Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 22.09.2017.
Специјална болница за рехабилитацију "Бања Кањижа"
    На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени Гласник Републике Србије“ број 1/2015):

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ,,БАЊА КАЊИЖА“ РАСПИСУЈЕ
О Г Л А С
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

-      Једног (1) вишег физиотерапеута за потребе Медицинског сектора – одељење за физикалну медицину и рехабилитацију, на одређено време – за пуно радно време ради замене привремено одсутног запосленог.

- Кандидати поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду („Службени Гласник Републике Србије“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) морају испуњавати и посебне услове утврђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Специјалној болници за рехабилитацију „Бања Кањижа“ Кањижа:

- Опис  послова:
Учествује у тимској физикалној обради и третману пацијената. Спроводи кинезитерапијски третман на основу тестова и мерења, функционалног статуса. Обучава пацијенте са вежбама и контролише исте. Обучава пацијенте уз постављању и правилном коришћењу ортопедских и протетичких помагала. Спроводи електростимулацију мишића и електродијагностику по налогу вође стручног тима. Врши криотерапију, као и све терапијске процедуре сходно плана третмана, коју сачињава руководиоц тима. Стара се о спровођењу основне доктрине у физикалној терапији. Води евиденцију извршених услуга. Врши едукацију пацијената у вези коришћења и очувања преосталих способности инвалидних особа. За свој рад и средстава рада која су му поверена одговара главном физиотерапеуту.
Кандидати морају испуњавати следеће услове:

•    ВИ степен стручне спреме физиотерапеутског смера.
•    Положен стручни испит

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

•    Пријаву на оглас са кратком биографијом
•    Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила
•    Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту


Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Достављање и пријем пријава се врши најкасније до 12,00 сати последњег дана истека рока за пријављивање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Пријаве са документацијом доставити на адресу:

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“
Одељење за правне и опште послове
24420 КАЊИЖА, НАРОДНИ ПАРК Б.Б.
Са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове вишег физиотерапеута“.

Директор Специјалне болнице:
Др мед. Слободанка Дрндарски
Са подацима од: 22.09.2017.
Специјална болница за рехабилитацију "Бања Кањижа"

        На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене чији је оснивач Република Србија – Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени Гласник Републике Србије“ број 1/15.) и сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава:
 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ,,БАЊА КАЊИЖА“
РАСПИСУЈЕ
О Г Л А С
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА:

-    Једног (1) средњег физиотерапеута за потребе Медицинског сектора – одељење за физикалну медицину и рехабилитацију  на неодређено време - за пуно радно време.
-    
Кандидати поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду („Службени Гласник Републике Србије“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) морају испуњавати и посебне услове утврђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Специјалној болници за рехабилитацију „Бања Кањижа“ Кањижа.

Опис послова: На основу терапијског листа самостално врши апликацију разних физикалних агенаса, кроз електро, термо и фототерапијске процедуре, као и мануелну и хидромасажу. Дужна је да предузме потребне мере ради обезбеђења пацијената од евентуалних оштећења. Врши припрему апарата и агенса за апликацију и код евентуалног квара обавештава одговорну сестру на терапијама. Води евиденцију о временском распореду терапија, даје потребна упутства пацијентима. Води евиденцију извршених услуга и спроводи исте. Води здравствену документацију у вези пријема и отпуста пацијената на стационару и амбулантном лечењу. За средства са којима ради и рукује лично је одговоран/на. Учествује у спровођењу кинези терапије. Учествује у примању здравствене документације ради смештаја пацијента на стационар и амбулантно лечење. Учествује у резервацији смештаја на стационару. Припрема здравствену документацију за лекарску комисију за амбулантно лечење. За свој рад и средстава рада која су му поверена одговара главној медицинској сестри рехабилитације.

Посебни услови за заснивање радног односа су:
•    ИВ степен стручне спреме медицинског смера-физиотерапеутски техничар
•    Положен приправнички испит

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:
•    Пријаву на оглас са кратком биографијом
•    Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила
•    Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту.


Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање (не желимо оглашавање на ТВ АВАЛА).

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Пријаве са документацијом доставити на адресу:

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“
Одељење за правне и опште послове
24420 КАЊИЖА, НАРОДНИ ПАРК Б.Б.
Са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове средњег физиотерапеута“.

Директор Специјалне болнице:
Др мед. Слободанка Дрндарски

Са подацима од: 22.09.2017.
Општа болница Ваљево

На основу Члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( ,,Сл.гласник РС ,,бр.1/2015), и Одлуке директора о расписивању јавног огласа бр.ОБВ -01-8306  од 18.09.2017.године.

 

Општа болница Ваљево расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у радни однос на одређено време до повратка са трудничког,одн.породиљског боловања и посебног боловања ради неге детета , са  пуним радним временом

за радно место:

-мед.сестре техничара, IV ссс , за потребе  Службе опште хирургије  Опште болнице Ваљево – 1 извршилац

 

Услови за пријаву кандидата на оглас:

-Завршена    мед.школа  ,  IV  степен стручне спреме –општи смер

-Положен стручни испит

 

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом;

- фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила;

- фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-извод из МК венчаних /ако је дошло до промене презимена /

 

          Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,, код Националне службе за запошљавање.

          Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

 

Пријаве са документацијом доставити на адресу:

Општа болница Ваљево

Одељење за правне,кадровске и административне послове

Ул.Синђелићева бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове........................

(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)

 

 

Др Зоран Ђурић, вд директора

Са подацима од: 22.09.2017.
Општа болница Ваљево

На основу Члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( ,,Сл.гласник РС ,,бр.1/2015), Закључка 51 број 112-8183/2017 од 29.08.2017 и Одлуке директора о расписивању јавног огласа бр.ОБВ -01-8193  од 13.09.2017.године.

 

Општа болница Ваљево расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у радни однос на неодређено време са пробним радним временом у трајању од 3 месеца , са  пуним радним временом

за радно место:

-мед.сестре техничара, IV ссс , за потребе  Службе ортопедије и трауматологије  Опште болнице Ваљево – 1 извршилац

 

Услови за пријаву кандидата на оглас:

-Завршена   мед.школа  ,  IV степен стручне спреме – општи смер

-Положен стручни испит

 

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом;

- фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила;

- фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-извод из МК венчаних /ако је дошло до промене презимена /

 

          Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,, код Националне службе за запошљавање.

          Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

 

Пријаве са документацијом доставити на адресу:

Општа болница Ваљево

Одељење за правне,кадровске и административне послове

Ул.Синђелићева бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове........................

(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)

 

Др Зоран Ђурић, вд директора

Са подацима од: 22.09.2017.
Општа болница Ваљево

На основу Члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( ,,Сл.гласник РС ,,бр.1/2015), Закључка 51 број 112-8183/2017 од 29.08.2017 и Одлуке директора о расписивању јавног огласа бр.ОБВ -01-8192  од 13.09.2017.године.

 

Општа болница Ваљево расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у радни однос на неодређено време са пробним радним временом у трајању од 3 месеца , са  пуним радним временом

за радно место:

-пед.сестре техничара, IV ссс , за потребе  Службеза педијатрију  Опште болнице Ваљево – 1 извршилац

 

Услови за пријаву кандидата на оглас:

-Завршена   мед.школа  ,  IV степен стручне спреме –педијатријски смер

-Положен стручни испит

 

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом;

- фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила;

- фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-извод из МК венчаних /ако је дошло до промене презимена /

 

          Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,, код Националне службе за запошљавање.

          Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

 

Пријаве са документацијом доставити на адресу:

Општа болница Ваљево

Одељење за правне,кадровске и административне послове

Ул.Синђелићева бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове........................

(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)

 

Др Зоран Ђурић, вд директора

Са подацима од: 22.09.2017.
Клиника за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић"

На основу члана 24. став 1, чланова 25-28 Закона о раду („ Сл. Гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), чланова 7- 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  РС, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“, бр. 1/2015), Кадровског плана Клинике за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић“ број: 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године, Обавештења Министарства здравља број 112-01-976/2017-02 од 03.08.2017. године о добијању сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључак 51 Број 112-7287/2017 од 01. августа 2017. године, члана 22. Статута Клинике за психијатријские болести"Др Лаза Лазаревић" Београд,  в.д. директора Клинике доц.др сци мед Ивана Сташевић Карличић ,  дана  19.септембра  2017. године, расписује

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос на неодређено време

 

 са  пробним радом до три месеца

1.   Виша медицинска сестра- техничар –    10  

      (виша медицинска сестра / струковна медицннска сестра- специјалиста и / или струковна

      медицинска  сестра )

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидат треба да испуњава и следеће посебне  услове

-          да поседује вишу стручну спрему - завршену вишу медицинску школу и/или струковну медицинску школу

-          да је положио стручни испит

-          да поседује лиценцу издату од надлежне Коморе, односно решење о упису у именик надлежне Коморе

 

2.  Средња медицинска сестра- техничар, општи смер - 21

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидат треба да испуњава и следеће посебне  услове

-          да поседује средњу стручну спрему - завршену медицинску школу општи смер

-          да је положио стручни испит

-          да поседује лиценцу издату од надлежне Коморе, односно решење о упису у именик надлежне Коморе

 

 

 

Сви кандидати  су дужни да уз пријаву на оглас приложе

-Молбу

-Кратку биографију (Curriculum Vitae) са адресом, контакт телефоном и

е-mail адресом

и следећу документацију у неовереним фотокопијама:

-Диплому о завршеној вишој медицинској школи (високе здравствене школе струковних студија) за кандидате под тачком 1.Огласа

-Диплому о завршеној медицинској школи за кандидате под тачком 2.Огласа

-Уверење о положеном стручном испиту 

-Лиценцу издату од надлежне Коморе, односно решење о упису у именик надлежне Коморе

-Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)

-Извод из матичне књиге рођених

-Уверење да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци)  или потврду да је поднет захтев за издавање уверења

-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница нити да је покренута истрага (не старије од 6 месеци) или потврда да је поднет захтев за издавање уверења.

 

Рок за подношење пријава је  8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Клиника за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић" Београд, Вишеградска број 26, са назнаком: "пријава за оглас" са навођењем радног места за који се конкурише  или лично достављање у писарници Клинике у Београду.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење Одлуке о избору кандидата.

Изабрани кандидат  је дужан да пре заснивања радног односа приложи горе наведену документацију у овереним фотокопијама, осим Уверења да кандидат није осуђиван и Уверења да се против кандидата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница нити да је покренута истрага, који се могу доставити у оригиналу или овереној фотокопији.

Пре заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Кандидати ће о избору бити обавештени писаним путем .

 

в.д. директора Клинике

доц. др сци мед. Ивана Сташевић Карличић
Са подацима од: 22.09.2017.
Дом здравља "Др Милорад Влајковић", Барајево

О Г Л А С

За пријем у радни однос на одређено време до повратка  једне  медицинске сестре–техничара са неплаћеног одсуства и повратка једне медицинске сестре  са одсуства ради неге детета

 

Медицинска сестра- техничар-за рад у Дому здравља „Др Милорад Влајковић“Барајево-2 ( два) извршиоца.

Поред општих услова кандидат треба да испуњава и посебне услове и то:

Завршена средња медицинска школа  ( IVстепен стручне  спреме ) ,и положен стручни испит.

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ подносе:

-оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи

-оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-оверену  фотокопију дозволе за рад-лиценце  издата од надлежне Коморе ( ако је кандидат из радног односа ) или решење о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу)

-радна биографија

Оглас објавити на  Web сајту Министарства  здравља PС и код Националне службе за запошљавања.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања  у публикацији „Послови“.

Пријаве слати на адресу:

Дом здравља „Др Милорад Влајковић“ –Барајево

Улица Светосавска 91, Барајево

Или лично доставити у писарницу Дома здравља Барајево.

 

В.Д. ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА
  Др Светлана Милановић

Са подацима од: 22.09.2017.
Дом здравља Бојник

1.        Медицински техничар-сестра (општег,  педијатријског или гинеколошког  смера), четврти степен стручне спреме, средња медицинска школа,

2.        2 извршиоца,

3.        На одређено време до 31.12.2017. године,

4.        Пуно радно време,

5.        Пробни рад није предвиђен.

6.        Потребно је познавање рада на рачунару,

 

1.        Радиолошки техничар, 6.степен стручне спреме,

2.        1 извршилац,

3.        На одређено време до 6 месеци,

4.        Пробни рад није предвиђен,

5.        Рад на рачунару.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања у листу Послови.

Потребна документација:

Писана пријава на оглас са кратком биографијом, оверена фотокопија дипломе, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, важеће лекарско уверење,

 

Пријаве са пратећом документацијом могу се донети лично или послати на адресу: Дом здравља Бојник, ул. Стојана Љубића бб, 16205 Бојник.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

 

Дом здравља Бојник,                                                            

Са подацима од: 22.09.2017.
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.1/2015) и Одлуке дирeктора Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03 -10939/2 од 18.09.2017. године, дате сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (преко10%) Закључком 51 број 112-7286 / 2017 од 01. августа 2017. године, за период од 01. септембра 2017. године до 31. децембра 2017. године,  директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ – Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 

 

                                Оглашава се пријем у радни однос  на одређено радно време  до 31. децембра 2017. године, са пуним радним временом, због повећаног обима посла, за следеће послове:

 

·          СЕРВИРКА...............................................................................................1 извршилац

 

Опис послова:

 

·            Ради на припреми сале, сервирању столова и послужењу оброка;

·            Након оброка сакупља прљаво суђе и односи у кухињу;

·            Чисти и полира прибор којим послужује госте;

·            Одговоран је за правилно руковање кухињским инвентаром;

·            Послужује храну тешким болесницима по собама;

·            За време рада обавезно носи чисту и уредну прописану униформу;

·            Ради и друге послове из свог домена по налогу директора и непосредних руководилаца;

За свој рад непосредно одговара директору и непосредним руководиоцима

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш од 09.06.2017. године бр.03-6977/1.

 

-завршена Основна школа, II степен стручне спреме, угоститељска струка.

               

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у фотокопији следећа документа:

 

                -Диплома о завршеној Основној школи;

                -Лична карта;

                -Извод из матичне књиге рођених;

                -Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

                -Молба

 

 

                Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

               

                Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

                Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

 

                Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

 

Кандидат који буде примњен биће у обавези да достави оверену фотокопију докуметације наведене у огласу.

 

 

                Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу-Пријава на оглас за пријем у радни однос  на одређено радно време за радно место  Сервирка“.

 

                Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић

Са подацима од: 22.09.2017.
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш

                На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.1/2015) и Одлуке дирктора Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03 -10938 /2 од 18.09.2017. године, директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ – Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

                Оглашава се пријем у радни однос  на одређено радно време , са пуним радним временом, због повећаног обима посла, за следеће послове:

 

·          СЕРВИРКА...............................................................................................1 извршилац

 

Опис послова:

 

·            Ради на припреми сале, сервирању столова и послужењу оброка;

·            Након оброка сакупља прљаво суђе и односи у кухињу;

·            Чисти и полира прибор којим послужује госте;

·            Одговоран је за правилно руковање кухињским инвентаром;

·            Послужује храну тешким болесницима по собама;

·            За време рада обавезно носи чисту и уредну прописану униформу;

·            Ради и друге послове из свог домена по налогу директора и непосредних руководилаца;

·            За свој рад непосредно одговара директору и непосредним руководиоцима.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш од 09.06.2017. године бр.03-6977/1.

 

-завршена Основна школа, II степен стручне спреме, угоститељска струка.

               

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у фотокопији следећа документа:

 

                -Диплома о завршеној Основној школи;

                -Лична карта;

                -Извод из матичне књиге рођених;

                -Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

                -Молба

 

                Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

               

                Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

                Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

 

                Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

Кандидат који буде примњен биће у обавези да достави оверену фотокопију докуметације наведене у огласу.

 

 

                Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу-Пријава на оглас за пријем у радни однос  на одређено радно време за радно место Сервирка“.

 

                Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић

Са подацима од: 22.09.2017.
Институт за онкологију и радиологију Србије

На основу члана 7., 8., и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 1/2015) одлуке в.д. директора Института за онкологију и радиологију Србије за расписивање огласа,  у складу са Кадровским планом Института за онкологију и радиологију Србије за 2017. годину Министарства здравља бр. 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године и  члана 22. Статута Института за онкологију и радиологију Србије,  расписује се

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом, ради замене одсутних запослених, на пословима:

 

1.     ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР – 1 извршилац,

за потребе Одељења исхране и хигијене,

2.     ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР1 извршилац,

за потребе Клинике за радиолошку онкологију и дијагностику.

Услови за заснивање радног односа:

За послове под редним бројем 1. и 2.:

-          Виша медицинска школа одговарајућег смера или Висока здравствена школа струковних студија (VI степен стручне спреме, 180 ЕСПБ бодова), положен стручни испит.

Заинтересовани кандидати подносе:

-         пријаву на оглас са кратком биографијом,

-         фотокопију дипломе о завршеној вишој медицинској школи,

-         фотокопију потврде о положеном стручном испиту,

-         фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање и на интернет презентацији Министарства здравља Републике Србије.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију и радиологију Србије (www.ncrc.ac.rs). Кандидати који буду изабрани у обавези су да доставе оверене фотокопије тражених докумената.

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве се подносе лично (приземље, соба бр. 15) или путем препоручене пошиљке  на адресу:

 

Институт за онкологију и радиологију Србије

- Одељење за правне послове (за оглас) -

Београд, Пастерова 14

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф. др Радан Џодић
Са подацима од: 22.09.2017.
Институт за онкологију и радиологију Србије

На основу члана 7., 8., и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 1/2015) одлуке в.д. директора Института за онкологију и радиологију Србије за расписивање огласа,  у складу са Кадровским планом Института за онкологију и радиологију Србије за 2017. годину Министарства здравља бр. 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године, обавештења Министарства здравља, бр. 112-01-599, од 31.05.2017.године, обавештења Министарства здравља, бр. 112-01-599/2017-02, од 31.05.2017.године и  члана 22. Статута Института за онкологију и радиологију Србије,  расписује се

 

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом, на пословима:

 

-          МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР4 извршиоца,

за потребе Клинике за медикалну онкологију, Клинике за онколошку хирургију и Клинике за радиолошку онкологију и дијагностику.

Услови за заснивање радног односа:

Средња медицинска школа општег смера, (IV степен стручне спреме), положен стручни испит.

Заинтересовани кандидати подносе:

 

-         пријаву на оглас са кратком биографијом,

-         фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи општег смера,

-         фотокопију сведочанства од 1. до 4. разреда средње школе,

-         фотокопију потврде о положеном стручном испиту,

-         фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање и на интернет презентацији Министарства здравља Републике Србије.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију и радиологију Србије (www.ncrc.ac.rs). Кандидати који буду изабрани у обавези су да доставе оверене фотокопије тражених докумената.

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве се подносе лично (приземље, соба бр. 15) или путем препоручене пошиљке  на адресу:

 

Институт за онкологију и радиологију Србије

- Одељење за правне послове (за оглас) -

Београд, Пастерова 14

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф. др Радан Џодић
Са подацима од: 22.09.2017.
Општа болница Ваљево

На основу Члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( ,,Сл.гласник РС ,,бр.1/2015) и Одлуке директора о расписивању јавног огласа бр.ОБВ -01-8045  од 07.09.2017.године.

 

Општа болница Ваљево расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у радни однос на одређено време до повратка стално запослене  са трудничког одн.породиљског боловања и посебног боловања ради неге детета , са  пуним радним временом

за радно место:

-мед.сестре техничара,I V ссс , за потребе  Службе пнеумофтизиологије  Опште болнице Ваљево – 1 извршилац

 

Услови за пријаву кандидата на оглас:

-Завршена   мед.школа  ,  IV степен стручне спреме –општи смер

-Положен стручни испит

 

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом;

- фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила;

- фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-извод из МК венчаних /ако је дошло до промене презимена /

 

          Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,, код Националне службе за запошљавање.

          Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

 

Пријаве са документацијом доставити на адресу:

Општа болница Ваљево

Одељење за правне,кадровске и административне послове

Ул.Синђелићева бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове........................

(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)

 

 

Др Зоран Ђурић, вд директора

Са подацима од: 22.09.2017.
Дом здравља "Др Јанош Хаџи", Бачка Топола

На основу члана  6. – 8. Колективног уговора код Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола, у складу са Кадровским планом за Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола,  i  потписаног Прогокола о сарадњи број 01.991 од 2.06.2015. године, Директор Дома здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време  са пуним радним временом:

 

1.     Доктор медицине у Службу за општу медицину, кућно лечење и негу и поливалентну патроnажу – замена за време специјализације  -  2 извршилаца

II

 

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова:

- Доктор медицине: завршен медицински факултет, VII1 степен стручне спреме, и положен стручни испит.

 

Опис посла утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола бroj 01-1449/13 oд 28.05.2013. године:

Доктор медицине обавља послове из домена здравствене заштите за коју је оспособљен редовним школовањем и другим видовима едукације из области своје струке, организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља осибураних лица, откривању и сузбијању фактора ризика и настанка болести, обавља превентивне прегледе, мере и поступке укључујући и здравствено васпитање који су утврђени као правом из обавезног здравственог осигурања, обавља прегледе и дијагностику, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и ускађује мишљење и предлоге за наставак лечења осиураног лица, указује хитну медицинску помоћ.

 

III

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

- доктора медицине:  диплома о завршеном Медицинском факултету и   уверење о положеном стручном испиту 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

-   лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

 

IV

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола (www.dzbt.co.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

 

V

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здравља»Др Јанош Хаџи» Бачка Топола.

VI

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

VII

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком Пријава на оглас.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

                   

ВД  ДИРЕКТОР

ДОМА ЗДРАВЉА ДР ЈАНОШ ХАЏИБАЧКА ТОПОЛА

Др мед Лештар Калоци Дора, спец.психијатрије

Са подацима од: 22.09.2017.
Завод за хитну медицинску помоћ, Ниш

На основу чл. 7 i 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Сл.гласник РС" број 1/15),  на основу  члана 4. став 1. алинеја 4. Кадровског Плана бр: 112-01-505/2016-02 од 15.05.2017.  и Измене Кадровског Плана Министарства здравља бр. 112-01-505/2016-02/2013-01 од 14.08.2017., и чл. 18 став 2 тачка 4 Статута Завода за хитну медицинску помоћ "Ниш" у Нишу број 4103 од 12.09.2008. године у својству  директора Завода расписујем:

 

О  Г  Л  А  С

o потреби за заснивањем  радног односа на одређено време 

 

са пуним радним временом, због повећаног обима посла, за обаљање послова возача санитетског возила  у трајању од 4 (четири) месеца :

                                                     

број извршиоца: 3 (ТРИ)  ВОЗАЧА САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА

      

     Услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на оглас су:

                                  1)   Завршена техничка школа трећи степен стручне спреме (возач моторног возила) или поседновање возачке дозволе  „Б“ категорије за управљање моторним возилом.

  допунски  услови :

-          Претходна провера знања и посебне психофизичке способности и поседовање дозволе „Б“ категорије за управљање моторним возилом.

     

 Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити оригинал или оверена следећа документа:

 • Молбу у којој је наведено радно место за које се кандидат јавља,
 • Диплому о завршеној техничкој школи,  III степен, или возачка дозвола „Б“ категорије за управљање моторним возилом (оверена фотокопија)
 • Извод из матичне књиге рођених (фотокопија),
 • Уверење  да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци),
 • Уберење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 месеци),
 • Кратку биографију CV

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања на Web сајту Министарства здравља Републике Србије и  на сајту Националне службе за запошљавање.

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Завод за
хитну  медицинску помоћ „Ниш“ 18 000 Ниш, ул. Војислава Илића б.б. са назнаком „За оглас“ .

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Поступак избора кандидата вршиће 
 директор Завода за хитну медицинску помоћ „Ниш“ у Нишу, након приспеле огласне документације.


Одлуку о потреби заснивања радног односа објавити на Web сајту Министарства здравља Републике Србије и  на сајту Националне службе за запошљавање.

ДИРЕКТОР
др Славољуб Живадиновић

спец. ургентне  медицине

Са подацима од: 22.09.2017.
Дом здравља „Крупањ“, Крупањ

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. Гласник РС" бр. 1/2015) и члана 23. Статута Дома здравља „Крупањ“ Крупањ директор Дома здравља „Крупањ“ Крупањ, доноси:

 

ОГЛАС
о потреби заснивања радног односа

I

Оглашава се потреба за пријем у радни однос на неодређено време ,за попуњавање слободног радног места , са пуним радним временом у Дому здравља „Крупањ“ Крупањ за обављање послова: 

1.
Доктор стоматологије ................................................. 1 извршилац.

II

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

 • висока стручна спрема (доктор стоматологије),  VII-1 степен стручне спреме
 • положен стручни испит за своје звање.
 • радно искуство у струци три године

III

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе следећу документацију:

 • диплому о завршеном Стоматолошком факултету (оригинал или оверена фотокопија)
 • уверење о положеном стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија)
 • доказ о радном искуству
 • кратку биографију.

IV

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве се подносе на адресу: Дом здравља “Крупањ” Крупањ, улица Владе Зечевић 61, 15314 Крупањ или непосредно у Дом здравља “Крупањ”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

V

 

Оглас објавити на web сајту Министарства здравља РС и доставити Националној служби за запошљавање-Филијала Лозница, испостава Крупањ, Служби за економске и правне послове и архиви Дома здравља “Крупањ” Крупањ.

 

Дом  здравља „Крупањ“ Крупањ

Д и р е к т о р

Др Љубица Исаиловић-Радић

Са подацима од: 22.09.2017.
Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса", Београд

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду („Сл. гласник РС 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, и 75/14“), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од  03.09.2015. године, расписујем следећи

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1 радника на машинама у Одсеку вешераја за рад на одређено време

ради замене привремено одсутне запослене, са пуним радним временом и пробним радом од 3 месеца

 

 

Критеријуми на основу којих ће се вршити рангирање кандидата дефинисани су Правилником о процедури и критеријумима за заснивања радног односа у КБЦ „Бежанијска коса”-Београд, а то су:

 

1.     радно искуство у струци

2.     оцена на разговору

 

Заинтересовани кандидати подносе – неоверене фотокопије следећих докумената:

 

·          фотокопију сведочанства о завршеном осмогодишњем образовању

·          фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је сведочанство издато на девојачко презиме)

·          фотокопију радне књижице – уколико је кандидат поседује

·          доказ о радном искуству (које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује)

 

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Рад се обавља у сменском и ноћном раду.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 

-       доказ о општој здравственој способности; фотокопију доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б x2,  оверену фотокопију: сведочанства о завршеном осмогодишњем образовању; неоверене фотокопије: одјаве на претходно осигурање – МА образац; личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу уколико је кандидат поседује (због израчунавања стажа као и минулог рада у здравству).

 

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време 1 радника на машинама у Одсеку вешераја".

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605. 

ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА

Асс. др сц. мед. ВНС Марија Здравковић

Са подацима од: 22.09.2017.
Специјална болница за психијатријске болести "Горња Топоница", Горња Топоница, Ниш

На основу члана 37., став 1. Закона о раду ("Службени гласник РС" бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 - одлука УС), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправне (''Сл. гласник РС'' бр. 1/2015), Кадровског плана за Болницу  за 2017. годину, број: 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године и Одлуке о потреби за заснивање радног односа бр. 03-5848/1 од 15.09.2017. године, а на основу овлашћења из чл. 23. тачка 11) Статута Специјалне болнице за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, в.д. директора Болнице расписује

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време најдуже до шест месеци,

због повећаног обима посла,

за послове

               

- СЕРВИР ............ 2 извршиоца

 

Опис послова:

Прима храну за потребе одељења или одсека и врши њену дистрибуцију и сервирање у трпезарији, а по потреби и у болесничкој соби. Пере и дезинфикује посуђе чајне кухиње. Одржава хигијену чајне кухиње и трпезарије, ноћних ормарића и столова. Дужан је да на послу буде уредан и да има  санитарни преглед. По завршетку оброка прикупља комплетан прибор за јело, пере га и дезинфикује. Одговоран је за хигијенско- епидемиолошку ситуацију у чајној кухињи и трпезарији. Дужан је да се придржава упутстава и налога претпостављених и правних аката Болнице. Све напред наведене послове сервира, по налогу главне медицинске сестре- техничара Болнице, обавља на свим одсецима у оквиру Одељења на ком је распоређен, а у случају потребе и несметаног функционисања процеса рада, по налогу главне медицинске сестре- техничара Болнице привремено, а најдуже до 7 дана и у другим организационим јединицама. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. Непосредно је одговоран  главној медицинској сестри- техничару Одељења, односно Одсека.

 

Радни однос се, због рада у психијатрији и непосредног контакта са пацијентима, заснива са скраћеним радним временом у трајању од 36 часова недељно Запослени има сва права из радног односа као да ради са пуним радним временом.

 

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове предвиђене Правилником о организацији и систематизацији послова Болнице бр. 03-4474/1 од 27.07.2017. године и бр.03-5180/1 од 29.08.2017. године:

 

1)     Завршена основна школа, ПКР, II степен стручне спреме.

 

                Сваки кандидат дужан је да уз пријаву- биографију приложи следећу документацију:

- оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи;

                - фотокопију извода из матичне књиге рођених;

- фотокопију уверења о држављанству.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад- лекарско уверење.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на wеб сајту Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница'', 18202 Горња Топоница или непосредно у канцеларији за пријем поште Болнице.        

Оглас се објављује и на wеб сајту Министарства здравља РС.

Пријаве које буду поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА БОЛНИЦЕ

Др Милан Станојковић

Са подацима од: 22.09.2017.
Специјална болница за психијатријске болести "Горња Топоница", Горња Топоница, Ниш

На основу члана 37., став 4. тачка 1) Закона о раду ("Службени гласник РС" бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 - одлука УС), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправне (''Сл. гласник РС'' бр. 1/2015), Кадровског плана за Болницу  за 2017. годину, број: 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године и Одлуке о потреби за заснивање радног односа бр. 03-5982/1 од 21.09.2017. године, а на основу овлашћења из чл. 23. тачка 11) Статута Специјалне болнице за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, в.д. директора Болнице расписује

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време ради замене

привремено одсутне запослене

               

- ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР .....................1 извршилац

 

Опис послова:

Врши лабораторијске анализе, узима биолошки материјал и преузима лабораторијски материјал са одељења и одсека. Евидентира и сортира биолошки материјал по врстама тражених анализа уз вођење радног дневника, врши разне аналитичке поступке из приређеног билошког материјала дистрибуираног по тражењу и врстама анализа, уноси добијене податке и прерачунава аналитичке резултате и уноси налазе у одређене формуларе, припрема потребне растворе за анализу, надзор хемијске чистоће прибора за анализу, стерилизује прибор, дистилацију и редестилацију воде, извода хематолошке анализе, врши бојење крвних размаза разним методама бојења, микроскопирање за диференцијално дијагностичко одређивање врста леукоцита крвних размаза, извођење тестова коагулације, учествује у извођењу других анализа из програма лабораторије. Води лабораторијску администрацију, израђује дневни план, врши испитивање резултата, прави дневни и периодични извештај. Дужан је да се придржава општих и појединачних аката Болнице, наредби, ставова и закључака претпостављених. Обавља и друге послове по налогу претпостављених. Непосредно је одговоран главном техничару Лабораторије.

 

Радни однос се, због рада у психијатрији и непосредног контакта са пацијентима, заснива са скраћеним радним временом у трајању од 36 часова недељно Запослени има сва права из радног односа као да ради са пуним радним временом.

                Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове предвиђене Правилником о организацији и систематизацији послова Болнице бр. 03-4474/1 од 27.07.2017. године и бр.03-5180/1 од 29.08.2017. године:

 

1)Завршена Медицинска школа – образовни профил лабораторијски техничар, IV степен стручне  спреме;

2) Положен стручни испит;

3) Лиценца

 

                Сваки кандидат дужан је да уз пријаву- биографију приложи следећу документацију:

- оверену фотокопију дипломе о завршеној Медицинској школи – образовни профил лабораторијски техничар, IV степен стручне спреме;

                - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

                - оверену фотокопију лиценце;

                - фотокопију извода из матичне књиге рођених;

- фотокопију уверења о држављанству.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад- лекарско уверење.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на wеб сајту Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница'', 18202 Горња Топоница или непосредно у канцеларији за пријем поште Болнице.        

Оглас се објављује и на wеб сајту Министарства здравља РС.

Пријаве које буду поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА БОЛНИЦЕ

Др Милaн Станојковић

Са подацима од: 22.09.2017.
Специјална болница за психијатријске болести "Горња Топоница", Горња Топоница, Ниш

На основу члана 37., став 1. Закона о раду ("Службени гласник РС" бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 - одлука УС), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправне (''Сл. гласник РС'' бр. 1/2015), Кадровског плана за Болницу  за 2017. годину, број: 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године и Одлуке о потреби за заснивање радног односа бр. 03-5846/1 од 15.09.2017. године, а на основу овлашћења из чл. 23. тачка 11) Статута Специјалне болнице за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, в.д. директора Болнице расписује

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време најдуже до шест месеци,

због повећаног обима посла,

за послове

 

               

- МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР ............ 3 извршиоца

 

 

Опис послова:

Обавља послове опште и специјалне здравствене неге, терапије, превенције, лечења и рехабилитације пацијента, спроводи административни поступак код пријема и отпуста пацијената и у случају смрти. Стара се о одржавању хигијене пацијената и спровођењу мера за спречавање интрахоспиталне инфекције. Одговоран је за хуман и адекватан психотерапијски став према пацијентима. Стара се о чувању одеће, новца и драгоцености приликом примања до промопредаје смене или предаје одговорном лицу. Припрема растворе за дезинфекцију, спроводи стерилизацију. Врши санитарну обраду пацијента. Обавља здравствену негу психијатријских пацијената, учествује у дијагностичким и терапеутским поступцима. Активно учествује у исхрани пацијената, врши обавезан надзор при узимању оброка. Одговоран је за правилну апликацију и поделу терапије, оксигенацију пацијента и аспирацију усне и носне дупље. Припрема пацијенте за визиту и учествује у истој. Узима и шаље материјал на лабораторијске прегледе. Пружа хитну медицинску помоћ пацијенту. Мотивише пацијента на адекватну самопомоћ. Ради у малим психотерапијским групама, учествује у раду терапијских заједница. Кроз извештаје прати пацијентово стање и верификује спровођење свих предузетих мера и поступака из домена свога рада. Континуирано прати развој болести пацијента и о томе обавештава стручно надлежна лица. Прати пацијенте на

 

 

консултативне прегледе. Одговоран-а је за рационалну потрошњу лекова и другог потрошног материјала. Одговоран-а је за законитост свог рада и поштовање принципа из кућног реда и других општих аката Болнице, одлука, ставова и закључака претпостављених. Одговоран-а је за правилно вођење и обраду целокупне прописане медицинске документације из домена своје одговорности. Обезбеђује консултативну и стручну помоћ млађим колегама. Одговоран је за спровођење мера будности и чувања психијатријских пацијената од повреда, суицида, бекства и сл. Обавља и друге послове по налогу претпостављених. Непосредно је одговоран главном техничару Одељења- Одсека или Кабинета. Медицинске сестре-техничари који обављају послове у Центру за ментално здравље у заједници, врше надзор и прате стање и понашање пацијената за време дневних активности у Центру, током хоспитализације на пријемним одељењима Болнице и за време боравка у заштићеним стамбеним просторима. Врши обилазак пацијената на терену, самостално или као члан тима, апликује терапију у кућним условима, обавља послове опште и специјалне здравствене неге и предузима одговарајуће мере у циљу лечења и рехабилитације пацијената. Непосредно је одговоран главној медицинској сестри- техничару Центра за ментално здравље у заједници.

 

Радни однос се, због рада у психијатрији и непосредног контакта са пацијентима, заснива са скраћеним радним временом у трајању од 36 часова недељно Запослени има сва права из радног односа као да ради са пуним радним временом.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове предвиђене Правилником о организацији и систематизацији послова Болнице бр.03-4474/1 од 27.07.2017. године и бр.03-5180/1 од 29.08.2017. године:  

 

1)     Завршена Медицинска школа, IV степен стручне спреме;

2)     Положен стручни испит;

3)     Лиценца.

 

                Сваки кандидат дужан је да уз пријаву- биографију приложи следећу документацију:

- оверену фотокопију дипломе о завршеној Медицинској школи, IV степен стручне спреме;

                - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

                - оверену фотокопију лиценце;

                - фотокопију извода из матичне књиге рођених;

- фотокопију уверења о држављанству.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад- лекарско уверење.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на wеб сајту Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница'', 18202 Горња Топоница или непосредно у канцеларији за пријем поште Болнице.        

Оглас се објављује и на wеб сајту Министарства здравља РС.

Пријаве које буду поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА БОЛНИЦЕ

Др Милан Станојковић

Са подацима од: 22.09.2017.
Специјална болница за психијатријске болести "Горња Топоница", Горња Топоница, Ниш

На основу члана 37., став 1. Закона о раду ("Службени гласник РС" бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 - одлука УС), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправне (''Сл. гласник РС'' бр. 1/2015), Кадровског плана за Болницу  за 2017. годину, број: 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године и Одлуке о потреби за заснивање радног односа бр. 03-5849/1 од 15.09.2017. године, а на основу овлашћења из чл. 23. тачка 11) Статута Специјалне болнице за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, в.д. директора Болнице расписује

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време најдуже до шест месеци,

због повећаног обима посла,

за послове

               

- ХИГИЈЕНИЧАР ............ 6 извршилаца

 

Опис послова:

Одржава свакодневно хигијену болесничких соба, помоћних просторија, санитарних просторија, дневног боравка и свих радних просторија као и дворишта око зграде. Свакодневно пере и дезинфикује приборе за физиолошке потребе пацијената као и прибор у коме се скупља смеће, врши прање и дезинфекцију санитарног чвора (WС шоља, зидних плочица, умиваона, врата и прозора). Свакодневно по устаљеном распореду обавља генерално спремање једне просторије. Чува и води рачуна о рационалној потрошњи средстава и прибора за чишћење. Обавештава главну мед. сестру  Одсека - Одељења или Кабинета (одговорну сестру- техничара смене) о уоченим оштећењима инвентара. Пре пријема на рад подлеже провери општих способности уз обавезну едукацију о хигијенском минимуму. По потреби обавља послове опште неге (купање, пресвлачење, физичко обезбеђење и помоћ у  смиривању узнемирених пацијената). Помаже код пријема пацијената и у њиховој санитарној обради. Ради и друге послове по налогу претпостављеног. Непосредно је одговоран  главној медицинској сестри- техничару Одељења, Одсека или Кабинета у коме ради.

 

Радни однос се, због рада у психијатрији и непосредног контакта са пацијентима, заснива са скраћеним радним временом у трајању од 36 часова недељно Запослени има сва права из радног односа као да ради са пуним радним временом.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове предвиђене Правилником о организацији и систематизацији послова Болнице бр.03-4474/1 од 27.07.2017. године и бр.03-5180/1 од 29.08.2017. године:  

 

1) Завршена основна школа, I степен стручне спреме.

 

                Сваки кандидат дужан је да уз пријаву- биографију приложи следећу документацију:

- оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи;

                - фотокопију извода из матичне књиге рођених;

- фотокопију уверења о држављанству.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад- лекарско уверење.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на wеб сајту Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница'', 18202 Горња Топоница или непосредно у канцеларији за пријем поште Болнице.        

Оглас се објављује и на wеб сајту Министарства здравља РС.

Пријаве које буду поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА БОЛНИЦЕ

Др Милан Станојковић

Са подацима од: 22.09.2017.
Општа болница Ваљево

На основу Члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( ,,Сл.гласник РС ,,бр.1/2015), Закључка 51 број 112-8183/2017 од 29.08.2017 и Одлуке директора о расписивању јавног огласа бр.ОБВ -01-8194  од 13.09.2017.године.

 

Општа болница Ваљево расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у радни однос на неодређено време са пробним радним временом у трајању од 3 месеца , са  пуним радним временом

за радно место:

-доктора медицине, VII ссс , за потребе  Службе за продужено лечење и негу/рана  рехабилитација  Опште болнице Ваљево – 1 извршилац

 

Услови за пријаву кандидата на оглас:

-Завршен   мед.факултет ,  VII степен стручне спреме

-Положен стручни испит

 

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом;

- фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила;

- фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-извод из МК венчаних /ако је дошло до промене презимена /

 

          Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,, код Националне службе за запошљавање.

          Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

 

Пријаве са документацијом доставити на адресу:

Општа болница Ваљево

Одељење за правне,кадровске и административне послове

Ул.Синђелићева бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове........................

(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)

 

 

Др Зоран Ђурић, вд директора

Са подацима од: 22.09.2017.
Дом здравља Кула

На основу одредаба члана 5. Колективног уговора за Дом здравља Кула број 1343 од 02.06.2015.године, а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Кула Министарства здравља Републике Србије број 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017.године, који је Дом здравља примио дана 24.05.2017. године под бројем 1399, као и на основу дате сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључком 51 број: 112-5877/2017 од 27.06.2017.године, која је достављена уз Обавештење Министарства здравља Републике Србије број 112-01-734/2017-02 од 28.06.2017.године, које је Дом здравља Кула примио дана 11.07.2017.године, под бројем 1927, а на основу Одлуке о потреби заснивања радног односа са новим запосленим путем јавног оглашавања број 2736 од 20.09.2017.године директор Дома здравља Кула, Трг ослобођења 9, расписује

                                                                                 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, са пуним радним временом, за следеће послове:

               

-          МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - 1 извршилац у Служби за општу здравствену заштиту одраслих кућног лечења и медицинске неге.

 

Опис послова:

а) Припрема и стерилизација инструмената и обезбеђивање потребних дезинфекционих средстава;

б) Давање свих врста ињекција;

ц) Превијање свих врста рана на свим деловима тела;

ч) Свакодневна контрола попуњености превијалишта ампулираним лековима, завојним материјалом, дезинфекционим средствима и стерилним инструментима; требовање лекова и санитетског материјала из апотеке и економата и доношење истих у службу; сачињавање месечних и тромесечних извештаја о утрошку ампулираних лекова, санитетског материјала и дезинфекционих средстава и благовремено достављање надлежној служби Дома;

ћ) Обављање по потреби медицинско-техничких радњи:

- Узимање материјала за судске потребе (крв и урин);

- Снимање ЕКГ апаратом;

- Давање инфузије;

- Замена уринарног катетера;

д) Припремање стерилних инструмената и материјала и учешће у асистирању и обради са лекаром код медицинско-техничких радњи;

џ) Одвајање комуналног од инфективног отпада (правилно одлагање и обележавање);

ђ) Учествовање у кућном лечењу - посете:

- као наставак лечења после првог прегледа где није потребно и неопходно болничко лечење;

- као наставак болничког лечења да би се тиме наставило започето лечење;

- као облик непрекидног праћења болесника са хроничним оболењима када не могу сами да дођу до здравствене установе;

Обављање у кућном лечењу самостално свих послова и радних задатака описаних од тачке а) до тачке д).

е) Непосредна и стална сарадња са лекаром, вођење регистра о издатим наркотицима на рецепту и налогу, вођење регистра о заразним болестима и пријављивање, евиденција о упућивању на болничко лечење и специјалистичке прегледе;

ф) Обављање здравствено-васпитног рада као облика превентивног рада са појединцем, у малој групи и у виду предавања;

г) Свакодневно припремање стерилних шпатула, тубуса и бризгалица, топломера, лекарске торбе (надокнада асортимана лекова и завојног материјала), потребних образаца и рецепата за рад лекара на терену;

х) Свакодневна тријажа болесника;

и) Утврђивање идентитета пацијената (лична карта и здравствена легитимација); проналажење или отварање здравственог картона и уписивање у регистар или у протокол пролазних болесника; попуњавање заглавља рецепата, налога, упута и образаца, вођење здравствених регистара и евиденције;

ј) Свакодневно фактурисање услуга; наплаћивање услуга лицима која нису осигурана ни по једном основу, за издавање лекарских уверења и потврда; наплаћивање партиципације; сачињавање благајничког извештаја и предавање новца благајни Дома без задржавања или уплаћивање новца на текући рачун Дома у пошту по насељеним места; свакоднево вођење дневне и текуће евиденције о стањима и облицима болести пацијената, сачињавање месечних, тромесечних и по потреби полугодишњих извештаја;

к) Архивира сву документацију по Правилнику о архивирању грађе;

л) По потреби откључава и закључава просторије здравственог објекта.

 

 

II

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 - одлука УС) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији радних места Дома здравља Кула број 228 од 01.02.2016.године, објављеног на огласној табли под бројем 320 од 08.02.2016.године.

 

Услови за обављање послова и радних задатака:                                          

-  Завршена средња медицинска школа - општег смера – IV степен стручне спреме;

-  Положен стручни испит;

-  Поседовање лиценце за рад;

- Потпуна психичка и физичка способност за обављање послова и радних задатака.

Радно искуство није услов за обављање послова из тачке I Одлуке.

III

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на oглас подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:

- диплома о стеченом образовању одговарајућег профила - Завршена средња медицинска школа - општег смера – IV степен стручне спреме;

- уверење о положеном стручном испиту;

- фотокопија личне карте (са читача);

- потпуна лична и радна биографија са адресом и контакт телефоном (е-маил адресом).

 

IV

 

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос, као и потврду од претходног послодавца (уколико је кандидат био запослен на неодређено време код послодавца у јавном сектору) да кандидату код претходног послодавца није престао радни однос на основу споразума о престанку радног односа сагласно одредабама члана 21. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/2015 и 81/2016 - одлука УС).

Уколико изабрани кандидат не достави документацију из претходног става, одлука о избору се доноси за другог кандидата који испуњава услове за пријем у радни однос.

 

V

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује кадровска служба Дома здравља Кула.

 

VI

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs).

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

 

VII

 

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета најкасније у року од 10 (десет) радних дана од дана истека рока за подношење пријава, а кандидати ће бити обавештени о избору најкасније у року од 10 (десет) радних дана од дана доношења одлуке.

 

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

VIII

 

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, 25230 Кула, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове – Медицинска сестра у Служби за општу здравствену заштиту одраслих кућног лечења и медицинске неге“.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА

ДИРЕКТОР

Шевин др Жарко

Са подацима од: 22.09.2017.
Дом здравља Кула

На основу одредаба члана 5. Колективног уговора за Дом здравља Кула број 1343 од 02.06.2015.године, а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Кула Министарства здравља Републике Србије број 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017.године, који је Дом здравља примио дана 24.05.2017. године под бројем 1399, а на основу Одлуке о потреби заснивања радног односа са новим запосленим путем јавног оглашавања број 2732 од 20.09.2017.године директор Дома здравља Кула, Трг ослобођења 9, расписује

                                                                 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, ради замене привремено одсутног запосленог на дужем боловању, породиљком одсуству и одсуству са рада ради неге детета,  до повратка одсутног запосленог са дужег боловања, породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, са пуним радним временом, за следеће послове:

-          ДОКТОР МЕДИЦИНЕ - 1 извршилац у Служби за хитну медицинску помоћ

Опис послова:

а) Врши ургентне интервенције на терену, у кући болесника или у амбуланти, целој популацији којима је у тим тренуцима потребна неодложна лекарска помоћ; врши инцизије и дренаже локалних површинских фурункула, карбункула, абцеса, була и сл. промена на кожи, примарну обраду рана са или без шивења ране, обраду улкуса, гангрене, опекотина, скидање шавова, катетеризација бешике, вађење страног тела из коже и поткожног ткива и спровођење других инструменталних процедура, имобилизација, фиксација, привремено збрињавање прелома костију и повреда зглобова, репозицију киле, ендотрахијална интубација, коникотомију, кардиоверзију, дефрибилацију, давање интракардијалне ињекиције , кардиореспираторну реанимацију, заустављање крварења већих крвних судова Езмарховом повеском, давање ињекције (поткожно, интрамускуларно), давање интравенске ињекције, давање локалне анестезије, апликација кисеоника, инхалацију лека, давање инфузије, превијање, заустављање површинског крварења, тампонаде површне

б) Врши и друге послове из своје надлежности и послове који му се ставе у задатак;

ц) За свој рад је непосредно одговоран руководиоцу Службе ХМП.

 

II

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I Одлуке су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији радних места Дома здравља Кула број 228 од 01.02.2016.године, објављеног на огласној табли под бројем 320 од 08.02.2016.године.

Услови за обављање послова и радних задатака:                                          

- завршен медицински факултет - VII-1 степен стручне спреме;

- положен стручни испит;

- поседовање лиценце за рад;

- потпуна психичка и физичка способност за обављање послова и радних задатака.

Радно искуство није услов за обављање послова из тачке I Одлуке.

 

III

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на oглас подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:

- диплома о стеченом образовању одговарајућег профила завршен медицински факултет -  доктор медицине – VII-1 степен стручне спреме;

- уверење о положеном стручном испиту;

- фотокопија личне карте (са читача);

- потпуна лична и радна биографија са адресом и контакт телефоном (е-маил адресом).

 

IV

 

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос, као и потврду од претходног послодавца (уколико је кандидат био запослен на неодређено време код послодавца у јавном сектору) да кандидату код претходног послодавца није престао радни однос на основу споразума о престанку радног односа сагласно одредабама члана 21. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/2015 и 81/2016 - одлука УС).

Уколико изабрани кандидат не достави документацију из претходног става, одлука о избору се доноси за другог кандидата који испуњава услове за пријем у радни однос.

 

V

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује кадровска служба Дома здравља Кула.

 

VI

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs).

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

 

VII

 

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Одлука о избору кандидата ће бити донета најкасније у року од 10 (десет) радних дана од дана истека рока за подношење пријава, а кандидати ће бити обавештени о избору најкасније у року од 10 (десет) радних дана од дана доношења одлуке.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

VIII

 

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, 25230 Кула, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове - Доктор медицине у Служби за општу здравствену заштиту одраслих кућног лечења и медицинске неге“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА

ДИРЕКТОР

Шевин др Жарко

Са подацима од: 20.09.2017.
Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину

На основу члана 24. став 1., чланова 25 - 28 Закона о раду ( „ Сл. Гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09,  32/13 и 75/14), члана 5. став 1 и чланова 7. - 9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  РС, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“, бр. 1/2015), Кадровског плана Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину број: 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године, члана 23. Статута Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину и Одлуке o потреби заснивања радног односа на одређено време, до повратка одсутног запосленог, са пуним радним  временом, расписивањем  јавног огласа, број 1833/2 од 11.09.2017.године, в.д. директора Клинике, Проф др Анета Лакић,  дана 11.09.2017. године, расписује

 

 

О Г Л А С

o потреби заснивања радног односа на одређено време до повратка одсутног запосленог, са пуним радним  временом, расписивањем  јавног огласа

 

 

Медицинска сестра – техничар – 1 (један) извршилац

 

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидат треба  да испуњава и следеће посебне  услове:

 

·          да поседује средњу стручну спрему - завршену средњу медицинску школу – општи или педијатријски смер

·          да је положио стручни испит

·          да поседује лиценцу издату од надлежне Коморе, односно решење о упису у именик надлежне Коморе

·          радно искуство – 6 месеци

 

Сви кандидати  су дужни да уз пријаву на оглас приложе

 

·          кратку биографију (Curriculum Vitae) са адресом, контакт телефоном и е-mail адресом.

 

и следећу документацију у неовереним фотокопијама:

 

·          Диплому о завршеној средњој медицинској школи општег или педијатријског смера

·          Уверење (потврду) о положеном стручном испиту    

·          лиценцу издату од надлежне Коморе, односно решење о упису у именик надлежне Коморе

·          Доказ о радном искуству

·          Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)

·          Извод из матичне књиге рођених (са холограмом)

·          Уверење да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци)  или потврду да је поднет захтев за издавање уверења

·          Уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница нити да је покренута истрага (не старије од 6 месеци) или потврда да је поднет захтев за издавање уверења

 

Изабрани кандидат  је дужан да, пре заснивања радног односа на одређено време, приложи горе наведену документацију у овереним фотокопијама, осим Уверења да кандидат није осуђиван и Уверења да се против кандидата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница нити да је покренута истрага, који се могу доставити у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Пре заснивања радног односа на одређено време, изабрани кандидат је дужан да достави доказ о извршеном здравственом прегледу у складу са прописима, у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Рок за подношење пријава је  8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Пријаве слати на адресу: Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Београд, др Суботића 6а, са назнаком «за оглас за пријем у радни однос медицинске сестре – техничара  на одређено време, до повратка одсутног запосленог» или лично доставити у Одељење за опште, правне, кадровске и техничке послове Клинике.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење Одлуке о избору кандидата.

 

Кандидати ће о избору бити обавештени писаним путем у законском року.

 

в.д. директор

Проф. др сци мед. Анета Лакић

Са подацима од: 20.09.2017.
Институт за рехабилитацију, Београд

На основу члана 22. Статута Института за реахабилитацију, а у складу са са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-8183/2017 од 29.08.2017. године, в.д. директор Института за рехабилитацију прим. мр сци. мед. др Снежана Костић дана 20.09.2017. расписује

 

Оглас за пријем у радни однос

 

- два извршиоца за рад на неодређено време, са пуним радним временом, на радном месту лекара

 

Услови:

 

1.     завршен Медицински факултет (VII степен стручне спреме)

2.     обављен приправнички стаж и положен стручни испит,

3.     минимум 3 месеца радног искуства са тежим пацијентима

 

Кандидати су обавезни да доставе:

 

-          кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом,

-          неоверене фотокопије радне књижице, дипломе о завршеној школи, положеног стручног испита.

 

 

- једног извршиоца на неодређено време, са пуним радним временом, на радном месту службеника за јавне набавке.

 

Услови:

 

1.     завршен Економски факултет (VII степен стручне спреме),

2.     положен стручни испит за службеника за јавне набавке,

3.     минимум 1,5 година радног искуства на пословима службеника за јавне набавке

 

Кандидати су обавезни да доставе:

 

-          кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом,

-          неоверене фотокопије радне књижице, дипломе о завршеној школи, положеног стручног испита.

 

 

- четири извршиоца на неодређено време, са пуним радним временим, на радном месту вишег физиотерапеута

               

                 Услови:

1.     виша медицинска школа – струковни терапеут (VI степен стручне спреме),

2.     обављен приправнички стаж и положен стручни испит,

3.     минимум 1 година радног искуства са тежим пацијентима

 

Кандидати су обавезни да доставе:

 

-          кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом,

-          неоверене фотокопије радне књижице, дипломе о завршеној школи, положеног стручног испита.

 

 

-          шест извршилаца на неодређено време, са пуним радним временим, на радном месту медицинске сестре/техничара

 

Услови:

 

1.     средња  медицинска школа –  (IV степен стручне спреме),

2.     обављен приправнички стаж и положен стручни испит,

3.     минимум 1 година радног искуства са полупокретним и непокретним пацијентима

 

Кандидати су обавезни да доставе:

 

-          кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом,

-          неоверене фотокопије радне књижице, дипломе о завршеној школи, положеног стручног испита.

 

 

-          једног извршиоца на неодређено време, са пуним радним временом, на радном месту рецепционара

 

            Услови:

 

1.     завршена средња школа  (IV степен стручне спреме),

2.     минимум 1 година радног искуства на пословима рецепцинара

3.     познавање енглеског језика

 

Кандидати су обавезни да доставе:

 

-          кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом,

-          неоверене фотокопије радне књижице, дипломе о завршеној школи.

 

 

 

-          једног извршиоца на неодређено време, са пуним радним временом, на радном месту продавца

 

Услови:

 

1.     завршена средња школа  (IV степен стручне спреме),

2.     минимум 2 године радног искуства на пословима продавца

 

Кандидати су обавезни да доставе:

 

-          кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом,

-          неоверене фотокопије радне књижице, дипломе о завршеној школи.

 

 

-          једног извршиоца на неодређено време, са пуним радним временом, на радном месту кућног мајстора

 

Услови:

 

1.     завршена средња школа – смер прецизни механичар  (III степен стручне спреме),

2.     минимум 1,5 година радног искуства на истим пословима

3.     возачка дозвола Б категорије

 

Кандидати су обавезни да доставе:

 

-          кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом,

-          неоверене фотокопије радне књижице, дипломе о завршеној школи, возачке дозволе.

 

-          три извршиоца на неодређено време, са пуним радним временом, на радном месту собарице-спремачице

 

Услови:

 

1.     школа за ПК раднике   (II степен стручне спреме),

2.     минимум 1 година радног искуства на пословима спремачице-собарице

 

 

Кандидати су обавезни да доставе:

 

-          кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом,

-          неоверене фотокопије радне књижице, дипломе о завршеној школи.

 

 

-          једног извршиоца на неодређено време, са пуним радним временом, на радном месту конобара

 

Услови:

 

1.     завршена средња угоститељска школа – (III степен стручне спреме),

2.     минимум 1,5 година радног искуства на пословима конобара

 

Кандидати су обавезни да доставе:

 

-          кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом,

-          неоверене фотокопије радне књижице, дипломе о завршеној школи.

 

 

 

Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, правна служба, са назнаком ''пријава за конкурс'', са навођењем радног места за које се конкурише.

Пријаве морају да буду примљене у Институту за рехабилитацију најкасније осмог дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање, и то најкасније до 28.09.2017. године као последњег дана рока за подношење пријава до 14h, без обзира на начин доставе.

 

Пријаве које буду примљене у Институту за рехабилитацију после истека дана и сата наведеног у овом огласу одбациће се као неблаговремене и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене у Институту за рехабилитацију.

 

Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као непотпуне.

 

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање.

 

 

Институт за рехабилитацију

в.д. директор

прим. мр сци. мед. др Снежана Костић

Са подацима од: 20.09.2017.
Здравствени центар Зајечар

На основу чл.7. став 2. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (»Сл.гласник РС« бр.01/2015) у складу са Кадровским планом ЗЦЗ, в.д. директор Здравственог центра Зајечар расписује

 

О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на одређено време

 

1.     1 (једне) медицинске сестре-техничара, на одређено време са пуним радним временом за рад у Општој болници у Зајечару у Служби пнеумофтизиологије, до повратка запослене са боловања

 

                                УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

                                IV степен - завршена медицинска школа општег смера и положен стручни испит;

 

                                Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:

-        оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,

-        уверење о положеном стручном испиту,

-        извод из матичне књиге рођених-венчаних,

-        биографију са адресом, телефоном.

 

 

 

            Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

            Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

                                                                                                Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања .

 

 

В.Д.  Д И Р Е К Т О Р,

Др Мирослав Стојановић

Са подацима од: 20.09.2017.
Општа болница Параћин

На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе  («Сл. Гласник РС» бр. 1/2015.) у складу са Кадровским планом за 2017. годину који је донело Министарство здравља, бр. 112-01-505/2017-02 од 13.05.2017. године

 

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН

 

Расписује оглас за пријем у радни однос са пуним радним временом

1. Виши физиотерапеут  на одређено време -  6 месеци због повећаног обима посла

  -  1 извршилац

Услови за заснивање радног односа су:

Виша медицинска школа   смер физиотерапеут  (VI степен стручне спреме), положен стручни испит.

Kандидат прилаже лекарско уверење  као доказ о здравственој способности за рад приликом заснивања радног односа.

Опис посла:

Изводи физиотерапијске поступке по налогу ординирајућег лекара специјалисте, примењује термо, механо, кинези, електро, ултразвучне и друге терапије и масаже. Спроводи реакцијска мерења, ради оцену успешности терапије, према потреби адаптира болесника и инвалидска колица и остала ортопедска помагала. Уредно води прописану медицинску евиденцију и администрацију у папирном и електронском облику. Учествује у здравствено-васпитном раду и едукацији приправника. Ради на пријему пацијената и помаже доктору специјалисти при обављању систематских прегледа деце. Одговоран је за пажљиво руковање апаратима и њиихову примену према упутству произвођача. Контролише и стара се о хигијени радних просторија, радног места и опреме. Обавља и друге послове из домена своје струке по налогу претпостављеног. За свој рад одговоран је главном техничару и шефу одељења.

               

Заинтересовани кандидати подносе:

-               Пријаву на оглас са кратком биографијом  и са тачно наведеним радним местом за које кандидат конкурише

-               Извод из матичне књиге рођених и извод из мaтичне књиге венчаних (ако је извршена промена презимена)

-               Диплому о завршеној школи наведеној у условима за заснивање радног односа

-               Потврду о положеном стручном   испиту

-               Фотокопију  радне књижице

-             Извод са евиденције Националне службе за запошљавање

-             Лиценца или Решење о упису у Комору 

Приложити  фотокопије тражених докумената.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа  којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу Опште болнице  Параћин или послати на адресу: Општа болница  Параћин ул. Мајора Марка 12  35250 Параћин у затвореној коверти са назнаком „Пријава на оглас“.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у Новинама НСЗ  «Послови».

Оглас је објављен и на web сајту Министарства здравља.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом  документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације можете се обратити на телефон 035/8155-101.

 

Директор

др Слађана Васић

Са подацима од: 20.09.2017.
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш

                На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.1/2015) и Одлуке дирктора Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-10938/2 од 18.09.2017. године, директор Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ –Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

                Оглашава се пријем у радни однос  на одређено  радно време,  са пуним радним временом, ради замене привремено одсутног  запосленог, до повратка на рад са  боловања  за следеће послове:

 

 

 

·          СЕРВИРКА ..............................................................................1 извршилац

 

Опис послова:

 

§   Ради на припреми сале, сервирању столова и послужењу оброка;

§   Након оброка сакупљају прљаво суђе и односи у кухињу;

§   Чисти и полира прибор којим послужује госте;

§   Одговоран је за правилно руковање кухињским инвентаром;

§   Послужује храну тешким болесницима по собама;

§   За време рада обавезно носи чисту и уредну прописану униформу;

§   Ради и друге послове из свог домена по налогу директора и непосредних  руководилаца;

§   За свој рад непосредно одговара директору и непосредним руководиоцима.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш од 09.06.2017. године бр.03-6977/1.

 

 

-завршена Основна  школа, II степен стручне спреме, угоститељска струка.

               

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у  фотокопији следећа документа:

 

                -Диплома о завршеној Основној школи;

                -Лична карта;

                -Извод из матичне књиге рођених;

                -Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

                -Молба

                Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

               

                Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

                Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

 

                Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

Кандидат који буде примњен биће у обавези да достави оверену фотокопију докуметације наведене у огласу.

 

                Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу-Пријава на оглас за пријем у радни однос на одређено време –замена за боловање -  за радно место Сервирка“.

 

                Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић

Са подацима од: 20.09.2017.
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш

                На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.1/2015) и Одлуке дирктора Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-10938/3 од 18.09.2017. године, директор Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ –Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

                Оглашава се пријем у радни однос  на одређено  радно време,  са пуним радним временом, ради замене привремено одсутног  запосленог, до повратка на рад са  боловања  за следеће послове:

 

 

 

·          КУХИЊСКИ РАДНИК ..............................................................................1 извршилац

 

Опис послова:

 

·           Ради на пословима прања белог ресторанског посуђа за време оброка;

·           Ради на припреми намерница за финалну обраду;

·           Води рачуна о хигијени радних површина у кухињском блоку;

·          За време рада обавезно носи чисту и уредну прописану униформу;

·          Ради и друге послове из свог домена по налогу директора и непосредних руководилаца;

За свој рад непосредно одговара директору и непосредним руководиоцима

 

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш од 09.06.2017. године бр.03-6977/1.

 

-завршена Основна  школа, II степен стручне спреме.

               

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у  фотокопији следећа документа:

 

                -Диплома о завршеној Основној школи;

                -Лична карта;

                -Извод из матичне књиге рођених;

                -Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

                -Молба

 

                Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

               

                Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

                Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

 

                Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

Кандидат који буде примњен биће у обавези да достави оверену фотокопију докуметације наведене у огласу.

 

                Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу-Пријава на оглас за пријем у радни однос на одређено време –замена за боловање -  за радно место Кухињски радник“.

 

                Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић

Са подацима од: 20.09.2017.
Дом здравља Осечина

На сонову Колективног Уговора код послодавца Дома здравља Осечина  Члан 6-9 , а у складу са Кадровским планом  Дома здравља Осечина, сагласности Министарства здравља РС бр.112-01-208/2017-02 од 13.09.2017. и Одлуке директора Дома здравља Осечина број  656/17 .

 

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА

РАСПИСУЈЕ :

О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на неодређено  време  , једног извршиоца –доктор медицине са пуним радним временом у јединици за здравствену заштиту одраслог становништва Дома здравља Осечина.

УСЛОВИ:–ВСС-VII 1 степен стручне спреме,завршен медицински факултет

                 - Положен стручни испит  

                 -  Дозвола за рад –лиценца издата од стране надлежног органа или Решење о упису у именик Лекарске коморе РС. 

Потребна до