Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 16.03.2018.
Здравствени центар Врање

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС“ 1/2015), члана 23.Статута Здравственог центра Врање, и Одлуке  вд директора Здравственог центра Врање бр 01-1247 од 05.03.2018.године др Драган Величковић, в.д.директора Здравственог центра Врање, расписује

 

О Г Л А С

За пријем у радни онос на одређено време

 

1.       Медицинска сестра –техничар - 1 (један) извршилац, у Служби за интерну медицину, ОЈ Општа болница  Здравственог центра Врање, ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на рад  са породиљског одсудстава – одсудства са рада ради неге детета.

2.     Услови: IV степен стручне спреме, завршена  средња медицинска школа општег смера, положен стручни испит,  лиценца;

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 23. тачка 3.14. Секундарна здравствена заштита;

 

 

           Заинтересовани кандидати подносе :

·      CV;

·      оверену фотокопију дипломе;

·      оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

·      фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме);

·      оверена фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће Коморе;

 

             Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

             Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања   на  web страници Министарства здравља Републике Србије  и  огласној табли Националне службе за запошљавање-филијала Врање.Рокови за пријем документације ће се рачунати од дан истицања на огласној табли Националне службе за запошљавање-филијала Врање.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас"  на адресу :

Здравствени центар Врање

Улица: Јована Јанковића Лунге бр.1

17500 Врање

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ

Др Драган Величковић

Са подацима од: 16.03.2018.
Институт за трансфузију крви Србије

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлуке директора Института за трансфузију крви Србије број 1468/1 од 14.03.2018. године, oбjaвљује се:

 

О Г Л А С

За пријем у радни однос на одређено време, за следеће послове

 

Техничар II1 извршиоца са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

 • ССС – IV степен ст.спреме, Средња медицинска школа (мед. или лаб. техничар)
 • Положен стручни испит

Радни однос заснива се на одређено време до шест месеци трајања, због потребе завршетка посла на прикупљању крви , чији је обим привремено повећан.

Опис посла: пункција вене у циљу конзервације крви, узимање узорака за

анализе,одређивање хемоглобина и крвних група на плочици; старање о даваоцу за

време и непосредно након давања крви; обезбеђивање техничких услова рада и др.  

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР
Др сци мед Градимир Богдановић

Са подацима од: 16.03.2018.
Завод за здравствену заштиту студената Ниш

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединице локалне самоуправе (Сл. Гл. РС бр. 1/2015), одредби Правилника о раду Завода за здравствену заштиту студената Ниш, Одлуке Директора Завода за здравствену заштиту студената Ниш бр. 584 од 12.03.2018. године, расписује се

ОГЛАС 

 за пријем у радни однос на одређено време

 

1 - акушерска сестра, број извршилаца 1, ради замене привремено одсутног радника, до  

     повратка радника са боловања;

2 - медицинска сестра- техничар општег смера , број извршилаца 1, због повећаног обима посла у            местрајању најдуже до 6 месеци;

 

за које су Законом, односно Правилником о организацији и систематизацији послова послодавца утврђени следећи услови:

Кандидати за радно место, поред општих услова предвиђених Законом морају да испуњавају и следеће услове:

-       за радно место под бројем 1 -  завршена средња медицинска школа, акушерски смер, радно искуство од најмање 1 ( једне) године на пословима акушерске сестре, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад;

-       за радно место под бројем 2 – завршена средња медицинска школа, општи смер,

              радно искуство од најмање 1 ( једне) године на пословима медицинске сестре, положен стручни испит и  

              поседовање лиценце за рад;


Заинтересовани кандидати треба да приложе:

 • Пријаву на Оглас
 • CV
 • Оверену копију дипломе о завршеном средњем образовању
 • Оверену копију Уверења о положеном стручном испиту
 • Оверену копију лиценце за рад на пословима
 • Потврду установе у којој су стекли искуство на пословима

Рок за подношење пријава је 8 дана, рачунајући од дана објављивања на сајту Министрства здравља Републике Србије.

Са пријављеним кандидатима ће се обавити разговор.

Разговор ће обавити Комисија именована Одлуком Директора Завода.

О термину и месту одржавања разговора кандидати ће бити накнадно обавештени.
Пријаве се подносе поштом или лично на адресу:

Завод за здравствену заштиту студената Ниш
Ул Катићева бр 29
18 000 Ниш,
Са обавезном назнаком „ ЗА ОГЛАС“

У молби назначити датум почетка Огласа.

Непотпуне и неблаговремене молбе неће бити разматране.

Са подацима од: 16.03.2018.
Дом здравља Дољевац

На основу чл. 7 и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна  покрајина и јединиица локалне самоуправе и одлуке директора Дома здравља „Дољевац“ из Дољеваца,  број 523 од 15.03.2018. године, расписује се

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ  ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

                 - Медицинска сестра/техничар, до повратка привремено одсутног запосленог са привремене спречености за рад преко 30 дана  -  један извршилац

            Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 1/2015) кандидати треба да испуњавју и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији радних задатака  Дома здравља “Дољевац“ из Дољевца.

                Услови за заснивање радног односа: IV степен стручне спреме - Средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит .

           Опис послова: утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака  Дома здравља “Дољевац“ из Дољевца.

            Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе:

            - оверену фотокопију дипломе о завршеној Средњој медицинској школи

            - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

            - оверену фотокопију лиценце за самостални рад у струци надлежне коморе

            - фотокопију личне карте

            - фотокопију уверења о држављанству

            - фотокопију извода из Матичне књиге рођених

            - кратку биографију

             Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од објављивања на сајту Министарства здравља.

            Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се искључиво поштом или непосредно на деловодни протокол Дома здравља ''Дољевац'', ул. Др Михајла Тимотијевића бр.6, 18410 Дољевац, у затвореној коверти са назнаком „ПРИЈАВА ЗА ОГЛАС“.

               Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

                  

 

ДОМ ЗДРАВЉА “ДОЉЕВАЦ“

ДИРЕКТОРКА

 др Весна Златановић Митић

Спец. ургентне медицине и мастер

менаџмента у систему здравствене заштите

Са подацима од: 16.03.2018.
Дом здравља Ковачица

На основу члана 23. Статута Дома здравља «Ковачица», чланова 7. – 9. Колективног уговора код послодавца Дом здравља «Ковачица», Дописа Министарства здравља Р. Србије, бр: 112-01-00237/2018-02 од 05.03.2018.г., Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број: 112-1711/2018 од 28.02.2018.г. и одлуке в.д. директора Дома здравља «Ковачица» бр: 349/18 од 14.03.2018.г., в.д. директора Дома здравља «Ковачица» расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

1. Доктор медицине – изабрани лекар у Служби опште медицине са кућним лечењем и негом - 1 извршилац, са пуним радним временом, на неодређено време;

 

Опис посла: Према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Дому здравља «Ковачица»

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове: 

За радно место из тачке 1. Огласа:

 • Доктор медицине - VII1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет и положен стручни испит и упис у Именик Лекарске коморе

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља «Ковачица» Ковачица, Штурова 42 сваког радног дана од 07:00  до 14:00  часова,  или послати препоручено поштом на адресу Дома здрављa «Ковачица», са назнаком „За оглас“. 

Уз пријаву на јавни оглас се подносе у оригиналу или овереној фотокопији:

 

-       диплома – уверење о завршеном медицинском факултету; доказ о упису у Именик Лекарске коморе; уверење о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда). 

 
Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Оглас се објављује
на веб сајту Министарства здравља Републике Србије, у публикацији «Послови» и на огласној табли  НСЗ – Испостави Ковачица и веб сајту Дома здравља «Ковачица». 

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања
у публикацији «Послови». 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.В.Д. Директора ДЗ «Ковачица»
др Предраг Винковић

Са подацима од: 16.03.2018.
Градски завод за јавно здравље, Београд

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013 и 75/2014), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 1/2015), члан 21. Статута Градског завода за јавно здравље, Београд, а у складу са Закључком 51 бр.112-1710/2018 од  28.02.2018.године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Кадровским планом за 2018.годину и Одлуке директора Градског завода број V-5-1380/1 од 13.03.2018 године, расписује се:

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

 

I

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом:

 

 

1. Један ( 1 ) извршилац на радно место РАДНИК ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ДОБАРА-СКЛАДИШТАР – Одељење за економско-финансијске послове, због повећаног обима посла до три месеца.

 

Опис посла: одговоран је за правовремену дистрибуцију добара у Заводу; дневно ажурира књигу требовања и реверса; обавља теренске послове набавке и дистрибуције добара на основу налога шефа Одсека; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима обавља и друге послове по налогу одговорног радника, шефа Одсека и начелника Одељења.

 

- Услови:

 • Средња стручна спрема;
 • познавање рада на рачунару;
 • возач Б категорије.

 

- Додатни услов:

 • Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије ( неоверене) следећих докумената:

 • диплому/уверење о звршеној средњој школи;
 • потврда или сертификат о познавању рада на рачунару;
 • фотокопија возачке дозволе;
 • извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);
 • уверење о држављанству;
 • фотокопију/очитану личну карту;
 • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

 

 

II

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

 

III

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Оглас ће такође бити објављен и на интернет порталу Министарства здравља.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу: Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Одељење за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места као и Центар односно Јединицу у којој се то радно место налази). Обавезно навести име и презиме.

Непотпун и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене податке неће се разматрати.

Достављена документа се не враћају.Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Градског завода за јавно здравље, Београд www.zdravlje.org.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.

                                                                        

 

ДИРЕКТОР ГРАДСКОГ ЗАВОДА

ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД

Проф. др Душанка Матијевић

Са подацима од: 16.03.2018.
Градски завод за јавно здравље, Београд

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013 и 75/2014), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 1/2015), члан 21. Статута Градског завода за јавно здравље, Београд, а у складу са Закључком 51 бр.112-1710/2018 од  28.02.2018.године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Кадровским планом за 2018.годину и Одлуке директора Градског завода број V-5-1379/1 од 13.03.2018 године, расписује се:

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

 

I

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом:

 

 

1. Један ( 1 ) извршилац на радно место ЛИКВИДАТОР ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА И РЕФЕРЕНТ КУПАЦА – Одељење за економско-финансијске послове, због повећаног обима посла до шест месеца.

 

Опис посла: одговоран је за исправност излазних рачуна који морају бити усклађени са Законом о ПДВ-у; прати наплату потраживања и припрема предлоге о даљим поступцима у вези са наплатом које доставља надлежнима и на основу налога спроводи потребне радње; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.

 

- Услови:

 • Економски факултет;
 • познавање рада на рачунару.

 

- Додатни услов:

 • Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије ( неоверене) следећих докумената:

 • диплому/уверење о завршеном факултету;
 • потврда или сертификат о познавању рада на рачунару;
 • извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);
 • уверење о држављанству;
 • фотокопију/очитану личну карту;
 • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

 

 

II

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

 

III

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање. Оглас ће такође бити објављен и на интернет порталу Министарства здравља. Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу: Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Одељење за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места као и Центар односно Јединицу у којој се то радно место налази). Обавезно навести име и презиме. Непотпун и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене податке неће се разматрати.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Градског завода за јавно здравље, Београд www.zdravlje.org.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.

                                                                        

                            

ДИРЕКТОР ГРАДСКОГ ЗАВОДА

ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД

Проф. др Душанка Матијевић
Са подацима од: 16.03.2018.
Дом здравља Брус

На основу члана 7-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, одлуке директора Дома здравља Брус број 113  од 13.03.2018.године, расписује се

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време

 

-          ВОЗАЧА МОТОРНИХ ВОЗИЛА ( 1 извршилац)

 

за рад у Служби опште медицине са ХМП,кућним лечењем, поливалентном патронажом и Стационаром- Одељење ХМП, са пуним радним временом, због повећаног обима посла, на временски период од 3 месеца

 

Опис послова

Обавља хитан превоз поврђених и оболелих, обавља превоз пацијената од места становања до здравстевне установе и обратно, ради у тиму са доктором и медицинском сестром – техничарем, помаже медицинској сестри приликом пружања помоћи болесницима, стара се о техничкој исправности возила које дужи, пере и одржава хигијену возила, води евиденцију о путним налозима, потрошњи горива и друге опреме за саобраћај за возило које дужи, по потреби врши превоз пацијената на хемодијализне третмане од места становања до надлежне здравтсвене установе и обратно. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и овлашћеног лекара.

 

Услови

Општи: III, IV степен стручне спреме, возачки дозвола Б категорије

Посебни: испуњеност здравствених услова

Након избора кандидата, а пре ступања на рад кандидат је у обавези да достави лекарско уверење о испуњености посебних услова за рад на радном месту возача, а у складу са  општим актом Дома здравља.

 

Заинтересовани кандидати за послове уз пријаву достављају:

-          кратку биографију

-          фотокопију дипломе о завршеном III, IV степену стручне спреме

-          фотокопију важеће возачке дозволе

 

        Документа којима се доказује испуњеност услова са кратком биографијом доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља Брус, Краља Петра Првог број 9 Брус, са назнаком „ Пријава по огласу за заснивање радног односа „ најкасније у року од 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Достављена документација се не враћа.

        Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља Брус, а изабрани кандидат биће и лично обавештен телефонским путем.

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

ДИРЕКТОР

Др Миломир Петровић

Са подацима од: 14.03.2018.
Дом здравља „Врачар“

На основу чл. 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аут. покрајна и јединица локалне самоуправе  (Сл. Гласник РС број 36/2010, 42/2010 и 1 од 06.01.2015) а у складу са Закључком 51 брoj: 112-5877/2017 од 27.06.2017. године Комисијe за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, директор доноси одлуку да се распише

 

О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на неодређено време -

са обавезним пробним радом у трајању од 6 месеци

 

 I ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА, у Служби заједничких послова 1

      извршилац, са пуним радним временом

 

II – Услови:  VII степен стручне спреме, завршен економски факултет

 

III – Опис     - прати и проучава законске прописе и нормативна акта из области

              економије, финансија и књиговодства и припрема упутства за њихово

              спровођење

                - учествује у изради  нормативних аката из области економско-

              финансијских послова

                - одговоран је за законитост примене свих финансијских

               прописа и нормативних аката Дома здравља у делокругу рада

                - прати и припрема за благовремено  извршавање финансијске и

              материјалне обавезе Дома здравља

                - одговоран је за квалитетну и стручну обраду информација, анализа и

              предлога и одлука из области економско-финансијског пословања,

              стицања, распоређивања дохотка и расподеле чистог дохотка и личних

              доходака

                - инфомрисање органа управљања по периодичном обрачуну и

              завршеном рачуну,

                - прати прописе из економске области и друге прописе из домена рада

              ове службе,           

                - прати финансијску реализацију закључених уговора

                - благовремено обавештава директора и органе управљања о свим

              проблемима везаним за област финансија

                - учествује и одговоран је за израду финансијских планова и програма

              пословања Дома здравља и њихово извршење

 

 

IV – Кандидати уз пријаву подносе:

-     Кратку биографију

-          Оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету

-          Уверење о држављанству

 

Приликом заснивања радног односа на неодређено време, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за радно место на које се прима.

 

По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћана кандидатима.

 

 

V – Рок за подношење пријава: 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља РС.

 

 

VI – Пријаве доставити на адресу:       

 

 

Дом здравља „Врачар“
 Ул. Бојанска бр.16
11 000 Београд
са назнаком „ЗА КОНКУРС“
(дипломирани економиста)
Са подацима од: 14.03.2018.
Дом здравља „Врачар“

На основу чл. 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аут. покрајна и јединица локалне самоуправе  (Сл. Гласник РС број 36/2010, 42/2010 и 1 од 06.01.2015) а у складу са Закључком 51 брoj: 112-11613/2017 од 28.11.2017. године Комисијe за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, директор доноси одлуку да се распише

О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на неодређено време,

 са обавезним пробним радом у трајању од 6 месеци

 

IПСИХОЛОГ-а у Специјалистичко – консултативној служби – 1 извршилац, са

      пуним радним временом

 

II – Услови: филозофски факултет, VII степен стручне спреме, положен стручни испит

 

III – Опис     -     испитује психолошке способности и личност радника који раде или ће

                             радити у условима штетним по здравље и даје мишљење о њиховој  

                             способности за обављање одређених послова

-          испитује специјалне способности радника чија природа посла то захтева и даје мишљење за обављање тог посла

-          испитује психосензорне способности из области чула вида и слуха и психометријски метод мерења и обраде и интерпретације и даје мишљење о томе

-          сарађује са здравственим радником у решавању социомедицинских проблема

-          спроводи мере здравствено-васпитног рада

-          обавља психолошке и дијагностичке поступке, интелектуалног развоја, неуропсихолошке поремећаје, поремећаје адаптације, психосоматских поремећаја, емоционалних односа, васпитне запуштености, појединачне, групне, индивидуалне психотерапије

-          учествује у прегледу ђака за упис у одређене школе, возача и осталих пацијената

-          обавезан је да  примењује све законске одредбе из своје области и учествује у изради документације по налогу инспекцијских и других државних органа

-          за свој рад одговара начелнику службе и директору Дома

 

IV – Кандидати уз пријаву подносе:

-          Кратку биографију

-          Оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету

-          Оверену фотокопију уверења о положеном стучном испиту

-          Уверење о држављанству

 

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат je дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за радно место на које се прима.

 

По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћeна кандидатима.

 

V – Рок за подношење пријава: 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства          здравља РС.

 

VI – Пријаве доставити на адресу:

 

 

Дом здравља „Врачар“
 Ул. Бојанска бр.16
11 000 Београд
са назнаком „ЗА КОНКУРС“
(дипломирани психолог)
Са подацима од: 14.03.2018.
Дом здравља „Врачар“

 На основу чл. 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аут. покрајна и јединица локалне самоуправе  (Сл. Гласник РС број 36/2010, 42/2010 и 1 од 06.01.2015) а у складу са Закључком 51 брoj: 112-11613/2017 од 28.11.2017. године Комисијe за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, директор доноси одлуку да се распише

О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на неодређено време,

 са обавезним пробним радом у трајању од 6 месеци

 

IДОКТОР ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ у Служби опште медицине – 1 извршилац, са   

      пуним радним временом

 

II – Услови: завршен медицински факултет, положен стручни испит, VII/1 степен

       стручне спреме

 

III – Опис:     -    врши превентивне прегледе ради дијагностике и лечења пацијената из

                             свог домена

-          као лекар првог контакта води бригу о здравственом стању популације која му гравитира

-          врши оцену радне способности и упућује пацијента на комисију и друге прегледе као и стационарно лечење

-          са тимом опште медицине даје стручно мишљење код одређених случајева у вези здравственог стања пацијента

-          спроводи мере здравствено – васпитног рада

-          обавља одређене прегледе на захтев других специјалиста а у циљу утврђивања здравственог стања пацијента

-          указује неодложну помоћ у стану болесника, по распореду рада

-          даје савете при позиву

-          обавезан је да примењује законске прописе из области рада који обавља и учествује у изради извештаја и докумената по налогу државних органа

 

IV – Кандидати уз пријаву подносе:

-          Кратку биографију

-          Оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету

-          Оверену фотокопију уверења о положеном стучном испиту

-          Уверење о држављанству

 

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат je дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за радно место на које се прима.

 

По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћана кандидатима.

 

V – Рок за подношење пријава: 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства          здравља РС.

 

VI – Пријаве доставити на адресу:                      

 

 

Дом здравља „Врачар“
 Ул. Бојанска бр.16
11 000 Београд
са назнаком „ЗА КОНКУРС“
 (доктор медицине)

Са подацима од: 14.03.2018.
Дом Здравља „Нови Београд“

У складу са чланом 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе(„Сл. гласник РС“бр.1/15)

 

ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ  БЕОГРАД“ РАСПИСУЈЕ 

 

ЈАВНИ  ОГЛАС

 

-Специјалиста офталмолог

Услови: завршен Медицински факултет,специјалиста  офталмологије, положен стручни испит.

Радни однос се заснива на одређено време до две године

 

Пријаве са кратком биографијом , адресом и контакт телефоном , као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса ( неоверене фотокопије) предају се преко писарнице Дома здравља( соба бр. 3)  на  трећем  спрату у  ул. Булевар  маршала Толбухина бр.30. Кандидати су дужни да на пријави назначе за који конкурс подносе пријаву.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа  у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља поред писарнице  на трећем спрату у ул. Булевар маршала Толбухина бр.30. Нови Београд.

Изабрани кандитат ће бити лично обавештен телефонским путем.

 

 

в.д. директора

Др Божица Новаковић

Са подацима од: 14.03.2018.
Дом Здравља „Нови Београд“

У складу са чланом7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе(„Сл. гласник РС“бр.1/15)

 

ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ  БЕОГРАД“ РАСПИСУЈЕ 

 

ЈАВНИ  ОГЛАС

 

-Специјалиста медицине рада

Услови: завршен Медицински факултет,специјалиста  медицине рада, положен стручни испит.

Радни однос се заснива на неодређено или одређено време до две године

 

Пријаве са кратком биографијом , адресом и контакт телефоном , као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса ( неоверене фотокопије) предају се преко писарнице Дома здравља( соба бр. 3)  на  трећем  спрату у  ул. Булевар  маршала Толбухина бр.30. Кандидати су дужни да на пријави назначе за који конкурс подносе пријаву.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа  у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља поред писарнице  на трећем спрату у ул. Булевар маршала Толбухина бр.30. Нови Београд.

Изабрани кандитат ће бити лично обавештен телефонским путем.

 

 

в.д. директора

Др Божица Новаковић

Са подацима од: 14.03.2018.
Дом Здравља „Нови Београд“

У складу са чланом  7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе(„Сл. гласник РС“бр.1/15)

 

ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ  БЕОГРАД“ РАСПИСУЈЕ

 

ЈАВНИ  ОГЛАС

 

-Доктор медицине

Услови:завршен Медицински факултет, уверење о положеном стручном испиту

Радни однос се заснива на одређено време до три месеца

 

-Медицинска сестра/техничар општег смера

Услови: завршена средња Медицинска школа, општег смера, уверење о положеном стручном испиту.

Радни однос се заснива на одређено време до три месеца

 

Пријаве са кратком биографијом , адресом и контакт телефоном , као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса ( неоверене фотокопије) предају се преко писарнице Дома здравља( соба бр. 3)  на  трећем  спрату у  ул. Булевар  маршала Толбухина бр.30. Кандидати су дужни да на пријави назначе за који конкурс подносе пријаву.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа  у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља поред писарнице  на трећем спрату у ул. Булевар маршала Толбухина бр.30. Нови Београд.

Изабрани кандитат ће бити лично обавештен телефонским путем.

 

 

в.д. директора`

Др Божица Новаковић

Са подацима од: 14.03.2018.
Дом здравља Ада

На основу члана 37. става 1. и става 4. тач. 1) Закона о раду,  Директор Дома  здравља Ада, дана  14.  марта 2018. године

расписује

 

О Г Л А С

за пријем

 

ДОКТОРА   СТОМАТОЛОГИЈЕ  -  НА РАДНО МЕСТО ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА

 на неодређено време, са пуним радним временом - један извршилац

 

Услови:  

 1. Стечено високо образовање на интегрисаним академским студијама,или на студијама у трајању од најмање 5 година - Стоматолошки факултет,                                       
 2. Положени стручни испит, 
 3. Лиценца за обављање послова

 Уз пријаву приложити:

 -          кратку биографију;

-          диплому или потврду о дипломирању (оверену фотокопију) завршене школе, која се тражи огласом;

-          оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту;

-          уверење о некажњавању;

-          уверење да се против кандидата не води кривични поступак;

-          оверену фотокопију лиценце

 

Молбе са неопходним документима треба доставити у року од 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Кикинда – Испостава Ада и на сајту Министарства здравља Републике Србије.  Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу ДОМ ЗДРАВЉА АДА У АДИ улице Јожеф Атила бр. 9 са  назнаком »ЗА ОГЛАС«.

 

 

ДИРЕКТОР,                                                           

Др  Балог  Андраш                                 

Са подацима од: 14.03.2018.
Општа Болница „Стефан Високи“ Смедеревска Паланка

На основу чл. 7  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“ број 1/2015) Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број 112-11613/2017 од 28.11.2017. године, дописа Министарства здравља            Број: 112-01-1495/2017-02 од 12.12.2017., 51 Број 112-859/2018 од 30.01.2018. године, дописа Министарства здравља  Број: 112-01-1621/2017-02 од 02.02.2018. године и кадровског плана Министарства здравља за Општу болницуСтефан Високи“ за 2017 године бр-112-01-505/2017-02, вд  директора Опште Болнице „Стефан Високи“ Смедеревска Паланка расписује:

 

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

За рад у Општој болници "Стефан Високи" Смедеревска Паланка  са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца

 

Сервирка

(II степен стручне спреме)  -jeдан (1) извршилац

 

     Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

 • II степен стручне спреме, завршена основна школа,

Опис послова:  Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 • пријаву на оглас са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања,
 • фотокопију сведочанства о завршеној основној школи
 • фотокопија радне књижице или други доказ о радном искуству
 • фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • фотокопија уверења о држављанству (фотокопије држављанства не сме бити старија од 6 месеци)

Хигијеничар у здравству

(II степен стручне спреме)  -јeдан (1) извршилац

 

     Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

 • II степен стручне спреме, завршена основна школа,

Опис послова:  Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 • пријаву на оглас са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања,
 • фотокопију сведочанства о завршеној основној школи
 • фотокопија радне књижице или други доказ о радном искуству
 • фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • фотокопија уверења о држављанству (фотокопије држављанства не сме бити старија од 6 месеци)

Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа на веб-страници Министарства здравља и код Националне службе за запошљавање филијала-Смед. Паланка.

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Општа болница „ Стефан Високи“ улица Вука Караџића 147, (са назнаком – пријава на оглас за радно место сервирка или хигијеничар у здравству)  или лично у писарници Опште болнице „ Стефан Високи“.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (предходно искуство о раду у здравственим установама, додатно образовање или оспособљености...)

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима као и и оверене фотокопије целокупне документације.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом,  неће бити разматране.

По завршетку
огласа предата документа се неће враћати кандидатима.

 

ВД ДИРЕКТОРА
д
р Никола Ристић

Са подацима од: 14.03.2018.
Специјална болница за плућне болести "Озрен", Сокобања

 На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

насеље Озрен бб

18230 Сокобања
расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у  радни  однос  на oдређено време ради замене привремено одсутних радника, са пуним радним временом  и то :

 

  MEДИЦИНСКA СЕСТРA-ТЕХНИЧАР ОПШТЕГ СМЕРА

-2 извршиоца-

 

Поред општих услова предвиђених законом кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

-   завршена средња медицинска школа-општи смер

-          положен стручни испит

-          лиценцa за рад у струци или решење о упису у комору медицинских сестара и здравствених техничара

 

Као доказ о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе:

-          Пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом

-          Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи-општи смер

-          Оверену  фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-          Оверену фотокопију лиценце за рад у струци или оверену фотокопију решења о упису у именик коморе.

 

Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране.

 

-          Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа, у листу "Послови" Националне службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон 018/830-927

 

-          Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама путем поште на адресу Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања насеље Озрен бб 18230 Сокобања, уз напомену "пријава на оглас за сестру " или лично у просторијама Болнице.

 

 

ВД.ДИРЕКТОР БОЛНИЦЕ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

Др. Михајло Јовановић

Са подацима од: 14.03.2018.
Специјална болница за плућне болести "Озрен", Сокобања

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

насеље Озрен бб

18230 Сокобања
расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у  радни  однос на  одређено време од 12 месеци због повећаног обима посла,  са пуним радним временом

 

-       НК радник за радно место ПОМОЋНИК ЛОЖАЧА са следећим описом посла:

-       Допрема угаљ од депоа до котларнице, помаже ложачу у ложењу и на другим пословима у котларници и извлачи шљаку коју одвoзи на депо за складиштење. Одржава лифт и чистоћу у свим просторијама у котларници и око котларнице. У летњим месецима у недостатку описаних послова обавља послове и радне задатке у оквиру техничке службе  и ради на складирању огревног материјала и одржавању круга болнице. Чисти пруге, одржава вагоне за допремање угља  и отклања шљаку. Одговоран је за исправност вагона и пруге. Употребљава мање сложене уређаје и средства за рад. За свој рад одговара ложачу и шефу техничког одсека.

 

-Поред општих услова предвиђених законом кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

-I степен стручне спреме, Нк радник

 

Као доказ о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе:

-          Пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом

-          Оверену фотокопију  сведочанста о завршеној основној школи

 

Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране.

 

-          Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа, у листу "Послови" Националне службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон 018/830-927

 

-          Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама путем поште на адресу Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања насеље Озрен бб 18230 Сокобања, уз напомену "пријава на оглас за помоћника ложача " или лично у просторијама Болнице.

 

 

ВД.ДИРЕКТОР БОЛНИЦЕ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

Др. Михајло Јовановић

Са подацима од: 14.03.2018.
Специјална болница за плућне болести "Озрен", Сокобања

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

насеље Озрен бб

18230 Сокобања
расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у  радни  однос на  одређено време од 12 месеци због повећаног обима посла,  са пуним радним временом

 

-       За радно место ВОДОИНСТАЛАТЕР  са следећим описом посла:

Одржава водоводну и канализациону инсталацију као и пароводне уређаје и инсталацију. По потреби изводи нове инсталације. Врши контролу рада плинских и кисеоничких уређаја и инсталације. Редовно замењује боце са плином и кисеоником. Обавезан је да се у свако доба одазове на позив надлежног органа или дежурне службе болнице ради отклањања евентуалних кварова. Контролише и регулише притисак паре у објектима болнице и другим објектима у кругу болнице у којима се користи пара. Требује потребни материјал и прaвда га преко радних налога. Обавља и друге послове у својој струци по налогу начелника службе. Употребљава сложене уређаје и опрему. За свој рад одговара шефу техничког одsека.

 

-Поред општих услова предвиђених законом кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

-III степен стручне спреме, водоинсталатер

- најмање једна година радног искуства на пословима водоинсталатера

 

Као доказ о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе:

-          Пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом

-          Оверену фотокопију  дипломе о завршеној школи (средња стручна спрема, водоинсталатер)

-          Потврда о стеченом радном искуству у трајању од најмање једне године на пословима водоинсталатера

 

Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране.

 

-          Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа, у листу "Послови" Националне службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон 018/830-927

 

-          Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама путем поште на адресу Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања насеље Озрен бб 18230 Сокобања, уз напомену "пријава на оглас за водоинсталатера " или лично у просторијама Болнице.

 

 

ВД.ДИРЕКТОР БОЛНИЦЕ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

Др. Михајло Јовановић

Са подацима од: 14.03.2018.
Дом здравља Раковица

На основу  члана  7 и 8  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС, број 1/12) и члана 22 Статута

 

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 БЕОГРАД

Краљице Јелене број 22

 

РАСПИСУЈЕ   ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО  ВРЕМЕ, са пуним радним временом, до повратка запослених са одсуства  у Консултативно-специјалистичкој служби:

 

-МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР – 2 ИЗВРШИОЦА

 

УСЛОВИ:   медицинска школа,  IV/1 степен стручне спреме, положен стручни испит,решење о упису у Комору, дозвола за рад (лиценца) познавање рада на рачунару (основи пакет MS office  и Windows  окружење), возачка дозвола Б категорије, пожељно радно искуство на наведеним пословима

 

КАНДИДАТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ:

-фотокопију дипломе о средњој  медицинског школи-општег смера,

-фотокопију уверења о положеном  стручном испиту,

-фотокопија дозволе за рад-лиценца издата од надлежне коморе или решење о упису у комору –уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 6 месеци,

-уверење да се против кандидата не води истрага и кривични поступак (потврду издаје суд), не старије од 6 месеци,

-фотокопија возачке дозволе Б категорије,

-кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

 

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблаворемене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Одлука о избору ће бити објављена на огласној таби поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, улица Краљице Јелене број 22, Београд.

 

ПРИЈАВЕ  СЛАТИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ:

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, улица Краљице Јелене број 22, са назнаком „ЗА ОГЛАС“

Или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица

ДИРЕКТОР

Прим др Добрила Васић

Са подацима од: 14.03.2018.
Дом здравља Раковица

На основу  члана 7-8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија и члана 22 Статута Дома здравља Раковица,

 

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 БЕОГРАД

Краљице Јелене број 22

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, до повратка запосленог са боловања у Служби за здравствену заштиту одраслих станвонка са кућним лечењем, здравственом негом и поливалентном патронажом, на радном месту

 

-ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ  -1 ИЗВРШИЛАЦ

 

УСЛОВИ: Медицински факултет, VII/1 степен стручне спреме, стручни испит, решење о упису у комору, дозвола за рад (лиценца), познавање рада на рачунару, пожељно радно искуство на наведеним пословима.

 

КАНДИДАТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ:

-фотокопија дипломе о завршеном  Медицинском факултету,

-фотокопија уверења о положеном стручном испиту,

-фотокопија Решења о упису у Лекарску комору или фотокопије дозволе за рад-лиценце,

-уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 6 месеци

-уверење да се против кандидата не води истрага и  кривични поступак, ( уверење издаје суд) не старије од 6 месеци,

-кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

 

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблаворемене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информације и провере стручног знања  који су важни  за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, улица Краљице Јелене број 22, Београд.

ПРИЈАВЕ  СЛАТИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ:

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, улица Краљице Јелене број 22, са назнаком „ЗА ОГЛАС“

Или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

ДИРЕКТОР

Прим др Добрила Васић

Са подацима од: 14.03.2018.
Дом здравља Раковица

На основу  члана  7 и  8  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС, број 1/12)   Закључка  51 број: 112-859/2018 од 30. јануара  2018. године, Комисије за давање сагласноти за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и члана 22 Статута

 

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 БЕОГРАД

Краљице Јелене број 22

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ,  у Служби за здравствену заштиту одраслих становнике са кућним лечењем, здравственом негом и поливалентном патронажом, на радном месту

 

-ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ  -2 ИЗВРШИОЦА

 

УСЛОВИ: Медицински факултет, VII/1 степен стручне спреме, стручни испит, решење о упису у комору, дозвола за рад (лиценца), познавање рада на рачунару, пожељно радно искуство на наведеним пословима.

 

КАНДИДАТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ:

-фотокопија дипломе о завршеном  Медицинском факултету,

-фотокопија уверења о положеном стручном испиту,

-фотокопија Решења о упису у Лекарску комору или фотокопије дозволе за рад-лиценце,

-уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 6 месеци

-уверење да се против кандидата не води истрага и  кривични поступак, ( уверење издаје суд) не старије од 6 месеци,

-кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

 

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблаворемене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информације и провере стручног знања  који су важни  за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, улица Краљице Јелене број 22, Београд.

ПРИЈАВЕ  СЛАТИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ:

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, улица Краљице Јелене број 22, са назнаком „ЗА ОГЛАС“

Или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

ДИРЕКТОР

Прим др Добрила Васић

Са подацима од: 14.03.2018.
Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107- 2291  од 13.03.2018.год., Здравствени центар расписује

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

 

           ОЈ Дом здравља Пожега

 

1.       Доктор  медицине  - 1 извршилац  

         

Услови за заснивање радног односа

·         За радно место доктор медицине – VII степен стручне спреме-завршен медицински факултет  и положен стручни испит

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

 

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

-           Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише

-          Оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем факултету

-          Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту

-          Кратку биографију

                        

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић 

Са подацима од: 14.03.2018.
Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице  0107 бр 2289  од            13.03.2018.год.,а на основу Закључка 51 број 112-859/2018 од 30.01.2018.године   Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Кадровског плана Здравственог центра Ужице за 2017.годину број 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017.године, Здравствени центар расписује

ОГЛАС

О пријему у радни однос на  неодређено време

        

        ОЈ  Дом здравља Сјеница

 

1.       Доктор медицине   - 1 извршилац

 

          Услови за заснивање радног односа

 

·         За радно место доктора медицине  VII степен стручне спреме- завршен медицински факултет и положен стручни испит

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

 

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

-           Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише

-          Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућем факултету

-          Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту  

-          Кратку биографију

                       

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић
Са подацима од: 14.03.2018.
Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр 2249 од   13.03.2018  год., Здравствени центар Ужице расписује

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

             

            ОЈ Дом здравља Бајина Башта

1.       Доктор  медицине - 1 извршилац

 

           ОЈ Дом здравља Пријепоље

1.       Доктор  медицине   - 1 извршилац

          

Услови за заснивање радног односа

·         За радно место доктора медицине – VIIстепен стручне спреме,завршен  медицински факултет   и положен стручни испит

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

-           Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише

-          Оверену фотокопију дипломе о  завршеном  одговарајућем  факултету

-          Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту

-          Кратку биографију 

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић

Са подацима од: 14.03.2018.
Институт за ментално здравље, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (''Сл. гласник РС'' бр. 1/2015.), члана 22. Статута, а на основу Сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-859/2018 од 30.01.2018. године, директор Института за ментално здравље дана 07.03.2018. године доноси одлуку о расписивању

 

Јавног огласа

за пријем у радни однос:

 

 1. На неодређено време, са пуним радним временом, за послове:

-       ДОКТОР МЕДИЦИНЕ – 1 извршилац

     Услови:

-       завршен Медицински факултет – VII/1 степен стручности

-       положен стручни испит

-       лиценца Лекарске коморе Србије


 Заинтересовани кандидати уз пријаву на јавни оглас,  подносе:
                      -     радну биографију,

-       фотокопију дипломе о завршеној школи,

-       фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

-       фотокопију лиценце или решења о упису у именик Лекарске коморе Србије ,

-       извод из матичне књиге рођених и

-       уверење о држављанству.

 

Тражена документа се подносе у неовереним фотокопијама , с тим што је изабрани кандидат дужан да у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору достави документа у оригиналу или у овереним фотокопијама.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Института за ментално здравље www.imh.org.rs и неће се достављати учесницима јавног огласа.

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве доставити на адресу:  Институт за ментално здравље, Београд,  Палмотићева 37,

са назнаком: ''За јавни оглас'' или предати лично код

пословног секретара ( I спрат, соба бр.3).

                                                               

                                                                                

Д и р е к т о р

Института за ментално здравље

Проф. др Душица Лечић Тошевски

Са подацима од: 14.03.2018.
Институт за ментално здравље, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (''Сл. гласник РС'' бр. 1/2015.), члана 22. Статута, а на основу Сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-859/2018 од 30.01.2018. године, директор Института за ментално здравље дана 07.03.2018. године доноси одлуку о расписивању

 

Јавног огласа

за пријем у радни однос:

 

 1. На одређено време, за замену дипломираног правника коме мирују права и обавезе из радног односа због именовања на функцију, са пуним радним временом, за послове:

-       ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ – 1 извршилац

     Услови:

-       завршен правни факултет – VII/1 степен стручне спреме

-       знање рада на рачунару;

-       искуство на истим или сличним пословима

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на јавни оглас,  подносе:
                      -     радну биографију,

-       фотокопију дипломе о завршеној школи,

-       потврда о радном исккуству

-       извод из матичне књиге рођених и

-       уверење о држављанству.

 

Тражена документа се подносе у неовереним фотокопијама , с тим што је изабрани кандидат дужан да у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору достави документа у оригиналу или у овереним фотокопијама.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Института за ментално здравље www.imh.org.rs и неће се достављати учесницима јавног огласа.

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве доставити на адресу:  Институт за ментално здравље, Београд,  Палмотићева 37,

са назнаком: ''За јавни оглас'' или предати лично код

пословног секретара ( I спрат, соба бр.3).

                                                                                                                                                

Д и р е к т о р

Института за ментално здравље

Проф. др Душица Лечић Тошевски

Са подацима од: 14.03.2018.
Општа болица „Свети Лука“ Смедерево

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија („Службени гласник РС“ бр.36/2010) , у складу са Кадровским планом Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево за 2013.год. и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Опште болице „Свети Лука“ Смедерево  ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО Улица Кнез Михаилова бр.51 11300 Смедерево расписује

О Г Л А С
за пријем

 1.   ЈЕДНЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА, са средњом стручном спремом – општи смер, на одређено време, са пуним радним временом, рад у сменама, за рад на одељењу за оториноларингологију, положеним стручним испитом, до повратка мед. сестре са боловања

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
-
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
-
оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме,

- оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

- лиценцу или решење о упису у комору,

- ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

 

- Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево, Ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену "Пријава на оглас", са навођењем радног места за које се конкурише.

- Уколико кандидат има e-mail адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о  резултату конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/240-725.

в.д. директора
Опште болнице „ Свети Лука „ Смедерево
прим. мр сци. др мед. Ненад Ђорђевић

Са подацима од: 14.03.2018.
Специјална болница за психијатријске болести Нови Кнежевац

На основу чл. 7. Посебног колективног Уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС” бр. 1/2015), Кадровског плана Специјалне болнице за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац бр. 112-01-505/2017-02, од 15.05.2017. године и чл. 4. став 1. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (“Сл. гласник РС” бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015), расписује се:

 

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

На пословима куварице један извршилац на одређено време, са пуним радним временом, због замене  привремено одсутне запослене, до повратка исте са боловања.

 

                Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду, кандидати треба да испуњавају услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац и то:

 - III степен стручне спреме, КВ кувар

 - радно искуство од 6 месеци

 

Кандидати су обавезни да уз пријаву, која садржи биографију, доставе:

- оверену фотокопију дипломе о школској спреми,

- доказ о радном искуству и

- обичну неоверену фотокопију личне карте;

 

Рок за достављање пријаве кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови” Националне службе за запошљавање и wеб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Обавештење о избору кандидата кандидатима ће бити достављено у року од 30 дана од дана доношења одлуке о избору.

Пријаве се достављају на адресу:

Специјална болница за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 85, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком “за оглас за пријем у радни однос”, или лично предати у правну службу Специјалне болнице.

 

 

Специјална болница за психијатријске болести

“Свети Врачеви” Нови Кнежевац

В.Д. Директор

Миловановић др Јован, психијатар

Са подацима од: 14.03.2018.
Зaвод за јавно здравље Врање

На основу чл. 22 Статута Зaвода за јавно здравље Врање, члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл.РС 1/15), члана 4 став 1 Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава(„Сл.гл.РС број 59/2015) и Одлуке в.д.директора број 05-1074/18-05 од 06.03.2018.године, расписује се

О Г Л А С

за пријем у радни однос:

1.  На одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка и то следећег кадра:

 

-          Лабораторијски  техничар – 1 извршилац

 

Услови:

-завршена средња Медицинска школа, лабораторијски техничар

-положен стручни испит

-поседовање лиценце за рад

-најмање 6 месеци радног искуства у области јавног здравља

 

Опис послова: према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ЗЗЈЗ Врање.

·         Заинтересовани  кандидати су дужни да поред пријаве на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и контакт адресом доставе и:

- Очитане податке са личне карте

-Оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;

-Оверену фотокопију уверења о држављансту РС (не старијег од  6 месеци);

-Уверење надлежног Основног и Вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 месеци);

-Уверење Министарства унутрашњих послова да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци);

-Оверену фотокопију дипломе

–Оверену фотокопију лиценце надлежне коморе или решење о продужењу лиценце, и оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-Доказ о радном искуству.

 

 

2.    На одређено време у трајању од једне године због повећаног обима посла и то следећег кадра:

 

-          Виши санитарни техничар – 1 извршилац

 

Услови:

-завршена Виша медицинска школа  одсек санитарни

-положен стручни испит

-поседовање лиценце за рад

 

Опис послова: према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ЗЗЈЗ Врање.

·         Заинтересовани  кандидати су дужни да поред пријаве на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и контакт адресом доставе и:

- Очитане податке са личне карте

-Оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;

-Оверену фотокопију уверења о држављансту РС (не старијег од  6 месеци);

-Уверење надлежног Основног и Вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 месеци);

-Уверење Министарства унутрашњих послова да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци);

-Оверену фотокопију дипломе

–Оверену фотокопију лиценце надлежне коморе или решење о продужењу лиценце, и оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

 

 • Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање у публикацији  „Послови“
 • Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља.
 • Пријаве на оглас доставити у затвореној коверти  правној служби Завода за јавно здравље Врање, или поштом на адресу: Јована Јанковића Лунге бр. 1, 17500 Врање, са назнаком „Пријава на оглас“.
 • Кандидати који не буду изабрани биће обавештени у складу са Законом.
 • Приложена конкурсна документација кандидатима који нису изабрани биће враћена заједно за обавештењем о избору кандидата.
 • Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре закључења Уговора о раду биће дужан да достави лекарско уверење о општој здравственој способности.
 • Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

в.д.директора
др Светлана Стојановић

Са подацима од: 14.03.2018.
Дом здравља Апатин

На основу одредаба  члана 5. Колективног уговора за Дом здравља Апатин а у вези са Кадровским планом за Дом здравља Апатин за 2017. годину број: 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године и одлуке в.д. директора о потреби заснивања радног односа са новим запосленим бр. 01-155/18. oд 13.03.2018. године, в.д. директора Дома здравља Апатин расписује  

 ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос na одређено време  

 

1.      Доктор медицине – 1 (један) извршилац са пуним радним временом, на одређено време  због повећаног обима посла у трајању најдуже до 3 (три) месеца, за рад у Служби Хитне медицинске помоћи  Дома здравља Апатин 

 

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

-          Завршен медицински факултет

-          Положен стручни испит

     

Пријаве на оглас се могу поднети лично у секретаријату Дома здравља Апатин, Нушићева бб, Апатин,  сваког радног дана од 08  до 13 часова,  или послати препоручено поштом на адресу: Дом здрављa Апатин, Апатин, Нушићева бб  са назнаком „За оглас“.

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију и потврду о радном искуству (уколико га имају).

Уз пријаву се подносе: оверена фотокопија дипломе – уверења о завршеној школи и доказ о положеном стручном испиту.

Овера фотокопије докумената не сме бити старија од 6 месеци.

  

Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Сомбор, организациона јединица Апатин и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

Оглас остаје отворен 8 дана и важи до 21. 03. 2018.. године.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

В.д.  Д и р е к т о р а;

Јелић др Ивана

Са подацима од: 14.03.2018.
Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“ бр. 36/2010 и бр.01/2015), Одлуке  број 694/II Спец.болнице за церебралну парализу и развојну неурологију и члана 21. Статута,  директор Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију расписује

 ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

 Спремачица,   на  неодређено време, 1   (jедан)   извршилац,  са пуним радним временом,  уз пробни рад од 3 месеца

    

           Потребна стручна спрема и услови за обављање послова: ПК или НК радник.

           Радно искуство: 6 месеци

 

Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе фотокопије: дипломе о завршеној школи, извод из матичне књиге рођених, доказ о радном искуству (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). 

Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове на које се прима,  потврда да се против лица не води судски поступак као и потврду о  неосуђиваности.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

Пријаве са потребном документацијом достављају се на адресу: Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд, Сокобањска 17а – Правна служба.


Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања oгласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“ .

 

                                                                                                                                                                         

ДИРЕКТОР

Др Мирјана Бошковић

Са подацима од: 14.03.2018.
Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“,бр.1/2015), члана 23. став 1.тачка 4, Статута Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“, у складу са Закључком 51 број 112-11613/2017 од 28.новембра 2017.године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних срeдстава, директор Клиничко-болничког центраДр Драгиша Мишовић-Дедиње“, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА РАДНА МЕСТА

                                                                               

      1.Доктор медицине специјалиста опште хирургије,рад на неодређено време, (1 извршилац )    

      2.Доктор медицине специјалиста урологије,рад на неодређено време, ( 1 извршилац )

      3.Доктор медицине субспецијалиста кардиологије,рад на неодређено време, (  1 извршилац )

    

     Опис радног места под 1. -  доктор медицине специјалиста опште хирургије

                                                                  

         Обавља дијагностичко-терапијске послове своје специјалности и одговара за њих; по налогу управника Клинике, ради у свим организационим деловима исте у оквиру дежурства или сменског рада; прати и примењује најновија медицинска достигнућа у оквиру своје струке и стечене специјализације; води историје болести и другу прописану медицинску документацију; пише оперативни извештај у складу са законом и другим прописима, односно Међународном класификацијом болести; учествује у обучавању лекара на специјализацији и клиничких лекара; за свој рад одговара начелнику одељења - шефу одсека.

 

    Опис радног места под 2.-  доктор медицине специјалиста урологије

 

       Обавља дијагностичко-терапијске послове своје специјалности и одговара за њих; по налогу управника Клинике ради у свим организационим деловима исте у оквиру дежурства или сменског рада; прати и примењује најновија медицинска достигнућа у оквиру своје струке, односно стечене специјализације; води историје болести и другу прописану медицинску документацију; пише оперативни извештај у складу са законом и другим прописима, односно Међународном класификацијом болести; учествује у обучавању лекара на специјализацији и клиничких лекара; за свој рад одговара начелнику одељења - шефу одсека.

 

     Опис радног места под 3.-   доктор медицине субспецијалиста кардиологије

      

       Обавља најсложеније дијагностичко -терапијске и консултативне послове из области своје струке и стечене субспецијализације и одговара за њих; предлаже увођење нових медицинских метода и поступака; непосредно ради на стручном усавршавању лекара на специјализацији и клиничких лекара; води историје болести и другу прописану медицинску документацију; за свој рад одговара начелнику одељења.

 

     Услови под 1.-   доктор медицине специјалиста опште хирургије 

 

   - Медицински факултет,

   - Специјалистички испит (VII2 степен);

  - 1 година радног искуства у струци;

  - Знање страног језика;

  -Рад на рачунару (Мс офис пакет, интернет)                                                                                                        


       Услови под 2.-   доктор медицине специјалиста урологије 

 

           - Медицински факултет,

           - Специјалистички испит (VII2 степен);

           - 1 година радног искуства у струци;

           - Знање страног језика;

           - Рад на рачунару (Мс офис пакет, интернет )

        

       Услови под 3.-   доктор медицине субспецијалиста кардиологије 

            

            -  Медицински факултет,

            -  субспецијалистички испит (VII2 степен);

            -  Обученост за рад у ангиосали

            -  1 година радног искуства у струци;

            -  Знање страног језика;

             - Рад на рачунару (Мс офис пакет, интернет)

 

         Уз пријаву заинтересовани кандидати за радна места под 1 и 2 подносе следеће доказе о испуњености услова: оверена копија дипломе,оверена копија дипломе о специјалистичком испиту ,решење о издавању лиценце или решење о упису у регистар надлежне коморе, а кандидат за радно место под редним бројем 3 уз наведене доказе прилаже и оверену копију дипломе о положеном субспецијалистичком испиту и доказ о обучености за рад у ангиосали.

       

          Пријаву са наведеним доказима доставити на адресу; КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“,Хероја Милана Тепића бр 1, или лично Архиви Установе,Ул.Јована Мариновића бр. 4, у року од 8   дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ и на сајту Министарства здравља.

 

Са подацима од: 14.03.2018.
Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“

     На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“,бр.1/2015), члана 23. став 1.тачка 4, Статута Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“, у складу са Закључком 51 број 112-11613/2017 од 28. новембра 2017.године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних срeдстава, директор Клиничко-болничког центраДр Драгиша Мишовић-Дедиње“, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА РАДНА МЕСТА

 

 1.Виша медицинска сестра-техничар,односно струковна медицинска сестра - техничар  рад на неодређено време  (2 извршиоца)

2.Спремачица, рад на неодређено време (2 извршиоца)

             

Опис радног места под 1:
Виша медицинска сестра – техничар,односно струковна медицинска сестра –техничар
(VI1 степен)

             

            Обавља најсложеније послове здравствене неге болесника, односно, најсложеније дијагностичко-терапијске процедуре у складу са садржином рада Клинике; води медицинску документацију неопходну за увид у здравствени статус болесника; учествује у спровођењу здравствено-васпитног рада и едукацији средњих медицинских сестара-техничара; обавља и остале послове своје струке у оквиру сменског рада по налогу главне медицинске сестре-техничара одељења – надзорне медицинске сестре-техничара одсека, којој одговара за свој рад.

     

  Опис радног места под 2: - Спремачица ( I степен )

                                                                             

            Ради на одржавању хигијене болесничких соба, као и других радних и помоћних просторија Клинике или Болнице; одржава хигијену санитарних просторија; избацује отпадни материјал из болесничких јединица, комунални и медицински отпад; води евиденцију о чишћењу просторија; обавља и друге послове у оквиру делокруга рада спремачице, по налогу медицинске сестре-техничара; за свој рад одговара главној медицинској сестри-техничару Клинике или Болнице.

 

  Услови радног места под 1:

 

-Виша медицинска школа (VI1 степен)

 односно Висока струковна школа

-Стручни испит

-Рад на рачунару (Мc офис пакет,интернет )

 

 Услови радног места под 2:


-Основна школа (I  степен)

 

                За радно место под 1 заинтересовани кандидати подносе следеће доказе о испуњености услова; оверену копију дипломе о завршеној Вишој медицинској школи односно Високој струковној школи; оверену копију уверења о положеном стручном испиту;решење о издавању лиценце;краћу биографију са пропратним писмом.

                Уз пријаву заинтересовани кандидати за радно место под 2 подносе следеће доказе о испуњености услова; оверена копија дипломе о завршеној Основној школи.

 

               Пријаву са наведеним доказима доставити на адресу; КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“,Хероја Милана Тепића бр 1, или лично Архиви Установе,Ул.Јована Мариновића бр. 4,у  року од 8 дана од дана објављивања у листу „ Послови“ и на сајту Министарства здравља.

Са подацима од: 14.03.2018.
Градски завод за јавно здравље Београд

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013 и 75/2014), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 1/2015), члан 21. Статута Градског завода за јавно здравље, Београд, а у складу са Закључком 51 бр.112-1710/2018 од  28.02.2018.године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Кадровским планом за 2018.годину и Одлуке директора Градског завода број V-5-1290/1 од 08.03.2018 године, расписује се:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

I

1. Један ( 1 ) извршилац на радно место ПРАЉА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ПОСУЂА Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, због повећаног обима посла у трајању до три месеца.

 

- Опис посла: врши прикупљање и прање лабораторијског посуђа и прибора; дистрибуира чисто и осушено лабораторијско посуђе; одржава чистоћу ормана и полица за реагенсе; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима; обавља и друге послове по налогу главног техничара Лабораторије, шефа Одсека и начелника Лабораторије.

- Услови:

 • Основна школа;

·         ПК радник.

 

- Додатни услов:

 • Претходно радно искуство на сличним пословима ће се сагледати као предност.

 

 - Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије (неоверене) следећих докумената: