Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 22.11.2017.
Општа болница "Студеница", Краљево

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 1/2015),  Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр.6-1154 од 20.11.2017.                          године и сагласности  Комисије  за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 51  112-5003/2017 и број  51  112-10386/2017 , Општа болница "Студеница " Краљево расписује

 

О   Г   Л   А   С                  

За пријем у радни однос  на неодређено време са пуним радним временом :

 

1.     Одељење за пријем и збрињавање ургентних стања  –1  ( један )   доктор медицине

2.     Служба за хирургију    – 1 ( један ) доктор медицине

3.     Служба за ортопедију са трауматологијом - 1 ( један)  доктор медицине

4.     Служба за интерну медицину- 3 ( три)  доктора медицине

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

 

Под тачком 1,2,3 и 4 -  VII степен стручне спреме - Медицински факултет и положен стручни испит.

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

-          оверену фотокопију  дипломе о завршеном факултету;

-          оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-          извод из матичне књиге рођених;

-          кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.                                                          

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове  Опште болнице"Студеница" Краљево.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима и оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или фотокопију решења о упису у именик одговарајуће коморе ( ако кандидат није у радном односу). У супротном, са њим неће бити закључен уговор о раду.


Пријаву са документацијом доставити на адресу:
Општа болница "Студеница" Краљево (Одсек за кадровске послове) - Југ Богданова 110. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

В.Д. ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

"СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО

Мр сци мед др Зоран Мрвић, спец.дечије хирургије и дечије урологије

Са подацима од: 22.11.2017.
Општа болница "Студеница", Краљево

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 1/2015),  Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр.6-1152 од                          20.11.2017.године и Сагласности  Комисије  за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 51  112-10386/2017, Општа болница "Студеница " Краљево расписује

 

О   Г   Л   А   С 

                

За пријем у радни однос  на неодређено време са пуним радним временом :

 

1.     Одељење за рендген дијагностику  –2  ( два )   виша радиолошка техничара

2.     Служба за оперативно лечење и стерилизацију   1  ( један )   инструментар

3.     Служба за интерну медицину - 1 ( једна)  медицинска сестра у смени

4.     Служба за психијатрију- 1 ( један )  радни терапеут

5.     Служба за анестезију са реаниматологијом - 1 ( једна)  медицинска сестра у смени

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

 

Под тачком 1 -  VI степен стручне спреме - Висока здравствена школа струковних студија – струковни медицински радиолог или виша медицинска школа  радиолошког смера и положен стручни испит.

 

Под тачком 2 -  VI степен стручне спреме - Висока здравствена школа струковних студија - струковна медицинска сестра, виша медицинска школа општег смера или виша медицинска школа смер за инструментаре и положен стручни испит.

 

Под тачком 3 - VI степен стручне спреме - Висока здравствена школа струковних студија – струковна медицинска сестра, виша медицинска школа општег смера  и положен стручни испит.

 

Под тачком 4 -  VI степен стручне спреме - Висока здравствена школа струковних студија – смер струковни радни терапеут или виша медицинска школа смер радног терапеута и положен стручни испит.

 

Под тачком 5  -  VI степен стручне спреме -  Висока здравствена школа струковних студија - струковна медицинска сестра, виша медицинска школа општег смера или виша медицинска школа – виши анестетичар и положен стручни испит.

 

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

-          оверену фотокопију  дипломе о завршеној школи;

-          оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-          извод из матичне књиге рођених;

-          кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.                                                         

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове  Опште болнице"Студеница" Краљево.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима и оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или фотокопију решења о упису у именик одговарајуће коморе ( ако кандидат није у радном односу). У супротном, са њим неће бити закључен уговор о раду.


Пријаву са документацијом доставити на адресу:
Општа болница "Студеница" Краљево (Одсек за кадровске послове) - Југ Богданова 110. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

В.Д. ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

"СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО

Мр сци мед др Зоран Мрвић, спец.дечије хирургије и дечије урологије

Са подацима од: 22.11.2017.
Општа болница "Студеница", Краљево

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 1/2015),  Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр.1150 од 20.11.2017.                         године и Сагласности  Комисије  за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 51  112-10386/2017, Општа болница "Студеница " Краљево расписује

 

О   Г   Л   А   С 

                

За пријем у радни однос  на неодређено време са пуним радним временом на пословима  сервисера за рачунаре и рачунарску опрему у  Одсеку информатике.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

 

VI или IV степен стручне спреме – Виша или средња школа електро или машинског смера

 

 Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

-          оверену фотокопију  дипломе о завршеној школи;

-          извод из матичне књиге рођених;

-          потврду о радном искуству;

-          кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове   Опште болнице"Студеница" Краљево.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. У супротном, са њим неће бити закључен уговор о раду.


Пријаву са документацијом доставити на адресу:
Општа болница "Студеница" Краљево ( Одсек зa кадровске послове) - Југ Богданова 110. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

"СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО

Мр сци мед др Зоран Мрвић, спец.дечије хирургије и дечије урологије

Са подацима од: 22.11.2017.
Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска Бања"

На основу члана 22. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Рибарска Бања“, а у складу са Кадровским планом за Специјалну болницу за рехабилитацију „Рибарска Бања“ за 2017. годину  број: 112-01-505/2017-02 од 03.07.2017. године, директор Специјалне болнице за рехабилитацију „Рибарска Бања“, др Душан Шокорац дана 22.11.2017. године расписује

Оглас за пријем у радни однос

-           један извршилац за рад на одређено време, са пуним радним временом, на радном месту кувар

Услови:

1.     завршена средња занатска школа (III степен стручне спреме).

Кандидати су у обавезни да доставе:

-           кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом,

-           неоверену фотокопију дипломе о завршеној школи.

Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Рибарска Бања“, Рибарска Бања 37205, служба за правне, кадровске и опште послове, са назнаком „пријава за конкурс“, са навођењем радног места за које се конкурише.

Пријаве морају да буду примљене у Специјалној болници за рехабилитацију најкасније осмог дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање, без обзира на начин доставе.

Пријаве које буду примљене у Специјалној болници за рехабилитацију после истека рока наведеног у овом огласу одбациће се као неблаговремене и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене у Специјалној болници за рехабилитацију.

Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као непотпуне.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање.

                               

Специјална болница за рехабилитацију

 „Рибарска Бања“

Директор

др Душан Шокорац

Са подацима од: 22.11.2017.
Дом здравља Кула

На основу одредаба члана 5. Колективног уговора за Дом здравља Кула број 1343 од 02.06.2015.године, а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Кула Министарства здравља Републике Србије број 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017.године, који је Дом здравља примио дана 24.05.2017. године под бројем 1399, као и на основу дате сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључком 51 број: 112-7287/2017 од 01.08.2017.године, која је достављена уз Обавештење Министарства здравља Републике Србије број 112-01-976/2017-02 од 03.08.2017.године, које је Дом здравља Кула примио дана 11.08.2017.године, под бројем 2270, а на основу Одлуке о потреби заснивања радног односа са новим запосленим путем јавног оглашавања број 3059 од 17.10.2017.године директор Дома здравља Кула, Трг ослобођења 9, расписује

                                                                      

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, са пуним радним временом, за следеће послове:

               

-          МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - 1 извршилац у Служби за општу здравствену заштиту одраслих кућног лечења и медицинске неге.

 

Опис послова:

а) Припрема и стерилизација инструмената и обезбеђивање потребних дезинфекционих средстава;

б) Давање свих врста ињекција;

ц) Превијање свих врста рана на свим деловима тела;

ч) Свакодневна контрола попуњености превијалишта ампулираним лековима, завојним материјалом, дезинфекционим средствима и стерилним инструментима; требовање лекова и санитетског материјала из апотеке и економата и доношење истих у службу; сачињавање месечних и тромесечних извештаја о утрошку ампулираних лекова, санитетског материјала и дезинфекционих средстава и благовремено достављање надлежној служби Дома;

ћ) Обављање по потреби медицинско-техничких радњи:

- Узимање материјала за судске потребе (крв и урин);

- Снимање ЕКГ апаратом;

- Давање инфузије;

- Замена уринарног катетера;

д) Припремање стерилних инструмената и материјала и учешће у асистирању и обради са лекаром код медицинско-техничких радњи;

џ) Одвајање комуналног од инфективног отпада (правилно одлагање и обележавање);

ђ) Учествовање у кућном лечењу - посете:

- као наставак лечења после првог прегледа где није потребно и неопходно болничко лечење;

- као наставак болничког лечења да би се тиме наставило започето лечење;

- као облик непрекидног праћења болесника са хроничним оболењима када не могу сами да дођу до здравствене установе;

Обављање у кућном лечењу самостално свих послова и радних задатака описаних од тачке а) до тачке д).

е) Непосредна и стална сарадња са лекаром, вођење регистра о издатим наркотицима на рецепту и налогу, вођење регистра о заразним болестима и пријављивање, евиденција о упућивању на болничко лечење и специјалистичке прегледе;

ф) Обављање здравствено-васпитног рада као облика превентивног рада са појединцем, у малој групи и у виду предавања;

г) Свакодневно припремање стерилних шпатула, тубуса и бризгалица, топломера, лекарске торбе (надокнада асортимана лекова и завојног материјала), потребних образаца и рецепата за рад лекара на терену;

х) Свакодневна тријажа болесника;

и) Утврђивање идентитета пацијената (лична карта и здравствена легитимација); проналажење или отварање здравственог картона и уписивање у регистар или у протокол пролазних болесника; попуњавање заглавља рецепата, налога, упута и образаца, вођење здравствених регистара и евиденције;

ј) Свакодневно фактурисање услуга; наплаћивање услуга лицима која нису осигурана ни по једном основу, за издавање лекарских уверења и потврда; наплаћивање партиципације; сачињавање благајничког извештаја и предавање новца благајни Дома без задржавања или уплаћивање новца на текући рачун Дома у пошту по насељеним места; свакоднево вођење дневне и текуће евиденције о стањима и облицима болести пацијената, сачињавање месечних, тромесечних и по потреби полугодишњих извештаја;

к) Архивира сву документацију по Правилнику о архивирању грађе;

л) По потреби откључава и закључава просторије здравственог објекта.

 

 

II

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 - одлука УС) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији радних места Дома здравља Кула број 228 од 01.02.2016.године, објављеног на огласној табли под бројем 320 од 08.02.2016.године.

 

Услови за обављање послова и радних задатака:                                          

-  Завршена средња медицинска школа - општег смера – IV степен стручне спреме;

-  Положен стручни испит;

-  Поседовање лиценце за рад;

- Потпуна психичка и физичка способност за обављање послова и радних задатака.

Радно искуство није услов за обављање послова из тачке I Одлуке.

III

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на oглас подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:

- диплома о стеченом образовању одговарајућег профила - Завршена средња медицинска школа - општег смера – IV степен стручне спреме;

- уверење о положеном стручном испиту;

- фотокопија личне карте (са читача);

- потпуна лична и радна биографија са адресом и контакт телефоном (е-маил адресом).

 

IV

 

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос, као и потврду од претходног послодавца (уколико је кандидат био запослен на неодређено време код послодавца у јавном сектору) да кандидату код претходног послодавца није престао радни однос на основу споразума о престанку радног односа сагласно одредабама члана 21. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/2015 и 81/2016 - одлука УС).

Уколико изабрани кандидат не достави документацију из претходног става, одлука о избору се доноси за другог кандидата који испуњава услове за пријем у радни однос.

 

V

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује кадровска служба Дома здравља Кула.

 

VI

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs).

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

 

VII

 

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета најкасније у року од 10 (десет) радних дана од дана истека рока за подношење пријава, а кандидати ће бити обавештени о избору најкасније у року од 10 (десет) радних дана од дана доношења одлуке.

 

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

VIII

 

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, 25230 Кула, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове – Медицинска сестра у Служби за општу здравствену заштиту одраслих кућног лечења и медицинске неге“.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА

ДИРЕКТОР

Шевин др Жарко

Са подацима од: 22.11.2017.
Завод за јавно здравље Зрењанин

На основу члана 8. Колективног уговора код Завода за јавно здравље Зрењанин, дана 22.11.2017. године објављује се на огласној табли Националне службе за запошљавање Зерњанин и интернет страници Министарства здравља

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на одређено време

за послове курира. Извршилац један

 

Опис послова:

 

-          доношење и разношење поште, пренос пакета мање тежине,

-          припрема и експедиција поште,

-          пренос новчаних пошиљки од банке и подизање готовинских налога,

-          доношење извода жиро рачуна,

-          вођење доставне књиге за место и поштанске књиге експедиције,

-          руковање поштанским маркама,

-          обавља и друге послове које може да врши према својој стручној спреми и радној оспособљености.

 

Услови:

 

-         основна школа.

 

Радни однос се заснива на одређено време.

Радно време износи 40 часова недељно.

Кандидати су дужни да уз пријаву доставе кратку биографију и доказе о испуњењу услова (оверену фотокопију дипломе о завршеној школи и фотокопију личне карте).

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на пословима благајника.

Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање Зрењанин.

Неблаговремене и непотпуне пријаве ће се одбацити.

 

 

Пријаве доставити на адресу:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15

 

в.д. директора

Мр сци. мед. др Здравко Ждрале

 

 

Са подацима од: 22.11.2017.
Општа болница Лозница

                На основу члана 31. Закона о раду (Сл. гласника РС бр.24/2005. 54/2009, 32/2013 и 75/2014), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл.Гласник 1/2015) и члана 22. Статута Опште болнице Лозница, Општа болница Лозница расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Расписује се јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време:

·          1 специјалиста гинекологије и акушерства (VII-2), за потребе Опште болнице Лозница

Услови за заснивање радног односа:

                -кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом;

-завршен Медицински факултет;

-положен стручни испит;

-положен специјалистички испит из гинекологије и акушерства;

 Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

-  фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету;

- фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

- фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту из гинекологије и акушерства

·          5 доктора медицине (VII-1), за потребе Опште болнице Лозница

Услови за заснивање радног односа:

                -кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом;

-завршен Медицински факултет;

-положен стручни испит;

Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

-  фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету;

- фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

·          1 виши рентген техничар (VI/1), за потребе Опште болнице Лозница

Услови за заснивање радног односа:

                -кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом;

-завршену Вишу медицинску школу или Високу здравствену школу струковних студија

-положен стручни испит;

Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

-  фотокопију дипломе о завршеној Вишој медицинској школи/ Високој здравственој школи струковних студија;

- фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

·          1 виши физиотерапеут (VI/1), за потребе Опште болнице Лозница

Услови за заснивање радног односа:

                -кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом;

-завршену Вишу медицинску школу или Високу здравствену школу струковних студија

-положен стручни испит;

Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

-  фотокопију дипломе о завршеној Вишој медицинској школи/ Високој здравственој школи струковних студија;

- фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

·          19 медицинских сестара техничара (IVsss), за потребе Опште болнице Лозница

Услови за заснивање радног односа:

                -кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом;

-завршену Средњу медицинску школу (општи смер)

-положен стручни испит;

Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

-  фотокопију дипломе о завршеној Средњој медицинској школи

- фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

 

Рок за подношење пријава са краћом биографијом (досадашње радно искуство) и доказима о испуњености услова  из огласа је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови“.

Непотпуне и неблаговреме пријаве неће бити разматране.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Општа болница Лозница, Болничка 65, 15300 Лозница, са назнаком ,,за оглас“ и назнаком радног места за које се конкурише.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 15 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Опште болнице Лозница. Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

С поштовањем,

в.д. Директор

др Милан Тодоровић

Са подацима од: 22.11.2017.
Општа болница "Свети Лука", Смедерево

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија („Службени гласник РС“ бр.36/2010), Закључка 51 Број 112-10386/2017 од 25.10.2017.год., Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и одлуке в.д.директора бр.2797/201702 од 20.11.2017.год. о расписивању огласа, а у складу са одредбама Правилника о процедури и критеријумима за пријем у радни однос бр.3354/2013-1 од 01.11.2013.год.,

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО
Улица Кнез Михаилова бр.51
1
1300  Смедерево

р а с п и с у ј е

О Г Л А С
за пријем

1.

- ЈЕДАН ДОКТОР МЕДИЦИНЕ, СПЕЦИЈАЛИСТА ПЕДИЈАТРИЈЕ, VII2 степен стручне спреме,  за рад у служби за педијатрију, рад у сменама,  на неодређено време

 

             

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:

- пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона, адресом и e-mail-ом,
-
оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,

- оверену фотокопију дипломе о завршеним специјалистичким студијама и стеченом стручном називу специјалиста педијатрије,

- оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

- лиценцу или решење о упису у комору,

-   уверење о радном стажу у струци по положеном стручном испиту, уколико кандидат поседује претходно радно искуство у струци,

-   доказ о објављеним стручним радовима у стручним публикацијама, уколико кандидат поседује,

-   доказ о знању страног језика (енглески, немачки, француски или  руски) са потврдом уколико кандидат поседује или фотокопија  индекса.

2.

Комисија именована одлуком директора ће сачинити  ранг листу и дати директору предлог за пријем кандидата.

3.

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

Пријаве са доказима достављати у затвореним ковертама преко писарнице  Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево,  или путем поште, на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево Ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену "пријава на оглас".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/240-725.

В.д.директора

Опште болнице „ Свети Лука „ Смедерево

   прим. мр сци. др мед. Ненад Ђорђевић

 

 

 
 

 

Са подацима од: 22.11.2017.
Општа болница "Свети Лука", Смедерево

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија („Службени гласник РС“ бр.36/2010), Закључка 51 Број 112-10386/2017 од 25.10.2017.год., Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и одлуке в.д.директора бр.2797/201702 од 20.11.2017.год. о расписивању огласа, а у складу са одредбама Правилника о процедури и критеријумима за пријем у радни однос бр.3354/2013-1 од 01.11.2013.год.,

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО
Улица Кнез Михаилова бр.51
1
1300  Смедерево

р а с п и с у ј е

О Г Л А С
за пријем

1.

-  ЈЕДНЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА – општи смер,  IV степен стручне спреме, за рад на интерном одељењу, рад у сменама,  на неодређено време

 

             

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:

- пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона, адресом и e-mail-ом,
-
оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме

- оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

- лиценцу или решење о упису у комору,

-   уверење о радном стажу у струци по положеном стручном испиту, уколико кандидат поседује претходно радно искуство у струци,

-   доказ о објављеним стручним радовима у стручним публикацијама, уколико кандидат поседује,

-   доказ о знању страног језика (енглески, немачки, француски или  руски) са потврдом уколико кандидат поседује или фотокопија  индекса.

2.

Комисија именована одлуком директора ће сачинити  ранг листу и дати директору предлог за пријем кандидата.

3.

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

Пријаве са доказима достављати у затвореним ковертама преко писарнице  Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево,  или путем поште, на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево Ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену "пријава на оглас".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/240-725.

В.д.директора

Опште болнице „ Свети Лука „ Смедерево

   прим. мр сци. др мед. Ненад Ђорђевић

 

Са подацима од: 22.11.2017.
Институт за ортопедско-хируршке болести „Бањица“

оглас за пријем у радни однос

                     на неодређено време у Институту за

                     ортопедско-хируршке болести „БАЊИЦА“

 

- доктор медицине – два извршиоца

 

Услови које кандидати треба да испуњавају су:

-  завршен Медицински факултет са просечном оценом минимум 8,00

-  положен стручни испит

-  познавање најмање једног страног језика

- пожељно је претходно радно искуство у стационарним здравственим установама на истим или сличним пословима

 

Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе и:

 

-       оверени препис или фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету VII степен стручне спреме (са просечном оценом студирања),

-       оверени препис или фотокопију дипломе о положеном стручном испиту,

-       оверени препис или фотокопију дипломе о положеном испиту за научно звање магистра и/или доктора наука (ако га кандидат има),

-       потврду издату од стране Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење,

-       доказ о радном искуству у струци након положеног испита на пословима пружања здравствене заштите, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодавца),

-       фотокопија личне карте или очитана лична карта,

-       биографију, са адресом и контакт телефоном.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана расписивања огласа у листу „ПОСЛОВИ“.

 

Пробни рад три месеца.

 

Пријаве са непотпуном документацијом или које нису у складу са условима овог огласа, као и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Кандидати који уђу у ужи избор ће бити позвани на разговор.

 

В.Д. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

Проф. др Зоран Башчаревић

Са подацима од: 22.11.2017.
Општа болница Петровац на Млави

На основу члана 7.-9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (,,Сл. гл РС“1/15), члана 24.-27. и члана 192. Закона о раду, Кадровског плана за 2017 годину бр. 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017.године, в.д. директор Опште болнице Петровац на Млави расписује

 

О Г Л А С

 за пријем у радни однос

 

1). -на одређено време до повратка одсутног радника са боловања, породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, са пуним радним временом:

струковни медицински радиолог - извршилаца 1 ( један )

2).Услови: - VI степен стручне спреме, (виша стручна спрема),  висока здравствена школа,  положен стручни испит.

Опис послова: предвиђен систематизацијом послова установе, за послове са завршеном  високом здравственом школом одговарајућег смера.

3.) Остало: уз пријаву поднети краћу биографију, оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, оверену копију лиценце или решења о упису у одговарајућу Комору, фотокопију радне књижице уколико кандидат има радни стаж или потврду послодавца, извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних уколико је кандидат променио презиме,  уверење о држављанству, копију личне карте.

4). Напомена: Лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан је да достави кандидат који буде примљен у радни однос.

 

Рок за пријављивање: 8 (осам) дана од дана објављивања у Службеном гласилу Националне службе за запошљавање „Послови„.

Пријаве слати у затвореним  ковертама на адресу Општа болница Петровац на Млави, Моравска број 2, 12300 Петровац на Млави или доставити лично у Правну службу Опште болнице Петровац на Млави.

Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узета у разматрање при избору кандидата.

В.д  Директор

Опште болнице Петровац на Млави

Др Бранко Лукић

Са подацима од: 22.11.2017.
Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице  0107 бр  12653 од      21.11.2017.год.,а на основу Закључка 51 број 112-10386/2017 од 25.10.2017.године   Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Кадровског плана Здравственог центра Ужице за 2017.годину број 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017.године, Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на  неодређено време

 

        

        ОЈ  Дом здравља Пожега

 

1.     Доктор  медицине ............................................................................................. 1 извршилац

 

       

        ОЈ Дом здравља Косјерић

 

1.     Доктор  медицине ........................................................................................... 1 извршилац

 

 

 

Услови за заснивање радног односа

 

·          За радно место доктора медицине  VII степен стручне спреме- завршен медицински факултет и положен стручни испит

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

 

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

-            Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише

-           Оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем факултету  

-           Оверену фотокопију уверења о стручном испиту

-           Кратку биографију

                        

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић

Са подацима од: 22.11.2017.
Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр 12576  од  20.11.2017.год., Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

 

·          ОЈ Дом здравља Пожега

1.     Доктор  медицине ...................................................................................1 извршилац

 

·          ОЈ Дом здравља Пријепоље

1.     Медицинска сестра техничар општи смер............................................. 1 извршилац

 

·          ОЈ Општа болница Пријепоље

1.     Лабораторијски  техничар    ................................................................... 1 извршилац

 

·          ОЈ Дом здравља Чајетина

1.     Медицинска сестра техничар општи смер ............................................. 1 извршилац

 

·          ОЈ Дом здравља Ариље

1.     Медицинска сестра техничар општи смер ............................................. 1 извршилац

 

Услови за заснивање радног односа

 

·          За радно место доктора медицине -VII степен стручне спреме,завршен  медицински факултет  и пложен стручни испит

·          За радно место медицинске сестре техничара општи смер и лабораторијског техничара -IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа одговарајућег смера и положен стручни испит

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

-            Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише

-           Оверену фотокопију дипломе о  завршеној  одговарајућој школи односно факултету

-           Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту

-           Кратку биографију 

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић

Са подацима од: 22.11.2017.
Дом здравља "Др Милутин Ивковић", Београд

Дом здравља ¨Др Милутин Ивковић¨ –

Палилула, Београд

ул. Кнез Данилова бр.16

 

 

 

ЈЕДАН ВИШИ ЗУБНИ ТЕХНИЧАР

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ УЗ ПРОБНИ РАД

РАДНО ВРЕМЕ: ПУНО

УСЛОВИ: Завршенa Виша медицинска школа, смер зубни техничар-протетичар, положен стручни испит, VI степен стручне спреме, лиценца или Решење о упису у Комору, познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење).

 

 

Опис послова:

¨        у оквиру стручних послова по налогу зубног лекара специјалисте са одељења стоматолошке протетике и ортодонције и одговорног техничара зубног техничког лабораторијума одређује најкомпликованије случајеве у складу са својом стручном оспособљеношћу и искуством,

¨        бави се пословима и радним задацима описаним код описа послова зубног техничара,

¨        ради остале послове из своје струке по налогу непосредног руководиоца,

¨        одговоран је за заштиту на раду у својој служби,

¨        за свој рад одговоран је одговорном зубном техничару, непосредном руководиоцу и Начелнику службе

 

Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту,   фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у Комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

 

ЈЕДНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ УЗ ПРОБНИ РАД

РАДНО ВРЕМЕ: ПУНО

УСЛОВИ: Завршенa Медицинска школа, општи смер, положен стручни испит, IV степен стручне спреме, лиценца или Решење о упису у Комору, познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење).

 

 

Опис послова:

¨        води потребну евиденцију о осигураницима, здравственом стању корисника и популације,

¨        учествује у превентивним прегледима, скрининзима и здравствено-васпитном раду,

¨        врши примарну обраду ране/завој и по потреби компресивни завој и тампонаду,

¨        ставља фиксациони завој и врши скидање конаца и копчи, ЕКГ, инхалације, инфузија,

¨        врши апликовање хуманог имуноглобулина и других лекова, инцизија, транспортну имобилизацију, обраду опекотина, испирање уха, превијање у стану болесника,

¨        даје вакцине у амбуланти и на терену, као и ињекције у сужби и стану болесника,

¨        прати болесника до болнице, по налогу лекара,

¨        врши требовање и набавку ампулираних лекова и инструмената. Контролише рок трајања лекова и санитетског материјала и контролише хладни ланац лекова

¨        ради са компјутерима и видео терминалима,

¨        обавља послове на пријему пацијената, наплата партиципације у складу са прописима и слично,

¨        одговорна је за правилно вођење медицинске документације

¨        фактурише здравствене услуге које пружа 

¨        учествује у изради извештаја,

¨        учествује у спровођењу плана здравствено-васпитног рада,

¨        ради у тиму, врши заказивање пацијената лично и телефоном,

¨        врши стерилизацију инструмената,

¨        обавља дезинфекцију радног простора у интервенцијама, превијалишту и ординацији,

¨        разврстава медицински отпад, обележава и одлаже у за то предвиђене кесе,

¨        узима брис рана,

¨        ради и остале послове из  свог делокруга  по налогу одговорне сестре,

¨        за свој рад одговора  одговорној медицинској сестри, непосредном руководиоцу и Начелнику службе

 

Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту,   фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у Комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом или личном доставом у писарницу Дома здравља “Др Милутин Ивковић”, ул. Кнез Данилова 16, IV спрат, соба бр.12. ОБАВЕЗНО НАЗНАЧИТИ ЗА КОЈЕ РАДНО МЕСТО СЕ КОНКУРИШЕ.

Резултати огласа ће бити објављени на сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.

 

Д И Р Е К Т О Р

Др Александар Стојановић

Са подацима од: 22.11.2017.
Дом здравља "Сремска Митровица", Сремска Митровица

                На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија («Сл.гласник «РС» бр. 1/2015),чл.10 Колективног уговора за Дом здравља „Сремска Митровица“ („Сл.лист Града Сремска Митровица“ бр 11/2015),  ДОМ ЗДРАВЉА „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“  СРЕМСКА МИТРОВИЦА  расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

 

1.     За радно место - доктор у Служби за здравствену заштиту школске деце  ------- 1  извршилац

 

Радни однос се заснива на одређено време,  са пуним радним временом,  до  3  месеца, због повећаног обима посла

 

Услови за заснивање радног односа:

-          Завршен Медицински факултет и положен специјалистички испит из педијатрије  или завршен Медицински факултет и положен стручни испит (VII-2 или VII-1 степен стручне спреме)

 

 

       Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Сремска Митровица.  Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Дома здравља „Сремска Митровица“  Сремска Митровица, ул. Стари шор 65, са назнаком „ОГЛАС“.

 

       Заинтересовани кандидати треба да, уз потписану молбу,  приложе потребну документацију:

-          фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету

-          фотокопију уверења о положеном специјалистичком или положеном стручном испиту

-          фотокопију важеће личне карте

-          доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом

-          детаљнију биографију (податке о евентуалном радном искуству, контакт телефон,

адреса становања..).

 

Лице које буде изабрано, доставиће оверене фотокопије наведених докумената приликом пријема у радни однос.

 

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

ВД ДИРЕКТОР

ДОМА ЗДРАВЉА „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“

Шево др Мирослава

Са подацима од: 22.11.2017.
Специјална болница за рехабилитацију "Бања Кањижа"
На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене чији је оснивач Република Србија – Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени Гласник Републике Србије“ број 1/15.) и сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава:


СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ,,БАЊА КАЊИЖА“
РАСПИСУЈЕ
О Г Л А С
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА:

-    Једног (1) средњег физиотерапеута за потребе Медицинског сектора – одељење за физикалну медицину и рехабилитацију  на неодређено време године - за пуно радно време.

Кандидати поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду („Службени Гласник Републике Србије“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) морају испуњавати и посебне услове утврђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Специјалној болници за рехабилитацију „Бања Кањижа“ Кањижа.

Опис послова: На основу терапијског листа самостално врши апликацију разних физикалних агенаса, кроз електро, термо и фототерапијске процедуре, као и мануелну и хидромасажу. Дужна је да предузме потребне мере ради обезбеђења пацијената од евентуалних оштећења. Врши припрему апарата и агенса за апликацију и код евентуалног квара обавештава одговорну сестру на терапијама. Води евиденцију о временском распореду терапија, даје потребна упутства пацијентима. Води евиденцију извршених услуга и спроводи исте. Води здравствену документацију у вези пријема и отпуста пацијената на стационару и амбулантном лечењу. За средства са којима ради и рукује лично је одговоран/на. Учествује у спровођењу кинези терапије. Учествује у примању здравствене документације ради смештаја пацијента на стационар и амбулантно лечење. Учествује у резервацији смештаја на стационару. Припрема здравствену документацију за лекарску комисију за амбулантно лечење. За свој рад и средстава рада која су му поверена одговара главној медицинској сестри рехабилитације.

Посебни услови за заснивање радног односа су:
•    ИВ степен стручне спреме медицинског смера-физиотерапеутски техничар
•    Положен приправнички испит

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:
•    Пријаву на оглас са кратком биографијом
•    Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила
•    Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту.
•    Фотокопију личне карте која ће се користити искључиво у вези овог огласа
Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање (не желимо оглашавање на ТВ АВАЛА).

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Пријаве са документацијом доставити на адресу:

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“
Одељење за правне и опште послове
24420 КАЊИЖА, НАРОДНИ ПАРК Б.Б.
Са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове средњег физиотерапеута“.


Директор Специјалне болнице:
Др мед. Слободанка Дрндарски
Са подацима од: 22.11.2017.
Специјална болница за рехабилитацију "Бања Кањижа"
На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене чији је оснивач Република Србија – Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени Гласник Републике Србије“ број 1/15.) и сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава:


СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ,,БАЊА КАЊИЖА“
РАСПИСУЈЕ
О Г Л А С
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА:

-    Једну (1) Медицинске сестру-техничара на одељењу или терапијама за потребе Медицинског сектора – одељење за физикалну медицину и рехабилитацију – на неодређено време - за пуно радно време.

Кандидати поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду („Службени Гласник Републике Србије“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) морају испуњавати и посебне услове утврђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Специјалној болници за рехабилитацију „Бања Кањижа“ Кањижа.

Опис послова: На основу терапијског листа самостално врши апликацију разних физикалних агенаса кроз електро, термо и фототерапијске процедуре, као и мануелну и хидромасажу. Дужан је да предузме све потребне мере обезбеђења пацијената од евентуалних оштећења. Води евиденцију о временском распореду терапија, даје потребна упутства пацијентима. Води евиденцију извршених услуга и спроводи исте. Врши припрему апарата и агенаса за апликацију и код евентуалног квара обавештава одговорну сестру на терапијама. Врши послове медицинске сестре у специјалистичкој односно амбуланти. Води здравствену документацију у вези пријема и отпуста пацијената на стационарно и амбулантно лечење. Припрема потребан завојни материјал за интервенције. Дели медикаментозну терапију на основу налога лекара или по упутству из терапијског картона. Помаже лекару при интервенцијама. За средства са којима ради и рукује лично је одговоран/на. Учествује у перманентном одржавању здравствене заштите пацијената – сменски рад, дежурство. Спроводи здравствену негу на одељењима. Учествује у примању здравствене документације ради резервације и смештаја пацијената на стационар и амбулантно лечење. Учествује у резервацији смештаја на стационару. Врше заказивање временског распореда за лекаре за пријем, контролу и отпуст пацијената, као и за специјалистичке прегледе (интерниста, деxа). За свој рад и средстава рада која су му поверена одговара главној медицинској сестри рехабилитације.


Посебни услови за заснивање радног односа су:

•    ИВ степен стручне спреме медицинског смера, Медицински техничар
•    Положен стручни испит

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

•    Пријаву на оглас са кратком биографијом
•    Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила
•    Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
•    Фотокопију личне карте која ће се користити искључиво у вези овог огласа


Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање (не желимо оглашавање на ТВ АВАЛА).
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Пријаве са документацијом доставити на адресу:
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“
Одељење за правне и опште послове
24420 КАЊИЖА, НАРОДНИ ПАРК Б.Б.
Са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове Медицинске сестре-техничара“.
                                
Директор Специјалне болнице:
Др мед. Слободанка Дрндарски
Са подацима од: 22.11.2017.
Специјална болница за рехабилитацију "Бања Кањижа"
На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене чији је оснивач Република Србија – Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени Гласник Републике Србије“ број 1/15.) и сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава:

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ,,БАЊА КАЊИЖА“ РАСПИСУЈЕ
О Г Л А С
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ


-    Једне (1) СЕРВИРКЕ за потребе немедицинског сектора – одељењу ресторана и кухиње на неодређено време - за пуно радно време.

Опис послова која ће запослени обављати:
Врши послуживање хране и пића у објектима послодавца, поставља столове и поспрема их након употребе (обезбеђење потребног броја чистог прибора)  за стационарне пацијенте, у ресторану као и у собама. Дискретно поздравља пацијенте и врши саветовање при одабиру јела и пића (дневна понуда пансионског јела и пића). Пошто од пацијената прими наруџбе, преноси их особљу у кухињи и води рачуна о томе да госте послужи што брже и што квалитетније. Од сервирке се очекује да буде љубазна, тачна, брза и комуникативна, будући да је сервирка у сталном и непосредном контакту са пацијентима и како репутација послодавца увелико зависи од ње, од запослене се не очекује само коректна услуга него и то да пацијентима боравак учини што угоднијим. Стара се о примени санитарно-хигијенских мера. За свој рад и средства рада која су му поверена одговара главном конобару.   

Кандидати морају испуњавати следеће услове:

-    ИИИ степен стручне спреме угоститељског смера
-    положен приправнички испит
-    познавање српског и мађарског језика

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:
-    Пријаву на оглас са кратком биографијом
-    Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила
-    Оверену фотокопију уверења о положеном приправничком испиту
-    Фотокопију личне карте која ће се користити искључиво у вези овог огласа


Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Достављање и пријем пријава се врши најкасније до 12,00 сати последњег дана истека рока за пријављивање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.Пријаве са документацијом доставити на адресу:
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“
Одељење за правне и опште послове
24420 КАЊИЖА, НАРОДНИ ПАРК Б.Б.
Са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове сервирка.“
                                                                                           


 Директор Специјалне болнице:
Др мед. Слободанка Дрндарски
Са подацима од: 22.11.2017.
Завод за јавно здравље Зрењанин

На основу члана 8. Колективног уговора код Завода за јавно здравље Зрењанин, објављује се на огласној табли Националне службе за запошљавање Зерњанин и интернет страници Министарства здравља

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на одређено време

за послове благајника. Извршилац један

 

Опис послова:

-          руковање новчаним средствима у благајни, примање уплата и исплата по документима уз налог за наплату и исплату,

-          вођење свакодневно благајничког дневника,

-          издавање и вођење евиденције хартија од вредности,

-          пријем и уплата дневног пазара,

-          чување готовог новца и осталих новчаних докумената,

-          пријем и исплата бензинских бонова,

-          припрема и обрада података за образац М,

-          обрачунавање путних налога (путни трошкови, дневнице, теренски додатак, одвојен живот, накнада за превоз радника на посао и са посла),

-          припрема и обрачунава боловање до и преко 30 дана,

-          пријем и испорука поштанских марака,

-          обрада радних листа,

-          састављање обрачуна за исплату зарада и њихова исплата,

-          састављање списка за обуставе зараде,

-          састављање рекапитулације за исплату зарада,

-          састављање потврда, извештаја и издавање потврда о зарадама запослених,

-          евиденција задужења радника по кредитима и другим обуставама,

-          заводи фактуре у књигу улазних рачуна и припрема налоге за плаћање,

-          обавља послове референта набавке након редовних дневних активности на пословима благајника,

-          обавља и друге послове које може да врши према својом стручној спреми и радној оспособљености.

Услови:

-         IV степен стручне спреме, средња економска школа,

-         1 година радног искуства.

 

Радни однос се заснива на одређено време.

Радно време износи 40 часова недељно.

Кандидати су дужни да уз пријаву доставе кратку биографију и доказе о испуњењу услова (оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, оверена фотокопија доказа о радном искуству и фотокопија личне карте).

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на пословима благајника.

Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање Зрењанин.

Неблаговремене и непотпуне пријаве ће се одбацити.

 

Пријаве доставити на адресу:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15

 

в.д. директора

Мр сци. мед. др Здравко Ждрале

 

 

Са подацима од: 22.11.2017.
Општа болница Ваљево

На основу Члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( ,,Сл.гласник РС ,,бр.1/2015), и Одлуке директора о расписивању јавног огласа бр.ОБВ -01-9848  од 13.11.2017.године.

 

Општа болница Ваљево расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у радни однос на одређено време до поврарка запослене са  трудничког одн.породиљског боловања и боловања ради неге детета , са  пуним радним временом

за радно место:

-пед.сестре техничара , IV ссс , за потребе Службе за педијатрију    Опште болнице Ваљево – 1 извршилац

 

Услови за пријаву кандидата на оглас:

-Завршена мед.школа ,IV ссс , педијатријски смер

-положен стручни испит

 

 

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом;

- фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила;

- уверење о положеном стручном испиту

-извод из МК венчаних /ако је дошло до промене презимена /

 

          Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,, код Националне службе за запошљавање.

          Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

 

Пријаве са документацијом доставити на адресу:

Општа болница Ваљево

Одељење за правне,кадровске и административне послове

Ул.Синђелићева бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове........................

(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)

 

Др Зоран Ђурић, вд директора

Са подацима од: 22.11.2017.
Општа болница Ваљево

На основу Члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( ,,Сл.гласник РС ,,бр.1/2015), и Одлуке директора о расписивању јавног огласа бр.ОБВ -01-9847  од 13.11.2017.године.

 

Општа болница Ваљево расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у радни однос на одређено време до поврарка запослене са неплаћеног одсуства , са  пуним радним временом

за радно место:

-мед.сестре техничара , IV ссс , за потребе  Одсека за кожно венеричне болести Службе за унутрашње болести    Опште болнице Ваљево – 1 извршилац

 

Услови за пријаву кандидата на оглас:

-Завршена мед.школа ,IV ссс , општи смер

-положен стручни испит

 

 

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом;

- фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила;

- уверење о положеном стручном испиту

-извод из МК венчаних /ако је дошло до промене презимена /

 

          Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,, код Националне службе за запошљавање.

          Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

 

Пријаве са документацијом доставити на адресу:

Општа болница Ваљево

Одељење за правне,кадровске и административне послове

Ул.Синђелићева бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове........................

(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)

 

Др Зоран Ђурић, вд директора

Са подацима од: 22.11.2017.
Дом здравља "Ковачица"

На основу члана 23. Статута Дома здравља «Ковачица», чланова 7. – 9. Колективног уговора код послодавца Дом здравља «Ковачица», и одлуке директора Дома здравља «Ковачица» бр: 1386/17 од 13.11.2017.г., директор Дома здравља «Ковачица» расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 


1. Доктор
медицине – изабрани лекар у Служби опште медицине са кућним лечењем и негом - 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време од 12 месеци због упражњеног места у Служби опште медицине са кућним лечењем и негом.

Опис посла: Према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Дому здравља «Ковачица»

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове: 

За радно место из тачке 1. Огласа:

  • Доктор медицине - специјалиста медицине рада -VII2 степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит и положен специјалистички испит из медицине рада или
  • Доктор медицине - VII1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет и положен стручни испит

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља «Ковачица» Ковачица, Штурова 42 сваког радног дана од 07:00  до 14:00  часова,  или послати препоручено поштом на адресу Дома здрављa «Ковачица», са назнаком „За оглас“. 

Уз пријаву на јавни оглас се подносе у оригиналу или овереној фотокопији:
за радно место под бројем 1 - диплома – уверење о завршеном медицинском факултету и специјализацији из медицине рада; доказ о упису у именик Лекарске коморе; уверење о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда). 

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Оглас се објављује
на веб сајту Министарства здравља Републике Србије, у публикацији «Послови» и на огласној табли  НСЗ – Испостави Ковачица и веб сајту Дома здравља «Ковачица». 

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања
у публикацији «Послови». 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.Директор ДЗ «Ковачица»
др Драган Јосифовић

Са подацима од: 22.11.2017.
Дом здравља Житиште


На основу члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе a у складу са Кадровским планом  ,  расписује се

 

ОГЛАС
за послове
1. ДОКТОРА СТОМАТОЛОГИЈЕ

 

Број извршилаца :1.
Врста радног односа:радни однос на одређено време до 6 месеци
Радно време: пуно (37 сати)

Опис послова: Као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Житиште

1.     Завршен стоматолошки факултет

2.     Да има положен стручни испит

3.     Да има лиценцу за рад

4.       Да има возачку дозволу Б категорије


Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

·         Пријаву на оглас са кратком биографијом,

·         Фотокопија личне карте

·         Фотокопију дипломе о завршеном стоматолошком факултету

·         Уверење о положеном стручном испиту.

·         Фотокоију лиценце

·         Фотокопију возачкае дозволе

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), достављају се на адресу: Дом здравља Житиште ул.И.Л.Рибара 16, 23210 Житиште.Рок за подношење пријава је  8 дана  од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене  пријаве  неће се разматрати.

 

Директор

Китареску др Дојнел

 

 

 

Са подацима од: 22.11.2017.
Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања

 На основу члана 7-9  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе (Сл.гласник РС број 1/15), Кадровског плана Специјалне болнице за интерне болести  Врњачка Бања број  број  112-01-505/2017-02 од 15.05.2017.год., Уредбe о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање  код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС број 119/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15), сагласности Министарства здравља РС број 112-01-590/16-02 од 25.07.2016.год.,

Инструкције Републичког фонда за здравствено осигурање 05 број 450-69/17-1 од 17.01.2017.год., Инструкције Министарства здравља РС број 112-01-505/2017-02 од 07.06.2017.год. и одлуке директора Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања” број  од  1965/17 од год.15.11.2017.год.  расписује се:

 

ОГЛАС

ЗА  ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

-специјалистa  интерне медицине -2 (два) извршиоца, са пуним радним временом, на неодређено време  са пробним радом у трајању од два месеца.

 

Опис посла специјалисте интерне медицине

Преглед, обрада и лечење болесника на болничком одељењу, у оквиру своје специјалности, обављање  консултативних прегледа на захтев  основне и примарне здравствене заштите, упућивање болесника на  друге консултативне прегледе и на стационарно лечење, анализа здравственог стања болесника лечених у болници и заједно са примарно-основном здравственом заштитом израђује предлоге програма мера здравствене заштите, учествује у здравственом васпитању  и просвећивању, у едукацији здравствених радника у свом тиму, организује посао у својој радној јединици, ради на унапређењу дијагностичких, терапеутских и превентивних поступака, по потреби иде у

пратњу пацијента, даје стручна мишљења код одређених случајева болести и повреда, обавља и друге послове у оквиру своје специјалности, као и друге послове по налогу претпостављених и директора.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду (Сл.гласник РС број 24/05,61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),  кандидат мора да испуњава и посебне  услове:

- VII1 степен стручне спреме: завршен медицински факултет и положен специјалистички испит из интерне медицине.

Пожељне и амбиције, знања вештине или искуство у руковођењу због могућности обављања послова руководиоца различитих нивоа.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

-уверења о држављанству (оригинал или оверену копију, не старију од шест месеци);

-потврду  да није осуђиван;

-оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском  факултету;

-оверену фотокопију уверења односно дипломе о положеном специјалистичком испиту из

интерне медицине ;

-копију извода из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме;

-европски CV на српском језику;

-лиценцу или решење о упису у лекарску комору (оригинал или оверену копију).

 

Пријаву са докуметанцијом  доставити  лично или препоручено на  адресу: Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања, ул. 8.Марта 12, 36210 Врњачка  Бања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Рок за подношење пријава  је 15 дана од дана објављивања огласа у новинама  Националне службе за запошљавање Послови”.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација.

 

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које је заснива радни однос.

 

Оглас ће бити у новинама  Националне службе за запошљавање  “Послови” и интернет страници  Министарства здравља РС.

 

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана  истека рока

за пријаву кандидата.Кандидати који не буду примљени могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

 

За све информације можете се обратити на телефон 036/613-450.

 

 

Директор

Специјална болница за интерне

болести Врњачка Бања

Слађана Брковић, дипл.економиста

Са подацима од: 22.11.2017.
Универзитетска дечја клиника, Београд

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2017. годину бр.112-01-505/2017-02 од 26.07.2017. године, Упутства Министарства здравља Републике Србије и одредаба чланова 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.1/15), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

 

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С 

 

За пријем у радни однос на одређено време

по основу замене до повратка радника са боловања,

са пуним радним временом

 

 

Медицинске сестре – техничара, 1 (један) извршилац

 

I

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања, са пуним радним временом на послове медицинске сестре – техничара, 1 (један) извршилац.

 

Опис послова: Комплетна нега и тоалета болесника, превијање болесника, отварање температурних и интезивних листа болесника, укључивање инфузије, давање трансфузије, плазме и осталих крвних деривата, мерење температуре и мерење виталних знакова, требовање апотеке, вађење крви за биохемијске анализе, као и други послови по налогу непосредног руководиоца.

 

II

УТВРЂУЈУ  СЕ  услови за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања, са пуним радним временом на послове медицинске сестре – техничара, 1 (један) извршилац, код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:

 

            - IV степен стручне спреме - педијатријског или општег смера

- положен стручни испит

- најмање шест месеци радног искуства

 

      III

Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000, Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ - ТЕХНИЧАРА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПО ОСНОВУ ЗАМЕНЕ ДО ПОВРАТКА РАДНИКА СА БОЛОВАЊА-1(ЈЕДАН) ИЗВРШИЛАЦ“.

 

IV

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 

-          кратку биографију

-          фотокопију личне карте

-          фотокопију дипломе о завршеној школи

-          фотокопију дипломе о положеном стручном испиту

-          фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата ( уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему претходно искуство о раду, додатно образовање или способљеност, дужина трајања школовања и сл.).

 
Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као
 доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

 

Оглас објавити на огласној табли Националне службе као и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

 

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Са подацима од: 22.11.2017.
Дом здравља Кикинда

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 1/15), а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Кикинда за 2017. годину бр. 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године и Одлуке директора о потреби заснивања радног односа бр. 01-12/14-1 од 20.11.2017. године, директор „Дом здравља Кикинда“ расписује:

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

Утврђује се потреба за заснивање радног односа са:

 

Стоматолошком сестром, на одређено време до повратка одсутног запосленог на рад, са пуним радним временом, за рад у Служби за стоматолошку здравствену заштиту – 1 извршилац

 

Опис послова: Врши претходну припрему инструмената за дезинфекцију, одржава унуташњост ормана и радног стола као и стоматолошких јединица,Отвара картоне, води протокол болесника и одлаже исте, архивира медицинску документацију,Води све административне послове у амбуланти на свом радном месту,Врши електронску обраду фактура,Требује материјал за потребе стоматолошке ординације,Одговара за инвентар ординације заједно са доктором стоматологије/специјалистом са којим је у тиму,

Врши припрему и стерилизацију хируршког материјала и инструмената, као и контролу исправности стерилизације,Припрема радноместо у амбуланти и асистира доктору стоматологије/специјалисти током рада,Прати и учествује у изради плана за систематску обраду пацијената, те сарађује са школским педагозима,  учествује у изради статистичких показатеља,Врши заказивање прегледа,

Ангажује се на превентивном раду, дистрибуира таблете флуора, врши локалну флуоризацију и локалну апликацију лекова у сарадњи са стоматологом,Врши здравствено- васпитни рад у мањој групи, самостално или у тиму са стоматологом,Врши обуку оралне хигијене,  самостално или у тиму са стоматологим,Наплаћује учешће осигураним лицима у трошку здравствене заштите, као и услуге лицима која немају право на стоматолошке услуге из обавезног здравственог осигурања.

 

Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

·          Завршена средња медицинска школа – смер стоматолошка сестра,

·          IV степен стручне спреме;

·          Положен стручни испит;

 

Уз пријаву се подноси:

·          Оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој медицинској школи- смер стоматолошка сестра;

·          Оверену фотокопија уверења о положеном стручном испиту;

·          Фотокопија извода  из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);

·          Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и е-мail адресом.

 

Приликом заснивања радног односа, кандидат je дужaн да достави:

1.     Лекарско уверење као доказ о здравственој способноси за послове за које се заснива радни однос,

2.     Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци,

3.     Уверење да кандидата није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење МУП) )-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци,

4.     Оверену фотокопију лиценце или решења о издавању лиценце и решење о упису у именик Коморе медицинских сестара и зравствених техничара Србије .

 

II

 

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Кикинда и на web страници Министарства здравља РС.

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на web страници Министарства здравља РС.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информавија, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

 

III

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

По завршетку конкурса предата документа неће бити враћена кандидатима.

 

IV

 

Пријаве слати на адресу:

„Дом здравља Кикинда“

Краља Петра I бр. 106, 23300 Кикинда или

лично доставити у канцеларију 5А, ул. Ђуре Јакшића бр.110 Кикинда.

 

Директор „Дом здравља Кикинда“

Др Биљана Марковић

Са подацима од: 21.11.2017.
Клиничко болнички центар Земун

На основу члана 7.-9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (,,Сл. гл РС“ 1/15), члана 24.-27. и члана 192. Закона о раду, Кадровског плана за 2017. годину бр. 112-01-505/2017-02, Обавештења Министарства здравља бр. 112-01-1155/2017-02 од 26.10.2017.  године, члана 23. Статута Клиничко болничког центра Земун-Београд,  Процедуре за избор кандидата на упражњена радна места и Одлуке директора 6558 од 14.11.2017. године, расписује се

 

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом за:

 

1.    ДИПЛОМИРАНОГ ПРАВНИКА – 1 извршилац, у Служби за правне и администартивне послове, Заједничке немедицинске службе.

 

 

II

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 1 за дипломираног правника  су:
 
  -     Висока стручна спрема (завршен Правни факултет, VII/1 степен),

-          Радно искуство у области конкурса најмање три године.

 

III

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 1 овог Огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа документа:

-       Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом,

-       Изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега не води кривични поступак, својеручно потписана,

-       Диплома о завршеном Правном факултету, VII/1 степен,

-       Извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме,

-       Доказ о радном искуству након положеног стручног испита (потврда послодаваца или фотокопија радне књижице).

 

 

 

IV

 

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави :

  • Лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос
  • Уверење да се против њега не води кривични поступак  (уверење издаје Суд)
  • Оверену фотокопију дипломе
  • Оверену фотокопију уверења о држављанству
  • Фотокопију личне карте нечиповане, односно чиповану доставити на очитавање
  • Фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац).

                                                                         V

Kомисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос  обавиће се разговор, ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата.  

                                                                    

                                                                        VI

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и административне послове КБЦ Земун.

 

                                                                        VII

 

Кандидати су дужни да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у затвореној коверти са назнаком: ,,За јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време за дипломираног правника“ лично или путем поште на адресу:

 

Клиничко болнички центар Земун, Вукова 9, 11080 Београд.

 

                                                                                   VIII

 

Оглас објавити код Нацоналне службе за запошљавање Београд и на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs). Рок за подношење пријава на конкурс је осам (8) дана од дана објаве огласа. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом неће бити разматране. Кандидати који не буду изабрани документацију могу преузети на писарници КБЦ Земун.

   

 

 

 

Директор КБЦ Земун

Проф. др Драгош Стојановић

Са подацима од: 21.11.2017.
Дом здравља Нови Сад

ДОМ   ЗДРАВЉА  « НОВИ  САД «

БУЛЕВАР  ЦАРА  ЛАЗАРА  75

НОВИ   САД

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ  ОГЛАС  ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ

ВРЕМЕНОМ НА ПОСЛОВЕ

 

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА У ОРДИНАЦИЈИ – 1 (један) извршилац  

 

                                         

Опис послова: прима пацијенте, отвара и издаје картоне, врши тријажу пацијената, асистира лекару при прегледу пацијената, учествује у тимском раду, води прописане евиденције, обавља и друге послове из своје струке.

 

Услови:

1. Медицинска школа, педијатријска сестра (IV степен стручне спреме)

2.Положен стручни испит

 

Избор између пријављених кандидата врши се на основу приложене документације из које се цени испуњеност услова.

Јавни оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву поднети фотокопију дипломе о завршеној школи, уверење о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне коморе или решења о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).

Кандидати могу бити позвани ради пружања додатних података који могу бити потребни за одлуку о пријему (радно искуство у струци, просечна оцена током школовања, познавање рада у електронском здравственом картону, итд)

Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад, 21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара бр.75, са назнаком „за јавни оглас радно место педијатријска сестра у ординацији на неодређено радно време“.

Ако последњи дан рока пада у нерадни дан (субота и недеља) или на дан државног празника, рок за подношење пријаве истиче првог нарeдног радног дана.

Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.

Пријаве које буду примљене у Дому здравља „Нови Сад“ после истека дана наведеног у овом огласу сматраће се неблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума када су примљене у Дому здравља „Нови Сад“.

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

 

ДИРЕКТОР

Прим. др Веселин Бојат

хирург-ортопед

Са подацима од: 21.11.2017.
Дом здравља Нови Сад

ДОМ   ЗДРАВЉА  « НОВИ  САД «

БУЛЕВАР  ЦАРА  ЛАЗАРА  75

НОВИ   САД

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ  ОГЛАС  ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ

ВРЕМЕНОМ НА ПОСЛОВЕ;

 

ЛАБОРАТОРИЈСКИ  ТЕХНИЧАР – 1 (један) извршилац

 

Опис послова: прима, информише и издаје смернице кориснику здравствених услуга о протоколу током узимања материјала, отвара медицинску документацију, наплаћује услуге и партиципацију, узима узорке биолошког материјала и припрема га за лабораторијске анализе. Припрема аутоматске анализаторе за рад и ради на њима, брине о исправности и хигијени апарата, као и радног поостора. Ради биохемијске, хематолошке, паразитолошке и анализе урина, уписује резултате анализа, води потребну лабораторијску документацију, прописане, евиденције. Благоврамено предаје новац, реовно води дневни извештај о броју и врсти лабораторијских анализа. Обавља и друге послове по налогу предпостављених у оквиру своје струке. У дислоцираним лабораторијама и у стану боленика: узоркује материјал на терену, транспортује га до матичне лабораторије у којој се обавља примопредаја истог. Врши транспорт биолошког материјала између организационих јединица лаботоријске службе, разноси требовања, обавештења и остали матријал.

 

Услови:

1.Медицинска школа, смер лабораторијски техничар  ( IV степен стручне спреме)

2.Положен стручни испит

 

Избор између пријављених кандидата врши се на основу приложене документације из које се цени испуњеност услова.

Јавни оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву поднети фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, уверење о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне коморе или решења о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).

Кандидати могу бити позвани ради пружања додатних података који могу бити потребни за одлуку о пријему (радно искуство у струци, просечна оцена током школовања, познавање рада у електронском здравственом картону, итд)

Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад, 21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара бр.75 – са назнаком „за јавни оглас радно место лабораторијски техничар на неодређено радно време“.

 Ако последњи дан рока пада у нерадни дан (субота и недеља) или на дан државног празника, рок за подношење пријаве истиче првог наредног радног дана.

Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.

Пријаве које буду примљене у Дому здравља „Нови Сад“ после истека дана наведеног у овом огласу сматраће се неблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума када су примљене у Дому здравља „Нови Сад“.

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

 

ДИРЕКТОР

Прим. др Веселин Бојат

хирург-ортопед

Са подацима од: 21.11.2017.
Дом здравља Нови Сад

ДОМ   ЗДРАВЉА  « НОВИ  САД «

БУЛЕВАР  ЦАРА  ЛАЗАРА  75

НОВИ   САД

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ  ОГЛАС  ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ

ВРЕМЕНОМ НА ПОСЛОВЕ;

 

 

ПОЛИВАЛЕНТНА ПАТРОНАЖНА СЕСТРА – 1 (један) извршилац

 

Опис послова: врши процену здравља, психосоцијалног функционисања, услова живота и идентификовање фактора ризика по здравље породице, промоција здравља породице и локалне заједнице и едукација о здравим стиловима живота свих чланова породице, идентификовање вулнерабилних популационих групација посебно трудница, деце, школске деце и  старијих од 65 година, укључујући ту и ризик њиховог занемаривања и злостављања, очување и унапређење здравља деце и подстицање њиховог правилног раста и развоја , промоција одговорног родитељства и позитивног односа родитеља и деце још пре рођења детета, повезивање породице са службама здравствене, социјалне заштите као и са другим структурама у заједници, а у складу са потребама породице, здравствени надзор и адекватна интервенција над члановима породице који су под посебним ризиком за здравље, као и члановима породице чије је здравље нарушено, посебно оних старијих од 65 година, рад на терену и у кући и повремена вожња службеног аутомобила, неговање односа међусобног уважавања и поверења између патронажне сестре и чланова породице.

Реализација циљева везаних за децу: промоција здравља, уз обезбеђење адекватне неге детета, подстицање правилног раста и развоја ,превенција и смањење појаве злостављања и занемаривања деце, бољи односи и интеракција деце са родитељима, здравствени надзор над децом са посебним ризиком, едукација деце и младих о здравим стиловима живота,  укључујући ту и превенцију болести зависности (пушење, алкохолизам, наркоманију) и заражавање вирусом хива.

 

Услови:

1.Виша медицинска школа, општи смер или основне струковне студије, струковна медицинска сестра (VI степен стручне спреме)

2.Положен стручни испит

 

Избор између пријављених кандидата врши се на основу приложене документације из које се цени испуњеност услова.

Јавни оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву поднети фотокопију дипломе о завршеној школи, уверење о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне коморе или решења о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).

Кандидати могу бити позвани ради пружања додатних података који могу бити потребни за одлуку о пријему (радно искуство у струци, просечна оцена током школовања, познавање рада у електронском здравственом картону, итд)

Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад, 21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара бр.75, са назнаком „за јавни оглас радно место поливалентна патронажна сестра на неодређено радно време“.

Ако последњи дан рока пада у нерадни дан (субота и недеља) или на дан државног празника, рок за подношење пријаве истиче првог нарадног радног дана.

Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.

Пријаве које буду примљене у Дому здравља „Нови Сад“ после истека дана наведеног у овом огласу сматраће се неблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума када су примљене у Дому здравља „Нови Сад“.

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

 

ДИРЕКТОР

Прим. др Веселин Бојат

хирург-ортопед

Са подацима од: 21.11.2017.
Дом здравља Нови Сад

ДОМ   ЗДРАВЉА  « НОВИ  САД «

БУЛЕВАР  ЦАРА  ЛАЗАРА  75

НОВИ   САД

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ  ОГЛАС  ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ

ВРЕМЕНОМ НА ПОСЛОВЕ;

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР У ОРДИНАЦИЈИ – 2 (два) извршиоца

 

Опис послова: прима пацијенте, отвара и издаје картоне, врши тријажу пацијената, припрема пацијенте за преглед и по потреби асистира лекару код одређених прегледа и интервенција, врши вакцинацију и даје ординирану терапију, ради на апаратима који су уведени у радни процес, врши стерилизацију и припрему материјала, инструмената и апарата за рад, води прописане евиденције, попуњава картоне, рецепте и остале обрасце, даје на фактурисање извршене услуге и потрошене ампулиране лекове, наплаћује услуге и предаје прикуљени новац,у ординацијама на селу обавља кућну терапију и здравствену негу, по потреби вози службени аутомобил, обавља и друге стручно-административне послове за потребе ординације.

 

Услови:

1. Медицинска школа, медицинска сестра-техничар (IV степен стручне спреме)

2.Положен стручни испит

 

Избор између пријављених кандидата врши се на основу приложене документације из које се цени испуњеност услова.

Јавни оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву поднети фотокопију дипломе о завршеној школи, уверење о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне коморе или решења о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).

Кандидати могу бити позвани ради пружања додатних података који могу бити потребни за одлуку о пријему (радно искуство у струци, просечна оцена током школовања, познавање рада у електронском здравственом картону, итд)

Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад, 21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара бр.75, са назнаком „за јавни оглас радно место медицинска сестра техничар у ординацији на неодређено радно време“.

Ако последњи дан рока пада у нерадни дан (субота и недеља) или на дан државног празника, рок за подношење пријаве истиче првог нарeдног радног дана.

Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.

Пријаве које буду примљене у Дому здравља „Нови Сад“ после истека дана наведеног у овом огласу сматраће се неблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума када су примљене у Дому здравља „Нови Сад“.

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

 

ДИРЕКТОР

Прим. др Веселин Бојат

хирург-ортопед

Са подацима од: 21.11.2017.
Дом здравља Нови Сад

ДОМ   ЗДРАВЉА  « НОВИ  САД «

БУЛЕВАР  ЦАРА  ЛАЗАРА  75

НОВИ   САД

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ  ОГЛАС  ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ

ВРЕМЕНОМ НА ПОСЛОВЕ;

 

 

ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР – 1 (један) извршилац

 

Опис послова: врши пријем пацијената, врши мерење функционалног статуса и мануелно тестирање мишића за дређене групе, обучава пацијенте у обављању вежби, даје савете за спровођење третмана у кућним условима, спроводи све врсте физикалних процедура, води рачуна о исправности медицинских апарата, води прописане евиденције, а обавља и друге послове у оквиру своје струке као и друге послове по налогу.

 

Услови:

1. Медицинска школа, физиотерапеутски техничар,( IV степен стручне спреме)