Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 21.07.2017.
Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса", Београд

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду, члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од 03. 09. 2015. године, расписујем следећи:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

3 медицинске сестре-техничара за рад на одређено време ради замене привремено одсутних запослених, са пуним радним временом и пробним радом од 3 месеца

 

Услови за заснивање радног односа за медицинску сестру-техничара су:

 

·     медицинска школа – општи смер

·     положен стручни испит

·     радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

 

Критеријуми:

 

1.  просечна оцена у средњој школи

2.  радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу)

3.  оцена на разговору

 

Заинтресовани кандидати подносе:

 

·     пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е- mail адресом

·     фотокопију сведочанства (све 4 године)

·     фотокопију уверења о положеном стручном испиту

·     фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме)

·     фотокопију лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије

·     фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује)

·     доказ о радном искуству (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује)

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Рад се обавља у сменском и ноћном раду.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време на болничким одељењима пре склапања Уговора о раду доставља:

 

v доказ о општој здравственој способности; доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б; доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); оверене фотокопије: дипломе; уверења о положеном стручном испиту; лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање – МА образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу уколико је кандидат поседује.

 

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време за рад у зони зрачења пре склапања Уговора о раду доставља:

 

v доказ о испуњености услова предвиђених Правилником о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (експертиза Института за медицину рада Србије “Др Драгомир Карајовић”), доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б; доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); оверене фотокопије: дипломе; уверења о положеном стручном испиту; лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање – МА образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу уколико је кандидат поседује.

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос 3 медицинске сестре-техничара на одређено време ".

 

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

 

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

 

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.

 

 

ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА

Асс. др сц. мед. ВНС Марија Здравковић

Са подацима од: 21.07.2017.
Дом здравља Бујановац

            На основу члана 7. и 8. Колективног уговора за здравствене установе(,,Сл. гласник,, бр. 1/2015), Кадровског плана за Дом здравља Бујановац из 2017.године и Закључка Општинског већа Општине Бујановац бр. 400-363/17-03 од 29.06.2017.године, директор Дома здравља Бујановац расписује

           

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос радника

на одређено време у Дому здравља – Бујановац

а због повећаног обима послова на период до 6 месеци

 

      

 

1.     Доктор медицине – 1 извршиоц, са пуним радним временом, на одређено време због повећаног обима посла.

 

            Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Бујановац.

 

             Услови: Медицински факултет, VII стручне спреме, положен стручни испит.

 

2.     Медицинска сестра – 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време због повећаног обима посла.

 

            Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Бујановац.

 

             Услови: Медицинска школа, IV стручне спреме, положен стручни испит.

 

3.     Гинеколошко акушерска сестра – 1 извршиоц, са пуним радним временом, на одређено време због повећаног обима посла.

 

            Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Бујановац.

 

             Услови: Медиинска школа, IV стручне спреме, смер гинеколошко акушерска сестра, положен стручни испит.

 

4.     Спремачица здравствених просторија – 1 извршиоц, са пуним радним временом, на одређено време због повећаног обима посла.

 

            Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Бујановац.

 

             Услови: Завшена основна школа, I стручне спрема.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе следећа документа:

 

-          Молба за пријем са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном,

-          Диплома о завршеној школи (оверена фотокопија),

-          Уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија) ,

-          Решење о упису у Комори или Лиценца о раду (оверене копије),

-          Извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија),

-          Уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оверена фотокопија),

-          Уверење суда да се не води кривични поступак, не старије од 6 месеци,

-          Лекарско уверење (не старије од 6 месеци),

-          У захтеву (молби) кандидат треба навести документацију коју је доставио поводом огласа.

     

       Пријаве на оглас се могу поднети лично у Дому здравља Бујановац, ул. К. Петровића бр. 328, Бујановац, сваког радног дана од 7,00 до 14,00 часова у затвореној коверти или послати препоручено поштом на адресу Дома здравља Бујановац, са назнаком ,,За оглас,, и назив радног места.

        Оглас ће бити објављен на веб сајту Министасртва здравља Републике Србије након изласка у листу ,,Послови,, - средом.

        Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања у листу ,,Послови,, а након објаве треба слати документа у Дому здравља Бујановац.

 

        Изабрани кандидати биће писмено обавештени.

 

Д и р е к т о р

Дома здравља Бујановац

Др Лела Јовановић

Са подацима од: 21.07.2017.
Институт за онкологију и радиологију Србије

На основу члана 7., 8., и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 1/2015) одлуке в.д. директора Института за онкологију и радиологију Србије за расписивање огласа,  у складу са Кадровским планом Института за онкологију и радиологију Србије за 2017. годину Министарства здравља бр. 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године и  члана 22. Статута Института за онкологију и радиологију Србије, расписује се

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом,  ради замене одсутног запосленог, на пословима:

 

СПЕЦИЈАЛИСТА ИНТЕРНЕ МЕДИЦИНЕ – 1 извршилац,

или

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ -  1 извршилац,

за потребе Одељења дневне болнице за хемиотерапију – Клиника за медикалну онкологију,

Услови за заснивање радног односа:

-          завршен медицински факултет, положен специјалистички испит из интерне медицине (VII-2 степен стручне спреме), активно знање једног светског језика

или

-          завршен медицински факултет (VII-1 степен стручне спреме), просечна оцена најмање 8, положен стручни испит, активно знање једног светског језика

 

Заинтересовани кандидати подносе:

-          пријаву на оглас са кратком биографијом,

-          фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту из интерне медицине,

-          доказ о знању једног светског језика,

или

-          фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,

-          фотокопију потврде о положеном стручном испиту,

-          доказ о знању једног светског језика,

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију и радиологију Србије (www.ncrc.ac.rs).

Кандидати који буду изабрани у обавези су да доставе оверене фотокопије тражених докумената.

 

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаве се подносе лично (приземље, соба бр. 15) или путем препоручене пошиљке  на адресу:

 

Институт за онкологију и радиологију Србије

- Одељење за правне послове (за оглас) -

Београд, Пастерова 14

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф. др Радан Џодић
Са подацима од: 21.07.2017.
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад

На основу Одлуке број 1822 од 04.07.2017. године, директор Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, расписује

 

 

 

О  Г  Л  А  С

 

 

за пријем у радни однос на одређено време, до повратка запосленe са боловања, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању до 3 месеца:

 

-         Једног (1) извршиоца: медицинска сестра-техничар на Одељењу неонатологије у Служби за интензивну негу и терапију и неонатологију Стационара Клинике за педијатрију.

 

Опис посла:

-спроводи негу болесника

-брине се о пријему, нези и отпусту болесника

-даје терапију и прати болесника на дијагностичке претраге

-узима и шаље материјал на лабораторијске анализе

-ради и друге послове из свог делокруга а по налогу непосредног руководиоца

-учествује у сменском раду

-за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу, главној сестри Клинике и Института

 

 

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

1.     Да поседује средњу стручну спрему IV степен завршену средњу медицинску школу, смер педијатријска сестра-техничар или медицинска сестра техничар

2.     Положен стручни испит

3.     Лиценца за рад

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-Диплому о завршеној средњој медицинској школи

-Уверење о положеном стручном испиту
-Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе
 или Решење о упису у именик Коморе
-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци

- Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци

- Доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца)

-Кратку биографију (Curriculum Vitae - CV), са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте.

 

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком:  „Пријава на оглас за пријем  медицинске сестре-техничара на Одељењу неонатологије.
       

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:

Проф.др Јадранка Јовановић-Привродски

Са подацима од: 20.07.2017.
Институт за рехабилитацију, Београд

На основу члана 22 Статута Института за рехабилитацију и у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-5877/2017 од 27.06.2017. године, в.д. директора Института за рехабилитацију дана 19.07.2017. године расписује

 

Оглас за пријем у радни однос

 

 

Једног извршиоца за рад на неодређено време, са пуним радним временом, на радном месту референта за опште правне, кадровске и послове јавних набавки:

 

-          место рада: Институт за рехабилитацију, организациони део ''Селтерс'' Младеновац

 

Услови:

 

1.     Завршен правни факултет (VII степен);

2.     Радно искуство на правним пословима у здравственој установи терцијарног нивоа здравствене заштите у трајању од најмање 1.5 године;

3.     Радно искуство на пословима јавних набавки у здравственој установи у трајању од најмање 6 месеци;

4.     Познавање eнглеског језика

 

 

Кандидати су обавезни да доставе:

 

-          кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом,

-          копије дипломе о завршеном факултету, радне књижице, уговора о раду на наведним пословима, уверење да лице није осуђивано, уверење да против лица није покренут кривични поступак, нити покренута истрага.

 

 

Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17 – правна служба, са назнаком „пријава за конкурс“ са навођењем радног места за које се конкурише (референт за опште правне, кадровске и послове јавних набавки).

 

 

Пријаве морају да буду примљене у Институту за рехабилитацију најкасније осмог дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање и сајта Министарства здравља Републике Србије, и то најкасније до 27.07.2017. године, као последњег дана рока за подношење пријава до 14h, без обзира на начин доставе.

 

Пријаве које буду примљене у Институту за рехабилитацију после истека дана и сата наведеног у овом огласу одбациће се као неблаговремене, и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене у Институту за рехабилитацију.

 

Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као непотпуне.

 

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање и Министарства здравља Републике Србије.“

 

 

Институт за рехабилитацију

в.д. директор

прим др Снежана Костић

Са подацима од: 20.07.2017.
Дом здравља Апатин

На основу одредаба  члана 5. Колективног уговора за Дом здравља Апатин а у вези са Кадровским планом за Дом здравља Апатин за 2017. годину број: 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године и одлуке в.д. директора о потреби заснивања радног односа са новим запосленим бр. 01-394/17. од 18.07.2017. године, в.д. директора Дома здравља Апатин расписује  

 

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

 

 

1.     Главна стоматолошка сестра – 1 (један) извршилац са пуним радним временом , на одређено време до повратка радника са боловања и породиљског одсуства за рад у Служби за стоматолошку здравствену заштиту Дома здравља Апатин

 

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

 

-          Завршена Виша медицинска школа, смер виши зубни техничар-протетичар

-          Положен стручни испит

 

2.     Медицинска сестра- 1 (један) извршилац са пуним радним временом ,  на одређено време због повећаног обима посла до најдуже 24 месеца,  за рад у Служби Хитне медицинске помоћи Дома здравља Апатин

 

 

    Поред општих услова предвиђених законом., кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

 

-          Завршена средња медицинска школа

-          Положен стручни испит

 

Пријаве на оглас се могу поднети лично у секретаријату Дома здравља Апатин, Нушићева бб, Апатин,  сваког радног дана од 08  до 13 часова,  или послати препоручено поштом на адресу Дом здрављa Апатин, Апатин, Нушићева бб  са назнаком „За оглас“.

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Уз пријаву се подносе: оверена фотокопија дипломе – уверења о завршеној школи и доказ о положеном стручном испиту.

Овера фотокопије докумената не сме бити старија од 6 месеци.

  

Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Сомбор, организациона јединица Апатин и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Оглас остаје отворен 8 дана и важи до 27.07.2017. године.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

В.д.  Д и р е к т о р а;

Јелић др Ивана

Са подацима од: 20.07.2017.
Општа болница "Студеница", Краљево

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 1/2015) и Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево бр.6-679 од 19.07.2017.године,  Општа болница "Студеница " Краљево расписује

 

О   Г   Л   А   С

                  

За пријем у радни однос  на одређено време са пуним радним временом  на пословима медицинске сестре у смени у Одељењу за пријем и збрињавање ургентних стања,  Општа болница  ради замене запослен који  се налази на боловању.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

 

IV степен стручне спреме - Средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит.

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

-          оверену фотокопију  дипломе о завршеној школи;

-          оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-          извод из матичне књиге рођених;

-          кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове  Опште болнице"Студеница" Краљево.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима и оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или фотокопију решења о упису у именик одговарајуће коморе ( ако кандидат није у радном односу). У супротном, са њим неће бити закључен уговор о раду.


Пријаву са документацијом доставити на адресу:
Општа болница "Студеница" Краљево (Одсек за кадровске послове) - Југ Богданова 110. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

В.Д. ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

"СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО

Мр сци мед др Зоран Мрвић, спец.дечије хирургије и дечије урологије

Са подацима од: 20.07.2017.
Општа болница "Студеница", Краљево

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 1/2015) и Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево бр.6-681 од 19.07.2017.године,  Општа болница "Студеница " Краљево расписује

 

О   Г   Л   А   С 

                

За пријем у радни однос  на одређено време са пуним радним временом  на пословима медицинске сестре у специјалистичко консултативној делатности у Служби за интерну медицину – Одсек за гастроентерологију,  Општа болница  ради замене запослене која се налази на   породиљском одсуству.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

 

VI или  IV степен стручне спреме - Висока здравствена школа струковних студија – струковна медицинска сестра или  виша медицинска школа општег смера или средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит.

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

-          оверену фотокопију  дипломе о завршеној школи;

-          оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-          извод из матичне књиге рођених;

-          кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове  Опште болнице"Студеница" Краљево.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима и оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или фотокопију решења о упису у именик одговарајуће коморе ( ако кандидат није у радном односу). У супротном, са њим неће бити закључен уговор о раду.

 

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница "Студеница" Краљево (Одсек за кадровске послове) - Југ Богданова 110. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

В.Д. ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

"СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО

Мр сци мед др Зоран Мрвић, спец.дечије хирургије и дечије урологијe

Са подацима од: 20.07.2017.
Клиника за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић", Београд

“Клиника за рехабилитацију “Др Мирослав Зотовић”

11000 Београд, Сокобањска 13

 

На основу Одлуке о поступку избора кандидата за пријем у радни однос и критеријума за избор кандидата број 03-1706/1 од 10.09.2010. године и у складу са Закључкцима Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-5003/2017 од 26.05.2017. године и 51 број: 112-5877/2017 од 27.06.2017. године, вд директора Клинике дана 11.07.2017. године расписује

 

Оглас за пријем у радни однос

 

Два извршиоца за рад на неодређено време, са пуним радним временом, на радном месту Клинички лекар.

 

                Услови:

 

1.     медицински факултет (VII степен),

2.     положен стручни испит за доктора медицине и

3.     радно искуство у струци са полупокретним и непокретним пацијентима од минимум 1 године.

 

Кандидати су обавезни да доставе:

 

-          кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом и

-          неоверену фотокопију дипломе о завршеној школи и положеног стручног испита.

 

Једног извршиоца за рад на неодређено време, са пуним радним временом, на радном месту Електроинсталатер.

 

                Услови:

 

1.     средња стручна спрема, смер електроинсталатер или електричар или електромеханичар за термичке и расхладне уређаје или сл. и

2.     радно искуство у струци од минимум 2 године.

 

Кандидати су обавезни да доставе:

 

-          кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом и

-          неоверену фотокопију дипломе о завршеној школи.

 

Три извршиоца за рад на неодређено време, са пуним радним временом, на радном месту виши физиоптерапеут.

 

                Услови:

 

1.     виша медицинска школа – струковни терапеут (VI степен),

2.     положен стручни испит,

3.     радно искуство са полупокретним и непокретним пацијентима и

4.     радно искуство у струци минимум 12 месеци.

 

Кандидати су обавезни да доставе:

 

-          кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом и

-          неоверену фотокопију дипломе о завршеној школи и положеног стручног испита.

 

Једног извршиоца за рад на неодређено време, са пуним радним временом, на радном месту виши радни терапеут.

 

                Услови:

 

1.     виша медицинска школа – струковни терапеут (VI степен),

2.     положен стручни испит,

3.     радно искуство са полупокретним и непокретним пацијентима и

4.     радно искуство у струци минимум 24 месеци.

 

Кандидати су обавезни да доставе:

 

-          кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом и

-          неоверену фотокопију дипломе о завршеној школи и положеног стручног испита.

 

Два извршиоца за рад на неодређено време, са пуним радним временом, на радном месту сервирка.

 

                Услови:

 

1.     I степен образовања.

 

Кандидати су обавезни да доставе:

 

-          кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом и

-          неоверену фотокопију дипломе о завршеној школи.

 

Један извршилац за рад на неодређено време, са пуним радним временом, на радном месту спремачица.

 

                Услови:

 

1.     I степен образовања – основна школа.

2.     Радно искуство у струци у здравственим установама минимум 12 месеци

 

Кандидати су обавезни да доставе:

 

-          кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом и

-          неоверену фотокопију дипломе о завршеној школи.

 

Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“,Београд, Сокобањска 13 – правна служба, са назнаком „пријава за оглас“ са навођењем радног места за које се конкурише.

Пријаве морају да буду примљене у Клиници најкасније осмог дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање као последњег дана рока за подношење пријава до 14h, без обзира на начин доставе.

Пријаве које буду примљене у Клиници после истека дана и сата наведеног у овом огласу сматраће се наблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене у Клиници.

Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање (до 27.07.2017. године).

 

 

ВД ДИРЕКТОРА

Прим. мр сци. мед. др Жељко Кањух

Са подацима од: 20.07.2017.
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад

На основу Одлуке број 1914 од 12.07.2017, в.д. директор Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, расписује

 

 

О  Г  Л  А  С

 

 

о расписивању јавног огласа за пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању до 3 (три) месеца:

 

Једног (1) извршиоца: медицинска сестра-техничар на Одељењу дневних болница Службе за пријем и збрињавање болесника Поликлинике на Клиници за дечју хирургију, до повратка Ромода Славице са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, са описом посла:

- врши пријем болесника

- припрема документацију за преглед болесника

- прати болесника на дијагностичке прегледе

- узима и шаље материјал на лабораторијске анализе

- обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредног руководиоца

- за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу.

 

Једног (1) извршиоца: медицинска сестра-техничар на Одељењу неурохирургије у Служби ортопедије, трауматологије и неурохирургије Стационара на Клиници за дечју хирургију, до повратка Радојке Марков са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, са описом посла:

-спроводи негу болесника

-брине се о пријему, нези и отпусту болесника

-даје терапију и прати болесника на дијагностичке претраге

-узима и шаље материјал на лабораторијске анализе

-ради и друге послове из свог делокруга а по налогу непосредног руководиоца

-учествује у сменском раду

-за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу, главној сестри Клинике и Института

 

Једног (1) извршиоца: медицинска сестра-техничар на Одељењу урологије у Служби опште дечје хирургије на Клиници за дечју хирургију, до повратка Јелене Петровић са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, са описом посла:

-спроводи негу болесника

-брине се о пријему, нези и отпусту болесника

-даје терапију и прати болесника на дијагностичке претраге

-узима и шаље материјал на лабораторијске анализе

-ради и друге послове из свог делокруга а по налогу непосредног руководиоца

-учествује у сменском раду

-за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу, главној сестри Клинике и Института

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

1.     Да поседују средњу стручну спрему IV степен завршену средњу медицинску школу, смер педијатријска сестра-техничар или медицинска сестра техничар

2.     Положен стручни испит

3.     Лиценца за рад

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-Диплому о завршеној средњој медицинској школи

-Уверење о положеном стручном испиту
-Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе
 или Решење о упису у именик Коморе
-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци

- Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци

- Доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца)

-Кратку биографију (Curriculum Vitae - CV), са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом.

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији Послови Националне службе за запошљавање.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености,дужина трајања школовања...)

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати, фотокопију личне карте, доказ о извршеној или започетој имунизацији на хепатитис “Б“, санитарну књижицу.

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком: Пријава на оглас за пријем  медицинске сестре-техничара на одређено време, на Одељењу __________________________ .
       

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

  

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:

Проф.др Јадранка Јовановић-Привродски

Са подацима од: 20.07.2017.
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад

На основу Одлуке број 1822 од 04.07.2017. године, директор Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, расписује

 

 

 

О  Г  Л  А  С

 

 

за пријем у радни однос на одређено време, до повратка запосленe са боловања, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању до 3 месеца:

 

-         Једног (1) извршиоца: медицинска сестра-техничар на Одељењу неонатологије у Служби за интензивну негу и терапију и неонатологију Стационара Клинике за педијатрију.

 

Опис посла:

-спроводи негу болесника

-брине се о пријему, нези и отпусту болесника

-даје терапију и прати болесника на дијагностичке претраге

-узима и шаље материјал на лабораторијске анализе

-ради и друге послове из свог делокруга а по налогу непосредног руководиоца

-учествује у сменском раду

-за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу, главној сестри Клинике и Института

 

 

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

1.     Да поседује средњу стручну спрему IV степен завршену средњу медицинску школу, смер педијатријска сестра-техничар или медицинска сестра техничар

2.     Положен стручни испит

3.     Лиценца за рад

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-Диплому о завршеној средњој медицинској школи

-Уверење о положеном стручном испиту
-Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе
 или Решење о упису у именик Коморе
-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци

- Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци

- Доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца)

-Кратку биографију (Curriculum Vitae - CV), са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте.

 

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком:  „Пријава на оглас за пријем  медицинске сестре-техничара на Одељењу неонатологије.
       

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:

Проф.др Јадранка Јовановић-Привродски

Са подацима од: 20.07.2017.
Специјална болница за психијатријске болести "Горња Топоница", Горња Топоница, Ниш

На основу члана 37., став 1. Закона о раду ("Службени гласник РС" бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 - одлука УС), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправне (''Сл. гласник РС'' бр. 1/2015), Кадровског плана за Болницу  за 2017. годину, број: 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године и Одлуке о потреби за заснивање радног односа бр. 03-4250/1 од 18.07.2017. године, а на основу овлашћења из чл. 23. тачка 11) Статута Специјалне болнице за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, в.д. директора Болнице расписује

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време најдуже до шест месеци,

због повећаног обима посла,

за послове

 

               

- КВ РАДНИК У ТЕХНИЧКОЈ РАДИОНИЦИ ............ 1 извршилац

 

Опис послова:

 

Обавља све послове текућег и инвестиционог одржавања из домена своје квалификације и одговоран је за техничку исправност машина, уређаја, трактора и других пољопривредних и прикључних машина. Правда утрошени материјал и уредно води радне налоге. Управља трактором као и другим пољопривредним и прикључним машинама и уређајима и одговоран је за благовремено, рационално и ефикасно коришћење истих за потребе Болнице. Обавља транспорт отпадног материјала, шљаке, помија, чишћење снега, убацивање угља и сл. Благовремено евидентира и пријављује пословођи Гараже све уочене недостатке и кварове на пољопривредним и прикључним машинама и уређајима којима рукује, ради отклањања истих. Отклања мање недостатке и кварове на овим машинама и уређајима, који не захтевају стручну интервенцију. Спроводи програме радне и окупационе терапије пацијената у сарадњи и координацији са надлежним запосленима који су одговорни за спровођење психосоциорехабилитационог третмана пацијената. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. Непосредно је одговоран  пословођи Техничке  радионице.

 

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове предвиђене Правилником о организацији и систематизацији послова Болнице бр. 03-5000/1 од 02.08.2016. године и бр.03-8141/1 од 13.12.2016. године:

 

1) Завршена средња школа, III степен стручне спреме;

2) Поседовање возачке дозволе ''Ф'' или ''Б'' категорије.

 

                Сваки кандидат дужан је да уз пријаву- биографију приложи следећу документацију:

- оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, III степен стручне спреме;

                - фотокопију извода из матичне књиге рођених;

- фотокопију уверења о држављанству;

- фотокопија возачка дозвола ''Ф'' или ''Б'' категорије.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад- лекарско уверење.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на wеб сајту Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница'', 18202 Горња Топоница или непосредно у канцеларији за пријем поште Болнице.        

Оглас се објављује и на wеб сајту Министарства здравља РС.

Пријаве које буду поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА БОЛНИЦЕ

Др Милaн Станојковић

Са подацима од: 19.07.2017.
Општа болница Петровац на Млави

На основу члана 7.-9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (,,Сл. гл РС“1/15), члана 24.-27. и члана 192. Закона о раду, Кадровског плана за 2017 годину бр. 112-01-505/2017-02 опд 15.05.2017.године, в.д. директор Опште болнице Петровац на Млави расписује

О Г Л А С

 за пријем у радни однос

 

1). -на одређено време до повратка одсутног радника са  породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, са пуним радним временом:

Доктор медицине – извршилаца 1 (један)

Услови: - VII/1 степен стручне спреме,  положен стручни испит.

2). Опис послова: предвиђен систематизацијом послова установе, за послове са завршеним  медицинским факултетом.

 

1). -на одређено време због повећаног обима посла са пуним радним временом:

Дипломирани фармацеут-медицински биохемичар – извршилаца 1 (један)

Услови: - VII/1 степен стручне спреме,  положен стручни испит.

2). Опис послова: предвиђен систематизацијом послова установе, за послове са завршеним   фармацеутским факултетом смер медицински биохемичар.

 

3.) Остало: уз пријаву поднети краћу биографију, оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице уколико кандидат има радни стаж или потврду послодавца, извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних уколико је кандидат променио презиме,  уверење о држављанству, копију личне карте.

4). Напомена: Лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан је да достави кандидат који буде примљен у радни однос.

 

Рок за пријављивање: 8 (осам) дана од дана објављивања у Службеном гласилу Националне службе за запошљавање „Послови„.

Пријаве слати у затвореним  ковертама на адресу Општа болница Петровац на Млави, Моравска број 2, 12300 Петровац на Млави или доставити лично у Правну службу Опште болнице Петровац на Млави.

Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узета у разматрање при избору кандидата.

 

В.д  Директор

Опште болнице Петровац на Млави

Др Бранко Лукић

Са подацима од: 19.07.2017.
Општа болница Петровац на Млави

На основу члана 7.-9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (,,Сл. гл РС“1/15), члана 24.-27. и члана 192. Закона о раду, Кадровског плана за 2017 годину бр. 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017.године, в.д. директор Опште болнице Петровац на Млави расписује

 

О Г Л А С

 за пријем у радни однос

 

1.)-на одређено време због повећаног обима посла са пуним радним временом:

           Гинеколошко-акушерска сестра – извршилаца 1  (један)   

           Медицинска сестра – техничар -  извршилаца 2 ( два).

 

Услови: - IV степен стручне спреме, средња медицинска школа,  положен стручни испит.

Опис послова: предвиђен систематизацијом послова установе, за послове са завршеном   средњом медицинском школом,  одговарајућег смера.

 

3.) Остало: уз пријаву поднети краћу биографију, оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице уколико кандидат има радни стаж или потврду послодавца, извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних уколико је кандидат променио презиме,  уверење о држављанству, копију личне карте.

4). Напомена: Лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан је да достави кандидат који буде примљен у радни однос.

 

Рок за пријављивање: 8 (осам) дана од дана објављивања у Службеном гласилу Националне службе за запошљавање „Послови„.

Пријаве слати у затвореним  ковертама на адресу Општа болница Петровац на Млави, Моравска број 2, 12300 Петровац на Млави или доставити лично у Правну службу Опште болнице Петровац на Млави.

Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узета у разматрање при избору кандидата.

 

В.д  Директор

Опште болнице Петровац на Млави

Др Бранко Лукић

Са подацима од: 19.07.2017.
Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања

 На основу члана 7-9  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  Република Србија, аутономна покрајна и јединица локлане самоуправе (Сл.гласник РС број 1/15), Кадровског плана Специјалне болнице за интерне болести  Врњачка Бања број  112-01-505/2017-02 од 15.05.2017.год., Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, инструкције  Министарства здравља РС 112-01-505/2017-02 од 07.06.2017.год. и одлуке директора Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бањаброј  978/17 од  21.06.2017.год., расписује се:

 

                                                                            ОГЛАС

                                                       ЗА  ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

-возач санитетског возила-1 (један) извршилац, са пуним радним временом,  на одређено време у трајању од 6 месеци  са пробним радом у трајању од месец дана.

 

Опис посла возача санитетског возила

Обавља послове возача за потребе болнице, врши хитне поправке на возилу којим је задужен  у границама својих стручних и практичних знања, брине о исправности возила, одвози их на технички преглед  и сервис, одржава беспрекорну хигијену возила, попуњава путне налоге на основу којих је извршио превоз, почев од примљеног погонског горива, часова рада, пређене километраже збирно и појединачно по релацијама, време одласка и доласка, стање бројила и сл., одржава болнички круг и обавља и друге послове по налогу претпостављених и директора.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду (Сл.гласник РС број 24/05,61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),  кандидат мора да испуњава и посебне  услове:

- III или IV степен стручне спреме, завршена средња школа

-положен возачки испит Б категорије, најмање пет година.

 

Предвиђен је пробни рад у трајању од месец дана.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

-оверену копију дипломе о завршеној средњој школи (III или  IV степен стручне спреме);

-уверења о држављанству (оригинал или оверену копију не старију од шест месеци);

-фотокопију возачке дозволе;

-потврду  да није осуђиван;

-европски CV на српском језику.

 

Пријаве са докуметанцијом  доставити  лично или препоручено на  адресу: Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања, ул. 8.Марта 12, 36210 Врњачка  Бања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Рок за подношење пријаве  је 8 дана од дана дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање Послови”.

 

 

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација.

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које је заснива радни однос.

 

Оглас ће бити објављен  у огласним новинама Националне службе за запошљавање Послови” и  web сајту Министарства здравља РС.

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана  истека рока

за пријаву кандидата.Кандидати који не буду примљени могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

 

За све информације можете се обратити на телефон 036/613-450.

 

 

Директор

Специјална болница за интерне

болести Врњачка Бања

Слађана Брковић, дипл.економиста

Са подацима од: 19.07.2017.
Дом здравља "Др Милутин Ивковић", Београд

Дом здравља ¨Др Милутин Ивковић¨ –

Палилула, Београд

ул. Кнез Данилова бр.16

 

ДВА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ УЗ ПРОБНИ РАД

РАДНО ВРЕМЕ: ПУНО

УСЛОВИ: Завршен Медицински факултет, положен стручни испит, VII/1 степен стручне спреме, лиценца или Решење о упису у Комору, познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење).

 

Опис послова:

¨        организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединаца и породице

¨        ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, односно, на спровођењу скрининг програма у складу с посебним програмима донетим у складу са прописима и планом рада службе

¨        врши дијагностику и благовремено лечење пацијената

¨        указује хитну медицинску помоћ

¨        упућује пацијента у одговарајућу здравствену установу према медицинским индикацијама, односно код лекара специјалисте и усклађује мишљења и предлоге за наставак лечења пацијента

¨        прописује лекове и медицинска средства

¨        спроводи здравствену заштиту из области менталног здравља у смислу превенције у оквиру прописаног скрининга, ране дијагностике поремећаја, упућивања на специјалистичко консултативни преглед, прописивање препоручене терапије и упућивање на виши ниво здравствене заштите

¨        У поступку остваривања здравствене заштите изабрани лекар упућује пацијента на секундарни и терцијарни ниво

¨        на основу мишљења доктора медицине специјалисте одговарајуће гране медицине упућује пацијента на терцијарни ниво

¨        води потпуну медицинску документацију о здравственом стању пацијента, фактурише здравствене услуге које пружа

¨        даје оцену радне способности и упућује на лекарску и инвалидску комисију, ради у комисијама и на посебним програмима,

¨        издаје стручно мишљење, лекарско уверење, на лични захтев и на службени захтев код одређених случајева болести и повреда,

¨        у стручном раду је самосталан и одговоран за координаторни рад у својој јединици,

¨        прати и предлаже измене у процедуралном раду у оквиру акредитацијских стандарда,

¨        обавља и друге послове из делокруга своје струке по налогу непосредног руководиоца и начелника службе којима је одговоран за свој рад.

 

Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту,  фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у Комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

 

ЈЕДНА ВИША ПОЛИВАЛЕНТНА ПАТРОНАЖНА СЕСТРА

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ УЗ ПРОБНИ РАД

РАДНО ВРЕМЕ: ПУНО

УСЛОВИ: Завршена Виша медицинска школа, положен стручни испит, VI степен стручне спреме, лиценца или Решење о упису у Комору, познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење).

 

Опис послова:

¨        координира здравствено васпитни рад здравствених и других радника на свом микрореону,

¨        обавља патронажну поливалентну службу на подручју одређеног микрореона, амбуланте или здравствене станице,

¨        води дневник посета и осталу документацију,

¨        контактира и сарађује са ординирајућим лекаром и другим здравственим организацијама зависно од конкретног случаја,

¨        сарађује са месним заједницама, хуманитарним организацијама, установама социјалне заштите, социјалним радницима, Центром за кућну негу, организацијама удружења бораца, Заводом за геронтологију и др.

¨        прибавља резултате на бази којих се предузимају потребне мере у спречавању ширења заразних болести,

¨        израђује месечни, тромесечни и годишњи извештај,

¨        контактира и сарађује са ординирајућим лекаром и другим здравственим организацијама зависно од конкретног случаја,

¨        обавља посете трудници, бабињари и новорођенчету, одојчету, малом и предшколском детету, као и лицу старијем од 65 година, али и посете по налогу изабраног лекара

¨        обавља патронажне посете оболелом од малигног обољења, психоза, шећерне болести, ендемског нефритиса, прогресивних неуромишићних обољења и осталим популационим групама по налогу изабраног лекара

¨        учествује у сагледавању потребе организованог кућног лечења

¨        фактурише здравствене услуге које пружа,

¨        ради и друге послове из домена своје струке по налогу одговорне сестре службе и главне сестре ДЗ-а  којима одговорна за свој рад.

 

Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту,  фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у Комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

 

ЈЕДНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР У СЛУЖБИ КУЋНОГ ЛЕЧЕЊА

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ УЗ ПРОБНИ РАД

РАДНО ВРЕМЕ: ПУНО

УСЛОВИ: Завршена средња медицинска школа, положен стручни испит, IV степен стручне спреме,  положен возачки испит „Б“ категорије, лиценца или Решење о упису у Комору, познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење).

 

Опис послова:

¨        обавља административни посао у служби кућног лечења и медицинске неге и у стану болесника, предузима све неопходне мере,

¨        даје инфузионе растворе у стану,

¨        даје интрамускуларне и интравенске ињекције у стану,

¨        ставља фиксациони завој,

¨        врши обраду декубитиса и других рана у стану,

¨        врши давање серума,

¨        врши скидање конаца,

¨        врши катетеризацију и замену катетера,

¨        спроводи терапију са кисеоником,

¨        учествује у здравствено-васпитном раду,

¨        ради ЕКГ снимање,

¨        фактурише пружене здравствене услуге

¨        израђује месечне и тромесечне извештаје,

¨        управља санитетским возилом и у вези са тим сноси сву одговорност,

¨        учествује у палијативном збрињавању болесника, рад у Тиму за палијативно збрињавање, пружање подршке породици оболелог,

¨        ради и друге послове из домена своје струке по налогу одговорне сестре и начелника службе којима је одговоран за свој рад.

 

Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокошију возачке дозволе, фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у Комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

 

ЈЕДНА ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА

на одређено време до повратка одсутног запосленог са дужег боловања (трудничко/породиљско) УЗ ПРОБНИ РАД

РАДНО ВРЕМЕ: ПУНО

УСЛОВИ: Завршена средња медицинска школа, педијатријског или општег смера, положен стручни испит, IV степен стручне спреме,  лиценца или Решење о упису у Комору, познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење).

 

Опис послова:

¨        бави се здравствено-васпитним радом из домена своје области,

¨        припрема и учествује у обављању систематских прегледа,

¨        обрада рана,

¨        фиксациони завој,

¨        скидање конаца и копчи,

¨        фракционарно давање серума и других лекова,

¨        обрада опекотина,

¨        давање интравенских ињекција,

¨        давање ИМ и СЦ ињекција у служби и стану болесника,

¨        давање вакцине и превијање у служби и у стану болесника,

¨        узимање бриса из носа и грла,

¨        евиденција корисника,

¨        фактурише здравствене  услуге које пружа

¨        дневне рекапитулације медицинског рада,

¨        месечни преглед медицинског рада,

¨        пријава заразних обољења,

¨        пријава хроничних обољења,

¨        требовање свог потребног материјала,

¨        припрема материјале и инструменте за рад,

¨        врши требовање и набавку ампулираних лекова и инструмената. Контролише рок трајања лекова и санитетског материјала и контролише хладни ланац лекова.

¨        обавља дезинфекцију радног простора у интервенцијама, превијалишту и ординацији,

¨        одговорна је за правилно вођење медицинске документације,

¨        вођење електронских картона, фактурисање услуга и утрошак материјала,

¨        ради и остале послове из области своје струке по налогу одговорне сестре,

¨        за свој рад одговорна је одговорној медицинској сестри, непосредном руковдиоцу и Начелнику службе.

 

Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту,

фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у Комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом или личном доставом у писарницу Дома здравља “Др Милутин Ивковић”, ул. Кнез Данилова 16, IV спрат, соба бр.12. ОБАВЕЗНО НАЗНАЧИТИ ЗА КОЈЕ РАДНО МЕСТО СЕ КОНКУРИШЕ.

Резултати огласа ће бити објављени на сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.

 

 

Д И Р Е К Т О Р 

Др Александар Стојановић

Са подацима од: 19.07.2017.
Дом здравља Кикинда

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 1/15), а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Кикинда за 2017. годину бр. 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године и Одлуке директора о потреби заснивања радног односа са новим запосленим бр. 01-12/9-1 од 18.07.2017. године, директор „Дома здравља Кикинда“ расписује:

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

1.     Доктор медицине на одређено време до повратка одсутног запосленог на рад, са пуним радним временом, за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих –здравствена амбуланта у граду- 1 (један) извршилац

Опис  послова: Обавља дијагностику и благовремено лечење пацијената  у амбуланти;Одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења пацијената,Обавља све видове опште лекарске праксе и упућује пацијенте у одговарајуће здравствене установе према медицинским индикацијама и усклађује мишљења и предлоге за наставак лечења пацијента са  специјалистом са секундарни и терцијарног нивоа здра.заштите,Врши послове изабраног лекара у складу са законом,Одговара за стручни рад превијања,Попуњава медицинску документацију ( здравствени картон, уноси податке у електронски картон, издаје упуте за специјалистичке прегледе и стационарно лечење, рецепте ),Спроводи терапију, контролише ТА, П,Врши систематске прегледеодраслих,

Доставља извештаје о квалитету рада, периодичне извештаје,Спроводи кардиопулмоналну реанимацију,Учествује у едукацији члана породице пацијента,Врши контролу исправности фактурисаних обавеза,Стара се извршењу плана рада,Води евиденцију и пријаву заразних обољења,Контролише водјење медицинске документације и извештаја,Контролише стручни рад медицинских сестара/техничара,Спровођење упутстава Министарства здравље и других надлежних органа у погледу пружања здравствене заштите.

 

 

2.     Доктор медицине на одређено време до повратка одсутног запосленог на рад, са пуним радним временом, за рад у Служби хитне медицинске помоћи- 1 (један) извршилац

Опис  послова: Пружа лекарску помоћ и ради у екипи за ургентно збрињавање витално угрожених пацијената у амбуланти , стану или на месту удеса-несреће,Након указане прве неодложне помоћи, по потреби, прати болесника са медицинском екипом до стационарне здравствене установе,По потреби упућује болесника у одговорајућу стационарну установу или код изабраног доктора медицине, на даљу дијагностику и лечење,Врши пријем дужности од лекара из претходне смене тј. подноси извештај приликом примопредаје смене случајевима који су се десили,Обавља порођај на терену, пласира катетер код акутног застоја урина,Одговара за стручни рад и за вођење прописане документације свога тима,Стара се о исправности рада медицинске опреме и уређаја и о њиховом раду подноси извештај начелнику службе,Води дневну евиденцију извршених прегледа и пружених услуга,Учествује у едукацији здравствених радника и других чланова тима,Извештава органе унутрашњих послова о саобраћајним несрећама, тучама и др., у којима долази до повређиња која су изазвана прекршајним и криминалним радњама,По потреби прима позиве и даје савете преко телефона, одржава везу мобилним телефоном и радио везом,Води прописану медицинску документацију,Контролише водјење медицинске документације и извештаја,Контролише исправност фактурисаних обавеза,Стара се извршењу плана рада,Спроводи упутства Министарства здравље и других надлежних органа у погледу пружања здравствене заштите,Прати организацију здравственог система и актуелно законодавство и поступа по важећим прописима.

 

Поред општих услова предвиђених законом, кандидат  мора испуњавати и следеће посебне услове:

·          Завршен медицински факултет, доктор медицине,

·          VII1 степен стручне спреме;

·          Положен стручни испит.

 

Уз пријаву се подноси:

·          Оверена фотокопија дипломе о завршеном медицинском факултету;

·          Оверену фотокопија уверења о положеном стручном испиту;

·          Фотокопија извода  из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);

·          Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и е-мail адресом.

 

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави:

1.     Лекарско уверење као доказ о здравственој способноси за послове за које се заснива радни однос,

2.     Уверење  да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци,

3.     Уверење да кандидата није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење МУП) )-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци,

4.     Оверену фотокопију лиценце или решења о издавању лиценце или решење о упису у именик Лекарске коморе Србије .

 

 

II

 

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Кикинда и на web страници Министарства здравља РС.

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на web страници Министарства здравља РС.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информавија, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

 

III

 

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

По завршетку конкурса предата документа неће бити враћена кандидатима.

 

IV

Пријаве слати на адресу:

„Дом здравља Кикинда“

Краља Петра I бр. 106, 23300 Кикинда или

лично доставити у канцеларију 5А, ул. Ђуре Јакшића бр.110 Кикинда.

 

 

Директор „Дом здравља Кикинда“

Др Биљана Марковић

Са подацима од: 19.07.2017.
Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања

 На основу члана 7-9  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе (Сл.гласник РС број 1/15), Кадровског плана Специјалне болнице за интерне болести  Врњачка Бања број  112-01-505/2017-02 од 15.05.2017.год., Уредбe о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање  код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС број 119/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15), инструкције  Министарства здравља РС 112-01-505/2017-02 од 07.06.2017.год и одлуке директора Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бањаброј  1181/17  од 10.07.2017.год., расписује се:

                                                                            ОГЛАС

                                                       ЗА  ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

- медицинска сестра-техничар-1 (један) извршилац, са пуним радним временом,  на одређено време до повратка запослене на пословима медицинске сестре са боловања преко 30 дана, са пробним радом у трајању од једног месеца.

 

Опис посла медицинске сестре-техничара  на одсеку за нефрологију:

Спроводи општу негу болесника (одржавање хигијене болесника и његове околине, храњење болесника, испомоћ лекару код прегледа болесника, обавља медицинско-техничке радње), припрема санитетски материјал, прибор и инструменте  за дезинфекцију и њихово стерилисање, прикупља излучевине болесника за преглед и за лабораторијске анализе, предузима потребне мере за спречавање интрахоспиталне инфекције, учествује у подели терапије и у спровођењу специјалне неге болесника по потреби, по потреби иде у пратњу болесника, води  медицинску и другу документацију.У јединицама интезивне неге  спроводи општу и специјалну негу болесника, интезивно прати  виталне функције болесника,  непосредно или преко монитора, и води прописане евиденције свих  релевантних вредности функција  виталних органа болесника, води потребну медицинску и другу документацију, обавља и друге послове  из своје струке и друге послове по налогу претпостављених и директора.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду (Сл.гласник РС број 24/05,61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),  кандидат мора да испуњава и посебне  услове:

- IV степен стручне спреме: средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит за медицинску сестру.

 

Предвиђен је пробни рад у трајању од једног месеца.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

-оверену копију дипломе о завршеној средњој медицинској школи;

-оверену копију уверења о положеном стручном испиту за медицинску сестру;

-уверења о држављанству (оригинал или оверену копију не старију од шест месеци);

-потврду  да није осуђиван;

-копију извода из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме;

-европски CV на српском језику.

 

Пријаве са докуметанцијом  доставити  лично или препоручено на  адресу: Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања, ул. 8.Марта 12, 36210 Врњачка  Бања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Рок за подношење пријава  је  8 дана од дана објављивања огласа у новинама  Националне службе за запошљавање Послови”.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација.

 

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које је заснива радни однос.

 

Оглас ће бити у новинама  Националне службе за запошљавање  “Послови” и интернет страници  Министарства здравља РС.

 

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана  истека рока

за пријаву кандидата.Кандидати који не буду примљени могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

 

За све информације можете се обратити на телефон 036/613-450.

 

Директор

Специјална болница за интерне

болести Врњачка Бања

Слађана Брковић, дипл.економиста

Са подацима од: 19.07.2017.
Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања

 На основу члана 7-9  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе (Сл.гласник РС број 1/15), Кадровског плана Специјалне болнице за интерне болести  Врњачка Бања број  112-01-505/2017-02 од 15.05.2017.год., Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање  код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС број 119/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15), сагласности Министарства здравља РС број 112-01-590/16-02 од 25.06.2016.год. и одлуке директора Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бањаброј  1155/17 од  05.07.2017.год., расписује се:

 

                                                                            ОГЛАС

                                                       ЗА  ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

-специјалисти интерне медицине -1 (један) извршилац, са пуним радним временом, на неодређено време  са пробним радом у трајању од два месеца.

 

Опис посла специјалисте интерне медицине

Преглед, обрада и лечење болесника на болничком одељењу, у оквиру своје специјалности, обављање  консултативних прегледа на захтев  основне и примарне здравствене заштите, упућивање болесника на  друге консултативне прегледе и на стационарно лечење, анализа здравственог стања болесника лечених у болници и заједно са примарно-основном здравственом заштитом израђује предлоге програма мера здравствене заштите, учествује у здравственом васпитању  и просвећивању, у едукацији здравствених радника у свом тиму, организује посао у својој радној јединици, ради на унапређењу дијагностичких, терапеутских и превентивних поступака, по потреби иде у пратњу пацијента, даје стручна мишљења код одређених случајева болести и повреда, обавља и друге послове у оквиру своје специјалности, као и друге послове по налогу претпостављених и директора.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду (Сл.гласник РС број 24/05,61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),  кандидат мора да испуњава и посебне  услове:

- VII1 степен стручне спреме: завршен медицински факултет и положен специјалистички испит из интерне медицине.

 

Пожељне и амбиције, знања вештине или искуство у руковођењу због могућности обављања послова руководиоца различитих нивоа.

 

Предвиђен је пробни рад у трајању од два месеца.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

-уверења о држављанству (оригинал или оверену копију, не старију од шест месеци);

-потврду  да није осуђиван;

-оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском  факултету;

-оверену фотокопију уверења односно дипломе о положеном специјалистичком испиту из

интерне медицине ;

-копију извода из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме;

-европски CV на српском језику.

 

Пријаве са докуметанцијом  доставити  лично или препоручено на  адресу: Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања, ул. 8.Марта 12, 36210 Врњачка  Бања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Рок за подношење пријава  је  15 дана од дана објављивања огласа у новинама  Националне службе за запошљавање Послови”.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација.

 

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које је заснива радни однос.

 

Оглас ће бити oбјављен у новинама  Националне службе за запошљавање  “Послови”

и сајту Министарства здравља РС.

 

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана  истека рока

за пријаву кандидата.Кандидати који не буду примљени могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

За све информације можете се обратити на телефон 036/613-450.

 

 

Директор

Специјална болница за интерне

болести Врњачка Бања

Слађана Брковић, дипл.економиста

Са подацима од: 19.07.2017.
Дом здравља Врачар

На основу чл. 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аут. покрајна и јединица локалне самоуправе  (Сл. Гласник РС број 36/2010, 42/2010, 1 од 06.01.2015.) директор доноси одлуку да се распише,

 

                                                                         О Г Л А С                                                 

 

За пријем у радни однос на неодређено време -

са обавезним пробним радом у трајању од 6 месеци

 

I ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА, ШЕФ ОДЕЉЕЊА ЗА ЕКОНОМСКО –

      ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ  у Служби заједничких послова 1 извршилац, са    

      пуним радним временом

 

II – Услови:  VII степен стручне спреме, завршен економски факултет, три године

             радног искуства на руководећим пословима у области буџетског

             пословања, да није осуђиван за кривична дела предвиђена Законом

 

III – Опис     - организује и руководи пословима економско-финансијског одељења и

              одговоран је за рад одељења

                - прати и проучава законске прописе и нормативна акта из области

              економије, финансија и књиговодства и припрема упутства за њихово

              спровођење

                - учествује у изради  нормативних аката из области економско-

              финансијских послова

                - одговоран је за законитост примене свих финансијских

               прописа и нормативних аката Дома здравља у делокругу рада службе

                - прати и припрема за благовремено  извршавање финансијске и

              материјалне обавезе Дома  здравља

                - одговоран је за квалитетну и стручну обраду информација, анализа и

              предлога и одлука из области економско-финансијског пословања,

              стицања, распоређивања дохотка и расподеле чистог дохотка и личних

              доходака,

                - инфомрисање органа управљања по периодичном обрачуну и

              завршеном рачуну,

                - прати прописе из економске области и друге прописе из домена рада

              ове службе,            

                - прати финансијску реализацију закључених уговора

                - благовремено обавештава директора и органе управљања о свим

              проблемима везаним за област финансија

                - учествује и одговоран је за израду финансијских планова и програма

              пословања Дома здравља и њихово извршење,

                - одговоран је за рад економско-финансијског одељења,

                - предлаже директору распоређивање извршилаца на пословима у

              економско-финансијском оделењу

 - одговара за извршење плана рада одељења,  за документацију и    

   евиденцију о раду

 

IV – Кандидати уз пријаву подносе:

 

-          Оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету

-          Кратку биографију

-          Уверење о држављанству

 

Приликом заснивања радног односа на неодређено време, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за радно место на које се прима.

 

По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћана кандидатима.

 

 

V – Рок за подношење пријава: 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља РС.

 

 

VI – Пријаве доставити на адресу:                                       Дом здравља „Врачар“

                                                                                                            Ул. Бојанска бр.16

                                                                                                               11 000 Београд

                                                                                                 са назнаком „ЗА КОНКУРС“

Са подацима од: 19.07.2017.
Здравствени центар Зајечар

На основу чл.7. став 2. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (»Сл.гласник РС« бр.01/2015) у складу са Кадровским планом ЗЦЗ, директор Здравственог центра Зајечар расписује

 

О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на одређено време

 

1.     1 (једне) медицинске сестре-техничара, на одређено време са пуним радним временом за рад у Општој болници у Зајечару у Служби за општу хирургију, до повратка запослене са боловања

 

                                УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

                                IV степен - завршена медицинска школа општег смера и положен стручни испит;

 

                                Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:

-        оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,

-        уверење о положеном стручном испиту,

-        извод из матичне књиге рођених-венчаних,

-        биографију са адресом, телефоном.

 

 

 

            Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

            Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

                                                                                                Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања .

 

 

В.Д  Д И Р Е К Т О Р,

Др Станислав Тадић

Са подацима од: 19.07.2017.
Дом здравља Кула

На основу одредаба члана 5. до 8. Колективног уговора за Дом здравља Кула број 1343 од 02.06.2015.године, а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Кулa Министарства здравља Републике Србије број 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017.године, који је Дом здравља Кула примио дана 24.05.2017.године под бројем 1399, и на основу дате сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључком 51 број: 112-5877/2017 од 27.06.2017.године, која је достављена уз обавештење Министарства здравља Републике Србије број 112-01-734/2017-02 од 28.06.2017.године, које је Дом здравља Кула примио дана 11.07.2017.године под бројем 1927, као и на основу Одлуке о потреби заснивања радног односа са новим запосленим путем јавног оглашавања број 2021 од 18.07.2017.године, Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, расписује

                                                                                                                                                                      

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, за следеће послове:

 

-          РУКОВОДИЛАЦ ОФТАЛМОЛОШКОГ ОДСЕКА - 1 извршилац у организационој јединици Офталмолошки одсек

 

Опис послова:

1. Послови и радни задаци:

Обавља послове и радне задатке доктора специјалисте свог радног места:

a) Учествује у изради плана и програма рада офталмолошког одсека;

б) Обавља офталмолошки специјалистички преглед: узимање анамнестичких података, преглед спољашњих делова ока, преглед биомикроскопом, испитивање очног притиска (апаланциона тонометрија, тонометријска крива, механичким тонометром по Сцхиотз-у, провокациони тестови код глаукома), оријентационо испитивање булбомотора и видне оштрине (на даљину и близину, компјутеризована рефрактометрија-диоптрон), скијаскопија и рефрактометрија; анализа медицинске документације, постављање радне или коначне дијагнозе, давања мишљења, предлог терапије и/или медицинског помагала, упућивање на допунске прегледе и испитивања, односно болничко лечење, едукација пацијената у терапијске сврхе, одредјивање терапије;

ц) Поновни специјалистичко-консултативни преглед: анализа медицинске документације, провера ефикасности прописане терапије, поновни клинички општи или циљани преглед, провера радне или постављање коначне дијагнозе, предлог терапије упућивање на додатна испитивања, преглед или болничко лечење по потреби, превенција секундарних компликација болести, едукација пацијената у терапијске сврхе;

ч) Унос података у медицинску документацију;

ћ) Обављање интервенција; 

д) Обављање систематских прегледа радника и прегледа за изавање лекарских уверења за возаче у сарадњи са специалистом медицине рада, ОРЛ, неуропсихијатром / психијатром и психологом;

џ) Сарадња са офталмолошким болничким оделењима;

дј) Указивање хитне медицинске помоћи из домена офталмологије у установи.                  

2. Послови руковођења:

а) Одговоран је за рад и радну дисциплину запослених свог одсека;

б) Предлаже план и програм рада свог одсека, потребу набаке опреме и апарата, план месечних набавки потрошног санитетског материјала и лекова који се користе у служби;

ц) У сарадњи са главном сестром учествује у планирању и коришћењу годишњих одмора и других одсуствовања запослених из свог одсека;

д) Стара се о унапређењу стручног рада и врши стручни надзор радника и по потреби подноси извештај о стручном надзору радника одељења;

џ) Стара се да односи свих здравствених радника одељења према пацијентима буду у складу са етичким нормама здравствених радника.

 

II

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 - одлука УС) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији радних места Дома здравља Кула број 228 од 01.02.2016.године, објављеног на огласној табли под бројем 320 од 08.02.2016.године, са свим пратећим изменама.

 

Услови за обављање послова и радних задатака:                                          

- завршена специјализација из офталмологије - VII-2 степен стручне спреме;

- поседовање лиценце за рад;

- потпуна психичка и физичка способност за обављање послова и радних задатака.

 

Радно искуство није услов за обављање послова из тачке I Огласа.

 

III

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на oглас подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:

- диплома (уверење) о завршеном медицинском факултету;

- уверење (потврда) о положеном стручном испиту;

- диплома (уверење) о положеном специјалистичком испиту из области офталмологије;

- фотокопија личне карте (са читача);

- потпуна лична и радна биографија са адресом и контакт телефоном (е-маил адресом).

 

IV

 

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос, као и потврду од претходног послодавца (уколико је кандидат био запослен на неодређено време код послодавца у јавном сектору) да кандидату код претходног послодавца није престао радни однос на основу споразума о престанку радног односа сагласно одредабама члана 21. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/2015 и 81/2016 - одлука УС).

Уколико изабрани кандидат не достави документацију из претходног става, одлука о избору се доноси за другог кандидата који испуњава услове за пријем у радни однос.

 

V

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује кадровска служба Дома здравља Кула.

 

VI

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs).

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

 

VII

 

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета најкасније у року од 10 (десет) радних дана од дана истека рока за подношење пријава, а кандидати ће бити обавештени о избору најкасније у року од 10 (десет) радних дана од дана доношења одлуке.

 

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

VIII

 

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, 25230 Кула, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове - Руководилац офталмолошког одсека у организационој јединици Офталмолошки одсек“.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА

ДИРЕКТОР

Шевин др Жарко

Са подацима од: 19.07.2017.
Општа болница Врбас

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС

 

(за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ)

               

Општа болница Врбас примиће у радни однос:

 

 

1.     ДОКТОР ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ за рад у Одељењу за пријем и збрињавање ургентних стања...............................................................……………3. извршиoца

 

 

 

Опис послова:

 

·          обавља послове доктора опште медицине,

·           учествује у раду одељења,

·          води медицинску документацију, обавља клинички преглед, планира потребне анализе, дијагностичке и терапијске процедуре под надзором лекара специјалисте,

·          обавештава надлежног специјалисту  о пристиглим налазима и променама стања болесника,

·          по налогу надлежног лекара специјалисте или начелника одељења прати болесника приликом транспорта у другу здравствену установу,

·          обавља послове професионално, коректно и има хуман однос према болесницима,

·          води електронску евиденцију података и лекарску документацију,

·          за свој рад одговара начелнику одељења.

 

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 : Поред општих здравствених услова, на овoм раднoм месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима. Ово радно место је са посебним условима рада. У опису посла је вршење стручне помоћи при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљено редовним школовањем, те обављање потребних административних послова, као и свих послова из делокруга рада који се ставе у задатак.

1.     VII-1  степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит,

2.     Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 

-          Оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,

-          Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

-          Дозволу за рад-лиценцу издату од надлежне коморе или решење о упису у комору

 

3.     Уговор о раду се закључује на неодређено време ;

4.     Уговор о раду се закључује на пуно радно време;

Рок за пријаву кандидата је 8 дана.

                О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће в.д.директор Опште болнице Врбас.                                                                               О коначном избору кандидата одлучује в.д.директор Oпште болнице Врбас.                          Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4, Служба за опште и правне послове тел. 021/ 795-4-410, контакт особа: Драгица Ћурчић.

 

 

 

В.д.Директор Опште болнице Врбас

Попов др Милан

Са подацима од: 19.07.2017.
Дом здравља "Краљево", Краљево

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 1/2015) и Одлуке директора Дома здравља "Краљево" у  Краљеву бр. 5-393 од 18.07.2017.године,  Дом здравља "Краљево"  у  Краљеву  расписује                                        

 

                                                            О   Г   Л   А   С 

                     

За пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом  1 ( једне)  медицинске сестре ради замене запослене која се налази на породиљском боловању и породиљском одсуству  у Служби за кућно лечење и негу.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне условe утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова  Дома здравља  „Краљево“ у Краљеву:

  

- Виша или средња мед. школа општег смера и положен стручни испит и положен возачки испит Б категорије

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

      -    оверену фотокопију дипломе о завршеној школи ;

-       оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-       извод из матичне књиге рођених;

      -     фотокопију возачке дозволе Б категорије ;

-       кратку биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.

Рок за подношење пријава је  8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.      

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.


Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Дома здравља "Краљево" у Краљеву (Кадровска служба) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве и пријаве у којима није нагашено радно место за које се конкурише неће се разматрати. 

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА

"КРАЉЕВО"  У  КРАЉЕВУ

ДР МИРЈАНА КРЧЕВИНАЦ,СПЕЦ.ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ И

МАСТЕР МЕНАЏМЕНТА У СИСТЕМУ ЗДРАВ.ЗАШТИТЕ

Са подацима од: 19.07.2017.
Дом здравља "Сремска Митровица", Сремска Митровица

                На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија («Сл.гласник «РС» бр. 1/2015),чл.10 Колективног уговора за Дом здравља „Сремска Митровица“ („Сл.лист Града Сремска Митровица“ бр 11/2015),  ДОМ ЗДРАВЉА „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“  СРЕМСКА МИТРОВИЦА  расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

1.     За радно место  „зубни асистент“   Одељење дечје стоматологије и превентиве  - Стоматолошка служба ---------------------------------------------------------- 1  извршилац

 

Радни однос се заснива на одређено време,  до повратка запосленог радника који се налази на боловању.

 

Услови за заснивање радног односа:

 

-           Завршена виша или средња Медицинска школа стоматолошког, зуботехничког или општег смера са положеним  стручним испитом (IV или VI степенa стручне спреме).

 

 

    Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Сремска Митровица.  Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Дома здравља „Сремска Митровица“  Сремска Митровица, ул. Стари шор 65, са назнаком „ОГЛАС“.

 

       Заинтересовани кандидати треба да, уз потписану молбу,  приложе потребну документацију:

 

-          фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи

-          фотокопију сведочанстава о завршеним разредима медицинске школе

-          фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-          фотокопију важеће личне карте

-          доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом

-          детаљнију биографију (податке о евентуалном радном искуству, контакт телефон, адреса становања..).

  Лице које буде изабрано,  доставиће оверене фотокопије наведених докумената приликом пријема у радни однос и доказ да је здравствено способан за обављање наведених послова (лекарско уверење).

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

ВД ДИРЕКТОР

ДОМА ЗДРАВЉА „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“

Лукић др Владимир

Са подацима од: 19.07.2017.
Дом здравља "Сремска Митровица", Сремска Митровица

                На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија («Сл.гласник «РС» бр. 1/2015),чл.10 Колективног уговора за Дом здравља „Сремска Митровица“ („Сл.лист Града Сремска Митровица“ бр 11/2015),  ДОМ ЗДРАВЉА „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“  СРЕМСКА МИТРОВИЦА  расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

1.     За радно место „инструментар за оралну хирургију“ – Одељење оралне хирургије  - Стоматолошка служба --------------------------------------------------------------- 1  извршилац

 

Радни однос се заснива на одређено време,  до повратка запосленог радника који се налази на боловању.

 

Услови за заснивање радног односа:

 

-          Завршена виша Медицинска школа стoматолошког или општег смера или средња школа стоматолошког или општег смера (VI или IV степен стручне спреме), са положеним стручним иапитом.

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Сремска Митровица.  Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Дома здравља „Сремска Митровица“  Сремска Митровица, ул. Стари шор 65, са назнаком „ОГЛАС“.

 

       Заинтересовани кандидати треба да, уз потписану молбу,  приложе потребну документацију:

 

-          фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи

-          фотокопију сведочанстава о завршеним разредима медицинске школе

-          фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-          фотокопију важеће личне карте

-          доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом

-          детаљнију биографију (податке о евентуалном радном искуству, контакт телефон,

адреса становања..).

  Лице које буде изабрано, доставиће оверене фотокопије наведених докумената приликом пријема у радни однос и доказ да је здравствено способан за обављање наведених послова (лекарско уверење).

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

ВД ДИРЕКТОР

ДОМА ЗДРАВЉА „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“

Лукић др Владимир