Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 13.01.2017.
Општа болница Зрењанин

ОПШТА БОЛНИЦА ЗРЕЊАНИН

Број:   01-114/1

З Р Е Њ А Н И Н

 

                На основу Одлуке директора Опште болнице»Ђорђе Јоановић» Зрењанин број 01-114 од  10.01.2017. годинe расписује се:

 

 

 

 

О  Г  Л  А  С

 

 

 

За пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО време због повећаног обима посла

– најдуже до три месеца

 

 

 

 

 

   

           1 .  Грађевински радник

 

      Опис посла:

     - Ради све врсте грађевинских послова из своје струке

     - После обављених послова уређује место извођења радова

     - Уредно води радне налоге и одговара за утрошак и уградњу требованог потрошног  материјала

     - За свој  рад одговара грађевиснском техничару и шефу одсека

     - Раду на свом стручном усавршавању, прати техничке прописе и стандарде

 

          

           **Кандидати за радно место под редним бројем 1  морају поседовати завршен III степен стручне  спреме,

               завршену  средњу грађевинску школу.

Заинтересовани кандидати треба да приложе:

-       молбу

-       CV

-       оверену фотокопију дипломе

 

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул. др Васе Савића 5,

 са назнаком «ОГЛАС».

Назначити у молби датум почетка огласа.

 

 

 

 

Оглас важи од  11.01.2017. године

до 19.01.2017. године

 

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.

 

Са подацима од: 13.01.2017.
Општа болница Лозница

 Број: 38

Дана: 09. 01.2017.године

                На основу члана 31. Закона о раду ( ,,Сл. гласника РС бр.24/2005. 54/2009, 32/2013 и 75/2014), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл.Гласник 1/2015) и члана 22. Статута Опште болнице Лозница, Општа болница Лозница расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ (ЗА ПЕРИОД ДО 6 МЕСЕЦИ)

Расписује се јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време(за период до 6 месеци)  1 дипломираног правника(за послове правног референта), за потребе Опште болнице Лозница.

Услови за заснивање радног односа:

-       кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом;

-       завршен правни факултет VII-1 степен стручне спреме;

 Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

- оригинал или оверену копију дипломе о завршеном одговарајућем факултету;

Рок за подношење пријава са краћом биографијом и доказима о испуњености услова  из огласа је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу ,,Послови“.

Непотпуне и неблаговреме пријаве неће бити разматране.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Општа болница Лозница, Болничка 65, 15300 Лозница, са назнаком ,,за оглас – не отврати“, или директно Управи Опште болнице Лозница, сваког радног дана од 07 – 15 часова.

С поштовањем,

                                                                                    в.д.  Директор

                                                                                                                                                                   др Зоран Ковачевић

Са подацима од: 13.01.2017.
Институт за онкологију Војводине

На основу члана 17. Статута Института за онкологију Војводине, члана 9. и 10. Колективног уговора Института за онкологију Војводине од 19.11.2015. године и Сагласности Министарства здравља Републике Србије број 112-01-136/16-02 од 11.02.2016. године, у складу са Кадровским планом за Институт за онкологију Војводине за 2015. годину бр.112-01-520/2015-02 од 14.08.2015. године, Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину (“Сл. гласник РС”, бр.101/2015, 114/2015, 10/2016, 22/2016 и 45/2016) и Одлуке Директора Института за онкологију Војводине број 4/17-97 од 12.01.2017. године расписује се

 

 

                ОГЛАС
за пријем у радни однос на 
НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом 

 

1)  Лекар на специјализацији из гинекологије и акушерства  - 1 извршилац


     Услови за обављање посла:

-          завршен медицински факултет,

-          положен стручни испит.

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за онкологију Војводине на Одељењу за гинекологију Клинике за оперативну онкологију.

 

2)  Лекар на специјализацији из анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије - 1 извршилац


     Услови за обављање посла:

-          завршен медицински факултет,

-          положен стручни испит.

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за онкологију Војводине на Одељењу за анестезију, интензивну терапију и негу Клинике за оперативну онкологију.

 

 

3)  Медицинска сестра у стерилизацији   - 1 извршилац


     Услови за обављање посла:

-          завршена средња медицинска школа,

-          положен стручни испит,

-          1 година радног искуства у струци.

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за онкологију Војводине на Одељењу за хирургију Клинике за оперативну онкологију.

 

За наведена радна места прописује се пробни рад у трајању од 3 месеца. У случају да запослени не покаже одговарајуће радне и стручне способности у наведеном периоду пробног рада, престаје му радни однос по истеку трајања пробног рада.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

 • својеручно потписану молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, и-мејл адресом и изјавом да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води кривични поступак,
 • фотокопију дипломе о завршеној школи односно завршеном факултету
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених,
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће Коморе,
 • фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Институт за онкологију Војводине.

Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за доношење одлуке о пријему.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање, Филијала Нови Сад, и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за конкурс за пријем на неодређено време“ и називом радног места за које се конкурише, на адресу: Институт за онкологију Војводине, 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4.

 

Након расписивања огласа, а пре истека рока за предају огласа, именоваће се Комисија за пријем.

 

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију Војводине (www.onk.ns.ac.rs). Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду биће дужан да достави: доказ о општој здравственој способности; доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатитис Б; лекарско уверење као доказ о здравственој способности за заснивање радног односа на радним местима са повећаним ризиком према Акту о процени ризика Института за онкологију Војводине; уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје надлежни суд); оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик надлежне коморе Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање - М образац; и радну књижицу.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Проф. др Зоран Радовановић,

в. д. директора Института за онкологију Војводине

 

Са подацима од: 13.01.2017.
Дом здравља Кикинда

„Дом здравља Кикинда“

Број: 01-12/1-2

Датум: 12.01.2017. године

Кикинда

 

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 1/2015), а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Кикинда за 2013. годину бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године и Одлуке директора о потреби заснивања радног односа са новим запосленим бр. 01-12/1-1 од 12.01.2017. године, директор „Дома здравља Кикинда“ расписује:

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

1.     Доктор медицине на одређено време до повратка одсутног запосленог на рад, са пуним радним временом, за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих –здравствена амбуланта у граду - 1 (један) извршилац

 

Опис  послова: Обавља дијагностику и благовремено лечење пацијената  у амбуланти;Одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења пацијената,Обавља све видове опште лекарске праксе и упућује пацијенте у одговарајуће здравствене установе према медицинским индикацијама и усклађује мишљења и предлоге за наставак лечења пацијента са  специјалистом са секундарни и терцијарног нивоа здра.заштите,Врши послове изабраног лекара у складу са законом,Одговара за стручни рад превијања,Попуњава медицинску документацију ( здравствени картон, уноси податке у електронски картон, издаје упуте за специјалистичке прегледе и стационарно лечење, рецепте ),Спроводи терапију, контролише ТА, П,Врши систематске прегледе одраслих,Доставља извештаје о квалитету рада, периодичне извештаје,Спроводи кардиопулмоналну реанимацију,Учествује у едукацији члана породице пацијента,Врши контролу исправности фактурисаних обавеза,Стара се извршењу плана рада,Води евиденцију и пријаву заразних обољења,Контролише водјење медицинске документације и извештаја,Контролише стручни рад медицинских сестара/техничара,Спровођење упутстава Министарства здравље и других надлежних органа у погледу пружања здравствене заштите,

Прати организацију здравственог система и актуелно законодавство и поступа по важећим прописима.

 

2.     Доктор медицине на одређено време до повратка одсутног запосленог на рад, са пуним радним временом, за рад у Служби хитне медицинске помоћи - 1 (један) извршилац

Опис  послова:Пружа лекарску помоћ и ради у екипи за ургентно збрињавање витално угрожених пацијената у амбуланти , стану или на месту удеса-несреће,Након указане прве неодложне помоћи, по потреби, прати болесника са медицинском екипом до стационарне здравствене установе,По потреби упућује болесника у одговорајућу стационарну установу или код изабраног доктора медицине, на даљу дијагностику и лечење,Врши пријем дужности од лекара из претходне смене тј. подноси извештај приликом примопредаје смене случајевима који су се десили,Обавља порођај на терену, пласира катетер код акутног застоја урина,Одговара за стручни рад и за вођење прописане документације свога тима,Стара се о исправности рада медицинске опреме и уређаја и о њиховом раду подноси извештај начелнику службе,Води дневну евиденцију извршених прегледа и пружених услуга,Учествује у едукацији здравствених радника и других чланова тима,Извештава органе унутрашњих послова о саобраћајним несрећама, тучама и др., у којима долази до повређиња која су изазвана прекршајним и криминалним радњама,По потреби прима позиве и даје савете преко телефона, одржава везу мобилним телефоном и радио везом,Води прописану медицинску документацију,Контролише водјење медицинске документације и извештаја,Контролише исправност фактурисаних обавеза,Стара се извршењу плана рада,Спроводи упутства Министарства здравље и других надлежних органа у погледу пружања здравствене заштите,Прати организацију здравственог система и актуелно законодавство и поступа по важећим прописима.

 

Поред општих услова предвиђених законом, кандидати  морају испуњавати и следеће посебне услове:

·          Завршен медицински факултет- доктор медицине,

·          VII1 степен стручне спреме;

·          Положен стручни испит.

 

Уз пријаву се подноси:

·          Оверена фотокопија дипломе о завршеном медицинском факултету;

·          Оверену фотокопија уверења о положеном стручном испиту;

·          Фотокопија извода  из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);

·          Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и е-мail адресом.

 

II

 

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе:

1.     Лекарско уверење као доказ о здравственој способноси за послове за које се заснива радни однос,

2.     Уверење  да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци,

3.     Уверење да кандидата није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење МУП) )-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци,

4.     Оверену фотокопију решење о упису у именик лекарске коморе Србије и оверену фотокопију лиценце или решења о издавању лиценце.

 

III

 

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Кикинда и на web страници Министарства здравља РС.

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на web страници Министарства здравља РС.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информавија, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

IV

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља Кикинда.

По завршетку конкурса предата документа биће враћена по захтеву кандидатима.

 

V

 

Пријаве слати на адресу:

„Дом здравља Кикинда“

Краља Петра I бр. 106, 23300 Кикинда или

лично доставити у канцеларију 5А, ул. Ђуре Јакшића бр.110 Кикинда.

 

                                                                                           Директор „Дом здравља Кикинда“

                                                                                                     Др Биљана Марковић

Са подацима од: 13.01.2017.
Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр  176                  од   12.01.2017.год., Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

 

 

ОЈ Општа болница Ужице

 

1.     Доктор  медицине  ................................................................................... 2 извршиоца

 

 

 

Услови за заснивање радног односа

 

·          За радно место доктор медицине-VII степен стручне спреме,завршен медицински  факултет  и положен стручни испит

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

-            Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише

-           Оверену фотокопију дипломе о  завршеном  одговарајућем факултету

-           Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту

-           Кратку биографију 

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

 

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

 

                                                                                                        Здравствени центар Ужице

                                                                                                                   Д И Р Е К Т О Р

                                                                                                          Прим др Милош Божовић 

 

Са подацима од: 13.01.2017.
Специјална болница за рехабилитацију "Русанда" Меленци

Број: 74

Датум: 10.01.2017.

               

              На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 1/2015), члана 6. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци (бр. 2419 од 27.07.2015. год) сагласности Министарства Здравља број 112-01-1191/2016-02 од дана 29.12.2016. године и одлуке директорице бр. 73 од дана 10.01.2017. године, Специјалнa болницa за рехабилитацију „Русанда“  Меленци расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

а) На одређено време  од дана потписивања уговора до 30.04.2017. године због повећаног обима послова,  на пословима:

 

- МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР НА ОДЕЉЕЊУ – 5 извршилаца

 

ОПИС ПОСЛОВА:

                Спроводи општу и специјалну негу и води медицинску документацију из свог делокруга рада, контролише виталне функције болесника (пулс, притисак, и др.), припрема болеснике, за одређене медицинске поступке, врши обраду декубита, испирање мокраћне бешике, катетеризацију, мери диурезу, даје и.в. раствор, трансфузију и сл., узима материјал за лабораторијске анализе,припрема материјал за дезинфекцију и стерилизацију инструмената, спроводи самозбрињавање болесника на одељењу (скидање, облачење, обување, помоћ око личне хигијене и сл.), помаже при трансферу болесника, учествује у постављању, контроли и одржавању функционалних и корективних помагала на одељењу, врши превенцију настанка декубиталних улцера, обавља хигијену болесника у постељи (купање, негу усне дупље и косе и умивање), пресвлачи постељно и болесничко рубље у току дана према потреби, спроводи дистрибуцију хране по собама и помаже болесницима код узимања хране, спроводи вештачко храњење болесника преко сонде и одржава прибор за вештачко храњење, врши здравствено просвећивање особља и болесника, у случају смрти болесника спроводи прописане поступке за обраду умрлих и отпремање посмртних остатака са одељења, обавља и друге послове из своје струке по налогу главне сестре службе, начелника службе, ради и друге послове по налогу директора, за свој рад одговорна је главној сестри службе.

 

                УСЛОВИ:

·          IV степен стручне спреме,

·          завршена средња медицинска шкoла, одсек медицинска сестра/техничар, положен стручни испит, дозвола за рад- Лиценца издата од надлежне Коморе или Решење о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу), 

 

  -ВИШИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ- 2 извршиoцa

 

            ОПИС ПОСЛОВА:

-          спроводи терапијске процедуре из области физикалне медицине и ехабилитације,

-          у свом раду примењуе јединствену  доктрину струке у Болници, 

-          води евиденцију извршенх услуга,

-          учествује у здравственом просвећивању болесника,

-          извршава налоге лекара из области физикалне медицине и рехабилитације,

-          обавезан је да се стручно усавршава у складу са јединственим планом едукације кадрова у Болници,

-          ради и друге послове из струке по налогу водећег физиотерапеута, главног терапеута и директора Болнице,

-          за свој рад одговоран је водећем физиотерапеуту и главном терапеуту Болнице.

 

             УСЛОВИ:  

-     VI-1 степен стручне спреме,

-          Завршена виша  медицинска школа-одсек за физиотерапеуте и положен стручни испит,

-          одобрење за самостални рад – лиценца.

 

    -ВИШИ  РАДНИ ТЕРАПЕУТ- - 2 извршиoцa

 

УСЛОВИ:  

-     VI-1 степен стручне саапреме,

-          Завршена виша  медицинска школа-одсек за радне терапеуте и положен стручни испит,

-          одобрење за самостални рад – лиценца.

 

ОПИС ПОСЛОВА:

-          спроводи терапијске процедуре из области радне и кинези терапије,

-          у свом раду примењуе јединствену  доктрину струке у Болници, 

-          води уредну евиденцију обављеног посла,

-          учествује у здравственом просвећивању болесника,

-          извршава налоге доктора медицине из области радне и кинези терапије,

-          обавезан је да се стручно усавршава у складу са јединственим планом едукације кадрова у Болници,

-          ради и друге послове из своје струке по налогу водећег радног терапеута и  главног терапеута  Болнице,

-          ради и друге послове по налогу директора Болнице,

-          за свој рад одговоран је водећем радном терапеуту и главном терапеуту Болнице.

 

-АДМИНИСТРАТИВНИ  РАДНИК  НА  ПРИЈЕМНОМ  ОДЕЉЕЊУ-1 извршилац

 

УСЛОВИ:    

-     IV степен стручне спреме

-          завршена гимназија или средња економска школа

-          једна година радног искуства

 

                   ОПИС ПОСЛОВА:

-          прима, сређује и чува упуте болесника и другу медицинску документацију

-          води регистарску књигу стационарних болесника

-          води књигу страних држављана који се лече у Установи и о томе извештава надлежни орган

-          прима медицинску документацију и комплетира је на основу које позива болеснике на лечење уз сагласност директора или другог лекара којег он овласти

-          прима пошту и води кореспонденцију са болесницима који треба да дођу на лечење

-          води бригу о могућностима за смештај болесника

-          отвара историје болести (матични лист болесника),

-          издаје одговарајуће потврде болесницима о времену проведеном на лечењу,

-          свакодневно води бројно стање болесника,

-          ради и друге послове  из делокруга свога рада  по налогу начелника службе,

-          обавља и друге послове по налогу директора Болнице,

-          за свој рад одговоран је начелнику службе.

 

-РАДНИК У КУХИЊИ-1 извршилац

 

УСЛОВИ:    

-    I степен стручне спреме-НКВ радник,

-          завршена основна школа

 

ОПИС ПОСЛОВА:

-          одржава хигијену  просторија које припадају кухињи и ресторану, 

-          пере посуђе и прибор у кухињи,

-          ради на чишћењу намирница у поступку припреме за спремање оброка,

-           допрема храну на одељења Болнице  и враћа посуђе у кухињу,

-          ради и друге послове из делокруга рада  по налогу главног кувара,

-          ради и друге послове по налогу Директора Болнице.

-          за свој рад одговоран јеглавном кувару.

 

-БОЛНИЧКИ ПОСЛУЖИТЕЉ-РАЗВОЂАЧ БОЛЕСНИКА-1 извршилац

 

УСЛОВИ:    

-     I степен стручне спреме-НКВ радник

-          завршена основна  школа

 

ОПИС ПОСЛОВА:

-          припрема болесника за терапију, одвози и довози болесника са терапије, води рачуна о исправности болесничких колица и других помагала,

-          помаже терапеуту при смештају болесника на одговарајуће место, подиже болесника из постеље и облачи га за слободне активности,

-          ван терапије обавља хигијенско купање непокретних болесника,

-          врши окретање непокретних болесника ради превентиве декубитуса, према налогу лекара,

-          одводи болеснике на ЕКГ,

-          допрема храну на одељење и враћа посуђе у кухињу,

-          по налогу водеће сестре доноси  чист веш и односи прљав веш на прање,,

-          превози болеснике при пријему и отпусту,

-          стара се о адекватном поступању са лешом, облачи га и транспортује,

-          обавља све физичке послове на одељењу као и друге послове по налогу  сестре на одељењу, водеће сестре, главне сестре службе, и директора Болнице,

-          за свој рад одговоран је водећој сестри и главној сестри службе.

 

-СЕРВИР-1 извршилац

 

УСЛОВИ:    

-    III или II степен стручне спреме,

-          завршена угоститељска школа заквалификоване раднике, смер конобар, или полуквали-фикован  конобар,

 

ОПИС ПОСЛОВА:

-          сервира храну за болеснике и госте, 

-          одржава хигијену у ресторану,

-          по потреби ради у шанку и тада се задужује  робом која се налази на залихи шанка и одговара за њу док се налази у шанку,

-          новац од пазара свакодневно уплаћује на благајни Болнице,

-          ради и друге послове из своје струке по налогу главног конобара,

-          ради и друге послове по налогу Директора Болнице.

-          за свој рад одговоран је главном конобару.

 

-ЛОЖАЧ-1 извршилац

 

УСЛОВИ:    

-    III   степен стручне спреме

-          завршена машинска школа за КВ раднике,

-          положен стручни испит за руковање котловима свих врста и јачина без обзира на врсту горива и начин сагоревања,

 

ОПИС ПОСЛОВА:

-          ложи и рукује парним котловима,

-          стара се о исправности парних котлова и котловских постројења и учествује у њиховим поправкама,

-          стара се о правилном ложењу парног котла и обезбеђује потребне количине горива,

-          брине ео прописаном загревању и редовном хлорисању  воде за терапијски базен,

-          врши редовну измену воде у терапијском базену,

-          контролише притисак у парном котлу и обезбеђује потребну количину воде за нормалан рад,

-          обезбеђује прописану температуру за загревање просторија Болнице као и топлу и хладу санитарну воду,

-          учествује у истовару течног горива,

-          у случају пожара или квара дужан је да обезеди његову локализацију и да одмах извести непосредног руководиоца,

-          ради и друге послове у оквиру своје струке по налогу главног ложача,

-          ради и друге послове по налогу директора Болнице,

-          за свој рад одговоран је главном ложачу и руководиоцу техничког сектора.

 

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у овереној фотокопији.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин.

 

 

 

 

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Служби за опште и правне послове.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

                                                 Директорица:

 

 

                                                                                         _______________________

                                                                                                                Проф. др Нада Наумовић

 

 

Са подацима од: 13.01.2017.
Завод за јавно здравље Ваљево

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО

УЛ. ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА БР. 5, 14000 ВАЉЕВО

тел. 014/237-056

 

расписује

 

 О Г Л А С

 ЗА ПРИЈЕМ ЈЕДНОГ ОПЕРАТЕРА ЗА ТРЕТМАН МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ У ЦЕНТРУ ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ

 

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: ОПЕРАТЕР ЗА ТРЕТМАН МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1

ВРЕМЕ ТРАЈАЊА РАДНОГ ОДНОСА: неодређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња школа: техничар за биохемију са молекуларном биологијом или лабораторијски техничар за физику и важећа возачка дозвола за управљање возилом "Б" категорије

 

ОПИС ПОСЛА:

-          третман медицинског отпада (припрема, мерење, стерилизација аутоклавом, дробљење и одлагање),

-          води евиденцију о процесу третирања и одлагања отпада,

-          води евиденцију и извештаје о количини третираног отпада по здравственим установама и исте прослеђује одговорном лицу за управљање отпадом,

-          води евиденцију о контроли рада аутоклава и дробилице,

-          благовремено обавештава одговорно лице за управљање отпадом о квару на уређајума, као и о осталим потребама у постројењу за третман инфективног медицинског отпада,

-          обезбеђује потребне количине деминерализоване, односно дестиловане воде,

-          безбедно уклања отпадни материјал,

-          обавља одговарајуће послове прописане документима система менаџмента,

-          обавља и друге одговарајуће послове по налогу непосредног руководиоца и директора.

 

Учесници на расписаном огласу дужни су да приложе следећу документацију:

1. потписану пријаву на оглас,

2. доказ о стручној спреми,

3. доказ o поседовању важеће возачке дозволе за управљање возилом "Б" категорије

 

Фотокопије докумената морају бити оверене.      

 

Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“.

 

Неблаговремене пријаве, пријаве без потписа и пријаве без потребне документације неће се разматрати.

 

Пријаве слати на адресу: Завод за јавно здравље Ваљево, 14000 Ваљево,

                                            ул. Владике Николаја бр. 5

 

 

ДИРЕКТОР

др Марија Гавриловић

 

Са подацима од: 13.01.2017.
Општа болница Ваљево

Општа болница Ваљево

Бр.ОБВ-01-215

Датум 10.01.2017.год.

 

На основу Члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( ,,Сл.гласник РС ,,бр.1/2015) и Одлуке директора о расписивању јавног огласа бр.ОБВ -01-214 од  10.01.2017.године.

 

Општа болница Ваљево расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у радни однос на одређено време до повратка стално запосленe са трудничког,односно породиљског боловања и боловања ради неге детета , са пуним радним временом за радно место

 

-           Мед.сестре техничара –IV ссс , за потребе  Одсека опште кардиологије Службе за унутрашње болести  Опште болнице Ваљево – 1 извршилац

 

Услови за пријаву кандидата на оглас:

-Завршена  мед.школа ,IV ссс

-Положен стручни испит

 

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом;

-Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила;

- Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

 

          Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,, код Националне службе за запошљавање.

          Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

 

Пријаве са документацијом доставити на адресу:

Општа болница Ваљево

Одељење за правне,кадровске и административне послове

Ул.Синђелићева бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове........................

(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)

 

                                                                                                         Др Зоран Ђурић,  вд директора

                                                                                                       

 

Општа болница Ваљево

Бр.ОБВ-01-218/1

Датум 10.01.2017.год.

 

На основу Члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( ,,Сл.гласник РС ,,бр.1/2015) и Одлуке директора о расписивању јавног огласа бр.ОБВ -01-218 од  10.01.2017.године.

 

Општа болница Ваљево расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у радни однос на одређено време до повратка стално запосленne са боловања  , са пуним радним временом за радно место

 

-           Мед.сестре техничара –IV ссс , за потребе  Oдељења онкологије са палијативном негом Службе за унутрашње болести  Опште болнице Ваљево – 1 извршилац

 

Услови за пријаву кандидата на оглас:

-Завршена  мед.школа ,IV ссс

-Положен стручни испит

 

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом;

-Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила;

- Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

 

          Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,, код Националне службе за запошљавање.

          Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

 

Пријаве са документацијом доставити на адресу:

Општа болница Ваљево

Одељење за правне,кадровске и административне послове

Ул.Синђелићева бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове........................

(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)

 

                                                                                                         Др Зоран Ђурић,  вд директора

Општа болница Ваљево

Бр.ОБВ-01-217/1

Датум 10.01.2017.год.

 

На основу Члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( ,,Сл.гласник РС ,,бр.1/2015) и Одлуке директора о расписивању јавног огласа бр.ОБВ -01-217 од  10.01.2017.године.

 

Општа болница Ваљево расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у радни однос на одређено време до повратка стално запосленe са боловања  , са пуним радним временом за радно место

 

-           Мед.сестре техничара –IV ссс , за потребе  Одсека нефрологије  Службе за унутрашње болести  Опште болнице Ваљево – 1 извршилац

 

Услови за пријаву кандидата на оглас:

-Завршена  мед.школа ,IV ссс

-Положен стручни испит

 

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом;

-Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила;

- Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

 

          Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,, код Националне службе за запошљавање.

          Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

 

Пријаве са документацијом доставити на адресу:

Општа болница Ваљево

Одељење за правне,кадровске и административне послове

Ул.Синђелићева бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове........................

(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)

 

                                                                                                         Др Зоран Ђурић,  вд директора

Општа болница Ваљево

Бр.ОБВ-01-204

Датум 10.01.2017.год.

 

На основу Члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( ,,Сл.гласник РС ,,бр.1/2015) и Одлуке директора о расписивању јавног огласа бр.ОБВ -01-203 од  10.01.2017.године.

 

Општа болница Ваљево расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у радни однос на одређено време до повратка стално запосленог са неплаћеног одсуства  , са пуним радним временом за радно место

 

-           Мед.сестре техничара –IV ссс , за потребе  Службе за психијатрију  Опште болнице Ваљево – 1 извршилац

 

Услови за пријаву кандидата на оглас:

-Завршена  мед.школа ,IV ссс

-Положен стручни испит

 

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом;

-Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила;

- Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

 

          Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,, код Националне службе за запошљавање.

          Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

 

Пријаве са документацијом доставити на адресу:

Општа болница Ваљево

Одељење за правне,кадровске и административне послове

Ул.Синђелићева бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове........................

(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)

 

                                                                                                         Др Зоран Ђурић,  вд директора

Са подацима од: 13.01.2017.
Општа болница Пирот

ОПШТА БОЛНИЦА ПИРОТ

Број: 03-4/Р

06.01.2017.год.

 

 

 

 

             На основу Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03-3  од 06.01.2017. године, расписује се:  

 

О Г Л А С

 

 

                 За пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом у Општој болници Пирот због повећаног обима посла до годину дана.

 

 За радно место- стручни сарадник за комерцијално финансијске послове- 1 извршилац

Потребни услови:

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове
                - да је дипломирани економиста, VII-1 степен стручн спреме.

 

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 - пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

 - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

 - фотокопију личне карте.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана о
глашавања огласа код Националне службе за запошљавање Пирот.

 Оглас ће бити објављен  и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС».
ОГЛАС ВАЖИ ОД
06.01.2017. ГОДИНЕ
(до
14.01.2017.године)
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 


                                                                                                                  ДИРЕКТОР

                                                                                                    ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ
                                                                                                             др Горан Петровић

Са подацима од: 13.01.2017.
Општа болница "Студеница" Краљево

ОПШТА БОЛНИЦА "СТУДЕНИЦА" КРАЉЕВО

Број:6-24

12.01.2017.  године

К  Р  А  Љ  Е  В  О 

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 1/2015) и Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр.  6-23   од  12.01.2017.  године,  Општа болница "Студеница " Краљево расписује

 

О   Г   Л   А   С                  

За пријем у радни однос  на одређено време са пуним радним временом  на пословима доктора медицине  у Одељењу за пријем и збрињавање ургентних стања,  Општа болница  ради замене запослене која се налази на  породиљском одсуству.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

VII степен стручне спреме - Медицински факултет и положен стручни испит. Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

-          оверену фотокопију  дипломе о завршеном факултету;

-          оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-          извод из матичне књиге рођених;

-          кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове  Опште болнице"Студеница" Краљево.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима и оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или фотокопију решења о упису у именик одговарајуће коморе ( ако кандидат није у радном односу). У супротном, са њим неће бити закључен уговор о раду.


Пријаву са документацијом доставити на адресу:
Општа болница "Студеница" Краљево (Одсек за кадровске послове) - Југ Богданова 110. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

                                                                 В.Д. ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

                "СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО

 

                                   Мр сци мед др Зоран Мрвић, спец.дечије хирургије и дечије урологије

Са подацима од: 13.01.2017.
Општа болница Алексинац

Oпшта болница Алексинац

Број:

11.01.2017. године

Алексинац

 

На основу чл. 192 Закона о раду, а у складу са Посебним колективним уговором за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, в.д. директор Опште болнице Алексинац, дана 11.01.2017. године, расписује

 

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

1.             Два Спремача /хигијеничара на одређено време ради замене радника на боловању.

 

ОПШТИ УСЛОВИ: У складу са Законом о раду.

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

Нк радник – завршена основна школа

 

Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе:

·          Диплому о завршеној основној школи

·          Потврду издату од стране Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење или потврду о радном искуству

·          Биографију са адресом и контакт телефон

 

Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити лично или поштом на адресу:   Општа болница Алексинац, Алексинац, Момчила Поповића 144, 18220 Алексинац, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос спремача / хигијеничара“.

Пријаве са непотпуном документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране.

 

Контакт телефон 018/804-215, 018/804-211.

 

 

 

В. д.  д и р е к т о р а

Опште болнице Алексинац

                        Прим. др Горан Видић,

              специјалиста ортопед

Са подацима од: 13.01.2017.
Општа болница Суботица

Број : 01 – 1/46

Дана : 12.01.2017. године

 

На основу члана 6 Колективног уговора код Опште болнице Суботица, Суботица бр.01-5707 од 17.09.2015. године,  у складу са Кадровским планом за Општу болницу Суботица за 2013. годину бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, в.д. директора Опште болнице Суботица, Суботица расписује

 

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

Оглашава се потреба за пријем  у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад и то:

 

 

a)  радник за припрему и дистрибуцију веша у Одељењу за припрему и дистрибуцију веша   

      – 1 (један)  извршилац;

 

       Опис послова:

 

·          врши примање, бројање, сортирање и прање на машинама прљавог веша,

·          врши сушење, савијање, пеглање и сортирање чистог веша,

·          обавља дистрибуцију чистог веша по одељењима,

·          врши пријем и праћење обраде веша трећем лицу (Дом здравља),

·          одржава хигијену свог радног простора,

·          у току сортирања одваја оно што је за корекцију (крпљење, пришивање дугмади и сл.),

·          издаје веш само на потпис,

·          одговоран је за квалитетно и благовремено извршавање поверених му задатака,

·          за свој рад одговара водећем раднику и шефу Одељења.

 

 

 

 

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови прописани Законом о раду РС („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица бр: 01-485 од 25.01.2016. године.

 

Посебни услови за заснивање радног односа за наведено радно место из тачке I.а.- б. су :

 

·        Основна школа.

 

III

Уз пријаву – молбу кандидати прилажу копије следеће документације:

 

·         Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;

 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- маил адресом и изјавом да се против њих не води кривични поступак.

Решењем в.д. директора формирана је Комисија која ће на основу увида у приспелу документацију пријављених кандидата исте рангирати  на основу обављеног разговорa - интервјуa са њима.

 

 

Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос доноси в.д. директора на основу извештаја Комисије.

 

IV

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које су примљени и документацију (диплома, уверење о положеном стручном испиту и извод из матичне књиге венчаних) у оригиналу или оверене фотокопије.

 

V

Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања огласа на wеб страници Министарства здравља.

 

Оглас ће бити објављен и на порталима Нациналне службе за запошљавање и на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица (www.bolnicasubotica.com).

 

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VII

Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима.

 

VIII

Резултати огласа ће бити објављени на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица.   Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

IX

Пријаве се подносе лично у писарници Опште болнице Суботица, Суботица или путем препоручене поште на адресу:

 

Општа болница Суботица, Суботица,

Изворска 3

24000 Суботица,

 

 

 

 

 

са напоменом ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место ... (навести тачан назив радног места за који кандидат подноси пријаву)“.

 

 

 

 

           В.Д. ДИРЕКТОРА

                               ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СУБОТИЦА, СУБОТИЦА

 

 

У Суботици, дана 12.01.2017. године                                   

          Др сци. мед. СЛОБОДАН ПУШКАР

                                                                                                                  спец. интерне медицине - кардиологије

 

 

 

 

 

 

 

Број : 01 – 1/45

Дана : 12.01.2017. године

 

 

На основу члана 6 Колективног уговора код Опште болнице Суботица, Суботица бр.01-5707 од 17.09.2015. године и тачке 6 Инструкције за укључивање запослених у апликацију запослених који обављају послове за потребе РФЗО у складу са Одлуком владе о максималном броју и важећим кадровским кадровским планом за здравствену установу, в.д. директора Опште болнице Суботица, Суботица расписује

 

 

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

Оглашава се потреба за пријем  у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом због повећаног обима посладок постоји потреба за радним ангажовањем, а најдуже до 31.03.2017. године  и то:

 

 

а)  помоћни радник за хигијенско-санитарне послове у Одељењу за хигијенско-санитарну

     безбедност  – 2  (два) извршиоца;

 

       Опис послова:

 

·          обавља прање, чишћење, сушење и разврставање лабораторијског посуђа, водећи рачуна при  том о личној и материјалној безбедности,

·          врши дистрибуцију и сервирање хране у Служби за трансфузију крви,

·          обавља послове одржавања чистоће и хигијене у свим просторијама за које је задужена,

·          брише подове најмање 2 x дневно и по потреби сваки пут кад су запрљани,

·          одржава стаклене површине (прозори, врата и сл.),

·          врши одговарајуће генерално спремање и дезинфекцију простора и опреме у складу са потребама одељења а најмање 1 x месечно,

·          свакодневно брише прашину,

·          1 x недељно, а по потреби и чешће брише прашину са свих доступних површина (радијатори, врата, прозори, ормани и сл.),

·          врши комплетну дезинфекцију болничког кревета по отпусту болесника (по упутству организатора посла),

·          свакодневно врши дезинфекцију санитарног чвора, квака, брава, ручки славина и сл.,

·          послови се обављају благовремено тако да не ремете процес рада у служби - одељењу,

·          врши припрему (остављање врећа) за раздвајање инфективног од комуналног отпада, сакупљени отпад односи до сабирног места,

·          врши одвајање отпада за рециклажу (пластика),

·          одржава хигијену посуда за обављање физиолошких потреба болесника и потапа их у дезинфицијентни раствор,

·          води радне листе о извршеним пословима,

·          води рачуна о потрошном материјалу, прибору и опреми за рад,

·          по потреби ради на одржавању болничког круга,

·          придржава се добијених упустава у вези заштите на раду и обавезни су користити заштитну опрему,

·          по потреби обавља и послове радника за припрему и дистрибуцију болничког веша (5.2.9.4.),

·          одговорна је за квалитетно и благовремено извршавање поверених јој задатака у складу са Законом,

·          за свој рад одговорна је главном референту за хигијену и шефу одељења.

 

 

 

б)  помоћни радник за техничке послове у Одељењу за хигијенско-санитарну безбедност 

      – 1  (један) извршилац;

 

       Опис послова:

 

·       врши транспорт непокретних болесника са Ургентног одељења до Ртг, лабораторије или у случају пријема, у Службу - Одељење,

·       врши транспорт са одељења на ртг или у случају премештаја у другу службу - одељење,

·       обавља транспорт умрлих из служби-одељења на патологију,

·       чисти и дезинфикује траснспортере, носила и колица,

·       воде радне листе о извшеним пословима,

·       води рачуна о опреми за рад,

·       о свим евентуалним уоченим недостацима хитно обавештава непосредног руководиоца, главну сестру и начелника службе - одељења,

·        врши одношење и доношење нестерилног материјала на стерилизацију,

·       придржава се добијених упустава у вези заштите на раду и обавезни су користити заштитну опрему,

·       обавља чишћење и одржавање саобраћајница, зелених површина, олука, сливника и одношење  дворишних отпадака и свих врста немедицинског отпада,

·       врши изношење медицинског отпада са одељења,

·       обавља пресељење одељења, истовар робе, као и друге физичке послове за потребе Опште болнице,

·       врши пренос терета са ручним виљушкаром и превоз терета радном машином (трактором) у кругу Опште болнице,

·       обавља земљане радове и разне послове преношења материјала и ствари,

·       по потреби обавља и послове радника за припрему и дистрибуцију болничког веша (5.2.9.4.),

·       одговоран је за квалитетно и благовремено извршавање поверених му задатака у складу са Законом,

·       обавља послове и у сменском раду,

·       за свој рад одговара шефу одељења.

 

 

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови прописани Законом о раду РС („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица бр: 01-485 од 25.01.2016. године.

 

Посебни услови за заснивање радног односа за наведено радно место из тачке I.а.- б. су :

 

·        Основна школа.

 

III

Уз пријаву – молбу кандидати прилажу копије следеће документације:

 

·         Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;

 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- маил адресом и изјавом да се против њих не води кривични поступак.

Решењем в.д. директора формирана је Комисија која ће на основу увида у приспелу документацију пријављених кандидата исте рангирати  на основу обављеног разговорa - интервјуa са њима.

 

 

Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос доноси в.д. директора на основу извештаја Комисије.

 

IV

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које су примљени и документацију (диплома и извод из матичне књиге венчаних) у оригиналу или оверене фотокопије.

 

V

Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања огласа на wеб страници Министарства здравља.

 

Оглас ће бити објављен и на порталима Нациналне службе за запошљавање и на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица (www.bolnicasubotica.com).

 

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VII

Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима.

 

VIII

Резултати огласа ће бити објављени на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица.   Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

IX

Општа болница задржава право да поништи оглас за пријем у радни однос уколико РФЗО не укључи изабране кандидате – нове запослене у апликацију запослених који обављају послове за потребе РФЗО, у складу са тачком 6 Инструкције Министарства здравља РС.

X

Пријаве се подносе лично у писарници Опште болнице Суботица, Суботица или путем препоручене поште на адресу:

 

Општа болница Суботица, Суботица,

Изворска 3

24000 Суботица,

 

са напоменом ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место ... (навести тачан назив радног места за који кандидат подноси пријаву)“.

 

 

 

           В.Д. ДИРЕКТОРА

                               ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СУБОТИЦА, СУБОТИЦА

 

 

У Суботици, дана 12.01.2017. године                                    

          Др сци. мед. СЛОБОДАН ПУШКАР

                                                                                                                  спец. интерне медицине - кардиологије

 

 

 

 

Број : 01 – 1/44

Дана : 12.01.2017. године

 

 

На основу члана 6 Колективног уговора код Опште болнице Суботица, Суботица бр.01-5707 од 17.09.2015. године,  у складу са Кадровским планом за Општу болницу Суботица за 2013. годину бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, в.д. директора Опште болнице Суботица, Суботица расписује

 

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

Оглашава се потреба за пријем  у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад и то:

 

 

а)   лекар специјалиста неурохирургије у Служби за хирургију – 1  (један) извршилац;

 

       Опис послова:

 

·          обавља послове лекара специјалисте неурохирургије,

·          у дијагностици и лечењу користи званичне алгоритме и препоруке званичне медицине и, где постоје, Националне водиче добре праксе,

·          врши пријем и отпуст болесника, води медицинску документацију болесника ( писање историје болести непосредно по пријему болесника, температурне листе, отпусног писма, специјалистичке извештаје, извештаје за инвалидску комисију и друго ),

·          свакодневно обавља визиту, учествује у заједничкој визити  и стручним колегијумима у одељењу и служби,

·          свакодневно пише декурзусе болести ( оверене потписом ),

·          издаје потписом и печатом оверене интерне упутнице за дијагностичке процедуре и консултативне прегледе других специјалности као и упутнице у здравствене установе вишег нивоа лечења,

·          обавља послове и у Служби за специјалистичко – консултативне прегледе и дневној болници у времену предвиђеном за рад током кога одговара начелнику ове службе,

·          рационално примењује дијагностичке и терапијске процедуре,

·          даје информације болеснику о болести, предвиђеним дијагностичким и терапијским процедурама, предвиђеној дужини лечења и врши едукацију болесника,

·          даје обавештење родбини оболелог о току лечења у складу са правима болесника о тајности података, у времену предвиђеном за давање обавештења о болеснику,

·          врши едукацију лекара на приправничком и специјалистичком стажу,

·          одговара за исправност апарата које користи у свом раду и о неисправности истих обавештава начелника,

·          обавља послове професионално, коректно и има хуман однос према болесницима,

·          води електронску евиденцију података и лекарску документацију,

·          учествује у дежурству и по потреби у приправности,

·          за свој рад одговара начелнику одељења.

 

 

 

 

 

б)   лекар специјалиста офталмологије у Одељењу за офталмологију – 1  (један) извршилац,

 

       Опис послова:

·          обавља послове лекара специјалисте офталмологије,

·          у дијагностици и лечењу користи званичне алгоритме и препоруке званичне медицине и  где постоје Националне водиче добре праксе,

·          врши пријем и отпуст болесника, води медицинску документацију болесника ( писање историје болести непосредно по пријему болесника, температурне листе, отпусног писма, специјалистичке извештаје, извештаје за инвалидску комисију и друго ),

·          свакодневно обавља визиту, учествује у заједничкој визити  и стручним колегијумима у одељењу,

·          свакодневно пише декурзусе болести ( оверене потписом ),

·          издаје потписом и печатом оверене интерне упутнице за дијагностичке процедуре и консултативне прегледе других специјалности као и упутнице у здравствене установе вишег нивоа лечења,

·          обавља послове и у Служби за специјалистичко – консултативне прегледе и дневној болници у времену предвиђеном за рад током кога одговара начелнику ове службе,

·          рационално примењује дијагностичке и терапијске процедуре,

·          даје информације болеснику о болести, предвиђеним дијагностичким и терапијским процедурама, предвиђеној дужини лечења и врши едукацију болесника,

·          даје обавештење родбини оболелог о току лечења у складу са правима болесника о тајности података, у времену предвиђеном за давање обавештења о болеснику,

·          врши едукацију лекара на приправничком и специјалистичком стажу,

·          одговара за исправност апарата које користи у свом раду и о неисправности истих обавештава начелника,

·          обавља послове професионално, коректно и има хуман однос према болесницима,

·          води електронску евиденцију података и лекарску документацију,

·          учествује у приправности,

·          за свој рад одговара начелнику одељења.

 

в)   лекар специјалиста патолошке анатомије у Одељењу за патолошко-анатомску дијагностику – 1  

       (један) извршилац,

 

       Опис послова:

·          обавља послове лекара специјалисте патологије/патолошке анатомије,

·          обавља обдукцију лица умрлих у стационарној здравственој установи,

·          води обдукциони записник са патолошко-анатомском дијагнозом за све регистроване  промене,     

·          врши анализу пато-хистолошких препарата исечака узетих са леша,

·          поставља сажету патолошко-анатомску епикризу случаја са клиничко-патолошком корелацијом,

·          обавља патолошко-хистолошку експертизу биоптичког материјала ( нативног препарата, уз употребу разних метода бојења и материјала добијеног “еx темпоре”),

·          поставља патолошко-хистолошку дијагнозу или опис нађених промена са мишљењем,

·          фотографише макроскопске и микроскопске препарате,

·          води уредну медицинску документацију,

·          учествује у стручним колегијумима у служби,

·          учествује у стручним конзилијумима са другим специјалностима,

·          даје обавештење родбини умрлог болесника,

·          врши едукацију лекара на приправничком и специјалистичком стажу,

·          одговара за исправност апарата које користи у свом раду и о њиховој неисправности обавештава начелника,

·          води електронску евиденцију података и лекарску документацију,

·          за свој рад одговара начелнику одељења.

 

 

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови прописани Законом о раду РС („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица бр: 01-485 од 25.01.2016. године.

 

Посебни услови за заснивање радног односа за наведено радно место из тачке I.а. су :

 

·        VII - 2 степен стручне спреме,

·        завршен медицински факултет,

·        положен стручни испит,

·        специјалиста неурохирургије,

·        важеће одобрење за самосталан рад (лиценца).

 

Посебни услови за заснивање радног односа за наведено радно место из тачке I.б. су :

 

·        VII - 2 степен стручне спреме,

·        завршен медицински факултет,

·        положен стручни испит,

·        специјалиста офталмологије,

·        важеће одобрење за самосталан рад (лиценца).

 

Посебни услови за заснивање радног односа за наведено радно место из тачке I.в. су :

 

·        VII - 2 степен стручне спреме,

·        завршен медицински факултет,

·        положен стручни испит,

·        специјалиста патологије /патолошке анатомије,

·        важеће одобрење за самосталан рад (лиценца).

 

 

III

Уз пријаву – молбу кандидати прилажу копије следеће документације:

 

·         Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;

 • Уверење о положеном стручном испиту;
 • Диплома о положеном специјалистичком испиту одгововарајуће гране медицине;
 • Одобрење за самосталан рад  (лиценца или решење о упису у именик коморе);
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- маил адресом и изјавом да се против њих не води кривични поступак.

Решењем в.д. директора формирана је Комисија која ће на основу увида у приспелу документацију пријављених кандидата исте рангирати  на основу обављеног разговорa - интервјуa са њима.

 

Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљен у радни однос доноси директор на основу извештаја Комисије.

 

IV

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које су примљени и документацију (диплома, уверење о положеном стручном испиту и извод из матичне књиге венчаних) у оригиналу или оверене фотокопије.

V

Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања огласа на wеб страници Министарства здравља.

 

Оглас ће бити објављен и на порталима Нациналне службе за запошљавање и на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица (www.bolnicasubotica.com).

 

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

VII

Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима.

 

VIII

Резултати огласа ће бити објављени на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица.   Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

IX

Пријаве се подносе лично у писарници Опште болнице Суботица, Суботица или путем препоручене поште на адресу:

 

Општа болница Суботица, Суботица,

Изворска 3

24000 Суботица,

 

са напоменом ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место ... (навести тачан назив радног места за који кандидат подноси пријаву)“.

 

 

 

           В.Д. ДИРЕКТОРА

                               ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СУБОТИЦА, СУБОТИЦА

 

 

У Суботици, дана 12.01.2017. године                                 

          Др сци. мед. СЛОБОДАН ПУШКАР

                                                                                                                  спец. интерне медицине - кардиологије

Са подацима од: 13.01.2017.
Клинички центар Србије

 

На основу Одлуке в.д.директора Клиничког центра Србије бр.14 oд 04.01.2017. године, а складу са Закључком 51 Број 112-7551/2016-01 од 26.08.2016. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

 

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос са пуним рандим временом на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

 

 

3 ИЗВРШИОЦА - ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЛИ СПЕЦИЈАЛИСТА ОДГОВАРАЈУЋЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ за Центар за радиологију и МР

 

Услови:

Најмање VII/1 степен стручне спреме, завршен Медицински факултет, положен стручни испит.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

·          кратка пословна биографија (са контакт подацима)

·          оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету

·          оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту

·          оверену фотокопију положеног специјалистичког испита (за лекаре

      специјалисте)

·          фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу

·          уверење о држављанству

 

Oписи посла за радна места доктора медиицне и лекара специјалисте у Центру за радиологију и МР су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступна на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

 

Предност ће имати кандидати који имају искуство у раду у установи терцијарног нивоа здравствене заштите.

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

 

Кандидати који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе лекарско уверење о здравственој способности и оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника или сарадника.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

 

 

                                                                                            В.Д.ДИРЕКТОР

                                                                                           КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

 

                                                                                                    Доц. др Милика Ашанин

На основу Одлуке В.Д.Директора Клиничког центра Србије бр.16 од 04.01.2017. године, и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

 

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос са пуним радним временом на одређено време

у трајању од три месеца и то за:

 

 

2 ИЗВРШИОЦА – ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈЕ СА РЕАНИМАТОЛОГИЈОМ ИЛИ СПЕЦИЈАЛИСТА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈЕ, РЕАНИМАТОЛОГИЈЕ И ИНТЕНЗИВНЕ ТЕРАПИЈЕ

Услови:

Најмање VII/2 степен стручне спреме, завршен Медицински факултет, положен специјалистички испит (анестезиологија са реаниматологијом или анестезиологија, реаниматологија и интензивна терапија), положен стручни испит.

 

2 ИЗВРШИОЦА – САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ТЕХНИЧАР

Услови:

IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа, положен стручни испит

 

1 ИЗВРШИЛАЦ – МОНТЕР МАШИНСКЕ СТРУКЕ

Услови:

III степен стручне спреме, завршена машинска школа.

 

 

15 ИЗВРШИЛАЦА -  СПРЕМАЧ

2 ИЗВРШИОЦА - СЕРВИРКA

Услови:

Завршена основна школа.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

 

·          кратка пословна биографија (са контакт подацима)

·          оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу

·          оверене фотокопије сведочанстава од 1. до 4. разреда (за кандидате са средњом

             школом)

·          оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту (за кандидате здравствене

       раднике)

·          оверену фотокопију положеног специјалистичког испита (за кандидате лекаре

      специјалисте)

·          фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу

·          уверење о држављанству

 

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

 

Кандидати су у обавези  да на пријави наведу за која радна места конкуришу.

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

 

Кандидати здравствени радници који су изабрани по овом конкурсу дужни су да ради заснивања радног односа доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговрајућу комору здравствених радника.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

 

 

                                                                                                      В.Д.ДИРЕКТОР

                                                                                                    КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

 

 

                                                                                                             Доц. др Милика Ашанин

На основу Одлуке в.д.директора Клиничког центра Србије бр.217 oд 11.01.2017. године, а складу са Закључком 51 Број 112-11219/2016-1 од 24.11.2016. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

 

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос са пуним рандим временом на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

 

 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЛИ СПЕЦИЈАЛИСТА ОДГОВАРАЈУЋЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ

-          1 извршилац за Клинику за гинекологију и акушерство

-          1 извршилац за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију

-          1 извршилац за Клинику за инфективне и тропске болести

-          1 извршилац за Клинику за грудну хирургију

-          1 извршилац за Службу за патохистологију

-          1 извршилац за Клинику за ОРЛ и МФХ

 

Услови:

Најмање VII/1 степен стручне спреме, завршен Медицински факултет, положен стручни испит.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

·          кратка пословна биографија (са контакт подацима)

·          оверенa фотокопију дипломе о завршеном факултету

·          оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту

·          оверенa фотокопију положеног специјалистичког испита (за лекаре

      специјалисте)

·          фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу

·          уверење о држављанству

 

Oписи посла за радна места доктора медицине и лекара специјалисте у Клиници за гинекологију и акушерство, Клиници за ортопедску хирургију и трауматологију, Клиници за инфективне и тропске болести, Клиници за грудну хирургију, Служби за патохистологију и Клиници за ОРЛ и МФХ су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступна на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

 

Предност ће имати кандидати који имају искуство у раду у установи терцијарног нивоа здравствене заштите.

 

Кандидати су у обавези су да на пријави наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу на једно радно место или на више).

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

 

Кандидати који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

 

 

                                                                                            В.Д.ДИРЕКТОР

                                                                                           КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

 

                                                                                                    Доц. др Милика Ашанин

Са подацима од: 13.01.2017.
Институт за онкологију Војводине

На основу члана 17. Статута Института за онкологију Војводине и члана 9. и 10. Колективног уговора Института за онкологију Војводине од 19.11.2015. године, у складу са Кадровским планом за Институт за онкологију Војводине за 2015. годину бр.112-01-520/2015-02 од 14.08.2015. године, Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину (“Сл. гласник РС”, бр.101/2015, 114/2015, 10/2016, 22/2016 и 45/2016) и Одлуке Директора Института за онкологију Војводине број 4/17-87 од 11.01.2017. године расписује се

 

 

                ОГЛАС
за пријем у радни однос
на одређено време са пуним радним временом  до повратка привремено одсутног запосленог

 

1.    Лабораторијски техничар - 1 извршилац

     Услови за обављање посла:

-          завршена средња стручна спрема – одсек за лабораторијске техничаре, медицинске, хемијске или друге одговарајуће струке

-          положен стручни испит.

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за онкологију Војводине на Одељењу за молекуларну биохемију са хематолошком и имунобиолошком лабораторијом Службе за патолошко-анатомску и лабораторијску дијагностику.

.

Заинтересовани кандидати подносе:

 • својеручно потписану молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, е-мејл адресом и изјавом да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води кривични поступак,
 • фотокопију дипломе о завршеној школи, 
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених,
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће Коморе,
 • фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству (уколико га има кандидат).

 

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Институт за онкологију Војводине.

Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за доношење одлуке о пријему.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање, Филијала Нови Сад, и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за конкурс за пријем на одређено време до повратка привремено одсутног запосленог “ и називом радног места за које се конкурише, на адресу: Институт за онкологију Војводине, 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4.

 

Након расписивања огласа, а пре истека рока за предају огласа, именоваће се Комисија за пријем.

 

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију Војводине (www.onk.ns.ac.rs). Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду биће дужан да достави: доказ о општој здравственој способности; доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатитис Б; лекарско уверење као доказ о здравственој способности за заснивање радног односа на радним местима са повећаним ризиком према Акту о процени ризика Института за онкологију Војводине; уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје надлежни суд); оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик надлежне коморе Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање - М образац; и радну књижицу.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

 

 

Проф. др Зоран Радовановић,

в. д. директора Института за онкологију Војводине

Са подацима од: 13.01.2017.
Градски завод за јавно здравље Београд

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

БЕОГРАД, Бул. Деспота Стефана 54а

Број: V-5-156/2

Датум: 10.01.2017.

 

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013 и 75/2014), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 1/2015), члан 21. Статута Градског завода за јавно здравље, Београд и Одлуке директора Градског завода број V-5-156/1 од 09.01.2017. године, расписује се:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

I

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом:

 

1. два ( 2 ) извршиоца на радно место ЛЕКАР ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ–- Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор, ради замене привремено одсутних радника до њиховог повратка на рад.

 

Опис посла:   узима и обрађује епидемиолошку анамнезу од лица под здравственим надзором; врши лекарски преглед и утврђује постојање индикација за флуорографски преглед лица под здравственим надзором; утврђује постојање кожних, заразних и паразитарних обољења од значаја за лица која раде на производњи и промету животних намирница, на нези и васпитању предшколске деце, у просвети и др.; утврђује епидемиолошке индикације за врсту и обим лабораторијских анализа; даје стручне процене о здравственој подобности лица за рад на пословима који подлежу здравственом надзору; учествује у здравствено-васпитном раду; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима; обавља и друге послове по налогу начелника Јединице и руководиоца Центра.

- Услови:

·          Медицински факултет,VII/1 - степен стручне спреме;

·          Положен стручни испит;

·          Возач “Б“ категорије.

 

 - Додатни услов:

·          Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност.

 

 

 

 -  Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије следећих докумената:

 • диплому/уверење  о завршеном факултету;
 • уверење о положеном стручном испиту;

·          извод из матичне књиге рођених и венчаних;

·          уверење о држављанству;

·          фотокопију/очитану личну карту;

·          фотокопију возачке дозволе;

·          потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

 

 

2. једног ( 1 ) извршиоца на радно место ДИПЛОМИРАНИ ФАРМАЦЕУТЛабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, Одсек санитарне хемије, ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на рад.

 

- Опис посла:  самостално обавља физичке, физичко-хемијске анализе узорака; учествује у раду стручних мултидисциплинарних тимова; учествује у обради података и изради извештаја, елабората и студија; прати савремена достигнућа у области санитарне хемије; предлаже и уводи нове методе испитивања; врши контролу узимања узорака; ради са савременом инструменталном опремом; надзире рад лабораторијских техничара; обавља едукацију кадрова; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника  Лабораторије.

- Услови:

·          Фармацеутски факултет, VII/1 - степен стручне спреме;

·          Положен стручни испит.

 

- Додатни услов:

·          Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност.

 

 

- Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије следећих докумената:

 • диплому/уверење  о завршеноm факултету;
 • уверење о положеном стручном испиту;

·          извод из матичне књиге рођених и венчаних;

·          уверење о држављанству;

·          фотокопију/очитану личну карту;

·          потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

 

II

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

III

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање.

Оглас ће такође бити објављен и на интернет страници Министарства здравља.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу:

Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Служба за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места)

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Градског завода за јавно здравље, Београд www.zdravlje.org.rs и неће се достављати учесницима јавног огласа.

 

 

 

                                                                        

 

 

         ДИРЕКТОР ГРАДСКОГ ЗАВОДА

                                                                                           ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД

 

                                                                                              Проф. др Душанка Матијевић

Са подацима од: 13.01.2017.
Дом здравља Шабац

Шабац, 10.01.2017. године

 

На основу члана 23. Статута Дома здравља Шабац, члана 6. и 7. Kолективног уговора за Дом здравља Шабац и Одлуке градоначелника града Шапца бр. 112-5-2/2017-13 од 10.01.2017.год., директор Дома здравља „Др Драга Љочић“ Шабац објављује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

 

1)            Медицинска сестра / техничар општег смера – 3 извршиoца, са пуним радним временом, на одређено време у трајању најдуже до три (3) месеца, због повећаног обима посла

 

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

 

- завршена средња медицинска школа – IV степен општег смера и

- положен стручни испит

 

Уз пријаву на јавни оглас се подносе у оригиналу или овереној фотокопији: диплома – уверење о завршеној средњој медицинској школи; уверење о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда).

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

 

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља „Др Драга Љочић“ Шабац, Попа Карана 2, 15000 Шабац, сваког радног дана од 0700 до 1400 часова, или послати препоручено поштом на адресу Домa здрављa „Др Драга Љочић“ Шабац, са назнаком „За јавни оглас“.

 

 

 Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Шабац, веб сајту Дома здравља и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на огласној табли НСЗ.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

 

                                                                                    Директор Дома здравља“ Др Драга Љочић“ Шабац

                                                                                                     

                                                                                                          др Бранко Вујковић , с.р.

Са подацима од: 13.01.2017.
Дом здравља Мали Иђош

ДОМ ЗДРАВЉА ''ДР МАРТОН ШАНДОР''

МАЛИ ИЂОШ

Занатлијска бр 1

Бр. 13/2017

11.01.2017.године

 

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'' број 1/15), расписује се

 

J А В Н И   О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом:

 

1.     Доктора медицине у Служби за здравствену заштиту одраслих становника, замена за време одржавања трудноће

 

II

Услови за заснивање радног односа

-           Завршени медицински факултет-VII степен стручне спреме

-           положен стручни испит

III

Уз пријаву се подносе следећа документа:

-           Диплома о завршеном Медицинском факултету-оверена фотокопија

-           уверење о положеном стручном испиту-оверена фотокопија

-           кратка биографија

IV       

Рок за подношење пријава: 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља РС, Националне службе за запошљавање, сајта Дома здравља ''Др Мартон Шандор'' Мали Иђош.

V

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави лекарско уверење о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

VI

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе

VII

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web.страници Дома здравља Др Мартон Шандор Мали Иђош.

 

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

Контакт телефон: 024/730-236

 

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу Дома здравља ''Др Мартон Шандор'' Мали Иђош на адресу Мали Иђош, Занатлијска бр.1. са назнаком ''Пријава за оглас''.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

                                                                                                                                                                Директор:

                                                                                                                                                Др Зденка Вујовић Стевовић

                                                                                                                                                     спец. медицине рада

Са подацима од: 13.01.2017.
Дом здравља Мало Црниће

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛО ЦРНИЋЕ

Број:27

Датум:11.01.2017.

МАЛО ЦРНИЋЕ

 

На основу члана 7 и 8 Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе директор ДЗ Мало Црниће расписује

 

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

1 (једног ) дипломираног правника за рад у одeљењу правних и економско финансијских послова на одређено време, ради замене запосленог на дужем боловању, са пуним радним временом.

Опис послова: Прати прописе и стара се о њиховој примени; ради на изради нормативних аката; учествује у раду и формулише одлуке Управног и Надзорног одбора; сачињава све потребне уговоре, решења и одлуке; учествује у комисијама за спровођење тендера; формира и чува персонална досијеа; издаје потврде из радних односа; контролише податке који се односе на кадар; кантролише пријем и експедицију поште; стара се примени донетих процедура ,обавља и друге послове своје струке по налогу директора.

Услови: Поред законом прописаних услова и завршена висока стручна спрема – звање дипломирани правник и  познавање рада на рачунару: Word,Excel i internet.

Кандидати подносе молбу за пријем у радни однос и кратку биографију са адресом, контакт телефоном као и: оверену фотокопију дипломе или сведочанства о завршеном факултету - звању дипломирани правник, оверено уверење о завршеном курсу за рад на рачунару (Word,Excel i internet)  фотокопију личне карте или очитане податке са личне  карте ,фотокопију извода из МК венчаних ( уколико су диплома  или уверења издати на девојачко презиме)

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије ( www.zdravlje.gov.rs)

Кандидати који се пријаве на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о избору.

Кандидатима  који не буду изабрани не враћа се поднета документација.

Рок за подношење пријава је 8 ( осам )  дана од дана објављивања у публикацији ,, Послови,,.Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу Дом здравља Мало Црниће, ул. Стишка бб, 12311 Мало Црниће са назнаком,, пријава на оглас,,

 

                                                                                                                               

Директор ДЗ Мало Црниће

                                                                                                                                       Еслеем др Емад

Са подацима од: 13.01.2017.
Апотека Бујановац

АПОТЕКА БУЈАНОВАЦ

Број:

Датум: 12.01.2017.године

Бујановац

 

На основу чл.37. Закона о раду (Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14), чл.7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе (Сл. гласник РС", бр.1/2015), Правилника о организацији и систематизацији послова Апотеке Бујановац бр.148 од 31.12.2007.год. и Правилника о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији послова Апотеке Бујановац бр.145 од 24.06.2014.године и Статута Апотеке Бујановац бр.72 од 11.10.2007.године, Одлуке директора Апотеке Бујановац бр.283 од 11.01.2017.године, Апотека Бујановац расписује

 

 

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос

 

 

-          ДИПЛОМИРАНИ ФАРМАЦЕУТ, 1 извршилац, на одређено време до 3 месеца, због повећаног обима посла, са пуним радним временом, за рад у јединици за издавање лекова у Великом Трновцу.

 

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

 

-          Завршен фармацеутски факултет (VII степен стручне спреме),

-          положен стручни испит,

-          пожељно познавање језика националних мањина на подручју општине Бујановац

 

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном фармацеутском факултету,
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • Оверену фотокопију лиценце или решења о упису у одговарајућу комору,
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о држављанству
 • пријаву на оглас, са кратком биографијом.

Рок  за подношење пријаве је  8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља и код Националне службе за запошљавање – у листу „Послови“.

Пријаве се предају лично или поштом на адресу: „Апотека Бујановац“, ул.Карађорђа Петровића бр.246, 17520 Бујановац, са назнаком „Пријава за оглас“.

Кандидат је дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности за рад.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

                                                                                                                                                Д И Р Е К Т О Р

                                                                                                                                   АПОТЕКЕ БУЈАНОВАЦ

                                                                                                                                      __________________

                                                                                                                               Др  БАЈРАМ ХАСАНИ

Са подацима од: 11.01.2017.
Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса" - Београд

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР

''БЕЖАНИЈСКА КОСА''-БЕОГРАД

Број: 99/2

Датум: 06.01.2017. године

 

Текст огласа:

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду, члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од 03. 09. 2015. године, расписујем следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

3 више медицинске сестре-техничара за рад на одређено време ради замене привремено одсутних запослених, са пуним радним временом и пробним радом од 3 месецa

 

Услови за заснивање радног односа за вишу медицинску сестру-техничара су:

·          виша медицинска школа – општи смер

·          положен стручни испит

·          радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

Критеријуми:

·          просечна оцена на студијама

·          радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

·          оцена на разговору (интервју)

 

Заинтресовани кандидати подносе:

·          пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е- mail адресом

·          фотокопију дипломе или уверења о завршеној вишој медицинској школи – општи смер

·          фотокопију уверења о положеном стручном испиту

·          фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико je дипломa или уверењe издатo на девојачко презиме)

·          фотокопију лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије

·          фотокопију радне књижице

·          доказ о радном искуству (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу)

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Рад се обавља у сменском и ноћном раду.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време на болничким одељењима пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 

v  доказ о општој здравственој способности; доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б; доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); оверене фотокопије: дипломе о завршеној вишој медицинској школи; уверења о положеном стручном испиту; лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање – МА образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време за рад у зони зрачења пре склапања Уговора о раду мора доставити:

v  доказ о испуњености услова предвиђених Правилником о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (експертиза Института за медицину рада Србије “Др Драгомир Карајовић”), доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б; доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); оверене фотокопије: дипломе о завршеној вишој медицинској школи; уверења о положеном стручном испиту; лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање – МА образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време за радно место више медицинске сестре-техничара".

 

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

 

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

 

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605. 

                                                                                                        ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА

Асс. др сц. мед. НС Марија Здравковић

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР

''БЕЖАНИЈСКА КОСА''-БЕОГРАД

Број: 98/2

Датум: 06.01.2017. године

 

Текст огласа:

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду, члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од 03. 09. 2015. године, расписујем следећи:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

7 медицинских сестара-техничара за рад на одређено време ради замене привремено одсутних запослених, са пуним радним временом и пробним радом од 3 месеца

 

Услови за заснивање радног односа за медицинску сестру-техничара су:

 

·     медицинска школа – општи смер

·     положен стручни испит

·     радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

Критеријуми:

 

1.  просечна оцена у средњој школи

2.  радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу)

3.  оцена на разговору

 

Заинтресовани кандидати подносе:

·     пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е- mail адресом

·     фотокопију сведочанства (све 4 године)

·     фотокопију уверења о положеном стручном испиту

·     фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме)

·     фотокопију лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије

·     фотокопију радне књижице

·     доказ о радном искуству (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу)

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Рад се обавља у сменском и ноћном раду.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време на болничким одељењима пре склапања Уговора о раду доставља:

 

v доказ о општој здравственој способности; доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б; доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); оверене фотокопије: дипломе; уверења о положеном стручном испиту; лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање – МА образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу.

 

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време за рад у зони зрачења пре склапања Уговора о раду доставља:

 

v доказ о испуњености услова предвиђених Правилником о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (експертиза Института за медицину рада Србије “Др Драгомир Карајовић”), доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б; доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); оверене фотокопије: дипломе; уверења о положеном стручном испиту; лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање – МА образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу.

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време за радно место медицинска сестра-техничар".

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

 

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

 

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.

 

 

 

                ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА

Асс. др сц. мед. НС Марија Здравковић

Са подацима од: 11.01.2017.
Завод за јавно здравље Шабац

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

Број: 16/1

04.01.2017. године

Ш А Б А Ц

 

На основу члана 192. Закона о раду («Сл. гласник РС», бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013 и 75/14) и члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Сл. гласник РС», бр. 1/2015), Завод за јавно здравље Шабац, ул. Јована Цвијића бр. 1, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

о потреби заснивања радног односа

 

                1. Расписује се јавни оглас за заснивање радног односа са једним доктором медицине, специјалистом микробиологије са паразитологијом или доктором медицине специјалистом медицинске микробиологије,  на одређено време, са пуним радним временом, због привременог повећања обима рада, док то повећање траје, на пословима специјалисте микробиологије са паразитологијом у Одељењу за клиничку микробиологију, при Центру за микробиологију Завода за јавно здравље Шабац.

 

2. Опис послова: као у Правилнику о организацији и систематизацији послова у Заводу за јавно здравље Шабац.

 

3. Услови за рад:

- завршен медицински факултет, занимање др медицине

- положен стручни испит

- завршена специјализација микробиологије са паразитологијом, односно специјализација медицинске микробиологије.

 

4. Уз пријаву кандидати достављају доказе о испуњености услова из тачке 3. овог огласа. Докази се достављају у форми оверених фотокопија.

 

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу:  Завод за јавно здравље Шабац, ул. Јована Цвијића бр. 1.

Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидати ће бити обавештени о избору у року од најдуже 8 дана.

Овај оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на web сајту Министарства здравља Републике Србије.

                                                                                                   

Д и р е к т о р,

Прим. др Милијана Поповић, с.р.