Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 19.09.2018.
Дом здравља ¨Др Милутин Ивковић¨

 ЈЕДАН ВОЗАЧ

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ УЗ ПРОБНИ РАД

РАДНО ВРЕМЕ: ПУНО

УСЛОВИ: Завршена средња школа,  III или IV степен стручне спреме, возачка дозвола „Б“ категорије.

 

Опис послова:

¨       обавља све послове возача у Дому здравља,

¨       води евиденцију пређених километара и утрошка горива и мазива,

¨       обавља све послове на прању, чишћењу и подмазивању возила,

¨       одржава чистоћу паркинг преостора у оквиру организационе јединице

¨       врши дневне прегледе возила пре, за време и после употребе,

¨       ради и друге послове из делокруга своје струке по налогу непосредног руководиоца и Начелника службе којима је одговоран за свој рад.

 

Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи,   фотокопију возачке дозволе  и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

 

ЈЕДНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ УЗ ПРОБНИ РАД

РАДНО ВРЕМЕ: ПУНО

УСЛОВИ: Завршена средња медицинска школа, општи смер, положен стручни испит, IV степен стручне спреме, лиценца или Решење о упису у Комору, познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење).

 

Опис послова:

¨       води потребну евиденцију о осигураницима, здравственом стању корисника и популације,

¨       учествује у превентивним прегледима, скрининзима и здравствено-васпитном раду,

¨       врши примарну обраду ране/завој и по потреби компресивни завој и тампонаду,

¨       ставља фиксациони завој и врши скидање конаца и копчи, ЕКГ, инхалације, инфузија,

¨       врши апликовање хуманог имуноглобулина и других лекова, инцизија, транспортну имобилизацију, обраду опекотина, испирање уха, превијање у стану болесника,

¨       даје вакцине у амбуланти и на терену, као и ињекције у сужби и стану болесника,

¨       прати болесника до болнице, по налогу лекара,

¨       врши требовање и набавку ампулираних лекова и инструмената. Контролише рок трајања лекова и санитетског материјала и контролише хладни ланац лекова

¨       ради са компјутерима и видео терминалима,

¨       обавља послове на пријему пацијената, наплата партиципације у складу са прописима и слично,

¨       одговорна је за правилно вођење медицинске документације

¨       фактурише здравствене услуге које пружа 

¨       учествује у изради извештаја,

¨       учествује у спровођењу плана здравствено-васпитног рада,

¨       ради у тиму, врши заказивање пацијената лично и телефоном,

¨       врши стерилизацију инструмената,

¨       обавља дезинфекцију радног простора у интервенцијама, превијалишту и ординацији,

¨       разврстава медицински отпад, обележава и одлаже у за то предвиђене кесе,

¨       узима брис рана,

¨       ради и остале послове из  свог делокруга  по налогу одговорне сестре,

¨       за свој рад одговора  одговорној медицинској сестри, непосредном руководиоцу и Начелнику службе

 

Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у Комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

 

ЈЕДНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР У СЛУЖБИ КУЋНОГ ЛЕЧЕЊА И НЕГЕ

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ УЗ ПРОБНИ РАД

РАДНО ВРЕМЕ: ПУНО

УСЛОВИ: Завршена средња медицинска школа, општи смер, положен стручни испит, IV степен стручне спреме, положен возачки испит „Б“ категорије, лиценца или Решење о упису у Комору, познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење).

 

Опис послова:

¨       обавља административни посао у служби кућног лечења и медицинске неге и у стану болесника, предузима све неопходне мере,

¨       даје инфузионе растворе у стану,

¨       даје интрамускуларне и интравенске ињекције у стану,

¨       ставља фиксациони завој,

¨       врши обраду декубитиса и других рана у стану,

¨       врши давање серума,

¨       врши скидање конаца,

¨       врши катетеризацију и замену катетера,

¨       спроводи терапију са кисеоником,

¨       учествује у здравствено-васпитном раду,

¨       ради ЕКГ снимање,

¨       фактурише пружене здравствене услуге

¨       израђује месечне и тромесечне извештаје,

¨       управља санитетским возилом и у вези са тим сноси сву одговорност,

¨       учествује у палијативном збрињавању болесника, рад у Тиму за палијативно збрињавање, пружање подршке породици оболелог,

¨       ради и друге послове из домена своје струке по налогу одговорне сестре и начелника службе којима је одговоран за свој рад.

 

Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију возачке дозволе, фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у Комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

 

ДВА РЕФЕРЕНТА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ УЗ ПРОБНИ РАД

РАДНО ВРЕМЕ: ПУНО

УСЛОВИ: Завршена средња школа,  IV степен стручне спреме, познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење).

 

Опис послова:

¨       обавља све административне послове (карнет, превоз, прековремени рад, план дежурстава, плаћена одсуства),

¨       обавља све послове на отварању и обради радних налога и води дневне евиденције о раду,

¨       врши аналитичку обраду и контролу и ради извештаје о утрошку горива,

¨       обавља административни део посла набавки и ангажовања сервиса,

¨       врши дневну анализу нереализованих радних налога,

¨       припрема месечни извештај реализације радних налога,

¨       припрема месечни извештај утрошка техничког материјала,

¨       припрема евиденцију за осигурање имовине (објекта, опреме),

¨       ради остале послове који су му сродни по структури радног места и искуствено-практичним знањима, по налогу Начелника службе, којем одговара за свој рад.

Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

 

ЈЕДНА СПРЕМАЧИЦА

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ УЗ ПРОБНИ РАД

РАДНО ВРЕМЕ: ПУНО

УСЛОВИ: Завршена основна школа,  II степен стручне спреме.

 

Опис послова:

¨       свакодневно одржава чистоћу поверених просторија,

¨       чисти и пере подове,

¨       брише прашину са намештаја,

¨       износи смеће,

¨       пере лавабое, WC, брише прашину и повремено пере радијаторе,

¨       пере прозоре, ламперије, плочице,

¨       одржава хигијену ходника, атријума, залива цвеће,

¨       у амбулантама где нема домара чисти круг око амбуланте,

¨       у амбулантама где нема централног грејања чисти и ложи пећи,

¨       приликом кречења и генералног чишћења све хигијеничарке групно раде док се пункт не очисти,

¨       ради и остале послове из домена своје струке по налогу одговорне спремачице и начелника Техничке службе, којима одговара за свој рад.

 

Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

 

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом или личном доставом у писарницу Дома здравља “Др Милутин Ивковић”, ул. Кнез Данилова 16, IV спрат, соба бр.12. ОБАВЕЗНО НАЗНАЧИТИ ЗА КОЈЕ РАДНО МЕСТО СЕ КОНКУРИШЕ.

Резултати огласа ће бити објављени на сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.

 

 

Д И Р Е К Т О Р 

Др Александар Стојановић

Са подацима од: 19.09.2018.
Специјална болница „Свети Сава“

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. Гласник РС, рб 1/2015 i 3/2018), Сагласности МЗ РС бр. 112-01-00329/2018-02 oд 04.04.2018. године, о давању сагласности за пријем у радни однос на неодређено време за попуну слободних радних места, једног извршиоца на радном месту, доктор медицине специјалиста неурологије и један извршилац на радном месту немедицински административни радник,  као и указане потребе за пријем у радни однос на одређено време једног извршиоца на радном месту доктор медицине специјалиста неурологије, до повратка са неплаћеног одсуства са рада,  Др Петра Никића, специјалисте неурологије (17.12.2019. ) и осам извршилаца на радном месту медицинска сестра/техничар на одређено време до повратка запоселних са боловања/неплаћеног одсуства са рада, (неплаћено: Ана Поповић, Снежана Липић, Марко Брдарски, Мирко Поповић, Јована Стојков и  Драгана Николић, Јасна Марков и Марија Станковић,  боловање ради одржавања трудоноће ), у складу са Кадровским планом Болнице за 2018. годину, (451 запоселних на неодређено време), доносим

 

ОДЛУКУ

о потреби заснивања радног односа

 

I

Утврђује се потреба за заснивањем радног односа са новим запосленим.

1)

Један  извршилац на неодређено време, са пуним радним временом, за обављање послова: Доктор медицине специјалиста неурологије,

за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места,

утврђени следећи услови:

- Високо образовање (на интегрисаним академским студијама,  по прописима који регулишу високо образовање од  10.9.2005. године.

- стручни испит,

- специјалистички испит из неурологије, 

- лиценца и

- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

2)

Један  извршилац на одређено време, до повратка запосленог са неплаћеног одсуства са рада (17.12.2019. године), са пуним радним временом, за обављање послова: Доктор медицине специјалиста неурологије,

за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места,

утврђени следећи услови:

- Високо образовање (на интегрисаним академским студијама,  по прописима који регулишу високо образовање од  10.9.2005. године.

- стручни испит,

- специјалистички испит из неурологије, 

- лиценца и

- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

3)

Осам  извршилаца на одређено време до повратка запосленог са боловања/неплаћеног одсуства са рада, са пуним радним временом, за обављање послова:

- Медицинска сестра/техничар - ,

за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места,

утврђени следећи услови:

- ССС медицинска школа,

- стручни испит,

- лиценца и

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

4)

Један  извршилац на неодређено време, са пуним радним временом, за обављање послова:

- Референт за правне, кадровске и административне послове - ,

за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места,

утврђени следећи услови:

- Средње образовање (административне струке).

- знање рада на рачунару.

 

II

Сваки кандидат је дужан уз пријаву на оглас приложи и следећу документацију у фотокопији:

-          Диплома о завршеној траженој школи,

-           Уверење о положеном траженом стручном испиту,

-          Лиценца издата од надлежног органа,

-          Кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

 

III

Послове из тачке 1. ове одлуке и услове за рад на тим пословима пријавити

Националној служби за запошљавање – Филијали за  запошљавање Београд, у складу са законом.

IV

Слободне послове из тачке 1. ове одлуке поверити надлежној организацији за запошљавање да изврши оглашавање у посебном гласилу.

 

V

Пријаву на оглас из тачке 3. ове  одлуке, са доказима о испуњености услова за рад на

наведеним пословима, кандидати подносе послодавцу, у року од 8 дана од дана

објављивања огласа у Новинама НЗС,  „Послови“.

(Оглас ће бити објављен дана, 19.09.2018. године)

 

 

ДИРЕКТОР

Др Милан Савић

Са подацима од: 19.09.2018.
Завод за јавно здравље Ужице

На основу Одлуке Директора о потреби заснивања радног односа бр.4512 од 18.09.2018. године, Завод за јавно здравље Ужице, у складу са одредбама члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр.1/2015), објављује

                     

ОГЛАС

                                  за заснивање радног односа на одређено време

са једним извршиоцем, са пуним радним временом, ради обављања послова лабораторијског техничара у дијагностици, у Центру за микробиологију - Одељење за клиничку микробиологију, на одређено време, на период од 3 месеца, због повећаног обима посла и потребе да се наведени послови изврше у предвиђеним  роковима.

                Запослени ће у оквиру послова лабораторијског техничара у дијагностици обављати  следеће послове:

-          Ради послове из свог делокруга рада на радном месту које  му одреди шеф одељења, начелник центра или директор установе

-      Ради на припреми болесничког материјала и комплетној обради (засејавање, култивација, субкултивација, прављење и бојење препарата, израда антибиограма итд.)

-          Ради на извођењу свих врста серолошких реакција (ЕЛИСА, РВК, имунофлуоресценција, аглутинација, преципитација)

-          Обавља и друге послове у складу са званичним актима установе

       Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати морају испунити следеће посебне услове:

-          завршена средња медицинска школа лабораторијског смера

-          положен стручни испит за лабораторијског техничара

Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе доказе о испуњености   услова и то:

-          извод из матичне књиге рођених,

-          уверење о држављанству,

-          сведочанство о завршеном четвртом разреду  средње медицинскe школe лабораторијског смера

-          диплому о завршеној  медицинској школи лабораторијског смера

-          уверење о положеном стручном испиту за лабораторијског техничара

-          доказ о промени презимена,  уколико је кандидат променио презиме

Пријаве, са доказима о испуњености услова,  достављају се непосредном предајом  или путем поште, Заводу за јавно здравље Ужице, Улица др Веселина Маринковића бр. 4, 31000 Ужице, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.

Неблаговремене и непотпуне  пријаве неће се разматрати.

Изабрани кандидат је дужан да, пре закључивања уговора о раду, достави тражене доказе о о испуњености   услова огласа у  оригиналу или овереној копији, као и доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

 

ВД ДИРЕКТОРА

др Влатка Стевановић

Са подацима од: 19.09.2018.
Специјална болница за болести зависности, Београд

На основу чланова 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 1/15.) и Кадровског плана Установе, расписује се

 

 

ОГЛАС
за пријем у радни однос

1. једног извршиоца на радном месту медицинска сестра-техничар, на одређено време ради замене одсутног запосленог, до његовог повратка на рад, са пуним радним временом,

 

Услови: средња медицинска школа општег смера, IV степен стручне спреме, 6 месеци радног искуства, положен стручни испит.               
Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова.


Уз пријаву приложити:

 • Кратку биографију,
 • Диплому или потврду (фотокопију) завршене школе која се тражи огласом,
 • Уверење (фотокопија) о положеном стручном испиту.


Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
на интернет страници Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља.                                                                      

Пријаве се подносе непосредно у кадровску службу или поштом на адресу: Специјална болница за болести зависности, 11040 Београд, улица Теодора Драјзера број 44., са назнаком: „за оглас“.              


Неблаговремене
и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

в.д. Директора

Прим. мр сц.мед.  Др Мира Ковачевић

Са подацима од: 19.09.2018.
Специјална болница за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутoнoмнa пoкрajинa и jeдиницa локалне самоуправе (Сл. гл. РС бр. 1/2015), члана 6. Правилника о раду Специјалне болнице за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац, Зaкључкa Кoмисиje зa дaвaњe сaглaснoсти за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-8075/2018 од 28.08.2018. год., и Кадровског плана за 2018 годину, Специјална болница расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

I Нa нeoдрeђeнo врeмe:

Виши физиотерапеут - 1 извршилац           

Послови се обављају са пуним радним временом.

Опис послова: Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац

Услови за обављање послова:

Висoкo oбрaзoвaњe:

– нa oснoвним студиjaмa првoг стeпeнa (oснoвнe струкoвнe / aкaдeмскe студиje) пo прoпису кojи урeђуje висoкo oбрaзoвaњe, пoчeв oд 10. сeптeмбрa 2005. гoдинe;

– нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe двe гoдинe, пo прoпису кojи je урeђивao висoкo oбрaзoвaњe дo 10. сeптeмбрa 2005. гoдинe.

VI стeпeн

Дoдaтнa знaњa / испити / рaднo искуствo

– стручни испит;

– лицeнцa;

– нajмaњe шeст мeсeци рaднoг искуствa у нaвeдeнoм звaњу;

Заинтересовани кандидати, као доказ о испуњености услова,  уз пријаву  подносе:        

- фотокопију дипломе о завршеноj  школи,
- фотокопију потврде о положеном стручном испиту
,

- фoтoкoпиjу лиценце,
- фотокопију извода из матичне књиге рођених и
- пријаву на оглас са кратком биографијом.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (неоверене фотокопије), достављају се на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац, Мишарска бб  34300 Аранђеловац, у року од 8 дана oд дaнa oбjaвљивања огласа на сајту Министарства здравља са назнаком – пријава на оглас.

По потреби, на разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.
Непотпуне и неблаговремене
 пријаве  неће се разматрати.

 

 

Д  И  Р  Е  К  Т  О  Р

др Слободан Продановић

Са подацима од: 19.09.2018.
Општа болница Ваљево

На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач РС,  аутономна  покрајина   и  јединица  локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник  РС ,,бр.1/2015) , Одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа ,  бр.ОБВ -01-8061 од   17.09.2018.године,а по основу  сагласности  Комисије  за  давање  сагласности  за  ново  запошљавање  и  додатно радно  ангажовање  код  корисника  јавних  средстава, Закључка  51 број:112-4955/2018  од  31.05.2018.године

 

Општа  болница  Ваљево  расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС

  за  пријем   у   радни  однос   на  неодређено  време  са  пробним  радом  у  трајању  од  три месеца   за 

           медицинску  сестру/интернет  оператера   за  потребе   Одељења  за  правне, кадровске   и  административне  послове -Одсек  за  континуирану  медицинску  едукацију  ,  са  пуним  радним  временом  -  1  извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

*   Завршена   медицинска   школа , IV  ссс

*  Положен  стручни  испит

* Знање  рада  на  рачунару

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

*  Пријаву  на  оглас  са  кратком  биографијом;

* Фотокопију   дипломе   о  стеченом   образовању   ;

* Фотокопију   уверења  о  положеном  стручном   испиту

 * Извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до промене  презимена /

  Рок  за пријављивање на  оглас  је  осам  дана  од  дана објављивања  огласа  у  публикацији ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

   Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

 

Др Зоран Ђурић, в.д. директора

Опште  болнице  Ваљево

Са подацима од: 19.09.2018.
Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene čiji je osnivač Republika Srbija – Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni Glasnik Republike Srbije“ broj 1/15.)

 

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU ,,BANJA KANJIŽA“

RASPISUJE

O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME

 

 

dva (2) Konobara za potrebe Nemedicinskog sektora-Odeljenja restorana i kuhinje NA ODREĐENO VREMEdo povratka privremeno odsutnih zaposlenih sa bolovanja – za puno radno vreme.

Kandidati pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu („Službeni Glasnik Republike Srbije“ broj 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 i 13/17) moraju ispunjavati i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ Kanjiža.

 

Opis poslova Konobara

-       Vrši posluživanje hrane i pića u objektima poslodavca, postavlja stolove i posprema ih nakon upotrebe, te ispostavlja račun i naplaćuje usluge za „a la carte“ goste u restoranu.

-       Pošto od gostiju primi narudžbe, prenosi ih osoblju u kuhinji ili u šanku i vodi računa o tome da goste posluži što brže i što kvalitetnije.

-       Dočekuje gosta na ulazu u restoran, vrši pratnju do stola, pridržava stolicu pri sedanju, nudi pomoć pri odlaganju garderobe, te diskretno vrši savetovanje pri odabiru jela i pića (specijalitete kuće, dnevna ponuda, druga jela i pića iz ponude restorana).

-       Od konobara se očekuje da bude ljubazan, tačan, brz i komunikativan, budući da je  u stalnom i neposrednom kontaktu sa gostima i kako reputacija poslodavca uveliko zavisi od njega, od zaposlenog se ne očekuje samo korektna usluga, nego i to da gostu boravak učini što ugodnijim.

-       Po potrebi radi za šankom i održava sanitarno-higijenske uslove u šanku.

-       Po potrebi, vrši poslove i radne zadatke servirke: Vrši posluživanje hrane i pića u objektima poslodavca, postavlja stolove i posprema ih nakon upotrebe (obezbeđenje potrebnog broja čistog pribora)  za stacionarne pacijente, u restoranu kao i u sobama.

-       Diskretno pozdravlja pacijente i vrši savetovanje pri odabiru jela i pića (dnevna ponuda pansionskog jela i pića).

-       Pošto od pacijenata primi narudžbe, prenosi ih osoblju u kuhinji i vodi računa o tome da goste posluži što brže i što kvalitetnije.

-       Stara se o primeni sanitarno-higijenskih mera.

 

Za svoj rad i sredstva rada koja su mu poverena odgovara glavnom konobaru.

Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa su:

-       srednje obrazovanje 3. stepena ugostiteljskog ili drugog smera.

 

 

Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

 

·         Prijava na oglas

·         Biografija

·         Overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila

·         Fotokopiju lične karte

·         Dokaz o vakcinacionom statusu kandidata (potvrda o primljenim vakcinama – Dom zdravlja prema mestu prebivališta ili boravišta u vreme vakcinacije)

 

Napomena: ukoliko kandidat ne dokazuje svoj status vakcinacije, smatraće se da nije primio/la zakonom i podzakonskim aktima propisane vakcine.

 

Rok za prijavljivanje na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje. Dostavljanje i prijem prijava se vrši najkasnije do 12,00 sati poslednjeg dana isteka roka za prijavljivanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu:

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“

 

Odeljenje za pravne i opšte poslove

24420 KANJIŽA, NARODNI PARK B.B.

 

Sa naznakom: Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove Konobara“.

 

 

Direktor Specijalne bolnice:

Dr med. Slobodanka Drndarski

Са подацима од: 19.09.2018.
Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Београд

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, а у скалду са Кадровским планом за Градски завод за плућне болести и туберкулозу за 2018. годину, број: 112-01-200/2018-02 од 20.августа 2018. године и Одлуке директора Градског завода за плућне болести и туберкулозу, Београд, број 3408/1 од 12.09.2018. године,

 

Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Београд, Прешевска 35 расписује:

ОГЛАС

 

За пријем у радни однос дипломираног правника на одређено време – замена одсутног радника до повратка са боловања.

 

УСЛОВИ: 

-дипломирани правник са завршеним Правним факултетом;

-радно искуство (5 година);

-пожељни искуство у јавним набавкама и сертификат службеника за јавне набавке.

 

Уз пријаву на оглас кандидат прилаже следећу документацију (у оригиналу или оверене фотокопије):

 

                  -доказ о одговарајућој школској спреми,

                  -доказ о радном искуству у струци,

                  -копију сертификата службеника за јавне набавке,

                  -извод из матичне књиге рођених,

                  -уверење о држављанству.

            

Рок за доставу пријава на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Београд, Прешевска 35, 11000 Београд, сваког радног дана од 07 до 15 часова.          

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Особа за контакт:   Снежана Радовић,телефон  011/3811-823

 

 

Директор ,

Др Љиљана  Тимотијевић

Са подацима од: 19.09.2018.
Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Београд

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, дописа Министарства здравља РС број 112-01-979/2018-02 од 03.09.2017. године  и закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51, број 112-8075/2018 од 28.08.2018. године и Одлуке директора Градског завода за плућне болести и туберкулозу, Београд број 3409/1 од 12.09.2018. године,

 

Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Београд, Прешевска 35 расписује:

ОГЛАС

 

За попуну радног места,информатичара,са пуним радним временом, на неодређено радно време.

 

УСЛОВИ: 

-висока школаска спрема информатичких или сродних звања;

-администрације Microsoft оперативних система (Windows XP, Windows 7,  Windows 10, Windows server 2008, Windows server 2012);

-администрације Linuxоперативних система (SuSE, Ubuntu, Fedora);

-администарција рачунарске мреже;

-искуство са инсталацијом, upgrade-om, применом patsh –eva, backup, restore и миграцијом система);

-пожељно  основно познавање администарције базе података (Oracle, MySQL, SQL server);

-пожељно основно познавање администрације система заштите ( видео надзор, аларм);

-неопходно радно искуство.

 

Уз пријаву на оглас кандидат прилаже следећу документацију (у оригиналу или оверене фотокопије):

 

                  -доказ о одговарајућој школској спреми,

                  -извод из матичне књиге рођених,

                  -уверење о држављанству.

            

Рок за доставу пријава на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Београд, Прешевска 35, 11000 Београд, сваког радног дана од 07 до 15 часова.          

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Особа за контакт:   Снежана Радовић,телефон  011/3811-823

 

 

Директор ,

Др Љиљана  Тимотијевић

Са подацима од: 17.09.2018.
Општа болница Ваљево

На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач РС,  аутономна  покрајина   и  јединица  локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник  РС ,, бр.1/2015)   и Одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа ,  бр.ОБВ -01-7947 од   12.09.2018.године

 

Општа  болница  Ваљево  расписује

                                                                              ЈАВНИ  ОГЛАС

                                          за  пријем   у   радни  однос   на  одређено  време  за

 

 вишу   медицинску  сестру/техничара    за  потребе   Одсека  онкологије  са  дневном  болницом  у  Служби  за  продужено  лечење  и  негу , до  повратка  привремено   одсутне   запослене   са    породиљског  одсуства  и  одсуства  са  рада  ради  неге  детета,  са  пуним  радним  временом  -  1  извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

*   Завршена   медицинска   школа ,VI  ссс, општег  смера

*  Положен  стручни  испит

 

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

*  Пријаву  на  оглас  са  кратком  биографијом;

* Фотокопију   дипломе   о  стеченом   образовању   одговарајућег   профила;

* Фотокопију   уверења  о  положеном  стручном   испиту

 * Извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до промене  презимена /

 

  Рок  за пријављивање на  оглас  је  осам  дана  од  дана објављивања  огласа  у  публикацији ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

   Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

 

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

 

Др Зоран Ђурић, в.д. директора

Опште  болнице  Ваљево

Са подацима од: 17.09.2018.
Дом здравља Крушевац

На основу члана 7. Посебног колективног уговора  за здравствене установе чији је основач  Република Србија,  члана 23. Статута Дома здравља Крушевац и Одлуке о потреби  заснивања радног односа  бр.5229  од 11.09.2018.  године, директор  Дома здравља Крушевац расписује:

 

Ј А В Н И    О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ  У РАДНИ ОДНОС  НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

1. Медицинскa сестрa - техничар  за пријем у радни однос на одређено време,     због замене привремено одсутне запослене,  за рад на пословима медицинска сестра -техничар  у амбуланти,  Службе опште медицине, Амбуланта Дијагностички центар, Дома здравља Крушевац.                        - 1 извршилац.

            

               УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- завршена средња  медицинска школа општег смера,   IV степен стручне спреме положен стручни испит и  поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

             

1. Стоматолошка сестрa - техничар  за пријем у радни однос на одређено време,     због повећаног обима посла у трајању  од 3 месеца   за рад на пословима стоматолошке  сестре  -техничара у амбуланти, у  Одељењу за дечију и превентивну стоматологију,, Дома здравља Крушевац.                         - 1 извршилац.

            

               УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- завршена средња  медицинска школа стоматолошког или општег смера,   IV степен стручне спреме положен стручни испит и  поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

 

                Кандидати који се пријављују на оглас достављају:

             -  пријаву на оглас;

 -  кратку биографију са адресом и контакт телефоном;

 -  оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;

             -  оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

             -  оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у Комору

             -  изјаву да су здравствено способни за  послове за које подносе пријаву;

 -  фотокопију извода из матичне књиге рођених;

               Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

              Изабрани кандидати, пре заснивања радног односа, дужни су да доставе лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

              Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

  Пријавe на  оглас могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“.

  Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

  Пријаве са документацијом доставити на адресу:  Дом здравља Крушевац, улица Ћирила и Методија бр. 32,   37000  Крушевац.

  Оглас објавити код Националне службе запошљавања и на  web sajtu Министарства здравља.

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

ДИРЕКТОР

др Марина Костић  спец. медицине рада

Са подацима од: 17.09.2018.
Института за реуматологију Београд

ИСПРАВКА ОГЛАСА

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 792-793 од 29.08.2018. године и на интернет страници Министарства здравља дана 29.08.2018. године, мења се:

-          За радно место Руководилац послова инвестиционог одржавања – Шеф Службе за техничке и друге сличне послове мења се НАЗИВ радног места тако да гласи: „Руководилац послова инвестиционог и техничког одржавања – Шеф Службе за техничке и друге сличне послве“

-          у делу УСЛОВИ, за радно место Руководилац послова инвестиционог и техничког одржавања - Шеф Службе за техничке и друге сличне послове мења се тако што се додају речи: „положен одговарајући стручни испит из области рада, у складу са законом (област противпожарне заштите)“.

 

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

 

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 792-793 од 29.08.2018. године и на интернет страници Министарства здравља дана 29.08.2018. године  ПОНИШТАВА  се у делу:

 

-          За радно место: „Виша медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима, на одређено време, са пуним радним временом, због замене привремено одсутне запослене, до њеног повратка на рад, уз пробни рад (један извршилац)

 

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Службени гласник РС", број 01/2015 и 03/2018) и члана 22. Института за реуматологију, директор Института расписује оглас:

 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА НА БОЛНИЧКОМ  ОДЕЉЕЊУ И У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ АМБУЛАНТИ на одређено време због повећаног обима посла, до 31.12.2018. године, са непуним радним временом - половина од пуног радног времена  (један извршилац)

 

Стручна спрема/образовање:

Високо образовање:

-          на интегрисаним академским студијама, област: медицинске науке, доктор медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев

од 10. септембра 2005 године и  завршена специјализација из интерне медицине у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

-          на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, Медицински факултет, доктор медицине и завршена специјализација из интерне медицине у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

-          стручни испит;

-          лиценца;

-          специјалистички испит;

-          најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

- пријаву са кратком биографијом,

- фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету,

- фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

- фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту из интерне медицине,

- фотокопију лиценце Лекарске коморе,

- доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице, уговора о раду, уговора о воло-

  нтирању, уговора о привременим и повремени пословима и други слични уговори или

  потврде о раду или другом виду ангажовања), 

- фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних,

- фотокопију личне карте.

               

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕ -ЊИМА, на одређено време у трајању од  3 (три)  месеца, због повећаног обима посла, са пуним радним временом (један извршилац)

Услови:

Стручна спрема/образовање:

- завршена средња медицинска школа, медицинска сестра техничар

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

- положен стручни испит за медицинску сестру техничара,

- лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије,

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

- пријаву са кратком биографијом,

- фотокопију дипломе о завршеној средњој школи,

- фотокопију уверења о положеном стручном испиту за медицинску сестру техничара,

- фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије,

 

 

- доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице, уговора о раду, уговора о воло-

  нтирању, уговора о привременим и повремени пословима и други слични уговори или

  потврде о раду или другом виду ангажовања), 

- фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних,

- фотокопију личне карте.

 

Пријаве са неопходним прилозима подносе се у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у публикацији "Послови" дана 12.09.2018. године, на адресу Института за реуматологију, 11129 Београд, Ресавска 69,  са назнаком "Пријава на оглас".

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узимане у разматрање.

На разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.

 

 

Д И Р Е К Т О Р

Проф. др Немања Дамјанов

Са подацима од: 17.09.2018.
Дом здравља ‘’Дољевац’’

На основу чл. 7 и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна  покрајина и јединиица локалне самоуправе (,,Сл. гласник РС “, бр. 1/15 и 3/2018 –др.пропис), а у складу са  Кадровским планом Министарства здравља број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године, и одлуке директора Дома здравља „Дољевац“ из Дољевца  од 17.09.2018. године, расписује се

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ  ОДНОС СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ, НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА, У ТРАЈАЊУ ДО 3 МЕСЕЦА

За следећe раднo местo:

медицинска сестра / техничар у амбуланти – 1 (један) извршилац у Служби за  здравствену заштиту одраслог становништва са са кућним лечењем и медицинском негом, хитном медицинском помоћи и санитетским превозом  Дома здравља „Дољевац“

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017 - Одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавју и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији радних задатака  Дома здравља “Дољевац“ из Дољевца.

Опис послова за наведено радно место из става 1. овог Огласа је утврђен  Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и послова Дома здравља „Дољевац“.

 

УСЛОВИ  за заснивање радног односа:

- средња стручна спрема  медицинске струке;

- положен стручни испит;  

- лиценца надлежне коморе;

- најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре / техничара;

- познавање информационих технологија, основа статистике и начина долажења до медицинских информација употребом интернета;

- возачка дозвола ,,Б” категорије.

 

Кандидат је дужан да уз пријаву на овај оглас достави следећа документа:

-          оверену фотокопију дипломе;

-          оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-          оверену фотокопију  лиценце надлежне коморе;

-          доказ о досадашњем радном искуству (фотокопију радне књижице и уговора о раду);

-       фотокопију личне карте;

-       оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству;

-       оригинал или оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених и матичне књиге венчаних ( код промене презимена);

-        кратку биографију.

                Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца због повећаног обима посла. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и исте обрађује надлежна служба за кадрове у Дому здравља „Дољевац“.

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати непосредно, лично у Дому здравља „Дољевац“ , или послати поштом на адресу: Дом здравља „Дољевац“ улица Др Михајла Тимотијевића број 6, 18410 Дољевац, са назнаком „Пријава за конкурс“.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

На разговор ће бити позвани само кандитати који уђу у ужи избор.

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА “ДОЉЕВАЦ“

ДИРЕКТОРКА

др Весна Златановић Митић

Спец. ургентне медицине и мастер

менаџмента у систему здравствене заштите

Са подацима од: 17.09.2018.
Општа болница Панчево

На основу Закључка 51 бр. 112-6160/2018 од 28.06.2018.год. Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, као и Oдлуке в.д. директора Опште болнице Панчево бр. 01- 7233/18 од 12.09.2018.год., све у вези са чл.7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 1/2015), ОПШТА БОЛНИЦА ПАНЧЕВО расписује

 

ОГЛАС

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом 

 

1.Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и то:

 

а) Доктор медицине  - 2 извршиoцa;

Високо образовање: Медицински факултет

- на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005.године.

 - на основним студијама медицине у трајању од најмање 5 година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.године,

 

Стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци  радног искуства у звању доктора медицине.

 

2. Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:

- Кратку биографију са назначеном адресом становања и контакт телефон

-Оверену копију дипломе о завршеном факултету

-Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-Лиценцу за рад

 

3.Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на интернет страници  Министарства  здравља  Републике  Србије.

 

4.Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити лично или поштом на адресу:

Општа болница Панчево, Панчево, Милоша Требињца 11, са назнаком- за оглас

 

5.Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПАНЧЕВО

Др Слободан Овука

Са подацима од: 17.09.2018.
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.1/2015) и Одлуке директора Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-11792/2 од 14.09.2018. године,  директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ – Ниш расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

                Оглашава се пријем у радни однос  на одређено радно време   са пуним радним временом, због повећаног обима посла, за следеће послове:

 

 • КУВАР - 1  извршилац

 

Опис послова:

 

·  Ради на припреми свих врста јела;

·  Стара се о економичности у припремању хране по важећем нормативу;

·  Издаје, проционира припремљену храну и одговоран је за исправност, укус и изглед;

·  Води тачну евиденцију о броју издатих оброка;

·  У одсутности вође смене, а према налогу шефа кухиње преузима улогу вође смене кухиње;

·  Одговоран је за хигијенско - санитарну исправност просторије, радних површина  и средстава са којима обавља своју делатност;

·  За време рада обавезно носи чисту и уредну прописану униформу;

·  Ради и друге послове из свог домена по налогу директора и непосреднних  руководилаца;

 • За свој рад непосредно одговара директору и непосредним   руководиоцима.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/17, 113/17), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш од 05.04.2018. године бр.03-4070/1.

 

-завршено средње образовање, III степен стручне спреме угоститељско –туристичке струке, Кувар.

               

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у фотокопији следећа документа:

 

-Диплома о  завршеном средњем образовању, III степен, угоститељско –туристичке струке;

                -Лична карта;

                -Извод из матичне књиге рођених;

                -Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

                -Молба

 

                Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

               

                Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

                Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

 

                Кандидататима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

Кандидат који буде примњен биће у обавези да достави оверену фотокопију докуметације наведене у огласу

                Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу - Пријава на оглас за пријем у радни однос за рад на одређено време за  радно место Кувар“.

 

                Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић

Са подацима од: 17.09.2018.
Институт за онкологију и радиологију Србије

На основу члана 7., 8., и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 1/2015) одлуке в.д. директора Института за онкологију и радиологију Србије за расписивање огласа,  у складу са Кадровским планом Института за онкологију и радиологију Србије за 2018. годину Министарства здравља бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године и  члана 22. Статута Института за онкологију и радиологију Србије,  расписује се

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом, ради замене одсутних запослених, на пословима:

 

-          ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ2 извршиоца,

за потребе Одељења радиолошке дијагностике.

Услови за заснивање радног односа:

Високо образовање из области здравства:

- на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

- стручни испит;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању,

- Здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.

Заинтересовани кандидати подносе:

-         пријаву на оглас са кратком биографијом,

-         фотокопију дипломе о завршеном првом степену високог образовања, односно вишем образовању, одговарајућег смера,

-         фотокопију уверења о положеном стручном испиту.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање и на интернет презентацији Министарства здравља Републике Србије.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију и радиологију Србије (www.ncrc.ac.rs). Кандидати који буду изабрани у обавези су да доставе оверене фотокопије тражених докумената.

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве се подносе лично (приземље, соба бр. 15) или путем препоручене пошиљке  на адресу:

 

Институт за онкологију и радиологију Србије

- Одељење за правне послове (за оглас) -

Београд, Пастерова 14

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф. др Радан Џодић

Са подацима од: 17.09.2018.
Институт за онкологију и радиологију Србије

На основу члана 7., 8., и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 1/2015) одлуке в.д. директора Института за онкологију и радиологију Србије за расписивање огласа,  у складу са Кадровским планом Института за онкологију и радиологију Србије за 2018. годину, бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године и  члана 22. Статута Института за онкологију и радиологију Србије,  расписује се

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом, ради замене одсутних запослених, на пословима:

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР – 7 извршилаца,

за потребе:

-      Клинике за онколошку хирургију,

-      Клинике за медикалну онкологију,

-      Клинике за радиолошку онкологију и дијагностику у области радиотерапије.

Услови за заснивање радног односа:

- средње образовање из области здравства.

- стручни испит;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању,

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа.

Заинтересовани кандидати подносе:

-         пријаву на оглас са кратком биографијом,

-         фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи,

-         фотокопију сведочанства од 1. до 4. разреда средње школе,

-         фотокопију потврде о положеном стручном испиту,

-         фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање и на интернет презентацији Министарства здравља Републике Србије.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију и радиологију Србије (www.ncrc.ac.rs). Кандидати који буду изабрани у обавези су да доставе оверене фотокопије тражених докумената.

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве се подносе лично (приземље, соба бр. 15) или путем препоручене пошиљке  на адресу:

 

Институт за онкологију и радиологију Србије

- Одељење за правне послове (за оглас) -

Београд, Пастерова 14

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф. др Радан Џодић

Са подацима од: 17.09.2018.
Клинички центар Србије

На основу Одлуке В.Д.Директора Клиничког центра Србије бр. 11030 од 12.09.2018.године, и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима и то за:

 

ДОКТОРЕ МЕДИЦИНЕ/ ЛЕКАРЕ СПЕЦИЈАЛИСТЕ ОДГОВАРАЈУЋЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ   8 ИЗВРШИЛАЦА

 

I за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар - Клиника за ургентну хиругију

 

- 1 доктор медицине / лекар на специјализацији  на одређено време, због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад.

 

II за  Клинику за гинекологију и акушерство

 

- 1 доктор медицине / лекар на специјализацији  на одређено време, због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад.

 

III за Клинику за пулмологију

 

- 1  лекар специјалиста пнеумофтизиолог на одређено време, због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад.

 

IV  за Центар за анестезиологију и ренаиматологију

- 2 доктора медицине или специјалистa одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању до 3 месеца

 

V за Клинику за дигестивну хирургију – I хируршка клиника

-  1  доктор медицине /  лекар на специјализацији на одређено време,  због потребе посла, у трајању до 3 месеца

 

VI за Клинику за кардиологију

-  1 доктор медицине / лекар на специјализацији на одређено време, због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

 

VII за Службу за болничку епидемиологију и хигијену исхране

-   1 доктора медицине / лекара на специјализацији из епидемиологије на одређено време, због потребе посла у трајању од 3 месеца

 

Услови за радна места доктор медицине/лекар специјалиста:

Најмање VII/1 степен стручне спреме, завршен Медицински факултет, положен специјалистички испит (за лекаре специјалисте), положен стручни испит.

 

МОЛЕКУЛАРНИ БИОЛОГ – 1 ИЗВРШИЛАЦ

I за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

- 1 молекуларног биолога на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад.

 

Услови за радно место молекуларног биолога:

Најмање VII/1 степен стручне спреме, завршен Биолошки факултет одговарајућег смера, положен стручни испит

 

МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ / ТЕХНИЧАРE СА ВИШОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 5 ИЗВРШИЛАЦА

 

I за за Клинику за дигестивну хирургију – I хируршка

 

- 1 медицинска сестра/техничар општег смера са вишом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

 

II за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања

- 1 медицинска сестра/техничар општег смера са вишом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

III за Клинику за неурохирургију

-  3  радиолошка техничара са вишом стручном спремом на одређено време, због потребе посла у трајању од 3 месеца

 

Услови за радно место медицинске сестре /техничара са вишом стручном спремом:

VI степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

 

МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ / ТЕХНИЧАРЕ И ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕХНИЧАРЕ СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 14  ИЗВРШИЛАЦА:

 

I за Центар за анестезиологију и реаниматологију

-  1 медицинскa сестрa/ техничар општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време, због потребе посла у трајању до 3 месеца

 

II за Службу за патохистологију

-   1 лабораторијски техничар са средњом стручном спремом, на одређено време због потребе послан у трајању  до 3  месеца

 

III за Центар за медицинску биохемију

 -  1 лабораторијски техничар са средњом стручном спремом, на одређено време, због потребе посла у трајању до 3 месеца

 

IV за Клинику за опекотине, платичну и реконструктивну хирургију

-  2 медицинске сестаре/техничара општег смeра са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању  до 3 месеца

 

V  Клиника за дигестивну хирургију – I хируршка

-  2 медицинскe сестрe/техничарa са средњом стручном спремом, на одређено време због         потребе посла у трајању до 3 месеца

 

VI  Клиника за неурохирургију

-  5 медицинских сестара/техничара општег смeра са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању  до 3  месеца

 

VII за Пејсмејкер центар

-  1 медицинска сестра / техничар општег смера са средњом стручном спремом  на одређено време, због потребе посла,  у трајању до 3 месеца

 

VIII за Клинику за очне болести

 - 1 медицинска сестра / техничар општег смера са средњом стручном спремом  на одређено време, због потребе посла,  у трајању до 3 месеца

 

Услови за радно место медицинске сестре/техничара и лаб. техничара са средњом сручном спремом:

IV степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

 

 

ПОМОЋНИ РАДНИК У ЗДРАВСТВУ - 10 ИЗВРШИЛАЦА на одређено време због потребе посла, у трајању  до 3 месеца

Услови: Завршена основна школа.

 

СПРЕМАЧ – 10 ИЗВРШИЛАЦА на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца за Службу за техничке и друге послове

Услови: Завршена основна школа

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

·         кратка пословна биографија (са контакт подацима)

·         оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу

·         оверене фотокопије сведочанстава од 1. до 4. разреда (за кандидате са средњом

       школом)

 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту (за кандидате здравствене раднике)
 • оверену фотокопију положеног специјалистичког испита (за кандидате             специјалисте)

·         фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу

·         уверење о држављанству

 

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

 

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената независно од тога за колико радних места конкуришу, али су у обавези да у пријави наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу за једно радно место или за више радних места).

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

 

Кандидати,  здравствени радници, који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР

КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Проф. др Милика Ашанин

Са подацима од: 17.09.2018.
Клинички центар Србије

На основу Одлуке в.д.директора Клиничког центра Србије бр. 11029 oд 12.09.2018. године, а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-00597/2018-02 од 24.07.2018.године о Закључку 51 Број 112-4955/2018 од 31.05.2018.године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Kaдровским планом за Клинички центар Србије за 2018 годину број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године и  чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

 

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима

на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

     

 

ЗДРВСТВЕНИ САРАДНИК СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ– 2 ИЗВРШИОЦА

 

I за Клинику за неурохирургију

 

-          2 дипломирана физичара / физикохемичара 

 

Услови: Најмање VII/1 степен стручне спреме, завршен  одговарајући факултет и  положен стручни испит

 

      ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИК СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 1  ИЗВРШИЛАЦ:

 

I за за Центар за анестезиологију и реаниматологију

 

-          1 медицинскa сестрa/техничар општег смера са средњом стручном спремом

 

       Услови за радно место медицинске сестре/техничара  са средњом сручном        спремом:

IV степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву, као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

·         кратка пословна биографија (са контакт подацима)

·         оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу

·         оверене фотокопије сведочанстава од 1. до 4. разреда (за кандидате са средњом

       школом)

 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту (за кандидате здравствене раднике)
 • оверену фотокопију положеног специјалистичког испита (за кандидате    специјалисте)

·         фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу

·         уверење о држављанству

 

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

 

Предност ће имати кандидати који имају искуство у раду у установи терцијарног нивоа здравствене заштите.

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

 

Кандидати који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР

КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

проф. др Милика Ашанин

Са подацима од: 17.09.2018.
Институт за трансфузију крви Србије

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе,  сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава – Закључак 51 Број: 112-8075/2018 од 28.08.2018.год и Одлука директора Института за трансфузију крви Србије број 5140/1 и број 5184/1 обе од 13.09.2018. године, расписује се:

 

О Г Л А С

За пријем у радни однос за следећа радна места

 

Возач у дистрибуцији лекова, медицинских средстава, крви и компонената крви  – 2 извршиоца, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Средње образовање

изузетно:

- основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору.

Додатна знања / испити / радно искуство

- возачка дозвола Б категорије.

Радни однос се заснива на одређено време до шест месеци трајања, због потребе завршетка посла на превозу крви/компонената крви мобилних екипа и др., чији је обим привремено повећан.

Опис посла: управљање наменским возилом Института или осталим моторним возилима Института за прикупљање крви; превоз мобилних екипа, давалаца и спољних сарадника, материјала, сировина и др,; одржавање возила; помоћ код утовара и истовара мобилне екипе и др. 

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Фотокопију возачке дозволе
 • Кратку биографију

 

Организатор промотивних активаности – 1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

или

- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

- знање рада на рачунару;

- возачки испит Б категорије.

Радни однос заснива се на неодређено време трајања

Опис посла: припрема планова и програма акција добровољног давања крви; сарадња и учешће у раду комисија за унапређење давалаштва крви, сарадња са организацијама Црвеног крста, предузећима, установама и мобилним екипама на реализацији планова и програма прикупљања резерви крви и промовисања неплаћеног добровољног давалаштва крви; израда планско-аналитичких докумената и извештаја (месечних, тромесечних и годишњих) о прикупљању резерви крви;

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Фотокопију возачке дозволе
 • Кратку биографију

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Са подацима од: 17.09.2018.
Дом здравља Бор

ДОМ ЗДРАВЉА БОР

Улица Николе Коперника 2-4

 

На основу члана 24-27., члана  192 Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017) члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл.гласник РС бр.1/2015), Кадровског плана Дома здравља Бор бр.112-01-505/2017-02 од 15.05.2017.године, Одлуке о финансирању примарне здравствене заштите из буџета Општине Бор за 2018.годину бр.450-5/2017-I од 29.12.2017.године заведено бр.163 од 09.01.2018.године, Одлуке директора бр.4999 од 03.09.2018.године, Решења директора бр.5000 од 03.09.2018.године, важећег Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља Бор и члана 23. Статута Дома здравља Бор директор :

Расписује јавни оглас за пријем у радни однос 1 доктора медицине на одређено време са пуним радним временом, за рад у Служби хитне медицинске помоћи Дома здравља Бор .

Услови за заснивање радног односа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017)и посебни услови.
Посебни услови за заснивање радног односа су:

·                     VII-1 степен стручне спреме -медицински факултет,

·                     Положен стручни испит за звање доктора медицине,

·                     Упис у лекарску комору Србије или лиценца.
Као доказ о испуњености услова кандидат уз молбу за пријем у радни однос треба да достави:

-       Својеручно потписану молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, и-  мејл адресом и изјавом да сматрају да су здравствено способни за тражене послове,

-       Оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,

-       Оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту за доктора медицине,

-       Неоверену фотокопију личне карте,

-       Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме)

-       Решење о упису у лекарску комору  Србије или лиценцу.

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

-   доказ о општој здравственој способности; 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља Бор.

Критеријум бодовања врши се на следећи начин:

-                      Просечна оцена студирања

-                      Оцена на разговору (интервју)

-                      Радно искуство у струци ( здравство-потребно доставити оверене потврде из здравствених установа о радном стажу )

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

Рад се обавља у сменама укључујући и ноћни рад.

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање РС.

  Достављање горе наведене документације је до 14.30 сати са истеком последњег дана огласа.

Пријаве се предају  у затвореној коверти ( на коверти обавезно назначити " Конкурс за запошљење " са Именом и презименом кандидата ).

У разматрање ће се узети документација која је пристигла до 14.30 сати у Управу Дома здравља Бор –писарница а са истеком последњег дана огласа

Пријаве слати на адресу: Дом здравља Бор, ул.Николе Кoперника 2-4, 19210 Бор, са назнаком „ Конкурс за запошљење“ или предати лично на писарници Дома здравља Бор сваког радног дана од 07.30 часова до 14.30.часова.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.
По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА БОР

директор

спец.др мед. Весна Радосављевић

Са подацима од: 17.09.2018.
Општа болница Сремска Митровица

На основу члана 16. Статута Опште болнице Сремска Митровица, члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015)  на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска Митровица, директор Опште болнице Сремска Митровица

 

  Р а с п и с у ј е

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

1.    Доктор медицине   Одељење реанимације и интезивне неге, Служба за

анестезију са реаниматологијом – Сектор за заједничке медицинске послове, на одређено време до повратка одсутне раднице са породиљског одсуства и одстуства са рада ради неге детета, са пуним радним временом – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС

број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

     Услови: Завршен Медицински факултет, положен стручни испит   (VII-1 степен

 стручне спреме).

 

    Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији

и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

2.    Медицинска  сестра-техничар у операционој сали медицинска

сестра–техничар анестетичар  Одељење анестезије, Служба за анестезију са реаниматологијом – Сектор за заједничке медицинске послове, на одређено време до 6 месеци због повећаног обима посла, са пуним радним временом  – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Завршена Средња медицинска школа општег смера (IV степен стручне спреме) са положеним стручним испитом.

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

3.Медицинска  сестра-техничар на осталим болничким одељењима

Одељење опште хирургије 3, Служба опште хирургије – Сектор за хируршке гране медицине, на одређено време до 6 месеци због повећаног обима посла, са пуним радним временом  – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Завршена Средња медицинска школа општег смера (IV степен стручне спреме) са положеним стручним испитом.

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

4.Медицинска  сестра-техничар на интензивној нези нивоа 3 Одсек

коронарне јединице, Одељење интерне медицине 1, Одељење кардиологије и коронарне јединице, Служба интерне медицине – Сектор за интернистичке гране медицине, на одређено време до 6 месеци због повећаног обима посла, са пуним радним временом

  – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Завршена Средња медицинска школа општег смера (IV степен стручне спреме) са положеним стручним испитом.

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

5.Помоћни радник Одељење исхране болесника, Службха за техничке

послове, Службе за правне, финансијске и техничке послове , на одређено време до 6 месеци због повећаног обима посла, са пуним радним временом  – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Завршена Основна школа (I степен стручне спреме)  положен курс из хигијене животних намирница .

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

-  Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

-  Фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом

-  Фотокопија уверења положеног стручног испита,

-  Фотокопија уверења о завршеном курсу хигијене животних намирница (за помоћног 

   радника)

    -  Фотокопија важеће личне карте,

    -  Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом

   

Напомена: Кандидати који буду примљени у радни однос по овом огласу дужни су да доставе оверене фотокопије свих докумената који се односе на то радно место, као и лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од надлежног Диспанзера медицине рада.

 

                Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана оглашавања на огласној табли Националне службе за запошљавање.

    

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се путем поштe или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за који оглас и које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.       

 Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

ДОСТАВИТИ:

1.На огласну таблу Опште болнице                                                 

2.Националној служби за запошљавање                                 

3.Помоћнику директора Сектора                                         

4.Кадровском одсеку                                             

5.Архиви                                                                                                 

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

СРЕМСКА МИТРОВИЦА      

др Живко Врцељ

Са подацима од: 17.09.2018.
Општа болница Крушевац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, и одлуке в.д. директора бр.7945/12 од 12.09.2018.год., в.д.директор Опште болнице Крушевац, расписује

 

О Г Л А С

За пријем у радни оснос на одређено време

За радно место- послове:             

 

1.  Доктор медицине специјалиста у операционим салама за рад у Одсеку анестезије за службу гинекологије и акушерства са неонатологијом у Служби за анестезиологију и реаниматологију при Заједничким медицинским пословима Опште болнице Крушевац

1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене до истека породиљског одсуства,

Услови: Медицински факултет и специјализација из анестезиологије са реаниматологијом, VII-2 степен,

-стручни испит;

- лиценца;

- специјалистички испит;

- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

               

2.  Магистар фармације – медицински биохемичар за рад у Служби лабораторијске дијагностике при Заједничким медицинским пословима Опште болнице Крушевац,

- 1 извршилац на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

Услови: Завршен фармацаутски фалуктет, смер медицинска биохемија, VII-1 степен

 - стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању .

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

3. Лабораторијски техничар у дијагностици за рад у Служби микробиолошке дијагностике при Заједничким медицинским пословима Опште болнице Крушевац

- 1 извршилац на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

Услови: Средња мед. школа смер за лабораторијског техничара, IV степен

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

4. Виши радиолошки техничар у дијагностици за рад у Служби радиолошке дијагностике при Заједничким медицинским пословима Опште болнице Крушевац

- 1 извршилац на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

Услови:Виша медицинска школа или Висока здравствена школа струковних студија, смер за РО техничара, VI-1 степен,

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

5. Физиотерапеутски техничар за рад у Одељењу за продужену рехабилитацију у Служби за физикалну медицину и рехабилитацију при Заједничким медицинским пословима Опште болнице Крушевац

- 1 извршилац на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

Услови: Средња медицинска школа физиотерапеутског смера, IV степен,

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

6. Медицинска сестра / техничар у гинекологији и акушерству за рад на Одељењу гинекологије у Служби за гинекологију и акушерство са неонатологијом Опште болнице Крушевац

1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог на неплаћеном одсуству

Услови: Средња медицинска школа општег или  гинеколошког смера IV  степен

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање годину дана радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

7. Медицинска сестра / техничар у трансфузиологији за рад у Служби трансфузиологије при Заједничким медицинским пословима Опште болнице Крушевац

1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене до истека породиљског одсуства,

Услови: Средња медицинска школа општег или лабораторијског смера, IV  или V  степен

-  стручни испит

- лиценца

- завршен специјалистички испит за рад у служби за трансфузију крви;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

8. Медицинска сестра / техничар у трансфузиологији за рад у Служби трансфузиологије при Заједничким медицинским пословима Опште болнице Крушевац

1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене до истека породиљског одсуства,

Услови: Средња медицинска школа општег или лабораторијског смера, IV  или V  степен

-  стручни испит

- лиценца

- завршен специјалистички испит за рад у служби за трансфузију крви;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

9. Техничар инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме за рад у Одељењу за техничке и инвестиционе послове у Служби за техничке, помоћне и друге сличне послове Опште болнице Крушевац.

– 1 извршилац на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

Услови: средње образовање, грађевинске, електротехничке или машинске струке, V или IV,  степен стручне спреме,

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

10. Спремач / спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге за рад у Заједничким медицинским пословима Опште болнице Крушевац

Услови: Основна школа, НК радник

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

Заинтересовани кандидати подносе

За радно место бр. 1  :

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • oверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа

За радна места од бр.2 -8   :

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • oверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа

За радна места бр.7 и 8.  поред наведеног  :

 • оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту

За радно место бр. 9   :

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),

За радно место бр. 10   :

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства или уверења издати на девојачко презиме),

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Оглас објављен и на web сајту Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас" са називом и редним бројем радног места за које се конкурише, а на адресу :

Општа болница Крушевац,

улица Косовска бр. 16,

37000 Крушевац.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ КРУШЕВАЦ

Прим. мр сци. мед. Весна Стевић Гајић

специјалиста опште медицине

Са подацима од: 17.09.2018.
Општа болница Ваљево

На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач РС,  аутономна  покрајина   и  јединица  локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник  РС ,,бр.1/2015) , Одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа ,  бр.ОБВ -01-7976 од   13.09.2018.године,а по  основу  сагласности  Комисије  за  давање  сагласности  за  ново  запошљавање  и  додатно радно  ангажовање  код  корисника  јавних  средстава, Закључак  51 број:  112-4955/2018  од  31.05.2018.године

 

Општа  болница  Ваљево  расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС

  за  пријем   у   радни  однос   на  неодређено  време  са  пробним радом  у  трајању  од  три месеца   за 

           доктора  медицине   за  потребе  Службе  за  гинекологију  и  акушерство ,  са  пуним  радним  временом  -  1  извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

*   Завршен  Медицински факултет  , доктор медицине ,VII/1  ссс

*  Положен  стручни  испит

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

*  Пријаву  на  оглас  са  кратком  биографијом;

* Фотокопију   дипломе   о  стеченом   образовању   одговарајућег   профила;

* Фотокопију   уверења  о  положеном  стручном   испиту

 * Извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до промене  презимена /

 

  Рок  за пријављивање на  оглас  је  осам  дана  од  дана објављивања  огласа  у  публикацији ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

   Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

 

Др Зоран Ђурић, в.д. директора

Опште  болнице  Ваљево

Са подацима од: 17.09.2018.
Општа болница Ваљево

На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач РС,  аутономна  покрајина   и  јединица  локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник  РС ,,бр.1/2015)   и Одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа ,  бр.ОБВ -01-7949 од   12.09.2018.године

 

Општа  болница  Ваљево  расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС

за  пријем   у   радни  однос   на  одређено  време  за

 

               медицинску  сестру/техничара    за  потребе   Службе  урологије , до  повратка  привремено   одсутне  запослене  са    породиљског  одсуства  и  одсуства  са  рада  ради  неге   детета,  са  пуним  радним  временом  -  1  извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

*   Завршена   медицинска   школа , IV  ссс, општег  смера

*  Положен  стручни  испит

 

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

*  Пријаву  на  оглас  са  кратком  биографијом;

* Фотокопију   дипломе   о  стеченом   образовању   одговарајућег   профила;

* Фотокопију   уверења  о  положеном  стручном   испиту

 * Извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до промене  презимена /

 

  Рок  за пријављивање на  оглас  је  осам  дана  од  дана објављивања  огласа  у  публикацији ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

   Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

 

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

 

Др Зоран Ђурић, в.д. директора

Опште  болнице  Ваљево

Са подацима од: 17.09.2018.
Општа болница Ваљево

На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач РС,  аутономна  покрајина   и  јединица  локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник  РС ,,бр.1/2015)   и Одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа ,  бр.ОБВ -01-7949 од   12.09.2018.године

 

Општа  болница  Ваљево  расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС

за  пријем   у   радни  однос   на  одређено  време  за

 

               медицинску  сестру/техничара    за  потребе   Службе  урологије , до  повратка  привремено   одсутне  запослене  са    породиљског  одсуства  и  одсуства  са  рада  ради  неге   детета,  са  пуним  радним  временом  -  1  извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

*   Завршена   медицинска   школа , IV  ссс, општег  смера

*  Положен  стручни  испит

 

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

*  Пријаву  на  оглас  са  кратком  биографијом;

* Фотокопију   дипломе   о  стеченом   образовању   одговарајућег   профила;

* Фотокопију   уверења  о  положеном  стручном   испиту

 * Извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до промене  презимена /

 

  Рок  за пријављивање на  оглас  је  осам  дана  од  дана објављивања  огласа  у  публикацији ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

   Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

 

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

 

Др Зоран Ђурић, в.д. директора

Опште  болнице  Ваљево

 

Са подацима од: 17.09.2018.
Општа болница Ваљево

На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач  РС,  аутономна   покрајина   и  јединица  локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник  РС ,,бр.1/2015)   и  Одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа ,  бр.ОБВ -01-7951  од   13.09.2018.године

 

Општа  болница  Ваљево  расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС

за  пријем   у   радни  однос   на  одређено  време  за

 

 медицинску  сестру/техничара    за  потребе   Одсека  за  интезивну  негу  и  лечење  у  Служби   за   анестезију  са  реаниматологијом  , до  повратка  привремено   одсутног   запосленог  са  неплаћеног  одсуства,  са  пуним  радним  временом  -  1  извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

*   Завршена   медицинска   школа , IV  ссс, општег  смера

*  Положен  стручни  испит

 

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

*  Пријаву  на  оглас  са  кратком  биографијом;

* Фотокопију   дипломе   о  стеченом   образовању   одговарајућег   профила;

* Фотокопију   уверења  о  положеном  стручном   испиту

 * Извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до промене  презимена /

 

  Рок  за пријављивање на  оглас  је  осам  дана  од  дана објављивања  огласа  у  публикацији ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

   Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

 

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

 

Др Зоран Ђурић, в.д. директора

Опште  болнице  Ваљево

Са подацима од: 17.09.2018.
Клиничко-болнички центар ''Бежанијска Коса'' Београд

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - Oдлука УС и 113/17), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од  03.09.2015. године, расписујем следећи

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

4 медицинске сестре-техничара за рад  на одређено време ради замене привремено одсутних запослених

са пуним радним временом и пробним радом од 3 месеца

 

Услови за заснивање радног односа за медицинску-сестру техничара су:

 

·         медицинска школа – општи смер

·         положен стручни испит

·         радно искуство у струци (подразумева након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

 

Критеријум:

·   просечна оцена у средњој школи

·   радно искуство у струци (подразумева након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа, а ради сравњења са радним стажом евидентираник у радној књижици – уколико је кандидат поседује)

·   оцена на разговору

 

Заинтересовани кандидати подносе – неоверене фотокопије следећих докумената:

·  пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е-маil адрсом,

·  фотокопију сведочанства средње медицинске школе (све 4 године),

·  фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

·  фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства  и уверења издати на девојачко презиме),

·  фоткопију лиценце или решења о упису у Комору мед. сестара и здравствених техичара Србије,

·  фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује),

·  доказа о радном искусту у струци: подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите (радни однос се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради  сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује)

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Рад се обавља у сменама.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 

 

-    доказ о општој здравственој способности; неоверену фотокопију доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б x2; доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед – фотокопију санитарне књижице); оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испит; лиценце или решења о упису у Комору мед. сестара и здравствених техичара Србије; неоверене фотокопије: одјаве на претходно осигурање –МА обрасац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу  (уколико је са чипо понети је са собом) и радну књижицу  уколико је поседује (због израчунавања стажа као и минулог рада).

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време за радно место - 4 медицинске сестре техничара”.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.                               

Д-но:

·         директору

·         кадровској служби

·         огласна табла

·         архиви

 

 

Директор Клиничко-болничког центра

Асс. др сц. мед. ВНС Марија Здравковић

Са подацима од: 17.09.2018.
Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице  0107 бр  9909 од 14.09.2018. год.,а на основу Закључака 51 број 4955/2018 од 31.05.2018.год., 51 број 112-6160/2018 од 28.06.2018.год. и 51 број 112-7259/2018 од 27.07.2018.год.  Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Кадровског плана Здравственог центра Ужице за 2018.годину број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године, Здравствени центар расписује

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на  неодређено време

                

             ОЈ Дом здравља Пожега

1.       Доктор медицине –изабрани лекар  -  1 извршилац

 

           ОЈ Дом здравља Ужице

1.       Доктор медицине – изабрани лекар  -  1 извршилац

 

          ОЈ Општа болница Ужице

1.       Доктор медицине  -  1 извршилац     

           

               Услови за заснивање радног односа

 

·         За радно место доктор медицине- изабрани лекар - VII степен стручне спреме –завршена  медицински факултет и положен стручни испит

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

-           Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише

-          Оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем  факултету

-          Оверену фотокопију уверења о стручном испиту

-          Кратку биографију

                      

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић 

Са подацима од: 17.09.2018.
Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр 9809  од           13.09.2018.год., Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

 

                        ОЈ Општа болница  Ужице

 

1.       Доктор  медицине  -  1 извршилац

          

         Услови за заснивање радног односа

 

·         За радно доктора медицине– VII степен стручне спреме,завршен медицински факултет  и положен стучни испит

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

-           Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише

-          Оверену фотокопију дипломе о  завршеном  одговарајућем факултету

-          Оверену фотокопију уверења о стручном испиту

-          Кратку биографију 

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић