Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 18.05.2018.
Градског завода за јавно здравље, Београд

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013 и 75/2014), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 1/2015), члан 21. Статута Градског завода за јавно здравље, Београд, а у складу са Закључком 51 бр.112-3877/2018  од  25.04.2018.године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Кадровским планом за 2018. годину и Одлуке директора Градског завода број V-5-2412/1 од 10.05.2018 године, расписује се:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

I

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом:

 

1. Један ( 1 ) извршилац на радно место Санитарни/санитарно-еколошки техничар Центар за контролу и превенцију болести– Јединица за здравствени надзор, због повећаног обима посла у трајању до 6 месеци.

 

- Опис посла: узима узорке за испитивање и врши њихову анализу; прикупља и обрађује податке о хигијенском стању и болестима; спроводи мере за спречавање ширења заразних болести; учествује у процедурама скупљања и уклањања медицинског отпада; узима и узоркује биолошки и други материјал за лабораторијску дијагностику у Заводу и на терену; води евиденцију лица која подлежу обавези здравственог надзора; учествује у епидемиолошком извиђању и истраживању у ванредним ситуацијама; учествује у спровођењу здравствено-васпитног рада; врши унос података у електронску базу података, одређује врсту прегледа и наплату; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима; обавља и друге послове по налогу координатора техничара, главног техничара Центра и начелника Јединице

 

- Услови:

 - Средње образовање медицинске струке;

 - стручни испит;

 - лиценца;

 - најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању;

  - возач Б категорије;

  - познавање рада на рачунару.

 

- Додатни услов:

 • Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност.

 

 

- Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије (неоверене) следећих докумената:

 • диплому/уверење  о завршеној средњој школи медицинске струке;
 • уверење о положеном стручном испиту;
 • лиценцу/ потврда о поднетом захтеву за издавање лиценце;
 • доказ о стеченом радном искуству од најмање шест месеци у наведеном звању;
 • фотокопија возачке дозволе;
 • сертификат/потврда о познавању рада на рачунару;
 • извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);
 • уверење о држављанству;
 • фотокопију/очитану личну карту;
 • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

 

II

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

III

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Оглас ће такође бити објављен и на интернет порталу Министарства здравља.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу:

Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Одељење за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места као и Центар односно Јединицу у којој се то радно место налази). Обавезно навести име и презиме.

Непотпун и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене податке неће се разматрати.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Градског завода за јавно здравље, Београд www.zdravlje.org.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.

 

 

ДИРЕКТОР ГРАДСКОГ ЗАВОДА
ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД
Проф. др Душанка Матијевић

Са подацима од: 18.05.2018.
Градског завода за јавно здравље, Београд

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013 и 75/2014), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 1/2015), члан 21. Статута Градског завода за јавно здравље, Београд, а у складу са Закључком 51 бр.112-3877/2018  од  25.04.2018.године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Кадровским планом за 2018. годину и Одлуке директора Градског завода број V-5-2411/1 од 10.05.2018 године, расписује се:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

I

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом:

 

1. Два ( 2 ) извршиоца на радно место Виши санитарни технчар/санитарно еколошки инжењер Центар за контролу и превенцију болести– Јединица за здравствени надзор, због повећаног обима посла у трајању до 6 месеци.

 

- Опис посла: узима узорке за испитивање и врши њихову анализу; прикупља и обрађује податке о хигијенском стању и болестима; спроводи мере за спречавање и ширење заразних болести; врши надзор над управљањем, раздвајањем и дистрибуцијом инфективног медицинског отпада; спроводи активности стручног усавршавања; врши упућивање радника на обављање здравствених прегледа за одређене категорије запослених, других лица и клицоноша; узима и засејава биолошки материјал у Заводу и на терену; води евиденцију узетог материјала и прикупља лабораторијске налазе; врши унос података у електронску базу података, одређује врсту прегледа и наплату; учествује у епидемиолошком извиђању и истраживању у ванредним ситуацијама; помаже координатору техничара у организацији и опремању теренских екипа; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима; обавља и друге послове по налогу координатора техничара и начелника Јединице.

 

- Услови:

                       -  Високо образовање медицинске струке:

·         на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

·         на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

-   стручни испит;

-       лиценца;

-       возач Б категорије;

-       познавање рада на рачунару;

-       најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

- Додатни услов:

 • Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност.

 

- Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије (неоверене) следећих докумената:

 • диплому/уверење  о завршеном високом образовању медицинске струке;
 • уверење о положеном стручном испиту;
 • лиценцу/ потврда о поднетом захтеву за издавање лиценце;
 • доказ о стеченом радном искуству од најмање шест месеци у наведеном звању;
 • фотокопија возачке дозволе;
 • сертификат/потврда о познавању рада на рачунару;
 • извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);
 • уверење о држављанству;
 • фотокопију/очитану личну карту;
 • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

II

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

III

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Оглас ће такође бити објављен и на интернет порталу Министарства здравља.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу:

Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Одељење за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места као и Центар односно Јединицу у којој се то радно место налази). Обавезно навести име и презиме.

Непотпун и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене податке неће се разматрати.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Градског завода за јавно здравље, Београд www.zdravlje.org.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.

                                                                        

ДИРЕКТОР ГРАДСКОГ ЗАВОДА

ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД

Проф. др Душанка Матијевић

Са подацима од: 18.05.2018.
Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац

На основу члана 7-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 1/2015, 3/18), члана 23. Статута Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у Општој болници „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац бр. 09-1/35-1 од 15.01.2018. године, применом члана 4. став 1. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ( „Сл. гласник РС“ бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15) директор Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“  Шабац, расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време

 

1.             Доктор медицине – четири извршиоца са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, у најдужем трајању до 6 месеци;

Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

- завршен  медицински факултет -  VII1  степен,

- положен стручни испит.

 

Критеријум:

- просечна оцена на студијама

- радно искуство у струци (подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

- оцена на разговору (интервју)

 

2.             Медицинска сестра-техничар  пет извршилаца са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, у најдужем трајању до 3 месеца; 

Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

- завршена  медицинска школа, општи смер –IV степен,

- положен стручни испит.

 

Критеријум:

- просечна оцена у школи

- радно искуство у струци (подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

- оцена на разговору (интервју)

 

 3.   Гинеколошко-акушерска сестра – један извршилац са пуним радним временом, на одређено  време, због повећаног обима посла, у најдужем трајању до 3 месеца; 

Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

- завршенa  средња медицинска школа- гинеколошко-акушерски смер -  IV  степен, 

- положен стручни испит.

 

Критеријум:

- просечна оцена у школи

- радно искуство у струци (подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

- оцена на разговору (интервју)

 

4.   Лабораторијски техничар  – један извршилац са пуним радним временом, на одређено време због повећаног обима посла, у најдужем трајању до 3 месеца;  

Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

- завршена  медицинска школа, смер- лабораторијски техничар – IV степен,

- положен стручни испит.

 

Критеријум:

- просечна оцена у школи

- радно искуство у струци (подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

- оцена на разговору (интервју)

 

Кандидати су обавезни да попуне пријаву на оглас на обрасцу који је прописала Општа болница „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац, а који се може преузети у управи Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“  Шабац лично или на web site Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац www.bolnica015.org.rs.

 

Уз пријаву се обавезно подносе: кратка биографија, оверена фотокопија дипломе о завршеном образовању, доказ о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да није покренута истрага и да оптужница није ступила на правну снагу (уверење суда).

Уз пријаву се подноси оверена фотокопија доказа о радном искуству након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите (радна књижица, потврда од послодавца; уколико кандидат није у могућности да достави наведене доказе о радном искуству може приложити листинг радног стажа издат од надлежне филијале фонда ПИО и слично).

 

Сва документа могуће је доставити као оверене фотокопије, с тим да овера фотокопије докумената не сме бити старија од 6 месеци.

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Шабац, на огласној табли Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац, web site Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац  и web site Министарства здравља Републике Србије.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на огласној табли НСЗ – Филијала Шабац.

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац, Попа Карана 4, Шабац, сваког радног дана од 07 до 15 часова, или послати препоручено поштом на адресу Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац са назнаком „За оглас“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

 

 

В.Д ДИРЕКТОРА

др Слободан Поповић 

Са подацима од: 18.05.2018.
Клиничко-болнички центар ''Бежанијска Коса'' Београд

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - Oдлука УС и 113/17), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од  03.09.2015. године, расписујем следећи

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

3 медицинске сестре-техничара за рад  на одређено време ради замене привремено одсутних запослених

са пуним радним временом и пробним радом од 3 месеца

 

Услови за заснивање радног односа за медицинску-сестру техничара су:

 

·         медицинска школа – општи смер

·         положен стручни испит

·         радно искуство у струци (подразумева након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

 

Критеријум:

·   просечна оцена у средњој школи

·   радно искуство у струци (подразумева након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа, а ради сравњења са радним стажом евидентираник у радној књижици – уколико је кандидат поседује)

·   оцена на разговору

 

Заинтересовани кандидати подносе – неоверене фотокопије следећих докумената:

·  пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е-маil адрсом,

·  фотокопију сведочанства средње медицинске школе (све 4 године),

·  фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

·  фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства  и уверења издати на девојачко презиме),

·  фоткопију лиценце или решења о упису у Комору мед. сестара и здравствених техичара Србије,

·  фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује),

·  доказа о радном искусту у струци: подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите (радни однос се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради  сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује)

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Рад се обавља у сменама.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 

 

-    доказ о општој здравственој способности; неоверену фотокопију доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б x2; доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед – фотокопију санитарне књижице); оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испит; лиценце или решења о упису у Комору мед. сестара и здравствених техичара Србије; неоверене фотокопије: одјаве на претходно осигурање –МА обрасац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу  (уколико је са чипо понети је са собом) и радну књижицу  уколико је поседује (због израчунавања стажа као и минулог рада).

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време за радно место - 3 медицинске сестре техничара”.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.

 

Д-но:

·         директору

·         кадровској служби

·         огласна табла

·         архиви

 

 

ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА

Асс. др сц. мед. ВНС Марија Здравковић

 

Са подацима од: 18.05.2018.
Клиничко-болнички центар ''Бежанијска Коса'' Београд

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду („Сл. гласник РС 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 Одлука УС и 113/2017“), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од  03.09.2015. године, а у складу са дописом Министарства здравља бр. 112-01-599/2017-02 од 30.05.2017. године (Закључак 51 број 112-5003/2017 од 26.05.2017. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава), расписујем следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1 доктора медицине – клиничког лекара за рад на неодређено време на Одељењу урологије

са пуним радним временом и пробним радом од 6 месеци

 

 

Услови за заснивање радног односа за доктора медицине – клиничког лекара су:

·         медицински факултет

·         положен стручни испит

Критеријуми:

 

1.       просечна оцена студирања

2.       одбрањен завршни магистарски рад или завршни рад академских специјалистичких студија

3.       одбрањена докторска теза

4.       радно искуство у струци: подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите (радни однос или стручно усавршавање које се доказује Уговорима о раду, Решењима о престанку радног односа и Уговорима о стручном оспособљавању, усавршавању и стицању посебних знања и способности у струци)

5.       оцена на разговору (интервју)

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Заинтресовани кандидати подносе – неоверене фотокопије:

·         пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е- mail адресом

·         фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету

·         фотокопију уверења о положеном стручном испиту

·         фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме)

·         фотокопију лиценце или решења о упису у лекарску комору Србије

·         фотокопију доказа: о завршеном докторату, магистеријуму, академским специјалистичким студијама

·         фотокопију радне књижице  (уколико је кандидат поседује)

·         доказ о радном искуству у струци: подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите (радни однос или стручно усавршавање које се доказује Уговорима о раду, Уговорима о стручном оспособљавању, усавршавању и стицању посебних знања и способности у струци, као и Решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу - уколико је кандидат поседује).

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

-          доказ о општој здравственој способности; фотокопију доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б x2; фотокопију доказа о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту; лиценце или решења о упису у именик у лекарску Комору Србије; доказ о одбрањеном: завршном магистарском раду, завршном радy академских специјалистичких студија и одбрањеној докторској тези; фотокопије: одјаве на претходно осигурање – МА обрасца; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу уколико је поседује (због израчунавања стажа као и минулог рада).

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за радно место доктора медицине - клиничког лекара за рад на Одељењу урологије“.

 

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

 

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

 

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605. 

 

Д-но:

·         директору

·         кадровској служби

·         огласна табла

·         архиви

 

 

ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА

Асс. др сц. мед. ВНС Марија Здравковић

 

Са подацима од: 18.05.2018.
Клиничко-болнички центар ''Бежанијска Коса'' Београд

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду („Сл. гласник РС 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 Одлука УС и 113/2017“), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од  03.09.2015. године, а у складу са дописом Министарства здравља бр. 112-01-599/2017-02 од 30.05.2017. године (Закључак 51 број 112-5003/2017 од 26.05.2017. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава), расписујем следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1 доктора медицине – клиничког лекара за рад на неодређено време на Одељењу медикалне онкологије

са пуним радним временом и пробним радом од 6 месеци

 

 

Услови за заснивање радног односа за доктора медицине – клиничког лекара су:

·         медицински факултет

·         положен стручни испит

Критеријуми:

 

1.       просечна оцена студирања

2.       одбрањен завршни магистарски рад или завршни рад академских специјалистичких студија

3.       одбрањена докторска теза

4.       радно искуство у струци: подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите (радни однос или стручно усавршавање које се доказује Уговорима о раду, Решењима о престанку радног односа и Уговорима о стручном оспособљавању, усавршавању и стицању посебних знања и способности у струци)

5.       оцена на разговору (интервју)

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Заинтресовани кандидати подносе – неоверене фотокопије:

·         пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е- mail адресом

·         фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету

·         фотокопију уверења о положеном стручном испиту

·         фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме)

·         фотокопију лиценце или решења о упису у лекарску комору Србије

·         фотокопију доказа: о завршеном докторату, магистеријуму, академским специјалистичким студијама

·         фотокопију радне књижице  (уколико је кандидат поседује)

·         доказ о радном искуству у струци: подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите (радни однос или стручно усавршавање које се доказује Уговорима о раду, Уговорима о стручном оспособљавању, усавршавању и стицању посебних знања и способности у струци, као и Решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу - уколико је кандидат поседује).

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

-          доказ о општој здравственој способности; фотокопију доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б x2; оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту; лиценце или решења о упису у именик у лекарску Комору Србије; доказ о одбрањеном: завршном магистарском раду, завршном радy академских специјалистичких студија и одбрањеној докторској тези; фотокопије: одјаве на претходно осигурање – МА обрасца; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу уколико је поседује (због израчунавања стажа као и минулог рада).

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за радно место доктора медицине - клиничког лекара за рад на Одељењу медикалне онкологије“.

 

 

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

 

 

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

 

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605. 

Д-но:

·         директору

·         кадровској служби

·         огласна табла

·         архиви

 

 

ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА

Асс. др сц. мед. ВНС Марија Здравковић

Са подацима од: 18.05.2018.
Завод за здравствену заштиту студената, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе

(„Сл.гласник РС бр 1/15,3/18), члана 24. Статута Завода за здравствену заштиту студената, Београд, као и Одлуке в.д. директора Завода дел.бр.1632 oд 14.05.2018. године,

 

расписује се

О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време због замене одсутног запосленог, са пуним радним временом, и то:

1.      МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР у Одељењу дерматовенерологије   – 1 извршилац

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

-Средња Медицинска школа општег смера, IV  степен стручне спреме, положен стручни испит, лиценца за рад издата од стране надлежне Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије или Решење о упису у Именик надлежне Коморе

Потребно је познавање рада на рачунару

Опис послова: према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Заводу

Као доказ о испуњености услова кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:

-пријаву на оглас са кратком биографијом, наведеном адресом, контакт телефоном и   

 по могућству електронском адресом

-фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми

-фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од стране надлежне   коморе  (или решења   надлежне коморе о постојању услова за издавање лиценце)

-очитану личну карту

-извод из матичне књиге венчаних (уколико је промењено презиме)      

 

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање. Оглас  ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља РС.

 

Пријаве се искључиво  достављају поштом на адресу: Завод за здравствену заштиту студената, Београд, ул. Крунска бр. 57, са назнаком „за оглас за медицинску сестру“,  или се предају лично у архиви Завода на четвртом спрату сваког радног дана од 7,30 до 15,00 часова.

 

Неблаговоремене пријаве и пријаве које не садрже захтевану документацију  неће бити узете у разматрање.

 

Пријавом на оглас кандидати дају своју сагласност да Завод врши обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран дужан је да пре заснивања радног односа достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима и оверене фотокопије тражених докумената о доказивању стечене стручне спреме (диплома, уверење о положеном стручном испиту). Пожељно је да кандидати доставе и  радну књижицу, уколико поседују исту (због обрачуна радног стажа).

 

Завод задржава право  да расписани оглас из оправданих разлога стави ван снаге,  или да не изабере ни једног од пријављених кандидата.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА ЗАВОДА

др Марија Обрадовић

Са подацима од: 18.05.2018.
Општа болница „Свети Лука„ Смедерево

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр.75/14) , у складу са Кадровским планом Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево за 2017.год. и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Опште болице „Свети Лука“ Смедерево
ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО
Улица Кнез Михаилова бр.51 11300  Смедерево
  
расписује

О Г Л А С
за пријем

 

 1.   ДВА ЛАБОРАТОРИЈСКА ТЕХНИЧАРА, са  IV степеном стручне спреме,  положеним стручним испитом, на одређено време ради замене привремено одсутних запослених, са пуним радним временом, рад у сменама,  за рад у одељењу за биохемијску лабораторијску дијагностику  дијагностику, до повратка на рад запослених.

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
-
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
-
оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме,

- оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

- лиценцу или решење о упису у комору,

- ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

- Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници  Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево,  или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево Ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену "пријава на оглас" са навођењем радног места за које се конкурише.

- Уколико кандидат има e-mail адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о  резултату конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/240-725.

В.д.директора
Опште болнице „ Свети Лука „ Смедерево

Прим. мр сци. др мед. Ненад Ђорђевић
Са подацима од: 18.05.2018.
Општа болница Ваљево

На основу Члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( ,,Сл.гласник РС ,,бр.1/2015), и Одлуке директора о расписивању јавног огласа бр.ОБВ -01-3664 од 07.05.2018.године.

 

Општа болница Ваљево расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у радни однос на одређено време до повратка са неплаћеног одсуства  , са  пуним радним временом

за радно место:

-нк радника , основна школа,  за потребе Службе за техничке и помоћне послове   Опште болнице Ваљево – 1 извршилац

 

Услови за пријаву кандидата на оглас:

-Завршена основна школа

 

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом;

- фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила;

-извод из МК венчаних /ако је дошло до промене презимена /

 

          Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,, код Националне службе за запошљавање.

          Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

 

Пријаве са документацијом доставити на адресу:

Општа болница Ваљево

Одељење за правне,кадровске и административне послове

Ул.Синђелићева бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове........................

(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)

 

 

Др Зоран Ђурић, вд директора

                                                                                                       

Са подацима од: 18.05.2018.
Специјална болница за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутoнoмнa пoкрajинa и jeдиницa локалне самоуправе (Сл. гл. РС бр. 1/2015), члана 6. Правилника о раду Специјалне болнице за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац, Зaкључкa Кoмисиje зa дaвaњe сaглaснoсти за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-2838/2018 од 27.03.2018. год., Зaкључкa 51 брoj: 112-3878/2018 oд 25.04.2018. гoд. и Кадровског плана за 2017 годину, Специјална болница расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

I Нa нeoдрeђeнo врeмe:

1.  Виши физиотерапеут - 2 извршиоца

2.  Помоћни кувaр - 3 извршиоца

3.  Спремачица -  2 извршиoцa              

Послови се обављају са пуним радним временом.

Опис послова: Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац

Услови за обављање послова:

1. Виши физиотерапеут
Висoкo oбрaзoвaњe:

– нa oснoвним студиjaмa првoг стeпeнa (oснoвнe струкoвнe / aкaдeмскe студиje) пo прoпису кojи урeђуje висoкo oбрaзoвaњe, пoчeв oд 10. сeптeмбрa 2005. гoдинe;

– нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe двe гoдинe, пo прoпису кojи je урeђивao висoкo oбрaзoвaњe дo 10. сeптeмбрa 2005. гoдинe.

VI стeпeн

Дoдaтнa знaњa / испити / рaднo искуствo

– стручни испит;

– лицeнцa;

– нajмaњe шeст мeсeци рaднoг искуствa у нaвeдeнoм звaњу;

2.  Помоћни кувaр

Угоститељска школа срeдњe oбрaзoвaњe - III/IV стeпeн;

3. Спремачица

Mинимум завршена основна школа – I или II степен стручне спреме.

II На одређено време због повећаног обима посла:

1.     Кувар/посластичар - 2 извршиоца у трajaњу дo четири месеца

2.     Рeфeрeнт зa финaнсиjскo-рaчунoвoдствeнe пoслoвe –евидентичар утрошка у трajaњу дo пет месеци

3.     Рeфeрeнт зa финaнсиjскo-рaчунoвoдствeнe пoслoвe у трајању до годину дана.  

4.     Физиoтeрaпeутски тeхничaр – 1 извршилaц

Послови се обављају са пуним радним временом.
Услови за обављање послова
:

1.     Кувар/посластичар

Угоститељска школа - занимање кувар/посластичар - IV или III степен стручне спреме.

Опис послова: Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац.

2.     Рeфeрeнт зa финaнсиjскo-рaчунoвoдствeнe пoслoвe –евидентичар утрошка

3.     Рeфeрeнт зa финaнсиjскo-рaчунoвoдствeнe пoслoвe

Срeдњe oбрaзoвaњe III/ IV стeпeн

Опис послова: Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац.

4. Физиoтeрaпeутски тeхничaр

Срeдњe oбрaзoвaњe IV стeпeн

Дoдaтнa знaњa / испити / рaднo искуствo

– стручни испит;

– лицeнцa;

– нajмaњe шeст мeсeци рaднoг искуствa у нaвeдeнoм звaњу.

Опис послова: Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац

III На одређено време ради замене привремено одсутне запослене

Виши физиотерапеут - 1 извршилац

Послови се обављају са пуним радним временом.

Опис послова: Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац

Услови за обављање послова:

Висoкo oбрaзoвaњe:

– нa oснoвним студиjaмa првoг стeпeнa (oснoвнe струкoвнe / aкaдeмскe студиje) пo прoпису кojи урeђуje висoкo oбрaзoвaњe, пoчeв oд 10. сeптeмбрa 2005. гoдинe;

– нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe двe гoдинe, пo прoпису кojи je урeђивao висoкo oбрaзoвaњe дo 10. сeптeмбрa 2005. гoдинe.

VI стeпeн

Дoдaтнa знaњa / испити / рaднo искуствo

– стручни испит;

– лицeнцa;

– нajмaњe шeст мeсeци рaднoг искуствa у нaвeдeнoм звaњу;

Заинтересовани кандидати, као доказ о испуњености услова,  уз пријаву  подносе:        

- фотокопију дипломе о завршеноj  школи,
- фотокопију потврде о положеном стручном испиту
,

- фoтoкoпиjу лиценце,
- фотокопију извода из матичне књиге рођених и
- пријаву на оглас са кратком биографијом.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (неоверене фотокопије), достављају се на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац, Мишарска бб  34300 Аранђеловац, у року од 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства  здравља са назнаком – пријава на оглас.

По потреби, на разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.
Непотпуне и неблаговремене
 пријаве  неће се разматрати.

 

 

Д  И  Р  Е  К  Т  О  Р

др Слободан Продановић

Са подацима од: 18.05.2018.
Општа болница Суботица

На основу члана 6 Колективног уговора код Опште болнице Суботица, Суботица бр.01-5707 од 17.09.2015. године,  у складу са Кадровским планом за Општу болницу Суботица за 2017. годину бр. 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године, по одобрењу Министарства здравља РС бр. 112-01-00237/2017-02 од 05.03.2018. године, директор Опште болнице Суботица, Суботица расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

Оглашава се потреба за пријем  у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом уз обавезан ПРОБНИ РАД у трајању од 3 (три) месеца  и то:

 

а) службеник за јавне набавке у Одељењу за јавне набавке 1 (један) извршилац;

 

са описом послова као у Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица.

 

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови прописани Законом о раду РС („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица бр. 01-1736 од 23.03.2018. године.

Посебни услови за заснивање радног односа за наведено радно место из тачке I.а) су :

 

   -   високо образовање:   на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

        бодова,  односно  специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо  

        образовање  почев од 10. септембра 2005. године;

    -   на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао    

      високо образовање до 10. септембра 2005. године;

 -   знање рада на рачунару.

 -    положен стручни испит за службеника за јавне набавке, у складу са законом;

 -    најмање три године радног искуства.

 

 

III

Уз својеручно потписану пријаву заинтересовани кандидати прилажу неоверене фотокопије :

 

·         Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;

·         Уверење о положеном стручном испиту за службеника за јавне набавке;

·         Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);

·         Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом (преко које ће се вршити коресподенција – заказивање интервјуа са кандидатима).

 

IV

Комисија формирана одлуком директора ће након увида у пријаве и обављеног разговора – интервјуа са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, рангирати исте.

 

Кандидати који не дођу на интервју неће бити рангирани.

 

Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос доноси директор.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Оделење за правне и кадровске послове Опште болнице Суботица, Суботица.

 

Приликом заснивања радног односа кандидат који се прима у радни однос  дужан је да достави лекарско уверење и документацију наведену под III (алинеје 1-3) у оригиналу или оверене фотокопије.

 

V

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања огласа на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица (www.bolnicasubotica.com).

 

Оглас ће бити објављен и на порталима Нациналне службе за запошљавање и на wеб страници Министарства здравља РС.

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VII

Документација приложена уз пријаву се не враћа кандидатима.

 

VIII

Резултати огласа са поуком о правном леку  ће бити објављени на wеб страници www.bolnicasubotica.com.

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

IX

Општа болница Суботица, Суботица задржава право да у току трајања или након истека рока за подношење пријава на расписани Оглас, стави ван снаге Оглас.

 

X

Пријаве се подносе лично у затвореној коверти у писарници Опште болнице Суботица, Суботица или путем препоручене поште на адресу:

 

Општа болница Суботица, Суботица,

Изворска 3

24000 Суботица,

 

са напоменом ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место ... (навести тачан назив радног места за који кандидат подноси пријаву и број и датум огласа)“.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СУБОТИЦА, СУБОТИЦА

Др сци. мед. СЛОБОДАН ПУШКАР

спец. интерне медицине - кардиолог

Са подацима од: 18.05.2018.
Општа болница Петровац на Млави

На основу члана 7.-9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (,,Сл. гл РС“1/15), члана 24.-27. и члана 192. Закона о раду, Кадровског плана за 2017 годину бр. 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017.године, в.д. директор Опште болнице Петровац на Млави расписује

 
О Г Л А С
за пријем у радни однос

 

1.)     -на одређено време због повећаног обима посла са пуним радним временом:

           Медицинска сестра – техничар – извршилаца 1  (један),

Услови: - IV степен стручне спреме, средња медицинска школа,  положен стручни испит.

Опис послова: предвиђен систематизацијом послова установе, за послове са завршеном   средњом медицинском школом,  одговарајућег смера.

3.) Остало: уз пријаву поднети краћу биографију, оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице уколико кандидат има радни стаж или потврду послодавца, извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних уколико је кандидат променио презиме,  уверење о држављанству, копију личне карте.

4). Напомена: Лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан је да достави кандидат који буде примљен у радни однос.

 

5). Kомисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос  обавиће се разговор,ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о
 изборукандидата.
  

                                                               

 6). Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и административне послове Опште болнице Петровац на Млави.

 

Рок за пријављивање: 8 (осам) дана од дана објављивања у Службеном гласилу Националне службе за запошљавање „Послови„.

Пријаве слати у затвореним  ковертама на адресу Општа болница Петровац на Млави, Моравска број 2, 12300 Петровац на Млави или доставити лично у Правну службу Опште болнице Петровац на Млави.

Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узета у разматрање при избору кандидата.

                                                                                               

В.д  Директор
Опште болнице Петровац на Млави
Др Бранко Лукић

Са подацима од: 18.05.2018.
Општа болница „Свети Лука„ Смедерево

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр.75/14) , у складу са Кадровским планом Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево за 2017.год. и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Опште болице „Свети Лука“ Смедерево
ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО
Улица Кнез Михаилова бр.51 11300  Смедерево
  
расписује

О Г Л А С
за пријем

 1.   ЈЕДНЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА, са средњом стручном спремом – општи смер,  на одређено време у трајању од 3 месеца, са пуним радним временом, рад у сменама, положеним стручним испитом,  за рад у ОЈ специјалистичко консултативни прегледи, ради повећаног обима посла

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
-
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
-
оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме,

- оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

- лиценцу или решење о упису у комору,

- ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

- Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево, Ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену "Пријава на оглас", са навођењем радног места за које се конкурише.

- Уколико кандидат има e-mail адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о  резултату конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/240-725.

в.д. директора
Опште болнице „ Свети Лука „ Смедерево
прим. мр сци. др мед. Ненад Ђорђевић

Са подацима од: 18.05.2018.
Општа болница „Свети Лука„ Смедерево

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр.75/14) , у складу са Кадровским планом Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево за 2017.год. и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Опште болице „Свети Лука“ Смедерево
ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО
Улица Кнез Михаилова бр.51 11300  Смедерево
  
расписује

О Г Л А С
за пријем

 1.   ДВА ПОМОЋНА РАДНИКА, са основним образовањем,  на одређено време у трајању од 3 месеца, са пуним радним временом,   за рад у служби за техничке послове, ради повећаног обима посла

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
-
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом

- фотокопију сведочанства о завршеном основном образовању

- радна карактеристика уколико је кандидат претходно био у радном односу

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

- Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево, Ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену "Пријава на оглас", са навођењем радног места за које се конкурише.

- Уколико кандидат има e-mail адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о  резултату конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/240-725.

 

в.д. директора
Опште болнице „ Свети Лука „ Смедерево
прим. мр сци. др мед. Ненад Ђорђевић

Са подацима од: 18.05.2018.
Дома здравља“Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола

На основу члана 23. Статута Дома здравља“Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола, Директор Дома здравља дана 16.05.2018.године донео је следећу:

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ ОГЛАСА

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС БРОЈ: 01— 857-1 ОД 07.05.2018. ГОДИНЕ

 

 

1.                   Под тачком I под редним 2. брише се следеће:

 Доктор медицине изабрани лекар у Службу за општу медицину, кућно лечење, негу и поливалентну патронажу- због повећаног обима посла у трајању од 7 месеци  -  1 извршилац 

 

2.                   Под тачком III под редним бројем 2. брише се следеће:

доктор медицине изабрани лекар

-          Високо образовање:

-          на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образобање, почев од 10. септембра 2005. године;

-          на основним студијама у трајању од најмање пет година по прописима који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године .

-          Додатно знање , радно искуство:

-          стручни испит;

-          лиценца;

-          најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

3.                   Под тачком IV под редним бројем 2. брише се следеће:

 доктор медицине изабрани лекар

           - диплома о завршеном Медицинском факултету,

           - уверење о положеном стручном испиту,

           - лиценца или решење о упису у лекарску комору Србије

- фотокопију радне књижице или други одговарајући доказ о радном искуству.

 

4.                   Оглас за пријем у радни однс  број: 01— 857-1 од 07.05.2018. године остаје на снази у осталом делу.

 

5.                   Одлуку о измени огласа за пријем у радни однс  број: 01— 857-1 од 07.05.2018. године број: 01— 857-2 од 16.05.2018. године објавити код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола (www.dzbt.co.rs).

 

 

ДИРЕКТОР

ДОМА ЗДРАВЉА "ДР ЈАНОШ ХАЏИ" БАЧКА ТОПОЛА

Лештар Калоци др Дора, спец.психијатрије

Са подацима од: 18.05.2018.
Универзитетска дечја клиника, Београд

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2017. годину бр.112-01-505/2017-02 од 05.12.2017. године, Упутства Министарства здравља Републике Србије и одредаба чланова 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.1/15), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

 

Ј А В Н И  О Г Л А С 

 

За пријем у радни однос на одређено време

по основу замене до повратка радника са боловања,

са пуним радним временом

 

Медицинске сестре – техничара, 2 (два) извршиоца

 

I

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања, са пуним радним временом на послове медицинске сестре – техничара, 2 (два) извршиоца.

 

Опис послова: Комплетна нега и тоалета болесника, превијање болесника, отварање температурних и интезивних листа болесника, укључивање инфузије, давање трансфузије, плазме и осталих крвних деривата, мерење температуре и мерење виталних знакова, требовање апотеке, вађење крви за биохемијске анализе, као и други послови по налогу непосредног руководиоца.

 

II

УТВРЂУЈУ  СЕ  услови за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања, са пуним радним временом на послове медицинске сестре – техничара, 2 (два) извршиоца, код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:

 

            - IV степен стручне спреме - педијатријског или општег смера

- положен стручни испит

- најмање шест месеци радног искуства

 

      III

Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000, Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ - ТЕХНИЧАРА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПО ОСНОВУ ЗАМЕНЕ ДО ПОВРАТКА РАДНИКА СА БОЛОВАЊА-2(ДВА) ИЗВРШИОЦА“.

 

IV

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

-         кратку биографију

-         фотокопију личне карте

-         фотокопију дипломе о завршеној школи

-         фотокопију дипломе о положеном стручном испиту

-         фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата ( уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему претходно искуство о раду, додатно образовање или способљеност, дужина трајања школовања и сл.).

 
Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе
лекарско
уверење као доказ о здравственој способности за послове
за које се прима.

 

Оглас објавити на огласној табли Националне службе као и на Интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Са подацима од: 18.05.2018.
Опште болнице Сремска Митровица

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска Митровица, ВД Заменика директора Опште болнице Сремска Митровица

  Р а с п и с у ј е

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

1. Лабораторијски техничар у дијагностици –   Служба за лабораторијску дијагностику  Сектор заједничких медицинских послова, на одређено време до 3 месеца, због повећаног обима посла са пуним радним временом  – извршилаца 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009 32/2013, 75/201413/2017 одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице

 

Услови: Завршена средња медицинска школа, лабораторијски техничар, положен стручни испит (IV степен стручне спреме)

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

 

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

-  Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

-  Фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом

-  Фотокопија уверења положеног стручног испита,

    -  Фотокопија важеће личне карте,

    -  Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом

 

Напомена: Кандидати који буду примљени у радни однос по овом огласу дужни су да доставе оверене фотокопије свих докумената који се односе на то радно место, као и лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од Диспанзера медицине рада Сремска Митровица.

 

                Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана оглашавања на огласној табли Националне службе за запошљавање.

    

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се  поштом или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.       

  Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

ДОСТАВИТИ:

1.На огласну таблу Опште болнице

 2.Националној служби за запошљавање                               

3.Помоћнику директора Сектора

4.Кадровском одсеку                                             

5.Архиви                                                                                                                

 

 

ВД ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

СРЕМСКА МИТРОВИЦА      

Прим. др Драган Малобабић

Са подацима од: 18.05.2018.
Дом здравља Житиште

На основу члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Службени гласник»РС бр.1/2015) расписује се

 

ОГЛАС
за послове
ДОКТОРА
СТОМАТОЛОГИЈЕ

 

Број извршилаца :1.(један)
Врста радног односа:радни однос на одређено време - 6 месеци

Радно време: пуно

Опис послова:Као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Житиште

 1. Завршен стоматолошки факултет
 2. Да има положен стручни испит
 3. Да има лиценцу за рад

4.       Да је држављанин Републике Србије

5.       Да има возачку дозволу Б катеегорије


Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • Фотокопија личне карте
 • Уверење о држављанству
 • Фотокопију дипломе о завршеном стоматолошком факултету
 • Уверење о положеном стручном испиту.
 • Фотокоију лиценце

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), достављају се на адресу: Дом здравља Житиште ул.И.Л.Рибара 16, 23210 Житиште.Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.Непотпуне и неблаговремене  пријаве  неће се разматрати.


Директор

Китареску др Дојнел

Са подацима од: 18.05.2018.
Специјална болница за плућне болести Озрен Сокобања

 На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

насеље Озрен бб

18230 Сокобања

расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у  радни  однос  на oдређено  време од шест месеци, због повећаног обима посла, са пуним радним временом

 

ДОКТОР  МЕДИЦИНЕ

 -1 извршилац-

 

Поред општих услова предвиђених законом кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

-завршен медицински факултет

-          положен стручни испит

-          лиценцa за рад у струци или решење о упису у лекарску комору

 

Као доказ о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе:

-          Пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом

-          Оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету

-          Оверену  фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-          Оверену фотокопију лиценце за рад у струци или оверену фотокопију решења о упису у именик лекарске коморе.

 

Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране.

 

-          Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа, у листу "Послови" Националне службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон 018/830-927

 

-          Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама путем поште на адресу Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања насеље Озрен бб 18230 Сокобања, уз напомену "пријава на оглас за доктора медицине " или лично у просторијама Болнице.

 

 

ВД.ДИРЕКТОР БОЛНИЦЕ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

Др. Михајло Јовановић

Са подацима од: 18.05.2018.
Дом здравља Српска Црња

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013 и 75/2014), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 1/2015,споразум 3/2018), члан 24. Статута Дома здравља Српска Црња, а у складу са Закључком 51 бр.112-3878/2018 Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Министарства здравља од 25.04.2018.године, Кадровским планом за 2018.годину, директор Дома здравља, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

I

Оглашава се пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом:

 1. Доктор медицине – изабрани лекар  - 1 извршилац.

Опис посла: превенира,дијагностикује и лечи болести,повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришчењем специјализованих метода и техника,кроз примену принципа и процедурасавремене медицине ,о чему води прописану медицинску документацију;организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединцаи породице,ради на откривању и сузбијању фактора ризиказа настанак болести,прати здравствено стањестановништвана свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике,утврђује ризике за здравље,предлаже и спороводи мере за њихово отклањање,спроводи здравствено-васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијамау заједници;организује и спроводи прописане систематске ,циљане и скрининг прегледе;учествује у посебним програмима(вакцинација,мере у току епидемија и масовних несрећа,мере за рано откривање болести);обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе,одређује начин и врсту лечења,прати ток лечења и усклађујемишљење и предлоге за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење,одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;прописује лекове и медицинска средства,као и медицинско-техничка помагала;даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности,иде у кућне посете у оквиру теренског рада;збрињава пацијента на месту повређивања ,односно нагло насталог обољења,којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи,по потреби прети пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;прати,надзире иевалуира спровођење здравствене заштите;утврђује време и узрок смрти;обавља и друге истородне послове по налогу директора.

 -Услови:

   -       Завршен медицински факултет

-          Положен стручни испит

 -        Лиценца;

 - Додатни услов:

     Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност.

 -  Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије ( неоверене ) следећих докумената:

  -диплому/уверење  о завршеном факултету

-   уверења о положеном стручном испиту;

            -  лиценце;

- извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);

- уверење о држављанству;

-фотокопију/очитану личну карту;

-потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

II

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

III

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Оглас ће такође бити објављен и на интернет порталу Министарства здравља.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично  на адресу:

Дом здравља Српска Црња ,

ул.Патријарха Арсенила Чарнојевића бр.15.

“Пријава на оглас за пријем у радни однос“

                                    23220 Српска Црња

Обавезно навести име и презиме.

Непотпун и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене податке неће се разматрати.

 

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА
СРПСКА ЦРЊА
др Даница Вучуревић Ђукин

Са подацима од: 18.05.2018.
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.1/2015) и Одлуке дирктора Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-6085 /2 од 17.05.2018. године, дате сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључком  51 број 112-2838 / 2018 od 27. марта 2018. године, директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ – Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

            Оглашава се пријем у радни однос  на неодређено  радно време,  са пуним радним временом,   за следеће послове:

 

 • МЕДИЦИНСКА СЕСТРА –ТЕХНИЧАР -1 извршилац

 

Опис послова:

§  Прима болеснике и помаже приликом смештаја и упознаје их са кућним редом Института;

§  Припрема и учествује у визити;

§  Спроводи све терапијске поступке у лечењу болесника по налогу лекара, требује и даје медикаменте, ињекције, инфузије, трансфузије и осталу потребну терапију;

§  Узима материјал за лабораторијске анализе и припрема болеснике за консултативне специјалистичке прегледе;

§  Стара се  о брзом прикупљању резултата болесника;

§  Стерилише инструменте и остали систематски материјал потребан за рад;

§  Стара се о правилној исхрани болесника и хигијени болесничких соба;

§  Спроводи здравствено просвећивање код болесника и нижег особља у организационој јединици;

§  Води потребну медицинску документацију;

§  Ради у сменском раду по утвђеном сменском распореду рада( шихти);

§  Помаже у спровођењу терапије код теже покретних и непокретних болесника;

§  Води бригу о стању, хигијени и потребама теже покретних и и непокретних болесника;

§  Врши услуживање болесника у захтевима физолошких потреба по собама и ради на одржавању и хигијени прибора потребног теже покретним и непокретним болесницима;

§  Ради и друге послове медицинске сестре по налогу директора Института, помоћника директора за медицинска питања, начелника клинике, шефа одсека, лекара специјалисте, одговорне сестре у служби, одговорне сестре на одсеку и главне медицинске сестре;

§  За свој рад непосредно одговара директору Института, помоћнику директора за медицинска питања, начелнику клинике, шефу одсека, лекару специјалисти, главној сестри и одговорној  сестри у служби и одговорној сестри на одсеку.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији  послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш број  03-4070/1  од  05.04.2018.године

 

-средње образовање IV степен медицинске струке, положен стручни испит, поседовање лиценце са најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању;

           

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у  фотокопији следећа документа:

-Диплома о завршеној  Медицинској школи, IV степен стручне спреме, медицинска сестра-техничар;

-Уверење о положеном стручном испиту;

                        -Лиценца;

            -Лична карта;

            -Извод из матичне књиге рођених;

            -Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

            -Молба

            Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

                        Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

            Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

            Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

            Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу-Пријава на оглас за пријем у радни однос на неодређено радно  време за радно место медицинска сестра-техничар“.

 

            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић

 

 

Са подацима од: 18.05.2018.
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.1/2015) и Одлуке дирктора Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-6061/2 од 17.05.2018. године, дате сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључком  51 број 112-2838 / 2018 od 27. марта 2018. године, директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ – Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

            Оглашава се пријем у радни однос  на неодређено  радно време,  са пуним радним временом,   за следеће послове:

 

 • ПРАВНО КАДРОВСКИ АНАЛИТИЧАР -1 извршилац

 

Опис послова:

§  Планира, развија и унаређује методе и процедуре реализације правних кадровских и административних послова;

§  Развија, припрема и предлаже програме и планове из области правних, кадровских и административних послова;

§  Даје стручна мишљења у процесу формирања планова рада;

§  Прати спровођење и усклађеност општих и појединачних аката са прписима из делокруга рада;

§  Прати спровођење и усклађеност општих и појединачни аката са прописима из делокруга рада;

§  Прати стање, спроводи стручне анализе и анализира информације и акте и предлаже и мере за унапређење правних питања из делокруга рада;

§  Израђује опште и појединачне акте, даје тумачење истих и контролише њихову примену од стране запослених;

§  Прибавља документацију за укњижбу имовине, припрема материјале за седнице органа управљања и учествује у организовању седнице;

§  Спроводи поступак заснивања радног односа и уговорног ангажовања лица  ван радног односа и поступак остваривања права, обавеза и одговорности из радног односа;

§  Саставља уговоре и решења у вези са свим променама у току радног односа и остваривања права из радог односа;

§  Израђује уговоре, учествује у праћењу њихове реализације и предлаже врсту правних мера;

§  Анализира образовне потребе запослених  и предлаже програме стучног усавршавања у складу са утврђеним потребама

§  Обрађује захтеве за стручно усавршавање и  оспособљавање;

§  Координира процес увођења у посао, пружа подршку учесницима, и прати ток и резултате процеса увођења у посао;

§  Учествује у прикупљању података, анализира прати и даје предлоге за унапређење организације и каријерног развоја запослених;

§  Даје стручна мишљења у покренутим радним и другим споровима  и другим питањима из радно - правног односа;

§  Обрађује захтеве за стручно усавршавање и оспособљавање;

§  Прати, координира и евалуира спровођење стручног усавршавања запослених, учествује у изради и припреми радног материјала за стучно усавршавање;

§  Ради и друге послове из свог домена по налогу директора и непосредног руководиоца;

§  За свој рад непосредно одговара директору и шефу одељења;

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији  послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш број  03-4070/1  од  05.04.2018.године

- високо образовање из области правне науке: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10.септембра 2005. године, - на основним студијама у трајњу од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; положен правосудни испит и најмање три године радног искуства у струци; знање рада на рачунару.

            Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у  фотокопији следећа документа:

- Диплома о завршеном  Правном факултету, VII-1  степен стручне спреме, дипломирани правник;

- Уверење о положеном правосудном испиту;

                        - Лична карта;

            - Извод из матичне књиге рођених;

-Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

            - Молба

            Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

                        Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

            Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

            Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

            Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу-Пријава на оглас за пријем у радни однос на неодређено радно  време за радно место Правно кадровски аналитичар “.

            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић

Са подацима од: 18.05.2018.
Дoм здрaвљa Кoвин

Нa oснoву члaнa 7. Пoсeбнoг кoлeктивнoг угoвoрa зa здрaвствeнe устaнoвe чиjи je oснивaч Рeпубликa Србиja (''Сл. глaсник РС'' бр. 36/2010) ДOM ЗДРAВЉA КOВИН, КOВИН рaсписуje:

 

OГЛAС

ЗA ПРИJEM У РAДНИ OДНOС

 

1.        Дoктoр мeдицинe -3 извршиоца

 

Услoви: Зaвршeн мeдицински фaкултeт и пoлoжeн стручни испит.

Oпис пoслa: Пружa свe видoвe мeдицинскe зaштитe грaђaнимa свих узрaстa, учeствуje у здрaвствeнoм вaспитaњу грaђaнa, вoди прoписaну мeдицинску дoкумeнтaциjу, oдгoвaрa зa стручнoст рaдa свoje eкипe, врши и другe пoслoвe пo нaлoгу нaчeлникa службe и дирeктoрa Дoмa здрaвљa Кoвин.

 

Уз пријаву се подноси кратка биографија и докази о испуњености услова конкурса (диплома, уверење о положеном стручном испиту и очитана лична карта) у неовереним фотокопијама.

Рaдни oднoс сe зaснивa нa oдрeђeнo врeмe са два извршиоца због замене привремено одсутних радника, а са једним извршиоцем због потребе службе до две године.

 

2.        Спремачица -1 извршиоц

 

Услови: Основна школа, држављанство Републике Србије

Опис посла: врши чишћење пословних просторија и простора око објекта, стара се о обезбеђењу хигијенских услова у објектима установе, на основу овлашћења врши доставну службу за потребе установе, прикупља радна одела, разно рубље, други веш који користе службе установе, те га предаје вешерки на прање, одговара за средства којима рукује, врши дезинфекцију просторија, предмета и прибора, сакупља смеће и износи га из пословних просторија, врши и друге послове по налогу надлежних руководилаца.

Уз пријаву се подноси кратка биографија и докази о испуњености услова конкурса (диплома и очитана лична карта) у неовереним фотокопијама.

Радни однос се заснива са једним извршиоцем на одређено време до две године.

 

Приjaвe слaти нa aдрeсу Дoмa здрaвљa Кoвин, ул. Tрг oслoбoђeњa бр. 4, 26220 Кoвин сa нaзнaкoм зa кoнкурс или дoнeти личнo у кaнцeлaриjу Oдсeкa зa прaвнe пoслoвe брoj 57, нa другoм спрaту.

 

Рoк зa пoднoшeњe приjaвa je 8 (oсaм) дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa oглaсa у oглaсним нoвинaмa Нaциoнaлнe службe зa зaпoшљaвaњe ''Пoслoви''.

 

 

В.Д. директора,

Прим. др мед. Свето Вукадиновић

Са подацима од: 18.05.2018.
Дом здравља Др Миленко Марин Лозница

На основу члана 31. Закона о раду ( “Сл.гласник РС” бр. 24/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), члана 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС 36/10; 42/10 и 1/15), Дописа Министарства здравља број 112-01-00237/2018-02 од 05.03.2018. године  и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51, број 112-1711/2018 од 28.02.2018. године и члана 23. Статута Дома здравља "Др Миленко Марин" Лозница и Одлуке директора Дома здравља "Др Миленко Марин" , Лозница број 818 од 3.05.2018. године,

 

Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница, расписује

 

Ј А В Н И   О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ

(са пуним радним временом)

Засновати радни однос на неодређено време за следећа радна места:

 

1.       Доктор медицине, на неодређено време са пуним радним временом -1 извршиоц.

 

Услови за заснивање радног односа:

·         Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом,

·         завршен Медицински факултет, VII 1 степен стручне спреме,

·         положен стручни испит

·         поседовање лиценце за рад

 

Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

·         Оригинал или оверену копију дипломе о завршеном Медицинском факултету; 

·         Оригинал или оверену копију Уверења о положеном стручном испиту

·         Решење о лиценци издато од  Лекарске коморе Србије

 

Рок за подношење пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова из огласа је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Дом здравља „Др Миленко Марин“ Лозница, Болничка 65 Лозница са назнаком „за оглас - не отварати“ или директно у Управу Дома здравља „Др Миленко Марин“ Лозница, сваког радног дана од 07 до 15 часова.                                                 

 

 

Директор

Др Бранка Красавац

Са подацима од: 18.05.2018.
Опште болнице Сремска Митровица

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска Митровица, ВД Заменика директора Опште болнице Сремска Митровица

  Р а с п и с у ј е

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

1. Доктор медицине    Одељење за пријем и збрињавање ургентних  стања  Сектор заједничких медицинских послова, на одређено време до повратка одсутне раднице са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, са пуним радним временом  – извршилаца 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009 32/2013, 75/201413/2017 одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице

 

Услови: Завршен Медицински факултет и положен стручни испит   (VII-1 степен стручне спреме)

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

-  Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

-  Фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом

-  Фотокопија уверења положеног стручног испита,

    -  Фотокопија важеће личне карте,

    -  Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом

   

Напомена: Кандидати који буду примљени у радни однос по овом огласу дужни су да доставе оверене фотокопије свих докумената који се односе на то радно место, као и лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од Диспанзера медицине рада Сремска Митровица.

 

                Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана оглашавања на огласној табли Националне службе за запошљавање.

    

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се  поштом или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.       

  Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

ДОСТАВИТИ:

1.На огласну таблу Опште болнице                                

2.Националној служби за запошљавање                               

3.Помоћнику директора Сектора                                         

4.Кадровском одсеку                                             

5.Архиви                                                                                                                  

 

 

ВД ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Прим. др Драган Малобабић

Са подацима од: 18.05.2018.
Институт за онкологију и радиологију Србијe

На основу члана 7., 8., и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 1/2015) одлуке в.д. директора Института за онкологију и радиологију Србије за расписивање огласа,  у складу са Кадровским планом Института за онкологију и радиологију Србије за 2017. годину Министарства здравља бр. 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године, а на основу Закључка Комисије за кадрове здравствених установа, бр.112-01-1568/2017-02, од 18.12.2017.године, и  члана 22. Статута Института за онкологију и радиологију Србије,  расписује се

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом, ради замене одсутног запосленог, на пословима:

 

-          МЕДИЦИНСКИ ФИЗИЧАР1 извршилац,

за потребе Одељења радиотерапијске физике.

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање из области физике, физичке хемије:

-  на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-  на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатна знања / испити / радно искуство

-  Положен стручни испит у складу са законом,

-  здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.

Заинтересовани кандидати подносе:

-         пријаву на оглас са кратком биографијом,

-         фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем факултету,

-         фотокопију уверења о положеном стручном испиту.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање и на интернет презентацији Министарства здравља Републике Србије.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију и радиологију Србије (www.ncrc.ac.rs). Кандидати који буду изабрани у обавези су да доставе оверене фотокопије тражених докумената.

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве се подносе лично (приземље, соба бр. 15) или путем препоручене пошиљке  на адресу:

 

Институт за онкологију и радиологију Србије

- Одељење за правне послове (за оглас) -

Београд, Пастерова 14

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф. др Радан Џодић

Са подацима од: 18.05.2018.
Институт за онкологију и радиологију Србије

На основу члана 7., 8., и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 1/2015) одлуке в.д. директора Института за онкологију и радиологију Србије за расписивање огласа,  у складу са Кадровским планом Института за онкологију и радиологију Србије за 2017. годину Министарства здравља бр. 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године, а на основу Закључка Комисије за кадрове здравствених установа, бр.112-01-1568/2017-02, од 18.12.2017.године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број: 112-859/2018 од 30.01.2018.године, обавештења Министарства здравља, бр. 112-01-1621/2017-02 од 02.02.2018.године и  члана 22. Статута Института за онкологију и радиологију Србије,  расписује се

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом, на пословима:

 

-          МЕДИЦИНСКИ ФИЗИЧАР2 извршиоца,

за потребе Одељења радиотерапијске физике.

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање из области физике, физичке хемије:

-  на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-  на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатна знања / испити / радно искуство

-  Положен стручни испит у складу са законом,

-  здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.

Заинтересовани кандидати подносе:

-         пријаву на оглас са кратком биографијом,

-         фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем факултету,

-         фотокопију уверења о положеном стручном испиту.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање и на интернет презентацији Министарства здравља Републике Србије.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију и радиологију Србије (www.ncrc.ac.rs). Кандидати који буду изабрани у обавези су да доставе оверене фотокопије тражених докумената.

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве се подносе лично (приземље, соба бр. 15) или путем препоручене пошиљке  на адресу:

 

Институт за онкологију и радиологију Србије

- Одељење за правне послове (за оглас) -

Београд, Пастерова 14

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф. др Радан Џодић

Са подацима од: 18.05.2018.
Клинички центар Крагујевац

На основу Одлуке в. д. директора Клиничког центра Крагујевац број 01-5071 од 4. маја 2018. године, а све у вези са чланом 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 1/2015), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ  р а с п и с у ј е

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ И ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

 Оглашава се пријем у радни однос на одређено време на период од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом:

 

a)       7 (седам) помоћних радника у здравству – основна школа ради попуне радног места помоћног радника у здравству, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца;

 

b)       5 (пет)  сервирки – основна школа ради попуне радног места вишег сервирки, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца;

 

c)       1 (један) кувар – III степен стручне спреме ради попуне радног места кувара, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца;

 

d)       3 (три) референта за административне послове - IV степен стручне спреме ради попуне радног места референта за административне послове Службе за правне економско-финансијске послове и Службе за техничке послове, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца;

 

e)       1 (један) референт за административне послове - VI степен стручне спреме из области менаџмента ради попуне радног места референта за административне послове Службе за правне и економско-финансијске послове, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

 

 

 1. Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I. Одлуке су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017-одлука УС) и посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији са систематизацијом радних места Клиничког центра Крагујевац.
 1. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

·         Диплома o стеченом образовању одговарајућег профила;

·         Сведочанства за сваки разред средње школе;

·         Уверење о држављанству РС;

·         Извод из матичне књиге рођених;

·         Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);

·         Кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом;

·         Кандидати који имају радно искуство потребно је да доставе доказ/потврду о радном/волонтерском стажу у струци.

 

Кандидати су у обавези да на пријави наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу на једно радно место или на више радних места).

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

 1. Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави:

·         лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;

·         доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); 

·         уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој  установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице).

 

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.

 

На радне односе засноване по окончаном конкурсу примењиваће се важећа Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама.

 

 1. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Клинички центар Крагујевац.
 2. Оглас објавити путем сајта Министарства здравља Републике Србије, путем сајта Клиничког центра Крагујевац и у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање. Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

 1. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 1. Коначни резултати конкурса бити објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт телефон 034 50 52 73.                               
 1. Пријаве се подносе лично затвореној коверти преко писарнице Клиничког центра Крагујевац или путем поште на адресу:

 Клинички центар Крагујевац

Ул. Змај Јовина 30

34000 Крагујевац

Обавезно назначити за које се радно место конкурише:

Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“ 

 

В. д. директора Клиничког

центра Крагујевац

Проф. др Предраг Саздановић

Са подацима од: 18.05.2018.
Дом здравља „Сремска Митровица“

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија («Сл.гласник «РС» бр. 1/2015),чл.10 Колективног уговора за Дом здравља „Сремска Митровица“ („Сл.лист Града Сремска Митровица“ бр 11/2015),  ДОМ ЗДРАВЉА „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“  СРЕМСКА МИТРОВИЦА  расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

1.       За радно место „Доктор медицине  изабрани лекар“ -   Здравствена станица у Кузмину

          Служба опште медицине  - 1  извршилац

 

          Радни однос се заснива на одређено време до повратка запосленог радника са боловања,  са пуним радним временом.

 

Услови за заснивање радног односа:

 

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Положен стручни испит, лиценца

6 месеци радног искуства у звању доктора медицине

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Сремска Митровица.  Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Дома здравља „Сремска Митровица“  Сремска Митровица, ул. Стари шор 65, са назнаком „ОГЛАС“.

 

       Заинтересовани кандидати треба да, уз потписану молбу,  приложе потребну документацију:

-          фотокопију дипломе о завршеном факултету

-          фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-          фотокопију лиценце

-          фотокопију важеће личне карте

-          доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом

-          детаљнију биографију (контакт телефон, адреса становања..).

  Лице које буде изабрано, доставиће оверене фотокопије наведених докумената приликом пријема у радни однос.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

ВД ДИРЕКТОР

ДОМА ЗДРАВЉА „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“

Шево  др Мирослава

Са подацима од: 18.05.2018.
Дом здравља Раковица

На основу  члана  7 и  8  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС, број 1/12)   Закључка  51 број: 112-2838/2018 од 27. марта 2018. године, Комисије за давање сагласноти за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и члана 22 Статута

 

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 БЕОГРАД

Краљице Јелене број 22

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ и пробним радом од 2 месеца,  у Служби за здравствену заштиту одраслих становнике са кућним лечењем, здравственом негом и поливалентном патронажом, на радном месту

 

-ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ  -1 ИЗВРШИЛАЦ   

 

УСЛОВИ: Медицински факултет, VII/1 степен стручне спреме, стручни испит, решење о упису у комору, дозвола за рад (лиценца), познавање рада на рачунару, радно искуство најмање 3 годне на пословима доктора медицине

 

КАНДИДАТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ:

-фотокопија дипломе о завршеном  Медицинском факултету,

-фотокопија уверења о положеном стручном испиту,

-фотокопија Решења о упису у Лекарску комору или фотокопије дозволе за рад-лиценце,

-уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 6 месеци

-уверење да се против кандидата не води истрага и  кривични поступак, ( уверење издаје суд) не старије од 6 месеци,

-кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

 

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблаворемене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информације и провере стручног знања  који су важни  за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, улица Краљице Јелене број 22, Београд.

ПРИЈАВЕ  СЛАТИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ:

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, улица Краљице Јелене број 22, са назнаком „ЗА ОГЛАС“

Или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

ДИРЕКТОР

Прим др Добрила Васић

Са подацима од: 18.05.2018.
Дом здравља Раковица

На основу  члана 7-8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија и члана 22 Статута Дома здравља Раковица,

 

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 БЕОГРАД

Краљице Јелене број 22

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, због повећаног обима посла, за период од 3 месеца

 

-ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ  -1 ИЗВРШИЛАЦ

 

УСЛОВИ: Медицински факултет, VII/1 степен стручне спреме, стручни испит, решење о упису у комору, дозвола за рад (лиценца), познавање рада на рачунару, пожељно радно искуство на наведеним пословима.

 

КАНДИДАТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ:

-фотокопија дипломе о завршеном  Медицинском факултету,

-фотокопија уверења о положеном стручном испиту,

-фотокопија Решења о упису у Лекарску комору или фотокопије дозволе за рад-лиценце,

-уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 6 месеци

-уверење да се против кандидата не води истрага и  кривични поступак, ( уверење издаје суд) не старије од 6 месеци,

-кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

 

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблаворемене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информације и провере стручног знања  који су важни  за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, улица Краљице Јелене број 22, Београд.

 

 

ПРИЈАВЕ  СЛАТИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ:

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, улица Краљице Јелене број 22, са назнаком „ЗА ОГЛАС“

Или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

ДИРЕКТОР

Прим др Добрила Васић

Са подацима од: 18.05.2018.
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине

На основу Одлуке број 1580 од 10.05.2018. године, в.д. директор Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, расписује

 

О  Г  Л  А  С

 

за пријем у радни однос на одређено време, до повратка запослених са боловања, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању до 3 месеца:

 

- Три (3) извршиоца: медицинска сестра-техничар на Одељењу за акутне плућне болести Службе за плућне болести Стационара Клинике за педијатрију.

Опис посла:

-брине се о пријему, нези и отпусту болесника

-спроводи терапију према налогу лекара

-прати болесника на дијагностичке прегледе

-узима и шаље материјал на лабораторијске  анализе

-ради и друге послове из свог делокруга а по налогу непосредног руководиоца

-учествује у сменском раду

-за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу главној сестри Клинике и  Института

 

- Два (2) извршиоца: медицинска сестра-техничар на Одељењу неонатологије у Служби за интензивну негу и терапију и неонатологију Стационара Клинике за педијатрију.

Опис посла:

-брине се о пријему, нези и отпусту болесника

-спроводи терапију према налогу лекара

-прати болесника на дијагностичке прегледе

-узима и шаље материјал на лабораторијске  анализе

-ради и друге послове из свог делокруга а по налогу непосредног руководиоца

-учествује у сменском раду

-за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу главној сестри Клинике и  Института

 

- Једног (1) извршиоца: медицинска сестра-техничар на Одељењу за пријем и збрињавање ургентних стања Службе запријем и збрињавање болесника Поликлинике Клинике за педијатрију.

Опис посла:

-брине се о пријему болесника

-даје терапију и прати болесника на дијагностичке прегледе

-узима и шаље материјал на лабораторијске анализе

-ради и друге послове из свог делокруга а по налогу непосредног руководиоца

-учествује у сменском раду

-за свој рад одговоран је начелнику Одељења

 

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

1.     Да поседује средњу стручну спрему IV степен завршену средњу медицинску школу, смер педијатријска сестра-техничар или медицинска сестра техничар

 1. Положен стручни испит
 2. Лиценца за рад

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-Диплому о завршеној средњој медицинској школи

-Уверење о положеном стручном испиту
-Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе
 или Решење о упису у именик Коморе
-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци

- Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци

- Доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца)

-Кратку биографију (Curriculum Vitae - CV), са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији Послови Националне службе за запошљавање.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте, фотокопију вакциналног картона и санитарну књижицу.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назна-ком:  Пријава на оглас за пријем  пет медицинских сестара-техничара на Клиници за педијатрију до повратка запослених са боловања
       

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:

Проф.др Јадранка Јовановић-Привродски

Са подацима од: 16.05.2018.
„Румунија- Србија заједничка иницијатива против рака у пограничном региону: побољшање дијагностикеи лечење малигних тумора“

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и члана 26. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник“ РС бр. 81/07 - пречишћен текст, 69/0898/1287/13), Уговора о реализацији Пројекта „Румунија- Србија заједничка иницијатива против рака у пограничном региону: побољшање дијагностикеи лечење малигних тумора“-ITERREG IPA CBC –Romania Serbia Programme eMS Project Code RORS193,  Министарство здравља

Републике Србије упућује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

ЗА АНГАЖОВАЊЕ САРАДНИКА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА

 

I

Оглашава се ангажовање сарадника за следеће радно место:

Један (1) извршилац за радно место КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА - Тим за координацију пројекта „Румунија- Србија заједничка иницијатива против рака у пограничном региону: побољшање дијагностике и лечење малигних тумора“

  Опис посла:

·           Координира и имплементира пројектне активности у складу са пројектном документацијом и захтевима донатора;

·         Надгледа и координира рад Јединице за имплементацију пројекта;

·         Обезбеђује ефикасну имплементацију пројектних активности;

·         Развија план имплементације пројектних активности са јасно дефинисаним временским оквиром, пратећим дужностима и роковима;

·         Прати имплементацију пројектних активности како би осигурао несметану реализацију пројектних активности;

·         Учествује у пословима који се односе на спровођење поступака јавних набавки;

·         Учествује у изради финансијских, наративних и других извештаја у складу са захтевима донатора;

·         Представља пројектни тим на релевантним састанцима и догађајима везаним за пројекат;

·         Обавља друге дужности које му је доделио министар или који су резултат потреба пројекта.

 

  Услови конкурса:

         Висок степен образовања стечен на основним академским студијама са најмање 240 ЕСПБ, мастер академских студија, специјалистичких академских студија, специјалистичких стручних студија и/или основних академских студија од најмање 4 године или специјалистичких студија на факултету;

         Познавање српског језика (матерњи говорник) и познавање енглеског језика;

         Професионално искуство у реализацији пројеката финансираних од стране међународних донатора, посебно ЕУ;

         Најмање 5 година професионалног искуства у реализацији и им