Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 26.05.2017.
Општа болница „Др Лаза К. Лазаревић“, Шабац

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 1/2015) и члана 23. Статута Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац, у складу са  Закључком 51 Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 3929/2017 од 05.05.2017. године и Обавештењем Министарства здравља Републике Србије број 112-01-491/2017-02 од 09.05.2017. године, директор Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“  Шабац, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено време

 

1.         Дипломирани фармацеут – један извршилац са пуним радним временом, на неодређено време;

Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

- завршен  фармацеутски факултет -  VII1  степен,

- положен стручни испит.

    

 

 

Кандидати су обавезни да попуне пријаву на оглас на обрасцу који је прописала Општа болница „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац, а који се може преузети у управи Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“  Шабац лично или на web site Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац www.bolnica015.org.rs.

 

Уз пријаву се обавезно подносе: оверена фотокопија дипломе о завршеном образовању, доказ о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да није покренута истрага и да оптужница није ступила на правну снагу (уверење суда).

 

Овера фотокопије докумената не сме бити старија од 6 месеци.

 

Кандидати имају право уз пријаву да доставе и друге доказе за које сматрају да могу бити од утицаја на вршење избора по овом огласу.

 

Оглас се објављује у листу „Глас Подриња“, на огласној табли НСЗ – Филијала Шабац, на огласној табли Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац, web site Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац  и web site Министарства здравља Републике Србије.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања у листу „Глас Подриња“.

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници (соба број 11) Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац, Попа Карана 4, Шабац, сваког радног дана од 07 до 15 часова, или послати препоручено поштом на адресу Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац са назнаком „За оглас“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Са подацима од: 26.05.2017.
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад

На основу Одлуке број 1307 од 11.05.2017. године, директор Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, расписује

 

 

 

О  Г  Л  А  С

 

 

за пријем у радни однос на одређено време, до повратка запосленe са боловања, са пуним радним временом, са пробним радом од три (3) месеца:

 

-         Једног (1) извршиоца: медицинска сестра-техничар на Одељењу васкуларне и грудне хирургије Службе опште дечје хирургије Стационара Клинике за дечју хирургију.

 

 

Опис посла:

-спроводи негу болесника

-брине се о пријему, нези и отпусту болесника

-даје терапију и прати болесника на дијагностичке претраге

-узима и шаље материјал на лабораторијске анализе

-ради и друге послове из свог делокруга а по налогу непосредног руководиоца

-учествује у сменском раду

-за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу, главној сестри Клинике и Института

 

 

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

1.     Да поседује средњу стручну спрему IV степен завршену средњу медицинску школу, смер педијатријска сестра-техничар или медицинска сестра техничар

2.     Положен стручни испит

3.     Лиценца за рад

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-Диплому о завршеној средњој медицинској школи

-Уверење о положеном стручном испиту
-Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе
 или Решење о упису у именик Коморе
-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци

- Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци

- Доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца)

-Кратку биографију (Curriculum Vitae - CV), са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте.

 

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком:  „Пријава на оглас за пријем  медицинске сестре-техничара на Одељењу за васкуларну и грудну хирургију.
       

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

  

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:

Проф.др Јадранка Јовановић-Привродски

 

Са подацима од: 26.05.2017.
Институт зa вирусoлoгиjу, вaкцинe и сeрумe „Toрлaк”

На основу члана 131. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РСброј 107/2005, 72/2009, 88/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013, 93/2014, 96/2015 и 106/2015) и члaнa 22. Стaтутa Институтa зa вирусoлoгиjу, вaкцинe и сeрумe Toрлaк”, а у вези са члановима 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 1/2015), директор Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ објављује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Тачка 1.

 

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, следећег кадра:

 

1.     Сарадник за епидемиолошке послове - 1 извршилац,

 

Тачка 2.

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. овог Огласа су прописани Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – одлука УС) и Изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ брoj 854/1 oд 06.03.2017. године.

 

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. су:

 

VII степен стручне спреме

                Медицински факултет, са специјализацијом из области  епидемиологије,

познавање рада на рачунару:

                MS Office 2003 и све новије верзије (Word, Excel, Power Point, Outlооk),

                програми за манипулацију PDF фајловима,

                програми за израду дијаграма,

познавање енглеског језика

 

Опис послова:

 

·         прати епидемиолошку ситуацију у вези заразних болести које се могу спречити употребом лекова из производног програма Института „Торлак“ у земљи и иностранству, обухват имунизацијом, функционисање система „хладног ланца“ до установа у којима се спроводи имунизација и др.

·         пружа информације здравственим радницима и широј јавности о питањима и проблемима везаним за имунизацију и спровођење програма имунизације,

·         обавља послове теренске епидемиологије када је то потребно,

·         прегледа и тумачи пријављене нежељене догађаје или реакције,

·         прегледа све периодичне извештаје о безбедности за све хумане лекове (PSUR), планове управљања ризиком (RMP) и детаљни опис система фармаковигиланце (DDPS),

·         комуницира са надлежним установама и лекарима који спроводе имунизацију у земљи и иностранству,

·         осмишљава и учествује у спровођењу студије за постмаркетиншко праћење лекова,

·         учествује у изради дела регистрационе документације (Модул 5  Common Technical Document формата (у даљем тексту: CTD)), који се односи на клиничка испитивања за све хумане лекове,

·         спроводи имунизацију запослених у Институту (тетанус, хепатис Б, грип) и води картоне имунизације у складу са законодавством у Републици Србији у области имунизиције,

·         врши припрему политике и плана здравствене заштите запослених у Институту,

·         врши активни епидемиолошки надзор у програму ерадикације полиомијелитиса у Републици Србији кроз евиденцију и обраду података пријава о појави акутне флакцидне парализе, у сарадњи са Институтом за јавно здравље Србије ″Др Милан Јовановић Батут″,

·         организује и учествује у раду комисије за интрахоспиталне инфекције Института „Торлак“, која припрема План, Програм и Стручно методолошко упутство за заштиту интрахоспиталних инфекција, усклађујући их са постојећим прописима уз обуку запослених у сагласности са претходно наведеном документацијом,

·         према потреби учествује у свим осталим активностима које се односе на рад организационе јединице,

·         ради у склопу тимова које одређује директор Института,

·         подноси извештаје о раду непосредном руководиоцу,

·         прати и рад усклађује са законском регулативом Европске Уније, The International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (у даљем тексту ICH), European Medicines Agency (у даљем тексту EMA) и важећом законском регулативом и стандардима у Републици Србији,

·          прати законску регулативу и стручну литературу која му омогућава да успешно извршава наведене послове,

·         доставља одговорном лицу за фармаковигиланцу податке неопходне за израду периодичних извештаја о безбедности лекова,

·         обавља и друге послове по налогу непосредног и/или вишег руководиоца,

·         за свој рад одговоран је Шефу Одсека за регулаторне послове и фармаковигиланцу.

 

Тачка 3.

 

Уз пријаву се у оригиналу или овереној фотокопији подносе следећа документа:

 • Диплома о стеченом образовању,
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Фотокопија личне карте,
 • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- meil адресом.

 

Тачка 4.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за опште правне послове Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“.

 

Тачка 5.

 

Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос ће обавити разговор ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата.

 

Тачка 6.

 

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, на wеb страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs) и на сајту www.infostud.com.

 

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа.

 

Тачка 7.

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 8 (осам) дана од дана истека рока за подношење пријава.

 

Тачка 8.

 

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:

Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“

Војводе Степе број 458, 11 000 Београд

са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос“

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Др Вера Стоиљковић

Са подацима од: 26.05.2017.
Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања

 На основу члана 7-9  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе (Сл.гласник РС број 1/15), Кадровског плана Специјалне болнице за интерне болести  Врњачка Бања број  112-01-00550/2013-1 од 11.04.2013.год., Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање  код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС број 119/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15), Инструкције за укључивање запослених у апликацију запослених који обављају послове за потребе РФЗО-а у склaду са Одлуком Владе о максималном броју и важећим кадровским планом  за здрaвствену установу, Одлуке о измени и допуни одлуке о максималном броју запослених нa неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби,  систему Аутономне покрајне Војводине и систему локалне самоуправе  (Сл.гласник РС број 22/16), дописа Министарства здравља РС број 112-01-590/16-02 од 25.06.2016.год. и одлуке директора Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бањаброј  729/17 од  11.05.2017.год., расписује се:

 

                                                                            ОГЛАС

                                                       ЗА  ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

-специјалисти интерне медицине -1 (један) извршилац, са пуним радним временом, на неодређено време  са пробним радом у трајању од два месеца.

 

Опис посла специјалисте интерне медицине

Преглед, обрада и лечење болесника на болничком одељењу, у оквиру своје специјалности, обављање  консултативних прегледа на захтев  основне и примарне здравствене заштите, упућивање болесника на  друге консултативне прегледе и на стационарно лечење, анализа здравственог стања болесника лечених у болници и заједно са примарно-основном здравственом заштитом израђује предлоге програма мера здравствене заштите, учествује у здравственом васпитању  и просвећивању, у едукацији здравствених радника у свом тиму, организује посао у својој радној јединици, ради на унапређењу дијагностичких, терапеутских и превентивних поступака, по потреби иде у пратњу пацијента, даје стручна мишљења код одређених случајева болести и повреда, обавља и друге послове у оквиру своје специјалности, као и друге послове по налогу претпостављених и директора.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду (Сл.гласник РС број 24/05,61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),  кандидат мора да испуњава и посебне  услове:

- VII1 степен стручне спреме: завршен медицински факултет и положен специјалистички испит из интерне медицине.

 

Пожељне и амбиције, знања вештине или искуство у руковођењу због могућности обављања послова руководиоца различитих нивоа.

 

Предвиђен је пробни рад у трајању од два месеца.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

-уверења о држављанству (оригинал или оверену копију, не старију од шест месеци);

-потврду  да није осуђиван;

-оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском  факултету;

-оверену фотокопију уверења односно дипломе о положеном специјалистичком испиту из интерне медицине

-копију извода из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме;

-европски CV на српском језику.

 

Пријаве са докуметанцијом  доставити  лично или препоручено на  адресу: Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања, ул. 8.Марта 12, 36210 Врњачка  Бања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Рок за подношење пријава  је  15 дана од дана објављивања огласа у новинама  Националне службе за запошљавање Послови”.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација.

 

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које је заснива радни однос.

 

Оглас ће бити oбјављен у новинама  Националне службе за запошљавање  “Послови”

и сајту Министарства здравља РС.

 

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана  истека рока

за пријаву кандидата.Кандидати који не буду примљени могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

За све информације можете се обратити на телефон 036/613-450.

 

 

Директор

Специјална болница за интерне

болести Врњачка Бања

Слађана Брковић, дипл.економиста

Са подацима од: 26.05.2017.
Општа болница Ваљево

На основу Члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( ,,Сл.гласник РС ,,бр.1/2015), дописа Министарстава здравља бр.112-01-491/2017-02 и Одлуке директора о расписивању јавног огласа бр.ОБВ -01-4127  од  22.05.2017.год.

 

Општа болница Ваљево расписује

ОГЛАС

 

за пријем у радни однос на неодређено време ,са пробним радом у трајању од три месеца,са пуним радним временом за

радно место

-доктор специјалиста патолошке анатомије –VII/1 ссс,  за потребе Одељења за патолошко анатомску,патолошко хистолошку и цитолошку дијагностику  Опште болнице Ваљево– 1 извршилац

 

Услови за пријаву кандидата на оглас:

-Завршен Медицински факултет,VII степен стручне спреме

-Положен стручни испит

-Положен специјалистички испит из патолошке анатомије

 

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом;

-Фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила;

-Фотокопију уверења  о положеном стручном испиту

-Фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту

 

          Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,, код Националне службе за запошљавање.

          Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Пријаве са документацијом доставити на адресу:

Општа болница Ваљево

Одељење за правне,кадровске и административне послове

Ул.Синђелићева бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове........................

(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)

 

 

Др Зоран Ђурић, вд  директора

Са подацима од: 26.05.2017.
Општа болница Ваљево

На основу Члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( ,,Сл.гласник РС ,,бр.1/2015), дописа Министарстава здравља бр.112-01-491/2017-02 и Одлуке директора о расписивању јавног огласа бр.ОБВ -01-4129  од   22.05.2017.год.

 

Општа болница Ваљево расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у радни однос на неодређено време ,са пробним радом у трајању од три месеца,са пуним радним временом за

радно место

 

-доктор специјалиста неурологије  VII/1 ссс или доктор медицине-VII ссс,  за потребе Службе неурологије  Опште болнице Ваљево– 1 извршилац

 

Услови за пријаву кандидата на оглас:

За доктора специјалисту неурологије:

-Завршен Медицински факултет,VII степен стручне спреме

-Положен стручни испит

-Положен специјалистички испит из неурологије

 

За доктора медицине:

-Завршен медицински факултет, VII степен стручне спреме

-Положен стручни испит

 

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом;

-Фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила;

-Фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-Фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту из неурологије (за спец.неурологије)

 

          Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,, код Националне службе за запошљавање.

          Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

 

Пријаве са документацијом доставити на адресу:

Општа болница Ваљево

Одељење за правне,кадровске и административне послове

Ул.Синђелићева бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове........................

(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)

 

 

Др Зоран Ђурић, вд  директора

Са подацима од: 26.05.2017.
Општа болница Ваљево

На основу Члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( ,,Сл.гласник РС ,,бр.1/2015), дописа Министарстава здравља бр.112-01-491/2017-02 и Одлуке директора о расписивању јавног огласа бр.ОБВ -01-4128 од 22.05.2017.год.

 

Општа болница Ваљево расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у радни однос на неодређено време ,са пробним радом у трајању од три месеца,са пуним радним временом за

радно место

 

-доктор медицине-VII ссс,  за потребе Службе опште хирургије  Опште болнице Ваљево– 1 извршилац

 

Услови за пријаву кандидата на оглас:

-Завршен Медицински факултет,VII степен стручне спреме

-Положен стручни испит

 

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом;

-Фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила;

-Фотокопију уверења о положеном стручном испиту

 

          Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,, код Националне службе за запошљавање.

          Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

 

Пријаве са документацијом доставити на адресу:

Општа болница Ваљево

Одељење за правне,кадровске и административне послове

Ул.Синђелићева бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове........................

(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)

 

 

Др Зоран Ђурић, вд  директора

Са подацима од: 26.05.2017.
Општа болница Ваљево

На основу Члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( ,,Сл.гласник РС ,,бр.1/2015), дописа Министарстава здравља бр.112-01-491/2017-02 и Одлуке директора о расписивању јавног огласа бр.ОБВ -01-4125  од  22.05.2017.год.

 

Општа болница Ваљево расписује

ОГЛАС

 

за пријем у радни однос на неодређено време ,са пробним радом у трајању од три месеца,са пуним радним временом за

радно место

-виша медицинска сестра техничар –VI ссс,  за потребе Одељења онкологије са палијативном негом Службе за унутрашње болести  Опште болнице Ваљево– 1 извршилац

 

Услови за пријаву кандидата на оглас:

-Завршена Виша медицинска школа ,VI степен стручне спреме

-Положен стручни испит

 

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом;

-Фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила;

-Фотокопију уверења  о положеном стручном испиту

 

          Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,, код Националне службе за запошљавање.

          Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Пријаве са документацијом доставити на адресу:

Општа болница Ваљево

Одељење за правне,кадровске и административне послове

Ул.Синђелићева бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове........................

(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)

 

 

Др Зоран Ђурић, вд  директора

Опште болнице Ваљево

Са подацима од: 26.05.2017.
Општа болница "Свети Лука", Смедерево

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија („Службени гласник РС“ бр.36/2010) , у складу са Кадровским планом Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево за 2013.год. и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Опште болице „Свети Лука“ Смедерево

 

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО

Улица Кнез Михаилова бр.51

11300  Смедерево

расписује

О Г Л А С

за пријем

 

1.               ЈЕДНОГ САНИТАРНОГ ТЕХНИЧАРА, са  IV степеном стручне спреме, положеним стручним испитом, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог, са пуним радним временом, за рад у одељењу за епидемиолошки надзор, ДДД послове, хигијену, третман инфективног отпада и прање и пеглање рубља, до повратка на рад запосленог

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:

- пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

- оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме,

- оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

- лиценцу или решење о упису у комору,

- поседовање возачке дозволе „Б“ категорије 

- ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

- Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници  Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево,  или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево Ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену "пријава на оглас" са навођењем радног места за које се конкурише.

- Уколико кандидат има e-mail адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о  резултату конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/240-725.

 

В.д.директора

Опште болнице „ Свети Лука „ Смедерево

Прим. мр сци. др мед. Ненад Ђорђевић

Са подацима од: 26.05.2017.
Здравствени центар Зајечар

На основу чл.7. став 2. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (»Сл.гласник РС« бр.01/2015) у складу са Кадровским планом ЗЦЗ, директор Здравственог центра Зајечар расписује

 

О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на одређено време

 

 

1.     1 (једне) више медицинске сестре-техничара, на одређено време са пуним радним временом за рад у Општој болници у Зајечару у Служби опште хирургије, до повратка запослене са боловања

 

2.     1 (једне) медицинске сестре-техничара, на одређено време са пуним радним временом за рад у Општој болници у Зајечару у Служби опште хирургије, до повратка запослене са боловања

 

 

                                УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

 

                Под 1: - VI степен - завршена виша медицинска школа и положен стручни испит;

                Под 2: - IV степен - завршена медицинска школа и положен стручни испит;

 

                                Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:

-        оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,

-        уверење о положеном стручном испиту,

-        извод из матичне књиге рођених-венчаних,

-        биографију са адресом, телефоном.


            Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

            Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

                                                                                                Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања .

 

 

В.Д.  Д И Р Е К Т О Р,

Др Станислав Тадић

Са подацима од: 26.05.2017.
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.1/2015) и Одлуке дирктора Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-6095/2 од 24.05.2017. године, директор Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ –Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

                Оглашава се пријем у радни однос  на одређено  радно време,  са пуним радним временом, ради замене привремено одсутног  запосленог, до повратка на рад са  боловања  за следеће послове:

 

 

·          РЕЦЕПЦИОНЕР...................................................................1 извршилац

 

Опис послова:

 

 • Прима, легитимише, евидентира и према датом распореду врши смештај гостију у капацитетима Института;
 • Пружа све потребне информације корисницима услуга, како смештених у објектима Института, тако и осталих заинтересованих;
 • Прима приспелу пошту и друге пошиљке за госте и пацијенте Института и исту доставља упућеним;
 • Прима и издаје кључеве од болесничких соба и осталих радних просторија Института;
 • Прима и евидентира пропуснице за изнете ствари, власништва Института из објекта;
 • За случај сумње у посетиоца дужан је да истог легитимише;
 • Ради и на телефонској централи;
 • За време рада у другој и трећој смени обавезан је да врши обилазак стационара ради безбедности истог;
 • Обавезно је да константно буде на радном месту и исто не сме да напусти без замене;
 • За време рада обавезан је да носи прописану униформу;
 • Ради и друге послове из свог домена по налогу директора и непосредног руководиоца;
 • За свој рад непосредно одговара директору и непосредном  руководиоцу

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацикју “Нишка Бања“ Ниш од 21.07.2016. године бр.03-9591/1.

 

-завршена  туристичка школа, електротехничка школа, електротехничка школа за инсталације и расхладне уређаје, машинска школа, гимназија, правно-биротехничка школа,  економска школа - економски техничар, текстилна школа -текстилни техничар,  IV степен стручне спреме.

               

       Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе следећа документа:

 

                -Диплома о завршеној  некој од наведених школа: туристичкој школи, електротехничкој школи, машинској школи, гимназији, правно - биротехничкој школи, економској школи, текстилној школи;

                -Лична карта;

                -Извод из матичне књиге рођених;

                -Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

 

             Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

               

                Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

             Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

 

                Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

 

                Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу-Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место Рецепционер - замена за боловање“.

 

                Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић

Са подацима од: 26.05.2017.
Специјалнa болницa за рехабилитацију „Русанда“, Меленци

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 1/2015), члана 6. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци (бр. 2419 од 27.07.2015. год) и одлуке о потреби заснивања радног односа број: 3081 од 25.05.2017. године, Специјалнa болницa за рехабилитацију „Русанда“  Меленци расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

На одређено време, за период од 2 године, због повећаног обима послова,  на пословима:

 

 ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР

 

 ШИФРА РАДНОГ МЕСТА: Г010800

 

II УСЛОВИ:

-               VII -1 степен стручне спреме или стечено високо образовање на мастер академским студијама другог степена,

-               завршен економски факултет,

-               знање енглеског језика.

 

II ОПИС ПОСЛОВА:

-               врши евиденцију састанака, рокова и обавеза директора;

спроводи странке према протоколу,

-               врши пријем и контактирање пословних партнера и странака,

-               води коресподенцију за потребе директора, прима и шаље дневну обичну и е – mail пошту и доставља је организационим јединицама и води евиденцију о томе,

-               води рачуна да руководиоци, запослени, клијенти и пословни партнери установе правовремено добију потребне информације, важне за одржавање добрих интерних односа,

-               у договору са директором заказује пословне састанке,

-               према упутствима директора пише пословне дописе и писма, попуњава различите формуларе, обрасце и сл,

-               води деловодни протокол и регистар улазно – излазне документације општег деловодника и деловодника директора,

-               обавља административне послове за потребе Управног и Надзорног одбора и других органа установе, од припреме материјала за седнице, вођења и обраде записника и одлука и њихове дистрибуције,

-               врши одлагање, евиденцију и чува акта Управног и Надзорног одбора и других органа болнице,

-               обавља и друге  послове из делокруга свог рада по налогу координатора правних, кадровских и административних послова,

-               обавља и друге послове по налогу директора Болнице.

 

IV ОДГОВОРНОСТ:

-               за свој рад одговаран је директору Болнице и координатору правних, кадровских и административних послове.

 

 

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у овереној фотокопији.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин.

 

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Служби за опште и правне послове.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

В.Д.  Директора,

Мр сц. мед. др Ћулибрк Зорица

 

Са подацима од: 26.05.2017.
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.1/2015) и Одлуке дирктора Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-6036/2 од 24.05.2017. године,дате сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (преко10%) Закључком 51 број 112-3930 / 2017 од 27. априла 2017. године, за период од 01. маја 2017. године до 31. августа 2017. године,  директор Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ –Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

 

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

                Оглашава се пријем у радни однос  на одређено радно време, до 31.08.2017. године,  са пуним радним временом, због повећаног обима посла, за следеће послове:

 

·          ПОМОЋНИ   РАДНИК........................................................................1  извршилац

 

 

Опис послова:

 

§   Помаже приликом транспорта веша од вешераја до стационара и обрнуто;

§   Носи и доноси потрошни материјал за потребе одсека;

§   Ради на утовару и истовару робе и материјла за потребе Института;

§   Одговоран је за одржавање хигијене око објекта Института;

§   Ради и друге физичке послове по потреби,  по налогу непосредног руководиоца;

§   Ради и друге послове из оквира одељења по налогу директора и руководиоца стационара;

§   За свој рад непосредно одговара директoру Института и непосредном руководиоцу.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацикју “Нишка Бања“ Ниш од 21.07.2016. године бр.03-9591/1.

 

-завршена Основна школа I, степен стручне спреме.

               

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у фортокопији следећа документа:

 

-Диплома о завршеној Основној школи, I степен стручне спреме;

                -Лична карта;

                -Извод из матичне књиге рођених;

                -Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

 

                Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

               

                Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

                Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

 

                Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

 

                Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу-Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место Помоћни радник“.

 

                Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић

Са подацима од: 26.05.2017.
Здравствени центар Врање

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС“ 1/2015), члана 23. Статута Здравственог центра Врање, и Одлуке  в.д. директора Здравственог центра Врање бр 01-2089 од 23.05.2017.године др Драган Величковић, в.д.директора Здравственог центра Врање, расписује

 

О Г Л А С

За пријем у радни онос на одређено време

 

1.    Медицинска сестра –техничар – општи смер- 1 (један) извршилац, у Служби за здравствену заштиту радника  ОЈ Дом здравља Здравственог центра Врање, због замене привремено одсутног радника  до повратка  на рад са мировања радног односа.

Услови: IV степен стручне спреме, завршена  средња медицинска школа одговарајућег смера, положен стручни испит; 

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 23. тачка 2.16. Примарна здравствена заштита;

 

           Заинтересовани кандидати подносе :

·      CV;

·      оверену фотокопију дипломе;

·      оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

·       фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати       на девојачко презиме);

·      оверена фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће Коморе;

 

             Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

             Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања   на  web страници Министарства здравља Републике Србије и огласној табли Националне службе за запошљавање-филијала Врање. Рокови за пријем документације ће се рачунати од дан истицања на огласној табли Националне службе за запошљавање-филијала Врање.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за оглас"  на адресу :

Здравствени центар Врање

Улица: Јована Јанковића Лунге бр.1

17500 Врање

 

 

 В.Д. ДИРЕКТОРА

ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ

Др Драган Величковић

 

Са подацима од: 26.05.2017.
Дома здравља "Вељко Влаховић", Врбас

На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр.24/2005; 61/2005; 54/2009; 32/2013 и 75/2014), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 1/2015), члана 23. Статута Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Врбас за 2013. годину, број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, Директор Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас дана 24.05.2017. године расписује:

 

 

ОГЛАС

 

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 

1.

 

Оглашава се пријем у радни однос са пуним радним временом на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ      ( до повратка стално запосленe са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета ):

 

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА у Служби за здравствену заштиту деце, школске деце и жена, Одељењу за здравствену заштиту предшколске  деце -  1 (један) извршилац

 

Опис послова:

- врши стручну помоћ при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је  

  оспособљена  редовним школовањем;

- обавља потребне административне послове;

- ради и друге послове из делокруга свога рада;

- за свој рад непосредно је одговорна начелнику службе и директору Дома здравља.

 

 

2.

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. овог члана су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005; 61/2005; 54/2009; 32/2013 и 75/2014) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, број 385 од 14.03.2016. године.

 

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1.  су :

 

-  IV степен стручне спреме;

-  Средња медицинска школа,смер –педијатријска сестра;

-  положен стручни испит за звање педијатријска сестра.

 

 

3.

 

 

Као доказ о испуњености услова кандидат уз молбу за пријем у радни однос треба да достави :

 

-   пријаву на оглас;

- оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи, смер - педијатријска сестра;

-  оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту за педијатријску сестру;

-   кратку биографију.

 

4.

 

 

Приликом заснивања радног односа из тачке 1. изабрани кандидат дужан је да достави:

 

-  лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за који се заснива радни однос;

-  уверење да се против њега не води истрага или кривични поступак (уверење издаје суд);

-   лиценцу за педијатријску сестру.

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року,са њим се неће засновати радни однос.

 

5.

 

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос.Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељeње за правне послове Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас.

 

6.

 

 

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Врбас, web страници Министарства здравља Републике Србије ( www.zdravlje.gov.rs), као и на web страници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас ( www.dzvrbas.co.rs ).

Рок за подношење пријаве је  8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на web страници Министарства здравља.

 

7.

 

 

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас (www.dzvrbas.co.rs).

 

8.

 

Пријаве се подносе лично на писарници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, Палих бораца 20 радним даном од 7.00-15.00 сати или путем поште на адресу: Дом здравља „Вељко Влаховић“ Врбас,Палих бораца 20, 21460 Врбас са назнаком „ Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место педијатријска сестра у Служби за здравствену заштиту деце, школске деце и жена“.

 

 

ОГЛАС ВАЖИ ОД 24.05.2017. ГОДИНЕ

( ДО 01.06.2017. ГОДИНЕ)

 

 

Непотпуне,неблаговремене као и пријаве са неодговарајућом документацијом неће бити разматране.

 

 

ДИРЕКТОР

др Јасмина Асси

специјалиста ургентне медицине

Са подацима од: 26.05.2017.
Општа болница "Студеница", Краљево

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 1/2015) и Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр. 6-469  од  24.05.2017.  године,  Општа болница "Студеница " Краљево расписује

 

О   Г   Л   А   С

За пријем у радни однос  на неодређено време са пуним радним временом:

 

1.     Служба за физикалну медицину и рехабилитацију – два виша физиотерапеута

2.     Служба  за ортопедију са трауматологијом – једна медицинска сестра у смени

3.     Слузба за анестезију са  реаниматологијом – једна медицинска сестра у смени

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

1.     VI степен стручне спреме - Висока здравствена школа струковних студија – струковни физиотерапеут или виша медицинска школа – виши физиотерапеут,  положен стручни испит.

 

2.     VI степен стручне спреме - Висока здравствена школа струковних студија - струковна медицинска сестра или виша медицинска школа општег смера и положен стручни испит.

 

3.     VI степен стручне спреме -  Висока здравствена школа струковних студија - струковна медицинска сестра, виша медицинска школа општег смера или виша медицинска школа – виши анестетичар и положен стручни испит.

 Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

-          оверену фотокопију  дипломе о завршеној школи;

-          оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-          извод из матичне књиге рођених;

-          кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове  Опште болнице"Студеница" Краљево.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима и оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или фотокопију решења о упису у именик одговарајуће коморе ( ако кандидат није у радном односу). У супротном, са њим неће бити закључен уговор о раду.


Пријаву са документацијом доставити на адресу:
Општа болница "Студеница" Краљево (Одсек за кадровске послове) - Југ Богданова 110. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

В.Д. ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

"СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО

Мр сци мед др Зоран Мрвић, спец.дечије хирургије и дечије урологије

Са подацима од: 26.05.2017.
Дом здравља „Дољевац“, Дољевац

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 1/15),  члана 21. Статута Дома здравља “Дољевац” Дољевац,  Уговора са Туристичком организацијом општине Дољевац бр. 1036 од 24.05.2017. године и Одлуке директорке Дома здравља број 1038 од  25.05.2017. године, Дом здравља ''Дољевац'' Дољевац, расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време у трајању до 15.09.201
7. године, са пуним радним временом , и то

 

- 1 доктора медицине у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва са кућним лечењем и медицинском негом, хитном медицинском помоћи  и санитетским превозом


Услови за заснивање радног односа на наведеним пословима:

1.     Да поседује VII степен  стручне спреме - завршен Медицински факултет –

        занимање доктор медицине

2.     Положен стручни испит

3.     Поседовање важеће лиценце за рад

4.     Потребно је познавање рада на рачунару  и поседовање возачке дозволе „Б“ категорије

 

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

              -  Кратку биографију (CV и мотивационо писмо), са адресом, контакт телефоном,

                  e- mail адресом
              
-   Диплому о завршеном факултету

              -   Уверење о положеном стручном испиту

 -   Лиценцу за рад

              -   Извод из матичне књиге рођених или венчаних (ако је кандидат променио презиме)

              -   Доказ о положеном возачком испиту

              -   Лекарско уверење 

 

Послови се обављају са пуним радним временом.

 
Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака  Дома здравља ''Дољевац'' Дољевац.

 
Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), достављају се на адресу: Дом здравља ''Дољевац'' Дољевац, ул. Др Михајла Тимотијевића бр.6, 18410 Дољевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља.
На разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.
Непотпуне и неблаговремене  пријаве  неће се разматрати.


ДИРЕКТОРКА

ДОМА ЗДРАВЉА „ДОЉЕВАЦ“
др Весна Златановић-Митић

Са подацима од: 26.05.2017.
Дом здравља Суботица

На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС 1/2015), члана  5. и 6. Колективног уговора за Дом здравља Суботица бр. 01-457 од 19.02.2015 године а  у складу са Кадровским планом за Дом здравља Суботица за 2017. годину бр. 112-01-505/2017-02 од  15.05.2017. године,  директор Дома здравља Суботица расписује

О Г Л А С 

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ради замене запослених на дужем одсуству због боловања, породиљског одсуства или неплаћеног одсуства са пуним радним временом, следећих кадрова:

а) медицинска сестра техничар  -  2 извршиоца

 

II

                Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013, 75/2015) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Суботица бroj 01-638630.12.2015. године.

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке (I) медицинска сестра техничар  су:

·        I V степен стручне спреме,

·        Завршена средња медицинска школа и стечено звање  медицинска сестра техничар,

·        положен стручни испит и

·        лиценца.

 

III

 

                Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:

 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
 • Уверење о положеном стручном испиту за здравствене раднике;
 • лиценца
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- meil адресом.

 

IV

                Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V

                Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Кадровска служба Дома здравља Суботица.

VI

                Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Суботица и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља Суботица (www.domzdravlja.org.rs).

                Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

VII

                Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Суботица. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

                Контакт телефон 024/600-736

VIII

                Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:

Дом здравља Суботица,    24000 Суботица , ул. Петефи Шандора 7.

са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове- радно место ... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.
                Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

ДИРЕКТОР

ДОМА ЗДРАВЉА  СУБОТИЦА

Др Мила Богдановић Дујмић, пнеумофтизиолог

Са подацима од: 26.05.2017.
Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут”

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 1/2015)  и одлуке в.д. директора Института бр. 2476/1 од 17.05.2017. године, Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”, са седиштем у улици Др Суботића бр. 5, 11000 Београд, расписује оглас за обављање следећих послова у Одсеку за испитивање воде за пиће, рекреацију и отпадних вода Одељења лабораторија за екотоксикологију Центра за  хигијену и хуману екологију Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

 

 

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК

на одређено време, до 2 (две) године, са пуним радним временом, због повећаног обима посла

1 извршилац

 

Опис послова и радних задатака:

Сарађује са Одсеком за логистику, одсецима у Одељењу, у дефинисању радних задатака при испитивању  узорака. Ради анализе, суперанализе, експертизе, издавање извештаја и мишљења о резултатима испитивања. Учествује у екстерној међулабораторијској провери параметара испитивања  квалитета и здравствене исправности узорка. Рукује одређеном мерном опремом. Усавршава и уводи валидацију биолошких метода испитивања по параметрима. Учествује у стручним комисијама и експертским групама у изради законских прописа и прати стручна достигнућа из своје делатности. Учествује у едукацији  кадрова у Одсеку  и  спроводи  едукацију  кадрова на последипломским студијама. Обавља друге послове и задатке из делокруга рада Одељења, као и друге послове по налогу шефа Одељења.

 

 

Услови:

-          завршен Биолошки факултер са научним или истраживачким звањем из области хидробиологије или хидроекологије

-          знање једног светског језика и познавање рада на рачунару (Word, Excel)

-          без обзира на радно искуство

-          организационе способности

 

Пријаве и CV слати на e-mail:
prijava@batut.org.rs

или на адресу Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”, Др Суботића бр. 5,

11000 Београд

са назнаком: ЗА КОНКУРС – САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК – ОДСЕК ЗА ИСПИТИВАЊЕ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ, РЕКРЕАЦИЈУ И ОТПАДНИХ ВОДА

 

Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије

Са подацима од: 26.05.2017.
Општа болница Суботица

На основу члана 6 Колективног уговора код Опште болнице Суботица, Суботица бр.01-5707 од 17.09.2015. године,  у складу са Кадровским планом за Општу болницу Суботица за 2013. годину бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, по одобрењу Министарства здравља РС бр. 112-01-491/2017-02 од 09.05.2017. године, в.д. директора Опште болнице Суботица, Суботица расписује

 

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

Оглашава се потреба за пријем  у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом уз обавезан ПРОБНИ РАД у трајању од 3 (три) месеца за радно место :

 

а)  помоћни радник за техничке послове  у Одељењу за хигијенско-санитарну безбедност

      – 1  (један) извршилац;

 

       Опис послова:

 

·       врши транспорт непокретних болесника са Ургентног одељења до Ртг, лабораторије или у случају пријема, у Службу - Одељење,

·       врши транспорт са одељења на ртг или у случају премештаја у другу службу - одељење,

·       обавља транспорт умрлих из служби-одељења на патологију,

·       чисти и дезинфикује траснспортере, носила и колица,

·       воде радне листе о извшеним пословима,

·       води рачуна о опреми за рад,

·       о свим евентуалним уоченим недостацима хитно обавештава непосредног руководиоца, главну сестру и начелника службе - одељења,

·        врши одношење и доношење нестерилног материјала на стерилизацију,

·       придржава се добијених упустава у вези заштите на раду и обавезни су користити заштитну опрему,

·       обавља чишћење и одржавање саобраћајница, зелених површина, олука, сливника и одношење  дворишних отпадака и свих врста немедицинског отпада,

·       врши изношење медицинског отпада са одељења,

·       обавља пресељење одељења, истовар робе, као и друге физичке послове за потребе Опште болнице,

·       врши пренос терета са ручним виљушкаром и превоз терета радном машином (трактором) у кругу Опште болнице,

·       обавља земљане радове и разне послове преношења материјала и ствари,

·       по потреби обавља и послове радника за припрему и дистрибуцију болничког веша (5.2.9.4.),

·       одговоран је за квалитетно и благовремено извршавање поверених му задатака у складу са Законом,

·       обавља послове и у сменском раду,

·       за свој рад одговара шефу одељења.

 

 

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови прописани Законом о раду РС („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица бр: 01-485 од 25.01.2016. године (пречишћен текст).

Посебни услови за заснивање радног односа за наведено радно место из тачке I.а. су :

 

 

·          Основна школа.

 

III

Уз пријаву – молбу (обавезно садржи број и датум огласа) кандидати прилажу копије следеће документације:

 

·         Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;

 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и е- маил адресом (преко које ће се вршити коресподенција – заказивање интервјуа са кандидатима).

Решењем в.д. директора формирана је Комисија која ће на основу увида у приспелу документацију пријављених кандидата исте рангирати  на основу обављеног разговорa - интервјуa са њима.

 

Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос доноси в.д. директора на основу извештаја Комисије.

 

IV

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које су примљени и документацију (диплома, уверење о положеном стручном испиту и извод из матичне књиге венчаних) у оригиналу или оверене фотокопије.

 

V

Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања огласа на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица (www.bolnicasubotica.com).

 

Оглас ће бити објављен и на порталима Нациналне службе за запошљавање и на wеб страници Министарства здравља РС.

 

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

VII

Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима.

 

 

VIII

Резултати огласа ће бити објављени на wеб страници www.bolnicasubotica.com.  

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

 

IX

Општа болница Суботица, Суботица задржава право да у току трајања или након истека рока за подношење пријава на расписани Оглас, стави ван снаге Оглас.

 

 

 

X

Пријаве се подносе лично у писарници Опште болнице Суботица, Суботица или путем препоручене поште на адресу:

 

Општа болница Суботица, Суботица,

Изворска 3

24000 Суботица,

 

са напоменом ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место ... (навести тачан назив радног места за који кандидат подноси пријаву и број и датум огласа)“.

 В.Д. ДИРЕКТОРА

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СУБОТИЦА, СУБОТИЦА

Др сци. мед. СЛОБОДАН ПУШКАР

спец. интерне медицине - кардиолог

Са подацима од: 26.05.2017.
Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр 5239 од  23.05.2017.год., Здравствени центар расписује

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због

Боловања

 

           ОЈ Општа болница Пријепоље

 

1.          Доктор  медицине  ................................................................................................. 1 извршилац

 

           ОЈ Општа болница Ужице Истурено одељење у Сјеници

 

1.        Доктор  медицине .................................................................................................... 1 извршилац              

 

           

          

Услови за заснивање радног односа

 

·          За радно место доктора медицине- VII степан стручне спреме,завршен медицински факултет и положен стручни испит

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

 

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

-            Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише

-           Оверену фотокопију дипломе о  завршеном  одговарајућем факултету

-           Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту

-           Кратку биографију 

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић 

 

Са подацима од: 26.05.2017.
Општа болница Пожаревац

На основу  члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл.Гласник РС1/2015), члана 22. Статута Опште болнице  Пожаревац, в.д. директора  Опште болнице Пожаревац доноси одлуку да се  распише

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

 

1.     Једног (1) магационера  за рад у Одсеку  јавних набавки Опште болнице Пожаревац, на одређено време са пуним радним временом, ради замене привремено одсутне запослене, због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, до њеног повратка

 

Опис послова за радно место под 1: Прима материјал и робу, контролише достављене количине и неслагања пријављује шефу одсека; прима тербовања и поступа по њима; води потребну документацију о улазу и излазу робе из магацина; води картице за робу и материјале у магацину и исте предаје на књижење; води магацинску и другу робу и материјале; води рачуна о истеку рока употребе робе и материјала; ради и друге послове по налогу непосредног руководиоца

Услови за радно место под 1: Поред општих услова предвиђених законом,  завршену средњу школу (IV степен)  одговарајуће струке. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити: 1. Кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школу (IV степен)  одговарајуће струке 3. Извод из МК рођених оригинал или оверена фотокопија.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у листу "Послови" код Националне службе за запошљавање  и листу " Реч Народа ".

                Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Пожаревац, ул.Братства јединства 135, 12000 Пожаревац.

 

 

В.Д. Директора Oпште болице Пожаревац
  Др   Данко Николић, специјалиста урологије
Са подацима од: 26.05.2017.
Дом здравља Сента

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 1/2015) директор Дома здравља Сента др Шурјан Густав, у предмету одлучивања о расписивању јавног огласа, дана 23.05.2017. године доноси

 

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА

 

за пријем у радни однос на следеће радно место:

 

1.     Једна (1) медицинска сестра – техничар, на одређено време, због повећаног обима посла, са пуним радним временом, у Служби хитне медицинске помоћи

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом.

Потпуним пријавом сматра се пријава која садржи:

 

-          пријаву на оглас са кратком биографијом

-          уверење о држављанству

-          оверену фотокопију дипломе о завршеној Средњој медицинској школи - смер медицинска сестра – техничар (IV степен стручне спреме)

-          оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

 

Пожељно је познавање мађарског језика од стране кандидата.

 

Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана.

Kандидат је дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности за рад.

Пријаве треба послати на адресу: Сента 24400, Бошка Југовића број: 6.

Ближе информације о јавном огласу могу се добити код: Референта за радне односе, Нађ Каролине, тел. 0628066855

 

Директор Дома здравља Сента

др Шурјан Густав

Са подацима од: 24.05.2017.
Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса", Београд

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду, члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од 03. 09. 2015. године, расписујем следећи:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

4 медицинске сестре-техничара за рад на одређено време ради замене привремено одсутних запослених, са пуним радним временом и пробним радом од 3 месеца

 

Услови за заснивање радног односа за медицинску сестру-техничара су:

 

·     медицинска школа – општи смер

·     положен стручни испит

·     радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

 

Критеријуми:

 

1.  просечна оцена у средњој школи

2.  радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу)

3.  оцена на разговору

 

Заинтресовани кандидати подносе:

 

·     пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е- mail адресом

·     фотокопију сведочанства (све 4 године)

·     фотокопију уверења о положеном стручном испиту

·     фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме)

·     фотокопију лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије

·     фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује)

·     доказ о радном искуству (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује)

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Рад се обавља у сменском и ноћном раду.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време на болничким одељењима пре склапања Уговора о раду доставља:

 

v доказ о општој здравственој способности; доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б; доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); оверене фотокопије: дипломе; уверења о положеном стручном испиту; лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање – МА образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу уколико је кандидат поседује.

 

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време за рад у зони зрачења пре склапања Уговора о раду доставља:

 

v доказ о испуњености услова предвиђених Правилником о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (експертиза Института за медицину рада Србије “Др Драгомир Карајовић”), доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б; доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); оверене фотокопије: дипломе; уверења о положеном стручном испиту; лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање – МА образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу уколико је кандидат поседује.

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос 4 медицинске сестре-техничара на одређено време ".

 

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

 

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

 

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.

 

ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА

Асс. др сц. мед. ВНС Марија Здравковић

Са подацима од: 24.05.2017.
Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса", Београд

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду, члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од 03. 09. 2015. године, расписујем следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1 више медицинске сестре-техничара за рад на одређено време ради замене привремено одсутне запослене, са пуним радним временом и пробним радом од 3 месецa

 

Услови за заснивање радног односа за вишу медицинску сестру-техничара су:

·          виша медицинска школа – општи смер

·          положен стручни испит

·          радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

Критеријуми:

·          просечна оцена на студијама

·          радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

·          оцена на разговору (интервју)

 

Заинтресовани кандидати подносе:

·          фотокопију дипломе или уверења о завршеној вишој медицинској школи – општи смер

·          фотокопију уверења о положеном стручном испиту

·          фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико je дипломa или уверењe издатo на девојачко презиме)

·          фотокопију лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије

·          фотокопију радне књижице – уколико је кандидат поседује

·          доказ о радном искуству (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу)

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Рад се обавља у сменском и ноћном раду.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време на болничким одељењима пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 

v  доказ о општој здравственој способности; доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б; доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); оверене фотокопије: дипломе о завршеној вишој медицинској школи; уверења о положеном стручном испиту; лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање – МА образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу - уколико је кандидат поседује.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време за рад у зони зрачења пре склапања Уговора о раду мора доставити:

v  доказ о испуњености услова предвиђених Правилником о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (експертиза Института за медицину рада Србије “Др Драгомир Карајовић”), доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б; доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); оверене фотокопије: дипломе о завршеној вишој медицинској школи; уверења о положеном стручном испиту; лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање – МА образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу - уколико је кандидат поседује.

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време за радно место више медицинске сестре-техничара".

 

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

 

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

 

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605. 

 

 

ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА

Асс. др сц. мед. ВНС Марија Здравковић

 

Са подацима од: 24.05.2017.
Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса", Београд

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду («Сл. гласник РС» бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од 03. 09. 2015. године, а у складу са дописом Министарства здравља број: 112-01-491/2017-02 од 09.05.2017. године и закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 3929/2017 од 05.05.2017. године, расписујем следећи:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

8 медицинских сестара-техничара за рад на неодређено време

са пуним радним временом, пробним радом од 6 месеци и радним искуством  на пословима здравствене заштите од најмање 6 месеци

 

 

Услови за заснивање радног односа за медицинску сестру-техничара су:

 

·          медицинска школа – општи смер

·          положен стручни испит

·          радно искуство у струци – најмање 6 месеци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

Критеријуми:

1.     просечна оцена у средњој школи

2.     радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу)

3.     оцена на разговору

 

Заинтресовани кандидати подносе:

·          пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е- mail адресом

·          фотокопију сведочанства (све 4 године)

·          фотокопију уверења о положеном стручном испиту

·          фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме)

·          фотокопију лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије

·          фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује)

·          доказ о радном искуству (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује)

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Рад се обавља у сменама.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на болничким одељењима пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 

v  доказ о општој здравственој способности; фотокопију доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б x2; доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање – МА образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу уколико је поседује (због израчунавања стажа као и минулог рада).

 

 

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време 8  медицинских сестара техничара".

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

 

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

 

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605. 

 

ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА

Асс. др сц. мед. ВНС Марија Здравковић

Са подацима од: 24.05.2017.
Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса", Београд

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду («Сл. гласник РС» бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од 03. 09. 2015. године, а у складу са дописом Министарства здравља број: 112-01-208/2017-02 од 01.03.2017. године и закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-1733/2017 од 27.02.2017. године, расписујем следећи:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

7 медицинских сестара-техничара за рад на неодређено време

са пуним радним временом, пробним радом од 6 месеци и радним искуством  на пословима здравствене заштите од најмање 6 месеци

 

 

Услови за заснивање радног односа за медицинску сестру-техничара су:

 

·          медицинска школа – општи смер

·          положен стручни испит

·          радно искуство у струци – најмање 6 месеци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

Критеријуми:

1.     просечна оцена у средњој школи

2.     радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу)

3.     оцена на разговору

 

Заинтресовани кандидати подносе:

·          пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е- mail адресом

·          фотокопију сведочанства (све 4 године)

·          фотокопију уверења о положеном стручном испиту

·          фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме)

·          фотокопију лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије

·          фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује)

·          доказ о радном искуству (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује)

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Рад се обавља у сменама.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на болничким одељењима пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 

v  доказ о општој здравственој способности; фотокопију доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б x2; доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање – МА образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу уколико је поседује (због израчунавања стажа као и минулог рада).

 

 

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време 7 медицинских сестара техничара".

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

 

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

 

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605. 


 

ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА

Асс. др сц. мед. ВНС Марија Здравковић

Са подацима од: 24.05.2017.
Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса", Београд

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду («Сл. гласник РС» бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од 03. 09. 2015. године, а у складу са дописом Министарства здравља број: 112-01-129/2017-02 од 30.01.2017. године и закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-696/2017 од 26.01.2017. године, расписујем следећи:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1 лабораторијског техничара за рад за рад на неодређено време у Служби лабораторијске дијагностике

са пуним радним временом, пробним радом од 6 месеци и радним искуством у струци од најмање 6 месеци на пословима лабораторијског техничара

 

 

Услови за заснивање радног односа за лабораторијског техничара су:

 

·          медицинска школа – смер лабораторијски техничар

·          положен стручни испит

·          радно искуство у струци најмање 6 месеци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

Критеријуми:

1.     просечна оцена у средњој школи

2.     радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу)

3.     оцена на разговору

 

Заинтресовани кандидати подносе:

·          пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е- mail адресом

·          фотокопију сведочанства (све 4 године)

·          фотокопију уверења о положеном стручном испиту

·          фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме)

·          фотокопију лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије

·          фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује)

·          доказ о радном искуству (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује)

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Рад се обавља у сменама.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 

v  доказ о општој здравственој способности; фотокопију доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б x2; оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање – МА образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу уколико је поседује (због израчунавања стажа као и минулог рада).

 

 

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за радно место лабораторијског техничара за рад у Служби лабораторијске дијагностике".

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

 

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

 

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605. 


ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА

Асс. др сц. мед. ВНС Марија Здравковић

Са подацима од: 24.05.2017.
Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса", Београд

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду («Сл. гласник РС» бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од 03. 09. 2015. године, а у складу са дописом Министарства здравља број: 112-01-129/2017-02 од 30.01.2017. године и закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-696/2017 од 26.01.2017. године, расписујем следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1 лабораторијског техничара за рад за рад на неодређено време у Служби патолошке анатомије

са пуним радним временом, пробним радом од 6 месеци и радним искуством у струци од најмање 6 месеци на пословима лабораторијског техничара

 

 

Услови за заснивање радног односа за лабораторијског техничара су:

 

·          медицинска школа – смер лабораторијски техничар

·          положен стручни испит

·          радно искуство у струци најмање 6 месеци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

Критеријуми:

1.     просечна оцена у средњој школи

2.     радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу)

3.     оцена на разговору

 

Заинтресовани кандидати подносе:

·          пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е- mail адресом

·          фотокопију сведочанства (све 4 године)

·          фотокопију уверења о положеном стручном испиту

·          фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме)

·          фотокопију лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије

·          фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује)

·          доказ о радном искуству (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује)

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Рад се обавља у сменама.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 

v  доказ о општој здравственој способности; фотокопију доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б x2; оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање – МА образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу уколико је поседује (због израчунавања стажа као и минулог рада).

 

 

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за радно место лабораторијског техничара за рад у Служби патолошке анатомије".

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

 

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

 

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605. 

 

ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА

Асс. др сц. мед. ВНС Марија Здравковић