Упутство за пријаву деце

Информација за родитеље како да поднесу захтев за доделу средстава из буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда, које се не могу успешно лечити у Републици Србији

Поступак за доделу средстава из Буџетског Фонда покреће се на захтев пацијента,
родитеља или другог законског заступника пацијента (у даљем тексту: подносилац
захтева), у складу са Процедурама којима се уређују ближи услови, начин и поступак
доделе средстава из Буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда, које се не
могу успешно лечити у Републици Србији број: 500-01-1291/2/2014-05 од
02.02.2015.године.

Захтев за доделу средстава из Буџетског Фонда подноси се Министарству здравља,
са назнаком ,,За Буџетски фонд“, Немањина 22-26, Београд.
Захтев за доделу средстава из Буџетског Фонда подноси се на основу предлога три
лекара одговарајуће специјалности здравствене установе у којој се пацијент лечи, односно
надлежног центра за ретке болести.

Уз захтев се подноси следећа документација:
- комплетна медицинска документација о спроведеном лечењу у Републици Србији;
- предлог три лекара одговарајуће специјалности здравствене установе у којој се
пацијент лечи, односно надлежног центра за ретке болести, а који садржи дијагнозу
обољења, стања или повреде, разлоге због којих се не могу успешно лечити у
Републици Србији или не може успоставити дијагноза, као и предлог о начину,
земљи и месту лечења, односно успостављања дијагнозе, односно ангажовању
иностраног експерта и стручну оцену о очекиваним резултатима предложеног
начина лечења. Уз наведени предлог доставља се и профактура иностране
здравствене установе у којој би се обавило лечење односно дијагностички поступак
који ће садржати процену трошкова лечења, дужину лечења и инструкцију за уплату
финансијских средстава односно предлог за ангажовање иностраног експерта, са
процењеним трошковима;
- доказ да су у Републичком фонду за здравствено осигурање исцрпљене могућности
за упућивање осигураног лица на лечење у иностранство (решење којим се одбија
захтев) или доказ да је у питању обољење, стање или повреда које нису прописане
као индикационо подручје за које се осигурано лице може упутити на лечење у
иностранство, у складу са општим актом Републичког фонда којим се регулише
упућивање осигураних лица на лечење у иностранство (констатује се у предлогу за
лечење у иностранство поднетом од стране три лекара одговарајуће специјалности
из здравствене установе у којој се пацијент лечи, увидом у наведени општи акт).

Све потребне информације у вези подношења захтева за доделу средстава из
Буџетског фонда, можете добити и телефонским путем на број: 011-2656-384 или 011-
3616-299, као и на сајту Министарства здравља.