Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 21.04.2017.
Општа болница Ваљево

На основу Члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( ,,Сл.гласник РС ,,бр.1/2015) и Одлуке директора о расписивању јавног огласа бр.ОБВ -01- 3027 од  13.04.2017.године.

 

Општа болница Ваљево расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у радни однос на одређено време до повратка стално запослене са боловања , са пуним радним временом за радно место

 

-           Гинеколошко акушерска сестра  IV ссс , за потребе  Службе за гинекологију и акушерство    Опште болнице Ваљево – 1 извршилац

 

Услови за пријаву кандидата на оглас:

-Завршена  мед.школа ,IV ссс, гинеколошко акушерски  смер

-Положен стручни испит

 

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом;

-Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила;

- Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

 

          Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,, код Националне службе за запошљавање.

          Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

 

Пријаве са документацијом доставити на адресу:

Општа болница Ваљево

Одељење за правне,кадровске и административне послове

Ул.Синђелићева бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове........................

(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)

 

 

Др Зоран Ђурић,  вд директора

Са подацима од: 21.04.2017.
Општа болница Суботица

На основу члана 6 Колективног уговора код Опште болнице Суботица, Суботица бр.01-5707 од 17.09.2015. године,  в.д. директор Опште болнице Суботица, Суботица доноси

 

 

О Д Л У К У

 

I

 

Ставља се ван снаге Оглас бр.  01 – 1/1009 од дана 13.04.2017. године у тачки  I под б) и тачки II став 3,  односно не оглашава се потреба за пријем  у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом и ПРОБНИМ РАДОМ у трајању од 3 (три) месеца  :

 

б)  возач-техничар логистике у Одељењу за оперативно-техничке послове и логистику 1 (један)

      извршилац;

II

Оглас бр.  01 – 1/1009 од дана 13.04.2017. године у пресоталом делу остаје непромењен и на снази.

III

Ова одлука је коначна.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке незадовољни кандидат може покренути спор пред стварно надлежним судом у Суботици, у року од 60 дана од дана објављивања одлуке на интернет презентацији Опште болнице Суботица, Суботица.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СУБОТИЦА, СУБОТИЦА

Др сци. мед. СЛОБОДАН ПУШКАР

спец. интерне медицине - кардиологије
Са подацима од: 21.04.2017.
Здравствени центар Зајечар

На основу чл.7. став 2. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (»Сл.гласник РС« бр.01/2015) у складу са Кадровским планом ЗЦЗ, директор Здравственог центра Зајечар расписује

 

О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на одређено време

 

 

1.     1 (једне) више медицинске сестре-техничара, на одређено време са пуним радним временом за рад у Општој болници у Зајечару у Одељењу интензивне неге у Општој болници у Зајечру, до повратка запослене са боловања

 

                                УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

                                VI степен - завршена виша медицинска школа и положен стручни испит;

 

                                Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:

-        оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,

-        уверење о положеном стручном испиту,

-        извод из матичне књиге рођених-венчаних,

-        биографију са адресом, телефоном.


            Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

            Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

                                                                                                Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања .

 

 

В.Д.  Д И Р Е К Т О Р,

Др Станислав Тадић
Са подацима од: 21.04.2017.
Дом здравља Бујановац

На основу члана 7. и 8. Колективног уговора за здравствене установе(,,Сл. гласник,, бр. 1/2015), Кадровског плана за Дом здравља Бујановац из 2013.године, Закључка 51 број 11-5085/2016 од 27.05.2016. год. Министарства здравља и Закључка Општинског већа Општине Бујановац бр. 400-126/17-03 од 06.04.2017.године, директор Дома здравља Бујановац расписује

           

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос радника

на одређено време у Дому здравља – Бујановац

а због повећаног обима послова на период до 3 месеци

 

      

 

1.     Доктор медицине – 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време због повећаног обима посла.

 

            Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Бујановац.

 

             Услови: Медицински факултет, VII стручне спреме, положен стручни испит.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе следећа документа:

 

-          Молба за пријем са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном,

-          Диплома о завршеној школи (оверена фотокопија),

-          Уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија) ,

-          Решење о упису у Комори или Лиценца о раду (оверене копије),

-          Извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија),

-          Уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оверена фотокопија),

-          Уверење суда да се не води кривични поступак, не старије од 6 месеци,

-          Лекарско уверење (не старије од 6 месеци),

-          У захтеву (молби) кандидат треба навести документацију коју је доставио поводом огласа.

     

       Пријаве на оглас се могу поднети лично у Дому здравља Бујановац, ул. К. Петровића бр. 328, Бујановац, сваког радног дана од 7,00 до 14,00 часова у затвореној коверти или послати препоручено поштом на адресу Дома здравља Бујановац, са назнаком ,,За оглас,, и назив радног места.

        Оглас ће бити објављен на веб сајту Министасртва здравља Републике Србије након изласка у листу ,,Послови,, - средом.

        Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања у листу ,,Послови,, а након објаве треба слати документа у Дому здравља Бујановац.

 

        Изабрани кандидати биће писмено обавештени.

 

 

Д и р е к т о р

Дома здравља Бујановац

Др Лела Јовановић

Са подацима од: 21.04.2017.
Специјална болница за психијатријске болести "Горња Топоница", Горња Топоница

На основу члана 37., став 1. Закона о раду ("Службени гласник РС" бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 - одлука УС), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправне (''Сл. гласник РС'' бр. 1/2015), Кадровског плана за Болницу  за 2013. годину, број: 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године и Одлуке о потреби за заснивање радног односа бр. 03-2429/1 од 19.04.2017. године, а на основу овлашћења из чл. 23. тачка 11) Статута Специјалне болнице за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, в.д. директора Болнице расписује

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време најдуже до шест месеци,

због повећаног обима посла,

за послове

               

- ХИГИЈЕНИЧАР ............ 6 извршилаца

 

Опис послова:

Одржава свакодневно хигијену болесничких соба, помоћних просторија, санитарних просторија, дневног боравка и свих радних просторија као и дворишта око зграде. Свакодневно пере и дезинфикује приборе за физиолошке потребе пацијената као и прибор у коме се скупља смеће, врши прање и дезинфекцију санитарног чвора (WС шоља, зидних плочица, умиваона, врата и прозора). Свакодневно по устаљеном распореду обавља генерално спремање једне просторије. Чува и води рачуна о рационалној потрошњи средстава и прибора за чишћење. Обавештава главну мед. сестру  Одсека - Одељења или Кабинета (одговорну сестру- техничара смене) о уоченим оштећењима инвентара. Пре пријема на рад подлеже провери општих способности уз обавезну едукацију о хигијенском минимуму. По потреби обавља послове опште неге (купање, пресвлачење, физичко обезбеђење и помоћ у  смиривању узнемирених пацијената). Помаже код пријема пацијената и у њиховој санитарној обради. Ради и друге послове по налогу претпостављеног. Непосредно је одговоран  главној медицинској сестри- техничару Одељења, Одсека или Кабинета у коме ради.

Радни однос се, због рада у психијатрији и непосредног контакта са пацијентима, заснива са скраћеним радним временом у трајању од 36 часова недељно Запослени има сва права из радног односа као да ради са пуним радним временом.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове предвиђене Правилником о организацији и систематизацији послова Болнице бр. 03-5000/1 од 02.08.2016. године и бр.03-8141/1 од 13.12.2016. године:

 

1)     Завршена основна школа, I степен стручне спреме.

 

                Сваки кандидат дужан је да уз пријаву- биографију приложи следећу документацију:

- оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи;

                - фотокопију извода из матичне књиге рођених;

- фотокопију уверења о држављанству.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад- лекарско уверење.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на wеб сајту Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница'', 18202 Горња Топоница или непосредно у канцеларији за пријем поште Болнице.        

Оглас се објављује и на wеб сајту Министарства здравља РС.

Пријаве које буду поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА БОЛНИЦЕ

Др Милан Станојковић

Са подацима од: 21.04.2017.
Специјална болница за психијатријске болести "Горња Топоница", Горња Топоница

На основу члана 37., став 1. Закона о раду ("Службени гласник РС" бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 - одлука УС), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправне (''Сл. гласник РС'' бр. 1/2015), Кадровског плана за Болницу  за 2013. годину, број: 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године и Одлуке о потреби за заснивање радног односа бр. 03-2428/1 од 19.04.2017. године, а на основу овлашћења из чл. 23. тачка 11) Статута Специјалне болнице за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, в.д. директора Болнице расписује

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време најдуже до шест месеци,

због повећаног обима посла,

за послове

               

- МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР ............ 1 извршилац

 

Опис послова:

Обавља послове опште и специјалне здравствене неге, терапије, превенције, лечења и рехабилитације пацијента, спроводи административни поступак код пријема и отпуста пацијената и у случају смрти. Стара се о одржавању хигијене пацијената и спровођењу мера за спречавање интрахоспиталне инфекције. Одговоран је за хуман и адекватан психотерапијски став према пацијентима. Стара се о чувању одеће, новца и драгоцености приликом примања и отпуштања пацијената. Припрема растворе за дезинфекцију, спроводи стерилизацију. Врши санитарну обраду пацијента. Обавља здравствену негу психијатријских пацијената, учествује у дијагностичким и терапеутским поступцима. Активно учествује у исхрани пацијената, врши обавезан надзор при узимању оброка. Одговоран је за правилну апликацију и поделу терапије, оксигенацију пацијента и аспирацију усне и носне дупље. Припрема пацијенте за визиту и учествује у истој. Узима и шаље материјал на лабораторијске прегледе. Пружа хитну медицинску помоћ пацијенту. Мотивише пацијента на адекватну самопомоћ. Ради у малим психотерапијским групама, учествује у раду терапијских заједница. Кроз извештаје прати пацијентово стање и верификује спровођење свих предузетих мера и поступака из домена свога рада. Континуирано прати развој болести пацијента и о томе обавештава стручно надлежна лица. Прати пацијенте на консултативне прегледе. Одговоран-а је за рационалну потрошњу лекова и другог потрошног материјала. Одговоран-а је за законитост свог рада и поштовање принципа из кућног реда и других општих аката Болнице, одлука, ставова и закључака претпостављених. Одговоран-а је за правилно вођење и обраду целокупне прописане медицинске документације из домена своје одговорности. Обезбеђује консултативну и стручну помоћ млађим колегама. Одговоран је за спровођење мера будности и чувања психијатријских пацијената од повреда, суицида, бекства и сл. Обавља и друге послове по налогу претпостављених. Непосредно је одговоран главном техничару Одељења- Одсека или Кабинета. Медицинске сестре-техничари који обављају послове у Центру за ментално здравље у заједници, врше надзор и прате стање и понашање пацијената за време дневних активности у Центру, током хоспитализације на пријемним одељењима Болнице и за време боравка у заштићеним стамбеним просторима. Врши обилазак пацијената на терену, самостално или као члан тима, апликује терапију у кућним условима, обавља послове опште и специјалне здравствене неге и предузима одговарајуће мере у циљу лечења и рехабилитације пацијената. Непосредно је одговоран главној медицинској сестри- техничару Центра за ментално здравље у заједници.

 

Радни однос се, због рада у психијатрији и непосредног контакта са пацијентима, заснива са скраћеним радним временом у трајању од 36 часова недељно Запослени има сва права из радног односа као да ради са пуним радним временом.

 

                Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове предвиђене Правилником о организацији и систематизацији послова Болнице бр. 03-5000/1 од 02.08.2016. године и бр.03-8141/1 од 13.12.2016. године:

 

1)     Завршена Медицинска школа - смер медицинска сестра-техничар;

2)     Положен стручни испит;

3)     Лиценца.

 

                Сваки кандидат дужан је да уз пријаву- биографију приложи следећу документацију:

- оверену фотокопију дипломе о завршеној Медицинској школи - смер медицинска сестра-техничар;

                - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

                - оверену фотокопију лиценце;

                - фотокопију извода из матичне књиге рођених;

- фотокопију уверења о држављанству.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад- лекарско уверење.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на wеб сајту Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница'', 18202 Горња Топоница или непосредно у канцеларији за пријем поште Болнице.        

Оглас се објављује и на wеб сајту Министарства здравља РС.

Пријаве које буду поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА БОЛНИЦЕ

Др Милан Станојковић

Са подацима од: 21.04.2017.
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад

На основу члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“36/10, 42/10, 46/13 – споразум, 74/13 – споразум, 97/13 – споразум и 37/14 - споразум) у вези са Кадровским планом Института за 2013. годину број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, Изменом Кадровског плана Института за 2013. годину број 112-01-01063/2013-02 од 26.07.2013. године, Исправком измене Кадровског плана Института за 2013. годину број 112-01-01063/2013-02 од 27.08.2013. године, Одлуке в.д. директора Института број 992/1 од 07.04.2017. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине директор Института расписује:

  

О  Г  Л  А  С

 

за пријем у радни однос: Једног (1) извршиоца на одређено време до повратка запослене са боловања дужег од 30 дана, са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца.

 

 

1.     Виши радиолошки техничар на Одељењу за радиолошку дијагностику у Служби за дијагностику и заједничке медицинске послове на одређено време, до повратка запослене са боловањаЈедан (1) извршилац

 

 

Опис посла:

 

-      асистира лекару и врши медицинско-техничке процедуре  по налогу лекара;

-      припрема апаратуру и материјал потребан за снимање;                                    

-      даје упутства пацијенту о припреми за снимање и о понашању приликом снимања;

-      поставља пацијента у положај пожељан за снимање;

-      снима пацијента, развија филм и процењује квалитета снимка;

-      примењује одговарајуће мере заштите пацијента, заштите особља и простора и

прати нежељена дејстава зрачења;

-          спроводи активности стручног усавршавања у области радиолошке технике;

-          учествује у практичном оспособљавању приправника и млађих кадрова;

-          води прописане евиденције и документацију

-          одговара за средства којима рукује, за уредност, тачност и за квалитет послова из делокруга свога рада

-          ради и друге послове из домена своје струке по налогу главног техничара и надлежног лекара

-          послове обавља у оквиру сменског рада,  а по потреби у дежурству и приправности

-          за свој рад одговоран  је главном  РТГ техничару и начелнику одељења

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

 

1.     Основне студије  у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године или Струковне  студије  првог степена (основне  струковне студије) по пропису који уређује високо  образовање, почев од 10. септембра 2005. године

2.     Положен стручни испит

3.     Лиценцу за рад

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-    Диплому о завршеним Основним или Струковним  студијама  првог степена (наведено у посебним условима)

-      Уверење о положеном стручном испиту

-      Здравствена способност за рад у радиологији

-    Познавање рада на рачунару (MS Office)

-    Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе
-    Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци,

-      Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци,

-    Кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији Послови Националне службе за запошљавање.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас за пријем једног вишег радиолошког техничара на Одељењу за радиолошку дијагностику до повратка запослене са боловања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:

Проф. др Јадранка Јовановић-Привродски

Са подацима од: 20.04.2017.
Универзитетска дечја клиника

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2015. годину бр. 112-01-520/2015-02 од 17.07.2015. године као и одредаба чланова 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.1/15), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С 

 За пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања са пуним радним временом

 

Правника, 1 (један) извршилац

 

I

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања са пуним радним временом на послове правника, 1 (један) извршилац.

Опис послова:

·          Обавља послове припреме и израде нормативних аката УДК;

·          Прати спровођење општих аката, припрема и предлаже закључење уговора и споразума о пословној сарадњи, врши и друге послове у складу добијеним овлашћењем;

·          Врши контролу и помаже у изради документације и у реализацији послова везаних за радне односе које обављају референт за кадровске послове и кадровски оператер;

·          Припрема материјал и присуствује седницама Управног и Надзорног одбора, као и седницама других стручних тела;

·          Припрема и други материјал од значаја за доношење Одлука из делокруга службе по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом;

·          Припрема правна мишљења и прати и обезбеђује примену правних прописа посебно из области радних односа, као и прописа из области здравствене заштите и осталих везаних прописа која се односе на организацију и обављање здравствене делатности и прописа у вези са истом (из области заштите података, вођења медицинске документације и евиденција, заштите од корупције и др.);

·          Непосредно контролише и надзире рад референта за кадровске послове и кадровског оператера, предлаже систематику рада, контролише вођење кадровских евиденције и предлаже мере за унапређење рада у договору са истима и о томе обавештава непосредног руководиоца;

·          Непосредно сарађује са другим службама Универзитетске дечје клинике по питању организације послова и активности из свога делокруга;

·          Заједно са сарадницима одговоран је за исправност и правилно коришћење и стање инвентара;

·          Учествује на стручним, организационим и едукативним састанцима и семинарима у области своје струке;

·          Учествује у развоју, примени и унапређењу квалитета информационих система који се користе на Клиници за вођење документације и евиденција;

·          Обавезан је да стручним радом доприноси афирмацији организационе јединице;

·          Подноси редовне извештаје из делокруга свог рада начелнику организационе јединице;

·          По потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом;

·          Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом.

 

II

УТВРЂУЈУ СЕ услови за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања са пуним радним временом на послове правника, 1 (један) извршилац, код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:

 

- VI степен стручне спреме

- 1 (једна) година радног искуства на одговарајућим пословима

- познавање рада на рачунару

            - познавање једног светског језика

                               

Предност ће имати кандидати са претходним искуством на пословима јавних набавки.

 

 III

Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000 Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРАВНИКА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1 (ЈЕДАН) ИЗВРШИЛАЦ“.

 

IV

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 

-          кратку биографију

-          фотокопију личне карте

-          фотокопију дипломе

-          фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)

-          доказ о искуству на пословима јавних набавки

 


Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или способљеност, дужина трајања школовања и сл.).

 
Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

 

Оглас објавити на огласној табли Националне службе као и на Интернет страници Министарства здравља Републике Србије.


Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање
Са подацима од: 20.04.2017.
Дом здравља Мерошина

  На основу члана 131.  Закона о здравственој заштити  РС ( ''Сл.гласник РС ''бр. 107/2005,72/2009,88/2010,99/2010,57/2011,119/2012,45/2013 и др закон 93/2014) , члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе    и    члана 21.   Статута Дома здравља Мерошина ,

в.д. директор  Дома здравља  Мерошина   дана   19.04.2017.год.  донео је следећу

 

 

О Д Л У К У

О  ПОНИШТЕЊУ  ЈАВНОГ ОГЛАСА  ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС  БР. 356. ОД 12.04.2017.

 

 

        Поништава се  јавни оглас за пријем у радни однос   на неодређено време,    1 лекара специјалисте   радиологије , са пуним радним временом  ради попуњавања слободног , односно упражњеног радног места  у Дому здравља Мерошина .

                                                                         

      Одлука  ће бити  објављена  код Националне службе за запошљавање,  и достављен    Министарству здравља, ради објављивања на интернет страници Министарства.

 

           Одлука ступа на снагу даном доношења  ,

 

ДОМ  ЗДРАВЉА  МЕРОШИНА

Директор ,

др Небојша Цветковић

Са подацима од: 20.04.2017.
Општа болица „Свети Лука“ Смедерево

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија („Службени гласник РС“ бр.36/2010) , у складу са Кадровским планом Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево за 2013.год. и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Опште болице „Свети Лука“ Смедерево

 

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО

Улица Кнез Михаилова бр.51

11300  Смедерево

расписује

 

О Г Л А С

за пријем

 

1.               ЈЕДНЕ ВИШЕ ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКЕ СЕСТРЕ, са  VI степеном стручне спреме, положеним стручним испитом, на одређено време ради замене привремено одсутне запослене, са пуним радним временом, за рад у служби за гинекологију и акушерство, до повратка на рад запослене

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:

- пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

- оверену фотокопију дипломе о завршеном VI степену стручне спреме,

- оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

- лиценцу или решење о упису у комору,

- ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

- Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници  Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево,  или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево Ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену "пријава на оглас" са навођењем радног места за које се конкурише.

- Уколико кандидат има e-mail адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о  резултату конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/240-725.

 

В.д.директора

Опште болнице „ Свети Лука „ Смедерево

Прим. мр сци. др мед. Ненад Ђорђевић

Са подацима од: 20.04.2017.
Дом здравља "Др Јанош Хаџи", Бачка Топола

На основу члана  6. – 8. Колективног уговора код Дом здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола, у складу са Кадровским планом за Дом здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола,  Директор Дома здравља»Др Јанош Хаџи» Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време  у трајању од три месеца са пуним радним временом:

 

1.        Акушерска  сестра у Службу за здравствену заштиту жена са породилиштем – замена за време посебне  неге детета

     -  1 извршилац

2.        Педијатријска сестра у Службу за здравствену заштиту жена са породилиштем – замена за време посебне  неге детета

     -  1 извршилац

3.        Возач кола хитне медицинске помоћи  у  Службу хитне медицинске помоћи                                                   -  2 извршилаца

II

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола бroj 01-1449/13 oд 28.05.2013. године.

III

 

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова:

- Акушерска  сестра:  завршена  средња  медицинска школа акушерског смера, IV степен стручне спреме и    положен стручни испит

- Педијатријска сестра: завршена  средња  медицинска школа педијатријског  смера, IV степен стручне спреме и    положен стручни испит

- Возач кола хитне медицинске помоћи: III степен стручне спреме, КВ возач са положеним испитом за возача „Ц“ категорије

 

 

IV

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

- акушерску сестру:  диплома о завршеној  средњој  медицинској школи акушерског  смера и  уверење о положеном стручном испиту,  лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

- педијатријску сестру:  диплома о завршеној  средњој  медицинској школи педијатријског  смера и  уверење о положеном стручном испиту, лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

-  возача кола хитне медицинске помоћи:  диплома о завршеној  школи III степена стручне спреме, -    доказ о положеном испиту за возача „ Ц „ категорије  возачкa дозволa

-    лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

IV

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола (www.dzbt.co.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

 

V

 

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здравља»Др Јанош Хаџи» Бачка Топола.

VI

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

VII

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком «Пријава на оглас».

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

 ВД  ДИРЕКТОР

Тот Жужана., дипл.ецц.

Са подацима од: 20.04.2017.
Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник

Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, на основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе  и Одлуке  директора  02-бр. 539/1 од 18. 4. 2017. године, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на одређено време

 

                 Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник има потребе за заснивањем радног односа на ОДРЕЂЕНО време, због привремено повећаног обима посла, за послове:

 

                1. У Служби хитне медицинске помоћи:

 

1.     1. Возача за рад у Одсеку санитетског превоза.........................2 извршиоца за рад на одређено време у трајању најдуже 3 месецa

 

Опис послова: Обавља послове санитетског транспорта болесника, као и друге транспорте, превоз пацијената на дијализу, стара се о пацијенту и помаже при дијагностичким процедурама, извршава налоге лекара на секундарном и терцијарном нивоу, стара се о исправности и хигијени возила и друге послове у складу са Правилником о унутрашњој контроли и мерама за безбедност саобраћаја

 

Услови за пријем у радни однос кандидата су:

-          завршена Школа за КВ возача или средња школа и положен испит за возача Б категорије

                Приликом избора кандидата, предност ће имати кандидати који имају радно искуство на пословима у здравственој установи.

                Уз пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове огласа и то: фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, фотокопију возачке дозволе.

                Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа достављати поштом или лично у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање, на адресу: Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, ул. Светог Саве бр. 49, 37240 Трстеник.

                Контакт телефон: 037/714-150

                Кандидати ће о одлуци о озбору бити обавештени у року од 30 дана од дана истека рока за достављање пријава.

 

Д и р е к т о р ,

Др Радован Поповић,

спец. ургентне медицине

Са подацима од: 18.04.2017.
Општа болница Ваљево

На основу Члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( ,,Сл.гласник РС ,,бр.1/2015) и Одлуке директора о расписивању јавног огласа бр.ОБВ -01- 2738 од  03.04.2017.године.

 

Општа болница Ваљево расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у радни однос на одређено време до повратка стално запослене на рад, са трудничког, односно породиљског боловања и боловања ради неге детета , са пуним радним временом за радно место

 

-           Лабораторијског  техничара  IV  ссс , за потребе  Одељења  за снабдевање крвљу и крвним продуктима Опште болнице Ваљево – 1 извршилац

 

Услови за пријаву кандидата на оглас:

-Завршена  мед.школа ,смер-лабораторијски техничар, IV ссс

-Положен стручни испит

 

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом;

-Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила;

- Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

 

          Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,, код Националне службе за запошљавање.

          Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

 

Пријаве са документацијом доставити на адресу:

Општа болница Ваљево

Одељење за правне,кадровске и административне послове

Ул.Синђелићева бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове........................

(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)

 

Др Зоран Ђурић,  вд директора

Са подацима од: 18.04.2017.
Општа болница „др Радивој Симоновић“ Сомбор

На основу члана 11. Kолективног уговора код Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 28-2723/2015 од 17. јула 2015. године и одлукe в.д. директора Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор о расписивању огласа број 06.-1925/2017 од 10. априла 2017. године донете у складу са Кадровским планом за Општу болницу „др Радивој Симоновић“ Сомбор за 2013. годину број 112–01-00550/2013-01 од 11. априла 2013. године и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 28.-358/2016 од 26. јануара 2016. године (у даљем тексту: Правилник), а у складу са чланом 1682 Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ бр. 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015) расписује се:

 

 

О  Г  Л  А  С

 

За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА за обављање послова:

1. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ОДЕЉЕЊА на Одељењу за ортопедску хирургију и трауматологију, Сектор за хируршке гране – 1 ИЗВРШИЛАЦ, до повратка запослене са боловања.

Поред општих услова предвиђених законом кандидат приликом пријављивања на оглас треба да испуњава и следеће услове:

-   завршена средња медицинска школа - смер медицинска сестра-техничар – IV степен стручне спреме

-   положен стручни испит за звање медицинске сестре-техничара

-   поседовање лиценце за самосталан рад на пословима медицинске сестре-техничара издате од стране КМСЗТС (ако је кандидат заснивао радни однос на тим пословима након положеног стручног испита) или чланство у КМСЗТС (ако кандидат није заснивао радни однос на тим пословима након положеног стручног испита)

Посебни услови:

-   рад у сменама

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити:

‒ молбу у којој су прецизно наведени контакт подаци и радно место за које се кандидат пријављује

‒ оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи - смер медицинска сестра-техничар

‒ оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за звање медицинска сестра-техничар

‒ оверену фотокопију лиценце за самосталан рад на пословима медицинске сестре-техничара, издате од стране КМСЗТС (ако је кандидат заснивао радни однос на тим пословима након положеног стручног испита) или оверену фотокопију решења о упису у Именик КМСЗТС (ако кандидат није заснивао радни однос на тим пословима након положеног стручног испита)

‒ уверење Националне службе за запошљавање о кретању на евиденцији лица која траже запослење – не старије од 8 дана од дана расписивања огласа

‒ доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом, уколико је дошло до промене – оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених или извода из матичне књиге венчаних

‒ кратку биографију (Curriculum Vitae - CV)

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.).

Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет презентацији Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор, www.bolnicasombor.org.rs у року од од 30 дана од дана закључења огласа.

Одабрани кандидат је дужан да пре заснивања радног односа достави лекарско уверење о здравственој способности за обављање тражених послова. Уколико кандидат у остављеном року не достави или не може да достави уверење о здравственој способности исти ће бити одбијен, а в.д. директора Опште болнице ће под истим условима одабрати другог кандидата који се пријавио и испуњава услове по Огласу.

Одабраном кандидату ће бити одређен пробни рад у трајању од ТРИ (3) месеца.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор.

Пријаве на оглас са потребном документацијом доставити препорученом пошиљком на адресу:

Општа болница „др Радивој Симоновић“ Сомбор

ул. Војвођанска бр. 75

25000 Сомбор,

уз напомену „за оглас за медицинску сестру одељења на Одељењу за ортопедску хирургију и трауматологију“ или лично преко Службе протокола у згради Управе – соба бр.12.

Непотпуне, неблаговремене и непотписане пријаве неће се узимати у разматрање.

По окончању огласа предата документа се неће враћати кандидатима.

 

 

В.д.директора Опште болнице

„дрРадивој Симоновић“ Сомбор

Грбадр Др Милан
Са подацима од: 18.04.2017.
Општа болница Ваљево

На основу Члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( ,,Сл.гласник РС ,,бр.1/2015) и Одлуке директора о расписивању јавног огласа бр.ОБВ -01- 2887 од  10.04.2017.године.

 

Општа болница Ваљево расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у радни однос на одређено време до повратка стално запослене на рад са неплаћеног одсуства  , са пуним радним временом за радно место

 

-           Мед.сестра техничар  IV ссс , за потребе  Службе за анестезију и  реаниматологију   Опште болнице Ваљево – 1 извршилац

 

Услови за пријаву кандидата на оглас:

-Завршена  мед.школа ,IV ссс, општи смер

-Положен стручни испит

 

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом;

-Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила;

- Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

 

          Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,, код Националне службе за запошљавање.

          Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

 

Пријаве са документацијом доставити на адресу:

Општа болница Ваљево

Одељење за правне,кадровске и административне послове

Ул.Синђелићева бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове........................

(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)

 

Др Зоран Ђурић,  вд директора

 

 

Са подацима од: 18.04.2017.
Општа болница Ваљево

На основу Члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( ,,Сл.гласник РС ,,бр.1/2015) и Одлуке директора о расписивању јавног огласа бр.ОБВ -01- 2928 од  10.04.2017.године.

 

Општа болница Ваљево расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у радни однос на одређено време у трајању од три месеца  , са пуним радним временом за радно место

 

-           Дипломираног економсите  VII ссс , за потребе  Одељења за економско финансијске послове  Опште болнице Ваљево – 1 извршилац

 

Услови за пријаву кандидата на оглас:

-Завршен економски факултет ,VII ссс

 

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом;

-Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила;

 

          Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,, код Националне службе за запошљавање.

          Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

 

Пријаве са документацијом доставити на адресу:

Општа болница Ваљево

Одељење за правне,кадровске и административне послове

Ул.Синђелићева бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове........................

(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)

 

Др Зоран Ђурић,  вд директора

Са подацима од: 18.04.2017.
Општа болница Ваљево

На основу Члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( ,,Сл.гласник РС ,,бр.1/2015) и Одлуке директора о расписивању јавног огласа бр.ОБВ -01-3027 од  13.04.2017.године.

 

Општа болница Ваљево расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у радни однос на одређено време до повратка стално запосленe са боловања  , са пуним радним временом за радно место

 

-           Гинеколошко акушерске сестре  техничара –IV ссс , за потребе  Службе за гинекологију и акушерство  Опште болнице Ваљево – 1 извршилац

 

Услови за пријаву кандидата на оглас:

-Завршена  мед.школа ,IV ссс,гин.ак.смер

-Положен стручни испит

 

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом;

-Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила;

- Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

 

          Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,, код Националне службе за запошљавање.

          Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

 

Пријаве са документацијом доставити на адресу:

Општа болница Ваљево

Одељење за правне,кадровске и административне послове

Ул.Синђелићева бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове........................

(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)

 

Др Зоран Ђурић,  вд директора

Са подацима од: 18.04.2017.
Дом здравља Уб

На основу сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава која је Закључком број:112-12258/2016 од 28.12.2016.год. Дому здравља Уб дала сагласност за пријем у радни однос на неодређено време 1 (једног) извршиоца високе стручне спреме - доктора медицине и на основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, Одлуке директора о расписивању јавног огласа бр. 01-421 од 05.04.2017.године, Дом здравља Уб расписује:

Оглас
за послове

1.        ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ

Број извришалаца: 1

Врста радног односа: радни однос на неодређено време Радно време: пуно 40 часова недељно

Опис послова: као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Уб

1.     Завршен медицински факултет

2.      Да има положен стручни испит

3.      Да има лиценцу за рад или да поседује решење о упису у именик Лекарске коморе

4.      Да је држављанин Републике Србије

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

         Пријаву на оглас са кратком биографијом

         Фотокопија личне карте

         Уврење о држављанству

         Фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету

         Уверење о положеном стручном испиту

         Фотокопију лиценце или решење о упису у именик лекарске коморе

         Уверење о држављанству

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), достављају се на адресу: Дом здравља Уб, ул. Добросава Симића бр.1, 14 210 Уб. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Са подацима од: 18.04.2017.
Дом здравља Житиште

Директор Дома здравља Житиште доноси

 

О Д Л У К У

 

Поништава се оглас  за доктора медицине-  један   извршилац објављен  06.04.2017. на сајту Министарства здравља РС..

 

Директор

Китареску др Дојнел

Са подацима од: 18.04.2017.
Специјална болница за рехабилитацију, Бања Ковиљача

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Р Србија, аутономна  покрајина и локална самоуправа ( „ Службени гласник РС „ број 1/15 ) , Одлуке В.Д. директора болнице број 160/2017  од  13.04.2017. године,  а на  oснову указане потребе,

 

        Специјална болница за рехабилитацију – Бања Ковиљача,  

                                                 расписује

 

            Јавни оглас за пријем у радни однос на  одређено време,  

           због повећаног обима посла а најдуже до 31.08.2017. године

                            за обављање следећих послова:

 

 

1.     Виши физиотерапеут..................................Три ( 3 ) извршиоца;

Услови:

- виша медицинска школа, односно шести степен стручности, смер за физиотерапеуте, положен стручни испит.

 

Услови за заснивање радног односа:

 

-          Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

-          Оригинал или оверену копију дипломе;

-          Оригинал или оверену копију уверења о положеном стручном испиту;

2.     Струковни физиотерапеут........................... Три ( 3 ) извршиоца;

Услови:

- Висока Медицинска школа струковних студија, високо образовање, на струковим студијама првог степена (основне струковне студије), положен стручни испит.

 

Услови за заснивање радног односа:

 

-          Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

-          Оригинал или оверену копију дипломе;

-          Оригинал или оверену копију уверења о положеном стручном испиту;

 

3.     Физиотерапеут  техничар........................Шест ( 6 ) извршилаца;

Услови:

-          Средња медицинска школа, односно четврти степен стручности,     ( смер – физиотерапеут техничар), положен стручни испит.

Услови за заснивање радног односа:

 

-          Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

-          Оригинал или оверену копију дипломе;

-          Оригинал или оверену копију уверења о положеном стручном испиту;

4.     Медицинска сестра -  техничар.....................Три ( 3 ) извршиоца;

Услови:

-          Средња  Медицинска школа, односно четврти степен стручности, ( смер – општи смер), положен стручни испит.

Услови за заснивање радног односа:

 

-          Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

-          Оригинал или оверену копију дипломе;

-          Оригинал или оверену копију уверења о положеном стручном испиту;

5.     Хигијеничарка.............................................Пет ( 5 ) извршилаца;

Услови:

      -  Неквалификована радница, односно први степен стручности,    завршена осмогодишња школа, радно искуство 1 година.

 

Услови за заснивање радног односа:

 

-          Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

-          Оригинал или оверену копију дипломе;

6.     Радник у вешерају........................................Један ( 1 ) извршилац;

Услови:

      -  Неквалификована радница, односно први степен стручности,    завршена осмогодишња школа.

 

Услови за заснивање радног односа:

 

-          Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

-          Оригинал или оверену копију дипломе;

 

7.     Помоћни радник у техничкој служби.......Tри ( 3 ) извршиоца;

Услови:

      -  Неквалификована радница, односно први степен стручности,    завршена осмогодишња школа, способан за обављање физичких послова.

 

Услови за заснивање радног односа:

 

-          Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

-          Оригинал или оверену копију дипломе;

8.     Кувар ............................................................Шест ( 6 ) извршилаца;

Услови:

- Квалификовани кувар, односно трећи степен стручности, угоститељска струка оспособљен за самосталан рад на месту кувара.

.

Услови за заснивање радног односа:

 

-          Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

-          Оригинал или оверену копију дипломе;

 

9.     . Помоћни кувар ..............................................Два ( 2 ) извршиоца;

Услови:

-          Полуквалификовани радник, односно други степен стручности, угоститељска струка оспособљен за самосталан рад на месту помоћног кувара, завршена осмогодишња школа.

 

Услови за заснивање радног односа:

 

-          Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

-          Оригинал или оверену копију дипломе;

 

10.   Радник на допреми термоминералног блата.............Два ( 2 ) извршиоца;

Услови:

-          Полуквалификован радник, односно други степен стручности, или неквалификован радник уз обавезно претходно оспособљавање за послове радног места, добра физичка својства за специфичност рада са термоминералним блатом .

 

Услови за заснивање радног односа:

 

-          Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

-          Оригинал или оверену копију дипломе;

 

11.    Радник на припреми термоминералног блата.............Три ( 3 ) извршиоца;

Услови:

 

-          Полуквалификован радник, односно други степен стручности, или неквалификован радник уз обавезно претходно оспособљавање за послове радног места, добра физичка својства за специфичност рада са термоминералним блатом.

 

Услови за заснивање радног односа:

 

-          Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

Оригинал или оверену копију дипломе;

 

 

Рок за подношење пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова из огласа је 8 ( осам ) дана од  дана  објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.

 

Непотпуне  и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

Пријаву на оглас доставити на адресу:

Специјална болница за рехабилитацију

15316 Бања Ковиљача

Парк бб,

или директно  у Специјалну болницу за рехабилитацију, сваког радног дана од 08 до 14 сати, са назнаком „ за оглас – не отварати,,                                   

 

 

В. Д.  Директора Болнице

Прим. Др Александар Јокић

Са подацима од: 18.04.2017.
Дом здравља Мерошина

На основу  члана 7. до  9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлуке бр. 355.  од 12.04.2017. године,    расписује се

 

ОГЛАС   ЗА

ПРИЈЕМ  У  РАДНИ  ОДНОС  НА  НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

       Ради попуњавања слободног , односно упражњеног радног места  примиће се у радни однос у  Дом здравља    Мерошина   , на неодређено време,    1 лекар специјалиста   радиологије , са пуним радним временом.

 Опис Послова:  Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Мерошина .

 Услови за заснивање радног односа су :

    -    VII  2 степен стручне спреме, медицински факултет

    -     положен стручни испит

    -     положен специјалистички испит из одговарајуће специјалности

    -     важећа  лиценца

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе :

    -     Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеном медицинском факултету;

    -     Оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту;

    -     Оверену фотокопију дипломе (уверења) о положеном специјалистичком испиту из одговарајуће специјалности;

   -      Оверену фотокопију лиценце, датум овере не старији од 6 месеци;

   -       Уверење да кандидат није осуђиван (Уверење ПУ), датум издавања не старији од 6 месеци;

   -        Уверење  да се  против кандидата  не води кривични поступак (Уверење Суда), датум издавања не старији од 6 месеци;

    -        Потврду о радном искуству

    -        Кратку биографију са  контакт подацима .

 Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у листу ''Послови''.

Оглас ће бити објављен и на wеб сајту Министарства здравља РС и wеб сајту  Дома здравља Мерошина .

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве доставити  на адресу:   Дом здравља Мерошина , Ул. Цара Лазара бр. 11 ,18252 Мерошина , или лично  на писарну Дома здравља Мерошина . 

 

Дом здравља Мерошина

в.д. директора ,

др Небојша Цветковић

Са подацима од: 18.04.2017.
Здравствени центар Зајечар

На основу чл.7. став 2. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (»Сл.гласник РС« бр.01/2015) у складу са Кадровским планом ЗЦЗ, директор Здравственог центра Зајечар расписује

 

О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на одређено време

 

 

1.     2 (две) медицинске сестре-техничара, на одређено време са пуним радним временом за рад у Општој болници у Зајечару у Служби ортопедије и Одељењу интензивне неге у Општој болници у Зајечру, до повратка запослених са боловања

 

                                УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

                                IV степен - завршена медицинска школа општег смера и положен стручни испит;

 

                                Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:

-        оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,

-        уверење о положеном стручном испиту,

-        извод из матичне књиге рођених-венчаних,

-        биографију са адресом, телефоном.

 

            Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

            Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

                                                                                                Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања .

 

В.Д.  Д И Р Е К Т О Р

Др Станислав Тадић
Са подацима од: 18.04.2017.
Општа болница Сремска Митровица

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска Митровица, директор Опште болнице Сремска Митровица

 

Р а с п и с у ј е

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос

 

 

 

1.     Медицинска сестра-техничар  Одељење интерне медицине 3, Одељење

хемодијализе са нефрологијом, Служба интерне медицине, Сектор за интернистичке гране медицине, на одређено време до  повратка одсутне раднице са породиљског одсуства, и одсуства са рада ради неге детета, са пуним радним временом

  – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013 и 75/2014) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Завршена средња Медицинска школа смер  медицинска сестра-техничар  (IV степен стручне спреме) са положеним стручним испитом.

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

 

 

-  Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

-  Фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом

-  Фотокопија уверења о положеном стручном испиту,

    -  Фотокопија важеће личне карте,

    -  Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом

   

 

Напомена: Кандидати који буду примљени у радни однос по овом огласу дужни су да доставе оверене фотокопије свих докумената који се односе на то радно место, као и лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од Диспанзера медицине рада Сремска Митровица.

 

 

                Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана оглашавања на огласној табли Националне службе за запошљавање.

    

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се  поштом или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити оверене фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.       

  Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

 

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Др Живко Врцељ

Са подацима од: 18.04.2017.
Градски завод за хитну медицинску помоћ, Београд

На основу  члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС“ 1/2015), члана 22. Статута Градског завода за хитну медицинску помоћ у Београду и Одлуке о потреби за заснивањем радног односа са новим запосленим број 4722 од 12.04.2017. године, директор  Градског завода за хитну медицинску помоћ у Београду расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

1. Два (2) доктора медицине за рад у Служби за хитну медицинску помоћ у Градском заводу за хитну медицинску помоћ у Београду, на неодређено време, са пуним радним  временом

Услови за радно место под бројем 1. огласа: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: ВСС, медицински факултет; положен стручни испит за звање доктор медицине; дозвола за рад – лиценца, издата од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу);

Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом; фотокопију извода из матичне књиге рођених; фотокопију уверења о држављанству; фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију лиценце издате од стране надлежног органа( ако је кандидат из радног односа) фотокопију решења о упису у Комору ( ако кандидат није у радном односу)

Пријаве на оглас послати препоручено поштом, са назнаком: „За јавни оглас“ и навођењем радног места на које конкурише. Оглас се објављује на интернет страници Министарства здравља Републике Србије и у публикацији „Послови“.

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

 Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.


Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Градског завода за хитну медицинску помоћ у Београду. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.


Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања
уговора о раду биће дужан да достави: оверене копије доказа о испуњености услова, као и доказ о започетој или извршеној имунизацији на hepatitis B; извештај о извршеном претходном лекарском прегледу за рад под отежаним условима; уверења да се против кандидата не води истрага или кривични поступак (уверење издаје надлежни суд); фотокопију уверења Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од 6 месеци; фотокопију одјаве на претходно осигурање - М образац и радну књижицу.

 

 

 

Д И Р Е К Т О Р

др Горан Чолаковић

Са подацима од: 18.04.2017.
Универзитетска дечја клиника

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2015. годину бр. 112-01-520/2015-02 од 17.07.2015. године и Сагласности Комисије Министарства здравља  за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање бр.112-01-208/2017-02 од 01.03.2017 године као и одредаба чланова 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.1/15), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

 

Ј А В Н И  О Г Л А С 

 

За пријем у радни однос на неодређено време

са пуним радним временом

 

 

Лабораторијског техничара, 1 (један) извршилац

 

I

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6 (шест) месеци на послове лабораторијског техничара, 1 (један) извршилац.

 

Опис послова:

·          Обавља послове лабораторијског техничара;

·          Прима и припрема биолошки материјал за обраду, разврстава и врши регистрацију материјала, припрема целокупан прибор и материјал за рад, узима капиларни узорак крви за одрђене анализе, ради лабораторијске анализе;

·          Региструје материјал и протокол и уписује их у формуларе;

·          Ради на анализаторима и осталој лабораторијској опреми за коју је оспособљен и овлашћен према писаном упутству за рад;

·          Обавља редовно чишћење апарата и остале опреме према упутству произвођача;

·          Обавештава одељења о хитним и патолошким резултатима;

·          Одговара за средства којима рукује као и за уредност, тачност и за квалитет послова из делокруга свог рада;

·          Узима узорке биолошког материјала, одговоран је да је материјал правилно узет и врши његову обраду и анализу;

·          Контролише рад  апарата;

·          Одговоран је за прописно вођење медицинске документације и евиденције;

·          Учествују у примени методе класификације болнички лечених пацијената у групе које имају клиничке специфичности и захтевају сличну потрошњу болничких ресурса (ДРГ);

·          Стара се о спровођењу кућног реда;

·          Води рачуна о инвентару и одржавању истог;

·          Придржава се свих прописаних мера заштите на раду;

·          Учествује на стручним, организационим и едукативним састанцима и семинарима у области своје струке;

·          Учествује у развоју, примени и унапређењу квалитета информационих система који се користе на Клиници за вођење медицинске документације и евиденција;

·          Обавезан је да стручним радом доприноси афирмацији организационе јединице;

·          По потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом;

·          Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом.

 

II

УТВРЂУЈУ  СЕ  услови за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6 (шест) месеци на послове лабораторијског техничара, 1 (један) извршилац, код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:

 

            - IV степен стручне спреме

- положен стручни испит

- најмање 6 (шест) месеци радног искуства на пословима лабораторијског техничара након положеног стручног испита.

 

      III

Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000, Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ТЕХНИЧАРА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ-1 (ЈЕДАН) ИЗВРШИЛАЦ

 

IV

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 

-          кратку биографију

-          фотокопију личне карте

-          фотокопију дипломе о завршеној школи

-          фотокопију дипломе о положеном стручном испиту

-          фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Са подацима од: 18.04.2017.
Градски завод за хитну медицинску помоћ у Београду

На основу  члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС“ 1/2015), члана 22. Статута Градског завода за хитну медицинску помоћ у Београду и Одлуке о потреби за заснивањем радног односа са новим запосленим број 4723 од 12.04.2017. године, директор  Градског завода за хитну медицинску помоћ у Београду расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

1. Једног (1) возача за рад у Служби за хитну медицинску помоћ у Градском заводу за хитну медицинску помоћ у Београду, на неодређено време, са пуним радним  временом

Услови за радно место под бројем 1. огласа: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: III/V степен стручне спреме- возач моторног возила, возачка дозвола „ Б „ категорије, 1 година радног искуства на пословима возача.

Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом; фотокопију извода из матичне књиге рођених; фотокопију уверења о држављанству; фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију возачке дозволе, потврду о радном искуству на пословима возача.

Пријаве на оглас послати препоручено поштом, са назнаком: „За јавни оглас“ и навођењем радног места на које конкурише. Оглас се објављује на интернет страници Министарства здравља Републике Србије и у публикацији „Послови“.

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

 Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.


Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Градског завода за хитну медицинску помоћ у Београду. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.


Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања
уговора о раду биће дужан да достави: оверене копије доказа о испуњености услова, као и доказ о започетој или извршеној имунизацији на hepatitis B; извештај о извршеном претходном лекарском прегледу за рад под отежаним условима; уверења да се против кандидата не води истрага или кривични поступак (уверење издаје надлежни суд); фотокопију уверења Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од 6 месеци; фотокопију одјаве на претходно осигурање - М образац .

 

 

Д И Р Е К Т О Р

др Горан Чолаковић

Са подацима од: 18.04.2017.
Институт за онкологију и радиологију Србије

На основу члана 7., 8., и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 1/2015) одлуке в.д. директора Института за онкологију и радиологију Србије за расписивање огласа,  у складу са Кадровским планом Института за онкологију и радиологију Србије за 2014. годину Министарства здравља бр. 112-01-00952/53/2014-02 од 06.08.2014. године и  члана 22. Статута Института за онкологију и радиологију Србије, на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-1733/2017, од 27. фебруара 2017.године и обавештења Министарства здравља, број:112-01-208/2017-02, од 01. марта 2017.године,  расписује се

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом,  на пословима:

 

1.     СПЕЦИЈАЛИСТА РАДИЈАЦИОНЕ ОНКОЛОГИЈЕ – 1 извршилац,

за потребе Клинике за радиолошку онкологију и дијагностику у области радиотерапије,

2.     ДОКТОР МЕДИЦИНЕ – 4 извршиоца,

1 за потребе Клинике за онколошку хирургију, 1 за потребе Одељења анестезије и реанимације, 1 за потребе Одељења нуклеарне медицине и 1 за потребе Клинике за радиолошку онкологију и дијагностику у области радиотерапије.

3.     КЛИНИЧКИ ПСИХОЛОГ1 извршилац,

за потребе Службе за педијатријску онкологију.

Услови за заснивање радног односа:

За послове под редним бројем 1.:

-          завршен медицински факултет (VII-2 степен стручне спреме),  положен специјалистички испит из радијационе онкологије, активно знање једног светског језика;

За послове под редним бројем 2.:

-          завршен медицински факултет (VII степен стручне спреме), просечна оцена најмање 8, положен стручни испит, активно знање једног светског језика

За послове под редним бројем 3.:

-          завршен филозофски факултет - одсек психологија, стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године (VII-2 степен стручне спреме) или мастер из области психологије,  положен стручни испит.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

1.     За послове под редним бројем 1.:

-          пријаву на оглас са кратком биографијом,

-          оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,

-          оверену фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту из одговарајуће гране медицине,

-          доказ о знању једног светског језика,

 

 

 

2.     За послове под редним бројем 2.:

-          пријаву на оглас са кратком биографијом,

-          оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,

-          оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту,

-          доказ о знању једног светског језика,

3.     За послове под редним бројем 3.:

-          пријаву на оглас са кратком биографијом,

-          оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем факултету,

-          оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту,

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

У пријави на оглас потребно је навести радно место и клинику/службу за коју се конкурише.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију и радиологију Србије (www.ncrc.ac.rs). Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве се подносе лично (приземље, соба бр. 15) или путем препоручене пошиљке  на адресу:

 

Институт за онкологију и радиологију Србије

- Одељење за правне послове (за оглас) -

Београд, Пастерова 14

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф. др Радан Џодић
Са подацима од: 18.04.2017.
Институт за онкологију и радиологију Србије

На основу члана 7., 8., и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 1/2015) одлуке в.д. директора Института за онкологију и радиологију Србије за расписивање огласа у складу са Кадровским планом Института за онкологију и радиологију Србије за 2014. годину Министарства здравља бр. 112-01-00952/53/2014-02 од 06.08.2014. године и  члана 22. Статута Института за онкологију и радиологију Србије, расписује се

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом, ради повећаног обима посла, у трајању од 6 месеци, на пословима:

 

ЕЛЕКТРОИНЖЕЊЕР – 1 извршилац,

За потребе Клинике за радиолошку онкологију и дијагностику у области радиотерапије

 

Услови за заснивање радног односа:

 

-          Електротехнички факултет (VII степен стручне спреме), односно стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године).

 

Заинтересовани кандидати подносе:

-          пријаву на оглас са кратком биографијом,

-          оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем  факултету.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију и радиологију Србије (www.ncrc.ac.rs). Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве се подносе лично (приземље, соба бр. 15) или путем препоручене пошиљке  на адресу:

 

Институт за онкологију и радиологију Србије

- Одељење за правне послове (за оглас)

Београд, Пастерова 14

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф. др Радан Џодић
Са подацима од: 18.04.2017.
Дом здравља "Др Милорад Михајловић", Режањ

На основу члана 13а Закона  Здравственој заштити, члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Сл.Гласник РС” бр. 1/2015), и члана 23.Статута Здравствене установе Дом здравља  ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ  а  у складу са насталим потребама објављујемо

 

Ј А В Н И    О Г Л А С

 

За  пријем у радни однос једног доктора медицине  са пуним радним временом на одређено време у трајању од 3 месецa  а због замене др Јелице Крстић за време специјализације из педијатрије.

Поред општих услова за заснивање радог односа предвиђених одредбама Закона о раду, кандидати треба да испуне и посебне услове и то:

 

       -   VII степен стручне спреме – доктор медицине

                    -   да поседује лиценцу за самосталан рад у струци од надлежне коморе

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања од стране Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

Пријаву са документацијом у  овереној фотокопији:

                        - диплома медицинског факултета,

                        -уверење о положеном стручном испиту

                        -лиценца надлежне коморе

                        -извод из матичне књиге рођених

                        -СV

Доставити лично или поштом на адресу:

Дом здравља ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ, Партизанска 145, 37215 Ражањ

Са назнаком ,,Пријава на оглас,,  

                  

Одлуку о избору кандидата доноси директор установе у Законом предвиђеном року.

Обавештење о извршеном избору, кандидати могу добити на телефон 037/841 663 сваког радног дана  од 7-13 часова.

Контакт особа Млађанка Милић, телефон 037/841 663

 

 

В.Д. Д и р е к т о р,

Ненад Станковић, дипл.ецц

Са подацима од: 18.04.2017.
Институт за кардиоваскуларне болести Војводине

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и члана 2. Правилника о поступку пријема у радни однос, а у складу са Кадровским планом за 2015. годину број 112-01-520/2015-02 од 8.7.2015. године расписује се:

 

 

ОГЛАС
за пријем у радни однос на
 НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом 

 

 

1) Лекар опште медицине - на неодређено време са пуним радним временом - 1 извршилац на Клиници за кардиологију

Услови:

 

-         VII2 степен стручне спреме – медицински факултет

-         просечна оцена студирања најмање 8.50

-         положен стручни испит (услови утврђени законом)

-         знање једног светског језика

-         лиценца

                                

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за кардиоваскуларне болести Војводине.

 

2) Медицинска сестра-техничар, на нeодређено време са пуним радним временом - 9 извршилаца на Клиници за кардиологију


Услови:

-         IV степен стручне спреме (средња медицинска школа општи смер)

-         положен стручни испит

-         лиценца

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за кардиоваскуларне болести Војводине.

 

4) Лаборант, на неодређено време са пуним радним временом - 1 извршилац у Служби за лабораторијску дијагностику


Услови:

   - IV степен стручне спреме (средња медицинска школа лабораторијског смера)

   - положен стручни испит

   - лиценца

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за кардиоваскуларне болести Војводинe

 

Заинтересовани кандидати подносе:

  • кратку биографију, са адресом, контакт телефоном и електронском адресом
  • фотокопију дипломе о завршеном факултету/завршеној школи
  • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
  • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована) или извода из матичне књиге рођених
  • фотокопију лекарског уверења да је кандидат здравствено способан
  • изјаву кандидата дату под пуном материјалном и моралном одговорношћу да се против њега не води кривични поступак

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за конкурс" и називом радног места за које се конкурише, а на адресу: Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4, или лично у писарницу Института.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос пре закључења уговора о раду биће дужан да достави: лекарско уверење о општој здравственој способности, уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје надлежни суд), оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценцe или решењa о упису у именик надлежне коморе, фотокопију одјаве са претходног осигурања.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Директор Института за кардиоваскуларне

болести Војводине

Проф. др Александар Реџек

 

Са подацима од: 18.04.2017.
Специјална болница за плућне болести "Озрен", Сокобања

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

насеље Озрен бб

18230 Сокобања

расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у  радни  однос  на oдређено време ради замене привремено одсутних радника,  са пуним радним временом  и то :

 

  MEДИЦИНСКA СЕСТРA-ТЕХНИЧАР ОПШТEГ СМЕРА

 

-2 извршиоца -

 

Поред општих услова предвиђених законом кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

-   завршена средња медицинска школа-општи смер

-          положен стручни испит

-          лиценцa за рад у струци или решење о упису у комору медицинских сестара и здравствених техничара

 

Као доказ о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе:

-          Пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом

-          Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи-општи смер

-          Оверену  фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-          Оверену фотокопију лиценце за рад у струци или оверену фотокопију решења о упису у именик коморе.

 

Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране.

 

-          Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа, у листу "Послови" Националне службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон 018/830-927

 

-          Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама путем поште на адресу Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања насеље Озрен бб 18230 Сокобања, уз напомену "пријава на оглас за сестру" или лично у просторијама Болнице.

 

ВД.ДИРЕКТОР БОЛНИЦЕ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

Др. Михајло Јовановић

Са подацима од: 18.04.2017.
Специјална болница за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин

На основу члана 6. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин, Закључка 51 број: 112-696/2017 од 26. јануара 2017. год.  Комисије за давање сагласности за ново запошљавање код корисника јавних средстава Министарства здравља и Одлуке в.д. директора о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број: 01-481/17 од 11.04.2017. год.,в.д. директор Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин расписује

 

 О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС