Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 15.01.2019.
Општа болница „Свети Лука„ Смедерево

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр.75/14) , у складу са Кадровским планом Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево за 2018.год. и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО
Улица Кнез Михаилова бр.51 11300  Смедерево
  
расписује

О Г Л А С
за пријем

 1.   ЈЕДНЕ СЕРВИРКЕ, са основном школом / II степен стручне спреме, на одређено време, са пуним радним временом, за рад у  сервису за исхрану болесника, до повратка запосленог са боловања

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
-
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
-
оверену фотокопију сведочанства / дипломе о завршеном школовању,

- фотокопију / очитану личну карту,

- ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

- Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево, Ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену "Пријава на оглас", са навођењем радног места за које се конкурише.

- Уколико кандидат има e-mail адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о  резултату конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/240-725.

 

 

В.д.директора

Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево 

Прим. мр сци. др мед. Ненад Ђорђевић

Са подацима од: 15.01.2019.
Здравствени центар Зајечар

На основу чл.8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (»Сл.гласник РС« бр.106/18) у складу са Кадровским планом ЗЦЗ, в.д. директор Здравственог центра Зајечар расписује

О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на одређено време

 

1.       2 (два) КУВАРА, на одређено време са пуним радним временом за рад у Одсеку за производњу и дистирбуцију хране у Општој болници у Зајечару, ради обезбеђења кадра за обављање здравствене делатности,

 

2.       1 (једног) ПОМОЋНОГ РАДНИКА, на одређено време са пуним радним временом, ради обезбеђења кадра за обављање здравствене делатности за рад у Одсеку за производњу и дистрибуцију хране у Општој болници Зајечар,

 

3.       1 (једног) СПРЕМАЧА/СПРЕМАЧИЦЕ ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ, на одређено време са пуним радним временом, ради обезбеђења кадра за обављање здравствене делатности за рад у Општој болници Зајечар,

 

4.       1 (једног) СПРЕМАЧА/СПРЕМАЧИЦЕ ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ, на одређено време са пуним радним временом у Дому здравља Зајечар, до повратка запослене са боловања

 

5.       1 (једне) МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРА – Медицинска сестра на осталим болничким одељењима, на одређено време са пуним радним временом за рад у Служби за неурологију у Општој болници у Зајечару, до повратка запослене са боловања и

 

6.       2 (две) MЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРА – Медицинске сестре на осталим болничким одељењима, на одређено време са пуним радним временом, ради обезбеђења кадра за обављање здравствене делатности у Општој болници Зајечар

 

                                УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

Под 1.:   Средње образовање за кувара

                                Под 2,3 и 4.:         Завршена основна школа

                                                Под 5 и 6.:            Завршена медицинска школа и положен стручни испит

 

                                Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:

-           оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,

-           уверење о положеном стручном испиту,

-           извод из матичне књиге рођених-венчаних,

-           биографију са адресом, телефоном.

 

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

                Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања.

 

 

В.Д.  Д И Р Е К Т О Р,

Др Мирослав Стојановић

Са подацима од: 15.01.2019.
Дом здравља Блаце

На основу члана 24. Закона о раду („Сл.гласник РС“ бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.106/18), и члана 21. Статута Дома здравља Блаце, а у складу са  Кадровским планом за Дом здравља Блаце за 2018.годину, бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године, Директор Дома здравља Блаце дана 08.01.2019. године, расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1.

Оглашава се пријем у радни однос са пуним радним временом на одређено време, до три месеца, због повећаног обима посла:

 

а) доктор медицине у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва- 1 (један ) извршилац

 

Опис послова: Обавља послове изабраног лекара предвиђене Законом о здравственом осигурању и осталим подзаконским актима РФЗО, као и остале послове утврђене нормативима медицинског рада РФЗО.

2.

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1.  овог члана су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл.гласник РС“ бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, и 75/14) и посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематозацији радних места у Дому здравља Блаце.

 

Посебни услови за заснивање радног односа за послове  из тачке 1а. су:

Високо образовање:

-       на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-       на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

             - додатна знања/испити/радно искуство

-       стручни испит;

-       лиценца;

 

Као доказ о испуњености услова кандидат уз молбу за пријем у радни однос треба да достави:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • Оверену фотокопију дипломе о врсти и степену стручне спреме,
 • Оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту за доктора медицине
 • Оверену фотокопију лиценце доктора медицине,
 • Неоверену фотокопију личне карте.

 

3.

Прилоком заснивања радног односа  изабрани кандидат дужан је да достави:

·         Лекарско уверење као доказ о здрасвтвеној способности за послове за које се заснива радни однос,

·         Решење о упису у именик  лекарске коморе Србије.

 

Уколико изабрани кадидат не достави горе наведене документе у захтеваном року са њим се неће засновати радни однос.

5.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласнот за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља Блаце.

6. Оглас објсвити код Националне службе за запопшљавање, и на web страници Министарства здравсља Републике Србије.

6.

Рок за подношење пријеве је 8. дана од дан аобјевљивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на оглас а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.

 

Одлука о избору кандидата донеће се најкасније у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава.

7.

Пријаве се подносе лично  радним даном од 7,00-14,00 часова у Одсеку за опште, правне и кадровске послове Дома здравља Блаце или путем поште на одресу: Дома здравља Блаце, ул. Браће Вуксановић 55, 18420 Блаце, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место „доктор медицине изабрани лекар“.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве са неодговарајућом документацијом неће бити разматране.

Докази приложени уз пријаву биће враћени кандидатима који нису примљени у радни однос само на њихов захтев.

 

 

Директор

др Радољуб Дуњић

спец. интерне медицине

Са подацима од: 15.01.2019.
Дom здрaвљa Кoвин

                    Нa oснoву члaнa 7. Пoсeбнoг кoлeктивнoг угoвoрa зa здрaвствeнe устaнoвe чиjи je oснивaч Рeпубликa Србиja (''Сл. глaсник РС'' бр. 36/2010) Дom здрaвљa Кoвин, КOВИН рaсписуje:

 

OГЛAС

ЗA ПРИJEM У РAДНИ OДНOС

 

1.      Дoктoр мeдицинe -1 извршиоц

 

Услoви: Зaвршeн мeдицински фaкултeт и пoлoжeн стручни испит.

Oпис пoслa: Пружa свe видoвe мeдицинскe зaштитe грaђaнимa свих узрaстa, учeствуje у здрaвствeнoм вaспитaњу грaђaнa, вoди прoписaну мeдицинску дoкумeнтaциjу, oдгoвaрa зa стручнoст рaдa свoje eкипe, врши и другe пoслoвe пo нaлoгу нaчeлникa службe и дирeктoрa Дoмa здрaвљa Кoвин.

Уз пријаву се подноси кратка биографија и докази о испуњености услова конкурса (диплома, уверење о положеном стручном испиту и очитана лична карта) у неовереним фотокопијама.

Рaдни oднoс сe зaснивa нa oдрeђeнo врeмe због потребе службе до две године.

 

2.      Спремачица -1 извршиоц

 

Услови: Основна школа, држављанство Републике Србије

Опис посла: врши чишћење пословних просторија и простора око објекта, стара се о обезбеђењу хигијенских услова у објектима установе, на основу овлашћења врши доставну службу за потребе установе, прикупља радна одела, разно рубље, други веш који користе службе установе, те га предаје вешерки на прање, одговара за средства којима рукује, врши дезинфекцију просторија, предмета и прибора, сакупља смеће и износи га из пословних просторија, врши и друге послове по налогу надлежних руководилаца.

Уз пријаву се подноси кратка биографија и докази о испуњености услова конкурса (диплома и очитана лична карта) у неовереним фотокопијама.

Радни однос се заснива на одређено време због потребе службе до две године.

 

3.      Виши рентген техничар -1 извршиоц

 

Услoви: Зaвршeна виша медицинска школа за РТГ и пoлoжeн стручни испит.

Опис посла: Пријем пацијената, провера ваљаности упута, протоколисање пацијената, заказивање прегледа, редовно вођење извештаја, пријављује квар на рентген апаратима, провера апарата након отклоњеног квара, врши снимање појединих делова скелета, лобање, лица, појединих делова кичме и сакроилијачних зглобова, снимање осталог скелета односно костију, локализацију страног тела, снимање ждрела, гркљана и трахеје, торакса, радиографија плућа, снимак плућа у више праваца, медијастинума, телерадиографија срца, прегледна радиографија уротракта и абдомен, мамографија, снимање зуба, специјална снимања (радиографије, радиоскопије), асистира радиологу при радиоскопијама ЕГДД -а, познавање рада на рачунару, a нарочито апликацијама у којима раде, евидентира све врсте услуга које су описане и означене шифрама у Номенклатури РФЗО-a, и друге послове у складу са стручном спремом по налогу одговорног техничара, радиолога и главне медицинске сестре - техничара дома здравља.

Уз пријаву се подноси кратка биографија и докази о испуњености услова конкурса (диплома, уверење о положеном стручном испиту и очитана лична карта) у неовереним фотокопијама.

Рaдни oднoс сe зaснивa нa oдрeђeнo врeмe због потребе службе до две године.

 

Приjaвe слaти нa aдрeсу Дoмa здрaвљa Кoвин, ул. Tрг oслoбoђeњa бр. 4, 26220 Кoвин сa нaзнaкoм зa кoнкурс или дoнeти личнo у кaнцeлaриjу Oдсeкa зa прaвнe пoслoвe брoj 57, нa другoм спрaту.

 

Рoк зa пoднoшeњe приjaвa je 8 (oсaм) дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa oглaсa у oглaсним нoвинaмa Нaциoнaлнe службe зa зaпoшљaвaњe ''Пoслoви''.

 

 

директор,

Мр сци Јасмина Ђаков

дипломирани ецц

Са подацима од: 15.01.2019.
Градски завод за кожне и венеричне болести, Београд

На основу Сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 112-01/1207/2018-02, од 03.12.2018. године, Одлуке               в.д. директора Градског завода за кожне и венеричне болести, Београд, 02 бр. 33, од 14.01.2019. год,

чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 106/2018) и чл. 23. ст. 1. тач. 1. Статута Градског завода за кожне и венеричне болести, Београд, в.д. директора Завода,расписује    

               

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Meдицинска сестра - техничар у амбуланти – 1 (један) извршилац, на неодређено време, за рад           у Заводу.

Услови:

-          Средње образовање, диплома Средње медицинске школе општег смера

-          Стручни испит;

-          Лиценца;

-          Најмање 6 месеци радног искуства у звању медицинске сестре – техничара.


Радно време запосленог износи 40 сати недељно ( пуно радно време).

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту.

Уз пријаву кандидати морају доставити: фотокопију дипломе, фотокопију Уверења о положеном Стучном испиту, фотокопију Лиценце, потврду о радном искуству и биографију (документа се задржавају у архиви Завода).

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Оглас објавити на сајту Министарства здравља РС дана  15.01.2019. год.

Пријаве слати на адресу:

Градски завод за кожне и венеричне болести, Београд

Џорџа Вашингтона бр. 17, са назнаком „Оглас за Медицинску сестру - техничара у амбуланти“.

Контакт телефон: 324-91-92.

 

 

В. Д. ДИРЕКТОРА ЗАВОДА,

Прим. др Александар Адамовић с.р. 
Са подацима од: 15.01.2019.
Дом Здравља „др Милорад Михајловић“ Ражањ

На основу члана 7. I 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе  и члана 23. Статута здравствене установе Дом здравља ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ а у складу са насталим потребама објављујемо

                                                          

ЈАВНИ ОГЛАС

За пријем у радни однос :

1/једног доктора медицине  са пуним радним временом на неодређено време

1/једног доктора медицине са пуним радним временом на одређено време до повратка доктора са специјализације из радиологије

Услови за оба радна места су:

        Високо образовање  VII-1 степен-доктор медицине

              -на интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године

               -на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо  образовање до 10. септембра 2005. године

               -положен стручни испит

               -поседовање лиценце

               -поседовање возачке дозволе Б категорије

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања од стране  Министарства здравља РС и Националне службе за запошљавање .

         Потребна документа/оверена фотокопија/ за оба радна места су:  

                               -диплома медицинског факултета

                               -фотокопија возачке дозволе Б категорије

                               -потврда о положеном стручном испиту

                               -извод из матичне књиге рођених                                       

Документа се достављају лично или поштом на адресу:

Дом здравља ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ, Партизанска 145, 37215 Ражањ

са назнаком ,, Пријава на оглас,,

Одлуку о избору кандидата доноси директор установе у Законом предвиђеном року.

Обавештење  о извршеном избору, кандидати могу добити на телефон 037/841 663

 сваког радног дана од 7-14 часова.

Контакт особа Млађанка Милић, телефон 037/841 663

 

 

Д и р е к т о р,

Ненад Станковић, дипл.ецц 

Са подацима од: 15.01.2019.
Дом здравља Бор

На основу члана 24-27., члана  192 Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017) члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл.гласник РС бр.106/2018), важећег Кадровског плана Дома здравља Бор, Одлуке о финансирању примарне здравствене заштите из буџета Града Бора за 2019.годину бр.450-5/2018-I од 28.12.2018.године заведено бр.141 од 11.01.2019.године, важећег Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља Бор, Одлуке бр.167 од 14.01.2019.године.,Решења бр.167/1 од 14.01.2019.године, и члана 23. Статута Дома здравља Бор директор:

 

Расписује јавни оглас за пријем у радни однос 2 извшиоца на одређено време у складу са  Одлуком о финансирању примарне здравствене заштите из буџета Града Бора за 2019.годину бр.450-5/2018-I од 28.12.2018.године заведено бр.141 од 11.01.2019.године и то:

 

 • пријем две медицинске сестре-техничара (општег смера-IV степен -средње стручне спреме).

Услови за заснивање радног односа за медицинску сестру-техничара су:

·медицинска школа – општи смер

·положен стручни испит

·уколико кандидат има завршену вишу или високу стручну спрему (VI-VII ) за медицинску сестру/техничара и положен стручни испит за исто,комисија ће такву пријаву узети за релевантну да кандидат поседује адекватну стручну спрему да ради са наведеним,  с тим што овим обавештавамо кандидате да ће исплата зараде бити обрачуната са коефицијентом за IV-степен стручне спреме.

Заинтресовани кандидати подносе:

 • пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е- mail адресом
 • оверену фотокопију сведочанства (све 4 године)
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (са средњом, вишом или високом школом)
 • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме)
 • оверену фотокопију лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије,
 • Неоверену фотокопију личне карте,
 • Радно искуство у струци ( здравство-потребно доставити оверене потврде из здравствених установа о радном стажу )

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

-   доказ о општој здравственој способности; 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља Бор.

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

Критеријум бодовања врши се на следећи начин:

-       Оцена са матурског испита-,

-       Оцена на разговору (интервју) .

-       Радно искуство у струци ( здравство )-

Рад се обавља у сменама укључујући и ноћни рад са елементима скраћеног радног времена у зависности од службе.

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање РС.

Достављање горе наведене документације је до 14.30 сати са истеком последњег дана огласа.

Пријаве се предају  у затвореној коверти ( на коверти обавезно назначити " Конкурс за запошљење " са Именом и презименом кандидата као и контакт телефоном )

Пријаве које буду пристигле путем мејла неће се узети у разматрање.

У разматрање ће се узети документација која је пристигла до 14.30 сати у Управу Дома здравља Бор –писарница а са истеком последњег дана огласа

Пријаве слати на адресу: Дом здравља Бор, ул.Николе Кoперника 2-4, 19210 Бор, са назнаком „ Конкурс за запошљење“ или предати лично на писарници Дома здравља Бор сваког радног дана од 07.30 часова до 14.30.часова.

Неблаговремене пријаве,као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом,неће бити разматране.


По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА БОР

директор

спец.др мед. Весна Радосављевић

Са подацима од: 15.01.2019.
Дом здравља Бор

На основу члана 24-27., члана  192 Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017) члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл.гласник РС бр.106/2018), важећег Кадровског плана Дома здравља Бор, Одлуке о финансирању примарне здравствене заштите из буџета Града Бора за 2019.годину бр.450-5/2018-I од 28.12.2018.године заведено бр.141 од 11.01.2019.године, Одлуке бр.166 од 14.01.2019.године, Решења бр.166/1 од 14.01.2019.године, важећег Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља Бор и члана 23. Статута Дома здравља Бор директор:

Расписује јавни оглас за пријем у радни однос 3 доктора медицине на одређено време са пуним радним временом, за рад у Служби хитне медицинске помоћи Дома здравља Бор .

Услови за заснивање радног односа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017))и посебни услови.
Посебни услови за заснивање радног односа су:

·      VII-1 степен стручне спреме -медицински факултет,

·      Положен стручни испит за звање доктора медицине,

·      Упис у лекарску комору Србије или лиценца.
Као доказ о испуњености услова кандидат уз молбу за пријем у радни однос треба да достави:

-             Својеручно потписану молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, и-  мејл адресом,

-             Оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,

-             Оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту за доктора медицине,

-             Неоверену фотокопију личне карте,

-             Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме)

-             Решење о упису у лекарску комору  Србије или лиценцу.

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

-   доказ о општој здравственој способности; 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља Бор.

Критеријум бодовања врши се на следећи начин:

-                      Просечна оцена студирања

-                      Оцена на разговору (интервју)

-                      Радно искуство у струци ( здравство-потребно доставити оверене потврде из здравствених установа о радном стажу )

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

Рад се обавља у сменама укључујући и ноћни рад са елементима скраћеног радног времена.

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање РС.

  Достављање горе наведене документације је до 14.30 сати са истеком последњег дана огласа.

Пријаве се предају  у затвореној коверти ( на коверти обавезно назначити " Конкурс за запошљење " са Именом и презименом кандидата као и контакт телефоном ) Пријаве које буду пристигле путем мејла неће се узети у разматрање.

У разматрање ће се узети документација која је пристигла до 14.30 сати у Управу Дома здравља Бор –писарница а са истеком последњег дана огласа

Пријаве слати на адресу: Дом здравља Бор, ул.Николе Кoперника 2-4, 19210 Бор, са назнаком „ Конкурс за запошљење“ или предати лично на писарници Дома здравља Бор сваког радног дана од 07.30 часова до 14.30.часова.

Неблаговремене пријаве,као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом,неће бити разматране.


По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА БОР

директор

спец.др мед. Весна Радосављевић

 

Са подацима од: 15.01.2019.
Општа болница Ваљево

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО

УЛ. ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА БР. 5, 14000 ВАЉЕВО

тел. 014/237-056

 

расписује

 

 О Г Л А С

 ЗА ПРИЈЕМ ЈЕДНОГ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ

НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ У ОДСЕК ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА

 

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: ДОКТОР МЕДИЦИНЕ

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1

ВРЕМЕ ТРАЈАЊА РАДНОГ ОДНОСА: одређено време у трајању од 12 месеци  

УСЛОВИ: Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,

 почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао

  високо образовање до 10. септембра 2005. године.

- стручни испит,
- лиценца,

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

ОПИС ПОСЛА:

- учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите,
- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима,
- планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите,

- помаже докторима медицине специјалистима у обављању њихових свакодневних послова,     

- преко доктора медицине специјалисте са којима ради упознаје се са целокупном

  проблематиком Центра,

- по одобрењу или на захтев начелника Центра, односно шефа Одсека самостално

  обавља неке послове за које је у међувремену стекао довољну вештину и знање,

- обавља и друге одговарајуће послове по налогу руководиоца и директора.

 

Учесници на расписаном огласу дужни су да приложе следећу документацију:

 

1. потписану пријаву на оглас,

2. доказ о стручној спреми,

3. доказ о положеном стручном испиту,

4. лиценцу,

5. доказ о радном искуству

 

Фотокопије докумената морају бити оверене.

 

Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“.

Неблаговремене пријаве, пријаве без потписа и пријаве без потребне документације неће се разматрати.

Пријаве слати на адресу: Завод за јавно здравље Ваљево, 14000 Ваљево,

                                            ул. Владике Николаја бр. 5

 

 

ДИРЕКТОР

др Марија Гавриловић

Са подацима од: 15.01.2019.
Дом здраља Босилеград

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе (Сл. гл. РС бр. 106/18) и Кадровског плана  Дома здравља Босилеград за 2018.годину, број                    112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, као и Одлуке директора Дома здравља Босилеград бр. 17 од 09.01.2019. године, расписује се

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

Оглашава се потреба за пријем у радни однос са 80% радног времена  на одређено време због повећаног обима посла у трајању од 6 месеци у Дому здравља Босилеград за следећe раднo местo:

                -медицинска сестра / техничар у амбуланти – 5 извршилаца,

                               

 

II

                Медицинска сестра / техничар у амбуланти за рад у Дому здравља Босилеград, на одређено време са 80 % радног времена, због повећаног обима посла у трајању од 6 месеци, број  извршиоца - 5

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА: Поред општих услова одређених Законом о раду, Кандидат треба да испуњава и посебне услове:

·         Завршена средња медицинска школа, IV степен стручне спреме (медицинска сестра општи смер или педијатријска сестра):

·         Положен стручни испит,

·         Да има линценцу за рад


Уз пријаву се подносе оверене копије следећих документа:

·         Диплома о завршеној средњој медицинској школи

·         Уверење о положеном стручном испиту

·         Дозвола за рад - Лиценца издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе

·         Уверење о држављанству РС,

·         Извод из матичне књиге рођених,

·         Извод из матичне књиге венчаних уколико је дошло до промене личног имена, 

·         Кратка биографија (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном и интернет адресом.

II

                Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

III

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији "Послови" Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на званичном сајту Министарства здравља Републике Србије као и на огласној табли Дома здравља Босилеград.

Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних података, који могу бити важни за одлуку о пријему.

 

IV

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и биће  објављена на огласној табли  Дома здравља Босилеград, улица Породин број 11, Босилеград.  

V

По завршеном огласу, предата документа могу бити враћена кандидатима на лични захтев.

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе лакарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати.

VI

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Босилеград Породин 11, 17540 Босилеград, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос на одређено време за послове – медицинска сестра / техничар у амбуланти“.

VII

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР

Др ГОРАН ВАСИЛОВ

специјалиста ургентне медицинe

Са подацима од: 15.01.2019.
Дом здравља „Вељко Влаховић“

На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр.24/2005; 61/2005; 54/2009; 32/2013; 75/2014 и 13/2017 - одлука УС и 113/2017), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 106/2018), члана 23. Статута Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Врбас за 2018. годину, број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, директор Дома здравља „Вељко Влаховић“, дана 14.01.2019. године расписује:

 ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

1.

Оглашава се пријем у радни однос са пуним радним временом на  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ до повратка стално запослене са одржавања трудноће / породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета

 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ -  ИЗАБРАНИ ЛЕКАР ЗА ОДРАСЛЕ  у Служби за здравствену заштиту одраслих становника, Здравствена амбуланта Стари Врбас- 1 (један)  извршилац

 

ОПИС ПОСЛА:   

- пружа лекарску помоћ у лечењу болесника;

- обавља све послове  доктора  медицине;

-врши надзор над радом медицинских сестара и техничара и по потреби даје им  инструкције;

- ради и друге послове из делокруга свога рада;

- за свој рад  непосредно је одговоран шефу здравствене амбуланте, начелнику службе и  директору Дома здравља;

 

2.

   Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. овог члана су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005; 61/2005; 54/2009; 2/2013; 75/2014 и 13/2017 - одлука УС и 113/2017) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, број 586 од 26.03.2018. године.

 

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1.  су :

 

а) Стручна спрема / образовање - високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

б) Додатна знања / испити / радно искуство:

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

3.

Као доказ о испуњености услова кандидат уз молбу за пријем у радни однос за послове из тачке 1.  треба да достави:

 

-  пријаву на оглас;

-  оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету;

- оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту за доктора медицине;

-  кратку биографију.

4.

 Приликом заснивања радног односа за послове из тачке 1. изабрани кандидат дужан је

 да достави:

 

- лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за који се заснива радни  однос;

-  уверење да се против њега не води истрага или кривични поступак (уверење издаје суд);

-  решење о упису у именик Лекарске коморе Србије.

 

Уколико изабрани кандидати не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њима се неће засновати радни однос.

                                                                                                                          

5.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове  Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас.

6.

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Врбас, web страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs), као и на web страници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас ( www.dzvrbas.co.rs ).

Рок за подношење пријаве је  8 (осам)  дана од дана објављивања огласа.

 

7.

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.

               Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас (www.dzvrbas.co.rs ).

                                                                  

8.

Пријаве се подносе лично на писарници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, Палих бораца 20, радним даном од 7.00-15.00 сати  или путем поште на адресу: Дом здравља „Вељко Влаховић “ Врбас, Палих бораца 20, 21460 Врбас са назнаком „ Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове доктора медицине – изабраног лекара у Здравственој амбуланти Стари Врбас“.

 

ОГЛАС ВАЖИ ОД 14.01.2019. ГОДИНЕ

( ДО 22. 01. 2019. ГОДИНЕ )      

Непотпуне, неблаговремене пријаве  као и пријаве са неодговарајућом документацијом неће бити разматране.

 

 

ДИРЕКТОР

др Јасмина Асси

специјалиста ургентне медицине

Са подацима од: 15.01.2019.
ОПШТА БОЛНИЦА "СТУДЕНИЦА" КРАЉЕВО

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 106/2018) и Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр.6-19 од 14.01.2019.                     године,  Општа болница "Студеница " Краљево расписује

 

О    Г    Л    А   С

                

За пријем у радни однос једне  медицинске сестре/техничара у хемодијализи  на одређено време са пуним радним временом до повратка запослене са трудничког боловања и породиљског одсуства у Одсеку за дијализу, Општа Болница.

 

Услови за заснивање радног односа утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

 

-          IV  степен - средња медицинска школа општег  смера

-          стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању              ( приправнички стаж)

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

-          оверену фотокопију  дипломе о завршеној школи;

-          оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-          лиценцу

-          извод из матичне књиге рођених;

-          кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.                                                         

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове   Опште болнице"Студеница" Краљево.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница "Студеница" Краљево

 ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

"СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО

Мр сци мед др Зоран Мрвић, спец.дечије хирургије и дечије урологије

Са подацима од: 15.01.2019.
Општа болница Сремска Митровица

На основу члана 16. Статута Опште болнице Сремска Митровица, члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015)  на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска Митровица, директор Опште болнице Сремска Митровица

 

  Р а с п и с у ј е

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

1.Медицинска сестра техничар у ургентним службама и реанимацији  Одељење за пријем и збрињавање ургентних стања - Служба за специјалистичко консултативне прегледе, Сектор за заједничке медицинске послове, на одређено време до 6 месеци, због повећаног обима посла, са пуним радним временом – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Средње образовање у трајању од четири године, завршена средња медицинска школа општег или акушерског смера, положен стручни испит.

 

Опис послова: Помаже доктору службе у обављању његовог рада. Обавља све административне послове пријема и у вези са пријемом пацијената. Води пацијенте на одговарајуће оделење у Општој  болници. У случају  слања ван Опште болнице помаже при смештају и транспорту пацијената, по потреби прати пацијента. Врши поделу терапије. Припрема материјал и инструменте за стерилизацију и исту спроводи. Води  рачуна о исправности апарата и инструмената којим се служи у раду. Уредно води медицинску доку ментацију и шаље потребне извештаје. Даје предлог главној сестри-техничару за побољшање рада  из свог домена. Врши и друге послове према указаној потреби које одреди главна сестра-техничар,  доктор, начелник оделења, а према својој стручности, којима и одговара за свој рад.Радно место са повећаним ризиком.

 

2.Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима  Одељење опште хирургије 3 - Служба опште хирургије,  Сектор за хируршке гране медицине, на одређено време до повратка одсутне раднице са боловања, са пуним радним временом – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Средње образовање у трајању од четири године, завршена средња медицинска школа општег смера, положен стручни испит.

 

Опис посла: Врши стручну помоћ при пружању услуга здравствене заштите, интервенцијама које се раде,  као и прегледа. Даје ињекције и прописану терапију пацијентима, врши превијање  уз надзор доктора медицине. Узима биолошки материјал за лабораторијске анализе Одржава инструментарију у исправном стању и у стању употребљивости. Стара се о попуни материјала потребног за нормално обављање послова, одговара за чистоћу и ред обавља  потребне административне послове. Прима болеснике, врши отварање и сређивање болесничких картона, контролише здравствене књижице, попуњава упуте, наплаћује услуге од лица без осигурања, наплаћује партиципацију. Поред напред наведених послова учествује у свим дијагностичким-терапеутским пословима за које је оспособљена редовним школовањем, а у вези оболења које се односе на профил рада одељења. За свој рад одговорна је главној сестри-техничару на оделењу и шефу Оделења.

 

3. Спремач-спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге – Служба неурологије са интензивном негом – Сектор за интернистичке гране медицине, на одређено време до 6 месеци, због повећаног обима посла, са пуним радним временом. Извршилац 1

 

Услови: Завршена основна школа, положен положен курс из хигијене животних намирница, личној хигијени и заразним болестима.

 

Опис посла: Одржава чистоћу просторија у којима се обављају прегледи и интервенције, соба у којима леже   болесници, кухиња и других просторија утврђених према распореду рада. Одржава хигијену санитарних просторија и просторија које се употребљавају за пацијенте и особље (степеништа, холова, ходника, чекаоница и др.). Помаже медицинским сестрама-техничарима око преноса  болесника. Учествује у допремању санитарног и другог материјала до и са оделења (веша, хране    идр.). Стара се о исправности средстава која су јој дата на употребу  задужена је и  финансијски  одговара за потрошњу и употребу  истих. О свим неправилностима обавештава главну сестру.Води евиденцију о потрошњи материјала за одржавање чистоће и о истој подноси извештај главној сестри. Обављају и друге послове по налогу главне сестре. За свој рад одговорна је главној  сестри,  односно начелнику Службе, којима непосредно и одговара за свој рад. 

 

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

-  Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

-  Фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом

-   Фотокопија уверења о положеном стручном испиту

-  Уверење о завршеном курсу хигијене животних намирница и личној хигијени ( за спемачицу)

    -  Фотокопија важеће личне карте,

    -  Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом

   

Напомена: Кандидати који буду примљени у радни однос по овом огласу дужни су да доставе оверене фотокопије свих докумената који се односе на то радно место, као и лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од надлежног Диспанзера медицине рада.

 

            Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана оглашавања на огласној табли Националне службе за запошљавање.

   

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се путем поштe или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за који оглас и које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.       

 Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

ДОСТАВИТИ:

1.На огласну таблу Опште болнице                                                

2.Националној служби за запошљавање                                 

3.Помоћнику директора Сектора                                         

4.Кадровском одсеку                                             

5.Архиви

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

др Живко Врцељ

Са подацима од: 15.01.2019.
Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“ бр. 36/2010 и бр.01/2015), и члана 21. Статута,  директор Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима, на одређено време по основу замене привремено  одсутног  радника, 1  извршилац, са пуним радним временом, пробни рад три месеца.

    

Потребна стручна спрема и услови за обављање послова:

Виша или средња медицинска школа, општи или педијатријски смер, положен стручни испит, лиценца за рад.

 

Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе фотокопије: дипломе о завршеној школи, уверење о стручном испиту, лиценца за рад, извод из матичне књиге рођених, доказ о радном искуству (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). 

Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове на које се прима,  потврда да се против лица не води судски поступак као и потврду о неосуђиваности.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Пријаве са потребном документацијом достављају на адресу: Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд, Сокобањска 17а – Правна служба.


Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања oгласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“ .

 

 

ДИРЕКТОР СПЕЦ.БОЛНИЦЕ

Др Мирјана Бошковић

Са подацима од: 15.01.2019.
Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107-  277       од                       14.01.2019.год  , Здравствени центар расписује  

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

      

                    

ОЈ Дом здравља Бајина Башта

     

1.       Доктор медицине изабрани лекар  - 1 извршилац

2.       Виша медицинска сестра/техн.у амбуланти/гинеколошко акушерска сестра ....... 1 извршилац

 

 

Услови за заснивање радног односа

·         За радно место доктор медицине изабрани лекар  -VII степен стручне спреме,завршен медицинскифакултет и положен стручни испит

·         За радно место виша медицинска сестра/техн. у амбуланти/гинеколошко акушерска сестра- VI степен стручне спреме,завршена виша медицинска школа,акушерски смер и положен стручни испит

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

-           Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише

-          Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућем факултету одн. школи

-          Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту

-          Кратку биографију

                      

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић 

Са подацима од: 15.01.2019.
Zdravstveni centar Užice

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 01007 бр  279     од                 14.01.2019.год., Здравствени центар расписује

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

       

ОЈ  Општа болница Пријепоље

1.         Доктор медицине - 1 извршилац

              

Услови за заснивање радног односа

·         За радно  место доктора медицине изабраног лекара –VII степен стручне спреме,завршен медицински факултет и положен стручни испит

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

 

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

-           Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише

-          Оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем  факултету

-          Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту

-          Кратку биографију

                        

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић 

Са подацима од: 15.01.2019.
Општа болница Пожаревац

На основу  члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ( Сл.Гласник РС 1/2015), члана 22. Статута Опште болнице Пожаревац, Закључка бр. 51 број: 112-11582/2018  од 30.новембра.2018.године Комисије за давaње сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, в.д. директора  Опште болнице Пожаревац доноси одлуку да се  распише

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

1.       Четири (4) медицинске сестаре - техничара за рад у Општој болници Пожаревац, на неодређено време са пуним радним временом

2.       Једне (1) сервирке за рад у Служби хигијенско-епидемиолошке заштите, на неодређено време са пуним радним временом

3.       Једне (1) спремачице   за рад у Служби хигијенско-епидемиолошке заштите, на неодређено време са пуним радним временом

4.        Једног (1) програм-инжењера за рад у Служби социјалне медицине, здравствене статистике и информатике на неодређено време са пуним радним временом

5.       Једног (1)  вишег дијететичара-нутриционисту за рад у Општој болници Пожаревац, на неодређено време са пуним радним временом

6.       Једног (1) возача санитетског возила за рад у Служби за техничке и сличне послове, на неодређено време са пуним радним временом

7.       Једног (1) фармацеутског техничара за рад у Служби за фармацеутску здравствену делатност (болничкој апотеци) на одређено време са пуним радним временом, ради замене привремено одсутне запосленe због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, до повратка запослене

8.       Једног (1) вишег радиолошког техничара за рад у Служби за радиолошку, ултразвучну и ЦТ дијагностику на одређено време са пуним радним временом, ради замене привремено одсутне запосленe, због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, до повратка запослене

9.       Једног (1) лекара опште медицине за рад у Пријемно-ургентној служби,  на одређено време са пуним радним временом, ради замене привремено одсутне запосленe, због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, до повратка запослене

10.    Једног (1) лекара опште медицине за рад у Служби педијатрије, на одређено време са пуним радним временом, ради замене привремено одсутне запосленe, због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, до повратка запослене

 

Опис послова за радна места под 1: Обавља општу негу болесника, одржава хигијену болесника, храни болесника, припрема болесника за преглед, припрема санитарни материјал, прибор и инструмената за рад  исте стерилише, прикупља излучевине болесника за преглед или лабораторијске анализе, предузима потребне мере за спречавање интархоспиталних инфекција, спроводи здравствено васпитање болесника, дели терапију, води потребну документацију, помаже вишем медицинском техничару при специјалној нези и ради ЕКГ-е и остало по налогу непосредног руководоца.

Услови за радна места под 1: Поред општих услова предвиђених законом и завршену средњу медицинску школу – општи смер (IV степен) и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити: 1. Кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи (IV степен) – општи смер 3. Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 4. Извод из МК рођених - оригинал. Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

 

Опис послова за раднo местo под 2: Припрема, сервира и послужује топле и хладне безалкохолне напитке;  одржава хигијену посуђа, прибора и уређаја; преузима робу и води књиге задужења и раздужења робе;  води евиденције о требовању и утрошку робе.

Услови за раднo местo под 2: Поред општих услова предвиђених законом,  завршену средње образовање одговарајуће струке. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити: 1. Кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи (IV степен ) - одговарајуће струке 3. Извод из МК рођених оригинал

 

Опис послова за радно место под 3: Одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;  одржава хигијену у административним просторијама;одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе; обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе здравствене установе.

Услови за раднo местo под 3: Поред општих услова предвиђених законом,  завршено средње образовање. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити: 1. Кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи (IV степен ) 3. Извод из МК рођених оригинал

 

Опис послова за радно место под 4: Реализује корисничке захтеве, односно дизајн информационих система, односно апликација; пружа стручну поршку у пројектовању модела података, модела процеса и корисничког интерфејса ИС; пружа стручну поршку у пројектовању логичке структуре информационих система, база података, извештаја, апликација и интернет портала, сајтова и презентација, као и алгоритама за реализацију постављених захтева; израђује апликативне програме; програмира интернет портале, сајтове, презентације у изабраном програмском окружењу и врши интеграције са базом података; тeстира програмске целине по процесима

Услови за раднo местo под 4: Поред општих услова предвиђених законом и: 1. завршено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године,  на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године или на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо   образовање почев од 10. септембра 2005. године на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и радно искуство у струци у трајању од најмање две године. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити: 1. Кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. Оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању  3. Извод из МК рођених – оригинал  4. Потврду претходног послодавца о радном искуству у струци у трајању од најмање две године

Опис послова за радно место под 5: Израђује план исхране у складу са нутритивним вредностима хране и здравственим стањем пацијента и прати исходе прописаних дијета; пружа савете пацијентима и спроводи здравстено васпитни рад;врши промоцију здравих стилова и навика у исхрани; спроводи активности стручног усавршавања у области дијететике; планира и израђује годишњи план за набавку животних намирница;  врши контролу пријема животних намирница (органолептичка контрола), декларације и атести; врши квантитативну и кавалитативну анализу оброка; врши планирање,организацију и контролу процеса рада у производним/ дистрибутивним кухињама; израђује недељни / дневни јеловник као и дијете по дијетеској шеми (на основу дневних извештаја о броју хоспитализованих пацијената и врсти дијете); активно свакодневно учествује у дневним визитама хоспитализованих пацијената и на основу патологије планира израду оброка; ради у саветовалишту за исхрану са пацијентима упућеним из установа примарног и секундарног нивоа који захтевају посебан дијететско нутритивни режим исхране (по налогу лекара одговарајуће специјалности) ; спроводи едукативни рад са пацијентима (сесије / радионице), онколошких пацијената, дијабетичара, нефролошкихпацијената,трансплантираних пацијената; континуирано ради на изради и унапређењу нових норматива и препорука у систему исхране у циљу побољшања исхране у болницама.

Услови за раднo местo под 5: Поред општих услова предвиђених законом и : 1. завршено високо образовање  на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године  2. положен стручни испит 3. радно искуство у стуци у трајању од најмање две године Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити: 1. Кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. Оверену фотокопију дипломе о завршеном вишем обратовању 3. Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 4. Извод из МК рођених – оригинал 5. Потврду претходног послодавца о стеченом радном искуству у струци у трајању од најмање две године. Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце

Опис послова за раднo местo под 6: Врши хитан санитетски превоз пацијената; врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан; помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената; одржава, прати и води евиденцију о исправност возила и опреме у возилу;  у зависности од сложености и специфичности радног места, сложености и специфичности послова, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентом и услова рада препознају се горе наведена радна места.

Услови за радна места под 6:  Поред општих услова предвиђених законом и завршену  средње образовање (IV степен стручне спреме) - одговарајуће струке и радно искуство у трајању од најмање две године у струци. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити:

 1. Кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. Оверену фотокопију дипломе о завршеном  средњем образовању (IV степен стручне спреме) - одговарајуће струке 3. Извод из МК рођених - оригинал 4. Потврду претходног послодавца о радном искуству у струци у трајању од најмање две године на пословима возача санитетског возила 5. Важећа возачка дозвола Б, Ц  - категорије

Опис послова за раднo местo под 7: Врши пријем лекова, медицинских средстава и дијететских суплемената и других производа; проверава исправност, количину и рок употребе при пријему;спроводи адекватан начин чувања, складиштења, уређења простора и распореда лекова; спроводи дефектирање лекова, медицинских средстава и дијететских суплемената и других производа;правилно одлаже фармацеутски отпад.

Услови за раднo местo под 7: Поред општих услова предвиђених законом и завршену средњу медицинску школу – фармацеутски смер (IV степен) и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити: 1. Кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи (IV степен) – фармацеутски смер 3. Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 4. Извод из МК рођених - оригинал. Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

Опис послова за раднo местo под 8: Даје упутства пацијенту о припреми за снимање и зрачну терапију и о понашању приликом снимања;поставља пацијента у положај пожељан за снимање и зрачну терапију;припрема апаратуру и материјал потребан за снимање, односно зрачну терапију;снима пацијента, развија филм и процењује квалитета снимка;спроводи зрачну терпију;примењује одговарајуће мере заштите пацијента, заштите особља и простора и прати нежељена дејстава зрачења;обавља послове зрачног третмана за пацијенте код којих се спроводи транскутана радиотерпија, брахитерапија, радиохирургија и стереотаксична терапија као модалитет у лечењу малигних болести;  припрема пацијента и одређује адекватан положај пацијента за зрачни третман;спроводи радиотерапијске процедуре на Гама ножу и Кибернетичком ножу; у зависности од сложености и места рада, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентима препознају се горе наведена радна места

Услови за раднo местo под 8: Поред општих услова предвиђених законом и : 1. завршено високо образовање на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године .Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба  доставити: 1. Кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. Оверену фотокопију дипломе о завршеним струковним студијама- виши/струковни радиолошки техничар 3. Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 4. Извод из МК рођених – оригинал. Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце

Опис послова за раднo местo под 9 и 10: Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију, односно обавља послове у оквиру своје стручне спреме под надзором доктора медицине, специјалисте или субспецијалисте; спроводи здравствену заштиту становништва;– учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;  обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; утврђује време и узрок смрти.

Услови за радна места под 9 и 10: Поред општих услова предвиђених законом и : 1. завршено високо образовање (Медицински факултет) на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; – на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 2. положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити: 1. Кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. Оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању  - Медицинском факултету 3. Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 4. Извод из МК рођених – оригинал. Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у листу "Послови" код Националне службе за запошљавање и листу " Реч Народа ".

                Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Пожаревац, ул.Братства јединства 135, 12000 Пожаревац.

 

 

В.Д. Директора Oпште болице Пожаревац

Др   Данко Николић, специјалиста урологије    

Са подацима од: 14.01.2019.
Општа болница Суботица

На основу чланова 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл гласник РС“ бр. 106/2018),  у складу са Кадровским планом за Општу болницу Суботица за 2018. годину бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, по одобрењу Министарства здравља РС бр. 112-01-1270/2018-02 од 08.11.2018. године, директор Опште болнице Суботица, Суботица расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

Оглашава се потреба за пријем  у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом уз обавезан ПРОБНИ РАД у трајању до 3 (три) месеца  и то:

 

а) дактилограф у Одељењу за техничку припрему 1 (један) извршилац,

 

са описом послова као у Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица.

 

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови прописани Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 113/2017) и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица бр. 01-1736 од 23.03.2018.године.

Посебни услови за заснивање радног односа за наведено радно место из тачке I.а)  су :

·         средње образовање.

 

III

Уз својеручно потписану пријаву заинтересовани кандидати прилажу неоверене фотокопије :

·         Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;

 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом (преко које ће се вршити коресподенција – заказивање интервјуа са кандидатима).

IV

Комисија формирана одлуком директора ће након увида у пријаве и обављеног разговора – интервјуа са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, рангирати исте.

 

Кандидати који не дођу на интервју неће бити рангирани.

 

Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос доноси директор.

 

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове Опште болнице Суботица, Суботица.

 

Приликом заснивања радног односа кандидат који се прима у радни однос  дужан је да достави лекарско уверење и документацију наведену под III (алинеје 1-2) у оригиналу или оверене фотокопије.

 

V

Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања огласа на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица (www.bolnicasubotica.com).

 

Оглас ће бити објављен и на порталима Нациналне службе за запошљавање и на wеб страници Министарства здравља РС.

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VII

Документација приложена уз пријаву се не враћа кандидатима.

 

VIII

Резултати огласа са поуком о правном леку  ће бити објављени на wеб страници www.bolnicasubotica.com.

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

IX

Општа болница Суботица, Суботица задржава право да у току трајања или након истека рока за подношење пријава на расписани Оглас, стави ван снаге Оглас.

 

X

Пријаве се подносе лично у затвореној коверти у писарници Опште болнице Суботица, Суботица или путем препоручене поште на адресу:

 

Општа болница Суботица, Суботица,

Изворска 3

24000 Суботица,

 

са напоменом ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место ... (навести тачан назив радног места за који кандидат подноси пријаву и број и датум огласа)“.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СУБОТИЦА, СУБОТИЦА

Др сци. мед. СЛОБОДАН ПУШКАР

спец. интерне медицине - кардиолог

Са подацима од: 14.01.2019.
Општа болница Ваљево

На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач РС,  аутономна  покрајина   и  јединица  локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник РС ,,бр.1/2015)   и одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа ,  бр.ОБВ -01-11557 од  27.12.2018.године

 

Општа  болница  Ваљево  расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС

 за  пријем   у   радни  однос  на  одређено  време  до  6 месеци   ради  обезбеђења   услова  у  погледу   кадра  за  обављање  здравствене  делатности , за  радно  место

 

- медицинска  сестра /техничар   на  болничком  одељењу   за  потребе   Одсека  за  гастроентерологију   у  Служби  за  унутрашње  болести -  1  извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

*   завршена  средња  медицинска  школа , медицинска  сестра/техничар,општи  смер, IV  степен  стручне  спреме,

*  положен  стручни  испит

 

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

*  пријаву  на  оглас  са  кратком  биографијом;

* фотокопију   дипломе   о  стеченом   образовању   одговарајућег   профила;

* фотокопију   уверења  о  положеном  стручном   испиту

 * извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до промене  презимена /

 

  Рок  за пријављивање на  оглас  је  осам  дана  од  дана објављивања  огласа  у  публикацији ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

   Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

                            

Др Зоран  Ђурић, в.д. директора

                                                                                                        

 

        На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач РС,  аутономна  покрајина   и  јединица  локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник РС ,,бр.1/2015)   и одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа ,  бр.ОБВ -01-134  од   08.01.2019.године

 

Општа  болница  Ваљево  расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС

 за  пријем   у   радни  однос  на  одређено  време  до  6 месеци   ради  обезбеђења   услова  у  погледу   кадра  за  обављање  здравствене  делатности , за  радно  место

 

- возач   за  потребе   Одсека  за  превоз  и  транспорт   у  Служби  за  техничке  и  помоћне  послове   -  1  извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

*   завршена  средња   школа,  III  или  IV  степен  стручне  спреме

* возачка  дозвола  Б  категорије

 

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

*  пријава  на  оглас  са  кратком  биографијом;

* фотокопија   дипломе   о  завршеној   школи;

* фотокопија  возачке  дозволе  одговарајуће  категорије;

 * извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до промене  презимена /

 

  Рок  за пријављивање на  оглас  је  осам  дана  од  дана  објављивања   огласа  у   публикацији ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

   Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

                            

Др Зоран  Ђурић, в.д. директора

                                                                                                           

 

        На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач  РС,  аутономна  покрајина   и  јединица  локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник  РС ,,бр.1/2015)  и  одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа ,  бр.ОБВ -01-142   од   08.01.2019.године,  а  по  основу  сагласности  Комисије  за  давање  сагласности  за  ново  запошљавање  и  додатно радно  ангажовање  код  корисника  јавних  средстава, Закључак 51  број: 112-11582/2018  од   30.11.2018.године

 

                                                                 Општа  болница  Ваљево  расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС

  за  пријем   у   радни  однос   на  неодређено  време  са  пробним  радом  у  трајању  од  три  месеца , за  радно  место

 

- доктор  медицине  за  потребе   Службе  за  унутрашње  болести  -  1  извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

*   Завршен  медицински  факултет , доктор  медицине , VII/1  степен  стручне  спреме

*  Положен  стручни  испит

 

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

*  Пријаву  на  оглас  са  кратком  биографијом;

* Фотокопију   дипломе   о  стеченом   образовању  одговарајућег  профила  ;

* Фотокопију   уверења  о  положеном  стручном   испиту;

 * Извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до промене  презимена /

 

  Рок  за пријављивање на  оглас  је  осам  дана  од  дана објављивања  огласа  у  публикацији ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

   Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

 

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

 

Др Зоран Ђурић, в.д. директора

                                                                                                                        

                                                                                                               

        На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач  РС,  аутономна  покрајина   и  јединица  локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник  РС ,,бр.1/2015) , Одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа ,  бр.ОБВ -01-144  од   08.01.2019.године,а по основу  сагласности  Комисије  за  давање  сагласности  за  ново  запошљавање  и  додатно радно  ангажовање  код  корисника  јавних  средстава, Закључак 51  број: 112-11582/2018   од   30.11.2018.године

 

                                                                 Општа  болница  Ваљево  расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС

  за  пријем   у   радни  однос   на  неодређено  време  са  пробним  радом  у  трајању  од  три  месеца,  за  радно  место

 

- лабораторијски  техничар   у   дијагностици за  потребе   Одељења  за  клиничко /биохемијску  дијагностику   -  1  извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

*   завршена  средња  медицинска  школа  , лабораторијски  смер , IV  степен  стручне  спреме

*  положен  стручни  испит

 

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

*  Пријаву  на  оглас  са  кратком  биографијом;

* Фотокопију   дипломе   о  стеченом   образовању  одговарајућег  профила  ;

* Фотокопију   уверења  о  положеном  стручном   испиту;

 * Извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до промене  презимена /

 

  Рок  за пријављивање на  оглас  је  осам  дана  од  дана објављивања  огласа  у  публикацији ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

   Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

 

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

 

Др Зоран Ђурић, в.д. директора

Са подацима од: 14.01.2019.
Институт за онкологију Војводине

На основу члана 17. Статута Института за онкологију Војводине, члана 9. и 10. Колективног уговора Института за онкологију Војводине, у складу са Кадровским планом за Институт за онкологију Војводине за 2018. годину бр.112-01-200/2018-02 од 09.07.2018. године и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину ("Сл. гласник РС", бр. 61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017, 14/2018, 45/2018, 78/2018 и 89/2018) и Одлуке Директора Института за онкологију Војводине број 4/19/1-18 од 08.01.2019. године, расписује се

 

                ОГЛАС
за пријем у радни однос
на одређено време са пуним радним временом 

у трајању до 3 месеца

 

1)  Доктор медицине - 2 извршиоца

     Услови за обављање посла:

-          високо образовање из области медицине на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. Године, односно на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године,

-          стручни испит,

-          лиценца,

-          најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за онкологију Војводине на Одељењу за онколошку гастроентерохепатологију Клинике за интерну онкологију и у Дневној болници Службе поликлинике.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

 • својеручно потписану молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, е-мејл адресом и изјавом да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води кривични поступак,
 • фотокопију дипломе о завршеном факултету
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених,
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће Коморе,
 • фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Институт за онкологију Војводине.

 

Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за доношење одлуке о пријему.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање, Филијала Нови Сад, и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за конкурс за пријем на одређено време“ и називом радног места за које се конкурише, на адресу: Институт за онкологију Војводине, 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4.

 

Након расписивања огласа, а пре истека рока за предају огласа, именоваће се Комисија за пријем.

 

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију Војводине (www.onk.ns.ac.rs). Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду биће дужан да достави: доказ о општој здравственој способности; доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатитис Б; лекарско уверење као доказ о здравственој способности за заснивање радног односа на радним местима са повећаним ризиком према Акту о процени ризика Института за онкологију Војводине; уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје надлежни суд); оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик надлежне коморе Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање - М образац; и радну књижицу.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

Проф. др Зоран Радовановић,

директор Института за онкологију Војводине

Са подацима од: 11.01.2019.
Здравствена установа Дом здравља „Бачки Петровац“

На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 23. Статута Здравствене установе Дом здравља “Бачки Петровац” , на основу Кадровског плана број 112-01-200/2018-02 од дана 20.08.2018. године директор Дома здравља   р а с п и с у ј е

 

                ЈАВНИ ОГЛАС

 

                за пријем у радни однос на одређено време на период од 6 месеци на упражњено радно место са пуним радним временом:

 

ДОМАР-МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА - један извршилац

 

Кратак опис послова за радно место домар-мајстор одржавања:

-у грејној сезони водити рачуна о централном грејању

-одржавање и вршење свих ситних и крупнијих поправки

-вршење курирске службе за потребе Дома здравља

-превоз пацијената санитетским колима

 

Кандидат поред општих услова треба да испуњава и следеће посебне услове:

-завршена средња школа

-изузетно завршена основна школа са радним искуством на слични пословима најмање 6 месеци

- возачка дозвола Б категорије

 

Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање у Бачком Петровцу и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

Уз пријаву кандидат треба да приложи:

-    кратку биографију

-          фотокопију уверења о стеченом образовању

-     доказ о радном искуству у случају завршене основне школе

 

Пријава се подноси на адресу: Дом здравља “Бачки Петровац” Бачки Петровац,          ул. М. Тита 6. или лично.

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Ближе информације се могу добити на тел. 021/781-771 код правника Дома здравља.

 

 

 Директор Дома Здравља

мр сци.мед. др Ана Болдоцки Илић

Са подацима од: 11.01.2019.
Дом здравља Ћићевац

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  Република Србија , аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (  Службени гласник РС бр. 1/2015 ) у складу са Кадровским планом за 2018. годину који је донело Министарство здравља  , број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године  и Одлуке бр. 1042  од  09.11.2018. год., директор Дома здравља Ћићевац расписује

 

 

О Г Л А С
за  пријем у радни однос на одре
ђено време

ради замене привремено одсутног запосленог

 трудничко болавање, породиљско боловање и одсуство ради неге детета,

до повратка на рад

 

1.       Доктор медицине за рад на пословима доктора медицине изабраног лекара  у амбуланти Сталаћ, Одељењу за здравствену заштиту одраслих становника  , Службе за здравствену заштиту одраслих становника са хитном медицинском помоћи, кућним лечењем и стоматолошком делатношћу,  Дома здравља Ћићевац:

 

1 ( један ) извршилац са пуним радним временом

 

Опис послова: Детаљно описан у Правилнику о организацији и систематизацији Дома здравља Ћићевац.

 

Услови: Завршен Медицински факултет, VII- 1 степен стручне спреме , положен стручни испит и дозвола за рад –лиценце издате  од надлежне коморе  ( ако је кандидат  из радног односа ) или решење о упису у комору ( ако кандидат није у радном односу );

           Пријем у радни однос на одређено време извршиће се  објављивањем  огласа код Националне службе запошљавања и на сајту Министарства здравља.

          Заинтересовани кандидати за напред наведени посао уз пријаву  као доказ подносе:

-          оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету;

-          оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту;

-          оверену фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежене коморе

( ако је кандидат из радном односа) или решење о упису у комору ( ако кандидат није у радном односу )

-          кратку биографију.        

 

                    Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање, публикацијa  Послови.               Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

                      Неблаговремене и непотпуне пријаве  које нису у складу са условима овог огласа неће се разматрати.  

 

Пријаве слати на адресу: Дом здравља Ћићевац
ул.
Светог Саве  бр. 19 а
37
210  Ћићевац
или лично доставити у
писарници Дома здравља Ћићевац на истој адреси

 

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА ЋИЋЕВАЦ

ДР ЗОРАН МИЛИВОЈЕВИЋ,СПЕЦ.МЕД.РАДА
Са подацима од: 11.01.2019.
Општа болница Врбас

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС

(за пријем у радни однос на одређено време-замена за време  боловања

 

               

Општа болница Врбас примиће у радни однос:

 

 

1.       Медицинска сестра/техничар

на осталим болничким одељењима -2 извршиoцa

 

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 : Поред општих здравствених услова, на овoм раднoм месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима.У опису посла је вршење стручне помоћи при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљено редовним школовањем, те обављање потребних административних послова, као и свих послова из делокруга рада који се ставе у задатак.

 

1.       IV  степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа-општи смер,положен стручни испит и дозвола-лиценца за рад и најмање шест месеци радног искуства,

2.       Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 

-          Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,

-          Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

-          Дозволу за рад-лиценцу издату од надлежне коморе или решење о упису у комору

-          Доказ о радном искуству.

 

3.       Уговор о раду се закључује на одређено време –до повратка раднице  са боловања ради одржавања трудноће,породиљског одсуства и одсуства ради неге деета,

4.       Уговор о раду се закључује на пуно радно време;

Рок за пријаву кандидата је 8 дана.

 

                О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће директор Опште болнице Врбас.                                                                         О коначном избору кандидата одлучује директор Oпште болнице Врбас.                    Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4, Служба за опште и правне послове тел. 021/ 795-4-410, контакт особа: Драгица Ћурчић

 

 

 Директор Опште болнице Врбас
Попов др Милан

Са подацима од: 11.01.2019.
Дом здравља „Владимирци“

На основу члана 7,8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач република Србија, аутономна покрајина и локална самоуправа („Сл. Гласник РС“ бр 1/2015) ВД Директор Дома здравља „Владимирци“ из Владимираца,  расписује          

                                                   Јавни оглас

 

    За пријем у радни однос на радно место Доктора медицине-1 извршиоца Дома здравља Владимирци, на одређено време.   Радни однос се заснива на одређено време, са пуним радним временом, за рад у сменама, рад у теренским амбуланатама и рад ноћу.

Услови за пријем у радни однос, поред општих услова предвиђених законом,  су:

·         Завршен медицински факултет (VII степен стручне спреме) на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

·         Најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

·          Положен стручни испит.

·         Лиценца

·         Возачка дозвола Б категорије

 

Кандидати пријаву са фотокопијом личне карте, кратком биографијом, адресом и  контакт телефоном, као и оверене фотокопије докумената којима  доказују да испуњавају услове конкурса (диплома којом се потврђује стручна спрема, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09)) достављају у затвореној коверти поштом на адресу: Дом здравља „Владимирци“, 15225 Владимирци, Светог Саве 17, или лично у просторијама кадровске службе Дома здравља Владимирци, са назнаком:“ Пријава за конкурс“.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

Пријаве морају да буду примљене у Дому здравља најкасније осмог дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање као последњег дана рока за подношење пријава до 12 часова, без обзира на начин доставе.

Пријаве које буду примљене у Дому Здравља после истека дана и сата наведеног у овом огласу сматраће се наблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене у установи.

Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање

 

 

ВД Директора Дома здравља

Др Милена Максимовић

Са подацима од: 11.01.2019.
Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад

На основу одлуке директора Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад, број  12 од  09.01.2019. године расписује се

 

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време у оквиру уговореног броја радника

 

За радно место „доктор опште медицине“ -     1 извршилац.

Опис послова: - превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

- организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање студентске популације и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;

- ради у превентивним саветовалиштима;

- учествује у прегледима за издавање лекарских уверења:

             • за упис у средње школе и факултете;

             • за запослење;

             • за путовања у земљи и иностранству;

             • о здравственом стању на лични захтев пацијента;

 издаје и друга уверења на лични захтев пацијената

- организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе, учествује у обављању превентивних прегледа пре усељења у Установе за колективни смештај студената;

- учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);

- обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења,  одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;

- прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала;

- даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности

- учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

- планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

- у зависности од сложености и специфичности радног места, сложености и специфичности послова, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентом и услова рада, препознају се горе наведена радна места;

- обавља и друге послове из своје струке по налогу начелника службе, помоћника директора за здравствену делатност и директора и њима одговара за свој рад.

 

Радни однос  заснива се на одређено време, са пуним радним временом до повратка радника са боловања.

 

Кандидати треба да испуњавају следеће услове:

 

Стручна спрема:

                             - Високо образовање, завршени медицински факултет VII 1 степеном стручне спреме

 - на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује       високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

 - на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године..

 

Остали услови: -  стручни испит;

                             - лиценца;

                             - најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Нови Сад.

Пријаве са доказима о испуњености услова се подносе поштом или лично на адресу Завода за здравтсвену заштиту студената Нови Сад, Др Симе Милошевића 6, са назнаком „за оглас“.

Заинтересовани кандидати треба да приложе потребну докуменацију:

-          диплому о стеченом образовању,

-          потврду о положеном стручном испиту,

-          лиценцу (фотокопија)

-          потврду о радном искуству, ради доказа о испуњености услова и

-          молбу са краћом биографијом.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Кандидат који буде изабран по огласу обавезан је да оригиналну  документацију достави на увид.

 

 

Директор Завода

Маст. екон. Славица Патровић

Са подацима од: 11.01.2019.
Здравствени центар Врање

На основу члана 7. став1. тачка3. и 8. Посебног колективног  уговора за здравствене установе чији је оснивач Репбублика Србија, аутономна покрајина и јединца локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 106/2018), тачке 4. алинеје 5. Кадровског плана за Здравствени центар Врање за 2018. годину, бр.112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године, ради запошљавања на одређено време, а ради обезбеђивања услова у погледу кадра за обављање здравствене делатности у складу са одредбама Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и у другим облицима здравствене службе („Сл.гласник РС“ бр.4306.... 22/13), и  Одлуке  вд директора Здравственог центра Врање бр 01-142 од 09.01.2019. године,  др Љиљана Антић, в.д.директора Здравственог центра Врање, расписује

 

О Г Л А С

за пријем у радни онос на одређено време

 

1.        Акушерска сестра –техничар - 1 (један) извршилац, у Служби за гинекологију и акушерство, ОЈ Општа болница  Здравственог центра Врање. ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на рад  са боловања - породиљског одсудстава – одсудства са рада ради неге детета..

 

2.     Услови: IV степен стручне спреме, завршена  средња медицинска школа- смер акушерство, положен стручни испит, лиценца или решењe о упису у именик одговарајуће Коморе;

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 23. тачка 3.16. Секундарна здравствена заштита;

 

Заинтересовани кандидати подносе :

·      CV;

·      оверену фотокопију дипломе;

·      оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

·      фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме) ,

-      оверену фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће Коморе;

 

             Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Оглас ће бити објављен на web страници Министарства здравља Републике Србије и огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Врање.

             Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања   на  web страници Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас број 1"  на адресу :

Здравствени центар Врање

Улица: Јована Јанковића Лунге бр.1

17500 Врање

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ

Др Љиљана Антић

Са подацима од: 11.01.2019.
Општа болница «Ђорђе Јоановић» Зрењанин

На основу члана 24. Закона о раду (»Службени  гласник РС» бр.24/05, 61/05,  54/09, 32/13 и 75/14), члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Службени гласник  РС» бр. 106/2018),  члана 9. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга, у складу са важећим Кадровским планом Министарства здравља број:112-01-200/2018-02  од 20.08.2018. године и на основу Одлуке директора Опште болнице »Ђорђе Јоановић» Зрењанин број  01-136 од 09.01.2019. годинe расписује се:

 

О  Г  Л  А  С

             

За пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом

  – до повратка привремено одсутног запосленог

 

Расписује се јавни оглас за пријем запосленог у радни однос на одређено време са пуним радним временом  - до повратка привремено одсутног запосленог у Општу болницу  «Ђорђе Јоановић»  Зрењанин, за радно место

 

 

 1. Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима  - 1 извршилац

           За рад на одељењу Неурологије

 

Кандидати за радно место под редним бројем 1 морају поседовати IV степен стручне  спреме, завршену средњу медицинску школу – општи смер   и положен стручни испит.

       Заинтересовани кандидати треба да приложе:

-     молбу

-     CV

-     оверену фотокопију дипломе

-     оверену фотокопију  уверења о положеном стручном испиту

-   оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).

-      лекарско уверење о општој здравственој способности

-     доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)

-      доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

Рок за подношење пријава је 8  дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул. др Васе Савића 5,са назнаком «ОГЛАС»

 

 

Назначити у молби датум почетка огласа

 

Оглас важи од  10.01.2019. године до 17.01.2019. године

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.

Са подацима од: 11.01.2019.
Дом здравља „Мали Зворник“

На основу члана 24. Закона о раду („СЛ.гласник РС бр.24/05,61/05,54/09,32/13, 75/2016), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе  ( „Сл.гласник РС број 1/2015 ) , Кадровског плана за Дом здравља „Мали Зворник“ за 2018.годину  број  112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године издат од Министарства здравља Републике Србије и члана 23.  Статута Дома здравља Мали Зворник,  Директор Дома здравља „Мали Зворник“  расписује

 

О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ,до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

 

 1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ    један  извршилац – за рад у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва са хитном медицинском помоћи, кућном негом и лечењем, специјалистичко-консултативном делатношћу и лабораторијском, радиолошком и ултразвучном дијагностиком

 

УСЛОВИ : поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидат мора испуњавати и следеће услове :

-          Завршен медицински факултет

-          Положен стручни испит

-          Положен  испит за возача „Б“ категорије

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа :

-Пријаву са кратком биографијом

-оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету

-оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-извод из матичне књиге рођених

-уверење о држављанству

-фотокопију возачке дозволе

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на  web сајту Националне службе за запошљавање.

Оглас ће бити објављен на web сајту Министарства здравља Републике Србије и сајту Дома здравља „Мали Зворник“.

Пријаве се подносе на адресу : Дом здравља „Мали Зворник“ ул.Рибарска 25, 15318 Мали Зворник, сваког радног дана од 7 до 15 часова.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

Д и р е к т о р

Валентина Ристић, дипл економиста

Са подацима од: 11.01.2019.
Специјална болница за болести зависности, Београд

На основу чланова 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 106/2018.), Кадровског плана Установе и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 броj: 10323/2018 од 29.10.2018. године, расписује се

 

ОГЛАС
за пријем у радни однос:

 

1.       једног извршиоца на радном месту МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију - на неодређено време, са пуним радним временом.

 

2.       једног извршиоца на радном месту КАФЕ КУВАРИЦА/СЕРВИРКА у посебним условима рада – у стационарним установама које обављају психијатријску делатност - на неодређено време, са пуним радним временом.

 

Услови:

 

1.       За медицинску сестру –техничара: средња медицинска школа општег смера, IV степен стручне спреме, 6 месеци радног искуства, положен стручни испит, лиценца/решење о упису у именик КМСЗТС.       
Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова.


Уз пријаву приложити:

 • Кратку биографију
 • Диплому или потврду (фотокопију) завршене школе која се тражи огласом
 • Уверење (фотокопија) о положеном стручном испиту
 • Лиценца или решење о упису у именик КМСЗТС (фотокопија)

 

2.       За кафе куварицу/сервирку:-средње образовање, изузетно - основно образовање и радно искуство на тим пословима

Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова.

 

Уз пријаву приложити:

 • Кратку биографију.
 • Диплому или потврду (фотокопију) завршене школе
 • Потврда о радном искуству (у случају завршеног основног образовања)


Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља.                                      

Пријаве се подносе непосредно у управу болнице или поштом на адресу: Специјална болница за болести зависности, 11040 Београд, улица Теодора Драјзера број 44., са назнаком: „за оглас“.              

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

в.д. Директора

Прим. мр сц.мед.  Др Мира Ковачевић