Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 07.08.2018.
Општа болница Сремска Митровица

На основу члана 16. Статута Опште болнице Сремска Митровица, члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015)  на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска Митровица и на основу дописа Министарства здравља Републике Србије, број 112-01-00723/2018-02 од дана 20.07.2018. године, закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-6160/2018 од дана 28.06.2018. године, в.д.заменика директора Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица

 

  Р а с п и с у ј е

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на неодређено време

 

1. Доктор медицине   Одељење за пријем и збрињавање ургентних стања  Сектор заједничких медицинских послова , на неодређено време, са пуним радним временом   – извршилаца 2.

 

Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице

 

Услови: Завршен  Медицински факултет, положен стручни испит (VII-1 степен стручне спреме)

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

2. Медицинска сестра-техничар  на неонатологији Одељење за новорођенчад, Служба гинекологије и акушерства, Сектор клиничких служби, на неодређено време са пуним радним временом  – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Завршена средња Медицинска школа смера  - општег, педијатријског или акушерског смера (IV степен стручне спреме) са положеним стручним испитом.

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

3. Гинеколошко  акушерска сестра-бабица у породилишту Одељење акушерства са порођајном салом, Служба гинекологије и акушерства, Сектор клиничких служби, на неодређено време са пуним радним временом  – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Завршена средња Медицинска школа акушерског смера (IV степен стручне спреме) са положеним стручним испитом.

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

4. Лабораторијски техничар у дијагностици Служба за лабораторијску дијагностику, Сектор заједничких медицинских послова, на неодређено време са пуним радним временом  – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Завршена средња Медицинска школа смера – лабораторијски техничар  (IV степен стручне спреме) са положеним стручним испитом.

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

5. Медицинска сестра-техничар на интензивној нези нивоа 2 Служба неурологије са интензивном негом, Сектор за интернистичке гране медицине, на неодређено време са пуним радним временом

  – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Завршена средња Медицинска школа смера  - медицинска сестра-техничар  (IV степен стручне спреме) са положеним стручним испитом.

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

6. Помоћни радник  Одељење исхране болесника, Служба за техничке послова -Сектор за правне, економско финансијске, техничке и друге сличне послове– на неодређено време, са пуним радним временом

      извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005 54/2009 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС и 113/2017 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Завршена Основна школа  (I степен стручне спреме), курс из хигијене животних намирница

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

-  Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

-  Фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом,

-  Фотокопија уверења положеног стручног испита,

    -  Фотокопија важеће личне карте,

    -  фотокопија уверења о положеном курсу из хигијене  животних намирница,

     - Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом

     - Уверење о држављанству (да није старије од 6 месеци)

   

Напомена: Кандидати који буду примљени у радни однос по овом огласу дужни су да доставе оверене фотокопије свих докумената који се односе на то радно место, као и лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од надлежног Диспанзера медицине рада.

 

                Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана оглашавања на огласној табли Националне службе за запошљавање.

    

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се путем поште или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за који оглас и које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.       

  Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

ДОСТАВИТИ:

1.На огласну таблу Опште болнице

2.Националној служби за запошљавање   

3.Помоћнику директора Сектора

4.Кадровском одсеку    

5.Архиви

 

 

В.Д.ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Прим др Драган Малобабић

Са подацима од: 07.08.2018.
Општа болница Сремска Митровица

На основу члана 16. Статута Опште болнице Сремска Митровица, члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015)  на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска Митровица, в.д. заменика директора Опште болнице Сремска Митровица

 

  Р а с п и с у ј е

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

 

1. Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима  Одељење опште хирургије 1 и дечије хирургије, Служба за хируршке болести Сектор за хируршке гране медицине, на одређено време до 6 месеци због повећаног обима посла, са пуним радним временом    – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Завршена Средња медицинска школа смер – медицинска сестра-техничар (IV степен стручне спреме) са положеним стручним испитом.

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

2. Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима  Одељење интерне медицине 1- Одељење кардиологије са коронарном јединицом, Служба интерне медицине,  Сектор за интернистичке гране медицине, на одређено време до 6 месеци због повећаног обима посла, са пуним радним временом   – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Завршена Средња медицинска школа смер – медицинска сестра-техничар (IV степен стручне спреме) са положеним стручним испитом.

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

3. Медицинска сестра-техничар у гинекологији и акушерству  Одељење гинекологије, Служба гинекологије и акушерства, Сектор клиничких служби, на одређено време до 6 месеци због повећаног обима посла, са пуним радним временом     – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Завршена Средња медицинска школа општег или акушерског смера

(IV степен стручне спреме) са положеним стручним испитом.

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

-  Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

-  Фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом

-  Фотокопија уверења положеног стручног испита,

    -  Фотокопија важеће личне карте,

    -  Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом

    

Напомена: Кандидати који буду примљени у радни однос по овом огласу дужни су да доставе оверене фотокопије свих докумената који се односе на то радно место, као и лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од надлежног Диспанзера медицине рада.

 

                Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана оглашавања на огласној табли Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се путем поштe или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за који оглас и које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.       

  Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

ДОСТАВИТИ:

1.На огласну таблу Опште болнице

2.Националној служби за запошљавање                                  

3.Помоћнику директора Сектора                                                

4.Кадровском одсеку                                             

5.Архиви

 

 

В.Д. ЗАМЕНИКА  ДИРЕКТОРА

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Прим др Драган Малобабић

Са подацима од: 07.08.2018.
Општа болница „Свети Лука„ Смедерево

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр.75/14) , у складу са Кадровским планом Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево за 2017.год. и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Опште болице „Свети Лука“ Смедерево
ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО
Улица Кнез Михаилова бр.51 11300  Смедерево
  
расписује

О Г Л А С
за пријем

 

 

  1.   ЈЕДНОГ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ, са  VII степеном стручне спреме,  положеним стручним испитом, са пуним радним временом, рад у сменама, на одређено време ради замене привремено одсутне запослене,   за рад  у ОЈ за збрињавање хитних стања, до повратка са боловања на рад запослене.

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
-
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
-
оверену фотокопију дипломе о завршеном VII степену стручне спреме,

- оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

- лиценцу или решење о упису у комору,

- фотокопију / очитану личну карту,

- ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

- Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници  Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево,  или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево Ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену "пријава на оглас" са навођењем радног места за које се конкурише.

- Уколико кандидат има e-mail адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о  резултату конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/240-725.

 

 

В.д.директора

Опште болнице „ Свети Лука „ Смедерево

Прим. мр сци. др мед. Ненад Ђорђевић

Са подацима од: 07.08.2018.
Институт за плућне болести Војводине

На основу чл. 17. Статута Института за плућне болести Војводине, чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 1/2015 и 3/2018) у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину („Службени гласник РС“ бр. 61/2017), а у складу са Кадровским планом за Институт за плућне болести Војводине за 2017. годину бр. 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године, расписује се

ОГЛАС
за пријем у радни однос

1)       Медицинска сестра/техничар на неодређено време са пуним радним временом,    2    извршиоца.

Услови:

-         завршена средња медицинска школа, општи смер

-         положен стручни испит.

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за плућне болести Војводине.

2)       Медицинска сестра/техничар на одређено време до 6 месеци, са пуним радним временом,    3    извршиоца.

Услови:

-         завршена средња медицинска школа, општи смер

-         положен стручни испит.

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за плућне болести Војводине.

3)       Медицинска сестра/техничар на одређено време са пуним радним временом, до повратка привремено одсутног запосленог са породиљског одсуства,
   1    извршилац.

Услови:

-         завршена средња медицинска школа, општи смер

-         положен стручни испит.

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за плућне болести Војводине.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

-       својеручно потписану молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефон, e-mail адресом и изјавом да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води кривични поступак,

-       фотокопију дипломе о завршеној школи,

-       фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

-       фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),

-       фотокопију извода из матичне књиге рођених,

-       фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),

-       фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће Коморе,

-       фотокопију радне књижице или доказ о радном стажу (уколико га има кандидат), односно потврду о радном искуству (за кандидате на одређено време).

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Институт за плућне болести Војводине.

Кандидати који се благовремено јави на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа биће позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за доношење одлуке о пријему.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање, Филијала Нови Сад и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за конкурс за пријем у радни однос“ и називом радног места за које се конкурише, на адресу: Институт за плућне болести Војводине, 21 204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана бр. 4.

Након расписивања огласа, а пре истека рока за предају пријава за оглас, именоваће се Комисија за пријем.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб страници Института за плућне болести Војводине (www.ipb-ild.edu.rs). Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос пре закључивања Уговора о раду биће дужан да достави: доказ о општој здравственој способности; доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатитис Б; лекарско уверење као доказ о здравственој способности за заснивање радног односа на радним местима са повећаним ризиком према Акту о процени ризика Института за плућне болести Војводине, уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје надлежни суд); оверену фотокопију дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик надлежне коморе Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање – М образац.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

Директор Института

Проф. др сци. мед. Илија Андријевић

Са подацима од: 15.09.2015.
Други пројекат развоја здравства Србије
Република Србија добила је од Међународне банке за обнову и развој зајам у износу од 29,1 милиона евра за реализацију „Другог пројекта развоја здравства Србије“ (ДПРЗС), који је почео у мају 2015. и трајаће до септембра 2019. Циљ пројекта је унапређење система здравствене заштите у области финансирања, ефикасне набавке лекова и медицинских средстава, квалитета здравствене заштите и контроле незаразних болести које представљају највеће оптерећење за систем здравствене заштите, а тиме и друштво. Јединица за координацију пројекта (ЈКП) успостављена је од стране Министарства здравља и (МЗ) и задужена да помогне у руковођењу и остваривању договорених циљева пројекта.

Компоненте пројекта

Пројекат обухвата четири компоненте са поткомпонентама:

1. Унапређење финансирања у систему здравствене заштите
1.1. Подршка реформи система финансирања болница
1.2. Јачање система финансирања примарне здравствене заштите

У оквиру ове компоненте биће пружена подршка реформама усмереним на унапређење система финансирања на нивоу примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите од стране Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО). Конкретно, биће финансирана техничка помоћ, обука и набавка добара потребних за унапређење извештавања здравствених установа по систему дијагностички сродних група и унапређење капитационе формуле. Такође ће бити финансирани грантови за унапређење квалитета пружања услуга у домовима здравља, као и техничка помоћ за потребне измене подзаконских аката и других прописа неопходних за спровођење реформе финансирања.

2. Ефикасна набавка лекова и медицинских средстава
2.1. Успостављање система за централизовану набавку
2.2. Унапређење система процене здравствених технологија
2.3. Унапређење система за одржавање медицинске опреме

У оквиру ове компоненте биће пружена подршка централизованој набавци лекова и медицинских средстава кроз закључивање оквирних споразума. Унапређење процене здравствених технологија и система за одржавање медицинске опреме биће финансирани средствима пројекта. Активности у овој области подразумеваће: техничку помоћ, обуке и набавку добара, укључујући пилотирање уговора са сервисним компанијама за одржавање опреме истих произвођача у различитим здравственим установама.

3. Унапређење квалитета здравствене заштите
3.1. Изградња капацитета система за унапређење квалитета
3.2. Унапређење контроле канцера

У оквиру ове компоненте биће обезбеђена подршка реформама усмереним на јачање система за унапређење квалитета здравствене заштите, као и техничка помоћ и обуке. Такође ће бити финансирано унапређење контроле канцера – путем набавке радиотерапијске опреме и пратећих грађевинских радова.

4. Мониторинг, евалуација и управљање пројектом

Ова компонента подразумева подршку управљању пројектом, надзор и евалуацију, као и ревизију финансијских извештаја пројекта. У оквиру ње ће бити финансирани оперативни трошкови пројекта, укључујући преводилачке услуге, опрему, трошкове надзора и накнаде за запослене у ЈКП.

Корисници пројекта


Главни корисници пројекта су здравствене установе које ће становништву Србије пружити унапређене здравствене услуге на свим нивоима здравствене заштите.

Очекивани резултати

Пројекат ће унапредити квалитет здравствене заштите, повећати приступ здравственим услугама, скратити време чекања на радиотерапију и допринети рационалнијем коришћењу средстава за здравствено осигурање.

Показатељи успешности пројекта

Показатељи успешности пројекта и међуфазни показатељи биће праћени на основу података који ће се  редовно прикупљати од здравствених установа и података које прикупљају Институт за јавно здравље Србије, РФЗО и друге организационе једицине  система здравствене заштите Републике Србије.

Контакт:
Министарство здравља Републике Србије
Други пројекат развоја здравства Србије
Јединица за координацију пројекта

Дом здравља Савски венац, III спрат
Пастерова 1, 11000 Београд

Тел: +381 11 36 06 407
Фаx: +381 11 36 06 406
Ел. пошта: office_pcu@zdravlje.gov.rs