Сектор за лекове и медицинска средства, психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре

У Сектору за лекове и медицинска средства, психоактивне контролисане супстанце и прекурсуре обављају се послови који обухватају: праћење и анализе есенцијалне листе лекова Светске здравствене организације и давање мишљења на акт Републичког фонда којим се уређује листа лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања; израда предлога, праћење и анализа спровођења националне стратегије у области лекова; праћење, анализа и предлагање мера за обезбеђивање доступности лекова; праћење, унапређивање и анализa остваривања права на лекове у оквиру обавезног здравственог осигурања, као и утицај цена лекова на доступност лекова и медицинских средстава; анализа снабдевености здравствених установа лековима и медицинским средствима, као и предлагање мера за адекватну обезбеђеност здравствених установа из Плана мреже; праћење и унапређивање здравствених технологија у области лекова и медицинских средстава који се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања; давање сагласности на акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Агенцији, као и давање мишљења на износ надокнада за обављање послова из надлежности Агенција и других аката Агенције у складу са законом; учествовање у припреми и спровођењу међународних споразума и пројеката као и спровођење међународне сарадње у области обавезног здравственог осигурања, лекова и медицинских средстава; издавање дозвола за производњу, односно промет психоактивних контролисаних супстанци; издавање дозвола за извоз, увоз и транзит психоактивних контролисаних супстанци, супстанци ван списка психоактивних контролисаних супстанци и фармацеутских сировина које се могу злоупотребити у области психоактивних контролисаних супстанци; инспекцијске послове и са њима повезане стручне послове у области производње и промета психоактивних контролисаних супстанци и прекурсора; припупљање, обрада информација и обезбеђивање упоредивих и поузданих података о дрогама и зависности о дрогама; учешће у систему раног упозоравања и извештавања ЕМЦДДА о новим трендовима у коришћењу постојећих психоактивних супстанци; врши мониторинг и анализу доступности превентивних услуга, услуга лечења и осталих услуга; планира развој националног система на овом пољу, као и друге послове из делокруга Сектора.

ГРУПА ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА

У Групи за лекове и медицинска средства обављају се послови који обухватају: израду нацрта закона и других прописа којима се уређује систем лекова и медицинских средстава у складу са стандардима Европске Уније, као и прописа којима се уређујe систем цене лекова; припрему предлога цене лекова које утврђује Влада; израду предлога, праћење и анализа спровођења националне стратегије у области лекова и медицинских средстава; праћење, унапређивање и анализa остваривања права на лекове у систему обавезног здравственог осигурања, као и утицај цена лекова на доступност лекова који се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања; праћење и анализа есенцијалне листе лекова Светске здравствене организације и давање мишљења на акт Републичког фонда којим се уређује листа лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања; праћење и анализа система утврђивања цена лекова у земљама Европске уније, као и упоредних цена лекова у земљама у окружењу, као и земљама Европске Уније; праћење и анализа утицаја цена лекова на трошкове здравствене заштите, односно на издвајање у финансијском плану Републичког фонда; праћење и унапређивање здравствених технологија у области лекова и медицинских средстава који се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања; праћење, анализа и предлагање мера за обезбеђивање доступности  лекова и медицинских средстава; анализа снабдевености здравствених установа лековима и медицинским средствима, као и предлагање мера за адекватну обезбеђеност здравствених установа из Плана мреже; давање сагласности на акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Агенцији, као и давање мишљења на износ надокнада за обављање послова из надлежности Агенција и других аката Агенције у складу са законом; израда базе података из делокруга Одсека; учествовање у припреми и спровођењу међународних споразума и пројеката и учествовање у  међународној сарадњи у области лекова и медицинских средстава; сарадња са другим државним органима и организацијама, Републичким фондом, здравственим установама, факултетима здравствене струке, Агенцијом, као и са правним лицима у области лекова и медицинских средстава; као и друге послове из делокруга Групе.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПСИХОАКТИВНЕ КОНТРОЛИСАНЕ СУПСТАНЦЕ И ПРЕКУРСОРЕ

У Одељењу за психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре обављају се послови који обухватају: учешће у изради нацрта закона, других прописа и аката којима се уређује област психоактивних контролисаних супстанци и усклађивање прописа са прописима Европске уније у овој области; спровођење и испуњавање обавеза из ратификованих међународних Конвенција УН: Јединствене конвенције о опојним дрогама из 1961., Конвенције о психотропним супстанцама из 1974. и Конвенције Уједињених нација против незаконитог промета опојних дрога и психотропних супстанци из 1988.; припремање документације и предлога Спискова опојних дрога, прекурсора и супстанци ван списка прекурсора у складу са конвенцијама УН које уређују ову област, као и према предлозима надлежних органа Републике Србије; обављање административно-техничких послова за организовање рада и припремање документације за Комисију за превенцију и сузбијање злоупотребе дрога и Комисију за прекурсоре; учешће у изради и спровођењу Стратегије за борбу против дрога у делу контроле опојних дрога и прекурсора; учешће у изради и анализи Акционог плана за превенцију злоупотребе опојних дрога и прекурсора из делокруга Одсека; праћење ефеката примењених међународних и домаћих  пројеката у области психоактивних контролисаних супстанци; инспекцијске послове и са њима повезане стручне послове у области производње и промета психоактивних контролисаних супстанци као и решавање у управним стварима у првом степену; издавање дозвола и вођење централног регистра за производњу, односно промет психоактивних контролисаних супстанци; спровођење поступка претходног обавештења и поступка добијања сагласности на основу претходног обавештења за извоз, односно увоз психоактивних контролисаних супстанци; припрема документације и издавање дозвола за извоз, увоз и транзит психоактивних контролисаних супстанци, супстанци ван списка психоактивних контролисаних супстанци и фармацеутских сировина које се могу злоупотребити у области психоактивних контролисаних супстанци; вођење централне базе података о субјектима производње, промета, извоза, увоза и транзита у области психоактивних контролисаних супстанци; праћење и анализирање снабдевености тржишта психоактивних контролисаних супстанци, као и припремање тромесечних и годишњих извештаја за Међународни биро за контролу наркотика (INCB); утврђивање поступка складиштења одузетих психоактивних контролисаних супстанци које су употребљене у недозвољене сврхе и утврђивање даљег поступања са њима; сачињавање предлога водича добре праксе за област психоактивних контролисаних супстанци; утврђивање стандардних оперативних процедура у складу са законом; спровођење активности на информисању јавности о штетном утицају психоактивних контролисаних супстанци на здравље људи, мерама за смањење ризика и безбедном коришћењу психоактивних контролисаних супстанци; праћење научних достигнућа и предлагање мера за унапређење стања у области психоактивних контролисаних супстанци; подношење годишњих извештаја о раду и стању у области психоактивних контролисаних супстанци; сарадња са здравственим установама и контрола потрошње психоактивних контролисаних супстанци ради заштите становништва од злоупотребе психоактивних контролисаних супстанци; сарадња са референтним установама, анализирање и праћење последица употребе, односно злоупотребе психоактивних контролисаних супстанци на националном нивоу; сарадња са другим органима и организацијама државне управе надлежним у области психоактивних контролисаних супстанци; испуњавање обавеза према органима других земаља надлежних за област психоактивних контролисаних супстанци; остваривање сарадње са органима Европске уније у овој области, као и Европским центром за праћење дрога и зависности од дрога (EMCDDA); остваривање сарадње са агенцијама, односно управама других земаља и другим међународним организацијама, као што је Међународни биро за контролу наркотика (INCB), које се баве разним аспектима у области психоактивних контролисаних супстанци; вршење надзора над спровођењем овог закона, припупљање, обрада информација и обезбеђивање упоредивих и поузданих података о дрогама и зависности о дрогама; учешће у систему раног упозоравања и извештавања ЕМЦДДА о новим трендовима у коришћењу постојећих психоактивних супстанци; врши мониторинг и анализу доступности превентивних услуга, услуга лечења и осталих услуга; планира развој националног система на овом пољу као и друге послове из делокруга Одељења.