворима финансирања програма/пројеката, у делу „Напомена“, у алинеји 2, која треба да гласи: Ангажовани на спровођењу активности на програму/пројекту,  који су запослени  код другог послодавца, могу добити накнаду за рад највише до 1/3 пуног радног времена, у складу са чланом 202. Закона о раду («Службени гласник» РС број 24/05, 61/05, 54/09,32/13), коју остварује у складу са Уредбом  о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама («Службени гласник» РС број 44/01,15/02....124/12,8/13,4/14,58/14). Неопходно је да овлашћено лице и координатор програма/пројекта, својим потписом потврди, да се ради о дозвољеном износу (који је горе поменут).

Прилог: нови образац матрице М1.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
доц др Ференц Вицко
Са подацима од: 04.07.2014.


МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Обавештење

Обавештавају се сви заинтересовани правни субјекти (здравствене установе и друге заинтересоване стране за које постоји правни основ да се финансирају из буџета) да до 31. јула 2014. године могу да поднесу захтев за финансирање програма и пројеката из буџета Републике Србије, Раздео - Министарство здравља, за 2015, 2016. и 2017. годину, сходно дописима, у прилогу, са обрасцима: матрицом М1, М2 (Спецификацијом трошкова) као и Прилогом 1.

Пратећа документа:

МИНИСТАР
Асс. др Златибор Лончар
Са подацима од: 27.01.2014.


На основу Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину (Сл. гласник РС број 110/13), Раздео 26- Министарство здравља, Програм 1802-17- Подршка спровођењу Националног програма oнколошке здравствене заштите „Србија против рака“,

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство здравља,  упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

За пријаву пројеката  за реализацију  Националног програма „Србија против рака”, који ће се финансирати из буџета Републике Србије- Раздео Министарство здравља.

1. ОПШТИ УСЛОВИ

Пројекте могу пријавити све заинтересоване здравствене установе секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите из Плана мреже здравствених установа које својим предложеним пројектима могу допринети достизању циљева Националног програма онколошке здравствене заштите „Србија против рака”.

2. ПРИОРИТЕТИ У ФИНАНСИРАЊУ

На основу специфичних циљева Националног програма онколошке здравствене заштите „Србија против рака”, Националног програма раног откривања карцинома дојке, Националног програма раног откривања карцинома дебелог црева, Националног програма раног откривања карцинома грлића материце приоритет у финансирању имаће они пројекти чије активности предвиђају :
 1. јачање капацитета здравствених установа за спровођење скрининга у погледу обезбеђивања довољног броја обученог кадра;
 2. успостављање контроле квалитета услуга у спровођењу скрининга;
 3. унапређење квалитета живота оболелих од малигних болести и њихових породица

Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца активности пројекта и Министарства здравља, којим ће се дефинисати обавезе уговорних страна и услови плаћања, сходно потребама исказаним  у пројекту.

По потписивању уговора средства ће бити уплаћена носиоцима пројеката, а након завршетка пројекта, сваки носилац у склопу завршног извештаја, доставља  Министарству здравља оверени детаљан наративни и финансијски извештај и попуњен образац за извештавање из матрице М1, уз који се прилаже комплетна финансијска документација ( копије рачуна, фактуре и др).

Пројектне активности здравствених установа које су већ финансиране средставима Републичког фонда за здравствено осигурање или из буџета Министарства здравља, односно које предвиђају набавку медицинске опреме, лекова и медицинских средстава сматраће се недопуштеним и неће бити узети у разматрање.

Као материјалне трошкове за спровођење пројекта, Министарство здравља ће прихватити следеће врсте трошкова: трошкове канцеларијског и едукативног материјала потребног за реализацију пројекта; трошкове превоза и трошкове комуникације који су у искључивој вези са спровођењем пројекта; трошкове организације едукација и стручних скупова; трошкове штампања публикација и брошура које проистичу из активности пројекта;  трошкове финансијских услуга.

Министарство здравља задржава право да коригује ставке буџета пријављених пројеката према активностима које се спроводе и реалних трошкова који произилазе из тих активности.

Напомена: Едукације из области скрининга могу спроводити искључиво сертификовани супервизори.

3. НАЧИН ПРИЈАВЕ

Све заинтересоване здравствене установе пријављују пројекте попуњавањем образаца М1 и М2 доступних на интернет страници Министарства здравља. Предлоге пројеката са комплетном документацијом доставити путем препоручене поште и путем електронске поште, уз напомену  „За јавни позив за реализацију  активности Националног програма онколошке здравствене заштите Србија против рака” и то у три оверена и печатирана примерка од стране директора и са заводним бројем здравствене установе.
У противном ће се пријава сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

Пријава се доставља на адресу :

Министарство здравља Републике Србије Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,

Одсек за програмску здравствену заштиту,
Ул. Омладинских бригада 1
11070 Београд

Напомена: пријаву пројекта могу у партнерству поднети две или више здравствених установа.

4. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок подношења пројеката је 30 дана  од дана објављивања на интернет страници Министарства  здравља.

Пријаве пристигле по протеку наведеног рока ће се сматрати неблаговременим и неће бити узете у разматрање.

5. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Пројекти се спроводе закључно са 15. децембром 2014.године

Наративни и финансијски извештај о спроведеном пројекту доставља се Министарству здравља до 31. децембра 2014. године.

6. РОК И НАЧИН  ОБЈАВЉИВАЊА ПРИХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКАТА

Министарство здравља Републике Србије ће списак прихваћених пројеката за финансирање истаћи јавно на својој интернет страници www.zdrаvlје.gоv.rs у року од 15 дана по истеку рока за пријаву пројеката.
Контакт особе у Министарству здравља:
др Југослав Келечевић, Еmail:jugoslav.kelecevic@zdravlje.gov.rs
др Горан Билек, Еmail:goran.bilek@zdravlje.gov.rs
Филип Лукиновић, Еmаil:filip.lukinоvic@zdrаvlје.gоv.rs

тeл: 011/2699-505
Број: 401-00-260/2014-07
У Београду, 20. јануара 2014.године

МИНИСТАР
проф. др Славица Ђукић Дејановић
Са подацима од: 27.01.2014.


На основу Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину (Сл. гласник РС број 110/13), Раздео 26- Министарство здравља, Програм 1802-18- Подршка спровођењу Националног програма кардиолошке здравствене заштите.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство здравља,  упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ


За пријаву пројеката  за реализацију Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести у Републици Србији до 2020.године (КВБ) који ће се финансирати из буџета Републике Србије - Раздео Министарство здравља.

1. ОПШТИ УСЛОВИ

Пројекте могу пријавити све заинтересоване здравствене установе секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите из Плана мреже здравствених установа које својим предложеним пројектима могу допринети достизању главног циља Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести - унапређења и јачања система здравствене заштите Републике Србије ради боље превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести.

2. ПРИОРИТЕТИ У ФИНАНСИРАЊУ

На основу специфичних циљева Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести (правовремено препознавање кардиоваскуларних болести и унапређење дијагностике и лечења кардиоваскуларних болести), приоритетне активности које ће Министарство здравља финансирати у 2014. години су :

1. процена ризика од кардиоваскуларних болести
2. рано откривање срчане инсуфицијенције
3. стручно усавршавање у земљи и иностранству, у циљу овладавања новим здравственим технологијама које се користе у процесу дијагностике и лечења кардиоваскуларних болести, које не може трајати дуже од 30 дана,   под следећим условима:
а) Да је усавршавање кандидата у функцији спровођења Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести у Републици Србији до 2020.године;
б) Да се нове здравствене технологије (методе и поступци) могу примењивати у циљу унапређења здравља људи, у превенцији, дијагностици и лечењу болести, повреда и рехабилитацији, а обухватају безбедне, квалитетне и ефикасне методе за пружање здравствене заштите као и да је здравствена установа регистровала нову здравствену технологију односно да за примену исте поседује неопходну инфраструктуру и одговарајућу опрему;
в) Пријаве здравственим установама могу поднети запослени на неодређено време у секундарним и терцијарним здравственим установама  које су у Плану мреже
г) Да предложена здравствена установа у иностранству где ће се обављати усавршавање има задовољавајући ниво стручне компетентности као и да је доставила своју писмену сагласност на спровођење едукације до дана подношења пријаве пројекта.
д) Да се нове здравствене технологије (методе и поступци) предвиђене едукацијом не примењују у некој од здравствених установа секундарне/терцијарне здравствене заштите на територији Републике Србије као и да здравствена установа није у протеклих 5 година упућивала здравствене раднике на исту или сличну едукацију на терет средстава  буџета Републике Србије.

По овом Јавном позиву омогућиће се едукације лекара специјалиста у максималном износу од 250.000 динара по кандидату, а њихов избор на нивоу здравствене установе, обавиће здравствене установе по следећој процедури:
 • Стручни савет здравствене установе предлаже критеријуме за избор кандидата директору здравствене установе ;
 • Директор здравствене установе, у сарадњи са стручним колегијумом,  доноси одлуку о избору кандидата за усавршавање.

Напомена: Министарство здравља ће одобрити највише 2 (словима: две) едукације у току 2014. године.

Пројектне активности здравствених установа које су већ финансиране из средстава Републичког завода за здравствено осигурање и/или из буџета Министарства здравља односно које предвиђају набавку медицинске опреме, набавку лекова и медицинских средстава  односно адаптацију простора сматраће се недопуштеним и неће бити узети у разматрање.

Као материјалне трошкове за спровођење пројекта, Министарство здравља ће прихватити следеће врсте трошкова: трошкове канцеларијског и едукативног материјала потребног за реализацију пројекта; трошкове превоза и трошкове комуникације који су у искључивој вези са спровођењем пројекта; трошкове организације едукација и стручних скупова; трошкове штампања публикација и брошура које проистичу из активности пројекта;  трошкове финансијских услуга.

Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца пројекта и Министарства здравља, којим ће се дефинисати обавезе уговорних страна и услови плаћања,  сходно потребама исказаним  у пројекту.

По потписивању уговора средства ће бити уплаћена носиоцима пројеката, а након завршетка пројекта, сваки носилац у склопу завршног извештаја, доставља  Министарству здравља оверени детаљан наративни и финансијски извештај и попуњен образац за извештавање из матрице М1, уз који се прилаже комплетна финансијска документација ( копије рачуна, фактуре и др).

Министарство здравља задржава право да коригује ставке буџета пријављених пројеката према активностима које се спроводе и реалних трошкова који произилазе из тих активности.

3. НАЧИН ПРИЈАВЕ

Све заинтересоване здравствене установе пријављују пројекте попуњавањем образаца М1 и М2 доступних на интернет страници Министарства здравља (преузмите обрасце). Предлози пројеката се достављају препорученом поштом и путем електронске поште,  уз напомену  „За јавни позив за реализацију  активности Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести” и то у три оверена и печатирана примерка од стране директора и са заводним бројем здравствене установе.
Уз пријаву за пројекат под тачком 3. здравствена установа је обавезна да достави и :
 • листу изабраних кандидата која је утврђена на основу  наведене процедуре
 • оквирни финансијски предрачун трошкова боравка на усавршавању, са посебно исказаним путним тошковима (потврда путне агенције на основу три понуде)
 • позивно писмо
 • кадровску структуру из области кардиолошке здравствене заштите
 • заведен путни налог у протоколу установе 
 • оверен путни налог од стране овлашћеног лица и координатора пројекта
 • назначен датум и време поласка  и повратка са пута
 • разлог путовања – навести активност због које се путовало
 • тачно утврђена дневница за путовање: број часова проведених на извршењу активности и службеном путу ( у складу са Уредбом о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника, «Службени гласник» РС  број 98/07).

У супротном, пријава ће се сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

Пријава се доставља на адресу :

Министарство здравља Републике Србије
Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,
Одсек за програмску здравствену заштиту,
Ул. Омладинских бригада 1
11070 Београд

4. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок подношења предлога пројеката је 30 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља.

Пријаве пристигле по протеку наведеног рока ће се сматрати неблаговременим и неће бити узете у разматрање.

5. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Пројектне активности морају  се спровести до 15. децембра 2014.године.

Наративни и финансијски извештај о спроведеном пројекту доставља се Министарству здравља до 31. децембра 2014. године.

6. РОК И НАЧИН  ОБЈАВЉИВАЊА ПРИХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКАТА

Министарство здравља Републике Србије ће списак прихваћених пројеката за финансирање истаћи јавно на својој интернет страници www.zdrаvlје.gоv.rs у року до 15 дана по истеку рока за пријаву пројеката.
Контакт особе у  Министарству здравља:
др Југослав Келечевић, E-mail:jugoslav.kelecevic@zdravlje.gov.rs
др Горан Билек, E-mail:goran.bilek@zdravlje.gov.rs
Филип Лукиновић, E-mail:filip.lukinоvic@zdrаvlје.gоv.rs

тел: 011/2699-505

Број: 401-00-261/2014-07
У Београду, 20. јануара 2013.године

МИНИСТАР
проф. др Славица Ђукић Дејановић
Са подацима од: 27.01.2014.


На основу члана 18. тачка 17. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 107/05,72/09 – др.закон, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12), члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник РС“ број 110/13), и Одлуке о плану развоја здравствене заштите Републике Србије („Службени гласник РС“ број 88/10) , Министарство здравља Републике Србије

упућује:

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 1806 „ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА И  ОРГАНИЗАЦИЈАМА“ ПРОЈЕКАТ 01-„ПОДСТИЦАЊЕ АКТИВНОСТИ СТРУЧНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, САВЕТА И УДРУЖЕЊА“ у 2014. ГОДИНИ

За пријаву пројеката и скупова стручних организација, савета и удружења.
За финансијску подршку и покровитељство Министарства здравља.

Програме/пројекте могу пријавити све заинтересоване организације, савети и удружења ради остваривања учешћа у средствима из Буџета намењених активностима на унапређењу здравља.

Удружења, у складу са овим јавним позивом, могу своје пријаве слати за програме/пројекте који доносе нове идеје и нове моделе развоја и/или нове начине решавања постојећих проблема, или допуњују и проширују задовољавање здравствених потреба путем пружањa услуга, едукације и обуке, организовања стручних скупова, конференција, састанака, радионица, а чије је временско трајање ограничено до шест месеци

Такође, заинтересована организација, савет или удружење може конкурисати само за покровитељство Министарства здравља, или само за финансијску подршку која подразумева и покровитељство.

ОПШТИ УСЛОВИ ПРИЈАВЕ

Право да се пријави на овај јавни позив има свако удружење чија је делатност од јавног интереса у складу са актима Министарства здравља.

Програми/пројекти и скупови узимаће се у разматрање ако удружење испуњава следеће опште услове:
 • Да је регистровано и делује на подручју Републике Србије,
 • да има активно тело управе (Скупштину, Управни одбор) које води делотворну развојну политику ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису забрањени законом,
 • да је Статутом или дефинисаним активностима утврђено да се се циљеви удружења остварују у области здравља.

Поред општих услова, удружење које пријављује пројекат/програм или скуп треба да испуњава и следеће додатне услове:
 • Удружење мора да буде одговорно за спровођење програма и спремно да преузме јавну одговорност за обављање послова  у тој области;
 • Удружење треба у програму скупа и свим пратећим публикацијама да наведе Министарство здравља  као покровитеља или финансијера скупа.

ПРИОРИТЕТИ КОНКУРСА

Основ за дефинисање приоритета конкурса је План развоја здравствене заштите 2010-2015. године ( „Службени гласник РС“ број 88/10) .

Приоритетне области су:
 • Превенција хроничних незаразних болести
 • Подршка пацијентима оболелим од малигних болести
 • Репродуктивно здравље
 • Здравље деце и младих
 • Болести зависности
 • Ментално здравље
 • Здравље инвалида
 • Здравље старих
 • Здравље Рома
 • Спречавање насиља у породици
 • Смањење свих облика дискриминације
 • Подршка Националним програмима и стратегијама из области здравствене заштите.

Овим конкурсом нису обухваћене:
 • Активности здравствених установа које су већ финансиране из средстава Републичког фонда за здравствено осигурање или из буџета Министарства здравља;
 • штампање ауторских монографија;
 • културне манифестације;
 • набавка свих видова опреме.

НАЧИН ПРИЈАВЕ:                                                                                                                          

Сва заинтересована удружења своје пројекте или скупове пријављују на обрасцу М4 уз детаљан опис предложених ативности.
Уз пријаву пројекта, удружење је обавезно да достави:

 1. Извод о регистрацији удружења из Агенције за привредне регистре оверен од стране надлежног органа;
 2. фотокопију извода Статута или плана активности удружења којима је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује оверену од стране надлежног органа;
 3. Биланс стања, односно финансијски извештај удружења који је оверен печатом удружења и потписом одговорног лица;
 4. Препоруке, одлуке или писма намере о суфинансирању овог програма/пројекта/скупа;
 5. Биографије предложених едукатора;
 6. Податак о висини износа котизације за учеснике на стручном скупу
 7. Ако су за раније програме/пројекте/скупове коришћена средства из Буџета Републике Србије доставити оверени писани доказ да су уговорне обавезе у пројекту, за који су коришћења наведена средства, испуњене.

Уколико удружење у оквиру пријаве пројекта не достави неки од напред наведених докумената, пријава ће се сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

Ако заинтересовано удружење конкурише искључиво за покровитељство и финансијску подршку организацији стручног скупа, није потребно да достави оверену копију Статута предвиђену тачком 2..

ПРЕДВИЂЕНИ БУЏЕТ

Реализација пројекта вршиће се на основу уговора закључених између носиоца пројекта и Министарства здравља којим ће се дефинисати услови плаћања.

Сваком прихваћеном пројекту може бити додељено максимално до 300.000 динара.

За стручне скупове са међународним учешћем максимално може бити додељено до 80.000 динара, а за стручне скупове без међународног учешћа до 50.000 динара.

Министарство здравља задржава право да изврши корекције ставки буџета пријављених пројеката и стручних скупова према активностима које се спроводе.

Напомена: Стручни скупови код којих је предвиђено плаћање котизација за учеснике неће бити финансирани.

ОБАВЕЗЕ НАКОН ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА

Пре самог потписивања уговора, подносилац пројекта је обавезан да достави регистровану меницу са меничним овлашћењем или банкарску гаранцију.

По потписивању уговора, средства ће бити пренета носиоцу пројекта. Удружење је дужно да Министарству здравља подноси извештаје  по окончању пројекта,. Извештај обавезно садржи податке о степену реализације пројекта и утрошеним средствима.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава пројеката је 30 дана од дана објављивања Јавног позива на интернет страници Министарства здравља.

Рок за подношење пријава се продужава до 25.03.2014.

Рок за подношење пријава се продужава до 25.04.2014.


Министарство здравља Републике Србије списак прихваћених пројеката истаћи ће јавно на својој интернет страници у року од тридесет дана по истеку рока за подношење пријава.

Све неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене.

Попуњени образац М4 са комплетном документацијом, у два примерка, доставити путем поште, као препоручену пошиљку, уз напомену „KOНКУРС ЗА УДРУЖЕЊА” и послати на адресу:

Mинистарство здравља,
Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,
Омладинских бригада 1,
11070 Нови Београд 2. спрат, канцеларија 165, на име одговорне особе, Драган Ђорђевић.
Контакт особе у Министарству здравља су:
др Зорица Милошевски, e-маил: zorica.miloseski@zdravlje.gov.rs
Филип Лукиновић, e-маил: filip.lukinovic@zdravlje.gov.rs и
Драган Ђорђевић, e-маил: dragan.djordjevic@zdravlje.gov.rs

Контакт телефони: 011/ 2699-505 и 011/

Број : 401-00-262/2014-07
У Београду, 20. јануара 2014. године

МИНИСТАР
проф. др Славица Ђукић Дејановић