Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 16.07.2018.
Клиничко-болнички центар ''Бежанијска Коса'' Београд

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду („Сл. гласник РС 24/05, 61/05, 54/09,  32/13, 75/14, 13/2017 – Одлука УС и 13/2017“), члана 23. Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од  03.09.2015. године, а у складу са дописом Министарства здравља бр. 112-01-00526/2018-02 од 07.05.2018. године (Закључак 51 број 112-3878/2018 од 25.04.2018. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средсава), расписујем следећи:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1  физиотерапеутског техничара за рад  на неодређено време

са пуним радним временом и пробним радом од 6 месеци

на Одељењу физикалне медицине и рехабилитације

 

Услови за заснивање радног односа за физиотерапеутског техничара су:

·         медицинска школа – смер физиотерапеутски техничар или фармацеутско-физиотерапеутска школа – смер физиотерапеутски техничар

·         положен стручни испит

·         радно искуство у струци – није неопходан услов  (подразумева након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

 

Критеријум:

·   просечна оцена у средњој школи

·   радно искуство у струци - уколико га кандидат поседује (подразумева након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа, а ради сравњења са радним стажом евидентираник у радној књижици – уколико је кандидат поседује)

·   оцена на разговору

 

Заинтересовани кандидати подносе – неоверене фотокопије следећих докумената:

·  пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е-маil адрсом,

·  фотокопију сведочанства средње медицинске школе – одговарајућег смера (све 4 године),

·  фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

·  фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства  и уверења издати на девојачко презиме),

·  фоткопију лиценце или решења о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије,

·  фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује),

·  доказа о радном искусту у струци – уколико га кандидат поседује: подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите (радни однос се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради  сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује).

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 

·  доказ о општој здравственој способности; фотокопију доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б x2; оверене фотокопије:  дипломе, уверења о положеном стручном испит; лиценце или решења о упису у Комору мед. сестара и здравствених техничара Србије; неоверене фотокопије: одјаве на претходно осигурање – МА обрасац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу  (уколико је са чипо понети је са собом) и радну књижицу  уколико је поседује (због израчунавања стажа као и минулог рада).

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за радно место – 1 физиотерапеутског  техничара”.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605. 

Д-но:

·          директору
·         
кадровској служби

·          огласна табла

·         архиви

 

 

          ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА
Асс. др сц. мед. ВНС Марија Здравковић

 

Са подацима од: 16.07.2018.
Дом здравља ''1. октобар'' Пландиште

На основу чл. 7. Koлективног уговора Дома здравља ''1. октобар'' Пландиште од 06.04.2015. године, директор Дома здравља ''1. октобар'', Пландиште расписује

 

О Г Л А С

 

 За послове:

 

 1. Доктора медицине у служби за општу медицину, кућно лечење и хитна медицинска помоћ  - 1 извршилац

на одређено време до повратка радника са породиљског боловања.

 

Услови: Завршен Медицински факултет, VII1 степен стручне спреме и положен стручни испит.

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова  Дома здравља „1.октобар“ Пландиште број 110 од 22.03.2018. године.

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа: диплома о завршеном Медицинском факултету и уверење о положеном стручном испиту, лична и радна биографија са адресом и контакт телефоном.

 

Пријаве слати на адресу Дома здравља Пландиште, Карађорђева 13, 26360 Пландиште.

 

          Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Пландиште и на сајту Министарства здравља.

Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на огласној табли Дома здравља.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

Директор,

др. Драго Божић

Са подацима од: 16.07.2018.
Општа болница Кикинда

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („.Сл.гласник РС“ бр 1/2015) а у складу са Кадровским планом за Општу болницу Кикинда за 2017. годину, Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017.године и Одлуке директора Опште болнице Кикинда бр. 01-14 /22 од  10.07.2018.године, расписује се :

 

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

1.       Доктора медицине –1 извршиоца на одређено време, са пуним радним временом за рад у Одељењу за пријем и збрињавање ургентних стања – ради замене одсутнних запослених за време спречености за рад преко 30 дана

2.       Доктора медицине –2 извршиоца на одређено време, са пуним радним временом, у трајању до 6 месеци  за рад у Одељењу за пријем и збрињавање ургентних стања –  због повећаног обима посла

3.       Виша медицинска сестра– техничар на интензивној нези нивоа 2, - 1 извршилац, на одређено време, са пуним радним временом, у трајању до 6 месеци за рад у Служби за интензивно лечење и негу  - због повећаног обима послова

4.       Медицинске сестре– техничара у онкологији и хемиотерапији -  1 извршилац, на одређено време, са пуним радним временом за рад у Кабинету за онкологију са дневном болницом за хемиотерапију ради замене одсутног запосленог за време коришћења неплаћеног одсуства 

5.       Медицинске сестре– техничара на осталим болничким одељењима, - 1 извршилац, на одређено време, у трајању до 6 месеци, са пуним радним временом за рад у Одељењу за дерматовенерологију– због повећаног обима послова 

6.       Медицинске сестре– техничара на интензивној нези нивоа 2, - 1 извршилац, на одређено време, са пуним радним временом, у трајању до 6 месеци за рад у Служби за интензивно лечење и негу  - због повећаног обима послова

7.       Медицинске сестре– техничара у операционој сали, - 1 извршилац, на одређено време, са пуним радним временом за рад у Одељењу за анестезију са реаниматологијом ради замене одсутног запосленог за време коришћења неплаћеног

8.       Лабораторијски техничар у дијагностици – 1 извршилац, на одређено време, са пуним радним временом за рад у Служби за лабораторијску и клиничко биохемијску дијагностику ради замене одсутног запосленог за време спречености за рад преко 30 дана

9.       Возач санитетског возила  - 1 извршилац на одређено време, са пуним радним радним временом, у трајању до 3 месеца, за рад у Одсњку за санитетски превоз- транспорт  због повећаног обима посла

10.    Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге – 1 извршилац на одређено време,са пуним радним временом за рад у Одељењу за хигијену и дистрибуцију хране ради замене одсутнне запослене за време коришћења неплаћеног одсуства

 

Услови за обављање послова под редним бројем 1 и 2 су: Високо образовање Завршен медицински факултет, на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;  односно на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Положен стручни испит и најмање шест месеци искуства у наведеном занимању и поседовање лиценце.

 

Опис послова под редним бројем 1 и 2:  превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију, односно обавља послове у оквиру своје стручне спреме под надзором доктора медицине, специјалисте или субспецијалисте;спроводи здравствену заштиту становништва; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; бавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;утврђује време и узрок смрти. 

 

Услови за обављање послова под редним бројем 3 су: Високо образовање –медицинског смера: на  студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. Септембра 2005. године;односно на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. Септембра 2005. Године.  Положен стручни испит и најмање шест месеци искуства 7у наведеном занимању и поседовање лиценце.;

 

Опис послова под редним бројем 3: планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у складуса праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију; обавља сложене медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;примењује прописану терапију и контролише узимање лекова; врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину; учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље;припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала; нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг; одлаже и уклања медицинскиотпад на прописани начин и контролише поступак одлагања и уклањања медицинског отпада

 

Услови за обављање послова под редним бројеима 4, 5, 6 и 7 – завршена средња медицинска школа, положен стручни испит и најмање шест месеци искуства у наведеном занимању и поседовање лиценце.  

 

Опис послова под редним бројем 4, 5, 6 и 7: планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију; обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и контролише узимање лекова; врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама;  учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље; припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала; одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин;

 

Услови за обављање послова под редним бројем 8 – завршена средња школа – смер за лабораторијске тезхничаре,  положен стручни испит и најмање шест месеци искуства у наведеном занимању и поседовање лиценце.  

 

Опис послова под редним бројем 8: врши узорковање биолошког материјала, припрема узорке, и врши биохемијска испитивања; врши пријем, евиденцију и класификацију узорака и обавља припрему узорака за мерење; обавља анализу узорака за мерење; врши узорковање, припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме;ради на биохемијским и другим анализаторима; изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром  услуга на секундарном и примарном нивоу здравствене заштите

 

Услови за обављање послова под редним бројем 9  - завршено средње образовање - IV или  III степена стручне спреме -  саобраћаног смера и возачка дозвола Б категорије.

 

Опис послова под редним бројем 9:  врши хитан санитетски превоз пацијената;  врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан; помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената; одржава, прати и води евиденцију о исправност возила и опреме у возилу; по потреби односи крвну плазму или други материјал са трансфузије у друге центра узима и односи и доноси требовања из других центара за потребе организационих јединица опште болнице, узима и односи и доноси апарате са поправки из сервиса

 

Услови за обављање послова под редним бројем 10  - основно образовање.

Опис послова под редним бројем 10:  одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност; одржава хигијену у административним просторијама; одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе; врши дезинфекцију просторија и опреме и другог инвентара  односи прљави веш у вешерај и доноси чист и слаже га на зато предвиђено место,  односи све врсте отпада на зато одређено место  у складу са свим важећим процедурама за рувовање отпадом.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројем 1 и 2 подносе:

·         Оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету;

·         Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

·         Оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу)

·         Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројевима 3 подносе:

·         Оверену фотокопију дипломе о завршеној  високој-вишој медицинској школи;

·         Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

·         Оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног

односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу)

·         Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројевима 4, 5, 6 и 7  подносе:

·         Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи;

·         Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

·         Оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног

односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу)

·         Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројем 8 подносе:

·         Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи –смер за лабораторијске техничаре;

·         Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

·         Оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног

односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу)

·         Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројевима  9  подносе:

·         Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи – саобраћајног смера

·         Оверену фотокопију возачке дозволе Б клатегорије  

·         Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројевима 10 подносе:

·         Оверену фотокопију дипломе о завршеној основној школи

·         Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави:

·         Лекарско уверење као доказ о здравственој способноси за послове за које се заснива радни однос,

·         Уверење  да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци,

·         Уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење МУП) )-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци,

            Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Кикинда (Кадровска служба) – Ђуре Јакшића 110, 23300 Кикинда с назнаком „ за Оглас“.

 

Д и р е к т о р
Опште болнице Кикинда
Др Мирко Стојисављевић     

Са подацима од: 16.07.2018.
Општа болница Сремска Митровица

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска Митровица, директор Опште болнице Сремска Митровица

 

  Р а с п и с у ј е

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

 

1. Медицинска сестра-техничар у амбуланти Онколошка амбуланта – Служба за специјалистичко консултативне прегледе - Сектор за заједничке медицинске послове, на одређено време до повратка одсустне раднице са боловања, са пуним радним временом – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Завршена Средња медицинска школа смер – медицинска сестра-техничар (IV степен стручне спреме) са положеним стручним испитом.

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

-  Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

-  Фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом

-  Фотокопија уверења положеног стручног испита,

    -  Фотокопија важеће личне карте,

    -  Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом

   

Напомена: Кандидати који буду примљени у радни однос по овом огласу дужни су да доставе оверене фотокопије свих докумената који се односе на то радно место, као и лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од надлежног Диспанзера медицине рада.

 

                Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана оглашавања на огласној табли Националне службе за запошљавање.

    

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се путем поштом или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за који оглас и које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.       

  Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

ДОСТАВИТИ:

1.На огласну таблу Опште болнице                                             

2.Националној служби за запошљавање

3.Помоћнику директора Сектора                                                

4.Кадровском одсеку                                             

5.Архиви                                                                                                                          

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

др Живко Врцељ

Са подацима од: 16.07.2018.
Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр 7415                    од    11.07.2018.год., Здравствени центар расписује

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

 

·         ОЈ Дом здравља Сјеница

1.       Медицинска сестра техничар у амбуланти  - 1 извршилац

·         ОЈ Општа болница Пријепоље

1.       Лабораторијски  техничар  у дијагностици - 2 извршиоца

 

Услови за заснивање радног односа

·         За радно место медицинске сестре техничара у амбуланти и лабораторијски техничар у дијагностици -IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа одговарајућег смера и положен стручни испит

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

-           Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише

-          Оверену фотокопију дипломе о  завршеној  одговарајућој  школи

-          Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту

-          Кратку биографију 

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић 

Са подацима од: 16.07.2018.
Здравствени центра Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр 7417               

од  11.07.2018.год., Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

 

       ОЈ Општа болница Прибој

 

1.       Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима - 1 извршилац

 

ОЈ Општа болница Пријепоље

 

1.       Медицинска сестра /техничар у гинекологији и акушерству - 1 извршилац 

 

Услови за заснивање радног односа

 

·         За радно место мед.сестре/техничара на остаслим бол.одељењима и мед.сестра техничар у гинекологији и акушерству – IV степен стручне спреме,завршена медицинска школа одговарајућег смера и положен стручни испит

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

-           Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише

-          Оверену фотокопију дипломе о  завршеној  одговарајућoј школи

-          Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-          Кратку биографију 

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић

Са подацима од: 16.07.2018.
Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница''

На основу члана 37., став 1. Закона о раду ("Службени гласник РС" бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправне (''Сл. гласник РС'' бр. 1/2015), Кадровског плана за Болницу за 2017. годину, број: 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године и Одлуке о потреби за заснивање радног односа бр. 03-4298/1 од 09.07.2018. године, а на основу овлашћења из чл. 23. тачка 11) Статута Специјалне болнице за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, в.д. директора Болнице расписује

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време најдуже до 12 месеци,

због повећаног обима посла,

за послове

               

-Спремач / спремачица просторија у болничким установама специјализованим за психијатрију и на психијатријским одељењима - 1 извршилац.

 

Опис послова:

Одржава свакодневно хигијену болесничких соба, помоћних просторија, санитарних просторија, дневног боравка и свих радних просторија као и дворишта око зграде. Свакодневно пере и дезинфикује приборе за физиолошке потребе пацијената као и прибор у коме се скупља смеће, врши прање и дезинфекцију санитарног чвора (WС шоља, зидних плочица, умиваона, врата и прозора). Свакодневно по устаљеном распореду обавља генерално спремање једне просторије. Чува и води рачуна о рационалној потрошњи средстава и прибора за чишћење. Обавештава главну мед. сестру  Одсека - Одељења или Кабинета (одговорну сестру- техничара смене) о уоченим оштећењима инвентара. Пре пријема на рад подлеже провери општих способности уз обавезну едукацију о хигијенском минимуму. По потреби обавља послове опште неге (купање, пресвлачење, физичко обезбеђење и помоћ у  смиривању узнемирених пацијената). Помаже код пријема пацијената и у њиховој санитарној обради. Ради и друге послове по налогу претпостављеног. Непосредно је одговоран  главној медицинској сестри- техничару Одељења, Одсека или Кабинета у коме ради.

 

                Радни однос се, због рада у психијатрији и непосредног контакта са пацијентима, заснива са скраћеним радним временом у трајању од 36 часова недељно Запослени има сва права из радног односа као да ради са пуним радним временом.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове предвиђене Правилником о организацији и систематизацији послова Болнице бр. 03-1812/1 од 23.03.2018. године и бр. 03-3578/1 од 29.05.2018. године који се односе на стручну спрему /образовање:  

– основно образовање.

 

                Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

                - Пријаву на оглас са кратком биографијом, адресом становања и контакт телефоном;

- оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи;

                - фотокопију извода из матичне књиге рођених;

- фотокопију уверења о држављанству;

- фотокопију важеће личне карте.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад- лекарско уверење.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на wеб сајту Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница'', 18202 Горња Топоница или непосредно у канцеларији за пријем поште Болнице.          

 

Оглас се објављује и на wеб сајту Министарства здравља РС.

 

Пријаве које буду поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА БОЛНИЦЕ

Др Милан Станојковић

Са подацима од: 16.07.2018.
Дом здравља „Ириг“

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.1/2015), члана 1. Споразума о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.3/2018), члана 24-27. Закона о раду („Сл.гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17-одлука УС и 113/17), у складу са Кадровским планом Министарства здравља Републике Србије број 112-01-505/2017-02 од дана 15.05.2017.године, члана 23. Статута Дома здравља “Ириг” као и одлуке в.д. директора број 1089/18 од 11.07.2018.године Дом здравља „Ириг“ расписује:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време до три месеца

због повећаног обима посла, са пуним радним временом, и то:

 

 1. ВОЗАЧ У САНИТЕТСКОМ ПРЕВОЗУ - 1 извршилац

         Опис послова:

·         Врши хитан санитетски превоз пацијената;

·         Врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан;

·         Помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената;

·         Управља специјалним санитетским возилом за превоз нагло оболелог, унесрећеног и повређеног;

·         На интервенцији екипе помаже лекарској екипи у пружању хитне медицинске помоћи, у поступцима оживљавања, преносу болесника или медицинске опреме са виших спратова или подрумских просторија, као и друге послове које наложи дежурни лекар екипе;

·         Рукује инсталисаним системом у возилу и светло – звучном сигнализацијом у возилу;

·         Надзире исправност функције система за оксигенацију, односно о функционисању боце са кисеоником и регулатора за проток кисеоника у возилу;

·         При преузимању возила контролише његову прописану опремљеност;

·         Води путни налог који по завршетку смене предаје одговорном возачу смене, сменовођи;

·         Одговоран је за безбедност у саобраћају лекарске екипе и животно угрожених пацијената;

·         У случају удеса обавезно обавештава МУП и начелника Службе за ХМП;

·         Материјално одговара за стање и комплетност возила и опреме у њему.

 

         Услови за заснивање радног односа:

 

                Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидат мора испуњавати и следеће услове:

 -          Средње образовање;

-          Возачка дозвола Б категорије.

 

Заинтересовани кандидати дужни су да приложе следећу документацију:

 -          Кратка биографија (CV) са адресом и контакт телефоном,

-          Фотокопија личне карте,

-          Фотокопија возачке дозволе,

-          Диплома о завршеној средњој школи (оверена фотокопија),

-          Извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци),

-          Уверење о држављанству (не старије од шест месеци),

-          Изјаву кандидата под материјалном и кривичном одговорношћу да је здравствено способан за послове за које подноси пријаву и да се против њега не води кривични поступак и да није осуђиван.

 

           Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

           Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекaрско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос као и уверења суда и полицијске управе о томе да кандидат није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак.

           Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа са њим се неће закључити уговор о раду.  

           Рок за подношење пријава је 10 дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање и сајту Министарства здравља Републике Србије.

           Оглас ће бити објављен и на сајту Дома здравља „Ириг“.

           Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

           Пријаве са траженом документацијом доставити у затвореној коверти лично или путем поште на адресу: ДОМ ЗДРАВЉА „ИРИГ“, ул.Војводе Путника бр.5, 22406 Ириг, са назнаком „Пријава на оглас за Возача у санитетском превозу“.

 

 

Дом  здравља „Ириг“

в.д. директора

др Биљана Милошевић

Са подацима од: 16.07.2018.
Дом здравља Дољевац

На основу чл. 7 и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна  покрајина и јединиица локалне самоуправе (,,Сл. гласник РС “, бр. 1/15 и 3/2018 –др.пропис)  и одлуке директора Дома здравља „Дољевац“ из Дољевца,  број 1358/18 од 12.07.2018. године, расписује се

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ  ОДНОС СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ, НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА, У ТРАЈАЊУ ДО 6 МЕСЕЦИ

За следећe раднo местo :

Магистар фармације – 1 (један) извршилац у Служби за  фармацеутску здравствену делатност - Апотека  Дома здравља „Дољевац“.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017 - Одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и послова Дома здравља ,,Дољевац“ из Дољевца.

Опис послова за наведено  радно место из става 1. овог Огласа је утврђен  Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и послова Дома здравља „Дољевац“.

 

УСЛОВИ  за заснивање радног односа:

- Висока стручна спрема, Фармацеутски факултет / Медицински факултет – смер фармација (дипломирани фармацеут / магистар фармације – магистар фармације медицински биохемичар),

- положен стручни испит,  

- лиценца надлежне коморе,

- најмање шест месеци радног искуства у звању магистра фармације;

- познавање информационих технологија, основа статистике и начина долажења до медицинских информација употребом интернета;

- возачка дозвола ,,Б” категорије.

Кандидат је дужан да уз пријаву на овај оглас достави следећа документа:

-          оверену фотокопију дипломе,

-          оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

-          оверену фотокопију  лиценце надлежне коморе,

-          доказ о досадашњем радном искуству (фотокопију радне књижице и уговора о раду),

-          фотокопију личне карте,

-             лекарско уверење,

-          кратку биографију.

 

                Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос на одређено време у трајању до 6 месеци због повећаног обима посла. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и исте обрађује надлежна служба за кадрове у Дому здравља „Дољевац“.

 

Пријаве и доказе о испуњености услова кандидати могу предати непосредно, лично у Дому здравља „Дољевац“, или послати поштом на адресу: Дом здравља „Дољевац“ улица Др Михајла Тимотијевића број 6, 18410 Дољевац, са назнаком „Пријава за конкурс“.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА “ДОЉЕВАЦ“

ДИРЕКТОРКА

др Весна Златановић Митић

Спец. ургентне медицине и мастер менаџмента у систему

здравствене заштите

Са подацима од: 16.07.2018.
Дом здравља Крагујевац

                На основу  члана 7-9 Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и чл.7-9 Правилника о раду за Дом здравља Крагујевац бр:01-10503 од 01.12.2015. године а у вези са Кадровским планом за Дом здравља Крагујевац број:112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. и Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника  јавних средстава  51 Број:112-5266/2018. године од 06. јуна 2018. године  и Одлуке директора бр:01- 6025 од 03.07.2018. године  Дом здравља Крагујевац расписује

 

ОГЛАС   ЗA ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР на неодређено време, са пуним радним временом за рад у  Служби опште медицине    Дома  здравља Крагујевац – 1 извршилац

Опис послова: Утврђен Правилником  о организацији   и  систематизацији  послова  Дома здравља Крагујевац

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом кандидати треба да испуњавају следеће посебне услове

·         Високо образовање медицинске струке  VII1  степен стручне спреме на интегрисаним академским студијима, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године,

·         на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

·         стручни испит

·         лиценца за рад

·         најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

 

Заинтересовани кандидати подносе документа у оригиналу или оверене копије не старије од 6 месеци и то :               

-          Пријаву на оглас,  биографију са адресом и бројем телефона

-          Диплому  о завршеном Meдицинском  факултету

-          Уверење о положеном стручном испиту

-          Лиценцу или решење о упису у именик коморе

-          Извод из матичне књиге рођених

-          Извод из матичне књиге венчаних ( ако је дошло до промене презимена кандидата)

-          Уверење о држављанству РС

-          фотoкопију личне карте или ишчитану личну карту

-          Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (Уверење Суда)

-          Уверење да кандидат није осуђиван (Уверење МУП-а)

-          приликом заснивања радног односа кандидати су дужни  да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа биће позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему

Рок за подношење  пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу “ Послови“  Националне службе за запошљавање. Оглас објавити на интернет презентацији Министарства здравља  Републике Србије и интернет презентацији Дома здравља Крагујевац.

 

Непотпуне и неблаговремене  пријаве се неће  разматрати.

По завршетку огласа предата документа се неће враћати  кандидатима.

Koнтакт телефон 034/323-087

 

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:

Дом здравља Крагујевац

Краља Милутина 1

34000 Крагујевац

 

 

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ

Др Василије Антић спец. интерне медицине

Са подацима од: 16.07.2018.
Општа болница Суботица, Суботица

На основу члана 6 Колективног уговора код Опште болнице Суботица, Суботица бр.01-5707 од 17.09.2015. године,  у складу са Кадровским планом за 2017. годину бр. 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године,  директор Опште болнице  расписује

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

Оглашава се потреба за пријем  у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом ради замене одсутних запослених, док траје потреба а најдуже до повратка на рад одсутних запослених и то :

 

а)  медицинска сестра – техничар у онкологији и хемиотерапији у Служби за интерну медицину                

     - 1 ( један ) извршилац;

 

б)  медицинска сестра – техничар на осталим болничким одељењима у Одељењу за пулмологију                  

     - 1 ( један ) извршилац;

 

в)  медицинска сестра – техничар у операционој сали у Служби за хирургију - 1 ( један ) извршилац;

 

г)  медицинска сестра – техничар у амбуланти у Служби за специјалистичко-консултативне

      прегледе - 1 ( један ) извршилац;

 

д)  медицинска сестра – техничар у интензивној нези нивоа 2 у Служби за анестезију са

       реаниматологијом - 1 ( један ) извршилац;

 

ђ)  медицинска сестра – техничар у онкологији и хемиотерапији у Дневној болници за дијагностику

       и терапијски третман - 1 ( један ) извршилац;

 

е)  лабораторијски техничар у дијагностици у Служби за лабораторијску дијагностику - 1 ( један )  

      извршилац,

 

са описом послова као у  Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица.

 

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови прописани Законом о раду РС („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 113/2017) и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица бр. 01-1736 од 23.03.2018. године.

Посебни услови за заснивање радног односа за наведено радна места из тачке I) – е) су :

 -   средње образовање;

-       стручни испит;

-       лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

III

Уз пријаву – молбу (обавезно навести број и датум огласа) кандидати прилажу неоверене копије следеће документације:

 

·         Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;

 • Уверење о положеном стручном испиту;
 • Одобрење за самосталан рад  (лиценца или решење о упису у именик коморе);
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом (преко које ће се вршити коресподенција – заказивање интервјуа са кандидатима).

 

IV

Комисија формирана одлуком директора ће након увида у пријаве и обављеног разговора – интервјуа са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, рангирати исте.

Кандидати који не дођу на интервју неће бити рангирани.

Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос доноси директор.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Оделење за правне и кадровске послове Опште болнице Суботица, Суботица.

Приликом заснивања радног односа кандидат који се прима у радни однос  дужан је да достави лекарско уверење и документацију наведену под III (алинеје 1-4) у оригиналу или оверене фотокопије.

V

Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања огласа на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица (www.bolnicasubotica.com).

Оглас ће бити објављен и на порталима Нациналне службе за запошљавање и на wеб страници Министарства здравља РС.

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

VII

Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима.

 

VIII

Резултати огласа ће бити објављени на wеб страници www.bolnicasubotica.com.  

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

 

IX

Општа болница Суботица, Суботица задржава право да у току трајања или након истека рока за подношење пријава на расписани Оглас, стави ван снаге Оглас.

 

X

Пријаве се подносе лично у затвореној коверти у писарници Опште болнице Суботица, Суботица или путем препоручене поште на адресу:

 

Општа болница Суботица, Суботица,

Изворска 3

24000 Суботица,

 

са напоменом ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место ... (навести тачан назив радног места за који кандидат подноси пријаву и број и датум огласа)“.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СУБОТИЦА, СУБОТИЦА

Др сци. мед. СЛОБОДАН ПУШКАР

спец. интерне медицине - кардиолог                 

Са подацима од: 16.07.2018.
Специјална болница Сокобања

                На основу члана 4а став 1. тачка 1) Уредбе о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање, члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС 1/2015), члана  22. Статута Специјалне болнице "Сокобања" - Сокобања и Одлуке в.д. директора бр. 01-1549/1 од 10.07.2018. године расписује се:

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

I

                Оглашава се потреба за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом у Специјалној болници "Сокобања" - Сокобања особе са инвалидитетом за обављање послова

1.       возача санитетског возила у болничким установама - 1 извршилац.

II

                Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

                -статус особе са инвалидитетом утврђен од стране Националне службе за запошљавање

            -средња стручна спрема, IV или III степен стручне спреме

                -возачка дозвола за Б, Ц, Д и Е категорију возила

                -здравствена способност за управљање моторним возилом Б, Ц, Д и Е категорије.

III

                Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе следећу документацију:

                -решење Националне службе за запошљавање којим је утврђен статус особе са инвалидитетом (оригинал или оверена фотокопија)

                -оверену фотокопију дипломе о завршеноj средњој школи (IV или III степен стручне спреме)

                -фотокопију возачке дозволе

                -лекарско уверење о здравственој способности за управљање моторним возилом Б, Ц, Д и Е категорије (оригинал или оверена фотокопија)       

                -кратку биографију.

IV

                Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у листу "Послови".

                Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница "Сокобања", 18230 Сокобања, ул. Војводе Мишића бр. 48 или непосредно у Болници.

                Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

V

                Одлуку објавити на web сајту Министарства здравља РС и доставити Националној служби за запошљавање-Филијала Зајечар, испостава Сокобања, Одељењу правних послова и архиви Болнице.

                                                                                                               

В.Д. ДИРЕКТОРА,

др Весна Милановић

Са подацима од: 16.07.2018.
Општа болница „Свети Лука„ Смедерево

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр.75/14) , у складу са Кадровским планом Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево за 2017.год. и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Опште болице „Свети Лука“ Смедерево  ПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО
Улица Кнез Михаилова бр.51 11300  Смедерево
  
расписује

О Г Л А С
за пријем

 1.   ДВА  КВ КУВАРА, са средњом стручном спремом,  на одређено време у трајању од 3 месеца, са пуним радним временом,   за рад у сервису за исхрану болесника, ради повећаног обима посла

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
-
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
-
оверену фотокопију дипломе о завршеном школовању,

- фотокопију / очитану личну карту

- ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

- Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево, Ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену "Пријава на оглас", са навођењем радног места за које се конкурише.

- Уколико кандидат има e-mail адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о  резултату конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/240-725.

 

в.д. директора
Опште болнице „ Свети Лука „ Смедерево

прим. мр сци. др мед. Ненад Ђорђевић

Са подацима од: 12.07.2018.
Општа болница Пирот

На основу Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03-2518/Р  од  09.07.2018. године расписује се:  

О Г Л А С

 

 За пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом ради замене привремено одсутног запосленог за следеће радно место:

1.  Доктора специјалисту у радиолошкој дијагностици за рад у Служби за радиолошку дијагностику  - 1 извршилац

Потребни услови:

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из радиологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

Додатна знања / испити / радно искуство

-         стручни испит;

-         лиценца;

-         специјалистички испит;

-         најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 - пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

 - фотокопију личне карте,

 - фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету,

 - фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

 - фотокопију дипломе о завршеној специјализацији из радиологије,

  - лиценцу за рад Лекарске коморе,

- доказ о радном искуству у звању доктора медицине.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Пирот.

 Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС са назнаком за које радно место».

 Оглас објавити на wеб сајту Министарства здравља РС.
ОГЛАС ВАЖИ ОД 09.07
.2018.године  до 17.07.2018.године.


Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ 

др Горан Петровић

 

 

На основу Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03-2608/Р  од 11.07.2018. године  расписује се:  

О Г Л А С

 

I  За пријем у радни однос на одређено време до повратка привремено одсутног радника у Служби психијатрије, са пуним радним временом за следеће радно место

1.  Медицинска сестра /техничар  у осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност за рад у Служби психијатрије - 1 извршилац

Потребни услови:

                Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

Стручна спрема / образовање

-          средње образовање медицинске струке

Додатна зања/ испити/ радно искуство

-          стручни испит;

-          лиценца;

-          најмање  шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 - пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

 - фотокопију личне карте,

 - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

 - фотокопију сведочанства ( за сваку годину),

 - фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

 - фотокопију лиценце.

 

                Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Пирот и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС».
ОГЛАС ВАЖИ ОД 11.
07.2018. ГОДИНЕ (до 19.07.2018.године)
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ 

др Горан Петровић

 

На основу Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03-2610/Р  од 11.07.2018. године  расписује се:  

О Г Л А С

 

I  За пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла до три месеца у Служби  за лабораторијску дијагностику , са пуним радним временом за следеће радно место

1.  Лабораторијски техничар за рад у Служби за лабораторијску дијагностику - 1 извршилац

Потребни услови:

                Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

 

Стручна спрема / образовање

-          средње образовање медицинске струке из области лабораторијске дијагностике

Додатна зања/ испити/ радно искуство

-          стручни испит;

-          лиценца;

-          најмање  шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 - пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

 - фотокопију личне карте,

 - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

 - фотокопију сведочанства ( за сваку годину),

 - фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

 - фотокопију лиценце.

 

                Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Пирот и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС».
ОГЛАС ВАЖИ ОД 11.
07.2018. ГОДИНЕ (до 19.07.2018.године)
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ 

др Горан Петровић

Са подацима од: 12.07.2018.
Општа болница Сремска Митровица

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015)  на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска Митровица и на основу дописа Министарства здравља Републике Србије, број 112-01-00597/2018-02 од дана 02.07.2018. године, закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-4955/2018  од дана 31.05.2018. године, директор Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица

 

  Р а с п и с у ј е

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на неодређено време

 

1. Доктор медицине   Служба за радиолошку дијагностику  Сектор заједничких медицинских послова , на неодређено време, са пуним радним временом  – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице

 

Услови: Завршен  Медицински факултет,  положен стручни испит (VII-1 степен стручне спреме)

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

2. Доктор медицине   Одељење анестезије – Служба анестезије са реаниматологијом – Сектор заједничких медицинских послова , на неодређено време, са пуним радним временом  – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице

 

Услови: Завршен  Медицински факултет,  положен стручни испит  (VII-1 степен стручне спреме)

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

3.Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима Одељење урологије, Служба опште хирургије, Сектор за хируршке гране медицине, на неодређено време са пуним радним временом

– извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Завршена средња Медицинска школа смера  - медицинска сестра-техничар  (IV степен стручне спреме) са положеним стручним испитом.

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

4. Медицинска сестра-техничар на интензивној нези нивоа 2 Служба неурологије са интензивном негом, Сектор за интернистичке гране медицине, на неодређено време са пуним радним временом  – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Завршена средња Медицинска школа смера  - медицинска сестра-техничар  (IV степен стручне спреме) са положеним стручним испитом.

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

5. Медицинска сестра-техничар на интензивној нези нивоа 3Одељење реанимације са интензивном негом, Служба анестезије са реаниамтологијом, Сектор заједничких медицинских послова, на неодређено време са пуним радним временом    – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Завршена средња Медицинска школа смера  - медицинска сестра-техничар  (IV степен стручне спреме) са положеним стручним испитом.

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

6. Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима  Одељење гастроентерологије са хепатологијом, Одељење интерне медицине 2, Служба интерне медицине, Сектор за интернистичке гране медицине, на неодређено време са пуним радним временом   – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Завршена средња Медицинска школа смера  - медицинска сестра-техничар  (IV степен стручне спреме) са положеним стручним испитом.

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

 

7. Медицинска сестра-техничар  на неонатологији Одељење за новорођенчад, Служба гинекологије и акушерства, Сектор клиничких служби, на неодређено време са пуним радним временом  – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Завршена средња Медицинска школа смера  - општег, педијатријског или акушерског смера (IV степен стручне спреме) са положеним стручним испитом.

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

-  Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

-  Фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом,

-  Фотокопија уверења положеног специјалистичког испита,

-  Фотокопија уверења положеног стручног испита,

    -  Фотокопија важеће личне карте,

     - Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом

     - Уверење о држављанству (да није старије од 6 месеци)

   

Напомена: Кандидати који буду примљени у радни однос по овом огласу дужни су да доставе оверене фотокопије свих докумената који се односе на то радно место, као и лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од надлежног Диспанзера медицине рада.

 

                Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана оглашавања на огласној табли Националне службе за запошљавање.

    

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се путем  поште или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за који оглас и које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.       

  Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

ДОСТАВИТИ:

1.На огласну таблу Опште болнице

2.Националној служби за запошљавање

3.Помоћнику директора Сектора     

4.Кадровском одсеку 

5.Архиви

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Др Живко Врцељ

Са подацима од: 12.07.2018.
Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница''

На основу члана 37., став 1. Закона о раду ("Службени гласник РС" бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправне (''Сл. гласник РС'' бр. 1/2015), Кадровског плана за Болницу за 2017. годину, број: 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године и Одлуке о потреби за заснивање радног односа бр. 03-4297/1 од 09.07.2018. године, а на основу овлашћења из чл. 23. тачка 11) Статута Специјалне болнице за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, в.д. директора Болнице расписује

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време најдуже до 12 месеци,

због повећаног обима посла,

за послове

               

-Лабораторијски техничар у дијагностици  - 1 извршилац.

 

Опис послова:

Врши лабораторијске анализе, узима биолошки материјал и преузима лабораторијски материјал са одељења и одсека. Евидентира и сортира биолошки материјал по врстама тражених анализа уз вођење радног дневника, врши разне аналитиччке поступке из приређеног биолошког материјала дистрибуираног по тражењу и врстама анализа, уноси добијене податке и прерачунава аналитичке резултате и уноси налазе у одређене формуларе, припрема потребне растворе за анализу, надзор хемијске чистоће прибора за анализу, стерилизује прибор, дестилацију и редестилацију воде, изводи хематолошке анализе, врши бојење крвних размаза разним методама бојења, микроскопирање за диференцијално дијагностичко одређивање врста леукоцита крвних размаза, извођење тестова коагулације, учествује у извођењу других анализа из програма лабораторије. Води лабораторијску администрацију, израђује дневни план, врши испитивање резултата, прави дневни и периодични  извештај. Дужан је да се придржава општих и појединачних аката Болнице, наредби, ставова и закључака претпостављених. Обавља и друге послове по налогу претпостављених. Непосредно је одговоран главном техничару Лабораторије.

 

Радни однос се, због рада у психијатрији и непосредног контакта са пацијентима, заснива са скраћеним радним временом у трајању од 36 часова недељно Запослени има сва права из радног односа као да ради са пуним радним временом.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове предвиђене Правилником о организацији и систематизацији послова Болнице бр. 03-1812/1 од 23.03.2018. године и бр. 03-3578/1 од 29.05.2018. године који се односе на:

 

стручна спрема /образовање:  

         средње образовање из области медицинских наука

 

додатна знања/испити:

– стручни испит;

– лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

                Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

                - Пријаву на оглас са кратком биографијом, адресом становања и контакт телефоном;

- оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању траженог профила;

                - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

                - оверену фотокопију лиценце;

                - фотокопију извода из матичне књиге рођених;

- фотокопију уверења о држављанству;

- фотокопију важеће личне карте.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад- лекарско уверење.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на wеб сајту Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница'', 18202 Горња Топоница или непосредно у канцеларији за пријем поште Болнице.          

 

Оглас се објављује и на wеб сајту Министарства здравља РС.

 

Пријаве које буду поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

 

В.Д. ДИРЕКТОРА БОЛНИЦЕ

Др Милан Станојковић

Са подацима од: 11.07.2018.
Дом здравља Нови Бечеј

На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС 1/2015), и Одлуке о потреби заснивања радног односа са новим запосленим бр.01-912 од 09.07.2018. године, в.д. директора Дома здравља Нови Бечеј расписује

 

О Г Л А С  

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

I

        Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ у трајању до шест месеци, због повећаног обима посла услед недовољног броја извршиоца следећег кадра:

* доктор медицине - један извршилац, за обављање послова доктора медицине изабраног лекара, на Одељењу опште медицине са кућним лечењем у Новом Бечеју.

 II

               Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013, 75/2015) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Нови Бечеј бroj 01-571 oд 23.03.2018. године.

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке (I) су:

Високо образовање:

 - на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит; 

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

  III

                 Уз пријаву на оглас се подносе у овереној фотокопији следећа документа:

·         Диплома о стеченом образовању за доктора медицине, завршен Медицински факултет;

·         Уверење о положеном стручном испиту;

·         Лиценца

·         Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),

·         Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- meil адресом.

 IV

        Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V

         Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује правни одсек Дома здравља Нови Бечеј.

VI

          Оглас објавити на Огласној табли Националне службе за запошљавање - испостава у Новом Бечеју и на Огласној табли установе даном објаве на b страници Министарства здравља РСС (www.zdravlje.gov.rs).              

         Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на b страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs). 

 VII

     Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава.

         Кандидатима који не буду изабрани извршиће се повраћај конкурсне документације.

                Контакт телефон 023/773-600 локал 106.

 VIII

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Нови Бечеј,  23272 Нови Бечеј, ул. Трг ослобођења бр.2. са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове доктора медицин изабраног лекара .”

              

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

                

                                                                       

ДIРЕКТОРА

Дома здравља Нови Бечеј

в.д. др Жарко Ђорђевић
Са подацима од: 11.07.2018.
Специјална болница за рехабилитацију "Гамзиград"

На основу чл. 7., 8., и 9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Рапублика Србија (Сл. гласник РС 36/10, 42/10, 46/13 и 1/15),  одлуке В.Д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Гамзиград“  у Зајечару, Гамзиградска Бања, бр. 1831 од 30.05.2018. године и дате сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључком 51 број 112-01-00597/2017-02 од 15. јуна 2018. године

 

Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград“ у Зајечару, Гамзиградска Бања

 

РАСПИСУЈЕ ОГЛАС

 

     За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом:

1. референт за финансијско рачуноводствене послове (финансијски књиговођа)  – 1 извршилац,

2. техничар одржавања информационих система и технологија  – 1 извршилац

 

 

1.                   РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ (ФИНАНСИЈСКИ КЊИГОВОЂА)

                Опис послова:

                - књижи све пословне промене хронолошки, односно како су примљене књиговодствене исправе по основу сваке појединачне исправе или на основу спецификација тих исправа, врши месечно сравњење са изводом жиро рачуна и девизног рачуна и са благајном готовине и благајном чекова грађана; саставља месечни преглед прихода, расхода и резултата; контролише књижења добијена од шефа Одсека рачуноводства и упозорава на грешке у контирању; израђује закључни лист код периодичног и годишњег обрачуна; усаглашава главну књигу са дневником и успоставља равнотежу између активе и пасиве једном месечно; сарађује са шефом рачуноводства при изради периодичног обрачуна и годишњег рачуна; користи персонални рачунар у свом раду; води другу прописану документацију и евиденцију; архивира документацију; ради и друге послове из своје струке по налогу шефа Одсека рачуноводства, коме и одговара за свој рад. Простор и услови рада: ради у затвореном простору под повољним микроклиматским условима.

 

                Радни однос се заснива на неодређено време са пуним радним временом.

 

                Услови: завршена Економска школа; IV степен стручне спреме; смер економски техничар, радно искуство: минимум шест месеци на истим или сличним пословима.

 

                Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање, односно до 18.07.2018.године.

 

                Треба доставити:

                - пријаву

                - кратку радну биографију,

                - диплому Економске школе (оверена фотокопија),

                - доказ о радном искуству (уговор о раду или други доказ о радном ангажовању на наведеним пословима),

                - извод из матичне књиге рођених (фотокопија).

 

 

2.ТЕХНИЧАР ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА

                Опис послова:

                - превентивно одржава рачунарску опрему; врши подешавање и остале потребне интервенције на серверима, радним станицама и целокупној рачунарској мрежи; прати и подешава параметре информатичке структуре; извршава обраде, контролише рад стандардних апликација; инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду информационих система и технологија; редовнo проверава и памти архиве база података на други рачунар и/или неки други медиј; контролише функционалност МИС апликације; обавља послове које корисници нису у стању самостално да обављају, везано за коришћење информационих технологија (не односи се на послове дактилографа на рачунару); одржава сајт Специјалне болнице,  врши ажурирање ценовника услуга и осталих података везаних за ИТ које РФЗО Mинистарство здравља (ИЗИС) и Завод за јавно здравње/Батут захтевају; учествује у реализацији конгреса и предавања када је организатор Специјална болница; предузима мере за благовремено обезбеђење резервних делова; саставља програме обуке корисника рачунарске инфраструктуре; организује и спроводи обуку корисника за кретање кроз апликације и њихове команде, унос и измена података, добијање извештаја; организује и спроводи обуку корисника за употребу интернет портала, сајтова, презентација; организује и спроводи обуку корисника за употребу рачунарске и мрежне опреме рачунарских радних станица, штампача, мрежне опреме и системског софтвера и сервиса оперативних система, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса електронске поште, интранета, интернета и других; организује и спроводи обуку корисника за употребу стандардних канцеларијских програма и интернета; организује и спроводи обуку корисника за заштиту и контролу приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и за израду резервних копија података; води оперативну документацију и потребне евиденције; у свом раду користи опрему високе технологије; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека за информационе технологије коме и одговара за свој рад. Простор и услови рада: ради у затвореном простору под повољним микроклиматским условима.

 

                Радни однос се заснива на неодређено време са пуним радним временом.

 

                Услови: завршена средња техничка школа или гимназија (природно-математички смер); IV степен стручне спреме; знање рада на рачунару, радно искуство: минимум годину дана на истим или сличним пословима.

 

                Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање, односно до 18.07.2018.године.

 

                Треба доставити:

                - пријаву

                - кратку радну биографију,

                - диплому средње школе (оверена фотокопија),

                - доказ о радном искуству (уговор о раду или други доказ о радном ангажовању на наведеним пословима),

                - извод из матичне књиге рођених (фотокопија).

 

 

                Пријаву и доказе о испуњавању услова кандидати могу доставити до 18.07.2018. године на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград“, 19228 Гамзиградска Бања, Бањски трг 12 или лично на истој адреси  у канцеларији бр. 8 са назнаком: „По огласу за запошљавање“.

                Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од истека рока за доставу пријава.

                Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д.  д и р е к т о р,

Др мед. Раде Костић

Са подацима од: 11.07.2018.
Дома здравља Смедеревска Паланка

На основу члана 23. Статута Дома здравља Смедеревска Паланка и члана 7. Послебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", br. 1/2015 и 3/2018) и Одлуке директора Дома здравља Смедеревска Паланка бр. 2299 од 29.06.2018. године, Дом здравља Смедеревска Паланка, расписује

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

1.         ВОЗАЧА У САНИТЕТСКОМ ПРЕВОЗУ - ЈЕДНОГ (1) извршиоца, НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ у трајању од 3 месеца, због повећаног обима посла, са пуним радним временом, за рад у Служби хитне медицинске помоћи са саснитетским превозом Дома здравља Смедеревска Паланка.

 

Поред општих услова, посебни услови за заснивање радног односа су:

-          средње образовање (IV степен стручне спреме),

-          возачка дозвола „ Б „ категорије,

-          2 године радног искуства на пословима возача.

Заинтересовани кандидати подносе:

-          Пријаву на оглас са кратком биографијом,

-          Извод из матичне књиге рођених,

-          Уверење о држављанству,

-          Диплому о завршеној школи,

-          Уверења или потврде о радном искуству на пословима возача,

-          Фотокопију возачке доволе „Б“ категорије,

-          Извод из казнене евиденције да кандидат није осуђиван,

-          Лекарско уверење (подноси кандидат који буде изабран на конкурсу)

       Докази о испуњености услова за заснивање радног односа на напред наведено радно место подносе се у оригиналу или овереним копијама не старијим од 6 месеци.

       Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у Одсек за правне и опште послове Дома здравља Смедеревска Паланка или послати на адресу:

Дом здравља Смедеревска Паланка ул. Кнеза Милоша бр. 4, 11420 Смедеревска Паланка

        Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

         Кандидати који се буду јавили на конкурс могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података, који могу бити важни за одлуку о избору.

          Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

          По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације можете се обратити на телефон 026/319-933

 

 

в.д. директора

Дома здравља Смедеревска Паланка

 др Ивана Ђурђевић Старовић

Са подацима од: 11.07.2018.
Општа болница Сремска Митровица

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска Митровица, директор Опште болнице Сремска Митровица

 

  Р а с п и с у ј е

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

 

1. Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима  Одељење опште хирургије 1 и дечије хирургије – Служба опште хирургије - Сектор за хируршке гране медицине, на одређено време до 6 месеци због повећаног обима посла, са пуним радним временом   – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Завршена Средња медицинска школа смер – медицинска сестра-техничар (IV степен стручне спреме) са положеним стручним испитом.

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

2. Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима  Одељење опште хирургије 1 и дечије хирургије – Служба опште хирургије - Сектор за хируршке гране медицине, на одређено време до повратка одсустне раднице са боловања, са пуним радним временом   – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Завршена Средња медицинска школа смер – медицинска сестра-техничар (IV степен стручне спреме) са положеним стручним испитом.

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

-  Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

-  Фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом

-  Фотокопија уверења положеног стручног испита,

    -  Фотокопија важеће личне карте,

    -  Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом

   

Напомена: Кандидати који буду примљени у радни однос по овом огласу дужни су да доставе оверене фотокопије свих докумената који се односе на то радно место, као и лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од надлежног Диспанзера медицине рада.

 

                Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана оглашавања на огласној табли Националне службе за запошљавање.

    

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се путем поштом или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за који оглас и које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.       

  Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

ДОСТАВИТИ:

1.На огласну таблу Опште болнице      

2.Националној служби за запошљавање

3.Помоћнику директора Сектора 

4.Кадровском одсеку  

5.Архиви

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

др Живко Врцељ

Са подацима од: 11.07.2018.
Опште болнице Суботица, Суботица

На основу чл. 7. и 8. Колективног уговора код  Завод за јавно здравље Суботица в.д. директорица Завода за јавно здравље Суботица др Весна Вукмировић

 дана 10.07.2018.  године објављује на огласној табли  Националне службе за запошљавање Суботица и интернет страници Министарства здравља

 

    ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

1.       МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР на одређено време у трајању од једне године због повећаног обима посла, са пуним радним временом, (један извршилац)

Услови:

- завршена средња медицинска школа – општег или лабораторијског смера.

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Завода за јавно здравље Суботица у Центру за превенцију и контролу болести

 

 

Заинтересовани кандидати подносе:

·        својеручно потписану молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.

·        фотокопију дипломе о завршеној средњој и/или вишој школи,

·        фотокопију уверења о положеном стручном испиту за вишу медицинску сестру- санитарног техничара, ако је кандидат са радним искуством.

·        фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, ако је кандидат са радним искуством,

·        фотокопију извода из матичне књиге рођених,

·       фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),

·        фотокопију возачке дозволе за возила Б категорије,

·        фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте.

·        уверење Основног и Вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак,

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Завод за јавно здравље Суботица.

 

Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за доношење одлуке о пријему.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање, Филијала СУБОТИЦА, и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за конкурс за пријем на одређено време“ и називом радног места за које се конкурише, на адресу: Завод за јавно здравље Суботица, 24000 Суботица, ул. Змај Јовина 30.

 

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web-страници Завода за јавно здравље Суботица (www.zjzs.org.rs).

 

Кандидати који не буду изабрани ће бити обавештени о резултатима огласа.

 

Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В. д. директора

Завода за јавно здравље Суботица

Др Весна Вукмировић 

Са подацима од: 11.07.2018.
Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница''

На основу члана 37., став 1. Закона о раду ("Службени гласник РС" бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправне (''Сл. гласник РС'' бр. 1/2015), Кадровског плана за Болницу за 2017. годину, број: 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године и Одлуке о потреби за заснивање радног односа бр. 03-4296/1 од 09.07.2018. године, а на основу овлашћења из чл. 23. тачка 11) Статута Специјалне болнице за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, в.д. директора Болнице расписује

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време најдуже до 12 месеци,

због повећаног обима посла,

за послове

 

               

-Медицинска сестра/ техничар у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију  - 2 извршиоца.

 

Опис послова:

Обавља послове опште и специјалне здравствене неге, терапије, превенције, лечења и рехабилитације пацијента, спроводи административни поступак код пријема и отпуста пацијената и у случају смрти. Стара се о одржавању хигијене пацијената и спровођењу мера за спречавање интрахоспиталне инфекције. Одговоран је за хуман и адекватан психотерапијски став према пацијентима. Стара се о чувању одеће, новца и драгоцености приликом примања до промопредаје смене или предаје одговорном лицу. Припрема растворе за дезинфекцију, спроводи стерилизацију. Врши санитарну обраду пацијента. Обавља здравствену негу психијатријских пацијената, учествује у дијагностичким и терапеутским поступцима. Активно учествује у исхрани пацијената, врши обавезан надзор при узимању оброка. Одговоран је за правилну апликацију и поделу терапије, оксигенацију пацијента и аспирацију усне и носне дупље. Припрема пацијенте за визиту и учествује у истој. Узима и шаље материјал на лабораторијске прегледе. Пружа хитну медицинску помоћ пацијенту. Мотивише пацијента на адекватну самопомоћ. Ради у малим психотерапијским групама, учествује у раду терапијских заједница. Кроз извештаје прати пацијентово стање и верификује спровођење свих предузетих мера и поступака из домена свога рада. Континуирано прати развој болести пацијента и о томе обавештава стручно надлежна лица. Прати пацијенте на консултативне прегледе. Одговоран-а је за рационалну потрошњу лекова и другог потрошног материјала. Одговоран-а је за законитост свог рада и поштовање принципа из кућног реда и других општих аката Болнице, одлука, ставова и закључака претпостављених. Одговоран-а је за правилно вођење и обраду целокупне прописане медицинске документације из домена своје одговорности. Обезбеђује консултативну и стручну помоћ млађим колегама. Одговоран је за спровођење мера будности и чувања психијатријских пацијената од повреда, суицида, бекства и сл. Обавља и друге послове по налогу претпостављених. Непосредно је одговоран главном техничару Одељења- Одсека или Кабинета. Медицинске сестре-техничари који обављају послове у Центру за ментално здравље у заједници, врше надзор и прате стање и понашање пацијената за време дневних активности у Центру, током хоспитализације на пријемним одељењима Болнице и за време боравка у заштићеним стамбеним просторима. Врши обилазак пацијената на терену, самостално или као члан тима, апликује терапију у кућним условима, обавља послове опште и специјалне здравствене неге и предузима одговарајуће мере у циљу лечења и рехабилитације пацијената. Непосредно је одговоран главном техничару Одељења- Одсека или Кабинета.

 

Радни однос се, због рада у психијатрији и непосредног контакта са пацијентима, заснива са скраћеним радним временом у трајању од 36 часова недељно Запослени има сва права из радног односа као да ради са пуним радним временом.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове предвиђене Правилником о организацији и систематизацији послова Болнице бр. 03-1812/1 од 23.03.2018. године и бр. 03-3578/1 од 29.05.2018. године који се односе на:  стручна спрема /образовање:  

         средње образовање из области медицинских наука

 

додатна знања/испити:

– стручни испит;

– лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

                Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

                - Пријаву на оглас са кратком биографијом, адресом становања и контакт телефоном;

- оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању траженог профила;

                - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

                - оверену фотокопију лиценце;

                - фотокопију извода из матичне књиге рођених;

- фотокопију уверења о држављанству;

- фотокопију важеће личне карте.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад- лекарско уверење.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на wеб сајту Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница'', 18202 Горња Топоница или непосредно у канцеларији за пријем поште Болнице.          

 

Оглас се објављује и на wеб сајту Министарства здравља РС.

 

Пријаве које буду поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА БОЛНИЦЕ

Др Милан Станојковић

Са подацима од: 10.07.2018.
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.1/2015) и Одлуке директора Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-8442/2 од 09.07.2018. године, дате сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (преко10%) Закључком 51 број 112-4953 / 2018 од 31. маја 2018. године, за период од 01. јула 2018. године до 31. августа 2018. године,  директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ – Ниш  расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

                Оглашава се пријем у радни однос  на одређено радно време од 01.07.2018. године до 31.08.2018. године,  са пуним радним временом, због повећаног обима посла, за следеће послове:

 

 • СЕРВИРКА - 1  извршилац

 

Опис послова:

·       Ради на припреми сале, сервирању столова и послужењу оброка;

·       Након оброка сакупља прљаво суђе и односи у кухињу;

·       Чисти и полира прибор којим послужује госте;

·       Одговоран је за правилно руковање кухињским инвентаром;

·       Послужује храну тешким болесницима по собама;

·       За време рада обавезно носи чисту и уредну прописану униформу;

·       Ради и друге послове из свог домена по налогу директора и     непосредних руководилаца;

·         За свој рад непосредно одговара директору и непосредним руководиоцима.

 

утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/17, 113/17), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш од 05.04.2018. године бр.03-4070/1.

 

-завршено основно образовање

               

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у фотокопији следећа документа:

 

-Уверење - Сведочанство о завршеном основном  образовању;

                -Лична карта;

                -Извод из матичне књиге рођених;

                -Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

                -Молба

 

                Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

               

                Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

                Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

 

                Кандидататима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

Кандидат који буде примњен биће у обавези да достави оверену фотокопију докуметације наведене у огласу

                Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу - Пријава на оглас за пријем у радни однос за рад на одређено време до 31.08.2018.године за  радно место Сервирка“.

 

                Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић

Са подацима од: 10.07.2018.
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.1/2015) и Одлуке директора Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-8480/2 од 09.07.2018. године, директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ – Ниш расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

                Оглашава се пријем у радни однос  на одређено радно време   са пуним радним временом, због повећаног обима посла, за следеће послове:

 

 • ПОМОЋНИ   РАДНИК - 1  извршилац

 

Опис послова:

 •  
  •  
   • Помаже приликом транспорта веша од вешераја до стационара и обрнуто;
   • Носи и доноси потрошни материјал за потребе одсека;
   • Ради на утовару и истовару робе и материјла за потребе Института;
   • Одговоран је за одржавање хигијене око објекта Института;
   • Ради и друге физичке послове по потреби,  по налогу непосредног руководиоца;
   • Ради и друге послове из оквира одељења по налогу директора Института и  непосредног руководиоца;
   • За свој рад непосредно одговара директoру Института и непосредном руководиоцу.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/17, 113/17), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш од 05.04.2018. године бр.03-4070/1.

 

-завршена Основна школа.

               

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у фотокопији следећа документа:

-Сведочанство -Уверење о завршеној Основној школи;

                -Лична карта;

                -Извод из матичне књиге рођених;

                -Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

                -Молба

 

                Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

               

                Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

                Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

 

                Кандидататима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

Кандидат који буде примњен биће у обавези да достави оверену фотокопију докуметације наведене у огласу

                Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу - Пријава на оглас за пријем у радни однос за рад на одређено време  за  радно место Помоћни радник“.

 

                Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић

Са подацима од: 10.07.2018.
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.1/2015) и Одлуке директора Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-8443/2 од 09.07.2018. године,  директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ – Ниш расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

                Оглашава се пријем у радни однос  на одређено радно време   са пуним радним временом, због повећаног обима посла, за следеће послове:

 

 • КУВАР - 1  извршилац

 

Опис послова:

·  Ради на припреми свих врста јела;

·  Стара се о економичности у припремању хране по важећем нормативу;

·  Издаје, проционира припремљену храну и одговоран је за исправност, укус и изглед;

·  Води тачну евиденцију о броју издатих оброка;

·  У одсутности вође смене, а према налогу шефа кухиње преузима улогу вође смене кухиње;

·  Одговоран је за хигијенско - санитарну исправност просторије, радних површина  и средстава са којима обавља своју делатност;

·  За време рада обавезно носи чисту и уредну прописану униформу;

·  Ради и друге послове из свог домена по налогу директора и непосреднних  руководилаца;

 • За свој рад непосредно одговара директору и непосредним   руководиоцима.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/17, 113/17), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш од 05.04.2018. године бр.03-4070/1.

 

-завршено средње образовање, III степен стручне спреме угоститељско –туристичке струке, Кувар.

               

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у фотокопији следећа документа:

 

-Диплома о  завршеном средњем образовању, III степен, угоститељско –туристичке струке;

                -Лична карта;

                -Извод из матичне књиге рођених;

                -Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

                -Молба

 

                Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

               

                Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

                Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

 

                Кандидататима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

Кандидат који буде примњен биће у обавези да достави оверену фотокопију докуметације наведене у огласу

                Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу - Пријава на оглас за пријем у радни однос за рад на одређено време за  радно место Кувар“.

 

    Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић

Са подацима од: 10.07.2018.
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.1/2015) и Одлуке директора Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-8442/2 од 09.07.2018. године, дате сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (преко10%) Закључком 51 број 112-4953 / 2018 од 31. маја 2018. године, за период од 01. јула 2018. године до 31. августа 2018. године,  директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ – Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

                Оглашава се пријем у радни однос  на одређено радно време од 01.07.2018. године до 31.08.2018. године,  са пуним радним временом, због повећаног обима посла, за следеће послове:

 

 • КОНОБАР - 1  извршилац

 

Опис послова:

·               Врши услуживање гостију на реону у својој смени;

·               Одговоран је за што квалитетнију и бржу услугу гостију према примљеној наруџбини;

·               Припрема салу, столове, столице и одговара за хигијену и уредност у сали на свом реону;

·               Прима рекламације од госта и исте решава у заједници са вођом смене;

·               За време организовања угоститељских скупова врши послужење и учествује у припремним радовима истих;

·               Одговоран је за правилно маркирање конзумације артикала које износи из кухиње и наплату конзумација према ценовнику Института;

·               Чисти и полира прибор којим послужује госте, сакупља прибор и суђе након оброка;

·               За време рада обавезно носи чисту и уредну прописану униформу;

·                    Ради и друге послове из свог домена по налогу директора и непосредних руководилаца;

·          За свој рад непосредно одговара директору и непосредним руководиоцима.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/17, 113/17), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш од 05.04.2018. године бр.03-4070/1.

 

-завршено средње образовање, III степен стручне спреме угоститељско –туристичке струке, Конобар.

       

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у фотокопији следећа документа:

 

-Диплома о  завршеном средњем образовању, III степен, угоститељско –туристичке струке;

        -Лична карта;

        -Извод из матичне књиге рођених;

    -Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

        -Молба

 

        Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

       

        Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

        Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

 

        Кандидататима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

Кандидат који буде примњен биће у обавези да достави оверену фотокопију докуметације наведене у огласу

        Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу - Пријава на оглас за пријем у радни однос за рад на одређено време до 31.08.2018.године за  радно место Конобар“.

 

        Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић

Са подацима од: 10.07.2018.
Дома здравља Ивањица
На основу  Одлуке Министарства здравља Републике Србије  и Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажаовање код корисника   јавних   средстава  51 Број  112-01-00597/2018-2  од  02. jula 2018. године, Дом здравља Ивањица, расписује

О Г Л А С
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР: 1 извршилац на неодређено време - Служба за здравствену заштиту одраслих становника, медицина рада и кућно лечење.

У С Л О В И:
За радно место под редним бројем 1 кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом, адреса, контакт телефон, оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету, оверену фотокопију положеног стручног  испита и Решење о упису у Именик Лекарске Коморе, извод из књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме).

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Ивањица.
 
Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
 
1.Високо образовање медицинске струке :
-на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
-на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
2. положен стручни испит;
3. лиценца;
4. најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
 
Уз пријаву се подноси:
-     Оверена фотокопија дипломе о завршеном високом образовању медицинске струке;
Оверену фотокопија уверења о положеном стручном испиту;
Фотокопија извода  из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
Оверену фотокопију лиценце или решења о издавању лиценце и решење о упису у именик Лекарске коморе Србије

Пријаве на оглас подносе се Одсеку за административно-правне послове Дома здравља Ивањица у Ивањици, Улица 13. сепрембар број 39  у року од  8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли  Националне службе за запошљавање и на Сајту Министарства здравља Републике Србије.

За све информације можете се обратити на телефон 032/662-039.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.


Д И Р Е К Т О Р
Др Сретина Стојановић
Са подацима од: 10.07.2018.
Општа болница „Свети Лука„ Смедерево

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр.75/14) , у складу са Кадровским планом Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево за 2017.год. и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Опште болице „Свети Лука“ Смедерево
ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО
Улица Кнез Михаилова бр.51 11300  Смедерево
  
расписује

О Г Л А С
за пријем

 1.   ЈЕДНЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА, са средњом стручном спремом – општи смер, на одређено време, са пуним радним временом, рад у сменама, положеним стручним испитом, за рад на одељењу за оториноларингологију, ради замене привремено одсутне запослене, до повратка са боловања на рад

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
-
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
-
оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме,

- оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

- лиценцу или решење о упису у комору,

- фотокопију / очитану личну карту,

- ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево, Ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену "Пријава на оглас", са навођењем радног места за које се конкурише.

Уколико кандидат има e-mail адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о  резултату конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/240-725.

 

 

в.д. директора

Опште болнице „ Свети Лука „ Смедерево

прим. мр сци. др мед. Ненад Ђорђевић

Са подацима од: 09.07.2018.
Института за неонатологију, Београд

На основу чл. 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и одлуке в.д. директора Института за неонатологију број 1848/1 од 26.06.2018. године, расписује се

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ  ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

Једног извршилаца на послове Доктора медицине

 

            Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 1/2015) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију

                Услови за заснивање радног односа: VII1 степен стручне спреме, доктор медицине, положен стручни испит

            Опис послова: утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Института за неонатологију, Београд

            Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе:

            - фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету

            - фотокопију уверења о положеном стручном испиту

            - фотокопију личне карте

            - фотокопију уверења о држављанству

            - фотокопију извода из Матичне књиге рођених

            - кратку биографију (молба- ЦВ)

- фотокопију лиценце за самостални рад у струци надлежне коморе (уколико поседује)

              Пробни рад у трајању од три месеца.

              Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од Диспанзера медицине рада дужан је доставити кандидат који буде примљен у радни однос.

             Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.

            Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се искључиво поштом или директно на деловодни протокол Института за неонатологију, Београд, Ул. краља Милутина бр. 50, у затвореној коверти са назнаком на које за које радно место се подноси пријава за оглас.

                Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

            НАПОМЕНА: Обавештење о избору кандидата биће објављено на сајту Института за неонатологију www. neonatologija.rs.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

Прим. др сци. мед. Милица Ранковић Јаневски