Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 16.11.2017.
Решење о расподели средстава из програма 1802 "Превентивна здравствена заштита", Пројекат 0010 „Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији“ у 2017. години

На основу члана 23. став 2. Закона о државној упрaви (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), а у вези са чланом 11. став 2. тачка 11. Закона о здравственој заштити  (,,Службени гласник РС”, број 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон и 93/14), чланом 7. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину, (,,Службени гласник РС”, број 99/16) и чланом 17. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12- УС, 74/12- УС - исправка, 7/14- УС и 44/14) Министар здравља доноси

 

 

РЕШЕЊЕ

 

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1802 "ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА", ПРОЈЕКАТ 0010 „УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ РОМСКОЈ ПОПУЛАЦИЈИ“  У 2017. ГОДИНИ

 

 

Члан 1.

 

                Овим Решењем уређују се критеријуми за расподелу средстава опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину, (,,Службени гласник РС”, број 99/16) са раздела Министарства здравља, за финансирање Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита", Пројекат 0010 –"Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији ", одобрена у износу од 4.169.484,00динара.

                               

 

Члан 2.

               

                Правни основ за ове намене дефинисан је у члану  11. став 2. тачка 11. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”,број 107/05,72/09- др.  закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон и 93/14), и односи се на обезбеђење здравствене заштите социјално угроженом становништву.

 

 

Члан 3.

 

                Приоритети за одобравање средстава утврђују се на годишњем нивоу, једнократно, на основу поднетих захтева здравствених установа а на основу оцене и мишљења Министарства здравља о значају програмских активности.

 

Члан 4.

 

                Општи критеријуми и мерила на основу којих се удружењима врши распоред средстава из члана 3. ове одлуке су :

 

-

да је регистровано и делује на подручју Републике Србије,

-

да има активно тело управе (Скупштину, Управни одбор) које води делотворну развојну политику

ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису

забрањени законом,

-

да је Статутом или дефинисаним активностима утврђено да се се циљеви удружења остварују у

области здравља и области ромског становништва

-

Удружење мора да буде одговорно за спровођење програма и спремно да преузме јавну одговорност за обављање послова  у тој области;

-

Удружење треба у спровођењу пројекта и свим пратећим публикацијама да наведе Министарство здравља  као покровитеља и финансијера.        

 

            Пројекту удружења може се доделити највише 400.000,00  динара

               

Члан 5.

 

          Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца спровођења активности пројекта и Министарства здравља. Уговором ће се ближе уредити обавезе уговорних страна и услове плаћања, сходно потребама исказаним у пројекту.

 

          По потписивању уговора, носиоцу спровођења активности пројекта ће се пренети средства на основу његовог захтева којег доставља Министарству здравља у писаном облику.

 

          У склопу завршног извештаја, носилац спровођења активности пројекта обавезан је да достави Министарству здравља детаљан наративни и финансијски извештај уз који се прилаже комплетна финансијска документација (рачуни, фактуре и др.).

 

Члан 6.

 

                На основу утврђених приоритета и критеријума, предлози пројеката приспели по објављеном Јавном позиву за пријаву пројеката за реализацију Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита", Пројекат 0010 – " Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији ", који је објављен на службеној интернет страници Министарства здравља, а који ће бити финансирани у 2017. години су:

 

Бр

Назив

пројекта

Назив удружења

Одобрена средства/дин

1

Како да сачувамо наше репродуктивно здравље

Ромски центар за права детета

382.600,00

2

Све што треба да знаш о хроничним незаразним болестима

Хуманитарно удружење „Ромско срце“

387.500,00

3

Боље здравље младих Рома,Бабушница,ЦрнаТрава , Босилеград

„Са е Рома“

400.000,00

4

Здравствено васпитање деце и младих ромске популације

„Група 272“

380.000,00

5

Здрављем до осмеха

Удружење Рома Блаце, Блаце

396.480,00

6

Желим да будем здрав

Друштво Рома Прокупље

398.500,00

7

Превентивном едукацијом против малигних болести

Центар за интеграцију Рома региона

399.500,00

8

Будимо здрави

Ромска заједница Војводине

363.304,00

9

Научи како-сачувај свој живот лако

„Здравље Асклепион“, Београд

315.000,00

10

Здравствено васпитање о репродуктивном  здрављу

„Дионис“, Београд

351.400,00

11

Здравље младих Рома

„Партнер“

395.000,00

12

Донорска кампање - буди хуман

„Сварог и Перун“

399.700,00

 

 

УКУПНО

4.169.484,00

(словима : четири милиона стошездесетдевет хиљада четиристотинеосамдесетчетири динара).

 

Члан 8.

 

                Решење ступа на снагу даном доношења.

 

МИНИСТАР

асс. др Златибор Лончар

 

Са подацима од: 09.11.2017.
Решење п расподели средстава из програма 1802 "Превентивна здравствена заштита" Пројекат 0012 "Подршка активностима удружења грађана у области здравствене заштите" у 2017. години

На основу члана 23. став 2. Закона о државној упрaви (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), а у вези са чланом 18. Закона о здравственој заштити  (,,Службени гласник РС”, број 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину, (,,Службени гласник РС”, број 99/16) и чланом 17. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12- УС, 74/12- УС - исправка, 7/14- УС и 44/14) Министар здравља доноси

 

 

РЕШЕЊЕ

 

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1802"ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА" ПРОЈЕКАТ 0012-"ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ" У 2017. ГОДИНИ

 

 

Члан 1.

 

                Овим Решењем уређују се критеријуми за расподелу средстава опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину, (,,Службени гласник РС”, број 99/16) на разделу Министарства здравља, за финансирање Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита”, Пројекат 0012 – Подршка активностима удружења грађана у области здравствене заштите ”, одобрена у износу од 3.062.624,00 динара.

                               

 

Члан 2.

               

                Правни основ за ове намене дефинисан је у члану  18. тачка 17. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”,број 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), и односи се на подстицање активности хуманитарних и стручних организација, савеза и удружења на пословима који су као приоритет предвиђени Планом развоја односно посебним програмима здравствене заштите.

 

Члан 3.

 

                Приоритети за одобравање средстава утврђују се на годишњем нивоу, једнократно, на основу поднетих захтева удружења грађана (савеза, удужења итд.) и на основу оцене и мишљења Министарства здравља о значају програмских активности, којима се баве удружења грађана.

 

 

 

Члан 4.

 

                Општи критеријуми и мерила на основу којих се врши расподела средстава удружењима грађана, из члана 3. ове одлуке су:

 

-   да је удружење грађана регистровано и да делује на подручју Републике Србије,

-   да има активно тело управљања ( скупштину, управни одбор)

-   да има људске и материјалне ресурсе за спровођење активности,

-   да делатност удружења грађана није финансирана другим прописима,

-   да је делатност удружења грађана повезана са здрављем или са здравственом заштитом

    становништва.

 

Члан 5.

 

                Критеријуми и мерила за расподелу средстава удружењима грађана из члана 3. ове одлуке су:

 

- одржавање националних скупова, у износу до 30.000,00 динара,

- одржавање стручних скупова са међународним учешћем, у износу до 50.000,00 динара,

- штамппање публикација друштава, удружења и савеза до 30.000,00 динара,

- пројекти удружења грађана којима су обухваћени поједини аспекти система здравствене заштите, у

  износу до 400.000,00 динара.

 

Члан 6.

 

                Удружења грађана су у обавези да Министарству здравља доставе квартални извештај о спроведеним активностима из Пројекта са спецификацијом трошкова     ( уколико пројекат траје дуже од 6 (шест) месеци), односно након реализације финансијских средстава ( уколико пројекат траје до 6 месеци).

 

Члан 7.

 

                На основу утврђених приоритета и критеријума, предлози пројеката приспели по објављеном Јавном позиву за пријаву пројеката за реализацију Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита”, Пројекат 0012 – Подршка активностима удружења грађана у области здравствене заштите ”, који је објављен на службеној интернет страници Министарства здравља, а који ће бити финансирани у 2017. години су:

 

ПРЕГЛЕД   РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА

 

Бр

Назив удружења грађана

Назив пројекта

Одобрен

износ/дин.

1.

„Здравље жива“, Београд

Едукацијом до бољег здравља младих

310.000,00

2.

 „Дионис“, Београд

Здравље младих

400.000,00

3.

Саветовалиште за жене оболеле од рака дојке “Јефимија” ,Ужице

Увек смо ту за Вас

393.972,00

4.

Удружење корисника сервиса за ментално здравље „Сунце“ Нови Кнежевац

Борба против стигматизације менталног поремећаја

80.000,00

5.

„Звончица“, Београд

Психолошка припрема деце за болне интервенције кроз игру

399.652,00

6.

Удружење дечијих и превентивних стоматолога Србије, Београд

Програм подршке и унапређења локалних центара за стоматолошку заштиту за особе са посебним потребама и стигматизованих група

400.000,00

7.

„Маргина“, Нови Сад

Рана детекција-најбоља превенција

387.000,00

8.

„Здравље Асклепион“ Београд

Стоп насиљу над женама

310.000,00

9.

Друштво за борбу против рака Сомбор, Сомбор

Повезивање удружења и здравствене институције у корист бољег квалитета живота особа лечених од рака

382.000,00

 

 

УКУПНО :

3.062.624,00

 

(словима : три милиона шездесетдве хиљаде шестстотинадвадесетчетири динара)

 

 

Члан 8.

 

                Решење ступа на снагу даном доношења.

 

асс. др Златибор Лончар

МИНИСТАР

 

Са подацима од: 27.09.2017.
Јавни позив за подношење предлога пројеката за реализацију програма 1802

На основу члана 18. тачка 17. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 107/05,72/09 – др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон и 93/14), члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС“ број 99/16), и Одлуке о плану развоја здравствене заштите Републике Србије („Службени гласник РС“ број 88/10) , и Стратегије за унапређење положаја Рома („Службени гласник РС“ број 110/13 и 116/14) Министарство здравља Републике Србије 

упућује:
  

JАВНИ ПОЗИВ

 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 0010 „УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ РОМСКОЈ ПОПУЛАЦИЈИ“  У 2017. ГОДИНИ


Програме/пројекте могу пријавити заинтересован
а удружења ради остваривања учешћа у средствима из

Буџета намењених активностима на унапређењу здравља Рома.


Удружења, у складу са овим јавним позивом, могу своје пријаве слати за програме/пројекте који доносе нове идеје и нове моделе развоја и/или нове начине решавања постојећих проблема, или допуњују и проширују задовољавање здравствених потреба путем пружањa услуга, едукације и обуке,  конференција, састанака, радионица, а чије је временско трајање ограничено до
четири месеца.

ОПШТИ УСЛОВИ ПРИЈАВЕ


Право да се пријави на овај јавни позив има свако удружење чија је делатност од јавног интереса у складу са актима Министарства здравља.


Програми/пројекти и скупови узимаће се у
разматрање ако удружење испуњава следеће опште услове:

 

- да је регистровано и делује на подручју Републике Србије,

- да има активно тело управе (Скупштину, Управни одбор) које води делотворну развојну политику

  ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису

  забрањени законом,

- да је Статутом или дефинисаним активностима утврђено да се се циљеви удружења остварују у

  области здравља и области ромског становништва


Поред општих услова, удружење које пријављује пројекат/програм или скуп треба да испуњава и следеће додатне услове:

 

- Удружење мора да буде одговорно за спровођење програма и спремно да преузме јавну одговорност

  за обављање послова  у тој области;

- Удружење треба у спровођењу пројекта и свим пратећим публикацијама да наведе Министарство

   здравља  као покровитеља и финансијера.


ПРИОРИТЕТИ
КОНКУРСА

Основ за дефинисање приоритета конкурса је План развоја здравствене заштите ( „Службени гласник РС“ број 88/10)
 и Стратегије за социјално укључивање  Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016 до 2025. године  („Службени гласник РС“ број 26/16).

а) Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији;

б) Унапређење квалитета пружања услуга здравствене заштите ромској популацији.

Приоритетне области су:

 

Компонента А

1)         Превенција HIV/AIDS инфекција

2)         Превенција хроничних незаразних болести

3)         Подршка пацијентима оболелим од малигних болести

4)         Подршка програму трансплантације

5)         Репродуктивно здравље

6)         Здравље деце и младих

7)         Болести зависности

8)         Ментално здравље

9)         Здравље старих

10)     Спречавање насиља у породици

11)     Смањење свих облика дискриминације

12)     Стоматолошка здравствена заштита

13)     Заштите здравља Рома - сакупљача секундарних сировина.

14)     Едукација здравствених радника о смањењу дискриминације

15)     дезинфекција, дезинсекција и дератизација у неформалним насељима.

 

Компонента Б

- Едукација здравствених медијаторки


Овим конкурсом нису обухваћене:

 

- штампање ауторских монографија;

- културне манифестације;

- набавка свих видова опреме.

 

Пројекти компоненте А под редним број 12) и 15), спроводе се искључиво у партнерству са територијално надлежном здравственом установом из Плана мреже здравствених установа у Републици Србији.


НАЧИН ПРИЈАВЕ:                                    

Сва заинтересована удружења своје пројекте или скупове пријав
љују на обрасцу М3 уз детаљан опис предложених ативности.

 

Уз пријаву пројекта, удружење је обавезно да достави:

 

1. Извод о регистрацији удружења из Агенције за привредне регистре

2. Фотокопију извода Статута или плана активности удружења којима је утврђено да се циљеви  

    удружења остварују у области у којој се програм реализује ;

3. Биланс стања, односно финансијски извештај удружења који је оверен печатом удружења и   

    потписом одговорног лица;

4. Препоруке, одлуке или писма намере о суфинансирању овог програма/пројекта;

5. Биографије предложених едукатора;

6. Ако су за раније програме/пројекте коришћена средства из Буџета Републике Србије

    доставити оверени писани доказ да су уговорне обавезе у пројекту, за који су коришћења

    наведена средства, испуњене.

7. Фотокопију споразума са здравственом установом о заједничком спровођењу активности са јасно

    уређеним правима и обавезама страна у споразуму

 

Уколико удружење у оквиру пријаве пројекта не достави неки од напред наведених докумената, пријава ће се сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

 

За документа под редним бројевима 1. и 2. није потребна овера.


ПРЕДВИЂЕНИ БУЏЕТ

Реализација пројекта вршиће се на основу уговора закључених између носиоца пројекта и
Министарства здравља којим ће се дефинисати услови плаћања.

 

Сваком прихваћеном пројекту компоненте А може бити додељено максимално до 400.000 динара.

Предвиђени буџет Министарства здравља за пројектну компоненту А износи 4.569.000 динара.
Министарство здравља задржава право да
изврши корекције ставки буџета пријављених пројеката компоненте А према активностима које се спроводе.

 

Сваком  прихваћеном пројекту компоненте Б могу бити додељена максимално до 3.300.000 динара.

Предвиђени буџет Министарства здравља за пројектну компоненту А износи 3.300.000 динара
Министарство здравља задржава право да изврши корекције ставки буџета пријављених пројеката
компоненте Б према активностима које се спроводе.


ОБАВЕЗЕ НАКОН ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА


По потписивању уговора, средства ће бити пренета носиоцу пројекта. Удружење је дужно да Министарству здравља подноси извештаје
 по окончању пројекта. Извештај обавезно садржи податке о

степену реализације пројекта и утрошеним средствима.


РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА


Рок
за подношење пријава пројеката је 7 дана од дана објављивања Јавног позива на интернет страници Министарства здравља

Министарство здравља Републике Србије списак прихваћених пројеката истаћи ће јавно на својој
интернет страници у року од тридесет дана по истеку рока за подношење пријава.

Све неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене.


Попуњени образац М
3 са комплетном документацијом, у два примерка, доставити путем поште, као препоручену пошиљку, уз напомену „KOНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ РОМСКОЈ ПОПУЛАЦИЈИ у 2017. ГОДИНИ ” и послати на адресу:


Mинистарство здравља,
Сектор за
јавно здравље

и програмску здравствену заштиту,
Омладинских бригада 1,
110
70 Нови Београд

2. спрат, канцеларија 165, на име одговорне особе, др Весна Књегињић

 

Контакт особа у Министарству здравља је:
др
Весна Књегињић, e/mail vesna.knjeginjic@zdravlje.gov.rs

 

Контакт телефон: 011/311-70-71

 

Број : 401-00-764/2017-07

У Београду, 14. септембра 2017. године

 

 

 

Образац за писање предлога пројекта

Табеларни приказ буџета

 

МИНИСТАР

асс. др Златибор Лончар

 

Са подацима од: 27.09.2017.
Јавни позив за подношење предлога пројекта за реализацију програма 1802

На основу члана 18. тачка 17. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 107/05,72/09 – др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС“ број 99/16), и Одлуке о плану развоја здравствене заштите Републике Србије („Службени гласник РС“ број 88/10) , Министарство здравља

Републике Србије упућује:
  

JАВНИ ПОЗИВ

 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 0012-„ ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ“ у 2017. ГОДИНИ

 

1)      За пријаву пројеката и скупова стручних организација, савета и удружења.

2)      За финансијску подршку и покровитељство Министарства здравља.


Програме/пројекте могу пријавити све заинтересоване организације, савети и удружења ради остваривања учешћа у средствима из Буџета намењених активностима на унапређењу здравља.

Удружења, у складу са овим јавним позивом, могу своје пријаве слати за програме/пројекте који доносе нове идеје и нове моделе развоја и/или нове начине решавања постојећих проблема, или допуњују и проширују задовољавање здравствених потреба путем пружањa услуга, едукације и обуке, организовања стручних скупова, конференција, састанака, радионица, а чије је временско трајање ограничено до
шест месеци.

Такође, заинтересована организација, савет или удружење може конкурисати само за покровитељство Министарства здравља, или само за финансијску подршку која подразумева и покровитељство.

 

Свако поједино удружење, Савет или организација може пријавити само један пројекат без обзира да ли се исти односи на област финансирање пројеката или на финансијску подршку и покровитељство

ОПШТИ УСЛОВИ ПРИЈАВЕ


Право да се пријави на овај јавни позив има свако удружење чија је делатност од јавног интереса у

складу са актима Министарства зравља.


Програми/пројекти и скупови узимаће се у разматрање ако удружење испуњава следеће опште услове:

 

- Да је регистровано и делује на подручју Републике Србије,

- да има активно тело управе (Скупштину, Управни одбор) које води делотворну развојну политику

  ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису

  забрањени законом,

- да је Статутом или дефинисаним активностима утврђено да се се циљеви удружења остварују у

  области здравља.


Поред општих услова, удружење које пријављује пројекат/програм или скуп треба да испуњава и следеће додатне услове:

 

- Удружење мора да буде одговорно за спровођење програма и спремно да преузме јавну одговорност

  за обављање послова  у тој области;

- Удружење треба у програму скупа и свим пратећим публикацијама да наведе Министарство

  здравља  као покровитеља или финансијера скупа.

 

ПРИОРИТЕТИ КОНКУРСА


Основ за дефинисање приоритета конкурса је План развоја здравствене заштите .


Приоритетне области су:

 

- превенција хроничних незаразних болести

- подршка пацијентима оболелим од малигних болести

- репродуктивно здравље

- здравље деце и младих

- болести зависности

- заразне болести

- ментално здравље

- здравље инвалида

- здравље старих

- смањење свих облика дискриминације у приступу здравственој заштити

- подршка Националним програмима и стратегијама из области здравствене заштите.


Овим конкурсом нису обухваћене следеће активности:

 

- активности здравствених установа које су већ финансиране из средстава Републичког фонда за

  здравствено осигурање или из буџета Министарства здравља;

- штампање ауторских монографија;

- културне манифестације;

- набавка свих видова опреме.


НАЧИН ПРИЈАВЕ:                                                                                                                          

Сва заинтересована удружења своје пројекте или скупове пријављују на обрасцу М4 уз детаљан опис предложених ативности.

 

Уз пријаву пројекта, удружење је обавезно да достави:

 

1. Фотокопију извода о регистрацији удружења из Агенције за привредне регистре

2. фотокопију извода Статута или плана активности удружења којима је утврђено да се циљеви  

    удружења остварују у области у којој се програм реализује;

3. биланс стања, односно финансијски извештај удружења који је оверен печатом удружења и   

    потписом одговорног лица;

4. препоруке, одлуке или писма намере о суфинансирању овог програма/пројекта/скупа;

5. биографије предложених едукатора;

6. податак о висини износа котизације за учеснике на стручном скупу

7. ако су за раније програме/пројекте/скупове коришћена средства из Буџета Републике Србије

    доставити оверени писани доказ да су уговорне обавезе у пројекту, за који су коришћења

    наведена средства, испуњене.

 

Уколико удружење у оквиру пријаве пројекта не достави неки од напред наведених докумената, пријава ће се сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

 

Документа под редним бројем 1 и 2 није потребно оверавати.


ПРЕДВИЂЕНИ БУЏЕТ

Реализација пројекта вршиће се на основу уговора закључених између носиоца пројекта и Министарства здравља којим ће се дефинисати услови плаћања.

 

Сваком прихваћеном пројекту може бити додељено максимално до 400.000 динара.

 

За стручне скупове са међународним учешћем максимално може бити додељено до 80.000 динара, а за стручне скупове без међународног учешћа до 50.000 динара.

Министарство здравља задржава право да изврши корекције ставки буџета пријављених пројеката и стручних скупова према активностима које се спроводе.


Напомена: Стручни скупови код којих је предвиђено плаћање котизација за учеснике неће бити финансирани.


ОБАВЕЗЕ НАКОН ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА


По потписивању уговора, средства ће бити пренета носиоцу пројекта. Удружење је дужно да Министарству здравља подноси извештаје  по окончању пројекта. Извештај обавезно садржи податке о

степену реализације пројекта и утрошеним средствима.


РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА


Рок за подношење пријава пројеката је 7 дана од дана објављивања Јавног позива на интернет страници

Министарства здравља.


Министарство здравља Републике Србије списак прихваћених пројеката истаћи ће јавно на својој интернет страници у року од тридесет дана по истеку рока за подношење пријава.

Све неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене.


Попуњени образац М4 са комплетном документацијом, у два примерка, доставити путем поште, као препоручену пошиљку, уз напомену „KOНКУРС ЗА УДРУЖЕЊА - НЕ ОТВАРАТИ” и послати на адресу:


Mинистарство здравља,
Сектор за
јавно здравље

и програмску здравствену заштиту,
Омладинских бригада 1,
110
70 Нови Београд

2. спрат, канцеларија 165, на име одговорне особе, др Весна Књегињић

 

Контакт особа у Министарству здравља је:

др Весна Књегињић, vеsnа.knјеginјic@zdrаvlје.gоv.rs

Контакт телефони: 011/ 311 7071

 

Број : 401-00-763/2017-07

У Београду, 14. септембра 2017. године

 

Образац за пријаву

Табеларни буџет пројекта

 

 

асс. др Златибор Лончар

МИНИСТАР

 

 

Са подацима од: 01.09.2017.
Јавни конкурс за ангажовање лица за потребе проширења спровођења активности на Програму 1802 „Превентивна здравствена заштита“ Пројекат 0010 „Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији“ – за обав

На основу члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2017. Годину („Службени гласник РС“ број 99/16), Министарство здравља расписује                            

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за ангажовање лица за потребе проширења спровођења активности на Програму 1802 „Превентивна здравствена заштита“ Пројекат 0010 „Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији“ – за обављање послова

 

РОМСКE ЗДРАВСТВЕНE МЕДИЈАТОРКЕ

 

Изабрани ромски здравствени медијатори биће ангажовани у нових 10 општина:

           

- Аранђеловац

- Блаце

- Бач

- Беочин

- Богатић

- Бор

- Дољевац

- Лозница

- Сечањ

- Куршумлија

 

Послови здравственог медијатора предвиђа ангажовање на терену у циљу повезивања ромске заједнице и  других угрожених група са здравственом службом, едукацију ромске популације у области здравствене заштите, учествовање у кампањама промоције здравља и имунизације, помагање Ромима око интеграције у друштво. Ангажовање се врши путем Уговора о делу.

 

Услови конкурса су :

-           да је кандидат женског пола ;

-           да има најмање завршену основну школу(сведочанство о завршеној школи на увид);

-           да је  незапослена – (доказује се упутом  из Националне службе за запошљавање);

-           пожељна је писана подршка удружења грађана са територије на којој се ангажује кандидаткиња;

-           пожељно знање ромског језика или језика који се говори у локалној средини.

 

Знања која ће се стећи током рада:

-          вештина комуникације;

-          познавања права и обавеза које проистичу из прописа који уређују области  здравствене заштите, здравственог осигурања, социјалне заштите и социјалног осигурања;

-          заразним и незаразним болестима, имунизације деце, опште и личне хигијене, штетности дуванског дима, алкохола и дрога;

-          права жена, борба против занемаривања и злостављања деце и жена, борбе против трговине људима;

 

Здравствене медијаторке ће проћи обуку за вршење уноса у електронску збирку података као и протокол  као и  о достављању извештаја о раду и постигнутим резултатима.

 

Радно место здравствене медијаторке се налази у Дому Здравља при патронажној служби која може бити у оквиру:

 • Службе поливалентне патронаже, као засебне службе
 • Службе за здравствену заштиту деце, школске деце
 • Службе за здравствену заштиту жена
 • Службе за здравствену заштиту одраслих
 • Превентивних  центара

 

Опис послова:

 

Здравствена медијаторка

-           Обавља посете појединцима  и породицама из осетљивих група становника које живе у  неформалним насељима;

-           Спроводи основни здравствено васпитни рад у породици,  неформалном насељу, месној заједници;

-           Повезује здравствени систем и осетљиве групе из неформалних насеља;

-           Пружа подршку појединцима из осетљивих група у остваривању права из области здравствене заштите, здравственог осигурања, социјалне заштите и права на правни субјективитет;

-           Уочава здравствене и социјално-економске проблеме припадника угрожених група на територији јединице локалне самоуправе  и о томе  обавештава Дом здравља, Центар за социјални рад и јединицу локалне самоуправе;

-           Сарађује са центрима за социјални рад, локалном самоуправом, филијалом Републичког фонда здравственог осигурања, хуманитарним организацијама и сл.;

-           Активно учествује у свим промотивним кампањама према календару јавног здравља које организује Дом здравља, позива, организује присуство осетљивих група становника;

-           Активно учествује у раду интерресорне комисије, тима за злостављање и занемаривање деце и у области насиља над женама  у дому здравља;

-           Месечно извештава Министарство здравља Републике Србије  о броју и врсти  услуга према сачињеном годишњем плану рада;

-           О свом раду води електронску и папирну евиденцију;

-           Обавља и друге послове у складу са стручном оспособљеношћу по налогу Министарства здравља;

-           За свој рад одговара непосредно главној сестри патронаже Дома здравља у којем је распоређена и Министарству здравља.

 

Рок за пријаве је 10. септембар 2017. године.

 

Изабране кандидаткиње почеће са радом одмах по окончању поступка избора а најкасније дo 1. октобра 2017. године.

 

Пријаве са биографијом (преузети формулар овде) доставити на е-мејл адресу : vesna.knjeginjic@zdravlje.gov.rs  или лично/поштом на адресу :

Министарство здравља, Омладинских Бригада бр.1,  11070 Нови Београд

 

За ближе информације можете се обратити на телефон: 011/2147-608; 062/8067-157

Контакт особа: Драган Ђорђевић

 

Број: 112-04-1097/2017-07-1

У Београду, 30. августа 2017. Године

 

Пријавни формулар за здравствену медијаторку

 

М И Н И С Т А Р

асс. др Златибор Лончар

 

Са подацима од: 01.09.2017.
Обавештење

 

 

 

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Брoj: 112-04-1097/2017-07-2

Датум: 1. септембар 2017. године

Немањина бр. 22-26

Б е о г р а д

ДЂ

 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

 

 

Обавештавају се сва лица заинтересована за учешће на конкурсу  за ангажовање на пројекту ромски здравствени медијатор, да се због кратког времена између објављивања јавног позива и истека рока за пријаву, рок за пријављивање продужава до 8. септембра 2017. године.

 

 

 

 

асс. др Златибор Лончар

МИНИСТАР

 

Са подацима од: 30.08.2017.
Јавни конкурс за ангажовање лица за потребе спровођења активности на Програму 1802 „Превентивна здравствена заштита“ Пројекат 0010 „Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији“ – за обављање посло

На основу члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2017. Годину („Службени гласник РС“ број 99/16), Министарство здравља расписује

                                                           

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за ангажовање лица за потребе спровођења активности на Програму 1802 „Превентивна здравствена заштита“ Пројекат 0010 „Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији“ – за обављање послова

 

РОМСКE ЗДРАВСТВЕНE МЕДИЈАТОРКЕ

 

Изабрани ромски здравствени медијатори биће ангажовани у следећих 15 општина:

               

-Суботица

- Оџаци

- Лесковац

- Краљево

-Обреновац

- Панчево

-Сомбор

-Сурдулица

-Смедерево

- Гроцка

- Кикинда

- Апатин

-Власотинце

- Земун

- Звездара

 

Радно место предвиђа ангажовање на терену у циљу повезивања ромске заједнице и  других угрожених група са здравственом службом, едукацију ромске популације у области здравствене заштите, учествовање у кампањама промоције здравља и имунизације, помагање Ромима око интеграције у друштво. Ангажовање се врши путем Уговора о делу.

 

Услови конкурса су :

-               да је кандидат женског пола ;

-               да има најмање завршену основну школу(сведочанство о завршеној школи на увид);

-               да је  незапослена – (доказује се упутом  из Националне службе за запошљавање);

-               пожељна је писана подршка удружења грађана са територије на којој се ангажује кандидаткиња;

-               пожељно знање ромског језика или језика који се говори у локалној средини.

 

Знања која ће се стећи током рада:

-          вештина комуникације;

-          познавања права и обавеза које проистичу из прописа који уређују области  здравствене заштите, здравственог осигурања, социјалне заштите и социјалног осигурања;

-          заразним и незаразним болестима, имунизације деце, опште и личне хигијене, штетности дуванског дима, алкохола и дрога;

-          права жена, борба против занемаривања и злостављања деце и жена, борбе против трговине људима;

 

Здравствене медијаторке ће проћи обуку за вршење уноса у електронску збирку података као и протокол  као и  о достављању извештаја о раду и постигнутим резултатима.

 

Радно место здравствене медијаторке се налази у Дому Здравља при патронажној служби која може бити у оквиру:

 • Службе поливалентне патронаже, као засебне службе
 • Службе за здравствену заштиту деце, школске деце
 • Службе за здравствену заштиту жена
 • Службе за здравствену заштиту одраслих
 • Превентивних  центара

 

Опис послова:

 

Здравствена медијаторка

-               Обавља посете појединцима  и породицама из осетљивих група становника које живе у  неформалним насељима;

-               Спроводи основни здравствено васпитни рад у породици,  неформалном насељу, месној заједници;

-               Повезује здравствени систем и осетљиве групе из неформалних насеља;

-               Пружа подршку појединцима из осетљивих група у остваривању права из области здравствене заштите, здравственог осигурања, социјалне заштите и права на правни субјективитет;

-               Уочава здравствене и социјално-економске проблеме припадника угрожених група на територији јединице локалне самоуправе  и о томе  обавештава Дом здравља, Центар за социјални рад и јединицу локалне самоуправе;

-               Сарађује са центрима за социјални рад, локалном самоуправом, филијалом Републичког фонда здравственог осигурања, хуманитарним организацијама и сл.;

-               Активно учествује у свим промотивним кампањама према календару јавног здравља које организује Дом здравља, позива, организује присуство осетљивих група становника;

-               Активно учествује у раду интерресорне комисије, тима за злостављање и занемаривање деце и у области насиља над женама  у дому здравља;

-               Месечно извештава Министарство здравља Републике Србије  о броју и врсти  услуга према сачињеном годишњем плану рада;

-               О свом раду води електронску и папирну евиденцију;

-               Обавља и друге послове у складу са стручном оспособљеношћу по налогу Министарства здравља;

-               За свој рад одговара непосредно главној сестри патронаже Дома здравља у којем је распоређена и Министарству здравља.

 

Рок за пријаве је 1. септембар 2017. године.

 

Изабране кандидаткиње почеће са радом одмах по окончању поступка избора а најкасније дo 11. септембра 2017. године.

 

Пријаве са биографијом (преузети формулар овде) доставити на е-мејл адресу : dragan.djordjevic@zdravlje.gov.rs  или лично/поштом на адресу :

Министарство здравља, Омладинских Бригада бр.1,  11070 Нови Београд

 

За ближе информације можете се обратити на телефон: 011/2147-608; 062/8067-157

Контакт особа: Драган Ђорђевић

 

Број: 112-04-1097/2017-07

У Београду, 23. августа 2017. Године

 

Пријавни формулар за здравствену медијаторку

 

М И Н И С Т А Р

асс. др Златибор Лончар

Са подацима од: 27.07.2017.
Решење о расподели средстава из програма 1809


Република Србија

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Бр.: 401-00-1510/2016-07

Датум : 6. јул 2017. године

Б е о г р а д

ФЛ

             

 

 

 

             

 

          

 

 

                На основу члана 23. став 2. Закона о државној упрaви (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), а у вези са чланом 18. Закона о здравственој заштити  (,,Службени гласник РС”, број 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину, (,,Службени гласник РС”, број 99/16) и чланом 17. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12- УС, 74/12- УС - исправка, 7/14- УС и 44/14) Министар здравља доноси

 

РЕШЕЊЕ

 

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1809 „ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА ВОДЕЋИХ ХРОНИЧНИХ НЕЗАРАЗНИХ ОБОЉЕЊА“ ПРОЈЕКАТ 0002- ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ OНКОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ“ У 2017. ГОДИНИ

 

Члан 1.

 

                Овим Решењем уређују се критеријуми за расподелу средстава опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину, (,,Службени гласник РС”, број 103/15) на разделу Министарства здравља, за финансирање Програм 1809 „Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења“ пројекат 0002- Подршка активностима здравствених установа у области oнколошке здравствене заштите“, одобрена у износу од 3.157.056,45 динара.

                               

Члан 2.

               

                Правни основ за ове намене дефинисан је у члану  18. тачка 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”,број 107/05,72/09- др.  закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др.закон 93/14, 96/15 и 106/15), који се односи  на промоцију здравља у складу са програмима здравствене заштите и обезбеђивање услова за спровођење посебних програма за очување и унапређење здравља и у члану 35. тачка 2. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, број 107/05, 109/05- исправка, 57/11, 110/12- УС, 119/12, 9/2014, 123/, 126/14 - УС, 106/15 и 10/16- др.закон) који се односи на програме превенције и раног откривања болести од већег социјално-медицинског значаја.

 

Члан 3.

 

                Приоритети за одобравање средстава утврђују се на годишњем нивоу, једнократно, на основу поднетих захтева здравствених установа и на основу оцене и мишљења Министарства здравља о значају програмских активности, којима се баве здравствене установе.

 

Члан 4.

 

                Општи критеријуми и мерила на основу којих се врши расподела средстава из члана 3. ове одлуке су дефинисани у Јавном позиву, те је неопходно да предложени пројекти доприносе:

 

1.        јачању капацитета здравствених установа за спровођење раног откривања малигних болести,  лечења  и рехабилитације онколошких пацијената;

2.        успостављању контроле квалитета услуга у спровођењу скрининга;

3.        унапређењу квалитета живота оболелих од малигних болести и њихових породица;

4.        стручном усавршавању лекара специјалиста у земљи и иностранству, у циљу овладавања новим

      здравственим технологијама које се користе у процесу дијагностике и лечења малигних болести

 

Члан 6.

 

              Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца и Министарства здравља, којим ће се дефинисати обавезе уговорних страна и услови плаћања, сходно потребама исказаним  у пројекту.

 

             По потписивању уговора средства ће бити уплаћена носиоцима пројеката, а након завршетка пројекта, сваки носилац у склопу завршног извештаја, доставља  Министарству здравља детаљан наративни и финансијски извештај уз који се прилаже комплетна финансијска документација (рачуни, фактуре и др).

 

Члан 7.

 

                На основу утврђених приоритета и критеријума, предлози пројеката приспели по објављеном Јавном позиву за пријаву пројеката за реализацију Програм 1809 „Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења“ пројекат 0002- Подршка активностима здравствених установа у области oнколошке здравствене заштите“, који је објављен на службеној интернет страници Министарства здравља, а који ће бити финансирани у 2017. години су:

 

 

ПРЕГЛЕД   РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

 

Бр

Здравствена установа

Назив пројекта

Одобрен

износ/дин.

1.

Институт за медицину рада Србије «др Драгомир Карајовић»

„Скрининг рака дојке код руралног

 становништва“

3.000.000,00

2.

Институт за онкологију и радиологију Србије

„Живети са раком“

157.056,45

 

 

УКУПНО :

3.157.056,45

(словима : три милиона стотинупедесетседам хиљада педесетшест динара и 45/100)

 

Члан 8.

 

Решење ступа на снагу даном доношења.

 

МИНИСТАР

асс- др Златибор Лончар

Са подацима од: 27.07.2017.
Обавештење о одбијеним предлозима пројеката пристиглих по јавним позивима за реализацију пројеката из програма 1809 "Превенција и контрола водећих незаразних болести" пројекат 0002-"Подршка активностима здравствених ус


Република Србија

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Бр.: 401-00-1510/2017-07-1     

Датум : 7. јул 2017. године

Немањина 22-26

Б е о г р а д

ФЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

О ОДБИЈЕНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОЈЕКАТА ПРИСТИГЛИХ ПО ЈАВНИМ ПОЗИВИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА  ИЗ ПРОГРАМА 1809 „ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА ВОДЕЋИХ НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ“ ПРОЈЕКАТ 0002-„ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ОНКОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У 2017. ГОДИНИ“, ОД 4. МАЈA 2017. ГОДИНЕ

 

 

Министарство здравља обавештава подносиоце пројеката пристиглих по основу Јавних позива од 4. маја 2017. године, да пријављени пројекти нису у складу са условима изнетим у Јавном позиву и да су из тих разлога одбијени.

 

Разлози за одбијање предлога пројеката су следећи :

 

-          Захтев за набавку опреме;

-          редован рад здравствених установа који се финансира из средстава обавезног здравственог осигурања или из средстава буџета Републике Србије којима се финансира општи интерес у здравству;

-          некомплетна пријава;

-          пријава пројекта од стране удружења;

-          едукације које се могу спровести у Републици Србији;

-          едукације за које су здравственим установама већ одобравана средства ранијих година;

-          активности представљају организацију континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике;

-          непостојање законског оквира за спровођење активности пројекта;

-          недефинисаност пројекта;

-          активности су већ спроведене ранијих година;

-          буџет пројекта није усклађен са захтевима из матрице М1.

 

У складу са напред наведеним, Министарство здравља је одбацило следеће пријаве пројеката :

 

 

Установа :

 

Назив пројекта :

Разлог одбијања :

Гинеколoшко акушерска клиника „Народни фронт“ Београд

Базична едукација здравствених радника и сарадника за потребе спровођења организованог скрининга карцинома грлића материце

Пројекат неодржив;

Пројекат спровођен у ранијем периоду у мањем обиму од предвиђеног;

Гинеколошко акушерска клиника „Народни фронт“ Београд

Упућивање на стручно усавршавање из области гинекоонкологије

Некомплетна документација;

Није достављена одлука стручног савета установе нити критеријуми на основу којих је установа извршила избор здравственог радника за упућивање на едукацију.

Завод за јавно здравље Панчево

Едукација здравствених радника и опште популације у циљу побољшавања скрининга колоректалног карцинома

Редован рад ЗУ

Набавка опреме

 

 

 

                                                                                                                                       МИНИСТАР

асс. др Златибор Лончар

Са подацима од: 24.07.2017.
Обавештење о подношењу захтева за финансирање програма и пројеката из буџета Републике Србије, Раздео Министарство здравља, за 2018, 2019. и 2020. годину

                                                            

 

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

О б а в е ш т е њ е


Обавештавају се сви заинтересовани правни субјекти (здравствене установе и друге заинтересоване стране за које постоји правни основ да се финансирају из буџета) да до 21. августа 2017. године могу да поднесу захтев за финансирање програма и пројеката из буџета Републике Србије,  Раздео - Министарство здравља, за 2018, 2019. и 2020. годину, сходно дописима у прилогу, на обрасцима: матрица М1 и М2 са Спецификацијом трошкова  и Прилогом 1.

 

Пратећа документа:

 

 

МИНИСТАР

Асс. др Златибор Лончар

 

Са подацима од: 04.07.2017.
Јавни позив за пријаву пројеката за реализацију Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести у Републици Србији до 2020.године (КВБ) који ће се финансирати из буџета Републике Србије - Р

На основу Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину (Сл. гласник РС број 99/16), Раздео 25- Министарство здравља, Програм 1809 „Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења“ пројекат 0003- Подршка активностима здравствених установа у области кaрдиoвaскулaрнe здрaвствeнe заштитe,

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

 

Министарство здравља,  упућује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

 

За пријаву пројеката  за реализацију   Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести у Републици Србији до 2020.године (КВБ) који ће се финансирати из буџета Републике Србије - Раздео Министарство здравља.

 

 

1. ОПШТИ УСЛОВИ

 

Пројекте могу пријавити све заинтересоване здравствене установе из Плана мреже здравствених установа које својим предложеним пројектима могу допринети достизању главног циља Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести - унапређења и јачања система здравствене заштите Републике Србије ради боље превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести.

 

 

2. ПРИОРИТЕТИ У ФИНАНСИРАЊУ

 

              На основу специфичних циљева Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести (правовремено препознавање кардиоваскуларних болести и унапређење дијагностике и лечења кардиоваскуларних болести), приоритетне активности које ће Министарство здравља финансирати у 2017. години су :

 

1. превенција болести срца и крвних судова

 

2. скраћење листа чекања за кардиохируршке интервенције

 

3. стручно усавршавање у земљи у циљу овладавања новим здравственим технологијама које се користе у процесу дијагностике и лечења кардиоваскуларних болести под следећим условима:

а) Да је усавршавање кандидата у функцији спровођења Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести у Републици Србији до 2020.године;

б) Да се нове здравствене технологије (методе и поступци) могу примењивати у циљу унапређења здравља људи, у превенцији, дијагностици и лечењу болести, повреда и рехабилитацији, а обухватају безбедне, квалитетне и ефикасне методе за пружање здравствене заштите као и да је здравствена установа регистровала нову здравствену технологију односно да за примену исте поседује неопходну инфраструктуру и одговарајућу опрему;

в) Пријаве здравственим установама могу поднети запослени на неодређено време у секундарним и терцијарним здравственим установама  које су у Плану мреже

 

Пројектне активности здравствених установа које су већ финансиране из средстава Републичког завода за здравствено осигурање и/или из буџета Министарства здравља односно које предвиђају набавку медицинске, рачунарске или било које друге опреме, набавку лекова и медицинских средстава  односно адаптацију простора сматраће се недопуштеним и неће бити узети у разматрање.

 

Као материјалне трошкове за спровођење пројекта, Министарство здравља ће прихватити следеће врсте трошкова: трошкове канцеларијског и едукативног материјала потребног за реализацију пројекта; трошкове превоза и трошкове комуникације који су у искључивој вези са спровођењем пројекта; трошкове организације едукација и стручних скупова; трошкове штампања публикација и брошура које проистичу из активности пројекта;  трошкове финансијских услуга.

 

Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца пројекта и Министарства здравља, којим ће се дефинисати обавезе уговорних страна и услови плаћања,  сходно потребама исказаним  у пројекту.

 

По потписивању уговора средства ће бити уплаћена носиоцима пројеката, а након завршетка пројекта, сваки носилац у склопу завршног извештаја, доставља  Министарству здравља оверени детаљан наративни и финансијски извештај и попуњен образац за извештавање из матрице М1, уз који се прилаже комплетна финансијска документација ( копије рачуна, фактуре и др).

 

             Министарство здравља задржава право да коригује ставке буџета пријављених пројеката према активностима које се спроводе и реалних трошкова који произилазе из тих активности.

 

3. НАЧИН ПРИЈАВЕ

 

Све заинтересоване здравствене установе пријављују пројекте попуњавањем образаца М1 и М2 доступних на интернет страници Министарства здравља (преузмите обрасце). Предлози пројеката се достављају препорученом поштом и путем електронске поште,  уз напомену  „За јавни позив за реализацију  активности Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести - НЕ ОТВАРАТИ” и то у три оверена и печатирана примерка од стране директора и са заводним бројем здравствене установе. У супротном, пријава ће се сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

 

Пријава се доставља на адресу :

 

Министарство здравља Републике Србије

Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,

Одсек за програмску здравствену заштиту,

Ул. Омладинских бригада 1

11070 Београд

 

 

4. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

 

Рок подношења предлога пројеката је 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља.

 

Пријаве пристигле по протеку наведеног рока ће се сматрати неблаговременим и неће бити узете у разматрање.

 

 

5. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

 

           Пројектне активности морају  се спровести до 15. децембра 2017.године.

 

           Наративни и финансијски извештај о спроведеном пројекту доставља се Министарству здравља до 31. децембра 2017. године.

 

6. РОК И НАЧИН  ОБЈАВЉИВАЊА ПРИХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКАТА

 

Министарство здравља Републике Србије ће списак прихваћених пројеката за финансирање истаћи јавно на својој интернет страници www.zdrаvlје.gоv.rs у року до 30 дана по истеку рока за пријаву пројеката.

 

Контакт особе у  Министарству здравља:

 

 

Др Весна Књегињић   Еmail: vеsnа.knјеginјic@zdrаvlје.gоv.rs

Др Владимир Чакаревић   Еmail: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs

 

 

тел: 011/2699-505

Број: 401-00-761/2017-07-1

У Београду, 27. јун 2017. године

 

 

Матрица за писање предлога програма/пројеката, који се финансирају из буџета Републике Србије – Раздео- Министарство здравља

 

Матрица за спецификацију трошкова по пројекту

 

 

 

МИНИСТАР

асс. др Златибор Лончар

 

 

 

   
   

 

Са подацима од: 13.06.2017.
Обавештење о одбијеним предлозима пројеката пристиглим по јавним позивима за реализацију пројеката из програма 1809 "Превенција и контрола водећих незаразних болести" пројекат 0003- "Подршка активностима здравствених ус
Са подацима од: 13.06.2017.
Решење о расподели средстава из програма 1809 "Превенција и контрола водећих хроничних неразвијених обољења "Пројекат 0003- "Подршка активностима здравствених установа у области кардиоваскуларне здравствене заштите" у 201
Са подацима од: 04.05.2017.
Јавни позив за пријаву пројеката за реализацију Програма 1809 „Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења“ пројекат 0002- Подршка активностима здравствених установа у области oнколошке здравствене зашт

На основу Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину (Сл. гласник РС број 99/16), Раздео 25- Министарство здравља, Програм 1809 „Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења“ пројекат 0002- Подршка активностима здравствених установа у области oнколошке здравствене заштите“,

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

 

Министарство здравља,  упућује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

За пријаву пројеката  за реализацију Програма 1809 „Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења“ пројекат 0002- Подршка активностима здравствених установа у области oнколошке здравствене заштите“ , који ће се финансирати из буџета Републике Србије - Раздео Министарствa здравља.

 

1. ОПШТИ УСЛОВИ

 

Пројекте могу пријавити све заинтересоване здравствене установе секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите из Плана мреже здравствених установа које својим предложеним пројектима могу допринети достизању циљева Националног програма онколошке здравствене заштите „Србија против рака”.

 

     2. ПРИОРИТЕТИ У ФИНАНСИРАЊУ

 

     На основу специфичних циљева Националног програма онколошке здравствене заштите „Србија    

     против рака”, Националног програма раног откривања карцинома дојке, Националног програма

     раног откривања карцинома дебелог црева, Националног програма раног откривања карцинома

     грлића материце приоритет у финансирању имаће они пројекти чије активности предвиђају :

 

1.                   јачање капацитета здравствених установа за спровођење раног откривања малигних болести,  

лечења  и рехабилитације онколошких пацијената;

     2.   успостављање контроле квалитета услуга у спровођењу скрининга;

     3.   унапређење квалитета живота оболелих од малигних болести и њихових породица

      4.   стручно усавршавање лекара специјалиста у земљи и иностранству, у циљу овладавања новим

            здравственим технологијама које се користе у процесу дијагностике и лечења малигних болести,

            под следећим условима:

     а) Да је усавршавање кандидата у функцији спровођења Националног програма онколошке   

         здравствене заштите „Србија против рака“;

     б) Да се нове здравствене технологије (методе и поступци) могу примењивати у циљу унапређења

         здравља људи, у превенцији, дијагностици и лечењу болести, повреда и рехабилитацији, а

         обухватају безбедне, квалитетне и ефикасне методе за пружање здравствене заштите као и да је

         здравствена установа регистровала нову здравствену технологију односно да за примену исте

         поседује неопходну инфраструктуру и одговарајућу опрему;

     в) Пријаве здравственим установама могу поднети запослени на неодређено време у секундарним и   

         терцијарним здравственим установама  које су у Плану мреже;

 г) Да предложена здравствена установа у иностранству где ће се обављати усавршавање има

         задовољавајући ниво стручне компетентности;

 

По овом Јавном позиву омогућиће се едукација лекара специјалиста у иностранству  у  

максималном износу до 625.000 динара по кандидату, а њихов избор на нивоу здравствене

установе, обавиће здравствене установе по следећој процедури:

 

   -   Стручни савет здравствене установе утврђује посебне критеријуме за избор кандидата;

   -   Директор здравствене установе, у сарадњи са стручним колегијумом,  доноси одлуку о избору  

       кандидата за едукацију.

 

Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца активности пројекта и Министарства здравља, којим ће се дефинисати обавезе уговорних страна и услови плаћања, сходно потребама исказаним  у пројекту.

 

По потписивању уговора средства ће бити уплаћена носиоцима пројеката, а након завршетка пројекта, сваки носилац у склопу завршног извештаја, доставља  Министарству здравља оверени детаљан наративни и финансијски извештај и попуњен образац за извештавање из матрице М1, уз који се прилаже комплетна финансијска документација ( копије рачуна, фактуре и др).

 

Пројектне активности здравствених установа које су већ финансиране средставима Републичког фонда за здравствено осигурање или из буџета Министарства здравља, односно које предвиђају набавку медицинске опреме, лекова и медицинских средстава сматраће се недопуштеним и неће бити узети у разматрање.

 

Као материјалне трошкове за спровођење пројекта, Министарство здравља ће прихватити следеће врсте трошкова: трошкове канцеларијског и едукативног материјала потребног за реализацију пројекта; трошкове превоза и трошкове комуникације који су у искључивој вези са спровођењем пројекта; трошкове организације едукација и стручних скупова; трошкове штампања публикација и брошура које проистичу из активности пројекта;  трошкове финансијских услуга.

 

Министарство здравља задржава право да коригује ставке буџета пријављених пројеката према активностима које се спроводе и реалних трошкова који произилазе из тих активности.

 

Напомена: Едукације из области скрининга могу спроводити искључиво сертификовани супервизори.

 

    3. НАЧИН ПРИЈАВЕ

 

Све заинтересоване здравствене установе пријављују пројекте попуњавањем образаца М1 и М2 доступних на интернет страници Министарства здравља. Предлоге пројеката са комплетном документацијом доставити путем препоручене поште и путем електронске поште, уз напомену  „За јавни позив за реализацију  активности Националног програма онколошке здравствене заштите Србија против рака” и то у три оверена и печатирана примерка од стране директора и са заводним бројем здравствене установе.

 

   У противном ће се пријава сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

 

    Пријава се доставља на адресу :

 

Министарство здравља Републике Србије

 Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,

 Одсек за програмску здравствену заштиту,

 Ул. Омладинских бригада 1

 11070 Београд

 

     Напомена: пријаву пројекта могу у партнерству поднети две или више здравствених установа.

 

    4.РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

 

       Рок подношења пројеката је 15 дана  од дана објављивања на интернет страници Министарства 

       здравља.

 

      Пријаве пристигле по протеку наведеног рока ће се сматрати неблаговременим и неће бити узете у

      разматрање.

 

5. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

 

      Пројекти се спроводе закључно са 15. децембром 2017.године

 

      Наративни и финансијски извештај о спроведеном пројекту доставља се Министарству здравља до

      31. децембра 2017. године.

 

6. РОК И НАЧИН  ОБЈАВЉИВАЊА ПРИХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКАТА

 

    Министарство здравља Републике Србије ће списак прихваћених пројеката за финансирање истаћи  

    јавно на својој интернет страници www.zdrаvlје.gоv.rs .

 

    Контакт особе у Министарству здравља:

 

Др Весна Књегињић Еmail: vеsnа.knјеginјic@zdrаvlје.gоv.rs

др Владимир Чакаревић Еmail: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs

 

     тeл: 011/2699-505

 

     Број: 401-00-762/2017-07

     У Београду, 24. априла 2017. године                  

 

         

Матрица за писање предлога програма/пројекта 

Матрица за спецификацију трошкова по пројекту

 

 

МИНИСТАР

асс. др Златибор Лончар

Са подацима од: 04.05.2017.
Јавни позив за пријаву пројеката за реализацију Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести у Републици Србији до 2020.године (КВБ) који ће се финансирати из буџета Републике Србије - Ра

На основу Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину (Сл. гласник РС број 99/16), Раздео 25- Министарство здравља, Програм 1809 „Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења“ пројекат 0003- Подршка активностима здравствених установа у области кaрдиoвaскулaрнe здрaвствeнe заштитe,

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Министарство здравља,  упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

 

За пријаву пројеката  за реализацију   Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести у Републици Србији до 2020.године (КВБ) који ће се финансирати из буџета Републике Србије - Раздео Министарство здравља.

 

 

1. ОПШТИ УСЛОВИ

 

Пројекте могу пријавити све заинтересоване здравствене установе из Плана мреже здравствених установа које својим предложеним пројектима могу допринети достизању главног циља Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести - унапређења и јачања система здравствене заштите Републике Србије ради боље превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести.

 

 

2. ПРИОРИТЕТИ У ФИНАНСИРАЊУ

 

              На основу специфичних циљева Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести (правовремено препознавање фактора ризика који довосде до оштећења срца и крвних судова), приоритетне активности које ће Министарство здравља финансирати у 2017. години су :

 

1. превенција болести срца и крвних судова

 

2. стручно усавршавање у земљи у циљу овладавања новим здравственим технологијама које се користе у процесу дијагностике и лечења кардиоваскуларних болести под следећим условима:

а) Да је усавршавање кандидата у функцији спровођења Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести у Републици Србији до 2020.године;

б) Да се нове здравствене технологије (методе и поступци) могу примењивати у циљу унапређења здравља људи, у превенцији, дијагностици и лечењу болести, повреда и рехабилитацији, а обухватају безбедне, квалитетне и ефикасне методе за пружање здравствене заштите као и да је здравствена установа регистровала нову здравствену технологију односно да за примену исте поседује неопходну инфраструктуру и одговарајућу опрему;

в) Пријаве здравственим установама могу поднети запослени на неодређено време у секундарним и терцијарним здравственим установама  које су у Плану мреже

 

Пројектне активности здравствених установа које су већ финансиране из средстава Републичког завода за здравствено осигурање и/или из буџета Министарства здравља односно које предвиђају набавку медицинске, рачунарске или било које друге опреме, набавку лекова и медицинских средстава  односно адаптацију простора сматраће се недопуштеним и неће бити узети у разматрање.

 

Као материјалне трошкове за спровођење пројекта, Министарство здравља ће прихватити следеће врсте трошкова: трошкове канцеларијског и едукативног материјала потребног за реализацију пројекта; трошкове превоза и трошкове комуникације који су у искључивој вези са спровођењем пројекта; трошкове организације едукација и стручних скупова; трошкове штампања публикација и брошура које проистичу из активности пројекта;  трошкове финансијских услуга.

 

Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца пројекта и Министарства здравља, којим ће се дефинисати обавезе уговорних страна и услови плаћања,  сходно потребама исказаним  у пројекту.

 

По потписивању уговора средства ће бити уплаћена носиоцима пројеката, а након завршетка пројекта, сваки носилац у склопу завршног извештаја, доставља  Министарству здравља оверени детаљан наративни и финансијски извештај и попуњен образац за извештавање из матрице М1, уз који се прилаже комплетна финансијска документација ( копије рачуна, фактуре и др).

 

             Министарство здравља задржава право да коригује ставке буџета пријављених пројеката према активностима које се спроводе и реалних трошкова који произилазе из тих активности.

 

3. НАЧИН ПРИЈАВЕ

 

Све заинтересоване здравствене установе пријављују пројекте попуњавањем образаца М1 и М2 доступних на интернет страници Министарства здравља (преузмите обрасце). Предлози пројеката се достављају препорученом поштом и путем електронске поште,  уз напомену  „За јавни позив за реализацију  активности Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести - НЕ ОТВАРАТИ” и то у три оверена и печатирана примерка од стране директора и са заводним бројем здравствене установе.

 

Уколико здравствена установа која подноси пријаву планира да пројекат спроводи у сарадњи са другим здравственим установама, уз  пријаву доставља и примерак потписаног споразума о сарадњи, којим се уређују међусобни однос, као и права и обавезе учесника у пројекту.

 

У супротном, пријава ће се сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

 

Пријава се доставља на адресу :

 

Министарство здравља Републике Србије

Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,

Одсек за програмску здравствену заштиту,

Ул. Омладинских бригада 1

11070 Београд

 

 

4. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

 

Рок подношења предлога пројеката је 15 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља.

 

Пријаве пристигле по протеку наведеног рока ће се сматрати неблаговременим и неће бити узете у разматрање.

 

 

5. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

 

           Пројектне активности морају  се спровести до 15. децембра 2017.године.

 

           Наративни и финансијски извештај о спроведеном пројекту доставља се Министарству здравља до 31. децембра 2017. године.

 

6. РОК И НАЧИН  ОБЈАВЉИВАЊА ПРИХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКАТА

 

Министарство здравља Републике Србије ће списак прихваћених пројеката за финансирање истаћи јавно на својој интернет страници www.zdrаvlје.gоv.rs у року до 30 дана по истеку рока за пријаву пројеката.

 

Контакт особе у  Министарству здравља:

 

Др Весна Књегињић Еmail: vеsnа.knјеginјic@zdrаvlје.gоv.rs

др Владимир Чакаревић Еmail: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs

 

 

 

Број: 401-00-761/2017-07

У Београду, 24. априла 2017. године

 

 

Матрица за писање предлога програма/пројект

Матрица за спецификацију трошкова по пројекту

 

                                                                                                        МИНИСТАР

                                                                        асс. др Златибор Лончар

Са подацима од: 26.07.2016.


Република Србија
Министарство здравља

”Други пројекат развоја здравства Србије”
идентификациони број пројекта: ID P129539

Позив за достављање израза заинтересованости за индивидуалне консултанте

Други пројекат развоја здравства Србије
Зајам бр. 8338 – YF, идентификациони број пројекта: ID P129539


Република Србија добила је зајам од Међународне банке за обнову и развој у вредности од 29,1 милиона евра за реализацију „Другог пројекта развоја здравства Србије“ (ДПРЗС) и намерава да део средстава зајма искористи за ангажовање следећих консултаната:
 1. Заменик координатора ЈКП
 2. Специјалиста за набавке
 3. Правни саветник
 4. Координатор компоненте 1 ДПРЗС – Унапређење финансирања у здравству
 5. Координатор компоненте 2 ДПРЗС – Ефикасна набавка лекова и медицинских средстава

Детаљни критеријуми за одабир, засновани на искуству и квалификацијама, као и делокруг рада и други релевантни детаљи могу се наћи у пројектним задацима за сваку позицију (молимо, кликните на жељену позицију).

Министарствo здравља позива индивидуалне квалификоване консултанте да доставе изразе заинтересованости за пружање услуга наведених у пројектним задацима. Заинтересовани консултанти треба да доставе (1) писмо заинтересованости на српском и енглеском језику, (2) радну биографију на српском и енглеском језику у траженом формату који се може преузети овде и (3) копије диплома и сертификата релевантних за захтеве сваке од позиција. Радна биографија мора да садржи релевантне информације о квалификацијама и стеченом искуству за обављање наведених послова. Докази о стеченом радном искуству могу бити захтевани накнадно. У случају неподударања српске и енглеске верзије писмa зaинтeрeсoвaнoсти и рaднe биoгрaфиje, меродавна је верзија на енглеском језику.

Евалуација кандидата за сваку од ових пет позиција засниваће се на следећим критеријумима одабира:
 • конкретно искуство релевантно за радни задатак    60 поена
 • квалификације за радни задатак 40 поена

Заинтересованим консултантима указујемо на члан 1.9 документа „Одабир и ангажовање консултаната од стране зајмопримаца Светске банке“ („Смернице за консултанте”) из јануара 2011, у коме се наводи политика Светске банке везана за сукоб интереса.

Избор консултанaта биће обављен у складу с процедурама за одабир индивидуалних консултаната наведеним у „Смерницама за консултанте”.

Додатне информације могу се добити на писани захтев путем доленаведене и-мејл адресе.

Заинтересовани кандидати треба јасно да назначе за коју се позицију пријављују.

Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

Изразе заинтересованости треба доставити на доленаведену и-мејл адресу, најкасније до 15. августа 2016. у 15.00 часова.

„Други пројекат развоја здравства Србије”
Јединица за координацију пројекта, Министарство здравља Републике Србије
Дом здравља Савски венац, Пастерова 1, 3. спрат, Београд
И-мејл: office_pcu@zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 12.07.2016.


МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Обавештење


Обавештавају се сви заинтересовани правни субјекти (здравствене установе и друге заинтересоване стране за које постоји правни основ да се финансирају из буџета) да до 08. августа 2016. године могу да поднесу захтев за финансирање програма и пројеката из буџета Републике Србије,  Раздео - Министарство здравља, за 2017, 2018. и 2019. годину, сходно дописима у прилогу, на обрасцима: матрица М1 и М2 са Спецификацијом трошкова  и Прилог 1.

Пратећа документа:

МИНИСТАР
Асс. др Златибор Лончар
Са подацима од: 24.06.2016.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Бр.: 401-00-1181/2016-07
Датум : 20. мај 2016. године
Београд
ФЛ


На основу члана 23. став 2. Закона о државној упрaви (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), а у вези са чланом 18. Закона о здравственој заштити  (,,Службени гласник РС”, број 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину, (,,Службени гласник РС”, број 103/15) и чланом 17. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12- УС, 74/12- УС - исправка, 7/14- УС и 44/14) Министар здравља доноси

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1806 ”ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА”, ПРОЈЕКАТ 0001- ”ПОДСТИЦАЊЕ АКТИВНОСТИ СТРУЧНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, САВЕТА  И  УДРУЖЕЊА” У 2016. ГОДИНИ

Члан 1.
Овим Решењем уређују се критеријуми за расподелу средстава опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину, (,,Службени гласник РС”, број 103/15) на разделу Министарства здравља, за финансирање Програма 1806 "Подршка невладиним организацијама”, Пројекат 0001 – „Подстицање активности стручних организација, савета и удружења”, одобрена у износу од 3.982.092,00 динара.

Члан 2.
Правни основ за ове намене дефинисан је у члану  18. тачка 17. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”,број 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), и односи се на подстицање активности хуманитарних и стручних организација, савеза и удружења на пословима који су као приоритет предвиђени Планом развоја односно посебним програмима здравствене заштите.

Члан 3.
Приоритети за одобравање средстава утврђују се на годишњем нивоу, једнократно, на основу поднетих захтева удружења грађана (савеза, удужења итд.) и на основу оцене и мишљења Министарства здравља о значају програмских активности, којима се баве удружења грађана.

Члан 4.
Општи критеријуми и мерила на основу којих се врши расподела средстава удружењима грађана, из члана 3. ове одлуке су:
 • да је удружење грађана регистровано и да делује на подручју Републике Србије,
 • да има активно тело управљања ( скупштину, управни одбор)
 • да има људске и материјалне ресурсе за спровођење активности, 
 • да делатност удружења грађана није финансирана другим прописима,
 • да је делатност удружења грађана повезана са здрављем или са здравственом заштитом становништва.

Члан 5.
Критеријуми и мерила за расподелу средстава удружењима грађана из члана 3. ове одлуке су:
 • одржавање националних скупова, у износу до 30.000,00 динара,
 • одржавање стручних скупова са међународним учешћем, у износу до 50.000,00 динара,
 • штамппање публикација друштава, удружења и савеза до 30.000,00 динара,
 • пројекти удружења грађана којима су обухваћени поједини аспекти система здравствене заштите, у износу до 300.000,00 динара.

Члан 6.
Удружења грађана су у обавези да Министарству здравља доставе квартални извештај о спроведеним активностима из Пројекта са спецификацијом трошкова     ( уколико пројекат траје дуже од 6 (шест) месеци), односно након реализације финансијских средстава ( уколико пројекат траје до 6 месеци).

Члан 7.
На основу утврђених приоритета и критеријума, предлози пројеката приспели по објављеном Јавном позиву за пријаву пројеката за реализацију Програма 1806 „Подршка удружењима и организацијама„ , Пројекат 0001 – "Подстицање активности стручних организација, савета и удружења", који је објављен на службеној интернет страници Министарства здравља, а који ће бити финансирани у 2016. години су:

ПРЕУЗМИТЕ КОМПЛЕТНО РЕШЕЊЕ
Са подацима од: 24.05.2016.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Бр.: 401-00-1033/2016-07
Датум : 28. април 2016. године
Београд
ФЛ


На основу члана 23. став 2. Закона о државној упрaви (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), а у вези са чланом 18. Закона о здравственој заштити  (,,Службени гласник РС”, број 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), чланом 7. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину, (,,Службени гласник РС”, број 103/15) и чланом 17. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12- УС, 74/12- УС - исправка, 7/14- УС и 44/14) Министар здравља доноси

РЕШЕЊЕ
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 0008-ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ НАЦИОНАЛНОГ ПРОГРАМА ОНКОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ „СРБИЈА ПРОТИВ РАКА“ У 2016. ГОДИНИ

Члан 1.

Овим Решењем уређују се критеријуми за расподелу средстава опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину, (,,Службени гласник РС”, број 103/15) на разделу Министарства здравља, за финансирање Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита”, Пројекат 0008 – „Подршка спровођењу Националног програма онколошке здравствене заштите „Србија против рака””, одобрена у износу од 4.429.598,34 динара.

Члан 2.
Правни основ за ове намене дефинисан је у члану  18. тачка 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”,број 107/05,72/09- др.  закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др.закон 93/14, 96/15 и 106/15), који се односи  на промоцију здравља у складу са програмима здравствене заштите и обезбеђивање услова за спровођење посебних програма за очување и унапређење здравља и у члану 35. тачка 2. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, број 107/05, 109/05- исправка, 57/11, 110/12- УС, 119/12, 9/2014, 123/, 126/14 - УС, 106/15 и 10/16- др.закон) који се односи на програме превенције и раног откривања болести од већег социјално-медицинског значаја.

Члан 3.
Приоритети за одобравање средстава утврђују се на годишњем нивоу, једнократно, на основу поднетих захтева здравствених установа и на основу оцене и мишљења Министарства здравља о значају програмских активности, којима се баве здравствене установе.

Члан 4.
Општи критеријуми и мерила на основу којих се врши расподела средстава из члана 3. ове одлуке су дефинисани у Јавном позиву , те је неопходно да предложени пројекти доприносе:
 1. јачању капацитета здравствених установа за спровођење раног откривања малигних болести,  лечења  и рехабилитације онколошких пацијената;
 2. успостављању контроле квалитета услуга у спровођењу скрининга;
 3. унапређењу квалитета живота оболелих од малигних болести и њихових породица;
 4. стручном усавршавању лекара специјалиста у земљи и иностранству, у циљу овладавања новим здравственим технологијама које се користе у процесу дијагностике и лечења малигних болести

Члан 6.
Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца и Министарства здравља, којим ће се дефинисати обавезе уговорних страна и услови плаћања, сходно потребама исказаним  у пројекту.

По потписивању уговора средства ће бити уплаћена носиоцима пројеката, а након завршетка пројекта, сваки носилац у склопу завршног извештаја, доставља  Министарству здравља детаљан наративни и финансијски извештај уз који се прилаже комплетна финансијска документација (рачуни, фактуре и др).

Члан 7.
На основу утврђених приоритета и критеријума, предлози пројеката приспели по објављеном Јавном позиву за пријаву пројеката за реализацију Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита”, Пројекат 0008 – „Подршка спровођењу Националног програма онколошке здравствене заштите „Србија против рака””, који је објављен на службеној интернет страници Министарства здравља, а који ће бити финансирани у 2016. години су:

Преузмите комплетно Решење
Са подацима од: 24.05.2016.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Број: 153-05-802/2016-07
Датум: 16. мај 2016. године
Београд
ФЛ


На основу члана 23. став 2. Закона о државној упрaви (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и на основу члана 18. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, број 107/05,72/09- исправка, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12. 45/13-др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), Министар здравља доноси

ОДЛУКУ
О МИНИМАЛНИМ УСЛОВИМА ЗА ТРАЖЕЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ ПОКРОВИТЕЉСТВА СТРУЧНИХ СКУПОВА И ДРУГИХ МАНИФЕСТАЦИЈА ОД МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА

I

Свака заинтересована здравствена установа, факултет односно школа здравствене струке, удружење здравствених радника, друга удружења која у свом статуту имају програмске циљеве у области здравља и фондације,  може затражити да Министарство здравља буде покровитељ стручног скупа којег организује тражилац.

II
Да би Министарство здравља прихватило да буде покровитељ стручних скупова и других манифестација, тражилац мора испунити следеће услове:
 • мора бити регистрован у складу са позитивним прописима Републике Србије;
 • мора имати регистровану делатност или програмски циљ (уколико се ради о удружењу) у области здравља;
 • захтев за покровитељство стручног скупа се може односити само на стручне скупове који су акредитовани од стране Здравственог савета Србије и то као конгреси и симпозијуми (неће се прихватити покровитељство других облика континуиране медицинске едукације - курсеви, стручни састанци);

III
Уколико се тражи покровитељство стручног скупа, наведени се мора односити само на здравствене раднике, а не на студенте и ученике школа и факултета здравствене струке, с обзиром да се они не могу сматрати здравственим радницима.

IV
Захтев/молба мора бити прецизно дефинисана, са приложеним планом и програмом активности као и временским оквиром у коме се одвијају активности.

Захтев/молба мора бити поднет у штампаном облику, потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом тражиоца, и то најмање 15 радних дана пре почетка активности.

Физичким лицима неће се прихватити захтев/молба за покровитељство.

V
Одлука ступа на снагу даном доношења.

МИНИСТАР
асс. др Златибор Лончар
Са подацима од: 10.05.2016.
 
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Бр.: 401-00-81/2016-07-3
Датум : 28. април 2016. године
Немањина 22-26
Београд
ФЛ

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ОДБИЈЕНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОЈЕКАТА ПРИСТИГЛИХ ПО ЈАВНИМ ПОЗИВИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА  ИЗ ПРОГРАМА 1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 0009-ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ НАЦИОНАЛНОГ ПРОГРАМА КАРДИОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ“, ОД 7. AПРИЛA 2016. ГОДИНЕ


Министарство здравља обавештава подносиоце пројеката пристиглих по основу Јавних позива од 8. априла 2015. године, да пријављени пројекти нису у складу са условима изнетим у Јавном позиву и да су из тих разлога одбијени.

Разлози за одбијање предлога пројеката су следећи :
 • Захтев за набавку опреме;
 • редован рад здравствених установа који се финансира из средстава обавезног здравственог осигурања или из средстава буџета Републике Србије којима се финансира општи интерес у здравству;
 • некомплетна пријава;
 • пријава пројекта од стране удружења;
 • едукације које се могу спровести у Републици Србији;
 • едукације за које су здравственим установама већ одобравана средства ранијих година;
 • активности представљају организацију континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике;
 • непостојање законског оквира за спровођење активности пројекта;
 • недефинисаност пројекта;
 • активности су већ спроведене ранијих година;
 • буџет пројекта није усклађен са захтевима из матрице М1.

У складу са напред наведеним, Министарство здравља је одбацило следеће пријаве пројеката :

Преузмите комплетно Обавештење
Са подацима од: 10.05.2016.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Бр.: 401-00-80/2016-07-2
Датум : 28. април 2016. године
Немањина 22-26
Београд
ФЛ


ОБАВЕШТЕЊЕ

О ОДБИЈЕНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОЈЕКАТА ПРИСТИГЛИХ ПО ЈАВНИМ ПОЗИВИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА  ИЗ ПРОГРАМА 1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 0008-ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ НАЦИОНАЛНОГ ПРОГРАМА ОНКООЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈА ПРОТИВ РАКА“, ОД 25. ЈАНУАРА 2016. ГОДИНЕ


Министарство здравља обавештава подносиоце пројеката пристиглих по основу Јавног позива од 25. јануара 2016. године, да пријављени пројекти нису у складу са условима изнетим у Јавном позиву и да су из тих разлога одбијени.

Разлози за одбијање предлога пројеката су следећи:
 • Захтев за набавку опреме;
 • редован рад здравствених установа који се финансира из средстава обавезног здравственог осигурања или из средстава буџета Републике Србије којима се финансира општи интерес у здравству;
 • некомплетна пријава;
 • пријава пројекта од стране удружења;
 • едукације које се могу спровести у Републици Србији;
 • едукације за које су здравственим установама већ одобравана средства ранијих година;
 • активности представљају организацију континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике;
 • непостојање законског оквира за спровођење активности пројекта;
 • недефинисаност пројекта;
 • активности су већ спроведене ранијих година;
 • пројекат достављен од стране физичких лица;
 • буџет пројекта није усклађен са захтевима из матрице М1.

У складу са напред наведеним, Министарство здравља је одбацило следеће пријаве пројеката :

Преузмите комплетно: Обавештење
Са подацима од: 10.05.2016.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Бр.: 401-00-1034/2016-07
Датум : 28. април 2015. године
Београд
ФЛ


На основу члана 23. став 2. Закона о државној упрaви (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), а у вези са чланом 18. Закона о здравственој заштити  (,,Службени гласник РС”, број 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), чланом 7. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину, (,,Службени гласник РС”, број 103/15) и чланом 17. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12- УС, 74/12- УС - исправка, 7/14- УС и 44/14) Министар здравља доноси

РЕШЕЊЕ
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 0009-ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ НАЦИОНАЛНОГ ПРОГРАМА КАРДИОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ“ У 2016. ГОДИНИ

Члан 1.

Овим Решењем уређују се критеријуми за расподелу средстава опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину, (,,Службени гласник РС”, број 103/15) на разделу Министарства здравља, за финансирање Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита”, Пројекат 0009 – „Подршка спровођењу Националног програма кардиолошке здравствене заштите”, одобрена у износу од 5.749.280,00 динара.

Члан 2.

Правни основ за ове намене дефинисан је у члану  18. тачка 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”,број 107/05,72/09- др.  закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др.закон, 93/14, 96/15 и 106/15), који се односи  на промоцију здравља у складу са програмима здравствене заштите и обезбеђивање услова за спровођење посебних програма за очување и унапређење здравља и у члану 35. тачка 2. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, број 107/05, 109/05- исправка, 57/11, 110/12- УС, 119/12, 9/2014, 123/14,126/14- УС, 106/15 и 10/16- др.закон) који се односи на програме превенције и раног откривања болести од већег социјално-медицинског значаја.

Члан 3.

Приоритети за одобравање средстава утврђују се на годишњем нивоу, једнократно, на основу поднетих захтева здравствених установа и на основу оцене и мишљења Министарства здравља о значају програмских активности, којима се баве здравствене установе.

Члан 4.

Општи критеријуми и мерила на основу којих се врши расподела средстава из члана 3. ове одлуке су дефинисани у Јавном позиву , те је неопходно да предложени пројекти доприносе:
 1. превенцији фактора ризика за настанак кардиоваскуларних болести;
 2. раном откривању кардиоваскуларних болести;
 3. унапређењу дијагностике и лечења кардиоваскуларних болести;
 4. смањење смртности и инвалидитета од кардиоваскуларних болести;
 5. унапређење квалитета живота оболелих од кардиоваскуларних болести.

Члан 6.

Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца и Министарства здравља, којим ће се дефинисати обавезе уговорних страна и услови плаћања, сходно потребама исказаним  у пројекту.

По потписивању уговора средства ће бити уплаћена носиоцима пројеката, а након завршетка пројекта, сваки носилац у склопу завршног извештаја, доставља  Министарству здравља детаљан наративни и финансијски извештај уз који се прилаже комплетна финансијска документација (рачуни, фактуре и др).

Члан 7.

На основу утврђених приоритета и критеријума, предлози пројеката приспели по објављеном Јавном позиву за пријаву пројеката за реализацију Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита”, Пројекат 0009 – „Подршка спровођењу Националног програма кардиолошке здравствене заштите”, који је објављен на службеној интернет страници Министарства здравља, а који ће бити финансирани у 2016. години су:

Преузмите комплетно Решење
Са подацима од: 10.05.2016.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Бр.: 401-00-1033/2016-07
Датум : 28. април 2016. године
Београд
ФЛ


На основу члана 23. став 2. Закона о државној упрaви (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), а у вези са чланом 18. Закона о здравственој заштити  (,,Службени гласник РС”, број 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), чланом 7. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину, (,,Службени гласник РС”, број 103/15) и чланом 17. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12- УС, 74/12- УС - исправка, 7/14- УС и 44/14) Министар здравља доноси

РЕШЕЊЕ

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 0008-ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ НАЦИОНАЛНОГ ПРОГРАМА ОНКОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ „СРБИЈА ПРОТИВ РАКА“ У 2016. ГОДИНИ

Члан 1.


Овим Решењем уређују се критеријуми за расподелу средстава опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину, (,,Службени гласник РС”, број 103/15) на разделу Министарства здравља, за финансирање Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита”, Пројекат 0008 – „Подршка спровођењу Националног програма онколошке здравствене заштите „Србија против рака””, одобрена у износу од 4.429.598,34 динара.

Члан 2.

Правни основ за ове намене дефинисан је у члану  18. тачка 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”,број 107/05,72/09- др.  закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др.закон 93/14, 96/15 и 106/15), који се односи  на промоцију здравља у складу са програмима здравствене заштите и обезбеђивање услова за спровођење посебних програма за очување и унапређење здравља и у члану 35. тачка 2. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, број 107/05, 109/05- исправка, 57/11, 110/12- УС, 119/12, 9/2014, 123/, 126/14 - УС, 106/15 и 10/16- др.закон) који се односи на програме превенције и раног откривања болести од већег социјално-медицинског значаја.

Члан 3.

Приоритети за одобравање средстава утврђују се на годишњем нивоу, једнократно, на основу поднетих захтева здравствених установа и на основу оцене и мишљења Министарства здравља о значају програмских активности, којима се баве здравствене установе.

Члан 4.

Општи критеријуми и мерила на основу којих се врши расподела средстава из члана 3. ове одлуке су дефинисани у Јавном позиву , те је неопходно да предложени пројекти доприносе:
 1. јачању капацитета здравствених установа за спровођење раног откривања малигних болести,  лечења  и рехабилитације онколошких пацијената;
 2. успостављању контроле квалитета услуга у спровођењу скрининга;
 3. унапређењу квалитета живота оболелих од малигних болести и њихових породица;
 4. стручном усавршавању лекара специјалиста у земљи и иностранству, у циљу овладавања новим здравственим технологијама које се користе у процесу дијагностике и лечења малигних болести

Члан 6.

Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца и Министарства здравља, којим ће се дефинисати обавезе уговорних страна и услови плаћања, сходно потребама исказаним  у пројекту.

По потписивању уговора средства ће бити уплаћена носиоцима пројеката, а након завршетка пројекта, сваки носилац у склопу завршног извештаја, доставља  Министарству здравља детаљан наративни и финансијски извештај уз који се прилаже комплетна финансијска документација (рачуни, фактуре и др).

Члан 7.

На основу утврђених приоритета и критеријума, предлози пројеката приспели по објављеном Јавном позиву за пријаву пројеката за реализацију Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита”, Пројекат 0008 – „Подршка спровођењу Националног програма онколошке здравствене заштите „Србија против рака””, који је објављен на службеној интернет страници Министарства здравља, а који ће бити финансирани у 2016. години су:

Преузмите комплетно Решење
Са подацима од: 11.04.2016.

На основу члана 18. тачка 17. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 107/05,72/09 – др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени гласник РС“ број 103/15), и Одлуке о плану развоја здравствене заштите Републике Србије („Службени гласник РС“ број 88/10) , Министарство здравља

Републике Србије упућује:

JАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 1806 „ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА И  ОРГАНИЗАЦИЈАМА“ ПРОЈЕКАТ 0001-„ПОДСТИЦАЊЕ АКТИВНОСТИ СТРУЧНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, САВЕТА И УДРУЖЕЊА“ у 2016. ГОДИНИ

1) За пријаву пројеката и скупова стручних организација, савета и удружења.
2) За финансијску подршку и покровитељство Министарства здравља.


Програме/пројекте могу пријавити све заинтересоване организације, савети и удружења ради остваривања учешћа у средствима из Буџета намењених активностима на унапређењу здравља.

Удружења, у складу са овим јавним позивом, могу своје пријаве слати за програме/пројекте који доносе нове идеје и нове моделе развоја и/или нове начине решавања постојећих проблема, или допуњују и проширују задовољавање здравствених потреба путем пружањa услуга, едукације и обуке, организовања стручних скупова, конференција, састанака, радионица, а чије је временско трајање ограничено до шест месеци.

Такође, заинтересована организација, савет или удружење може конкурисати само за покровитељство Министарства здравља, или само за финансијску подршку која подразумева и покровитељство.

Свако поједино удружење, Савет или организација може пријавити само један пројекат без обзира да ли се исти односи на област финансирање пројеката или на финансијску подршку и покровитељство

ОПШТИ УСЛОВИ ПРИЈАВЕ

Право да се пријави на овај јавни позив има свако удружење чија је делатност од јавног интереса у складу са актима Министарства здравља.

Програми/пројекти и скупови узимаће се у разматрање ако удружење испуњава следеће опште услове:
 • Да је регистровано и делује на подручју Републике Србије,
 • да има активно тело управе (Скупштину, Управни одбор) које води делотворну развојну политику ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису забрањени законом,
 • да је Статутом или дефинисаним активностима утврђено да се се циљеви удружења остварују у области здравља.

Поред општих услова, удружење које пријављује пројекат/програм или скуп треба да испуњава и следеће додатне услове:
 • Удружење мора да буде одговорно за спровођење програма и спремно да преузме јавну одговорност за обављање послова  у тој области;
 • Удружење треба у програму скупа и свим пратећим публикацијама да наведе Министарство здравља  као покровитеља или финансијера скупа.

ПРИОРИТЕТИ КОНКУРСА

Основ за дефинисање приоритета конкурса је План развоја здравствене заштите.

Приоритетне области су:
 • превенција хроничних незаразних болести
 • подршка пацијентима оболелим од малигних болести
 • репродуктивно здравље
 • здравље деце и младих
 • болести зависности
 • заразне болести
 • ментално здравље
 • здравље инвалида
 • здравље старих
 • здравље Рома
 • спречавање насиља у породици
 • смањење свих облика дискриминације у приступу здравственој заштити
 • подршка Националним програмима и стратегијама из области здравствене заштите.

Овим конкурсом нису обухваћене следеће активности:
 • активности здравствених установа које су већ финансиране из средстава Републичког фонда за здравствено осигурање или из буџета Министарства здравља;
 • штампање ауторских монографија;
 • културне манифестације;
 • набавка свих видова опреме.

НАЧИН ПРИЈАВЕ:                                                                                                                          

Сва заинтересована удружења своје пројекте или скупове пријављују на обрасцу М4 уз детаљан опис предложених ативности.
Уз пријаву пројекта, удружење је обавезно да достави:
 1. Извод о регистрацији удружења из Агенције за привредне регистре оверен од стране надлежног органа;
 2. фотокопију извода Статута или плана активности удружења којима је утврђено да се циљеви  удружења остварују у области у којој се програм реализује оверену од стране надлежног органа;
 3. биланс стања, односно финансијски извештај удружења који је оверен печатом удружења и потписом одговорног лица;
 4. препоруке, одлуке или писма намере о суфинансирању овог програма/пројекта/скупа;
 5. биографије предложених едукатора;
 6. податак о висини износа котизације за учеснике на стручном скупу
 7. ако су за раније програме/пројекте/скупове коришћена средства из Буџета Републике Србије доставити оверени писани доказ да су уговорне обавезе у пројекту, за који су коришћења наведена средства, испуњене.

Уколико удружење у оквиру пријаве пројекта не достави неки од напред наведених докумената, пријава ће се сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

Ако заинтересовано удружење конкурише искључиво за покровитељство и финансијску подршку организацији стручног скупа, није потребно да достави оверену копију Статута предвиђену тачком 2..

ПРЕДВИЂЕНИ БУЏЕТ

Реализација пројекта вршиће се на основу уговора закључених између носиоца пројекта и Министарства здравља којим ће се дефинисати услови плаћања.

Сваком прихваћеном пројекту може бити додељено максимално до 300.000 динара.

За стручне скупове са међународним учешћем максимално може бити додељено до 50.000 динара, а за стручне скупове без међународног учешћа до 30.000 динара.

Министарство здравља задржава право да изврши корекције ставки буџета пријављених пројеката и стручних скупова према активностима које се спроводе.

Напомена: Стручни скупови код којих је предвиђено плаћање котизација за учеснике неће бити финансирани.

ОБАВЕЗЕ НАКОН ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА

По потписивању уговора, средства ће бити пренета носиоцу пројекта. Удружење је дужно да Министарству здравља подноси извештаје  по окончању пројекта. Извештај обавезно садржи податке о степену реализације пројекта и утрошеним средствима.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава пројеката је 15 дана од дана објављивања Јавног позива на интернет страници Министарства здравља

Министарство здравља Републике Србије списак прихваћених пројеката истаћи ће јавно на својој интернет страници у року од тридесет дана по истеку рока за подношење пријава.

Све неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене.

Попуњени образац М4 са комплетном документацијом, у два примерка, доставити путем поште, као препоручену пошиљку, уз напомену „KOНКУРС ЗА УДРУЖЕЊА - НЕ ОТВАРАТИ” и послати на адресу:

Mинистарство здравља,
Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,
Омладинских бригада 1,
11070 Нови Београд 2. спрат, канцеларија 165, на име одговорне особе, Драган Ђорђевић.

Контакт особе у Министарству здравља су:
др Владимир Чакаревић, e-маил: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs
Филип Лукиновић, e-маил: filip.lukinovic@zdravlje.gov.rs и
Драган Ђорђевић, e-маил: dragan.djordjevic@zdravlje.gov.rs

Контакт телефони: 011/ 2699-505 и 011/2147-608

Број : 401-00-82/2016-07
У Београду, 6. априла 2016. године

МИНИСТАР
асс. др Златибор Лончар
Са подацима од: 07.04.2016.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Бр.: 401-00-81/2016-07-1
Датум : 6. април 2016. године
Немањина 22-26
Београд
ФЛ


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОДБИЈЕНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОЈЕКАТА ПРИСТИГЛИХ ПО ЈАВНИМ ПОЗИВИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА  ИЗ ПРОГРАМА 1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 0009-ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ НАЦИОНАЛНОГ ПРОГРАМА КАРДИОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ“, ОД 27. ЈАНУАРА 2016. ГОДИНЕ


Министарство здравља обавештава подносиоце пројеката пристиглих по основу Јавних позива од 8. априла 2015. године, да пријављени пројекти нису у складу са условима изнетим у Јавном позиву и да су из тих разлога одбијени.

Разлози за одбијање предлога пројеката су следећи :
 • Захтев за набавку опреме;
 • редован рад здравствених установа који се финансира из средстава обавезног здравственог осигурања или из средстава буџета Републике Србије којима се финансира општи интерес у здравству;
 • некомплетна пријава;
 • пријава пројекта од стране удружења;
 • едукације које се могу спровести у Републици Србији;
 • едукације за које су здравственим установама већ одобравана средства ранијих година;
 • активности представљају организацију континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике;
 • недефинисаност пројекта;
 • активности су већ спроведене ранијих година;
 • буџет пројекта није усклађен са захтевима из матрице М1.

У складу са напред наведеним, Министарство здравља је одбацило следеће пријаве пројеката:

Преузмите комплетно Обавештење
Са подацима од: 07.04.2016.

На основу Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину (Сл. гласник РС број 103/15), Раздео 25- Министарство здравља, Програм 1802 „Превентивна здравствена заштита“ пројекат 0009- Подршка спровођењу Националног програма кардиолошке здравствене заштите.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Министарство здравља,  упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ


За пријаву пројеката  за реализацију   Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести у Републици Србији до 2020.године (КВБ) који ће се финансирати из буџета Републике Србије - Раздео Министарство здравља.

1. ОПШТИ УСЛОВИ

Пројекте могу пријавити све заинтересоване здравствене установе из Плана мреже здравствених установа које својим предложеним пројектима могу допринети достизању главног циља Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести - унапређења и јачања система здравствене заштите Републике Србије ради боље превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести.

2. ПРИОРИТЕТИ У ФИНАНСИРАЊУ

На основу специфичних циљева Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести (правовремено препознавање кардиоваскуларних болести и унапређење дијагностике и лечења кардиоваскуларних болести), приоритетне активности које ће Министарство здравља финансирати у 2016. години су :
 1. превенција болести срца и крвних судова
 2. скраћење листа чекања за кардиохируршке интервенције
 3. стручно усавршавање у земљи у циљу овладавања новим здравственим технологијама које се користе у процесу дијагностике и лечења кардиоваскуларних болести под следећим условима:
а) Да је усавршавање кандидата у функцији спровођења Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести у Републици Србији до 2020.године;
б) Да се нове здравствене технологије (методе и поступци) могу примењивати у циљу унапређења здравља људи, у превенцији, дијагностици и лечењу болести, повреда и рехабилитацији, а обухватају безбедне, квалитетне и ефикасне методе за пружање здравствене заштите као и да је здравствена установа регистровала нову здравствену технологију односно да за примену исте поседује неопходну инфраструктуру и одговарајућу опрему;
в) Пријаве здравственим установама могу поднети запослени на неодређено време у секундарним и терцијарним здравственим установама  које су у Плану мреже

Пројектне активности здравствених установа које су већ финансиране из средстава Републичког завода за здравствено осигурање и/или из буџета Министарства здравља односно које предвиђају набавку медицинске, рачунарске или било које друге опреме, набавку лекова и медицинских средстава  односно адаптацију простора сматраће се недопуштеним и неће бити узети у разматрање.

Као материјалне трошкове за спровођење пројекта, Министарство здравља ће прихватити следеће врсте трошкова: трошкове канцеларијског и едукативног материјала потребног за реализацију пројекта; трошкове превоза и трошкове комуникације који су у искључивој вези са спровођењем пројекта; трошкове организације едукација и стручних скупова; трошкове штампања публикација и брошура које проистичу из активности пројекта;  трошкове финансијских услуга.

Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца пројекта и Министарства здравља, којим ће се дефинисати обавезе уговорних страна и услови плаћања,  сходно потребама исказаним  у пројекту.

По потписивању уговора средства ће бити уплаћена носиоцима пројеката, а након завршетка пројекта, сваки носилац у склопу завршног извештаја, доставља  Министарству здравља оверени детаљан наративни и финансијски извештај и попуњен образац за извештавање из матрице М1, уз који се прилаже комплетна финансијска документација ( копије рачуна, фактуре и др).

Министарство здравља задржава право да коригује ставке буџета пријављених пројеката према активностима које се спроводе и реалних трошкова који произилазе из тих активности.

3. НАЧИН ПРИЈАВЕ

Све заинтересоване здравствене установе пријављују пројекте попуњавањем образаца М1 и М2 доступних на интернет страници Министарства здравља (преузмите обрасце). Предлози пројеката се достављају препорученом поштом и путем електронске поште,  уз напомену  „За јавни позив за реализацију  активности Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести - НЕ ОТВАРАТИ” и то у три оверена и печатирана примерка од стране директора и са заводним бројем здравствене установе.
У супротном, пријава ће се сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

Пријава се доставља на адресу :
Министарство здравља Републике Србије
Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,
Одсек за програмску здравствену заштиту,
Ул. Омладинских бригада 1
11070 Београд

4. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок подношења предлога пројеката је 15 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља.

Пријаве пристигле по протеку наведеног рока ће се сматрати неблаговременим и неће бити узете у разматрање.

5. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Пројектне активности морају  се спровести до 15. децембра 2016.године.

Наративни и финансијски извештај о спроведеном пројекту доставља се Министарству здравља до 31. децембра 2016. године.

6. РОК И НАЧИН  ОБЈАВЉИВАЊА ПРИХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКАТА

Министарство здравља Републике Србије ће списак прихваћених пројеката за финансирање истаћи јавно на својој интернет страници www.zdrаvlје.gоv.rs у року до 30 дана по истеку рока за пријаву пројеката.

Контакт особе у  Министарству здравља:
др Владимир Чакаревић e-mail: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs
Драган Ђорђевић    e-mail: dragan.djordjevic@zdravlje.gov.rs
Филип Лукиновић e-mail: filip.lukinоvic@zdrаvlје.gоv.rs

тел: 011/2699-505

Број: 401-00-81/2016-07-2
У Београду, 6. априла 2016. године

МИНИСТАР
асс. др Златибор Лончар
Са подацима од: 25.01.2016.


На основу Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину (Сл. гласник РС број 103/15), Раздео 25- Министарство здравља, Програм 1802 „Превентивна здравствена заштита“ пројекат 0008- Подршка спровођењу Националног програма oнколошке здравствене заштите „Србија против рака“,

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Министарство здравља, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
За пријаву пројеката  за реализацију  Националног програма „Србија против рака”, који ће се финансирати из буџета Републике Србије - Раздео Министарствa здравља.

1. ОПШТИ УСЛОВИ


Пројекте могу пријавити све заинтересоване здравствене установе секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите из Плана мреже здравствених установа које својим предложеним пројектима могу допринети достизању циљева Националног програма онколошке здравствене заштите „Србија против рака”.

2. ПРИОРИТЕТИ У ФИНАНСИРАЊУ

На основу специфичних циљева Националног програма онколошке здравствене заштите „Србија против рака”, Националног програма раног откривања карцинома дојке, Националног програма раног откривања карцинома дебелог црева, Националног програма раног откривања карцинома грлића материце приоритет у финансирању имаће они пројекти чије активности предвиђају :

 1. јачање капацитета здравствених установа за спровођење раног откривања малигних болести, лечења  и рехабилитације онколошких пацијената;
 2. успостављање контроле квалитета услуга у спровођењу скрининга;
 3. унапређење квалитета живота оболелих од малигних болести и њихових породица
 4. стручно усавршавање лекара специјалиста у земљи и иностранству, у циљу овладавања новим здравственим технологијама које се користе у процесу дијагностике и лечења малигних болести, под следећим условима:

а) Да је усавршавање кандидата у функцији спровођења Националног програма онколошке здравствене заштите „Србија против рака“;
б) Да се нове здравствене технологије (методе и поступци) могу примењивати у циљу унапређења здравља људи, у превенцији, дијагностици и лечењу болести, повреда и рехабилитацији, а обухватају безбедне, квалитетне и ефикасне методе за пружање здравствене заштите као и да је здравствена установа регистровала нову здравствену технологију односно да за примену исте поседује неопходну инфраструктуру и одговарајућу опрему;
в) Пријаве здравственим установама могу поднети запослени на неодређено време у секундарним и терцијарним здравственим установама  које су у Плану мреже;
г) Да предложена здравствена установа у иностранству где ће се обављати усавршавање има задовољавајући ниво стручне компетентности;

По овом Јавном позиву омогућиће се едукација лекара специјалиста у иностранству  у  максималном износу до 500.000 динара по кандидату, а њихов избор на нивоу здравствене  установе, обавиће здравствене установе по следећој процедури:
 • Стручни савет здравствене установе утврђује посебне критеријуме за избор кандидата;
 • Директор здравствене установе, у сарадњи са стручним колегијумом,  доноси одлуку о избору кандидата за едукацију.

Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца активности пројекта и Министарства здравља, којим ће се дефинисати обавезе уговорних страна и услови плаћања, сходно потребама исказаним  у пројекту.

По потписивању уговора средства ће бити уплаћена носиоцима пројеката, а након завршетка пројекта, сваки носилац у склопу завршног извештаја, доставља  Министарству здравља оверени детаљан наративни и финансијски извештај и попуњен образац за извештавање из матрице М1, уз који се прилаже комплетна финансијска документација ( копије рачуна, фактуре и др).

Пројектне активности здравствених установа које су већ финансиране средставима Републичког фонда за здравствено осигурање или из буџета Министарства здравља, односно које предвиђају набавку медицинске опреме, лекова и медицинских средстава сматраће се недопуштеним и неће бити узети у разматрање.

Као материјалне трошкове за спровођење пројекта, Министарство здравља ће прихватити следеће врсте трошкова: трошкове канцеларијског и едукативног материјала потребног за реализацију пројекта; трошкове превоза и трошкове комуникације који су у искључивој вези са спровођењем пројекта; трошкове организације едукација и стручних скупова; трошкове штампања публикација и брошура које проистичу из активности пројекта;  трошкове финансијских услуга.

Министарство здравља задржава право да коригује ставке буџета пријављених пројеката према активностима које се спроводе и реалних трошкова који произилазе из тих активности.

Напомена: Едукације из области скрининга могу спроводити искључиво сертификовани супервизори.


3. НАЧИН ПРИЈАВЕ

Све заинтересоване здравствене установе пријављују пројекте попуњавањем образаца М1 и М2 доступних на интернет страници Министарства здравља. Предлоге пројеката са комплетном документацијом доставити путем препоручене поште и путем електронске поште, уз напомену  „За јавни позив за реализацију  активности Националног програма онколошке здравствене заштите Србија против рака” и то у три оверена и печатирана примерка од стране директора и са заводним бројем здравствене установе.
У противном ће се пријава сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

Пријава се доставља на адресу :
Министарство здравља Републике Србије
Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,
Одсек за програмску здравствену заштиту,
Ул. Омладинских бригада 1
11070 Београд


Напомена: пријаву пројекта могу у партнерству поднети две или више здравствених установа.

4.РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок подношења пројеката је 15 дана  од дана објављивања на интернет страници Министарства здравља.

Пријаве пристигле по протеку наведеног рока ће се сматрати неблаговременим и неће бити узете у разматрање.

5. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Пројекти се спроводе закључно са 15. децембром 2016.године

Наративни и финансијски извештај о спроведеном пројекту доставља се Министарству здравља до 31. децембра 2016. године.

6. РОК И НАЧИН  ОБЈАВЉИВАЊА ПРИХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКАТА

Министарство здравља Републике Србије ће списак прихваћених пројеката за финансирање истаћи јавно на својој интернет страници www.zdrаvlје.gоv.rs .

Контакт особе у Министарству здравља:

др Владимир Чакаревић Еmail: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs
Драган Ђорђевић    Еmail: dragan.djordjevic@zdravlje.gov.rs
Филип Лукиновић    Еmаil: filip.lukinоvic@zdrаvlје.gоv.rs

тeл: 011/2699-505

Број: 401-00-80/2016-07
У Београду, 25. јануара 2016. године

МИНИСТАР
асс. др Златибор Лончар
Са подацима од: 25.01.2016.


На основу Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину (Сл. гласник РС број 103/15), Раздео 25- Министарство здравља, Програм 1802 „Превентивна здравствена заштита“ пројекат 0009- Подршка спровођењу Националног програма кардиолошке здравствене заштите.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Министарство здравља,  упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
За пријаву пројеката  за реализацију   Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести у Републици Србији до 2020.године (КВБ) који ће се финансирати из буџета Републике Србије - Раздео Министарство здравља.


1. ОПШТИ УСЛОВИ

Пројекте могу пријавити све заинтересоване здравствене установе из Плана мреже здравствених установа које својим предложеним пројектима могу допринети достизању главног циља Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести - унапређења и јачања система здравствене заштите Републике Србије ради боље превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести.

2. ПРИОРИТЕТИ У ФИНАНСИРАЊУ

На основу специфичних циљева Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести (правовремено препознавање кардиоваскуларних болести и унапређење дијагностике и лечења кардиоваскуларних болести), приоритетне активности које ће Министарство здравља финансирати у 2016. години су :

 1. превенција болести срца и крвних судова
 2. скраћење листа чекања за кардиохируршке интервенције
 3. стручно усавршавање у земљи у циљу овладавања новим здравственим технологијама које се користе у процесу дијагностике и лечења кардиоваскуларних болести под следећим условима:

а) Да је усавршавање кандидата у функцији спровођења Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести у Републици Србији до 2020.године;
б) Да се нове здравствене технологије (методе и поступци) могу примењивати у циљу унапређења здравља људи, у превенцији, дијагностици и лечењу болести, повреда и рехабилитацији, а обухватају безбедне, квалитетне и ефикасне методе за пружање здравствене заштите као и да је здравствена установа регистровала нову здравствену технологију односно да за примену исте поседује неопходну инфраструктуру и одговарајућу опрему;
в) Пријаве здравственим установама могу поднети запослени на неодређено време у секундарним и терцијарним здравственим установама  које су у Плану мреже

Пројектне активности здравствених установа које су већ финансиране из средстава Републичког завода за здравствено осигурање и/или из буџета Министарства здравља односно које предвиђају набавку медицинске опреме, набавку лекова и медицинских средстава  односно адаптацију простора сматраће се недопуштеним и неће бити узети у разматрање.

Као материјалне трошкове за спровођење пројекта, Министарство здравља ће прихватити следеће врсте трошкова: трошкове канцеларијског и едукативног материјала потребног за реализацију пројекта; трошкове превоза и трошкове комуникације који су у искључивој вези са спровођењем пројекта; трошкове организације едукација и стручних скупова; трошкове штампања публикација и брошура које проистичу из активности пројекта;  трошкове финансијских услуга.

Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца пројекта и Министарства здравља, којим ће се дефинисати обавезе уговорних страна и услови плаћања,  сходно потребама исказаним  у пројекту.

По потписивању уговора средства ће бити уплаћена носиоцима пројеката, а након завршетка пројекта, сваки носилац у склопу завршног извештаја, доставља  Министарству здравља оверени детаљан наративни и финансијски извештај и попуњен образац за извештавање из матрице М1, уз који се прилаже комплетна финансијска документација ( копије рачуна, фактуре и др).

Министарство здравља задржава право да коригује ставке буџета пријављених пројеката према активностима које се спроводе и реалних трошкова који произилазе из тих активности.

3. НАЧИН ПРИЈАВЕ

Све заинтересоване здравствене установе пријављују пројекте попуњавањем образаца М1 и М2 доступних на интернет страници Министарства здравља. Предлози пројеката се достављају препорученом поштом и путем електронске поште,  уз напомену  „За јавни позив за реализацију  активности Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести” и то у три оверена и печатирана примерка од стране директора и са заводним бројем здравствене установе.
У супротном, пријава ће се сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

Пријава се доставља на адресу:
Министарство здравља Републике Србије
Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,
Одсек за програмску здравствену заштиту,
Ул. Омладинских бригада 1
11070 Београд


4. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок подношења предлога пројеката је 15 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља.

Пријаве пристигле по протеку наведеног рока ће се сматрати неблаговременим и неће бити узете у разматрање.

5. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Пројектне активности морају се спровести до 15. децембра 2016.године.

Наративни и финансијски извештај о спроведеном пројекту доставља се Министарству здравља до 31. децембра 2016. године.

6. РОК И НАЧИН  ОБЈАВЉИВАЊА ПРИХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКАТА

Министарство здравља Републике Србије ће списак прихваћених пројеката за финансирање истаћи јавно на својој интернет страници www.zdrаvlје.gоv.rs у року до 30 дана по истеку рока за пријаву пројеката.

Контакт особе у  Министарству здравља:
др Владимир Чакаревић e-mail: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs
Драган Ђорђевић    e-mail: dragan.djordjevic@zdravlje.gov.rs
Филип Лукиновић e-mail: filip.lukinоvic@zdrаvlје.gоv.rs

тел: 011/2699-505

Број: 401-00-81/2016-07
У Београду, 25. јануара 2016. године


МИНИСТАР
асс. др Златибор Лончар
Са подацима од: 11.01.2016.

Република Србија
Министарство здравља
Други пројекат развоја здравства Србије
Зајам бр. 8338 – YF, реф. бр. П129539
Позив за достављање израза заитересованости
(консултантске услуге – избор фирми)


ПРОЈЕКТОВАЊЕ, НАДЗОР, УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТОМ И ТЕХНИЧКА ПОДРШКА У ТОКУ ИЗГРАДЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, НАДОГРАДЊЕ И АДАПТАЦИЈЕ ПРОСТОРИЈА СЛУЖБИ РАДИОТЕРАПИЈЕ У ИНСТИТУТУ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ, КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ КРАГУЈЕВАЦ, КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ НИШ И ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ КЛАДОВО

Реф. бр. RS-SSHP-8338YF-CQS-CS-15-3.2.1

Република Србија добила је зајам од Међународне банке за обнову и развој у вредности од 29,1 милиона евра за реализацију „Другог пројекта развоја здравства Србије“ и намерава да део средстава зајма искористи за набавку консултантских услуга пројектовања, надзора, управљања пројектом и техничке подршке у току изградње, реконструкције, надоградње и адаптације просторија служби радиотерапије у Институту за онкологију и радиологију Србије, Клиничком центру Крагујевац, Клиничком центру Ниш и Здравственом центру Кладово.

Консултанска фирма биће ангажована у циљу: припреме пројеката и тендерске документације, спровођења административних процедура за добијање локацијских услова, грађевинских дозвола, употребних дозвола и свих других дозвола које могу бити потребне – сходно закону, као и надзора грађевинских радова и инсталацијa у радиотерапијским центрима у Београду, Нишу, Крагујевцу и Кладову. Укупна површина простора планираног за изградњу и реконструкцију на све четири локације износи оквирно 2600m2.

Министарствo здравља Републике Србије („Клијент“) позива квалификоване фирмe („Консултанте”) да доставе изразе заинтересованости за пружање услуга детаљно описаних у тексту испод. Заинтересовани Консултанти треба да доставе информације које јасно показују да поседују тражене квалификације и релевантно искуство у обављању наведених услуга.

Израз заинтересованости треба да садржи следеће информације: (i) профил фирме, укључујући број година пословања; (ii) организациону структуру фирме, опште квалификације и број кључног особља, укључујући архитекту, грађевинског инжењера, машинског инжењера, инжењера електротехнике и друго особље; (iii) информације о искуству на сличним пословима, уз пратећи материјал на основу ког се стиче увид у наведене квалификације и компетентност фирме за пружање описаних услуга; (iv) писма препоруке која сведоче о успешном пружању сличних консултантских услуга у оквиру најмање два пројекта сличног обима и сложености у току последњих пет година, по могућности у Југоисточној Европи.

Консултантске услуге обухватају следеће:

Задатак 1: (i) Спровођење административних процедура потребних за добијање неопходних сагласности, решења и дозвола, укључујући идентификовање свих релевантних установа од којих је потребно добити дозволе и сагласности; идентификавање прописа које треба поштовати; израда целокупне пројектне документације; (ii) Прикупљање свих потребних подлога за пројектовање, укључујући геомеханички елаборат, геодетска снимања и др. (iii) Припрема идејног решења у циљу добијања сагласности Клијента, идејних пројеката или пројеката за грађевинску дозволу, детаљног предмера и предрачуна радова, пројеката за извођење радова (архитектонског, грађевинског, машинског, електроенергетског, телекомуникационог и командно-сигналног пројекта, пројекта водовода и канализације, пројекта заштите од пожара, елабората енергетске ефикасности, пројекта мера радијационе безбедности и сигурности), све у складу са Законом о планирању и изградњи Републике Србије, као и припремa свих других докумената потребних за добијање локацијских услова, грађевинских и употребних дозвола; (iv) Припрема техничких спецификација.
Задатак 2: Консултант је дужан да припреми тендерску документацију, као и да помаже Јединици за координацију пројекта у свим аспектима спровођења тендерске процедуре у складу са захтевима Светске банке.  
Задатак 3: (i) Надзор током извођења радова (пројектантски и стручни надзор); (ii) Контрола квалитета и квантитета уграђеног материјала, опреме и инсталацијa; (iii) Пружање помоћи Клијенту у процесу примопредаје радова, као и током пуштања у рад.

Очекивано време пружања услуга је 9–12 месеци.

Како би обезбедили боље квалификације, Консултанти се могу одлучити на заједнички пословни подухват (јoint venture) са другим фирмама или ангажовати потконсултанте. У том случају, потребно је да јасно назначе о којој врсти удруживања се ради. Фирме које се одлуче на заједнички пословни подухват (јoint venture), треба да доставе писмо о намери о формирању заједничког пословног подухвата (јoint venture) у случају доделе уговора. Писмо о намери треба да буде саставни део израза заинтересованости.  

Пре потписивања уговора, Консултант мора бити регистрован у Агенцији за привредне регистре Републике Србије за пружање инжењерских услуга релевантних за обављање наведених послова. Поред тога, пре потписивања уговора, сви предложени инжењери морају имати лиценцу коју издаје Инжењерска комора Србије, сходно Закону о планирању и изградњи.    

Избор Консултаната биће обављен методом Селекције на основу квалификација консултаната (CQS), у складу са Смерницама: Избор и андгажовање консултаната од стране зајмопримаца Светске банке (Смерницама за консултанте) из јануара 2011. Заинтересованим Консултантима указујемо на став 1.9 Смерница за консултанте, у коме се наводи политика Светске банке везана за сукоб интереса.

Додатне информације могу се добити путем доленаведених и-мејл адреса.

Изразе заинтересованости треба доставити на енглеском језику, лично или поштом у штампаној форми (уз електронску копију на CD-у) или на доленаведене и-мејл адресе, најкасније до 26. јануара 2016. у 15.00 сати по локалном времену. Eлектронску копију документације доставити као један PDF документ.

Дом здравља Савски венац
Пастерова 1, 11000 Београд,
Министарство здравља Републике Србије
"Други пројекат развоја здравства Србије"
И-мејл: darko.todorovic@zdravlje.gov.rs; Cc: mirjana.pavlovic.brajovic@zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 18.11.2015.
Министарство здравља, на основу чл. 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), Закључка Комисије 51 број 112-15968/2014, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ  РАДНОГ МЕСТА

I

Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство здравља, Београд, Немањина 22-26.

II
Радно место које се попуњава:

Радно место за подршку у пословима јавних набавки у Групи за јавне набавке, у звању млађи саветник, уже унутрашње јединице изван сектора и секретаријата - 1 извршилац

Опис посла: Учествује у изради, праћењу, контроли и оцењивању програме и пројекте који се финансирају из средстава буџета;  учествује у припреми плана јавних набавки производа, роба и услуга који се финансирају из средстава буџета;  учествује у спровођењу поступака јавних набавки производа, роба и услуга које се финансирају из средстава буџета; припрема претходни распис за покретање поступка јавних набавки и припрема извештаје који се достављају Управи за јавне набавке; учествује у изради предлога буџета и финансијског плана у делу који се односи на инвестиције у здравству; израђује и ажурира базе података из делокруга Групе; учествује у припреми извештаја који се достављају Управи за јавне набавке; обавља друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области менаџмент и бизнис или научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању најмање четири године, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од 1 године или најмање 5 година радног стажа у државним органима, познавање рада на рачунару

У изборном поступку проверавају се:
 • познавање рада на рачунару – провераваће се практичним радом на рачунару;
 • стручна знања која ће се проверавати: познавање Закона о јавним набавкама, Закона о буџетском систему и Правилникa о одређивању елемената конкурсне документације – усмено;
 • вештина комуникације и мотивисаност - усмено

III
Место рада:
Немањина 22-26, Београд

IV
Адреса на коју се подноси пријава:
Министарство здравља, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком: „За јавни конкурс“.

V
Лица задужена за давање обавештења:
Аурелија Бокшан и Драгана Поповић , тел: 011/2656-330.

VI
Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII
Рок за подношење пријава:  Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:  пријава са  биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде послодаваца, решења или уговори о раду, односно акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Уколико се уз пријаву на конкурс прилаже фотокопија доказа, иста мора бити оверена у општини, суду или код јавног бележника.

IX
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, потпуне и разумљиве, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера стручне оспособљености, знања и вештина обављаће се почев од 10.12.2015. године са почетком у 9,00 часова, у просторијама Службе за управљање кадровима, Нови Београд, ул. Булевар М.Пупина бр. 2  и у просторијама Министарства здравља,  ул.Немањина 22-26, Београд. О тачном датуму и времену провере, учесници конкурса ће бити благовремено обавештени на контакте (бројеве телефона или адресе) које наведу у својим пријавама.

Напомене: Радни однос се заснива на неодређено време.

Кандидат који први пут заснива радни однос у државном органу подлеже пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита за рад у државним органима, примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопије оверене у општини или суду или од стране јавног бележника биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се на web страници Министарства здравља: www.zdravlje.gov.rs, на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

На наведеној web страници Службе за управљање кадровима, кандидати који конкуришу, могу се упознати са описом послова за наведено радно место.
Са подацима од: 30.09.2015.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд


На основу члана 68. став 1., а у вези са чланом 54. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 2. и члана 20. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћени текст и 109/09), Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњавају положаји: Министарство здравља, Београд

Положаји који се попуњавају:

1. Помоћник министра – руководилац Сектора за здравствено осигурање у Министарству здравља - положај у трећој групи

Опис послова: руководи и координира рад Сектора; планира, усмерава и надзире рад Сектора; остварује сарадњу из делокруга Сектора са другим органима; обавља најсложеније послове из делокруга Сектора; обавља и друге послове по налогу министра.

Услови:  стечено високо образовање из научне односно стручне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 9 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит за рад у државним органима; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање области из делокруга Секторa за здравствено осигурање у Министарству здравља, стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на