Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 15.11.2018.
Здравствени центар Зајечар

На основу чл.7. став 2. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (»Сл.гласник РС« бр.01/2015) у складу са Кадровским планом ЗЦЗ, директор Здравственог центра Зајечар расписује

 

 О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на одређено време

 

 

1.       1 (једног) КУВАРА на одређено време са пуним радним временом за рад у Одељењу за производњу и дистрибуцију хране у Општој болници у Зајечару, до повратка запосленог са боловања

 

                                УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидат треба да испуњавају и следеће услове:

                                ССС – средње образовање за кувара;

                                               

                                Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:

-           оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,

-           извод из матичне књиге рођених-венчаних.

-       биографија са aдресом и телефоном.

 

            Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

            Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

                                Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања.

 

 

В.Д. Д И Р Е К Т О Р,

Др Мирослав Стојановић

Са подацима од: 15.11.2018.
Дом здравља Мало Црниће

На основу члана 8. и 9. Колективног уговора код послодавца Дома здравља Мало Црниће и Одлуке директора бр. 1360 од 13.11.2018. године, а у складу са дописом Министарства здравља бр. 112-01-200/2018-02 од 22.10.2018. године и Изменом Кадровског плана Дома здравља Мало Црниће бр. 112-01-200/2018-02  од 20.08.2018. године расписује се

 

ОГЛАС

 

За пријем у радни однос са пуним радним временом на одређено време до добијања сагласности од Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Министарства здравља РС, за радно место:

 

Дипломирани фармацеут-медицински биохемичар односно дипломирани фармацеут специјалиста медицинске биохемије– 1 извршилац

 

Опис посла:

·         обавља послове лабораторијске дијагностике,

·         обезбеђује спровођење рутинских и нових метода рада здравствене делатности своје специјалности у оквиру лабораторијске дијагностике,

·         ради на пословима микроскопирања и осталим лабораторијским пословима,

·         одговоран је за квалитет анализа које обавља,

·         прати стручну литературу и усавршава све методе свог рада у установи и ван установе,

·         врши стручни надзор над радом у одсеку,

·         води уредно медицинску документацију и одговоран је за њено вођење,

·         у раду примењује одлуке и препоруке стручних органа Дома здравља и одговоран је за примену истих,

·         обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног руководиоца.

Услови:

          Поред законом прописаних услова, кандидат треба да испуњава и следеће услове:

-завршен Фармацеутски факултет-одсек биохемија

          Уз пријаву на оглас са кратком биографијом,бројем телефона и адресом,  као доказ о испуњености услова кандидати достављају и:

-оверену копију дипломе о завршеном Фармацеутском  факултету-одсек биохемија

-копију личне карте ( очитане податке са  личне карте );

-оверену копију уверења о положеном стручном испиту;

-копију Извода из матичне књиге венчаних ( уколико су диплома или уверење издати на девојачко презиме). 

         Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави:

 -лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;

- уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 6 месеци

-уверење да се против кандидата не води истрага и  кривични поступак, ( уверење издаје суд) не старије од 6 месеци

- оверену копију лиценце/решења о упису у комору

          Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.

         Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору. Кандидатима који не буду изабрани не враћа се поднета документација.

          Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови'' Националне службе за запошљавање.

          Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: ,,Дом здравља Мало Црниће'' Стишка бб, поштански фах 70, 12311 Мало Црниће, са назнаком ,,Пријава на оглас''.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

Директор Дома здравља Мало Црниће

др Емад Еслеем

Са подацима од: 15.11.2018.
Клиничко болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“,бр.1/2015), члана 23. став 1.тачка 4, Статута Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“, у складу са Закључком 51 број: 112-7259/2018 од 27. јула 2018.године  Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних срeдстава, директор Клиничко-болничког центраДр Драгиша Мишовић-Дедиње“, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА РАДНО МЕСТО

 

1.Доктор медицине специјалиста интерне медицине са искуством рада у

ангиосали,рад на неодређено време, ( 3 извршиоца )

          

    Опис радног места под 1.-   доктор медицине специјалиста интерне медицине

      

      Обавља дијагностичко-терапијске послове своје специјалности и одговара за њих; по налогу управника Клинике ради у свим организационим деловима исте у оквиру дежурства или сменског рада; прати и примењује најновија медицинска достигнућа у оквиру своје струке, односно стечене специјализације; води историје болести и другу прописану медицинску документацију у складу са законом и другим прописима, односно Међународном класификацијом болести; учествује у обучавању лекара на специјализацији и клиничких лекара; за свој рад одговара начелнику одељења - шефу одсека.

  

              Услови под 1. -   доктор медицине специјалиста интерне медицине

                                 са искуством рада у ангиосали

      -    Високо образовање, у складу са Каталогом радних места;

      -    Специјалистички испит;

      -    Лиценца;

    Знање рада на рачунару;                                                                                             

    

         Уз пријаву заинтересовани кандидати за  радно местo под 1.   подносе следеће доказе о испуњености услова: оверена копија дипломе,оверена копија дипломе о специјалистичком испиту ,решење о издавању лиценце или решење о упису у регистар надлежне коморе.      

 

        Пријаву са наведеним доказима доставити на адресу; КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“,Хероја Милана Тепића бр 1, или лично Архиви Установе,Ул.Јована Мариновића бр. 4, у року од 8   дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ и на сајту Министарства здравља.

 

Са подацима од: 15.11.2018.
Здравствени центар Зајечар

На основу чл.7. став 2. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (»Сл.гласник РС« бр.01/2015) у складу са Кадровским планом ЗЦЗ, в.д. директор Здравственог центра Зајечар расписује

 

О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на одређено време

 

1.       1 (једног) ВИШЕГ ФИЗИОТЕРАПЕУТА, на одређено време са пуним радним временом за рад у Служби за физикалну медицину и рехабилитацију у Општој болници у Зајечару, до повратка запосленогп са боловања и

 

2.       1 (једног) СПРЕМАЧА/СПРЕМАЧИЦЕ ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ, на одређено време са пуним радним временом за рад у Општој болници у Зајечару, до повратка запослене са боловања

 

                                УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

Под 1.: VI степен - завршена виша медицинска школа – виши физиотерапеут

       и положен стручни испит

                                Под 2.: I степен – завршена основна школа

 

Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:

-           оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,

-           уверење о положеном стручном испиту,

-           извод из матичне књиге рођених-венчаних,

-           биографију са адресом, телефоном.

 

            Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

            Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

                                Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања.

 

 

В.Д.  Д И Р Е К Т О Р,

Др Мирослав Стојановић

Са подацима од: 15.11.2018.
Општа болница Параћин

На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе  («Сл. Гласник РС» бр. 1/2015.) у складу са Кадровским планом за 2018. годину који је донело Министарство здравља, бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године

 

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН

Расписује оглас за пријем у радни однос са пуним радним временом

 

1. Медицинска сестра/техничар општег смера на одређено време због повећаног обима посла до 2 године -  2 извршиоца

Услови за заснивање радног односа су:

Средња медицинска школа  општег  смера  (IV степен стручне спреме), положен стручни испит.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

          -     Пријаву на оглас са кратком биографијом  и са тачно наведеним радним местом за које кандидат конкурише

          -     Извод из матичне књиге рођених и извод из мaтичне књиге венчаних (ако је извршена промена презимена)

         -   Диплому о завршеној школи наведеној у условима за заснивање радног односа  и сва четири сведочанства

         -      Потврду о положеном стручном   испиту

         -      Фотокопију  радне књижице

         -   Извод са евиденције Националне службе за запошљавање

         -   Лиценца или Решење о упису у Комору 

 

Приложити  фотокопије тражених докумената.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа  којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу Опште болнице  Параћин или послати на адресу: Општа болница  Параћин ул. Мајора Марка 12  35250 Параћин у затвореној коверти са назнаком „Пријава на оглас“.

Kандидат прилаже лекарско уверење  као доказ о здравственој способности за рад приликом заснивања радног односа.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у Новинама НСЗ  «Послови».

Оглас је објављен и на web сајту Министарства здравља.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом  документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације можете се обратити на телефон 035/8155-101.

 

 

  директор

др Слађана Васић

Са подацима од: 15.11.2018.
Здравствени центар Сурдулица

 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА

OJ ОПШТА БОЛНИЦА СУРДУЛИЦА  

 

                Расписује:

О  Г  Л  А  С

               

За пријем у радни однос на неодређено време  доктора медицине за потребе Здравственог центра Сурдулица  ОЈ Општа болница Сурдулица – Поликлиничка служба  -  1 извршилац.

 

                Услови: Завршен медицински факултет, VII s.s.s., положен стручни испит

 

                Уз пријаву на оглас доставити:

 -оверена фотокопија  дипломе о завршеном медицинском факултету,

                - оверена фотокопија уверењa о положеном стручном испиту за докторе медицине,

                - лиценца,

   - извод из матичне књиге рођених или извод из матичне књиге венчаних за особе које су       мењале презиме,

                - лекарско уверење.

               

                Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у средствима јавног информисања.

Избор између кандидата који испуњавају услове огласа извршиће се на основу члана 9. тачка 3. и 4.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија.

 

                Непотпуне и неблаговремене пријаве  неће се разматрати.

                Пријаве слати на адресу :

 

                Здравствени центра Сурдулица ,

                ул. Српских владара бр:   111

                17 530 Сурдулица

 

 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА

ДИРЕКТОР

Др Драган Китановић

Са подацима од: 15.11.2018.
Здравствени центар Сурдулица

 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА

OJ ОПШТА БОЛНИЦА

                Расписује:

О  Г  Л  А  С

               

За пријем у радни однос на одређено време  доктора медицине за потребе Здравственог центра Сурдулица  ОЈ Општа болница Сурдулица  ради замене Др Драгане Младеновић која је на боловању  -  1 извршилац.

 

                Услови: Завршен медицински факултет, VII s.s.s., положен стручни испит

 

                Уз пријаву на оглас доставити:

 -оверена фотокопија  дипломе о завршеном медицинском факултету,

                - оверена фотокопија уверењa о положеном стручном испиту за докторе медицине,

                - лиценца,

   - извод из матичне књиге рођених или извод из матичне књиге венчаних за особе које су       мењале презиме,

                - лекарско уверење.

               

                Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у средствима јавног информисања.

Избор између кандидата који испуњавају услове огласа извршиће се на основу члана 9. тачка 3. и 4.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија.

 

                Непотпуне и неблаговремене пријаве  неће се разматрати.

                Пријаве слати на адресу :

 

                Здравствени центра Сурдулица ,

                ул. Српских владара бр:   111

                17 530 Сурдулица

 

 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА

ДИРЕКТОР

Др Драган Китановић

Са подацима од: 15.11.2018.
Здравствени центар Сурдулица

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА

OJ ДОМ ЗДРАВЉА

 

                Расписује:

О  Г  Л  А  С

               

За пријем у радни однос на одређено време  доктора медицине за потребе Здравственог центра Сурдулица  ОЈ Дома здравља Сурдулица – Општа медицина ради замене Др Верице Димић која је на боловању  -  1 извршилац.

 

                Услови: Завршен медицински факултет, VII s.s.s., положен стручни испит

 

                Уз пријаву на оглас доставити:

 -оверена фотокопија  дипломе о завршеном медицинском факултету,

                - оверена фотокопија уверењa о положеном стручном испиту за докторе медицине,

                - лиценца,

   - извод из матичне књиге рођених или извод из матичне књиге венчаних за особе које су       мењале презиме,

                - лекарско уверење.

               

                Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у средствима јавног информисања.

Избор између кандидата који испуњавају услове огласа извршиће се на основу члана 9. тачка 3. и 4.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија.

 

                Непотпуне и неблаговремене пријаве  неће се разматрати.

                Пријаве слати на адресу :

 

                Здравствени центра Сурдулица ,

                ул. Српских владара бр:   111

                17 530 Сурдулица

 

 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА

ДИРЕКТОР

Др Драган Китановић

Са подацима од: 15.11.2018.
Здравствени центар Сурдулица

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА

OJ ОПШТА БОЛНИЦА

                Расписује:

О  Г  Л  А  С

               

За пријем у радни однос на одређено време  доктора медицине за потребе Здравственог центра Сурдулица  ОЈ Општа болница Сурдулица  ради замене Др Александре Поповић   -  1 извршилац.

 

                Услови: Завршен медицински факултет, VII s.s.s., положен стручни испит

 

                Уз пријаву на оглас доставити:

 -оверена фотокопија  дипломе о завршеном медицинском факултету,

                - оверена фотокопија уверењa о положеном стручном испиту за докторе медицине,

                - лиценца,

   - извод из матичне књиге рођених или извод из матичне књиге венчаних за особе које су       мењале презиме,

                - лекарско уверење.

               

                Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у средствима јавног информисања.

Избор између кандидата који испуњавају услове огласа извршиће се на основу члана 9. тачка 3. и 4.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија.

 

                Непотпуне и неблаговремене пријаве  неће се разматрати.

                Пријаве слати на адресу :

 

                Здравствени центра Сурдулица ,

                ул. Српских владара бр:   111

                17 530 Сурдулица

 

 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА

ДИРЕКТОР

Др Драган Китановић

Са подацима од: 15.11.2018.
Општа болница "Ђорђе Јоановић", Зрењанин

На основу члана 24. Закона о раду (»Службени  гласник РС» бр.24/05, 61/05,  54/09, 32/13 и 75/14), члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Службени гласник  РС» бр. 1/15),  члана 9. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга, у складу са важећим Кадровским планом Министарства здравља број:112-01-200/2018-02  од 20.08.2018. године, на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  51 број: 112-10323/2018 од 29.10.2018. године, а који смо примили 09.11.2018. године, дел.број: 01-4461  и  Одлуке директора Опште болнице »Ђорђе Јоановић» Зрењанин број 01-4476 од  13.11.2018. годинe расписује се:

 

 

О  Г  Л  А  С

                 

 

За пријем у радни однос на  НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом

 

 

1.       Доктор медицине -  2 извршиоца

 

2.       Социјални радник на осталим болничким одељењима - 1 извршилац

 

3.       Виши радиолошки техничар у дијагностици - 1 извршилац

 

4.       Медицинска сестра - техничар на осталим  болничким одељењима-  9 извршиоца

 

            5.    Техничар инвестиционог /техничког одржавања/ одржавања уређаја и опреме

                    (електричар)  -  1 извршилац

                 

6. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге-  3 извршиоца

 

Кандидати за радно место под редним бројем 1  морају поседовати VII степен стручне  спреме, завршен  Медицински факултет  и положен стручни испит.

       Заинтересовани кандидати треба да приложе:

-       молбу

-       CV

-       оверену фотокопију дипломе

-       оверену фотокопију  уверења о положеном стручном испиту

-       оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).

-       лекарско уверење о општој здравственој способности

-       доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)  

 

Кандидати за радно место под редним бројем 2  морају поседовати VII степен стручне  спреме, завршен Факултет политичких наука, Дипломирани социјални радник или VII степен стручне  спреме,  завршен Филозофски  факултет, Дипломирани социолог.

-       молбу

-       CV

-       оверену фотокопију дипломе

-       лекарско уверење о општој здравственој способности

 

Кандидати за радно место под редним бројем 3 морају поседовати VI степен стручне  спреме, завршену  вишу медицинску школу –  смер  виши радиолошки техничар односно високу здравствену школу струковних студија– смер струковни медицински радиолог   и положен стручни испит.

       Заинтересовани кандидати треба да приложе:

Ø  молбу

Ø  CV

Ø  оверену фотокопију дипломе

Ø  оверену фотокопију  уверења о положеном стручном испиту

Ø  оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).

Ø  лекарско уверење о општој здравственој способности

Ø  доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)

 

Кандидати за радно место под редним бројем 4  морају поседовати IV степен стручне  спреме, завршену    средњу медицинску школу –  општи смер   и положен стручни испит.

       Заинтересовани кандидати треба да приложе:

-       молбу

-       CV

-       оверену фотокопију дипломе

-       оверену фотокопију  уверења о положеном стручном испиту

-       оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).

-       лекарско уверење о општој здравственој способности

-       доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)

 

Кандидати за радно место под редним бројем 5 морају поседовати III степен стручне  спреме, завршену средњу Електротехничку школу - електричар   и положен стручни испит.

       Заинтересовани кандидати треба да приложе:

-       молбу

-       CV

-       оверену фотокопију дипломе

-       лекарско уверење о општој здравственој способности

 

Кандидати за радно место под редним бројем  6  морају имати  завршену основну школу.

Заинтересовани кандидати треба да приложе:

-       молбу

-       CV

-       оверену фотокопију  сведочанства о завршеној основној школи

-       уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице

-       лекарско уверење о општој здравственој способности

-       доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул. др Васе Савића 5,

са назнаком «ОГЛАС

 

Назначити у молби датум почетка огласа

 

Оглас важи од  13.11.2018. године до 20.11.2018. године

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.

Са подацима од: 15.11.2018.
Dom zdravlja "dr Janoš Hadži" Bačka Topola

На основу члана  6. – 8. Колективног уговора код Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола и Кадровског плана број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године,  Директор Дома здравља" Др Јанош Хаџи" Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

Оглашава се пријем у радни однос на одређено  време  са пуним радним временом :

 

1.   Доктор стоматологије у Служби за стоматолошку здравствену затштиту – у трајању од 6 месеци

  - 1 извршилац

 

2.  Виши радиолошки техничар – у Одељењу радиолошке дијагностике и ултразвука – у   трајању од 6 месеци

-          1 извршилац

 

3.  Гинеколошко акушерска сестра/ бабица у породилишту у Одељењу породилишта – у трајању од 6 месеци

-  1 извршилац  

 

4.     Медицинска сестра техничар у амбуланти у Служби за општу медицину, кућно лечење, негу и поливалентну патронажу – замена за време привремене спречености на раду

  -  1 извршилац

                                                    

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1 овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду ("Сл. гласник РС" број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола  oд 23.03.2018. године.

 

III

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова за:

1. Доктор стоматологије

-          високо образовање:

-          на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образобање, почев од 10. септембра 2005. године;

-           на основним студијама у трајању од најмање пет година по прописима који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године .

-          Додатно знање , радно искуство:

-          стручни испит;

-          лиценца;

-          најмање шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије.

 

2.       Виши радиолошки техничар:

-          високо образовање:

-          на основним студијама првог степена ( струковне студије ) , по пропису који уређује високо образобање, почев од 10. септембра 2005. године;

-           на основним студијама у трајању од најмање две година по прописима који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

-          изузетно: средње образовање у трајању од четири године и радним искуством од најмање пет година стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

-          Додатно знање , радно искуство:

-          стручни испит;

-          лиценца;

-          најмање шест месеци радног искуства у звању радиолошког техничара.

 

3.       Медицинска сестра техничар у амбуланти: 

-          средње образовање, образовни профил медицинска сестра техничар

-          стручни испит,

-          лиценца,

-          најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара.

 

4.       Гинеколошко акушерска сестра/ бабица у породилишту

-          средње образовање, образовни профил  гинеколошко акушерска сестра/ бабица

-          стручни испит,

-          лиценца,

-          најмање шест месеци радног искуства у звању гинеколошко акушерске сестре/ бабице.

 

IV

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

1.        Доктор стоматологије:

- диплома о завршеном Стомтолошком факултету,

- уверење о положеном стручном испиту,

- лиценца или решење о упису у стоматолошку комору Србије

- фотокопију радне књижице или други одговарајући доказ о радном искуству.

 

2.       Виши радиолошки техничар:

-           диплома о завршеним  основним студијама  образовни профил виши радиолошки  техничар или диплома о завршеном средњем образовању медицинске струке са радним искуством од најмање пет година .

-   уверење о положеном стручном испиту,

-  лиценца или решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених        техничара Србије,

- фотокопију радне књижице или други одговарајући доказ о радном искуству.

 

3.       Медицинска сестра техничар у амбуланти: 

-          диплома о завршеном средњем образовању, образовни профил медицинска сестра техничар

-          стручни испит,

-          лиценца или решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије,

-          најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара.

 

4.       Гинеколошко акушерска сестра/ бабица у породилишту

-          диплома о завршеном средњем образовању, образовни профил  гинеколошко акушерска сестра/ бабица

-          стручни испит,

-          лиценца или решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије,

-          најмање шест месеци радног искуства у звању гинеколошко акушерске сестре/ бабице.

 

Fотокопија важеће личне карте

Lична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

V

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола (www.dzbt.co.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

 

 

 

 

 

VI

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

VII

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

VIII

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком "Пријава на оглас".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

ДИРЕКТОР

ДОМА ЗДРАВЉА "ДР ЈАНОШ ХАЏИ" БАЧКА ТОПОЛА

Калоци др Дора, спец.психијатрије

Са подацима од: 15.11.2018.
Здравствени центар Сурдулица

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА

ОЈ ДОМ ЗДРАВЉА СУРДУЛИЦА

               

Расписује:

О  Г  Л  А  С

 

 

 За пријем у радни однос медицинске сестре - техничара на неодређено време - 1 извршиоц за потребе службе опште медицине са хитном медицинском помоћи и кућним лечењем.  

 

                Услови : IV sss, завршена медицинска школа – општег смера, положен стручни испит -  1 извршиоц.

 

                Потребна документација:

 -оверена фотокопија  дипломе о завршеној медицинској школи – општег смера,

                - оверена фотокопија уверења  о положеном стручном испиту,

                - извод из матичне књиге рођених, венчаних за особе које су промениле презиме,

                - извод из евиденције незапошљених,

                - лекарско уверење.

               

                Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у средствима јавног информисања.

 

                Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

                Избор између кандидата који испуњавају услове огласа извршиће се на основу члана 9. тачка 3 и 4  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија.

 

                Пријаве слати на адресу :

                Здравствени центар Сурдулица ,

                ул. Српских владара бр: 111

                17530 Сурдулица .

 

 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА

ДИРЕКТОР

Др Драган Китановић

Са подацима од: 15.11.2018.
Здравствени центар Сурдулица

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА

ОЈ ОПШТА БОЛНИЦА СУРДУЛИЦА

                Расписује:

О  Г  Л  А  С

 

                  За пријем у радни однос медицинских сестара - техничара на неодређено време - 10 извршиоца и то :

                1)  5 медицинских сестара- техничара за интерно одељење ОЈ Општа болница

                2)  2 медицинске сестре –техничара за хируршко одељење ОЈ Општа болница

                3)  2 педијатријске сестре за дечје одељење ОЈ Општа болница

                4) 1  акушерска сестра–техничар за гинекoлошко-акушерско одељење ОЈ Општа болница

 

                Услови под тачком 1. и 2.:  IV sss, завршена медицинска школа – општег смера, положен стручни испит -  7 извршиоца.

 

                Услови под тачком 3.:   IV sss, завршена медицинска школа – педијатријски смер, положен стручни испит -  2 извршиоца.

 

Услови под тачком 4.: IV sss, завршена медицинска школа – гинеколошко-акушерски смер, положен стручни испит -  1 извршилац.

 

                Потребна документација под тачком 1. и 2.:

 

 -оверена фотокопија  дипломе о завршеној медицинској школи – општег смера,

                - оверена фотокопија уверења  о положеном стручном испиту,

                - извод из матичне књиге рођених, венчаних за особе које су промениле презиме,

                - извод из евиденције незапошљених,

                - лиценца,

                - лекарско уверење.

 

                Потребна документација под тачком 3.:

 

 -оверена фотокопија  дипломе о завршеној медицинској школи – педијатријски смер,

                - оверена фотокопија уверења  о положеном стручном испиту,

                - извод из матичне књиге рођених, венчаних за особе које су промениле презиме,

                - извод из евиденције незапошљених,

                - лиценца,

                - лекарско уверење.

 

 

 

Потребна документација под тачком 4:

 

 -оверена фотокопија  дипломе о завршеној медицинској школи – гинеколошко-акушерски смер,

                - оверена фотокопија уверења  о положеном стручном испиту,

                - извод из матичне књиге рођених, венчаних за особе које су промениле презиме,

                - извод из евиденције незапошљених,

                - лиценца,

                - лекарско уверење.

 

               

                Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у средствима јавног информисања.

 

                Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

                Избор између кандидата који испуњавају услове огласа извршиће се на основу члана 9. тачка 3 и 4  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија.

 

                Пријаве слати на адресу :

                Здравствени центар Сурдулица ,

                ул. Српских владара бр: 111

                17530 Сурдулица .

 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА

ДИРЕКТОР

Др Драган Китановић

Са подацима од: 15.11.2018.
Општа болница Сремска Митровица

На основу члана 16. Статута Опште болнице Сремска Митровица, члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015)  на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска Митровица, директор Опште болнице Сремска Митровица

 

  Р а с п и с у ј е

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

1.    Медицинска  сестра–техничар у интензивној нези нивоа 3  Одељење реанимације и интензивне неге - Служба анестезије са реаниматологијом, Сектор за заједничке медицинске послове, на одређено време до 6 месеци, због повећаног обима посла , са пуним радним временом   – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Завршена Средња медицинска школа општег смера (IV степен стручне спреме) са положеним стручним испитом.

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица

 

2.    Гинеколошко акушерска сестра – бабица у породилишту  Одељење акушерства са порођајном салом – Служба гинекологије и акушерства, Сектор клиничких служби, на одређено време до 3 месеца, због повећаног обима посла , са пуним радним временом  – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Завршена Средња медицинска школа акушерског смера (IV степен стручне спреме) са положеним стручним испитом.

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица

 

 

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

-  Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

-  Фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом

-  Фотокопија уверења положеног стручног испита,

    -  Фотокопија важеће личне карте,

    -  Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом

   

 

Напомена: Кандидати који буду примљени у радни однос по овом огласу дужни су да доставе оверене фотокопије свих докумената који се односе на то радно место, као и лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од надлежног Диспанзера медицине рада.

 

            Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана оглашавања на огласној табли Националне службе за запошљавање.

   

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се путем поштe или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за који оглас и које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.       

 Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

ДОСТАВИТИ:

1.На огласну таблу Опште

2.Националној служби за запошљавање                                 

3.Помоћнику директора Сектора

4.Кадровском одсеку                                             

5.Архиви

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

др Живко Врцељ

Са подацима од: 15.11.2018.
Институт за онкологију Војводине

На основу члана 17. Статута Института за онкологију Војводине, члана 9. и 10. Колективног уговора Института за онкологију Војводине, у складу са Кадровским планом за Институт за онкологију Војводине за 2018. годину бр.112-01-200/2018-02 од 09.07.2018. године и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину (“Сл. гласник РС”, бр. 61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017, 14/2018 и 45/2018) и Одлуке Директора Института за онкологију Војводине број 4/18/3-3652 од 13.11.2018. године, расписује се

 

 

                ОГЛАС
за пријем у радни однос
на одређено време са пуним радним временом  до повратка привремено одсутног запосленог

 

 

1)  Лабораторијски техничар у дијагностици - 1 извршилац

     Услови за обављање посла:

-          средње образовање из области медицине - смер за лабораторијског техничара,

-          стручни испит,

-          лиценца,

-          најмање шест месеци радног искуства на пословима у струци.

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за онкологију Војводине на Одељењу за патохистолошку дијагностику и молекуларну патологију.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

 • својеручно потписану молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, е-мејл адресом и изјавом да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води кривични поступак,
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених,
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће Коморе,
 • фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Институт за онкологију Војводине.

 

Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за доношење одлуке о пријему.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање, Филијала Нови Сад, и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за конкурс за пријем на одређено време до повратка привремено одсутног запосленог “ и називом радног места за које се конкурише, на адресу: Институт за онкологију Војводине, 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4.

 

Након расписивања огласа, а пре истека рока за предају огласа, именоваће се Комисија за пријем.

 

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију Војводине (www.onk.ns.ac.rs). Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду биће дужан да достави: доказ о општој здравственој способности; доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатитис Б; лекарско уверење као доказ о здравственој способности за заснивање радног односа на радним местима са повећаним ризиком према Акту о процени ризика Института за онкологију Војводине; уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје надлежни суд); оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик надлежне коморе Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање - М образац; и радну књижицу.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

Проф. др Зоран Радовановић,

директор Института за онкологију Војводине

Са подацима од: 15.11.2018.
Dom zdravlja Subotica

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (Sl. glasnik RS 1/2015), člana  5. i 6. Kolektivnog ugovora za Dom zdravlja Subotica br. 01-457 od 19.02.2015 godine a  u skladu sa Kadrovskim planom za Dom zdravlja Subotica za 2018. godinu br. 112-01-200/2018-02 od 20.08.2018. godine i dopisom Ministarstva zdravlja broj 112-01-01270/2018 -02 od 05.11.2018. godine v.d. direktora  Doma zdravlja Subotica raspisuje

 

O G L A S

 ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

1.

Oglašava se prijem u radni odnos na NEODREĐENO VREME  sledećih kadrova:

a- vozač sanitetskog vozila u Službi hitne medicinske pomoći - 1 izvršilac,

 

2.

                Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke I ovog Oglasa su opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013 i 75/2014,13/17 i 113/17) i posebni uslovi utvrđeni Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Subotica broj 01-1420 od 23.03.2018.

                Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke  (1.) pod a) vozač sanitetskog vozila u Službi hitne medicinske pomoći  su:

 

·         KV radnik ili III stepen stručne spreme  sa položenom "B" kategorijom i radnim iskustvom od 1  godine.

3.

 

                Uz prijavu se podnose u originalu ili overenoj fotokopiji sledeća dokumenta:

 • Diploma o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila;
 • Vozačka dozvola
 • Izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime),
 • Potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom, e- meil adresom.

 

4.

                Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.

5.

                Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Kadrovska služba Doma zdravlja Subotica.

6.

                Oglas objaviti kod Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i na web stranici Ministarstva zdravlja RS (www.zdravlje.gov.rs), kao i na web stranici Doma zdravlja Subotica (www.domzdravlja.org.rs).

                Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objavljivanja oglasa.

 

7.

                Odluka o izboru kandidata će biti doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na web stranici Doma zdravlja Subotica. Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije.

                Kontakt telefon 024/600-736

8.

                Prijave se podnose lično ili putem pošte na adresu:

Dom zdravlja Subotica,    24000 Subotica , ul. Petefi Šandora 7.

sa naznakom ”Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove- radno mesto ... (navesti tačan profil za koji kandidat podnosi prijavu)“.
                Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

V.D.   DIREKTORA
DOMA ZDRAVLJA  SUBOTICA
Ivanka Beoković, dipl. ekonomista

Са подацима од: 15.11.2018.
Dom zdravlja Subotica

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (Sl. glasnik RS 1/2015), člana  5. i 6. Kolektivnog ugovora za Dom zdravlja Subotica br. 01-457 od 19.02.2015 godine a  u skladu sa Kadrovskim planom za Dom zdravlja Subotica za 2018. godinu br. 112-01-200/2018-02 od 20.08.2018. godine i dopisom Ministarstva zdravlja broj 112-01-01270/2018 -02 od 05.11.2018. godine v.d. direktora  Doma zdravlja Subotica raspisuje

 

O G L A S

 ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

1.

 

Oglašava se prijem u radni odnos na NEODREĐENO VREME  sledećih kadrova:

a)-doktori medicine- 4 izvršioca,

2.

                Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke I ovog Oglasa su opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013 i 75/2014, 13/17 i 113/17) i posebni uslovi utvrđeni Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Subotica broj 01-1420 od 23.03.2018.

Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke 1. za  doktora medicine   su:

·       VII stepen stručne spreme,

·       Završen  Medicinski fakultet  i stečeno zvanje doktor medicine,

·       položen stručni ispit i

·       licenca.

3.

 

                Uz prijavu se podnose u originalu ili overenoj fotokopiji sledeća dokumenta:

 • Diploma Medicinskog fakulteta o stečenom zvanju doktor medicine;
 • Uverenje o položenom stručnom ispitu za zdravstvene radnike- doktore medicine
 • Izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime),
 • Licenca za doktora medicine
 • Potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom, e- meil adresom.

 

4.

                Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.

5.

                Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Kadrovska služba Doma zdravlja Subotica.

6.

                Oglas objaviti kod Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i na web stranici Ministarstva zdravlja RS (www.zdravlje.gov.rs), kao i na web stranici Doma zdravlja Subotica (www.domzdravlja.org.rs).

                Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objavljivanja oglasa.

 

7.

                Odluka o izboru kandidata će biti doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na web stranici Doma zdravlja Subotica. Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije.

                Kontakt telefon 024/600-736

8.

                Prijave se podnose lično ili putem pošte na adresu:

Dom zdravlja Subotica,    24000 Subotica , ul. Petefi Šandora 7.

sa naznakom ”Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove- radno mesto ... (navesti tačan profil za koji kandidat podnosi prijavu)“.
                Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

V.D.   DIREKTORA
DOMA ZDRAVLJA  SUBOTICA
Ivanka Beoković, dipl. ekonomista

Са подацима од: 15.11.2018.
Dom zdravlja Subotica

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (Sl. glasnik RS 1/2015), člana  5. i 6. Kolektivnog ugovora za Dom zdravlja Subotica br. 01-457 od 19.02.2015 godine a  u skladu sa Kadrovskim planom za Dom zdravlja Subotica za 2018. godinu br. 112-01-200/2018-02 od 20.08.2018. godine i dopisom Ministarstva zdravlja broj 112-01-01270/2018 -02 od 05.11.2018. godine v.d. direktora  Doma zdravlja Subotica raspisuje

O G L A S

 ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

1.

Oglašava se prijem u radni odnos na NEODREĐENO VREME  sledećih kadrova:

a-  službenik za javne nabavke diplomirani ekonomista -1 izvršilac,

 

2.

                Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke I ovog Oglasa su opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013 i 75/2014, 13/2017, 113/2017) i posebni uslovi utvrđeni Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Subotica broj 01-1420 od 23.03.2018.

                Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke  (1.) pod a) službenik za javne nabavke – diplomirani  ekonomista su:

 

·       VII stepen stručne spreme,  diplomirani ekonomista,

·       završen Ekonomski fakultet,

·       položen stručni ispit za službenika za javne nabavke,

 

3.

                Uz prijavu se podnose u originalu ili overenoj fotokopiji sledeća dokumenta:

 • Diploma o stečenom obrazovanju na Ekonomskom fakultetu
 • Uverenje o položenom stručnom ispitu za službenika za javne nabavke
 • Izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime),
 • Potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom, e- meil adresom.

 

4.

                Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.

5.

                Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Kadrovska služba Doma zdravlja Subotica.

6.

                Oglas objaviti kod Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i na web stranici Ministarstva zdravlja RS (www.zdravlje.gov.rs), kao i na web stranici Doma zdravlja Subotica (www.domzdravlja.org.rs).

                Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objavljivanja oglasa.

 

7.

                Odluka o izboru kandidata će biti doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na web stranici Doma zdravlja Subotica. Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije.

                Kontakt telefon 024/600-736

8.

                Prijave se podnose lično ili putem pošte na adresu:

Dom zdravlja Subotica,    24000 Subotica , ul. Petefi Šandora 7.

sa naznakom ”Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove- radno mesto ... (navesti tačan profil za koji kandidat podnosi prijavu)“.
                Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

V.D.   DIREKTORA
DOMA ZDRAVLJA  SUBOTICA
Ivanka Beoković, dipl. ekonomista

Са подацима од: 15.11.2018.
Dom zdravlja Subotica

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (Sl. glasnik RS 1/2015), člana  5. i 6. Kolektivnog ugovora za Dom zdravlja Subotica br. 01-457 od 19.02.2015 godine a  u skladu sa Kadrovskim planom za Dom zdravlja Subotica za 2018. godinu br. 112-01-200/2018-02 od 20.08.2018. godine i dopisom Ministarstva zdravlja broj 112-01-01270/2018 -02 od 05.11.2018. godine v.d. direktora  Doma zdravlja Subotica raspisuje

 

O G L A S

 ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

1.

Oglašava se prijem u radni odnos na NEODREĐENO VREME  sledećih kadrova:

a)-medicinske sestre – tehničari - 7 izvršioca,

 

2.

                Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke I ovog Oglasa su opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013 i 75/2014, 13/17 i 113/17) i posebni uslovi utvrđeni Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Subotica broj 01-1420 od 23.03.2018.

Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke 1. za  medicinsku sestru – tehničara   su:

·       IV stepen stručne spreme,

·       Završena srednja medicinska škola  i stečeno zvanje medicinska sestra -tehničar,

·       položen stručni ispit i

·       licenca.

 

3.

                Uz prijavu se podnose u originalu ili overenoj fotokopiji sledeća dokumenta:

 • Diploma o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila- medicinska sestra -tehničar;
 • Uverenje o položenom stručnom ispitu za zdravstvene radnike;
 • Izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime),
 • Licenca za medicinsku sestru –tehničara,
 • Potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom, e- meil adresom.

 

4.

                Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.

5.

                Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Kadrovska služba Doma zdravlja Subotica.

6.

                Oglas objaviti kod Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i na web stranici Ministarstva zdravlja RS (www.zdravlje.gov.rs), kao i na web stranici Doma zdravlja Subotica (www.domzdravlja.org.rs).

                Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objavljivanja oglasa.

 

7.

                Odluka o izboru kandidata će biti doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na web stranici Doma zdravlja Subotica. Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije.

                Kontakt telefon 024/600-736

8.

                Prijave se podnose lično ili putem pošte na adresu:

Dom zdravlja Subotica,    24000 Subotica , ul. Petefi Šandora 7.

sa naznakom ”Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove- radno mesto ... (navesti tačan profil za koji kandidat podnosi prijavu)“.
                Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

V.D.   DIREKTORA
DOMA ZDRAVLJA  SUBOTICA
Ivanka Beoković, dipl. ekonomista

Са подацима од: 15.11.2018.
Дом здравља Житиште

На основу члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Службени гласник»РС бр.1/2015) расписује се

 

ОГЛАС
за послове
ДОКТОРА
СТОМАТОЛОГИЈЕ

 

Број извршилаца :1.(један)
Врста радног односа:радни однос на одређено време - 6 месеци

Радно време: пуно

Опис послова:Као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Житиште

        Кандидат треба да испуњава следеће услове:

1.       Завршен стоматолошки факултет

2.       Да има положен стручни испит

3.       Да има лиценцу за рад

4.       Да је држављанин Републике Србије

5.       Да има возачку дозволу Б катеегорије


Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

·         Пријаву на оглас са кратком биографијом,

·         Фотокопија личне карте

·         Уверење о држављанству

·         Фотокопију дипломе о завршеном стоматолошком факултету

·         Уверење о положеном стручном испиту.

·         Фотокоију лиценце

·         Фотокопију возачке дозволе

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), достављају се на адресу: Дом здравља Житиште ул.И.Л.Рибара 16, 23210 Житиште.Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене  пријаве  неће се разматрати.

 

Директор

Китареску др Дојнел

Са подацима од: 14.11.2018.
Дом здравља Лајковац

На основу чл.7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија,аутономна покрајина ,јединица локалне самоуправе/СЛ.Гл. бр.1/2015./,Одлуке директора Дома здравља Лајковац о потреби заснивања  радног односа на одређено време  бр. 595    чл.23 Статута Дома здравља Лајковац  директор Дома здравља објављује дана 05.11.2018.

                             

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ   У РАДНИ ОДНОС НА  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

-ВОЗАЧ САНИТЕТСКОГ  ВОЗИЛА НА  ОДРЕЂЕНО  ВРЕМЕ -1    /једног /  ИЗВРШИОЦА на одређено време до 6 месеци, ЗА РАД У СЛУЖБИ ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ,ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ

 

УСЛОВИ:

-Завршено  средње образовање

-возачка дозвола Б категорује

 

Заинтересовани кандидати уз  писмену пријаву достављају :

-оверену копију дипломе

-копију возачке дозволе

-биографију

-извод из матичне књиге рођених

-потврду о некажњавању

-потврду да се не води кривични поступак

-уверење о држављанству

-лекарско уверење

 

-РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКО –РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ 1 /једног /ИЗВРШИОЦА на одређено време до 6 месеци,   ЗА РАД У СЛУЖБИ ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ,ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ

 

УСЛОВИ:

-Завршено  средње образовање (IV ссс)

-Знање рада на рачунару

Заинтересовани кандидати уз  писмену пријаву достављају :

-оверену копију дипломе

- копију сертификата  електронске пријаве

-биографију

-извод из матичне књиге рођених

-потврду о некажњавању

-потврду да се не води кривични поступак

-уверење о држављанству

-лекарско уверење

 

Пријаву доставити поштом у року од 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља и сајту Дома здравља Лајковац  и у Послови код НСЗ.

Пријве доставити поштом на адресу:

Дом здравља ЛАЈКОВАЦ

Ул. Светог Саве бб   

14224  Лајковац  -са назнаком/ за оглас/

 

 

Директор
ДР ЉИЉАНА МОЛЕРОВИЋ

Са подацима од: 14.11.2018.
Здравствени центар Врање

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног  уговора за здравствене установе чији је оснивач Репбублика Србија, аутономна покрајина и јединца локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 1/2015), тачке 4. алинеје 5. Кадровског плана за Здравствени центар Врање за 2018. годину, бр.112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године, ради запошљавања на одређено време, а ради обезбеђивања услова у погледу кадра за обављање здравствене делатности у складу са одредбама Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и у другим облицима здравствене службе („Сл.гласник РС“ бр.4306.... 22/13), и  Одлуке  вд директора Здравственог центра Врање бр 01- 6060 од 13.11.2018. године,  др Љиљана Антић, в.д.директора Здравственог центра Врање, расписује

 

О Г Л А С

за пријем у радни онос на одређено време

 

1.                    Виши радиолошки техничар - 1 (један) извршилац, у Служби за радиолошку дијагностику, ОЈ Дом здравља Врање  Здравственог центра Врање, ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на рад  са боловања.

Услови: VI степен стручне спреме, завршена  виша школа за радиолошког техничара, положен стручни испит, лиценца или решење о упису у именик одговарајуће Коморе;

           Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 23. тачка 2.9. Примарна здравствена заштита;

 

2.  Медицинска сестра –техничар општи смер, у Служби за здравствену заштиту школске деце ОЈ Дом здравља Врање Здравственог центра Врање, ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на рад  са боловања - породиљског одсустава – одсуства са рада ради неге детета.

Услови: IV степен стручне спреме, завршена  средња медицинска школа општег смера, положен стручни испит,  лиценца или решење о упису у Комору здравствених радника;

            Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 23. тачка 2.16. Примарна здравствена заштита.

 

            3. Медицинска сестра –техничар општи смер, у Служби за пријем и збрињавање ургентних стања ОЈ Општа болница Врање Здравственог центра Врање, ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на рад  са породиљског одсустава – одсуства са рада ради неге детета.

Услови: IV степен стручне спреме, завршена  средња медицинска школа општег смера, положен стручни испит,  лиценца или решење о упису у Комору здравствених радника;

           Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 23. тачка 3.14. Секундарна здравствена заштита.

        

Заинтересовани кандидати подносе :

·      CV;

·      оверену фотокопију дипломе;

·      оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

·      фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме) ,

-      оверена фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће Коморе;

 

             Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

             Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања   на  web страници Министарства здравља Републике Србије  и  огласној табли Националне службе за запошљавање-филијала Врање.Рокови за пријем документације ће се рачунати од дан истицања на огласној табли Националне службе за запошљавање-филијала Врање.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас"  на адресу :

Здравствени центар Врање

Улица: Јована Јанковића Лунге бр.1

17500 Врање

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ

Др Љиљана Антић

Са подацима од: 14.11.2018.
Институт за онкологију и радиологију Србије

На основу члана 7., 8., и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 1/2015) одлуке в.д. директора Института за онкологију и радиологију Србије за расписивање огласа,  у складу са Кадровским планом Института за онкологију и радиологију Србије за 2017. годину Министарства здравља бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, и обавештењем Министарства здравња, бр. 112-01-00526/2018-02, од 03.05.2018.године, и  члана 22. Статута Института за онкологију и радиологију Србије,  расписује се

 

ОГЛАС

 

за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом, на пословима:

 

-          ИНЖЕЊЕР ИНВЕСТИЦИОНОГ/ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА/ОДРЖАВАЊА УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ1 извршилац,

за потребе Клинике за радиолошку онкологију и дијганостику.

Услови за заснивање радног односа:

Високо образовање из области електротехнике:

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

 

Додатна знања / испити / радно искуство            

-               знање рада на рачунару;

Заинтересовани кандидати подносе:

-         пријаву на оглас са кратком биографијом,

-         фотокопију дипломе о завршеном високом образовању из одговарајуће области,

-         доказ о радном искуству.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање и на интернет презентацији Министарства здравља Републике Србије.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију и радиологију Србије (www.ncrc.ac.rs). Кандидати који буду изабрани у обавези су да доставе оверене фотокопије тражених докумената.

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве се подносе лично (приземље, соба бр. 15) или путем препоручене пошиљке  на адресу:

 

Институт за онкологију и радиологију Србије

- Одељење за правне послове (за оглас) -

Београд, Пастерова 14

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф. др Радан Џодић

Са подацима од: 14.11.2018.
Дом здравља „Сремска Митровица“

          На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија («Сл.гласник «РС» бр. 1/2015),чл.10 Колективног уговора за Дом здравља „Сремска Митровица“ („Сл.лист Града Сремска Митровица“ бр 11/2015) и на основу добијене сагласности Министарства здравља број 112-01-01270/2018-02 од 05.11.2018. године,  ДОМ ЗДРАВЉА „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“  СРЕМСКА МИТРОВИЦА  расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

1.За радно место „Доктор медицине  изабрани лекар“ -   Амбуланта Дивош   – Служба опште медицине -1  извршилац

 

          Радни однос се заснива на неодређено време,  са пуним радним временом.

 

Услови за заснивање радног односа:

 

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Положен стручни испит, лиценца

6 месеци радног искуства у звању доктора медицине

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Сремска Митровица.  Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Дома здравља „Сремска Митровица“  Сремска Митровица, ул. Стари шор 65, са назнаком „ОГЛАС“.

 

       Заинтересовани кандидати треба да, уз потписану молбу,  приложе потребну документацију:

-    фотокопију дипломе о завршеном факултету

-    фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-    фотокопију лиценце

-    фотокопију важеће личне карте

-    доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом

-    детаљнију биографију (контакт телефон, адреса становања..).

  Лице које буде изабрано, доставиће оверене фотокопије наведених докумената приликом пријема у радни однос.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

ВД ДИРЕКТОР

ДОМА ЗДРАВЉА „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“

Шево  др Мирослава

 

 

          На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија («Сл.гласник «РС» бр. 1/2015),чл.10 Колективног уговора за Дом здравља „Сремска Митровица“ („Сл.лист Града Сремска Митровица“ бр 11/2015) и на основу добијене сагласности Министарства здравља број 112-01-01270/2018-02 од 05.11.2018. године,  ДОМ ЗДРАВЉА „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“  СРЕМСКА МИТРОВИЦА  расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

1.За радно место „Доктор медицине  изабрани лекар“ -   Здравствена станица у Мартинцима – Служба опште медицине  - 1  извршилац

 

          Радни однос се заснива на неодређено време,  са пуним радним временом.

 

Услови за заснивање радног односа:

 

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Положен стручни испит, лиценца

6 месеци радног искуства у звању доктора медицине

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Сремска Митровица.  Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Дома здравља „Сремска Митровица“  Сремска Митровица, ул. Стари шор 65, са назнаком „ОГЛАС“.

 

       Заинтересовани кандидати треба да, уз потписану молбу,  приложе потребну документацију:

-    фотокопију дипломе о завршеном факултету

-    фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-    фотокопију лиценце

-    фотокопију важеће личне карте

-    доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом

-    детаљнију биографију (контакт телефон, адреса становања..).

  Лице које буде изабрано, доставиће оверене фотокопије наведених докумената приликом пријема у радни однос.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

ВД ДИРЕКТОР

ДОМА ЗДРАВЉА „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“

Шево  др Мирославa

Са подацима од: 14.11.2018.
Дом здравља ''1. октобар'' Пландиште

На основу чл. 7. Koлективног уговора Дома здравља ''1. октобар'' Пландиште од 06.04.2015. године, директор Дома здравља ''1. октобар'', Пландиште расписује

 

О Г Л А С

 

 За послове:

 1. Доктора медицине у служби за општу медицину, кућно лечење и хитна медицинска помоћ  - 1 извршилац на неодређено време.

 

Услови: Завршен Медицински факултет, VII1 степен стручне спреме и положен стручни испит.

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова  Дома здравља „1.октобар“ Пландиште број 110 од 22.03.2018. године.

 

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа: диплома о завршеном Медицинском факултету и уверење о положеном стручном испиту, лична и радна биографија са адресом и контакт телефоном.

 

Пријаве слати на адресу Дома здравља Пландиште, Карађорђева 13, 26360 Пландиште.

 

                Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Пландиште .

Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на огласној табли Дома здравља.

 

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

Директор,

др. Драго Божић

Са подацима од: 14.11.2018.
Општа болница „ Стефан Високи“

На основу члана 23. Статута Опште болнице  Стефан Високи“, чланa  7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија а у складу са  Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број 112-9085/2018 од 26.09.2018. године, допис Министарства здравља Број:112-01-1095/2018-02 од 08.10.2018. године и  кадровским планом Министарства здравља за Општу болницуСтефан Високи“ за 2018. годину (бр-112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године) вд директора Опште болницеСтефан Високи“ Смедеревска Паланка, доноси:

 

 

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

За рад у Општој болници "Стефан Високи" Смедеревска Паланка  са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца

 

 

Помоћни радник у техничкој служби

(II степен стручне спреме)   - jeдан (1) извршилац

 

     Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

 • II степен стручне спреме, завршена основна школа,
 • радно искуство најмање годину дана

 

Опис послова:  Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова

-           обавља физичке послове: истовар и утовар, пренос и транспорт робе, материјала и опреме и др.;

-          врши мање поправке на објекту;

-          води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама;

-          одржава површину око објекта;

-          одржава хигијену објекта и околине.

-          обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца

 

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 • пријаву на оглас са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања,
 • фотокопију сведочанства о завршеној основној школи
 • фотокопија радне књижице или други доказ о радном искуству
 • фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • фотокопија уверења о држављанству (фотокопије држављанства не сме бити старија од 6 месеци)

Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа на веб-страници Министарства здравља и код Националне службе за запошљавање филијала-Смед. Паланка.

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Општа болница „Стефан Високи“ улица Вука Караџића 147, (са назнаком – пријава на оглас) или лично у писарници Опште болнице „Стефан Високи“.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (предходно искуство о раду у здравственим установама, додатно образовање или оспособљености...)

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима као и и оверене фотокопије целокупне документације.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом,  неће бити разматране.

 По завршетку огласа предата документа се неће враћати кандидатима.

 

ВД ДИРЕКТОРА
д
р Никола Ристић

Са подацима од: 14.11.2018.
Општа болница „ Стефан Високи“

На основу члана 23. Статута Опште болнице  Стефан Високи“, чланa  7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија а у складу са  Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број 112-9085/2018 од 26.09.2018. године, допис Министарства здравља Број:112-01-1095/2018-02 од 08.10.2018. године и  кадровским планом Министарства здравља за Општу болницуСтефан Високи“ за 2018. годину (бр-112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године) вд директора Опште болницеСтефан Високи“ Смедеревска Паланка, доноси:

 

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

За рад у Општој болници "Стефан Високи" Смедеревска Паланка  са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца

 

Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима, општи смер

(IV степен стручне спреме)   -два (2) извршиoца

 

     Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

 • IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа, смер медицинска сестра-техничар, општи смер
 • положен стручни испит,
 • поседовање лиценце за рад или решење о упису у именик коморе медицинских сестара

Опис послова:  Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова као и сменски рад (рад у турнусу).

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 • пријаву на оглас са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања,
 • фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи-смер медицинска сестра-техничар, општи смер,
 • фотокопија уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопија сведoчанства за све четири године средње школе
 • фотокопија радне књижице или други доказ о радном искуству
 • фотокопија лиценце за рад или решење о упису у именик коморе медицинских сестара
 • фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • фотокопија уверења о држављанству (фотокопије држављанства не сме бити старија од 6 месеци)

 

Фармацеутски техничар

(IV степен стручне спреме)   -  један (1) извршилац

 

     Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

 • IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа, смер фармацеутски техничар,
 • положен стручни испит,
 • поседовање лиценце за рад или решење о упису у именик коморе медицинских сестара-техничара

Опис послова:  Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова, рад на имплементацији ДСГ система, праћење анализа и састављање извештаја о потрошњи лекова и санитетског материјала по трошковним центрима

Критеријуми:

·         просечна оцена у средњој школи

·         радно искуство у струци (подразумева радно искуство у струци након положеног стручног испита као и познавање рада на рачунару у оперативном систему Windows и програмском пакету Оffice).

·         оцена на разговору

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:                                                        

 • пријаву на оглас са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања,
 • фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи-смер фармацеутски техничар,
 • фотокопија уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопија сведoчанства за све четири године средње школе
 • фотокопија радне књижице или други доказ о радном искуству
 • фотокопија лиценце за рад или решење о упису у именик коморе медицинских сестара-техничара
 • фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • фотокопија уверења о држављанству (фотокопије држављанства не сме бити старија од 6 месеци)

Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа на веб-страници Министарства здравља и код Националне службе за запошљавање филијала-Смед. Паланка.

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Општа болница „ Стефан Високи“ улица Вука Караџића 147, (са назнаком – пријава на оглас за радно место за које се пријављује)  или лично у писарници Опште болнице „ Стефан Високи“.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (предходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања  школовања...)

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима као и и оверене фотокопије целокупне документације.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом,  неће бити разматране.

По завршетку огласа предата документа се неће враћати кандидатима.        

 

 

ВД ДИРЕКТОРА

др Никола Ристић

Са подацима од: 14.11.2018.
Клиничко-болнички центар ''Бежанијска Коса'' Београд

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду („Сл.гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – Одлука УС и 113/2017), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од 03.09.2015. године, а у складу са дописом Министарства здравља бр. 112-01-00526/2018-02 од 07.05.2018. године (Закључак 51 број 112-3878/2018 од 25.04.2018. године) Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, расписујем следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1 помоћног радника - II групе у Одсеку за одржавање болничких објеката у Одељењу за техничке послове са пуним радним временом и пробним радом од 6 месеци

 

 

Критеријуми на основу којих ће се вршити рангирање кандидата дефинисани су Правилником о процедури и критеријумима за заснивања радног односа у КБЦ „Бежанијска коса”-Београд, а то су:

1.       радно искуство у струци

2.       оцена на разговору

 

 

Заинтресовани кандидати подносе - неоверене фотокопије:

·         пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е- mail адресом

·         фотокопију сведочанства о завршеном осмогодишњем образовању

·         фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је диплома издатa на девојачко презиме)

·         фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује)

·         доказ о радном искуству (које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује)

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

-          доказ о општој здравственој способности; оверену фотокопију: дипломе о завршеном осмогодишњем образовању; фотокопију одјаве на претходно осигурање – МA образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу уколико је кандидат поседује (згог израчунавања стажа као и минулог рада у здравству).

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за радно место помоћног радника - II групе у Одсеку за одржавање болничких објеката у Одељењу за техничке послове“.

 

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

 

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

 

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.

Д-но:

·         директору

·         кадровској служби

·         огласна табла

·         архиви

 

 

Директор Клиничко-болничког центра

Асс. др сц. мед. ВНС Марија Здравковић

Са подацима од: 14.11.2018.
Клиничко-болнички центар ''Бежанијска Коса'' Београд

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду („Сл. гласник РС 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 Одлука УС и 113/2017“), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од  03.09.2015. године, а у складу са дописом Министарства здравља бр. 112-01-1095/2018-02 од 02.10.2018. године (Закључак 51 број 112-9085/2018 од 26.09.2018. године) Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава), расписујем следећи:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1 магистра фармације – медицинског биохемичара

са пуним радним временом и пробним радом од 6 месеци и најмање 6 месеци радног искуства на траженим пословима

 

 

Услови за заснивање радног односа за магистра фармације – медицинског биохемичара су:

·         Фармацеутски факултет – смер медицинска биохемија

·         положен стручни испит

·         лиценца

·         најмање 6 месеци радног искуства на траженим пословима

Критеријуми:

 1.       просечна оцена студирања

2.       одбрањен завршни магистарски рад или завршни рад академских специјалистичких студија

3.       одбрањена докторска теза

4.       радно искуство у струци од најмање 6 месеци: подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите (радни однос или стручно усавршавање које се доказује Уговорима о раду, Решењима о престанку радног односа и Уговорима о стручном оспособљавању, усавршавању и стицању посебних знања и способности у струци)

5.       оцена на разговору (интервју)

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Заинтресовани кандидати подносе – неоверене фотокопије:

·         пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е- mail адресом

·         фотокопију дипломе/уверења о завршеном Фармацеутском факултету – смер медицинска биохемија

·         фотокопију уверења о положеном стручном испиту

·         фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме)

·         фотокопију лиценце или решења о упису у Комору биохемичара Србије

·         фотокопију доказа: о завршеном докторату, магистеријуму, академским специјалистичким студијама

·         фотокопију радне књижице  (уколико је кандидат поседује)

·         доказ о радном искуству у струци од најмање 6 месеци: подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите (радни однос или стручно усавршавање које се доказује Уговорима о раду, Уговорима о стручном оспособљавању, усавршавању и стицању посебних знања и способности у струци, као и Решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу - уколико је кандидат поседује).

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

-          доказ о општој здравственој способности; фотокопију доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б x2; оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту; лиценце или решења о упису у именик у Комору биохемичара Србије; доказ о одбрањеном: завршном магистарском раду, завршном радy академских специјалистичких студија и одбрањеној докторској тези; фотокопије: одјаве на претходно осигурање – МА обрасца; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу уколико је поседује (због израчунавања стажа као и минулог рада).

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за радно место 1 магистра фармације – медицинског биохемичара“.

 

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

 

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

 

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605. 

Д-но:

·         директору

·         кадровској служби

·         огласна табла

·         архиви

 

 

ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА

Асс. др сц. мед. ВНС Марија Здравковић

Са подацима од: 14.11.2018.
Општа болница Пирот

На основу Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03-3388/Р  од 09.11.2018. године  расписује се:  

О Г Л А С

 

I  За пријем у радни однос на одређено време до повратка привремено одсутног радника у Служби ортопедије са трауматологијом, са пуним радним временом за следеће радно место

Медицинска сестра /техничар  на осталим болничким одељењима за рад у Служби ортопедије са трауматологијом   1 извршилац

Потребни услови:

                Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

Стручна спрема / образовање

-          средње образовање медицинске струке

Додатна зања/ испити/ радно искуство

-          стручни испит;

-          лиценца или Решење о упису у комору;

-          најмање  шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 - пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

 - фотокопију личне карте,

 - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

 - фотокопију сведочанства ( за сваку годину),

 - фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

 - фотокопију лиценце.

 

                Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Пирот и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС».
ОГЛАС ВАЖИ ОД
13.11.2018. ГОДИНЕ (до 21.11.2018.године)
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ
др Горан Петровић

Са подацима од: 13.11.2018.
Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“

Na osnovu člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 1/2015), granskog Kolektivnog ugovora u zdravstvu, člana 6. Kolektivnog ugovora kod Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci (br. 2419 od 27.07.2015. god) raspisuje se sledeći:

 

 

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

a) Na određeno vreme zbog povećanog obima posla na period 3 meseca na radnom mestu:

                                                                                                                              

POMOĆNI RADNIK-1 izvršilac

 

II USLOVI:

-završena osnovna škola,

 

III OPIS POSLOVA:

-          vrši održavanje spolјašnih površina oko objekata Bolnice,

-          vrši sve poslove oko održavanja zelenih površina i uređivanja prostora u letnjem i zimskom periodu,

-          po potrebi upravlјa odnosno rukuje radnim mašinama preduzeća,

-          vrši košenje trave kosačicama i trimerima,

-          odgovoran je za povereni alat i vrši manje složene poslove iz komunalne delatnosti,

-          radi sve poslove na prikuplјanju, iznošenju i deponovanju komunalnog smeća,

-          vadi blato iz jezera i doprema ga u bazen,

-