Специјализације

Особа задужена за специјализације

Светлана Зековић

Контакт: svetlana.zekovic@zdravlje.gov.rs ;  

011/3614-356

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за давање сагласности Министарства здравља на одобрене

специјализације

 

 

Чланом 114. ставом 1. и чланом 175. ставом 1. и 5. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр. 25/19, 92/23 - аутентично тумачење) прописано је да директор организује рад и руководи процесом рада, представља и заступа здравствену установу и одговоран је за законитост рада здравствене установе, у складу са законом. Сходно томе, Решење о одобравању специјализације доноси директор здравствене установе у јавној својини, на предлог Стручног савета,  у складу са планом стручног усавршавања из члана 172. став 1.  овог закона и прописима којима се уређују специјализације.

А

Специјализације

 

Здравствене установе из Плана мреже у обавези су да доставе:

 

 1. Захтев који мора бити насловљен појединачно за сваког кандидата коме је одобрена специјализација.

 

Уз захтев се прилаже:

 • решење директора о одобравању специјализације, донето на предлог Стручног савета у складу са чланом 175. ставом 1. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр. 25/19, 92/23 - аутентично тумачење );
 • појединачни предлог Стручног савета за сваког кандидата;
 • оверена фотокопија дипломе о завршеном факултету (уколико кандидат није добио диплому већ има само уверење потребно је да достави оверену фотокопију уверења и потврду факултета да је диплома у фази израде);
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту;
 • фотокопија пријаве/одјаве М образац;
 • потврда да је кандидат у сталном радном односу у здравственој установи;
 • оверена фотокопија извода из матичне књиге венчаних, уколико је дошло до промене личног имена;
 • мишљење надлежног института/завода за јавно здравље о потреби упућивања кандидата на специјализацију, за сваку специјализацију посебно, у складу са стандардима утврђеним Правилником о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе („Службени гласник РС“, бр. 43/06, 112/09, 50/10, 79/11, 10/12 - др. пропис, 119/12 - др. пропис, 22/13, 16/18, 18/22, 20/23).

            Специјализације ће се одобравати из области, односно делатности здравствене установе која је предвиђена Законом о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр. 25/19, 92/23 - аутентично тумачење), Уредбом о плану мреже здравствених установа („Службени гласник РС“ бр. 5/20, 11/20, 52/20, 88/20, 62/21, 69/21, 74/21, 95/21, 43/23, 58/23, 87/23), Правилником о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе („Службени гласник РС”, бр. 43/06, 112/09, 50/10, 79/11, 10/12 - др. пропис, 119/12 - др. пропис, 22/13, 16/18, 18/22, 20/23), као и Статутом здравствене установе.

            Напомињемо да се нови захтеви подносе са комплетном документацијом и за кандидате који нису добили сагласност овог министарства у претходним роковима, а установе остају при истим потребама и кандидатима.

 

            Такође, уколико се уз захтев за сагласност на одобрене специјализације достављају копије докумената, иста морају бити оверена у општини, суду или код јавог бележника (нотара) (осим пријаве/одјаве М образац).

 

Б

 

За области дефицитарних грана медицине и дефицитарне гране денталне медицине, Министарство здравља може за незапосленог здравственог радника или запосленог на одређено време, са високим образовањем који је завршио приправнички стаж и положио стручни испит да одобри специјализацију.

 

Специјализације

 

За добијање сагласности од стране Министарства здравља, за незапосленог здравственог радника или запосленог на одређено време, са високим образовањем који је завршио приправнички стаж и положио стручни испит, за области дефицитарних грана медицине и дефицитарне гране денталне медицине, потребно је да:

 

Захтев за незапосленог здравственог радника садржи:

 

 • име и презиме кандидата;
 • потпуну адресу кандидата:
 • број контакт телефона кандидата;
 • потпис кандидата;
 • искључиво једну од специјализација које су наведене у Одлуци о областима медицине и денталне медицине које су дефицитарне у Републици Србији за 2024. годину, која се налази на интернет страници Министарства здравља и чини саставни део овог Јавног позива.

 

Уз захтев се прилаже:

 • оверена фотокопија дипломе о завршеном факултету (уколико кандидат није добио диплому већ има само уверење потребно је да достави оверену фотокопију уверења и потврду факултета да је диплома у фази израде);
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту;
 • оверена фотокопија извода из матичне књиге венчаних, уколико је дошло до промене личног имена;
 • потврда Националне службе за запошљавање, као доказ да није у радном односу.

Такође, уколико се уз захтев за сагласност достављају копије докумената, истe морају бити оверене у општини, суду или код јавог бележника (нотара).

 

 

 

 

Захтев за здравственог радника запосленог на одређено време садржи:

 

 • име и презиме кандидата;
 • потпуну адресу кандидата:
 • број контакт телефона кандидата;
 • потпис кандидата;
 • искључиво једну од специјализација које су наведене у Одлуци о областима медицине и денталне медицине које су дефицитарне у Републици Србији за 2024. годину, која се налази на интернет страници Министарства здравља и чини саставни део овог Јавног позива.

 

Уз захтев се прилаже:

 • оверена фотокопија дипломе о завршеном факултету (уколико кандидат није добио диплому већ има само уверење потребно је да достави оверену фотокопију уверења и потврду факултета да је диплома у фази израде);
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту;
 • оверена фотокопија извода из матичне књиге венчаних, уколико је дошло до промене личног имена;
 • оверена фотокопија уговора о заснивању радног односа на одређено време са послодавцем, као доказ да је у радном односу на одређено време.

 

Такође, уколико се уз захтев достављају копије докумената, исте морају бити оверене у општини, суду или код јавог бележника (нотара).

 

РОК ЗА ПРЕДАЈУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СЕ ПРЕДАЈЕ ДО 1. ФЕБРУАРА 2024. ГОДИНЕ
ПРОДУЖЕН РОК ЗА ДОСТАВУ- ДОКУМЕНТАЦИЈА СЕ ПРЕДАЈЕ ДО 20.ФЕБРУАРА 2024.

 

НА АДРЕСУ:

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

НЕМАЊИНА 22-26 БЕОГРАД

 

 

Неблаговремени и непотпуни захтеви неће бити разматрани приликом давања сагласности на специјализације.