Секретар Министарства

Наташа Вушковић

РАДНА БИОГРАФИЈА

 

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА 

Пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника;
Учествује у правној обради и обједињавању мишљења сектора према кабинету;
Усклађује процедуре у раду сектора;
Координира рад на изради информација од јавног значаја;
Стара се о правилном спровођењу политике управљања кадровима у министарству;
Обавља и друге послове по налогу шефа кабинета.


 

 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ (ЈАНУАР 2021- ЈАНУАР 2023)

 

САРАДНИК ДРЖАВНОГ СЕКРЕТАРА

 

За потребе Министарства обавља стручне послове који се односе на праћење реализације пројеката од посебног значаја за Републику Србију и то:

Пројекат изградње аутопута Е 763, деоница Прељина-Пожега ;
Пројекат изградње аутопута Е-761 Београд-Сарајево-Кузмин-Сремска Рача-мост преко реке Саве;
Пројекат изградње државног пута Рума-Шабац-Лозница ;
Пројекат изградње аутопута Е-761, деоница: Појате-Прељина;
Пројекат изградње аутопута Е-80, Ниш-Мердаре;
Пројекат изградње инфраструктурног коридора аутопута „Београд - Јужни Јадран“ Е-763, деоница: Пожега - Бољаре (Пожега - Дуга Пољана – Бољаре).


По налогу државног секретара:

Припрема информације, дописе и извештаје из делокруга рада државног секретара;
Благовремено прослеђује потребне информација надређенима, сарадницима и странкама;
Израда информација за министра по налогу државног секретара по обрађиваним предметима;
Тумачење одредби комерцијалних уговора везаних за пројекте за које је надлежан државни секретар;
Израда Предлоге закључка за Владу  и целокупна израда и припрема материјала за усвајање аката  на Влади;
Израда Предлоге одлука за усвајање на Влади и целокупна израда и  припрема материјала за усвајање аката  на Влади;
Провера Ресења за издавање лиценци за израду техничке документације и лиценци за грађење објеката за које грађевинску дозволу издаје министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
Присуство састанцима везаним за реализацију пројеката за које је надлежан државни секретар и сачињава службене белешке.
 

 

ПОМОРСКО РЕЧНА АГЕНЦИЈА АГЕНТПЛУС (2019-2020)

 

МЕНАЏЕР ЉУДСКИХ РЕСУРСА

 

Стара се о изради статусне документације послодавца,  права и обавеза из радних односно односно радног ангажовања. Израђује и води евиденцију о годишњим одморима, одсуствима са рада и одсуствима због привремене спречености за рад запослених. Прати и примењује релеванте измене и допуне закона Републике Србије, који се односе на његов делокруг послова.Оглашава потребу за запошљавањем нових кадрова путем интернета, средстава јавног информисања, званичне wеб сајт странице послодавца или у сарадњи са Националном службом за запошљавање. Врши процес селекције и регрутације кандидата. Проверава квалификације и обавља разговор с кандидатима.Врши периодичне евалуације рада запослених, у зависности од потреба процеса рада код послодавца, у сарадњи са руководиоцима сектора,руководиоцима пословних јединица и генералним директором о чему саставља извештај који доставља генералном директору.

Планира и предлаже курсеве, стручне обуке и усавршавања које запослени треба да похађају, стара се за њихово спровођење, трошкове и резултате и подноси извештај о томе генералном директору.

Планира и предлаже мере са стимулацију и награђивање запослених у договору са генералним директором.

 

 

 

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД (2004-2019)

 

ДИРЕКТОР ЉУДСКИХ РЕСУРСА (2016-2019)

 

Задужена за људске ресурсе и друге пројекте према генералном директору у областима регулаторних послова, корпоративне стратегије и стратешких односа; комуницира са Владом Републике Србије у вези са прописима о људским ресурсима; сарађује са Директоратом за цивилно ваздухопловство, инспекцијским телима, инспекцијом рада, Министарством за рад, борачка и социјална питања…

 

 

 

Кључна достигнуц́а:

 

Развој, увођење и примена процедура Центра за обуку ваздухопловног особља;
Преговарање и спроводјење поступка преузимања бивших запослених у Аир Сербиа Гроунд Сервицес,
Формирање организационе јединице људски ресурси и успостављање процедура за управљање људским ресурсима у новом развојном оквиру,
Израда Правилника о организацији и систематизацији послова и спроводјење даљих законских активности након усвајања Правилника,
Успешно спроведен поступак за транзицију свих запослених и ангажованих лица у пројекту концесије.
 

РУКОВОДИЛАЦ ЉУДСКИХ РЕСУРСА  (2009-2016)

 

Задужена за успостављање политике управљања људским ресурсима, развој и успостављање јединственог центра за обуку, који пружа лиценце одобрене од стране ЦАД, БХЦД; припрема првог аеродромског приручника, у складу са ЦАД прописима и координацијом са саобрац́ајним инжењерима, одобрила је све аеродромске процедуре; увођење система квалитета и усклађивање поступака са системом квалитета; део је тима који ради на потпуно новој и сада важец́ој организационој структури; формирање људских ресурса као посебне организационе јединице:

 

Кључна достигнуц́а:

Оснивање аеродромског центра за обуку;
Имплементација система квалитета менаџмента;
Стварање и примена нове организационе шеме.
 

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ (2008-2009)

 

Спроводи законске прописе и акте из области људских ресурса, безбедностии квалитета и надгледа њихову примену; Усклађивање аката које је предузец́е издало за односе са законским прописима; Брине о благовремености пословних активности и спровођењу планова; Прати и спроводи прописе из области безбедности, безбедности и здравља на раду, учествује у припреми аката.

 

САМОСТАЛНИ САРАДНИК ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ (2007-2008)

 

Учешц́е у изради правних аката и изради предлога уговора; Обављање најкомплетнијих задатака у спровођењу прописа у јавним набавкама; и друге задатке према налогу шефа службе.

 

ШЕФ КАБИНЕТА ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА (2004-2007)

 

Саветује генералног директора и виши менаџерски тим; Помаже генералном директору у омогуц́авању ефикасног доношења одлука; Координира извршење стратешких иницијатива; Учествује на редовним састанцима са директором људских ресурса ради разговора о потенцијалним питањима кадрова; Процењује упите упуц́ене генералном директору, одређује правилан ток деловања и делегира одговарајуц́ем појединцу за реализацију; Обезбеђује да се сва питања запослених решавају правилно, ефикасно и благовремено и прати напредак док се не реше; Координира рад свих директора.

 

 

 

ЗАЈЕДНИЦА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ЖЕЛЕЗНИЦА

 

ШЕФ КАБИНЕТА ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА (2000-2004)

 

Одговорна за управљање канцеларијом генералног директора и његовог тима, протокола, интерне и екстерне комуникације, са фокусом на релевантне институције Владе Србије; координација између релевантних одељења предузец́а у спровођењу одлука извршног одбора; активна подршка у организацији маркетиншких и ПР активности компаније.

 

ЗВАНИЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ, Универзитата у Београду (међународно парво), Дипломирани правник (1995-2000) Стипендиста Заједнице Југословенсих Железница.
ИИИ Београдска гимназија, Београд, (1991-1995)
ПОЗВАВАЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Енглески - Б1
Француски – Б1
СЕРТИФИКАТИ И ОБУКЕ

Сертификат – Стручњак за радно право, Обука и радионица, Форум Медиа, Београд (2018)
Рершавање сукоба у радном окружењу, Радионица, Синергy талентс, (2015), Београд
Примена Еу-ЛЦАА законских прописа на правни сyстем и подзаконска акта, ЛФВ, (2011), Београд
АНС анд гроунд хандлинг провидерс (23-24 Фебруарy 2011), Белграде
Профессионал Скиллс фор ДГР Инструцтор, ИТДИ ИАТА (Новембер 2010), Генева
Регулатива за Опасне материје категорја 12, Траининг ИАТА, (2010) Београд
Интернал Манагемент Сyстем Аудитор, ТД Цонсултинг, (23-25 Јуне 2014), Белграде
Људски ресурси у ваздухопловству - радионица, Директорат Цивилног ваздухопловства, Београд
Еуропеан Унион Регулатионс фор Аирпортс, АЦИ, (2009) Дубровник
Интегратинг yоунг стафф инто раилwаy цомпанy, Wорксхоп, Интернатионал Унион оф Раилwаyс, (2003) Парис
Управљање тимом, Сертификат, РОАД Хуман Ресоурцес, (2017), Нови Сад
Управљање интегрисаним системом менаџмента, Буреау Веритас, (2017), Београд
Мобинг – најновије закноске и подзаконсе регулативе, МБА Институте (2010), Белграде
Понашање и радна организација, Удружење психолога Србије, (2010), Београд
Регулатива за Опасне материје, Јат Аирwаyс, (2010), Београд
Сертификат Канцеларије савета за националну безбедност и заштиту тајних података „СТРОГО ПОВЕРЉИВО“ у поступку Концесије Аеродрома „Никола Тесла“ Београд.