Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 24.02.2017.
Завод за јавно здравље Зрењанин

На основу чл. 7. и 8. Колективног уговора код  Завод за јавно здравље Зрењанин, директор Завода за јавно здравље Зрењанин дана 24.02.2017.г. објављује на огласној табли  Националне службе за запошљавање Зрењанин и интернет страници Министарства здравља

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на одређено време

за послове хемијског лаборанта. Извршилац један

 

Опис послова:

-     обавља лабораторијске анализе,

-     у раду се придржава принципа добре лабораторијске праксе,

-     припрема уређаје, опрему и прибор за рад,

-     припрема узорке за испитивање и растворе за рад,

-     проверава  функционалну исправност опреме и уређаја за испитивање,

-     спроводи поступак испитивања појединих својстава и састава узорака по валидним методама,

-     прикупља резултате анализе појединих узорака и попуњава  извештај о анализи,

-     евидентира узорке о извршеним испитивањима,

-     одржава чистоћу средстава за рад,

-     обавља и друге послове које може да врши према својој стручној спреми и радној оспособљености.

Услови:

-       IV степен стручне спреме, средња хемијско-технолошка техничка школа,

-       положен стручни испит.

-       лице које заснива радни однос не може бити млађе од 18 година и старије од 55 година и треба да је здравствено способно за рад на пословима хемијског лаборанта.

 

      Радни однос се заснива на одређено време.

      Радно време је скраћено и износи 36 часова недељно, а запослени има сва права из радног односа као да ради са пуним радним временом.

      Кандидати су дужни да уз пријаву поднесу кратку биографији и доказе о испуњењу услова   (оверену фотокопију дипломе о завршеној школи и оверену фотокопију  уверења о положеном стручном испиту).

      Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на пословима хемијског лаборанта.

      Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање Зрењанин.

      Неблаговремене и непотпуне пријаве ће се одбацити.

 

      Пријаве доставити на адресу:

      ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН

      Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15

 

В.Д. Д И Р Е К Т О Р А

Мр. сци. мед. др Здравко Ждрале

Са подацима од: 24.02.2017.
Дом здравља Ниш

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“, 36/2010, 42/2010 – др.допис, 46/2013 и 37/2014) и Одлуке о расписивању огласа за пријем у радни однос бр. 709/1 од 23.02.2017.год., директор Дома здравља Ниш расписује

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

                Оглашава се пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом због замене радника на боловању за следећа радна места:

 

                1)   лекар специјалиста гинекологије и акушерства          - 1 извршилац

                2)   лекар специјалиста педијатрије                                                     - 1 извршилац

 

II

 

                За заснивање радног односа за послове из тачке И овог Огласа важе општи услови утврђени Законом о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014).

 

III

 

                Поред општих услова утврђени су и посебни услови на основу Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља Ниш број 308/2 од 21.01.2016.године:

За сва радна места:

- завршен медицински факултет

- положен стручни испит

- положен специјалистички испит из одговарајуће специјалности

- лиценца

IV

 

                Уз пријаву се подносе оверене фотокопије следећих докумената:

                - диплома о завршеном медицинском факултету

                - потврда о положеном стручном испиту

                - диплома о положеном специјалистичком испиту

                - лиценцу или решење о упису у именик Лекарске коморе

               

V

 

                Поред тражених докумената уз пријаву за оглас доставља се и:

                - лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и е-маил адресом

                - фотокопија личне карте

                - извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме)

                - писану сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем

            у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

          Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља Ниш.

               

VI

 

                Пре заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави:

                - лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за 

            које се заснива радни однос

- уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје суд)    

 

                Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року са њим се неће засновати радни однос.

 

 

VII

 

                Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Ниш и web страници Дома здравља Ниш (www.domzdravljanis.co.rs).

                Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа.

           Пријаве са могу послати поштом на адресу: Дом здравља Ниш – пријава на оглас за пријем у радни однос на радно место... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву), Војводе Танкосића 15, 18000 Ниш, или доставити лично у Дом здравља Ниш Одсеку за кадровске послове - VI спрат, канцеларија број 411.

                Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

VIII

 

                Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата.

                Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, а иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Ниш. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

                Контакт телефон 018/503-708.

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА НИШ

ДИРЕКТОР

Доц.др Милорад Јеркан

Са подацима од: 24.02.2017.
Институт за онкологију и радиологију Србије

На основу члана 7., 8., и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 1/2015) одлуке в.д. директора Института за онкологију и радиологију Србије за расписивање огласа у складу са Кадровским планом Института за онкологију и радиологију Србије за 2014. годину Министарства здравља бр. 112-01-00952/53/2014-02 од 06.08.2014. године и  члана 22. Статута Института за онкологију и радиологију Србије, расписује се

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом, ради замене одсутног запосленог, на пословима:

 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ – СПЕЦИЈАЛИСТА ИНТЕРНЕ МЕДИЦИНЕ – 1 извршилац,

за потребе Клинике за медикалну онкологију

 

Услови за заснивање радног односа:

 

Завршен медицински факултет, положен специјалистички испит из интерне медицине (VII/2 степен стручне спреме), активно знање једног светског језика.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

-          пријаву на оглас са кратком биографијом,

-          оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,

-          оверену фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту,

-          доказ о знању једног светског језика.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију и радиологију Србије (www.ncrc.ac.rs). Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве се подносе лично (приземље, соба бр. 15) или путем препоручене пошиљке  на адресу:

 

Институт за онкологију и радиологију Србије

- Одељење за правне послове (за оглас)

Београд, Пастерова 14

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф. др Радан Џодић
Са подацима од: 24.02.2017.
Клинички центар Србије

На основу Одлуке В.Д.Директора Клиничког центра Србије бр.2721 од 24.02.2017. године, и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

 

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима и то за:

 

 

ДОКТОРЕ МЕДИЦИНЕ/ ЛЕКАРЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ/ ЛЕКАРЕ СПЕЦИЈАЛИСТЕ  – 9 ИЗВРШИЛАЦА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ:

 

I за Центар за радиологију и МР

-     2 доктора медицине/специјалистa одговарајуће гране медицине на одређено време у

       трајању до 3 месеца

 

II за Центар за нуклеарну медицину

-     1 доктора медицине/специјалисту одговарајуће гране медицине на одређено време у

       трајању до 3 месеца

 

III за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију

-     1 доктора медицине/специјалисту одговарајуће гране медицине на одређено време у

       трајању до 3 месеца

 

IV за Клинику за гинекологију и акушерство

-     1 доктора медицине/специјалисту одговарајуће гране медицине на одређено време у

       трајању до 3 месеца

 

V за Центар за анестезиологију и реаниматологију

-          2 лекара на специјализацији/специјалиста анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије на одређено време у трајању до 3 месеца

 

VI за Клинику за дигестивну хирургију – I хируршка

-          1 доктора медицине/специјалисту одговарајуће гране медицине на одређено време у

       трајању до 3 месеца

 

VII за Службу за патохистологију

-          1 лекара специјалисту патолошке анатомије на одређено време до повратка привремено одсутног запосленог на рад

 

 

Услови:

Најмање VII/1 степен стручне спреме, завршен Медицински факултет, положен стручни испит.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

·          кратка пословна биографија (са контакт подацима)

·          оверенa фотокопију дипломе о завршеном факултету

·          оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту

·          доказ о уписаној специјализацији (за лекаре на специјализацији)

·          оверенa фотокопију положеног специјалистичког испита (за лекаре

      специјалисте)

·          фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу

·          уверење о држављанству

 

 

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

 

Кандидати су у обавези  да на пријави наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу за једно радно место или за више). За конкурисање за више радних места довољан је један комплет докумената.

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

 

Кандидати здравствени радници који су изабрани по овом конкурсу дужни су да ради заснивања радног односа доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговрајућу комору здравствених радника као и лекарско уверење у складу са законом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Доц. др Милика Ашанин

Са подацима од: 24.02.2017.
Клинички центар Србије

На основу Одлуке В.Д.Директора Клиничког центра Србије бр.2722 од 24.02.2017. године, и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

 

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима и то за:

 

МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ /ТЕХНИЧАРЕ СА СРЕДЊОМ И ВИШОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 38 ИЗВРШИЛАЦА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ:

 

 

I за Клинику за кардиохирургију

-     3 медицинскe сестрe/техничарa са средњом стручном спремом, на одређено време до

       повратка одсутног запосленог на рад

-     2 медицинскe сестрe/техничарa са вишом стручном спремом, на одређено време до

       повратка одсутног запосленог на рад

 

II за Клинику за дигестивну хирургију – I хируршку

-          5 медицинских сестра/техничара са средњом стручном спремом, на одређено време у трајању до 3 месеца

-           

III за Клинику за гастроентерологију и хепатологију

-          2 медицинске сестре/техничара са средњом стручном спремом, на одређено време у трајању до 3 месеца

 

IV за Клинику за алергологију и имунологију

-          2 медицинске сестре/техничара са средњом стручном спремом, на одређено време у трајању до 3 месеца

 

V за Клинику за гинекологију и акушерство

-          4 гинеколошко-акушерскe сестрe/техничарa са средњом стручном спремом, на одређено време у трајању до 3 месеца

 

VI за Клинику за пулмологију

-          2 медицинске сестре/техничара са средњом стручном спремом, на одређено време у трајању до 3 месеца

 

VII за Клинику за нефрологију

-          2 медицинске сестре/техничара са средњом стручном спремом, на одређено време у

      трајању до 3 месеца

 

VIII за Клинику за васкуларну хирургију

-          1 медицинске сестре/техничара са средњом стручном спремом, на одређено време у трајању до 3 месеца

 

IX за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар

-          6 медицинских сестара/техничара са средњом стручном спремом, на одређено време у

      трајању до 3 месеца

 

X за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију

-          2 медицинске сестре/техничара са средњом стручном спремом, на одређено време у трајању до 3 месеца

 

XI  за Клинику за неурохирургију

-          1 медицинске сестре/техничара са средњом стручном спремом, на одређено време у трајању до 3 месеца

 

XII за Клинику за грудну хирургију

-          1 медицинска сестра/техничар са средњом стручном спремом, на одређено време у трајању до 3 месеца

 

XIII за Клинку за хематологију

-          1 медицинске сестре/техничара са средњом стручном спремом, на одређено време у трајњу до 3 месеца

 

XIV за Клинику за кардиологију

-          1 медицинскe сестрe/техничарa са средњом стручном спремом, на одређено време у трајању до 3 месеца

 

XV за Клинику инфективне и тропске болести

-           2 медицинске сестре/техничара са средњом стручном спремом, на одређено време у трајању до 3 месеца

 

XVI за Службу за болничку епидемиологију и хигијену исхране

-          1 санитарног техничара са средњом или вишом стручном спремом, на одређено време у

       трајању до 3 месеца

 

Услови:

IV односно VI степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

·          кратка пословна биографија (са контакт подацима)

·          оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу

·          оверене фотокопије сведочанстава од 1. до 4. разреда (за кандидате са средњом

             школом)

·          оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту

·          фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу

·          уверење о држављанству

 

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

 

Кандидати су у обавези  да на пријави наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу на једно радно место или на више). За конкурисање за више радних места довољан је један комплет докумената.

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

 

Кандидати здравствени радници који су изабрани по овом конкурсу дужни су да ради заснивања радног односа доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговрајућу комору здравствених радника.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Доц. др Милика Ашанин

Са подацима од: 24.02.2017.
Општа болница Крушевац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. гласник Р.С. бр.1/15), сагласности Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-1113/2016-02 од 29.11.2016.год и Одлуци о пријему у радни однос на неодређено време бр.682/12 од 14.02.2017.год.,  в.д. директор Опште болнице Крушевац, расписује

 

О Г Л А С
за пријем у радни однос  на неодређено време у
Општој болници Крушевац,

за следећа радна места - послове:

 

-I-

Доктора медицине за рад  у Служби за интерну медицину Опште болнице Крушевац

2 извршиoцa

Услови: Завршен Медицински факултет, VII- 1 степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору

Опис послова: према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Опште болнице Крушевац

 

-II-

Медицинске сестре техничара  за рад  у Анестезиолошкој амбуланти за специјалистичко консултативну делатност Службе за анестезиологију и реаниматологију Опште болнице Крушевац,

1 извршилац

Услови: Средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору

  Опис послова: према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Опште болнице Крушевац

 

-III-

Медицинске сестре техничара  за рад  на Одељењу опште неурологије у Служби за неурологију Опште болнице Крушевац,

1 извршилац

Услови: Средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору

  Опис послова: према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Опште болнице Крушевац

 

 

Заинтересовани кандидати подносе:

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе  ,
 •  Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе  или уверења издати на девојачко презиме),
 • оверена фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће Коморе

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни оснос.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Оглас објављен и на web сајту Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас" са називом и редним бројем радног места за које се конкурише, а на адресу :

Општа болница Крушевац,

улица Косовска бр. 16,

37000 Крушевац.

                                                                                                    

В.Д. ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ КРУШЕВАЦ

Прим. мр сци мед. Весна Стевић Гајић

спец. опште медицине

Са подацима од: 24.02.2017.
Општa болницa Сремска Митровица

 На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска Митровица, директор Опште болнице Сремска Митровица

 

Р а с п и с у ј е

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос

 

1.  Доктор у служби    Служба ортопедије   Сектор за хируршке гране медицине, на одређено време до повратка одсутног радника са боловања, са пуним радним временом

 

  – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009 32/2013 и 75/2014) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице

 

Услови: Завршен Медицински факултет и положен специјалистички испит из ортопедије или  завршен Медицински факултет и положен стручни испит   (VII-2 или VII-1 степен стручне спреме)

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

2. Виши РТГ техничар   Служба за радиолошку дијагностику - Сектор

заједничких медицинских послова, на одређено време до  повратка одсутне раднице са породиљског одсуства, и одсуства са рада ради неге детета, са пуним радним временом.

  – извршилаца 2.

 

Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Опште болнице

 

Услови: Завршена виша школа за РТГ техничара и положен стручни испит (VI   степен стручне спреме)

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

 

-  Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

-  Оверена фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом

-  Оверена фотокопија уверења о положеном специјалистичком испиту

-  Оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту,

    -  Фотокопија важеће личне карте,

    -  Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом

   

Напомена: Лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од Диспанзера медицине рада дужни су да доставе кандидати који буду примљени у радни однос.

 

                Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана оглашавања на огласној табли Националне службе за запошљавање.

    

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се  поштом или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити оверене фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.       

  Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

 

ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Др Живко Врцељ

Са подацима од: 24.02.2017.
Општа болница Ваљево

На основу Члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( ,,Сл.гласник РС ,,бр.1/2015) и Одлуке директора о расписивању јавног огласа бр.ОБВ -01-1664 од  22.02.2017.године.

 

Општа болница Ваљево расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у радни однос на одређено време до повратка стално запосленe са боловања  , са пуним радним временом за радно место

 

-           Мед.сестре техничара –IV ссс , за потребе  Одељења за инфективне болести  Опште болнице Ваљево – 1 извршилац

 

Услови за пријаву кандидата на оглас:

-Завршена  мед.школа ,IV ссс

-Положен стручни испит

 

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом;

-Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила;

- Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

 

          Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,, код Националне службе за запошљавање.

          Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

 

Пријаве са документацијом доставити на адресу:

Општа болница Ваљево

Одељење за правне,кадровске и административне послове

Ул.Синђелићева бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове........................

(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)

 

 

Др Зоран Ђурић,  вд директора

Са подацима од: 24.02.2017.
Општа болница Ваљево

На основу Члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( ,,Сл.гласник РС ,,бр.1/2015) и Одлуке директора о расписивању јавног огласа бр.ОБВ -01- 1582 од  17.02.2017.године.

 

Општа болница Ваљево расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у радни однос на одређено време до повратка стално запослене са неплаћеног одсуства  , са пуним радним временом за радно место

 

-           Мед.сестра техничар  IV ссс , за потребе  Службе за пријем и збрињавање ургентних стања са дневном болницом за опсервације Опште болнице Ваљево – 1 извршилац

 

Услови за пријаву кандидата на оглас:

-Завршена  мед.школа ,IV ссс

-Положен стручни испит

 

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом;

-Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила;

- Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

 

          Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,, код Националне службе за запошљавање.

          Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

 

Пријаве са документацијом доставити на адресу:

Општа болница Ваљево

Одељење за правне,кадровске и административне послове

Ул.Синђелићева бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове........................

(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)

 

 

Др Зоран Ђурић,  вд директора

Са подацима од: 24.02.2017.
Општа болница Ваљево

На основу Члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( ,,Сл.гласник РС ,,бр.1/2015) и Одлуке директора о расписивању јавног огласа бр.ОБВ -01- 1494 од  14.02.2017.године.

 

Општа болница Ваљево расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у радни однос на одређено време до повратка стално запослене са неплаћеног одсуства  , са пуним радним временом за радно место

 

-           Мед.сестра техничар  IV ссс , за потребе  Одсека коронарне јединице Службе за унутрашње болести  Опште болнице Ваљево – 1 извршилац

 

Услови за пријаву кандидата на оглас:

-Завршена  мед.школа ,IV ссс

-Положен стручни испит

 

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом;

-Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила;

- Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

 

          Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,, код Националне службе за запошљавање.

          Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

 

Пријаве са документацијом доставити на адресу:

Општа болница Ваљево

Одељење за правне,кадровске и административне послове

Ул.Синђелићева бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове........................

(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)

 

 

Др Зоран Ђурић,  вд директора

Са подацима од: 24.02.2017.
Општа болница Ваљево

На основу Члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( ,,Сл.гласник РС ,,бр.1/2015) и Одлуке директора о расписивању јавног огласа бр.ОБВ -01-1493  од  14.02.2017.год.

 

Општа болница Ваљево расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у радни однос на одређено време до повратка стално запосленог са неплаћеног одсуства, са пуним радним временом за

радно место

 

-Вишег радиолошког техничара-VI ссс,  за потребе Одсека за инвазивну радиолошко кардиолошку дијагностику са Пејсмејкер центром  Сл.за унутрашње болести  Опште болнице Ваљево – 1 извршилац

 

Услови за пријаву кандидата на оглас:

-Завршена виша медицинска школа, VI  степен стручне спреме

-Положен стручни испит

 

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом;

-Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила;

-Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

 

          Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,, код Националне службе за запошљавање.

          Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

 

Пријаве са документацијом доставити на адресу:

Општа болница Ваљево

Одељење за правне,кадровске и административне послове

Ул.Синђелићева бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове........................

(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)

 

Др Зоран Ђурић, вд  директора

Са подацима од: 24.02.2017.
Општа болница Сремска Митровица

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска Митровица, директор Опште болнице Сремска Митровица

 

Р а с п и с у ј е

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос

 

1.  Доктор у служби    Служба ортопедије   Сектор за хируршке гране медицине, на одређено време до повратка одсутног радника са боловања, са пуним радним временом

 

  – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009 32/2013 и 75/2014) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице

 

Услови: Завршен Медицински факултет и положен специјалистички испит из ортопедије или  завршен Медицински факултет и положен стручни испит   (VII-2 или VII-1 степен стручне спреме)

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

2. Виши РТГ техничар   Служба за радиолошку дијагностику - Сектор

заједничких медицинских послова, на одређено време до  повратка одсутне раднице са породиљског одсуства, и одсуства са рада ради неге детета, са пуним радним временом.

  – извршилаца 2.

 

Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Опште болнице

 

Услови: Завршена виша школа за РТГ техничара и положен стручни испит (VI   степен стручне спреме)

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

 

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

 

-  Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

-  Оверена фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом

-  Оверена фотокопија уверења о положеном специјалистичком испиту

-  Оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту,

    -  Фотокопија важеће личне карте,

    -  Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом

   

 

Напомена: Лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од Диспанзера медицине рада дужни су да доставе кандидати који буду примљени у радни однос.

 

 

                Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана оглашавања на огласној табли Националне службе за запошљавање.

    

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се  поштом или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити оверене фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.       

  Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Др Живко Врцељ

 

Са подацима од: 24.02.2017.
Општа болница Врбас

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС

(за пријем у радни однос на одређено време-замена за време неплаћеног одсуства)

 

               

Општа болница Врбас примиће у радни однос:

 

1.     МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР…………………1. извршилац

 

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 : Поред општих здравствених услова, на овoм раднoм месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима.У опису посла је вршење стручне помоћи при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљено редовним школовањем, те обављање потребних административних послова, као и свих послова из делокруга рада који се ставе у задатак.

 

1.     IV  степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа-општи смер,положен стручни испит и дозвола-лиценца за рад,

2.     Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 

-          Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,

-          Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

-          Дозволу за рад-лиценцу издату од надлежне коморе или решење о упису у комору

-          Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

3.     Уговор о раду се закључује на одређено време –до повратка раднице  са неплаћеног одсуства;

4.     Уговор о раду се закључује на пуно радно време;

Рок за пријаву кандидата је 8 дана.

 

                О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће в.д.директор Опште болнице Врбас. О коначном избору кандидата одлучује в.д.директор Oпште болнице Врбас. Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4, Служба за опште и правне послове тел. 021/ 795-4-410, контакт особа: Драгица Ћурчић.

 

В.д.Директор Опште болнице Врбас

Попов др Милан

Са подацима од: 24.02.2017.
Општа болница Врбас

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС

(за пријем у радни однос на одређено време-замена за време неплаћеног одсуства)

 

               

Општа болница Врбас примиће у радни однос:

 

 

1.     МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР…………………1. извршилац

 

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 : Поред општих здравствених услова, на овoм раднoм месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима.У опису посла је вршење стручне помоћи при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљено редовним школовањем, те обављање потребних административних послова, као и свих послова из делокруга рада који се ставе у задатак.

 

1.     IV  степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа-општи смер,положен стручни испит и дозвола-лиценца за рад,

2.     Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 

-          Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,

-          Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

-          Дозволу за рад-лиценцу издату од надлежне коморе или решење о упису у комору

-          Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

3.     Уговор о раду се закључује на одређено време –до повратка раднице  са неплаћеног одсуства;

4.     Уговор о раду се закључује на пуно радно време;

Рок за пријаву кандидата је 8 дана.

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће в.д.директор Опште болнице Врбас.                                                                                О коначном избору кандидата одлучује в.д.директор Oпште болнице Врбас.                             Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4, Служба за опште и правне послове тел. 021/ 795-4-410, контакт особа: Драгица Ћурчић.

 

 

В.д.Директор Опште болнице Врбас

Попов др Милан

Са подацима од: 24.02.2017.
Специјалнa болницa за рехабилитацију „Русанда“, Меленци

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 1/2015), члана 6. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци (бр. 2419 од 27.07.2015. год) и одлуке директора бр. 879 од дана 22.02.2017. године, Специјалнa болницa за рехабилитацију „Русанда“  Меленци расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

а) На одређено времe, за период од 6 месеци, због повећаног обима послова,  на пословима:

 

            -БОЛНИЧКИ ПОСЛУЖИТЕЉ-РАЗВОЂАЧ БОЛЕСНИКА-1 извршилац

УСЛОВИ:    

-     I степен стручне спреме-НКВ радник

-          завршена основна  школа

 

ОПИС ПОСЛОВА:

-          припрема болесника за терапију, одвози и довози болесника са терапије, води рачуна о исправности болесничких колица и других помагала,

-          помаже терапеуту при смештају болесника на одговарајуће место, подиже болесника из постеље и облачи га за слободне активности,

-          ван терапије обавља хигијенско купање непокретних болесника,

-          врши окретање непокретних болесника ради превентиве декубитуса, према налогу лекара,

-          одводи болеснике на ЕКГ,

-          допрема храну на одељење и враћа посуђе у кухињу,

-          по налогу водеће сестре доноси  чист веш и односи прљав веш на прање,,

-          превози болеснике при пријему и отпусту,

-          стара се о адекватном поступању са лешом, облачи га и транспортује,

-          обавља све физичке послове на одељењу као и друге послове по налогу  сестре на одељењу, водеће сестре, главне сестре службе, и директора Болнице,

-          за свој рад одговоран је водећој сестри и главној сестри службе.

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у овереној фотокопији.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин.

 

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Служби за опште и правне послове.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Директорица:

Проф. др Нада Наумовић

Са подацима од: 24.02.2017.
Институт за онкологију и радиологију Србије

На основу члана 7., 8., и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 1/2015) одлуке в.д. директора Института за онкологију и радиологију Србије за расписивање огласа,  у складу са Кадровским планом Института за онкологију и радиологију Србије за 2014. годину Министарства здравља бр. 112-01-00952/53/2014-02 од 06.08.2014. године и  члана 22. Статута Института за онкологију и радиологију Србије, расписује се

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом ради замене одсутног запосленог,  на пословима:

 

ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР – 2 извршиоца,

за потребе Клинике за онкологију хирургију

Услови за заснивање радног односа:

-          Виша медицинска школа одговарајућег смера (VI степен стручне спреме), положен стручни испит;

Заинтересовани кандидати подносе:

-          пријаву на оглас са кратком биографијом,

-          оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој медицинској школи,

-          оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту,

-          оверену фотокопију радне књижице.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију и радиологију Србије (www.ncrc.ac.rs). Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве се подносе лично (приземље, соба бр. 15) или путем препоручене пошиљке  на адресу:

 

Институт за онкологију и радиологију Србије

- Одељење за правне послове (за оглас) -

Београд, Пастерова 14

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф. др Радан Џодић

Са подацима од: 24.02.2017.
Институт за онкологију и радиологију Србије

На основу члана 7., 8., и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 1/2015) одлуке в.д. директора Института за онкологију и радиологију Србије за расписивање огласа,  у складу са Кадровским планом Института за онкологију и радиологију Србије за 2014. годину Министарства здравља бр. 112-01-00952/53/2014-02 од 06.08.2014. године и  члана 22. Статута Института за онкологију и радиологију Србије, расписује се

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом у трајању од 3 месеца  на пословима:

 

1.     СЕРВИРКА1 извршилац.

 

Услови за заснивање радног односа:

Завршена основна школа – II степен стручне спреме.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

·          кратку пословну биографију

·          оверену фотокопију дипломе о завршеној основној школи

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање и на интернет презентацији Министарства здравља Републике Србије.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију и радиологију Србије (www.ncrc.ac.rs). Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве се подносе лично (приземље, соба бр. 15) или путем препоручене пошиљке  на адресу:

 

Институт за онкологију и радиологију Србије

- Одељење за правне послове (за оглас)

Београд, Пастерова 14

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф. др Радан Џодић

Са подацима од: 24.02.2017.
Клинички центар Србије

На основу Одлуке В.Д.Директора Клиничког центра Србије бр.2723 oд 24.02.2017. године, и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

 

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време у трајању до три месеца, са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима,

и то за:

 

1.     ДИПЛОМИРАНОГ ИНЖЕЊЕРА ГРАЂЕВИНЕ ИЛИ АРХИТЕКТУРЕ

- 1 ИЗВРШИЛАЦ (за Службу за техничке и друге послове)

Услови:

VII/1 степен стручне спреме, завршен Грађевински или Архитектонски факултет, поседовање лиценце, положен стручни испит, најмање 1 година радног искуства

 

2.     PR МЕНАЏЕРА Клиничког центра Србије – 1 ИЗВРШИЛАЦ

Услови:

VII/1 степен стручне спреме, завршен факултет друштвеног смера

 

3.     ШЕФА ОДСЕКА ЦЕНТРАЛНОГ МАГАЦИНА – 1 ИЗВРШЛАЦ (за Службу за техничке и друге послове

Услови:

VII/1 степен стручне спреме, завршен Економски факултет или факултет друштвеног смера.

 

4.     ФАКТУРИСТУ – ОПЕРАТЕРА – 2 ИЗВРШИОЦА (за Службу за економско-финансијске послове)

Услови:

IV степен стручне спреме, познавање рада на рачунару.

 

5.     СПРЕМАЧА –  10 ИЗВРШИЛАЦА  

6.     СЕРВИРКУ – 2 ИЗВРШИОЦА

7.     МАНИПУЛАНТА (радник на утовару, истовару и паковању лекова)– 2 ИЗВРШИОЦА за Службу за фармацеутску делатност и снабдевање

8.     КРОЈАЧА – 1 ИЗВРШИЛАЦ  (за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања-Ургентни центар)

Услови за радна места под бројем 5, 6, 7 и 8:

Завршена основна школа.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

 

·          кратка пословна биографија (са контакт подацима)

·          оверена фотокопија сведочанства  о завршеној основнoj школи (за радна места за која

       је услов завршена основна школа)

·          оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи (за радна места за која је

       услов завршена средња школа)

·          оверенa фотокопију дипломе о завршеном факултету (за радна места за која је услов

      завршен факултет)

·          оверена фотокопија лиценце (за радно место за које је услове поседовање лиценце)

·          оверена фотокопија стручног испита (за радно место за које је услов положен стручни

      испит)

·          фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу

·          уверење о држављанству

 

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

 

Једна пријава је довољна за више радних места, с тим да су кандидати у обавези  да на пријави наведу за која радна места конкуришу.

 

Лекарско уверење о здравственој способности прилажу само изабрани кандидати пре закључења уговора о раду, а у складу са Законом.

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Доц. др Милика Ашанин

Са подацима од: 24.02.2017.
Институт за онкологију и радиологију Србије

На основу члана 7., 8., и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 1/2015) одлуке в.д. директора Института за онкологију и радиологију Србије за расписивање огласа у складу са Кадровским планом Института за онкологију и радиологију Србије за 2014. годину Министарства здравља бр. 112-01-00952/53/2014-02 од 06.08.2014. године и  члана 22. Статута Института за онкологију и радиологију Србије, расписује се

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом, ради замене одсутног запосленог, на пословима:

 

ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ – СПЕЦИЈАЛИСТА ИНТЕРНЕ МЕДИЦИНЕ – 1 извршилац,

за потребе Клинике за медикалну онкологију

 

Услови за заснивање радног односа:

 

Завршен медицински факултет, положен специјалистички испит из интерне медицине (VII/2 степен стручне спреме), активно знање једног светског језика.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

-          пријаву на оглас са кратком биографијом,

-          оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,

-          оверену фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту,

-          доказ о знању једног светског језика.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију и радиологију Србије (www.ncrc.ac.rs). Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве се подносе лично (приземље, соба бр. 15) или путем препоручене пошиљке  на адресу:

 

Институт за онкологију и радиологију Србије

- Одељење за правне послове (за оглас)

Београд, Пастерова 14

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф. др Радан Џодић

Са подацима од: 24.02.2017.
Дома здравља "Др Јанош Хаџи", Бачка Топола

На основу члана  6. – 8. Колективног уговора код Дом здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола, у складу са Кадровским планом за Дом здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола, Директор Дома здравља »Др Јанош Хаџи» Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

Оглашава се пријем у радни однос на одређено  време са пуним радним временом :

 

1.     Медицинска сестра у Служби за здравствену заштиту жена са породилиште, Одељење за здравствену заштиту жена – замена за време привремене спречености на раду - боловање

     -  1 извршилац

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1 овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола бroj 01-1449/13 oд 28.05.2013. године.

III

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова за:

- медицинску сестру:  завршена  средња  медицинска школа општег смера, IV степен стручне спреме и    положен стручни испит

  

IV

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

- медицинску сестру:  диплома о завршеној  средњој  медицинској школи општег смера и  уверење о положеном стручном испиту

 

-   лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

 

V

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола (www.dzbt.co.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

 

VI

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здравља»Др Јанош Хаџи» Бачка Топола.

VII

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

VIII

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком «Пријава на оглас».

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

                   

ДИРЕКТОР

ДОМА ЗДРАВЉА «ДР ЈАНОШ ХАЏИ»БАЧКА ТОПОЛА

Др мед Јанош Ађански, спец.опште медицине

Са подацима од: 24.02.2017.
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад

На основу Одлуке број 367 од 03.02.2017. године, директор Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, расписује

  

О  Г  Л  А  С

 

за пријем у радни однос на одређено време, до повратка запосленe са боловања, са пуним радним временом, са пробним радом од три (3) месеца:

 

-         Једног (1) извршиоца: медицинска сестра-техничар на Одељењу за акутне плућне болести Службе за Стационара Клинике за педијатрију.

 

Опис посла:

-спроводи негу болесника

-брине се о пријему, нези и отпусту болесника

-даје терапију и прати болесника на дијагностичке претраге

-узима и шаље материјал на лабораторијске анализе

-ради и друге послове из свог делокруга а по налогу непосредног руководиоца

-учествује у сменском раду

-за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу, главној сестри Клинике и Института

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

1.     Да поседује средњу стручну спрему IV степен завршену средњу медицинску школу, смер педијатријска сестра-техничар или медицинска сестра техничар

2.     Положен стручни испит

3.     Лиценца за рад

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-Диплому о завршеној средњој медицинској школи

-Уверење о положеном стручном испиту
-Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе
 или Решење о упису у именик Коморе
-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци

- Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци

- Доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца)

-Кратку биографију (Curriculum Vitae - CV), са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте.

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком:  „Пријава на оглас за пријем  медицинске сестре-техничара на Одељењу за акутне плућне болести.
       

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:

Проф.др Јадранка Јовановић-Привродски

 

Са подацима од: 24.02.2017.
Дом здравља "Вељко Влаховић", Врбас

На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005; 61/2005; 54/2009; 32/2013 и 75/2014), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 1/2015), члана 23. Статута Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Врбас за 2013. годину, број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, Директор Дома здравља „Вељко Влаховић“, дана 23.02.2017. године расписује:

 

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС 

 

1.

Оглашава се пријем у радни однос са пуним радним временом на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ     ( до повратка стално запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета):

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР У ПРЕВИЈАЛИШТУ у Служби за здравствену заштиту одраслих становника - 1 ( један ) извршилац

 

Опис послова:

 

- oбавља стручну помоћ при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљена редовним школовањем;

-   даје прописану терапију;

-   врши превијање уз надзор доктора медицине;

-   врши одређивање глукозе у капиларној крви, ради ЕКГ по налогу лекара;

-   припрема инструменте и материјал за стерилизацију и врши контролу стерилизације;

-   обавља потребне административне послове;

-   води потребну евиденцију;

-   ради све послове из делокруга свог рада;

-  за свој рад непосредно је одговорна шефу амбуланте, начелнику службе и директору Дома здравља.

  

2. 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. овог члана су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005; 61/2005; 54/2009; 32/2013 и 75/2014) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, број: 385 од 14.03.2016.године.

 

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1.  су :

 

-  VI или IV степен стручне спреме;

-  Виша или средња медицинска школа- општи смер;

-  положен стручни испит за звање медицинска сестра-техничар.

 

3. 

Као доказ о испуњености услова кандидат уз молбу за пријем у радни однос треба да достави :

 

-  пријаву на оглас;

-  оверену фотокопију дипломе о завршеној  вишој или средњој медицинској школи-општи смер;

- оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту за медицинску сестру- техничара;

-  кратку биографију.

4. 

Приликом заснивања радног односа из тачке 1. изабрани кандидат дужан је да достави:

 

-  лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за који се заснива радни однос;

-   уверење да се против њега не води истрага или кривични поступак (уверење издаје суд);

-   лиценцу за медицинску сестру општег смера.

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.

 

5.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељeње за правне послове Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас.


6. 

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Врбас, web страници Министарства здравља Републике Србије ( www.zdravlje.gov.rs), као и на web страници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас ( www.dzvrbas.co.rs ).

Рок за подношење пријаве је  8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на web страници Министарства здравља.

 

7.

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас              (www.dzvrbas.co.rs).

 

8. 

Пријаве се подносе лично на писарници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, Палих бораца 20 радним даном од 7.00-15.00 сати или путем поште на адресу: Дом здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, Палих бораца 20, 21460 Врбас са назнаком „ Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место медицинска сестра - техничар у превијалишту” у Служби за здравствену заштиту одраслих становника.

  

ОГЛАС ВАЖИ ОД 23.02.2017. ГОДИНЕ

( ДО 02.03.2017. ГОДИНЕ)

 

Непотпуне, неблаговремене као и пријаве са неодговарајућом документацијом неће бити разматране.

 

 

ДИРЕКТОР

др Јасмина Асси

специјалиста ургентне медицине

Са подацима од: 24.02.2017.
Дом здравља Мали Зворник

На основу члана 24. Закона о раду („СЛ.гласник РС бр.24/05,61/05,54/09,32/13, 75/2016), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе  ( „Сл.гласник РС број 1/2015 ) , кадровског плана за Дом здравља „Мали Зворник“ за 2013.годину  број  112-01-00550 / 2013-01 од 11.04.2013. године издат од Министарства здравља Републике Србије и члана 23. Статута Дома здравља Мали Зворник, Директор Дома здравља „Мали Зворник“  расписује

 

  О   Г  Л  А  С 

За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом због повећаног обима посла, на временски период до годину дана

 

1.     ДОКТОР МЕДИЦИНЕ   – 1  ( један) извршилац

 

УСЛОВИ : Поред општих услова  за заснивање радног односа утврђених законом , кандидат  мора испуњавати  и следеће  услове :

-          Завршен медицински факултет VII-1 степен стручне спреме, доктор медицине

-          Положен стручни испит

-          Положен возачки испит „Б“ категорије

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа :

- пријаву са кратком биографијом ,

- оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету

- оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

- извод  из матичне књиге рођених,

- уверење о држављанству

 

Рок  за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања  на сајту  Националне службе за запошљавање .

Оглас ће бити објављен на web сајту Министарства здравља Републике Србије и web сајту Дома здравља „Мали Зворник“

Пријаве се подносе на адресу : Дом здравља „Мали Зворник“ Рибарска 25, 15318 Мали Зворник са назнаком „ЗА ОГЛАС“ или донети лично у управу Дома здравља „Мали Зворник“, сваког радног дана од 7 до 15 часова

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

Директор Дома здравља „Мали Зворник“

Др Драган Бојић спец.мед.рада
Са подацима од: 24.02.2017.
Специјална болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац

На основу чл. 7. Посебног колективног Уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС” бр. 1/2015), Кадровског плана Специјалне болнице за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013.године и чл. 4. став 1. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (“Сл. гласник РС” бр. 113/2013, 21/2014 и 66/2014), расписује се:

 

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

На следећим пословима:

 

Спремачица – један извршилац на одређено време, са пуним радним временом, због замене једне привремено одсутне запослене, до повратка исте са боловања,

 

Куварица – један извршилац на одређено време, са пуним радним временом, због замене једнe привремено одсутне запослене, до повратка исте са боловања,

 

све сходно чл. 4. став 1. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (“Сл. гласник РС” бр. 113/2013, 21/2014 и 66/2014);

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду, кандидати треба да испуњавају услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац и то:

- за послове спремачице - I степен стручне спреме, завршена основна школа;

- за послове куварице – III степен стручне спреме, КВ кувар и најмање 6 месеци радног искуства.

 

Кандидати су обавезни да уз пријаву, која садржи биографију, доставе:

- оверену фотокопију дипломе о школској спреми,

- за послове куварице и доказ о радном искуству и

- обичну неоверену фотокопију личне карте;

 

Рок за достављање пријаве кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови” Националне службе за запошљавање и wеб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Обавештење о избору кандидата кандидатима ће бити достављено у року од 30 дана од дана доношења одлуке о избору.

Пријаве се достављају на адресу:

Специјална болница за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 85, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком “за оглас за пријем у радни однос”, или лично предати у правну службу Специјалне болнице.

 

Специјална болница за психијатријске болести

“Свети Врачеви” Нови Кнежевац

В.Д. Директор

Миловановић др Јован, психијатар

Са подацима од: 24.02.2017.
Стaтутa Институтa зa вирусoлoгиjу, вaкцинe и сeрумe „Toрлaк”

На основу члана 131. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РСброј 107/2005, 72/2009, 88/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013, 93/2014, 96/2015 и 106/2015) и члaнa 22. Стaтутa Институтa зa вирусoлoгиjу, вaкцинe и сeрумe Toрлaк”, а у вези са члановима 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 1/15), директор Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ објављује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Тачка 1. 

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, следећег кадра:

1.     Сарадник за послове јавних набавки - 1 извршилац,

 

Тачка 2.

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. овог Огласа су прописани Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14) и Изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ брoj 1595/1 oд 28.04.2016. године.

 

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. су:

 

·          VII степен стручне спреме,

·          Завршен Правни факултет,

·          минимум 3 године радног искуства у обављању правних послова,

·          познавање рада на рачунару,

·          познавање енглеског језика.

 

Тачка 3 

Уз пријаву се у оригиналу или овереној фотокопији подносе следећа документа:

 • Диплома о стеченом образовању,
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Фотокопија личне карте,
 • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- meil адресом.

 

Тачка 4.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за опште правне послове Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“.

 

Тачка 5.

Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос ће обавити разговор ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата.

 

Тачка 6.

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на wеb страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs).

 

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

 

Тачка 7. 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 5 (пет) дана од дана истека рока за подношење пријава.

Тачка 8.

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:

Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“

Војводе Степе број 458, 11 000 Београд

са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос“

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Др Вера Стоиљковић

Са подацима од: 24.02.2017.
Институт зa вирусoлoгиjу, вaкцинe и сeрумe „Toрлaк”

На основу члана 131. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РСброј 107/2005, 72/2009, 88/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013, 93/2014, 96/2015 и 106/2015) и члaнa 22. Стaтутa Институтa зa вирусoлoгиjу, вaкцинe и сeрумe Toрлaк”, а у вези са члановима 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 1/15), директор Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ објављује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Тачка 1. 

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, следећег кадра:

1.     Сарадник за планирање, анализу, контролу и извештавање - 1 извршилац,

 

Тачка 2.

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. овог Огласа су прописани Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14) и Изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ брoj 1595/1 oд 28.04.2016. године.

 

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. су:

 

·          VII степен стручне спреме,

·          Завршен Економски факултет,

·          познавање рада на рачунару,

·          познавање енглеског језика.

 

Тачка 3 

Уз пријаву се у оригиналу или овереној фотокопији подносе следећа документа:

 • Диплома о стеченом образовању,
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Фотокопија личне карте,
 • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- meil адресом.

 

Тачка 4.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за опште правне послове Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“.

Тачка 5.

Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос ће обавити разговор ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата.

 

Тачка 6.

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на wеb страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs).

 

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

 

Тачка 7. 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 5 (пет) дана од дана истека рока за подношење пријава.

Тачка 8. 

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:

Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“

Војводе Степе број 458, 11 000 Београд

са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос“

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Др Вера Стоиљковић

Са подацима од: 24.02.2017.
Институт зa вирусoлoгиjу, вaкцинe и сeрумe „Toрлaк”

На основу члана 131. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РСброј 107/2005, 72/2009, 88/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013, 93/2014, 96/2015 и 106/2015) и члaнa 22. Стaтутa Институтa зa вирусoлoгиjу, вaкцинe и сeрумe Toрлaк”, а у вези са члановима 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 1/15), директор Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ објављује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Тачка 1.

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, следећег кадра:

1.     Начелник Службе за правне и економско финансијске послове - 1 извршилац,

 

Тачка 2.

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. овог Огласа су прописани Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14) и Изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ брoj 1595/1 oд 28.04.2016. године.

 

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. су:

·          VII степен стручне спреме,

·          Завршен Економски факултет или Факултет организационих наука,

·          минимум 5 година радног искуства у струци,

·          минимум 3 године радног искуства на месту руководиоца,

·          познавање рада на рачунару,

·          познавање енглеског језика. 

Тачка 3 

Уз пријаву се у оригиналу или овереној фотокопији подносе следећа документа:

 • Диплома о стеченом образовању,
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Фотокопија личне карте,
 • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- meil адресом.

 

Тачка 4.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за опште правне послове Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“.

Тачка 5.

Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос ће обавити разговор ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата.

 

Тачка 6.

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на wеb страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs).

 

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

 

Тачка 7. 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 5 (пет) дана од дана истека рока за подношење пријава.

Тачка 8.

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:

Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“

Војводе Степе број 458, 11 000 Београд

са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос“

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Др Вера Стоиљковић

Са подацима од: 24.02.2017.
Дом здравља “Др Бошко Вребалов”, Зрењанин

На основу члана 21 Статута Дома здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин, а у складу са Кадровским планом донетим од стране Министарства здравља број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013.године, в.д. директора Дома здравља расписује

 

О   Г   Л  А  С

за пријем у радни однос

 

                Доктор медицине – 1 извршилац

 

                Радни однос се заснива на одређено време   до повратка запосленог са боловања

 

                Услови: - завршен Медицински факултет

                                - положен стручни испит за доктора медицине

 

                Заинтересовани  кандидати дужи су да поднесу:

 

1.             пријаву са кратком биографијом

2.             фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету

3.             фотокопију Уверења о положеном стручном испиту за докторе медицине

4.             фотокопију Решења о упису у Именик лекарске коморе Србије

 

           У пријави назначити број Огласа на који се кандидат пријављује.

               

                Пријаве на оглас подносе се Дому здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, Др Емила Гаврила 25, са назнаком „за оглас“ у року од 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

 

                Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

В.д.  директора

Субић мр Миодраг

Са подацима од: 24.02.2017.
Институт за вирусологију, вакције и серуме "Торлак"

На основу члана 131. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РСброј 107/2005, 72/2009, 88/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013, 93/2014, 96/2015 и 106/2015) и члaнa 22. Стaтутa Институтa зa вирусoлoгиjу, вaкцинe и сeрумe Toрлaк”, а у вези са члановима 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 1/15), директор Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ објављује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Тачка 1.

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, следећег кадра:

1.     Књиговођа добављача и референт за извршење плаћања - 1 извршилац,

 

Тачка 2.

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. овог Огласа су прописани Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14) и Изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ брoj 1595/1 oд 28.04.2016. године.

 

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. су:

 

·          IV,VI степен стручне спреме:

·          Завршена Средња школа или Виша економска школа или Висока пословна школа струковних студија,

·          минимум 3 године радног искуства на књиговодствено-финансијским пословима,

·          познавање рада на рачунару.

 

Тачка 3 

Уз пријаву се у оригиналу или овереној фотокопији подносе следећа документа:

 • Диплома о стеченом образовању,
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Фотокопија личне карте,
 • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- meil адресом.

 

Тачка 4.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за опште правне послове Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“.

 

Тачка 5.

Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос ће обавити разговор ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата.

 

Тачка 6.

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на wеb страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs).

 

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа.

 

Тачка 7.

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 5 (пет) дана од дана истека рока за подношење пријава.

Тачка 8. 

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:

Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“

Војводе Степе број 458, 11 000 Београд

са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос“

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

 Др Вера Стоиљковић

Са подацима од: 24.02.2017.
Општа болница Суботица

На основу члана 6 Колективног уговора код Опште болнице Суботица, Суботица бр.01-5707 од 17.09.2015. године,  у складу са Кадровским планом за Општу болницу Суботица за 2013. годину бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године,в.д. директора Опште болнице Суботица, Суботица расписује

 

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

Оглашава се потреба за пријем  у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад и то:

 

а)  виша медицинска сестра – техничар у Служби за интерну медицину – 1  (један) извршилац;

 

       Опис послова:

 

·          обавља први, други, трећи, четврти и пети  степен прогресивне неге,

·          задужен-а је за ефикасну и функционалну организацију рада,

·          даје прописану терапију, узима узорке крви болесника, биолошке материјале за анализе, обавља ЕКГ снимања и друге медицинско техничке радње за које је едукована,

·          припрема болеснике за прегледе и асистира лекару током визите,

·          организује и учествује у транспорту болесника на нивоу установе и у друге здравствене установе,

·          одговорна је за исправност медицинских апарата који се користе у  раду,

·          контролише рад  медицинских сестара - техничара приправника за време стажа и праксу

       ученика средње медицинске школе,

·          обавља послове професионално, коректно и има хуман однос према болесницима,

·          обавља здравствено едукативни рад са болесницима и са родбином болесника,

·          контролише и води електронску евиденцију података и сестринску документацију,

·          планира, организује и спроводи интерну и екстерну медицинску едукацију на нивоу одељења, службе, сектора,

·          за свој рад одговара главној сестри – техничару одељења.

 

б)  виша медицинска сестра – техничар у Одељењу за инфективне болести  – 2  (два) извршиоца;

 

       Опис послова:

 

·          обавља први, други, трећи, четврти и пети  степен прогресивне неге,

·          задужен-а је за ефикасну и функционалну организацију рада,

·          даје прописану терапију, узима узорке крви болесника, биолошке материјале за анализе, обавља ЕКГ снимања и друге медицинско техничке радње за које је едукована,

·          припрема болеснике за прегледе и асистира лекару током визите,

·          организује и учествује у транспорту болесника на нивоу установе и у друге здравствене установе,

·          контактира са посетом болесника и даје неопходне информације у оквиру своје надлежности,

·          одговорна је за исправност медицинских апарата који се користе у  раду,

·          контролише рад  медицинских сестара - техничара приправника за време стажа и праксу

       ученика средње медицинске школе,

·          обавља послове професионално, коректно и има хуман однос према болесницима,

·          обавља здравствено едукативни рад са болесницима и са родбином болесника,

·          контролише и води електронску евиденцију података и сестринску документацију,

·          планира, организује и спроводи  интерну и екстерну медицинску едукацију на нивоу службе, сектора,

·          за свој рад одговара главној сестри – техничару одељења.

 

в)  виша медицинска сестра – техничар – инструментар у Одељењу операционог блока са 

      стерилизацијом  – 1  (један) извршилац;

 

       Опис послова:

 

·          контролише личну хигијену болесника и физичку припрему оперативног поља,

·          обавља катетеризацију у случају потребе,

·          обавља све послове медицинске сестре – техничара везане за процес рада у операционој сали,

·          врши контролу  стерилног материјала и припрему операционе сале за оперативни програм,

·          инструментира током операције,

·          опслужује оперативни тим,

·          пере, пакује инструменте за стерилизацију,

·          уноси податке о трошењу потрошног материјала,

·          стара се о попуњавању и распоређивању потрошног материјала,

·          врши потребну контролу, биолошку и хемијску у операционим салама,

·          обавља послове медицинске сестре - техничара у централној  стерилизацији  у случају потребе,

·          води медицинску документацију о извршеној операцији у писменој и електронској форми,

·          стара се да стерилизација операционог веша и инструмената буде на задовољавајућем нивоу,

·          планира, организује и учествује у континуираној медицинској едукацији,

·          повремено ради у зони јонизујућег зрачења,

·          придржава се законом прописаних заштитних мера у зони јонизујућег зрачења,

·          обавља послове професионално, коректно и има хуман однос према болесницима,

·          проверава исправност медицинских апарата које користи у свом раду,

·          води електронску евиденцију података,

·          код леталног исхода болесника обрађује тело умрлог према медицинским прописима,

·          за свој рад одговара водећој медицинској сестри – техничару и главној сестри – техничару одељења.

 

г)  медицинска сестра – техничар специјалиста за рад у анестезији у Одељењу за анестезију

      – 1  (један) извршилац;

 

       Опис послова:

 

·          обавља послове медицинске сестре – техничара специјалисте за рад у анестезији, реанимацији и интензивној нези,

·          припрема, позива, прима и  смешта  болесника у собу за премедикацију,

·          отвара документацију и  премедицира болесника,

·          припрема лекове за анестезију, проверава анестезиолошки апарат и осталу опрему за примену анестезије,

·          асистира лекару при увођењу болесника у анестезију (општу или регионалну),

·          прати болесника у операционој сали и у току анестезије,

·          прати виталне параметре болесника после оперативног захвата у соби за буђење,

·          распрема, дезинфикује и стерилише инструменте за анестезију,

·          распрема анестезиолошки апарат и пратећи инвентар О.П. сале,

·          активно учествује са лекаром анестезиологом у реанимационим поступцима на  Одељењу за пријем и збрињавање ургентних стања и другим одељењима у болници,

·          учествује са лекаром специјалистом анестезиологом у праћењу витално угрожених болесника приликом дијагностичких процедура ( РТГ, ЦТ, и др.),

·          ради у преоперативној анестезиолошкој амбуланти ( отвара медицинску документацију, аистира специјалисти при прегледу болесника, снима ЕКГ),

·          асистира лекару специјалисти анестезиологије при извођењу терапијских процедура у амбуланти за терапију хроничног бола,

·          одговара за уредности и исправност  медицинске опреме на свим пунктовима рада анестезиолога и води рачуна о хигијени радног простора,

·          обавештава главну сестру и начелника одељења о евентуалним неисправностима медицинске опреме и недостатку потребних лекова и потрошног материјала,

·          повремено ради у зони јонизујућег зрачења,

·          придржава се законом прописаних заштитних мера у зони јонизујућег зрачења,

·          обавља послове професионално, коректно и има хуман однос према болесницима,

·          обавља припрему за отпремање леша,

·          води дневну документацију о свом раду,

·          врши примопредају дужности, у усменој, писменој и електронској форми,

·          за свој рад одговара водећој медицинској сестри – техничару и главној сестри – техничару одељења.

 

д)  гинеколошко-акушерска сестра у Служби за гинекологију, акушерство и неонатологију

       – 1  (један) извршилац;

 

       Опис послова:

 

·          обавља први, други и пети степен прогресивне неге болесника,

·          прати и евидентира у листи здравствене неге виталне функције, опште стање труднице и породиље, прати и контролише је пре, током и после порођаја и о евентуалном погоршању стања одмах обавештава лекара,

·          даје прописану терапију, узима узорке крви болесника, биолошке материјале за анализе, обавља ЕКГ, ЦТГ снимања и  друге медицинско техничке радње за које је едукована,

·          асистира лекару током визите и припрема трудницу или породиљу за прегледе, порођај, води порођај и збрињава новорођенче,

·          учествује у транспорту труднице или породиље на нивоу установе и у друге здравствене установе,

·          проверава исправност медицинских апарата које користи у свом раду,

·          после употребе пере, дезинфикује и стерилише медицинске апарате по принципима сепсе и антисепсе,

·          обавља послове професионално, коректно и има хуман однос према болесницима,

·          контактира са посетом труднице или породиље и даје неопходне информације у оквиру своје надлежности,

·          обавља здравствено едукативни рад са трудницама или породиљама,

·          води електронску евиденцију података и сестринску документацију,

·          врши примопредају дужности у усменој, писменој, електронској форми,

·          за свој рад одговара главној сестри – техничару одељења.

 

ђ)  медицинска сеестра – техничар у интензивној јединици ниво 2 у Одељењу за неонатологију – 1  

     (један) извршилац;

 

       Опис послова:

 

·          обавља трећи, четврти и пети степен прогресивне неге новорођенчета,

·          прати и евидентира виталне функције новорођенчета и о евентуалном погоршању стања одмах обавештава лекара,

·          негује и збрињава новорођенче по процесу здравствене неге ,

·          даје прописану терапију, узима узорке крви новорођенчета, биолошке материјале за анализе и  друге медицинско техничке радње за које је едукована.

·          асистира лекару током визите и припрема новорођенче за прегледе, врши надзор над новорођенчетом, одређене медицинске процедуре, ултразвучне прегледе и друге интервенције,

·          учествује у транспорту новорођенчета на нивоу установе и у друге здравствене установе,

·          проверава исправност медицинских апарата које користи у свом раду,

·          после употребе пере, дезинфикује и стерилише медицинске апарате по принципима сепсе и антисепсе,

·          обавља послове професионално, коректно и има хуман однос према болесницима,

·          контактира са посетом новорођенчета и даје неопходне информације у оквиру своје надлежности,

·          обавља здравствено едукативни рад са породиљама,

·          води електронску евиденцију података и сестринску документацију,

·          врши примопредају дужности у усменој, писменој, електронској форми,

·          за свој рад одговара главној сестри – техничару одељења.

 

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови прописани Законом о раду РС („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица бр: 01-485 од 25.01.2016. године.

Посебни услови за заснивање радног односа за наведено радно место из тачке I.а.- в. су :

 

·        VI степен стручне спреме,

·        завршена виша / висока медицинска школа,

·        положен стручни испит,

·        важеће одобрење за самосталан рад (лиценца).

 

Посебни услови за заснивање радног односа за наведено радно место из тачке I.г. су :

 

·        IV степен стручне спреме,

·        завршена средња медицинска школа,

·        положен стручни испит,

·        положен специјалистички испит (V степен) за рад у анестезији, реанимацији и интензивној нези,

·        важеће одобрење за самосталан рад (лиценца).

 

Посебни услови за заснивање радног односа за наведено радно место из тачке I.д. су :

 

·        IV степен стручне спреме,

·        завршена средња медицинска школа, гинеколошко - акушерски смер,

·        положен стручни испит,

·        важеће одобрење за самосталан рад (лиценца).

 

Посебни услови за заснивање радног односа за наведено радно место из тачке I.ђ. су :

 

·        IV степен стручне спреме,

·        завршена средња медицинска школа,

·        положен стручни испит,

·        важеће одобрење за самосталан рад (лиценца).

 

III

Уз пријаву – молбу кандидати прилажу копије следеће документације:

 

·         Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;

 • Уверење о положеном стручном испиту;
 • Одобрење за самосталан рад  (лиценца или решење о упису у именик коморе);
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- маил адресом и изјавом да се против њих не води кривични поступак.

Решењем в.д. директора формирана је Комисија која ће на основу увида у приспелу документацију пријављених кандидата исте рангирати  на основу :

 

 • Оцена на матрурском испиту – максимално 10 бодова

 

3,00 – 3,49 .... 03 бода;

3,50 – 3,99 .... 05 бодова;

4,00 – 4,49 .... 07 бодова;

4,50 – 5,00 .... 10 бодова.

 

 • Радно искуство у струци  – максимално 20 бодова

 

До 06,00 месеци......................             03 бода;

06,00 – 12,00 месеци...............             06 бодова;

12,00 – 18,00 месеци...............             10 бодова;

18,00 – 24,00 месеца ..............             13 бодова;

2 године – 5 година ................ 16 бодова;

5 година и више ...................... 20 бодова.

 • Разговор – интервју са кандидатима – максимално 70 бодова.

Максималн број бодова који кандидат може освојити је 100 бодова.

 

Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос доноси в.д. директора на основу извештаја Комисије.

IV

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које су примљени и документацију (диплома, уверење о положеном стручном испиту и извод из матичне књиге венчаних) у оригиналу или оверене фотокопије.

V

Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања огласа на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица (www.bolnicasubotica.com).

 

Оглас ће бити објављен и на порталима Нациналне службе за запошљавање и на wеб страници Министарства здравља РС.

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VII

Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима.

VIII

Резултати огласа ће бити објављени на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица.   Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

IX

Пријаве се подносе лично у писарници Опште болнице С