Примаријати

Обавештење о условима за добијање назива примаријус

Одговорни службеник - Јелена Сарић

064/8811-362

Назив примаријус може се доделити доктору медицине, доктору денталне медицине, магистру фармације и магистру фармације – медицинском биохемичару који има:

1) најмање 12 година радног искуства у обављању здравствене делатности, од чега најмање шест година после положеног специјалистичког испита;

2) објављене стручне и научне радове чији је једини аутор, првоименовани аутор или коаутор, бодоване са најмање 100 бодова, под условом да је 60 бодова остварио радовима у којима је једини или првоименовани аутор.

 

У поступку добијања назива примаријус, стручни и научни радови бодују се на следећи начин:

 

  • Рад објављен у изводу (резиме, постер) у зборнику или његовом додатку (суплементу):

 

Домаће штампано издање

Међународно штампано издање

Домаће електронско издање

Међународно електронско издање

4

8

3

6

2

4

1

3

Постер се прихвата под условом да има обављену стручну рецензију и потврду организатора скупа.

 

  • Рад објављен у целини у зборнику или његовом додатку (суплементу):

 

Домаће штампано издање

Међународно штампано издање

Домаће електронско издање

Међународно електронско издање

6

10

4

8

3

6

2

4

 

  • Стручни часописи:

Домаће штампано издање

Међународно штампано издање

Домаће електронско издање

Међународно електронско издање

15

30

10

15

10

20

5

10

 

4)  Монографија:

-Једини аутор или првоименовани аутор 20;

-један од осталих аутора 10

5)  Поглавље у стручним књигама:

-Једини аутор или првоименовани аутор 15

-један од осталих аутора 10

 

Ужа специјализација – 20

 

Студије другог степена и студије трећег ступена – докторске академске студије  не бодују се за звање примаријус.

 

УКУПНО БОДОВА: ________________________

БРОЈ БОДОВА ЗА РАДОВЕ (ЈЕДИНИ ИЛИ ПРВОИМЕНОВАНИ АУТОР) ___________

 

ПРИХВАТАЈУ СЕ САМО РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ У СТРУЧНИМ ЧАСОПИСИМА КОЈИ ИМАЈУ ОЗНАКУ: CIP – КАТАЛОГИЗАЦИЈУ У ПУБЛИКАЦИЈИ (ISSN, ISBN, UDK, UDC). Зборник у коме су објављени радови мора имати или CIP каталогизацију или научни односно редакцијски одбор.

Стручни и научни радови бодују у периоду од положеног специјалистичког испита до момента подношења предлога за добијање назива примаријус. Период у којем се врши бодовање радова не може бити краћи од шест година, с тим што се радови не морају објављивати континуирано сваке године.

 

Захтев (подноси кандидат лично), односно предлог (може поднети одговарајућа секција или подружница Српског лекарског друштва, односно Фармацеутског друштва Србије, као и надлежна комора) за добијање назива примаријус подноси се Министарству здравља Републике Србије, Београд, Немањина 22-26, путем писарнице или лично у СИВ III, Омладинских бригада број 1, Београд, уз предходни контакт одговорног службеника.

УЗ ЗАХТЕВ, ОДНОСНО ПРЕДЛОГ, ДОСТАВЉАЈУ СЕ ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА, И ТО:

1)..оверене фотокопије диплома о стеченом образовању, специјалистичким студијама односно ужој специјализацији;

2) оверена фотокопија одобрења за самостални рад, односно лиценца надлежне коморе;

3) кратка радна биографија;

4) потврда здравствене установе, односно другог правног лица за које је посебним законом предвиђено да обавља и послове здравствене делатности и приватне праксе о дужини радног искуства у звању доктора медицине, доктора денталне медицине, магистра фармације и магистра фармације – медицинског биохемичара у обављању дравствене делатности  у здравственој делатности, односно специјалистичког стажа;

5) списак објављених стручних и научних радова, који треба да садржи: назив рада, све ауторе, наслов часописа, зборника, односно друге публикације, годину објављивања и страну, односно стране на којима је рад одштампан;

6) фотокопија сваког рада са списка: насловна страна часописа, зборника,

односно друге публикације, страна на којој се налазе имена чланова редакционог одбора (рецензија), страна, односно стране на којима је рад одштампан;

7) уз радове одштампане у изводу (резиме, постер) - оригинал рада у целини;

8)  доказ од надлежне коморе да кандидату није изречена једна од дисциплинских мера;

9) потврду о чланству у одговарајућем струковном удружењу.

 

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА ЗА ЗАХТЕВ, У ИЗНОСУ ОД 380,00 ДИНАРА ПЛАЋА СЕ НА РАЧУН БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БР: 840-742-221-843-57, ПОЗИВ НА БР. 97   50-016

НАПОМЕНА:

Кандидати из Војводине комплетну документацију, прво достављају Друштву лекара Војводине Српског лекарског друштва у Новом Саду, ул. Васе Стајића бр. 9, тел 021/528-767. Одговорно лице дипл.правник Бранка Врапчењак.

Правилник о ближим условима, начину и поступку за добијање назива примаријус -  Важи од 15. децембра 2020. године.

ПРАВИЛНИК о ближим условима, начину и поступку за добијање назива примаријус "Службени гласник РС", број 151/2020