Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 27.03.2017.
Дом здравља Крушевац

На основу члана 7. Посебног колективног уговора  за здравствене установе чији је основач  Република Србија,  члана 23. Статута Дома здравља Крушевац и Одлуке о потреби  заснивања радног односа 1651 бр.  од 23.032017. год.  директор  Дома здравља Крушевац расписује:

 

Ј А В Н И    О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ  У РАДНИ ОДНОС  НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

   1. Доктора медицине за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању до 3  месеца за рад на пословима доктора медицине  у Служби кућног лечења и неге Дома здравља Крушевац.

      .-1 извршилац

 

       УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- завршен медицински факултет  VII-1 степен стручне спреме ,  положен стручни испит и  поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

 

   2.Лабораторијског техничара за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању до 3  месеца за рад на пословима лабораторијског техничара и Одељењу лабораторијске дијагностике Дома здравља Крушевац

1 извршиоц.

 

       УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- завршенa средња медицинска школа смер лабораторијски техничар  IV степен стручне спреме ,  положен стручни испит и  поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

 

3. Медицинску сестру на одређено време због замене привремено одсутне запослене до њеног повратка на рад,  за рад на пословима тимске сестре у Амбуланти Дијагностички центар Дома здравља Крушевац – 1 извршилац

 

   УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- завршена средња медицинска школа  општег смера  IV степен стручне спреме ,  положен стручни испит и  поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

 

               Кандидати достављају:

 

             -  пријаву у којој наводе за које радно место се пријављују;

 -  кратку биографију са адресом и контакт телефоном;

 -  оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању

             -  оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

             - оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у Комору

             -  изјаву да су здравствено способни за  послове за које подносе пријаву и да се против њих не  води кривични поступак;

 -  фотокопију извода из матичне књиге рођених;

 

 

              Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

 

           Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос и уверење да се против њих не води кривични поступак ( уверење издаје суд).

           Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

 

Пријавe на  оглас подносе се у року од 8 дана од дана објављивања овог огласа у листу „Послови“

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаве са документацијом доставити на адресу:  Дома здравља Крушевац, улица Ћирила и Методија бр. 32,   37000  Крушевац.

 

Оглас објавити код Националне службе запошљавања и на  web sajtu Министарства здравља

 

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

В.Д.  ДИРЕКТОР

Др Марина Костић  спец. медицине рада

Са подацима од: 27.03.2017.
Дом здравља "др Јован Ристић", Бабушница

На основу члана 31. и 37. Закона о раду  („,Службени гласник Републике Србије“ бр. 24/05 и 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14 и 13/2017 – одлука УС), и чланова 8, 9 и 10. Колективног уговора за дом здравља,, др Јован Ристић“ у Бабушници , в.д. директора дома здравља,, др Јован Ристић'' у Бабушници,  расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за заснивање радног односа на одређено време због замене запослене на породиљском и одсуству ради неге детета,


Радно место: доктор медицине

 у Служби за здравствену заштиту одраслих становника и запослених са хитном медицинском помоћи, кућним лечењем и стоматолошком здравственом заштитом

Број извршилаца : 1

Радно време: пуно (40 сати недељно)

Услови: VII1 степен стручне спреме – медицински факултет,  положен стручни испит, познавање рада на рачунару.

Уз пријаву на оглас кандидат треба да приложи:

 

ü  Кратку биографију

ü  Диплому о стеченој стручној спреми

ü  Потврду о положеном стручном испиту

ü  Извод из матичне књиге рођених


Документацију доставити у овереним фотокопијама.

 

Достављена  документација се не враћа.

Рок за пријављивање на оглас је 15 дана од дана објављивања у листу ,, Послови“.

Оглас ће бити објављен у листу ,,Послови“ који издаје НСЗ и веб сајту Министарства здравља Републике Србије. 
         
Пријаве се могу доставити лично или слати на адресу: Дом здравља '' др Јован Ристић'' Бабушница, улица Ивице Миладиновића бр.2, 18330 Бабушница, са назнаком "пријава на оглас".
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

В. д. директора

др Миле Николић

Са подацима од: 27.03.2017.
Специјална болница "Свети Сава", Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. Гласник РС, рб 1/2015), указане потребе за заснивањем радног односа на одређено време на радном месту кувар, један извршилац и један извршилац на радном месту сервирка, један извршилац, са пуним радним временом,  ради замене запослених који се налазе на боловању (боловање преко 30 дана), доносим

 

ОДЛУКУ

о потреби заснивања радног односа

I

      Утврђује се потреба за заснивањем радног односа са новим запосленим.

      Један извршилац  на одређено време до повратака запосленог са боловања са пуним

      радним временом,  за обављање послова:

-       Кувар  

         за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места,

         утврђени следећи услови:

-       ССС или КВ угоститељске струке.

      Један извршилац  на одређено време до повратака запосленог са боловања са пуним

      радним временом,  за обављање послова:

-       Сервирка  

         за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места,

         утврђени следећи услови:

- Основна школа -

II

Сваки кандидат је дужан уз пријаву на оглас приложи и следећу документацију у фотокопији:

-          Диплома о завршеној траженој школи,

-          Кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

 

III

     Послове из тачке 1. ове одлуке и услове за рад на тим пословима пријавити

     Националној служби за запошљавање – Филијали за  запошљавање надлежној према

     седишту послодавца, у складу са законом.

 

IV

     Слободне послове из тачке 1. ове одлуке поверити надлежној организацији за запошљавање да изврши оглашавање у посебном гласилу.

 

V

     Пријаву на оглас из тачке 3. ове  одлуке, са доказима о испуњености услова за рад на

     наведеним пословима, кандидати подносе послодавцу, у року од 8 дана од дана

     објављивања огласа у Новинама НЗС,  „Послови“.

     (Оглас ће бити објављен дана 29.03.2017. године)

ДИРЕКТОР

Др Милан Савић

Са подацима од: 27.03.2017.
Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница'', Ниш

На основу члана 37., став 1. Закона о раду ("Службени гласник РС" бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 - одлука УС), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправне (''Сл. гласник РС'' бр. 1/2015), Кадровског плана за Болницу  за 2013. годину, број: 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године и Одлуке о потреби за заснивање радног односа бр. 03-1930/1 од 27.03.2017. године, а на основу овлашћења из чл. 23. тачка 11) Статута Специјалне болнице за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, в.д. директора Болнице расписује

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време најдуже до шест месеци,

због повећаног обима посла,

за послове

               

- МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР ............ 1 извршилац

 

Опис послова:

Обавља послове опште и специјалне здравствене неге, терапије, превенције, лечења и рехабилитације пацијента, спроводи административни поступак код пријема и отпуста пацијената и у случају смрти. Стара се о одржавању хигијене пацијената и спровођењу мера за спречавање интрахоспиталне инфекције. Одговоран је за хуман и адекватан психотерапијски став према пацијентима. Стара се о чувању одеће, новца и драгоцености приликом примања и отпуштања пацијената. Припрема растворе за дезинфекцију, спроводи стерилизацију. Врши санитарну обраду пацијента. Обавља здравствену негу психијатријских пацијената, учествује у дијагностичким и терапеутским поступцима. Активно учествује у исхрани пацијената, врши обавезан надзор при узимању оброка. Одговоран је за правилну апликацију и поделу терапије, оксигенацију пацијента и аспирацију усне и носне дупље. Припрема пацијенте за визиту и учествује у истој. Узима и шаље материјал на лабораторијске прегледе. Пружа хитну медицинску помоћ пацијенту. Мотивише пацијента на адекватну самопомоћ. Ради у малим психотерапијским групама, учествује у раду терапијских заједница. Кроз извештаје прати пацијентово стање и верификује спровођење свих предузетих мера и поступака из домена свога рада. Континуирано прати развој болести пацијента и о томе обавештава стручно надлежна лица. Прати пацијенте на консултативне прегледе. Одговоран-а је за рационалну потрошњу лекова и другог потрошног материјала. Одговоран-а је за законитост свог рада и поштовање принципа из кућног реда и других општих аката Болнице, одлука, ставова и закључака претпостављених. Одговоран-а је за правилно вођење и обраду целокупне прописане медицинске документације из домена своје одговорности. Обезбеђује консултативну и стручну помоћ млађим колегама. Одговоран је за спровођење мера будности и чувања психијатријских пацијената од повреда, суицида, бекства и сл. Обавља и друге послове по налогу претпостављених. Непосредно је одговоран главном техничару Одељења- Одсека или Кабинета. Медицинске сестре-техничари који обављају послове у Центру за ментално здравље у заједници, врше надзор и прате стање и понашање пацијената за време дневних активности у Центру, током хоспитализације на пријемним одељењима Болнице и за време боравка у заштићеним стамбеним просторима. Врши обилазак пацијената на терену, самостално или као члан тима, апликује терапију у кућним условима, обавља послове опште и специјалне здравствене неге и предузима одговарајуће мере у циљу лечења и рехабилитације пацијената. Непосредно је одговоран главној медицинској сестри- техничару Центра за ментално здравље у заједници.

 

Радни однос се, због рада у психијатрији и непосредног контакта са пацијентима, заснива са скраћеним радним временом у трајању од 36 часова недељно Запослени има сва права из радног односа као да ради са пуним радним временом.

 

                Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове предвиђене Правилником о организацији и систематизацији послова Болнице бр. 03-5000/1 од 02.08.2016. године и бр.03-8141/1 од 13.12.2016. године:

 

1)     Завршена Медицинска школа - смер медицинска сестра-техничар;

2)     Положен стручни испит;

3)     Лиценца.

 

                Сваки кандидат дужан је да уз пријаву- биографију приложи следећу документацију:

- оверену фотокопију дипломе о завршеној Медицинској школи - смер медицинска сестра-техничар;

                - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

                - оверену фотокопију лиценце;

                -  фотокопију извода из матичне књиге рођених;

-  фотокопију уверења о држављанству.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад- лекарско уверење.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на wеб сајту Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница'', 18202 Горња Топоница или непосредно у канцеларији за пријем поште Болнице.        

Оглас се објављује и на wеб сајту Министарства здравља РС.

Пријаве које буду поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА БОЛНИЦЕ

Др Милан Станојковић

Са подацима од: 27.03.2017.
Дом здравља Кула

На основу одредаба члана 5. Колективног уговора за Дом здравља Кула број 1343 од 02.06.2015.године, а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Кула за 2013.годину број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013.године, који је Дом здравља примио дана 30.05.2013.године под бројем 01/6-777, а на основу Одлуке о потреби заснивања радног односа са новим запосленим путем јавног оглашавања број 831 од 27.03.2017.године директор Дома здравља Кула, Трг ослобођења 9, расписује

                                                                                                                                                                      

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, ради замене привремено одсутног запосленог на дужем боловању, са пуним радним временом, за следеће послове:

               

-          ДОКТОР МЕДИЦИНЕ - 1 извршилац у Служби за општу здравствену заштиту одраслих кућног лечења и медицинске неге.

 

Опис послова:

а) Обављање лекарских систематских прегледа одраслих, циљаних прегледа ради раног откривања рака дебелог црева, први преглед ради лечења, поновни преглед ради лечења, посебан преглед одраслих ради допунске дијагностике и даљег лечења;

б) У оквиру горе набројаних прегледа зависно од врсте обавља следеће:

Узимање анамнестичних података, физикални преглед по системима, мерење телесне масе и висине и израчунавање индекса телесне масе, мерење обима струка, код жена палпаторни преглед дојки, код мушкараца палпаторни преглед простате, дигиторектални преглед, упућивање специјалисти и упућивање на лабораторијске и друге претраге, ради раног откривања болести од већег социјално медицинског значаја, оцена здравственог стања и процена фактора ризика по здравље, индивидуално здравствено васпитни рад, спровођење хигијенско-епидемиолошког надзора (епидемиолошка анкета, хигијенско-епидемиолошки надзор, и интервенција) у сарадњи са Заводом за јавно здравље; спровођење социјалне анкете и социјалне интервенције уз сарадњу са Центром за социјални рад; преглед по органима и системима у складу са тегобама и проценом лекара; по потреби, упућивање пацијената на друге консултативне, специјалистичке, рентгенске и лабораторијске прегледе или на болничко лечење, прегледи припрема болесника за оцену инвалидске комисије, конзилијарни прегледи, упућивање на детаљне лабораторијске анализе (биохемија, хепатограм, брисеви), постављање радне или коначне дијагнозе, одређивање терапије, едукација пацијената у терапијске сврхе, провера ефикасности прописане терапије; унос података у медицинску документацију;

ц) Отаварање, контрола и праћење боловања, попуњавање пријава о несрећи на послу, пријава заразних болести, професионалних обољења, малигних обољења, реуматске грознице, дијабета и психоза;

ч) Издавање налога за посете поливалентне патронажне сестре, налога медицинској сестри за кућно лечење, налога за узимање лабораторијских материјала и других потребних анализа, налога за превоз болесника санитетским колима, налога за протетска помагала, издавање посебних рецепата за токсико-маногеним дејством, попуњавање првог и другог извештаја о пружању прве помоћи настрадалим у саобраћају, тучи и другим несрећама (ван посла);

ћ) Попуњавање образаца за бањско-климатско лечење РВИ и образаца за ОЗ - заказивање контролног прегледа;

д) Издавање лекарског уверења, на лични захтев грађана, привредних и других организација, судских и других органа и то:

- о здравственом стању,

- о задобијеним телесним повредама;

џ) Лекарски преглед у циљу утврђивања смрти и издавање потврде о смрти, вођење књиге умрлих;

ђ) Кућно лечење (посете):

- као наставак лечења после првог прегледа где није неопходно болничко лечење,

- као наставак болничког лечења да би се тиме наставило започето лечење,

- као облик непрестаног праћења и обилажења болесника са хроничним обољењима када не могу сами доћи у здравствену установу;

е) Обављање мањих хируршких интервенција; вађење крви на алкохол за судске потребе; по потреби обавља судско медицинско вештачење.

 

II

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I Одлуке су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији радних места Дома здравља Кула број 228 од 01.02.2016.године, објављеног на огласној табли под бројем 320 од 08.02.2016.године.

 

Услови за обављање послова и радних задатака:                                          

- завршен медицински факултет - VII-1 степен стручне спреме;

- положен стручни испит;

- поседовање лиценце за рад;

- потпуна психичка и физичка способност за обављање послова и радних задатака.

 

Радно искуство није услов за обављање послова из тачке I Одлуке.

 

III

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на oглас подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:

- диплома о стеченом образовању одговарајућег профила завршен медицински факултет -  доктор медицине – VII-1 степен стручне спреме;

- уверење о положеном стручном испиту;

- фотокопија личне карте (са читача);

- потпуна лична и радна биографија са адресом и контакт телефоном (е-маил адресом).

 

IV

 

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос, као и потврду од претходног послодавца (уколико је кандидат био запослен на неодређено време код послодавца у јавном сектору) да кандидату код претходног послодавца није престао радни однос на основу споразума о престанку радног односа сагласно одредабама члана 21. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/2015 и 81/2016 - одлука УС).

Уколико изабрани кандидат не достави документацију из претходног става, одлука о избору се доноси за другог кандидата који испуњава услове за пријем у радни однос.

 

V

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује кадровска служба Дома здравља Кула.

 

VI

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs).

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

 

VII

 

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета најкасније у року од 10 (десет) радних дана од дана истека рока за подношење пријава, а кандидати ће бити обавештени о избору најкасније у року од 10 (десет) радних дана од дана доношења одлуке.

 

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

VIII

 

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, 25230 Кула, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове - Доктор медицине у Служби за општу здравствену заштиту одраслих кућног лечења и медицинске неге“.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА

ДИРЕКТОР

Шевин др Жарко
Са подацима од: 24.03.2017.
Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса", Београд

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду, члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд, Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од 03. 09. 2015. године, а у складу са дописом Министарства здравља број: 112-01-1190/2016-02 од 06. 01. 2017. године и закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-12258/2016 од 28. 12. 2016. године, расписујем следећи:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1 доктора медицине – клиничког лекара за рад на неодређено време на Одељењу медикалне онкологије

са пуним радним временом и пробним радом од 6 месеци

 

Услови за заснивање радног односа за доктора медицине – клиничког лекара су:

·          медицински факултет

·          положен стручни испит

 

Критеријуми:

 

1.     просечна оцена студирања

2.     одбрањен завршни магистарски рад или завршни рад академских специјалистичких студија

3.     одбрањена докторска теза

4.     радно искуство у струци: подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите (радни однос или стручно усавршавање које се доказује Уговорима о раду, Уговорима о стручном оспособљавању, усавршавању и стицању посебних знања и способности у струци)

5.     оцена на разговору (интервју)

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Заинтресовани кандидати подносе:

·          пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е- mail адресом

·          фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету

·          фотокопију уверења о положеном стручном испиту

·          фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме)

·          фотокопију лиценце или решења о упису у лекарску комору Србије

·          фотокопију доказа: о завршеном докторату, магистеријуму, академским специјалистичким студијама

·          фотокопију радне књижице

·          доказ о радном искуству у струци: подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите (радни однос или стручно усавршавање које се доказује Уговорима о раду, Уговорима о стручном оспособљавању, усавршавању и стицању посебних знања и способности у струци, као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу)

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

-       доказ о општој здравственој способности; фотокопију доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б x2; оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту; лиценце или решења о упису у именик у лекарску Комору Србије; доказ о одбрањеном: завршном магистарском раду, завршном радy академских специјалистичких студија и одбрањеној докторској тези; фотокопије: одјаве на претходно осигурање – МА обрасца; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу уколико је поседује (због израчунавања стажа као и минулог рада).

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за радно место доктора медицине - клиничког лекара за рад на Одељењу медикалне онкологије“.

 

 

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

 

 

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

 

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605. 

 

ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА

Асс. др сц. мед. НС Марија Здравковић

Са подацима од: 24.03.2017.
Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса", Београд

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду, члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд, Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од 03. 09. 2015. године, а у складу са дописом Министарства здравља број: 112-01-1190/2016-02 од 06. 01. 2017. године и закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број 112-12258/2016 од 28. 12. 2016. године:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1 специјалисте интерне медицине за рад на неодређено време на Клиници за интерну медицину

 

 

Услови за заснивање радног односа за специјалисту интерне медицине су:

·          медицински факултет

·          положен стручни испит

·          завршена специјализација из интерне медицине

 

Критеријуми:

 

1.     одбрањен завршни рад из уже специјализације

2.     одбрањена докторска теза

3.     одбрањен завршни магистарски рад или завршни рад академских специјалистичких студија

4.     оцена на разговору (интервју)

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати у оквиру утврђеног броја бодова – оцена на разговору.

 

Заинтресовани кандидати подносе:

·          пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е- mail адресом

·          фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету

·          фотокопију уверења о положеном стручном испиту

·          фотокопију дипломе о завршеном специјалистичком испиту

·          фотокопију дипломе о завршеној ужој специјализацији (уколико је имају)

·          фотокопију доказа: о завршеном докторату, магистеријуму, академским специјалистичким студијама (уколико их имају)

·          фотокопију лиценце или решења о упису у лекарску комору Србије

·          фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме)

·          фотокопију радне књижице (пожењно)

 

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 

-       доказ о општој здравственој способности; фотокопију доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б; доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); оверене фотокопије: дипломе; уверења о положеном стручном испиту; дипломе о завршеној специјализацији из интерне медицине; дипломе о завршеној ужој специјализацији (уколико је има); доказ о одбрањеном завршном магистарском раду, завршном раду академских специјалистичких студија и одбрањеној докторској тези (уколико га има); лиценце или решења о упису у именик у лекарску Комору Србије; фотокопије: одјаве на претходно осигурање – МА обрасца; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом), радну књижицу уколико је поседује (због израчунавања стажа као и минулог рада) и лекарски факсимил издат од стране Градског завода за јавно здравње уколико га поседујете.

 

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за радно место специјалисте интерне медицине за рад на Клиници за интерну медицину“.

 

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

 

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

 

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605. 

 

ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА

Асс. др сц. мед. НС Марија Здравковић

Са подацима од: 24.03.2017.
Дом здравља "Др Мартон Шандор", Мали Иђош

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'' број 1/15), расписује се

 

J А В Н И   О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом:

 

1.     Доктора медицине у Служби за здравствену заштиту одраслих становника, због повећаног обима посла – 1 извршилац

 

2.     Доктора медицине у Служби за здравствену заштиту школске деце, због повећаног обима посла- 1 извршилац

II

Услови за заснивање радног односа

-           Завршени медицински факултет-VII степен стручне спреме

-           положен стручни испит

-           најмање 1 година радног искуства

III

Уз пријаву се подносе следећа документа:

-           Диплома о завршеном Медицинском факултету-оверена фотокопија

-           уверење о положеном стручном испиту-оверена фотокопија

-           кратка биографија

IV

Рок за подношење пријава: 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља РС, Националне службе за запошљавање, сајта Дома здравља ''Др Мартон Шандор'' Мали Иђош.

V

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави лекарско уверење о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

VI

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе

VII

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web.страници Дома здравља Др Мартон Шандор Мали Иђош.

 

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон: 024/730-236

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу Дома здравља ''Др Мартон Шандор'' Мали Иђош на адресу Мали Иђош, Занатлијска бр.1. са назнаком ''Пријава за оглас''.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Директор:

Др Зденка Стевовић Вујовић

спец. медицине рада

Са подацима од: 24.03.2017.
Општа болница Врбас

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС

(за пријем у радни однос на одређено време-замена за време неплаћеног одсуства )

 

               

Општа болница Врбас примиће у радни однос:

 

1.     МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР…………………2. извршиоца

 

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 : Поред општих здравствених услова, на овoм раднoм месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима.У опису посла је вршење стручне помоћи при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљено редовним школовањем, те обављање потребних административних послова, као и свих послова из делокруга рада који се ставе у задатак.

 

1.     IV  степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа-општи смер,положен стручни испит и дозвола-лиценца за рад,

2.     Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 

-          Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,

-          Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

-          Дозволу за рад-лиценцу издату од надлежне коморе или решење о упису у комору

 

3.     Уговор о раду се закључује на одређено време –до повратка радника  са неплаћеног одсуства;

4.     Уговор о раду се закључује на пуно радно време;

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа –конкурса на web страници Министарства здравља.

                О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучићев.д.директор Опште болнице Врбас.

О коначном избору кандидата одлучује в.д.директор Oпште болнице Врбас.

Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4, Служба за опште и правне послове тел. 021/ 795-4-410, контакт особа: Драгица Ћурчић.

 

В.д.Директор Опште болнице Врбас

Попов др Милан

Са подацима од: 24.03.2017.
Специјална болница за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин

На основу члана 16. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин в.д директор Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин доноси следећу

 

О  Д  Л  У  К  У

 

                Поништава се Оглас за пријем у радни однос на неодређено време број: 01-339/17 од 15.03.2017. године,  објављен на сајту Министарства здравља Републике Србије дана 17.03.2017. године.

                Ову Одлуку објавити на сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

Специјална болница за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин

в.д. Директор

Марковић др Благоје

Са подацима од: 23.03.2017.
Општa болницa "Студеница", Краљево

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 1/2015) и Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр.6-264  од 23.03.2017.  године,  Општа болница "Студеница " Краљево расписује

 

О   Г   Л   А   С

За пријем у радни однос  на одређено време са пуним радним временом  на пословима медицинске сестре у специјалистичко консултативној делатности у Служби за интерну медицину – Одсек за гастроентерологију,  Општа болница  ради замене запослене која се налази на трудничком боловању и  породиљском одсуству.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

 

VI или  IV степен стручне спреме - Висока здравствена школа струковних студија – струковна медицинска сестра или  виша медицинска школа општег смера или средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит.

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

-          оверену фотокопију  дипломе о завршеној школи;

-          оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-          извод из матичне књиге рођених;

-          кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.

                                                        

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове  Опште болнице"Студеница" Краљево.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима и оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или фотокопију решења о упису у именик одговарајуће коморе ( ако кандидат није у радном односу). У супротном, са њим неће бити закључен уговор о раду.


Пријаву са документацијом доставити на адресу:
Општа болница "Студеница" Краљево (Одсек за кадровске послове) - Југ Богданова 110. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

В.Д. ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

"СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО

 

Мр сци мед др Зоран Мрвић, спец.дечије хирургије и дечије урологије

Са подацима од: 23.03.2017.
Дом здравља Раковица

У складу са Закључком 51 Број: 112-11219/2016-1 од 24.11.2016. године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републике Србија („Службени гланик РС“, број 01/2015) и члана 22 Статута Дома здравља Раковица,

 

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 БЕОГРАД

Краљице Јелене број 22

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  и  са пуним радним временом, на пословима:

 

-ДОКТОР  МЕДИЦИНЕ- 2 извршиоца

 

УСЛОВИ:    Медицински факултет,  ВСС, VII/1  степен стручне спреме, положен

                     стручни испит, решење о упису у Комору, дозвола за рад-лиценца,

                     познавање рада на рачунару,   пожељно радно искуство на наведеним

                     пословима

 

 

КАДНИДАТИ СУ ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ:

-фотокопију дипломе о завршеном Медицинском  факутету,

-фотокопију уверења о положеном  стручном испиту,

-фотокопију дозволе за рад (лиценцу) или решење о упису у комору

-уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 6 месеци,

-уверење да се против кандидата не води кривични поступак,не старије од 6 месеци,

-кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

 

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, улица Краљице Јелене број 22, Београд.

 

ПРИЈАВЕ  СЛАТИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ:

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, улица Краљице Јелене број 22, са назнаком „ЗА ОГЛАС“

Или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

 

ДИРЕКТОР

Прим др Добрила Васић

Са подацима од: 23.03.2017.
Дом здравља Ћићевац

На основу члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе  и Одлуке бр. 320  од  21.03.2017. год., директор Дома здравља Ћићевац расписује

 

О Г Л А С

за  пријем у радни однос на одређено време

ради замене одсутног запосленог до његовог повратка на рад

 

1.            Специјалиста педијатрије за рад  у Одељењу за здравствену заштиту деце и школске деце , Службе за здравствену заштиту жена, деце и школске деце са поливалентном патронажом и дечијом превентивном стоматологијом, Дома здравља Ћићевац,

– 1 ( један ) извршилац са пуним радним временом

Опис послова: Преглед деце у амбуланти, ординирање терапије, ради у саветовалишту за предшколску и школску децу, систематски прегледи , вакцинације, надзор над децом, просветни рад и вођење медицинске документације  и друге послове из домена своје струке;

Услови:Завршен Медицински факултет и  положен  специјалистички испит из педијатрије , VII-2 степен стручне спреме и поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

           Пријем у радни однос на одређено време извршиће се  објављивањем  огласа код Националне службе запошљавања,  на сајту Министарства здравља и сајту Дома здравља Ћићевац.

          Заинтересовани кандидати за напред наведени посао уз пријаву  као доказ подносе:

-              оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету;

-              оверену фотокопију потврде о положеном специјалистичком испиту из педијатрије;

-              оверену фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежене коморе

( ако је кандидат из радном односа) или решење о упису у комору ( ако кандидат није у радном односу );

-              кратку биографију.

                Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у „ПОСЛОВИМА „код  Националне службе запошљавања.

              Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве  које нису у складу са условима овог огласа неће се разматрати. 

 

Пријаве слати на адресу: Дом здравља Ћићевац

ул. Светог Саве  бр. 19 а

37210  Ћићевац

или лично доставити у писарници Дома здравља Ћићевац на истој адреси

 

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА ЋИЋЕВАЦ

ДР ЗОРАН МИЛИВОЈЕВИЋ,СПЕЦ.МЕД.РАДА

Са подацима од: 23.03.2017.
Дом здравља Ниш

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“, 36/2010, 42/2010 – др.допис, 46/2013 и 37/2014) и Одлуке о расписивању огласа за пријем у радни однос бр. 1113/1 од 22.03.2017.год., директор Дома здравља Ниш расписује

 

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

                Оглашава се пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом због замене радника на боловању за следећа радна места:

 

                1)   лекар специјалиста дерматовенерологије                               - 1 извршилац

                2)   лекар специјалиста интерне медицине                                - 1 извршилац

 

II

 

                За заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа важе општи услови утврђени Законом о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014).

 

III

 

                Поред општих услова утврђени су и посебни услови на основу Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља Ниш број 308/2 од 21.01.2016.године:

За сва радна места:

- завршен медицински факултет

- положен стручни испит

- положен специјалистички испит из одговарајуће специјалности

- лиценца

IV

 

                Уз пријаву се подносе оверене фотокопије следећих докумената:

                - диплома о завршеном медицинском факултету

                - потврда о положеном стручном испиту

                - диплома о положеном специјалистичком испиту

                - лиценцу или решење о упису у именик Лекарске коморе

               

V

 

                Поред тражених докумената уз пријаву за оглас доставља се и:

                - лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и е-маил адресом

                - фотокопија личне карте

                - извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме)

                - писану сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем

              у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

          Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља Ниш.

               

VI

 

                Пре заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави:

                - лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за 

            које се заснива радни однос

- уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје суд)    

 

                Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року са њим се неће засновати радни однос.

 

 

VII

 

                Оглас објавити на веб страницама Националне службе за запошљавање Ниш, Министарства здравља РС и Дома здравља Ниш (www.domzdravljanis.co.rs).

                Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа.

           Пријаве са могу послати поштом на адресу: Дом здравља Ниш – пријава на оглас за пријем у радни однос на радно место... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву), Војводе Танкосића 15, 18000 Ниш, или доставити лично у Дом здравља Ниш Одсеку за кадровске послове - VI спрат, канцеларија број 411.

                Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

VIII

 

                Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата.

                Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, а обавештење о избору кандидата биће објављено на wеб страници Дома здравља Ниш. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

                Контакт телефон 018/503-708.

  

ДОМ ЗДРАВЉА НИШ

ДИРЕКТОР

Доц.др Милорад Јеркан

Са подацима од: 23.03.2017.
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.1/2015) и Одлуке дирктора Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-2686/2 од 20.03.2017. године, директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ –Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

                Оглашава се пријем у радни однос  на одређено радно време - замена за боловање,  са пуним радним временом,   за следеће послове:

 

·          ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА ФИЗИКАЛНЕ МЕДИЦИНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ................................................................................1 извршилац

 

Опис послова:

 

§   Ради на пријему, обради и лечењу болесника на одељењу;

§   Врши свакодневне визите;

§   Ради у дежурству по распореду;

§   Ради у специјлаистичкој амбуланти, функционалној дијагностици и у кабинетима;

§   Ради на дијагностичким, терапеутским и рехабилитационим поступцима на одељењу, функционалној дијагностици и кабинетима као и на увођењу нових метода у дијагностици и лечењу болесника;

§   Учестувје у конзилијарним прегледима и по птреби ради као консултатнт на другим одељењима;

§   Стручно се усавршава у земљи и иностранству из обласити физикалне медицине и рехабилитације и нова сазнања и сопствена истраживања презентује на стучним састанцима лекара Института;

§   Учествује у стручном и научном раду;

§   Учествује у едукацији лекара на лекарском и специјлаистичком стажу;

§   Учестувје у едукацији болесника и нижег медицинског особља на одељењу;

§   Ради у комисији за упућивање болесника у здравствене институције ван подручја Фонда за здравствено осигурање;

§   Обавља  друге послове по  налогу директора  Института, помоћника директора за медицинска питаања, начелника одељења, шефа одељења;

§   За свој рад непосредно одговара директору Института, помоћнику директора за медицинса питања, начелнику одељења, шефу одељења.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацикју “Нишка Бања“ Ниш од 21.07.2016. године бр.03-9591/1.

 

-завршен Медицниски факултет, спец. физикалне медицине и рехабилитације,  VII-2 степен стручне спреме.

               

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у овереној фортокопији следећа документа:

 

-Диплома о завршеном Медицнском факултату; спец. физикалне    медицине и рехабилитације, VII-2 степен стручне спреме

                -Лична карта;

                -Извод из матичне књиге рођених;

                -Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

 

                Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

               

                Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

                Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

 

                Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

 

                Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу-Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место Лекар специјалиста физикалне медицине и рехабилитације-замена за боловање.

 

                Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић

Са подацима од: 23.03.2017.
Специјалнa болницa за рехабилитацију "Русанда", Меленци

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 1/2015), члана 6. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци (бр. 2419 од 27.07.2015. год) и Одлуке директорице бр. 1450 од дана 22.03.2017. године, Специјалнa болницa за рехабилитацију „Русанда“  Меленци расписује:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 На одређено време на период од 1 године, на пословима:

 

-          ЕЛЕКТРИЧАР– 1 извршилац

 

УСЛОВИ:    

-    III  степен стручне спреме

-          завршена  школа за  КВ раднике, смер електричар

-          возачка дозвола Б категорије,

-          једна године радног искуства у струци.

 

ОПИС ПОСЛОВА:

-          одржава трафо станицу са командном таблом,

-          одржава електричну мрежу, расвету  и електро моторе у Болници

-          одржава и поправља стерилизаторе и медицинске апарате као и друге електроуређаје у домену своје струке,

-          контролише исправност електроинсталација на плинским уређајима,

-          ради и друге послове у оквиу струке по налогу руководиоца техничког сектора,

-          ради и друге послове по налогу директора Болнице,

-          за свој рад одговоран је руководиоцу техничког сектора.

 

Уз пријаву кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у овереној фотокопији.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин.

 

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију «Русанда» 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Сектору за опште и правне послове.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

директорица:

проф. др Нада Наумовић

Са подацима од: 23.03.2017.
Институт за лечење и рехабилитацију "Нишка Бања", Ниш

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.1/2015) и Одлуке дирктора Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-2645/2 од 20.03.2017. године, директор Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ – Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

                Оглашава се пријем у радни однос  на одређено  радно време,  са пуним радним временом, ради замене привремено одсутног  запосленог, до повратка на рад са боловања,  за следеће послове:

 

 

·           ВИШИ  ФИЗИОТЕРАПЕУТ...................................................................1  извршилац

 

Опис послова:

 

§   Ради на примени дијагностичких и терапијских процедура на одговарајућим апаратима у лечењу и рехабилитацији како стационарних смештених, тако и амбулантних болесника;

§   Стара се о исправности апарата  и правилном руковању са истим;

§   Стара се о стручној примени дијагностичких и физикалних процедура;

§   Ради на личној стручној едукацији и на увођењу нових рехабилитационих процедура;

§   Упознаје новопримљење физиотерапеуте са специфичностима воде, пелоида и применом електро, кинези и других процедура у рехабилитацији болесника;

§   Ради на изради извештаја о извршеним дијагностичким и терапијским процедурама и вођењу остале потребене докуметнације;

§   Ради и друге послове по налогу директора Института, помоћника директора за медицинска питања, начелника одељења, шеефа одељења, шефа одсека, координатора одсека, главне сестре, главног физиотерапеута, одговорног физиотерапеута и лекара;

§   За свој рад непосредно одговара дирекотру Института, помоћнику директора за медицинска питања, начелнику одељења, шефу одељења, координатору одсека, главној сестри, главном физиотерапеуту, одговорном физиотерапеуту и лекарима.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацикју “Нишка Бања“ Ниш од 21.07.2016. године бр.03-9591/1.

 

-завршена Медицинска школа VI степен стручне спреме, физиотерапеут.

               

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у овереној фортокопији следећа документа:

 

-Диплома о завршеној Медицинској школи, физиотерапеут, VI степен стручне спреме;

-Уверење о положеном државном стручном испиту;

                -Лична карта;

                -Извод из матичне књиге рођених;

                -Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

 

                Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

               

                Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

                Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

 

                Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

 

                Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу-Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место Виши физиотерапеут - замена за боловање“.

 

                Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић

Са подацима од: 23.03.2017.
Општа болница "Ђорђе Јоановић", Зрењанин

На основу Одлуке директора Опште болнице»Ђорђе Јоановић» Зрењанин број 01-1173 од  20.03.2017. годинe расписује се:

 

 

О  Г  Л  А  С

 

 

 

За пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО време до повратка привремено одсутног запосленог

 

       

 

           1 . Медицинска сестра - техничар  ........................................................ 1 извршилац

                             - за рад у Хируршком сектору

 

           1 . Медицинска сестра - техничар  ........................................................ 1 извршилац

                            - за рад  у Интернистичком сектору

 

 

 

     

        **Кандидати за радно место под редним бројем 1 и 2  морају поседовати  IV степен стручне  спреме, завршену  средњу медицинску школу,   и положен стручни испит.

         Заинтересовани кандидати треба да приложе:

-       молбу

-       CV

-       оверену фотокопију дипломе

-       оверену фотокопију  уверења о положеном стручном испиту

-       оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).

-       Лекарско уверење о општој здравственој способности

 

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул. др Васе Савића 5,

 са назнаком «ОГЛАС».

Назначити у молби датум почетка огласа

 

 

Оглас важи од  21.03.2017. године

до 28.03.2017. године

 

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.

 

Са подацима од: 23.03.2017.
Институт за онкологију и радиологију Србије

 На основу члана 7., 8., и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 1/2015) одлуке в.д. директора Института за онкологију и радиологију Србије за расписивање огласа у складу са Кадровским планом Института за онкологију и радиологију Србије за 2014. годину Министарства здравља бр. 112-01-00952/53/2014-02 од 06.08.2014. године и  члана 22. Статута Института за онкологију и радиологију Србије, расписује се

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом, ради замене одсутног запосленог, на пословима:

 

СПЕЦИЈАЛИСТА ИНТЕРНЕ МЕДИЦИНЕ – 2 извршиоца,

или

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ – 2 извршиоца

за потребе Одељења дневне болнице за хемиотерапију Клинике за медикалну онкологију

 

Услови за заснивање радног односа:

 

-          Завршен медицински факултет, положен специјалистички испит из интерне медицине (VII/2 степен стручне спреме), активно знање једног светског језика

или

-          завршен медицински факултет (VII степен стручне спреме), просечна оцена најмање 8, положен стручни испит, активно знање једног светског језика.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

-          пријаву на оглас са кратком биографијом,

-          оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,

-          оверену фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту,

-          доказ о знању једног светског језика

или

-          пријаву на оглас са кратком биографијом,

-          оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,

-          оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

-          доказ о знању једног светског језика.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију и радиологију Србије (www.ncrc.ac.rs). Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве се подносе лично (приземље, соба бр. 15) или путем препоручене пошиљке  на адресу:

 

Институт за онкологију и радиологију Србије

- Одељење за правне послове (за оглас)

Београд, Пастерова 14

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф. др Радан Џодић

Са подацима од: 23.03.2017.
Специјална болница за плућне болести "Озрен", Сокобања

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

насеље Озрен бб

18230 Сокобања

расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у  радни  однос  на одређено време од три месеца, због повећаног обима посла, са пуним радним временом

 

-       НК-радник- 1 извршилац, ради обављања послова ДЕЗИНФЕКТОРА  са следећим описом посла:

Прикупља пљуваонице са заразним материјалом, врши дезинфекцију и враћа их на одељење-одсек. Ради на дезинфекцији лопата и гусака са одељења-одсека а по потреби и посуда из лабораторије.  Одржава просторију за дезинфекцију и задужује се пљуваоницом, осталим материјалом и инвентаром у дезинфектури. Употребљава мање сложена и лична средства за рад. Обавља и друге послове у својој струци по налогу  главне  медицинске сестре-техничара болнице. За свој рад одговара главној медицинској сестри-техничару болнице и начелницима лабораторија.

 

-Поред општих услова предвиђених законом кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

-I степен стручне спреме, НК радник

 

Као доказ о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе:

-          Пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом

-          Оверену фотокопију  сведочанства о завршеној основној школи

 

Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране.

 

-          Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа, у листу "Послови" Националне службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон 018/830-927

 

-          Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама путем поште на адресу Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања насеље Озрен бб 18230 Сокобања, уз напомену "пријава на оглас за дезинфектора  " или лично у просторијама Болнице.

 

ВД.ДИРЕКТОР БОЛНИЦЕ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

Др. Михајло Јовановић
Са подацима од: 23.03.2017.
Градски завод за јавно здравље, Београд

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013 и 75/2014), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 1/2015), члан 21. Статута Градског завода за јавно здравље, Београд, а у складу са Закључком 51 бр.112-12796/2016-1 од 29.12.2016.године,Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Одлуке директора Градског завода број V-5-1417/2 од 21.03.2017 године, расписује се:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

 

1. Један ( 1 ) извршилац на радно место ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАРЛабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, због повећаног обима посла у трајању до годину дана.

 

- Опис посла: учествује у процесу припреме и анализе узорака за физичка,физичко-хемијска испитивања, под стручним надзором аналитичара; учествује у обради података лабораторијских анализа и изради одговарајућих извештаја; прави потребне реагенсе; учествује у вођењу лабораторијске документације; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима; обавља и друге послове по налогу главног техничара Лабораторије, шефа Одсека и начелника Лабораторије.

 

Услови:

·          Средња медицинска школа, лабораторијски техничар-положен стручни испит;

·          Средња хемијска школа, хемијски лаборант.

 

- Додатни услов:

·          Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност.

 

 - Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије (неоверене) следећих докумената:

  • диплому/уверење о завршеној средњој медицинској школи, средњој хемијској школи;
  • уверење о положеном стручном испиту-лабораторијски техничар;

·          извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);

·          уверење о држављанству;

·          фотокопију/очитану личну карту;

·          потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

 

                           II

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

                                                                        III

 

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање.

Оглас ће такође бити објављен и на интернет страници Министарства здравља.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу:

Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Служба за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места). Обавезно навести име и презиме.

Непотпун и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене податке неће се разматрати.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Градског завода за јавно здравље, Београд www.zdravlje.org.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.

               

 

ДИРЕКТОР ГРАДСКОГ ЗАВОДА

ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД

Проф. др Душанка Матијевић

Са подацима од: 23.03.2017.
Специјална болница за психијатријске болести "Свети Врачеви", Нови Кнежевац

На основу чл. 7. Посебног колективног Уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС” бр. 1/2015), Кадровског плана Специјалне болнице за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године и чл. 4. став 1. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (“Сл. гласник РС” бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015), расписује се:

 

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

На следећим пословима:

 

Mедицинска сестра  - техничар на одсеку/одељењу четири извршиоца на одређено време, са пуним радним временом, од којих:

1.   два извршиоца због замене  привремено одсутних запослених, до повратка истих са неплаћеног

      одсуства и

2.   два извршиоца због замене привремено одсутних запослених, до повратка истих са боловања

      ради одржавање трудноће, породиљског боловања и боловања ради неге детета,

 

све сходно чл. 4. став 1. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (“Сл. гласник РС” бр. 113/2013, 21/2014,  66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015);

 

                Радни однос ради замене привремено одсутних запослених, који се налазе на неплаћеном одсуству (тачка 1), заснива се одмах по окончању огласног поступка, а ради замене привремено одсутних запослених, који се налазе на боловању (тачка 2), почев од 31-ог дана њиховог боловања.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду, кандидати треба да испуњавају услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац и то:

- IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа, положен стручни испит и радно

  искуство 6 месеци;

 

Кандидати су обавезни да уз пријаву, која садржи биографију, доставе:

- оверену фотокопију дипломе о школској спреми,

- доказ о положеном стручном испиту,

- доказ о радном искуству и

- обичну неоверену фотокопију личне карте;

 

Рок за достављање пријаве кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови” Националне службе за запошљавање и wеб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Обавештење о избору кандидата кандидатима ће бити достављено у року од 30 дана од дана доношења одлуке о избору.

Пријаве се достављају на адресу:

Специјална болница за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 85, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком “за оглас за пријем у радни однос”, или лично предати у правну службу Специјалне болнице.

 

Специјална болница за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац

В.Д. Директор

Миловановић др Јован, психијатар
Са подацима од: 23.03.2017.
Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут”

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 1/2015), Закључка 51 Број: 112-12258/2016 од 28.12.2016. Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и одлуке в.д. директора Института бр. 1330/1 од 13.03.2017. године, Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ”, са седиштем у улици Др Суботића бр. 5, 11000 Београд, расписује оглас за обављање следећих послова у Одељењу за HIV инфекцију, ППИ, вирусне хепатитисе и туберкулозу Центра за контролу и превенцију болести Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“.

 

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК – ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИК ЗА НАДЗОР, ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ ВИРУСНИХ ХЕПАТИТСА

на неодређено време, са пуним радним временом

1 извршилац

Опис послова и радних задатака:

Организује и координира спровођење епидемиолошког надзора над вирусним хепатитисима, као и над епидемијама ових и других заразних болести. Прати, анализира и извештава о епидемиолошким карактеристикама хепатитиса код нас и у свету. Учествује у изради периодичних извештаја о кретању и учесталости хепатитиса и других заразних болести на територији Републике Србије. Учествује у спровођењу активности у ванредним стањима. Координише и прати спровођење програма превенције и контроле хепатитиса. Координира са мрежом института и завода за јавно здравље и референтном лабораторијом, у области за коју је задужен. Учествује у раду радних група и комисија Министарства здравља и РФЗО, и сарађује са домаћим и међународним организацијама, удружењима грађана и сл. Учествује у имплементацији одредби Међународног здравственог правилника у области хепатитиса. Учествује у припреми водича, упутстава и стручно-методолошких препорука за превенцију и контролу хепатитиса и других заразних болести. Учествује у едукацији здравствених радника у области превенције и контроле хепатитиса  и других заразних болести. Спроводи здравствено васпитање у општој популацији о мерама превенције хепатитиса и других заразних болести путем медија и других канала комуникације. Учествује у планирању кампањи и других активности у циљу превенције и контроле хепатитиса и других заразних болести. Обавља и друге послове по налогу шефа Одељења.

 

Услови:

-          доктор медицине – специјалиста епидемиологије или специјалиста епидемиологије – магистар или доктор наука

-          знање писаног и говорног енглеског језика

-          вештине добре комуникације

-          познавање рада на рачунару

-          најмање 3 године специјалистичког стажа

-          организационе способности

 

Пријаве и CV слати на e-mail:
prijava@batut.org.rs

или на адресу Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”, Др Суботића бр. 5,

11000 Београд

са назнаком: ЗА КОНКУРССамостални стручни сарадник – здравствени радник за надзор, превенцију и контролу вирусних хепатитиса

 

Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије

Са подацима од: 23.03.2017.
Дом здравља "Др Милутин Ивковић", Београд

Дом здравља ¨Др Милутин Ивковић¨ –

Палилула, Београд

ул. Кнез Данилова бр.16

 

ЈЕДАН ДОКТОР СПЕЦИЈАЛИСТА ПЕДИЈАТРИЈЕ

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ УЗ ПРОБНИ РАД

РАДНО ВРЕМЕ: ПУНО

УСЛОВИ: Завршен Медицински   факултет, положен стручни испит, специјализација из педијатрије VII/2 степен стручне спреме, лиценца или Решење о упису у Комору, познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење).

 

Опис послова:

¨        организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединаца и породице

¨        ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, односно, на спровођењу скрининг програма у складу с посебним програмима донетим у складу са прописима и планом рада службе

¨        врши дијагностику и благовремено лечење пацијената

¨        указује хитну медицинску помоћ

¨        упућује пацијента у одговарајућу здравствену установу према медицинским индикацијама, односно код лекара специјалисте и усклађује мишљења и предлоге за наставак лечења пацијента

¨        прописује лекове и медицинска средства

¨        спроводи здравствену заштиту из области менталног здравља

¨        У поступку остваривања здравствене заштите изабрани лекар упућује пацијента на секундарни и терцијарни ниво

¨        на основу мишљења доктора медицине специјалисте одговарајуће гране медицине упућује пацијента на терцијарни ниво

¨        води потпуну медицинску документацију о здравственом стању пацијента, фактурише здравствене услуге које пружа

¨        сви лекарски прегледи из области педијатрије,

¨        систематски лекарски прегледи,

¨        лекарски прегледи у саветовалишту,

¨        лекарски преглед пре имунизације,

¨        лекарски преглед за превремени полазак детета у школу,

¨        категоризација деце ометене у психо-физичком развоју,

¨        лекарски преглед новорођенчета у стану,

¨        саветовање са родитељима,

¨        едукација средњег, вишег и високог кадра у оквиру Програма стручног усавршавања,

¨        учествује у реализацији програма здравствено-васпитног рада,

¨        врши здравствено-васпитни и хигијенско-епидемиолошки надзор над установама за дневни боравак деце,

¨        стручно води здравствене раднике током стажа и приправничког стажа и одговоран је за њихову практичну едукацију,

¨        ради у комисијама и на посебним програмима према плану у складу са позитивним прописима,

¨        вођење електронског здравственог картона, вакциналног картона,

¨        обавља преглед пред упућивање у установу за колективни боравак,

¨        спровођење здравствено-васпитног плана,

¨        саветовање са родитељима,

¨        одговара за заштиту на раду за себе и за свој тим,

¨        обавља и друге послове из домена своје струке по налогу непосредног руководиоца,

¨        за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу и Начелнику службе.

 

Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту,  фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту, фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у Комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом или личном доставом у писарницу Дома здравља “Др Милутин Ивковић”, ул. Кнез Данилова 16, IV спрат, соба бр.12. ОБАВЕЗНО НАЗНАЧИТИ ЗА КОЈЕ РАДНО МЕСТО СЕ КОНКУРИШЕ.

Резултати огласа ће бити објављени на сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.

 

 

Д И Р Е К Т О Р 

Др Александар Стојановић

Са подацима од: 23.03.2017.
Институт за рехабилитацију

Институт за рехабилитацију"

11000 Београд, Сокобањска 17

 

На основу члана 22 Статута Института за рехабилитацију вд директора Института за рехабилитацију дана 22.03.2017. године расписује

 

Оглас за пријем у радни однос

 

једног извршиоца за рад на одређено време, са пуним радним временом, на радном месту  интерног ревизора

 

Услови:

 

1.             Завршен економски факултет (VII степен);

2.             3 године радног искуства на пословима ревизије, интерне контроле, финансијске контроле или рачуноводствено финансијским пословима;

3.             Положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору

 

кратку биографију са адресом, контакт телефоном и и-мејл адресом, оверене копије  дипломе о завршеном факултету, положеном испиту за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, радне књижице.

 

Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17 – правна служба, са назнаком „пријава за конкурс“ са навођењем радног места за које се конкурише.

 

Пријаве морају да буду примљене у Институту за рехабилитацију најкасније осмог дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање и сајта Министарства здравља Републике Србије, и то најкасније до 30.03.2017. године, као последњег дана рока за подношење пријава до 14h, без обзира на начин доставе.

 

Пријаве које буду примљене у Институту за рехабилитацију после истека дана и сата наведеног у овом огласу одбациће се као неблаговремене, и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене у Институту за рехабилитацију.

 

Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као непотпуне.

 

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање и Министарства здравља Републике Србије.

  

Институт за рехабилитацију

в.д. директор

прим др Снежана Костић

Са подацима од: 23.03.2017.
Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр 2513 од 20.03.2017.год., Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

             

            

 

            ОЈ Дом здравља Чајетина

1.          Доктор  стоматологије .......................................................................................... 1 извршилац

 

           ОЈ Општа болница Пријепоље

1.         Медицинска сестра техничар  општи смер.......................................................... 1 извршилац

         

 

Услови за заснивање радног односа

 

·          За радно место доктор стоматологије – VII степен стручне спреме,завршен стоматолошки факултет  и положен стручни испит

·          За радно место медицинске сестре техничара општи смер – IV степен стручне спреме,завршена медицинска  школа и положен стручни испит

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

 

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

-            Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише

-           Оверену фотокопију дипломе о  завршеном  одговарајућем факултету односно школи

-           Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту

-           Кратку биографију 

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић

Са подацима од: 23.03.2017.
Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“ бр. 36/2010 и бр.01/2015), и члана 21. Статута,  директор Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

 

РАДНИК НА ТРАНСПОРТУ ПАЦИЈЕНАТА на одређено време по основу замене привремено  одсутних  радника, 1  извршилац, са пуним радним временом.

    

Потребна стручна спрема и услови за обављање послова:

- ПК радник – стручно оспособљен за обављање послова болничара-неговатеља.

- радно искуство – 12 месеци

 

Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе оверене фотокопије: дипломе о завршеној школи,  извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда да се против лица не води судски поступак, доказ о радном искуству.

 

Пријаве са потребном документацијом достављају на адресу: Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд, Сокобањска 17а – Правна служба.


Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања oгласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“ .

 

ДИРЕКТОР

Др Мирјана Бошковић

Са подацима од: 23.03.2017.
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад

На основу члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“36/10, 42/10, 46/13 – споразум, 74/13 – споразум, 97/13 – споразум и 37/14 - споразум) у вези са Кадровским планом Института за 2013. годину број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, Изменом Кадровског плана Института за 2013. годину број 112-01-01063/2013-02 од 26.07.2013. године, Исправком измене Кадровског плана Института за 2013. годину број 112-01-01063/2013-02 од 27.08.2013. године, Одлуке в.д. директора Института број 686/1 од 14.03.2017. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине директор Института расписује:

 

 

О  Г  Л  А  С

 

 

за пријем у радни однос: Два (2) извршиоца на одређено време до повратка запослених са боловања дужег од 30 дана, са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца.

 

 

Један (1) извршиоцМедицинска сестра-техничар на Одељењу пластичне и реконструктивне хирургије у Служби опште дечје хирургије Стационара на Клиници за дечју хирургију на одређено време, до повратка запослене са боловања.

 

Један (1) извршиоцМедицинска сестра-техничар на Одељењу неурохирургије Службе ортопедије, трауматологије и неурохирургије Стационара на Клиници за дечју хирургију на одређено време, до повратка запослене са боловања.

 

 

Опис посла:

 

-брине се о пријему, нези и отпусту болесника

-даје терапију и предузима друге медицинско-техничке радње које је одредио лекар

-узима и шаље материјал на лабораторијске анализе

-ради и друге послове из свог делокруга а по налогу начелника и главне сестре Одељења

-учествује у сменском раду

-за свој рад одговорна је начелнику и главној сестри Клинике

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

1.     Да поседује средњу стручну спрему IV степен – завршену средњу медицинску школу, педијатријски или општи смер

2.     Положен стручни испит

3.     Лиценцу за рад

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-    Диплому о завршеној средњој медицинској школи

-      Уверење о положеном стручном испиту
-
    Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе
-    Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци,

-      Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) ) не старије од  6 месеци,

-    Кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији Послови Националне службе за запошљавање.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас за пријем две медицинскe сестрe у Одељењу на Одељењу пластичне и реконструктивне хирургије и на Одељењу неурохирургије до повратка запослених са боловања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

  

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:

Проф. др Јадранка Јовановић-Привродски

Са подацима од: 23.03.2017.
Специјална болница за плућне болести Сурдулица

Специјална болница за

Плућне болести Сурдулица

17530 Сурдулица

Српских владара бб

Тел. 017/815-202

 

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА –ТЕХНИЧАР НА ОДЕЉЕЊУ

 

 

На одређено време у трајању од 2 месеца као замена раднице на породиљском одсуству.

 

  2 извршиоца

 

   Услови: IV степен стручне спреме, медицинска школа,општи смер и положен стручни испит.Кандидат уз пријаву треба да достави оверени препис или фотокопију дипломе –уверења о завршеној средњој медицинској школи ,оверени препис или фотокопију уверења о положеном стручном испиту; потврду НСЗ о дужини чекања на запослење;доказ о радном искуству у струци након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите (фотокопија радне књижице или потврда послодавца); лекарско уверење о здравственој способности за рад (по извршеном избору кандидата –за изабраног кандидата);биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве на оглас доставити на горе наведену адресу у року од 8 дана од дана оглашавања у недељнику „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

              Нетпотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

Специјална болница за плућне болести Сурдулица

Директор

др Васил Ненков

Са подацима од: 20.03.2017.
Дом здравља Раковица

На основу  члана  7 и 8  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС, број 1/15) и члана 22 Статута

 

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 БЕОГРАД

Краљице Јелене број 22

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ,  ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА, У ПЕРИОДУ ОД 6  МЕСЕЦА  на пословима:

 

-ДОКТОР СПЕЦИЈАЛИСТА ОРТОПЕДИЈЕ ВИЛИЦА – 1   извршилац

 

УСЛОВИ: Стоматолошки факултет, специјализација из ортопедије вилица, ВСС, VII/2

                    степен стручне спреме, положен стручни испит, дозвола за рад-лиценца,

                    познавање рада на рачунару, пожењно радно искуство на наведеним

                     пословима            

 

КАДНИДАТИ СУ ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ:

-фотокопију дипломе о завршеном Стоматолошком факултету,

-фотокопију уверења о положеном  стручном испиту,

-фотокопија дипломе  о завршеној  специјализацији из ортопедије вилица

-фотокопија дозволе за рад-лиценца издата од надлежне коморе  или решење о упису у комору

-уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 6 месеци,

-уверење да се против кандидата не води истрага и  кривични поступак ( потврду издаје суд),не старије од 6 месеци.

-кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, улица Краљице Јелене број 22, Београд.

 

ПРИЈАВЕ  СЛАТИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ:

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, улица Краљице Јелене број 22, са назнаком „ЗА ОГЛАС“

Или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица

 

ДИРЕКТОР

Прим др Добрила Васић

Са подацима од: 20.03.2017.
Дом здравља Врачар

На основу чл. 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аут. покрајна и јединица локалне самоуправе  (Сл. Гласник РС број 36/2010, 42/2010, 1 од 06.01.2015.) директор доноси одлуку да се распише

 

О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на одређено време -

за замену одсутног радника

 

I –  ДОКТОР СПЕЦИЈАЛИСТА ПЕДИЈАТАР  у Служби за здравствену заштиту деце 1 извршилац, са пуним радним временом

 

II – Услови:  завршен медицински факултет, специјализација из педијатрије,

  VII/2 степен стручне спреме, положен стручни испит

 

III – Опис     -     спроводи мере здравствено-васпитног рада

-          врши превентивне прегледе ради дијагностике и лечења пацијената из свог домена у амбуланти, школи, обданишту

-          обавља консултативне прегледе на захтев других специјалиста у циљу пружања квалитетније здравствене заштите

-          упућује пацијенте на друге консултативне прегледе и стационарно лечење

-          врши оцену радне способности и упућује на комисију преко 30 дана боловања, комисију за оцену радне способности и друге комисије

-          даје стручно мишљење о здравственом стању пацијента на захтев других органа

-          издаје лекарска уверења ради уписа у обданиште, школе, факултете

-          издаје лекарске извештаје ради одласка деце на ђачке екскурзије

-          обавезан је да  примењује све законске одредбе из своје области и учествује у изради документације по налогу инспекцијских и других државних органа

-          за свој рад одговара начелнику службе и директору Дома здравља

 

IV – Кандидати уз пријаву подносе:

 

-          Оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету

-          Оверену фотокопију дипломе о стеченом стручном називу специјалисте

-          Оверену фотокопију уверења о положеном стучном испиту

-          Кратку биографију

-          Уверење о држављанству

 

Приликом заснивања радног односа на одређено време, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за радно место на које се прима.

 

По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћана кандидатима.

 

V – Рок за подношење пријава: 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља РС.

 

VI – Пријаве доставити на адресу:                

                                                                                                          

Дом здравља „Врачар“

Ул. Бојанска бр.16, 11 000 Београд

са назнаком „ЗА КОНКУРС“

 

Са подацима од: 20.03.2017.
Општа болница Петровац на Млави

На основу члана 7.-9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (,,Сл. гл РС“1/15), члана 24.-27. и члана 192. Закона о раду, Кадровског плана за 2014. годину бр. 112-01-00952/20/2014-02, в.д. директор Опште болнице Петровац на Млави расписује

 

О Г Л А С

 за пријем у радни однос

 

1). -на одређено време до повратка одсутног радника са боловања, породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, са пуним радним временом:

Дипломирани фармацеут-медицински биохемичар – извршилаца 1 (један)

Услови: - VII степен стручне спреме,  положен стручни испит.

2). Опис послова: предвиђен систематизацијом послова установе, за послове са завршеним   фармацеутским факултетом смер медицински биохемичар.

3.) Остало: уз пријаву поднети краћу биографију, оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице уколико кандидат има радни стаж или потврду послодавца, извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних уколико је кандидат променио презиме,  уверење о држављанству, копију личне карте.

4). Напомена: