Опис функција руководилаца

Опис функција руководилаца

Министар

Министар  обавља  послове који су у надлежности  министра  здравља и то: руководи и представља  министартсво,  доноси  прописе  и  решења  у  управним  и  другим  појединачним стварима и одлучује о другим питањима из делокруга министарства, одговоран Влади и Народној скупштини за рад министарства.

Државни секретар

Државни секретари помажу министру у оквиру овлашћења која им министар одреди и замењују га док је одсутан или спречен. Државни секретари су одговорни министру и Влади.

Помоћник министра

Руководи и координира рад Сектора; планира, усмерава и надзире рад Сектора; остварује сарадњу из делокруга Сектора са другим органима; обавља најсложеније послове из делокруга Сектора; обавља и друге послове по налогу министра. Помоћници министра за свој рад одговарају министру.

Директор Управе за биомедицину

Директор  Управе  за  биомедицину  руководи  радом  Управе  и  одговара  за  свој  рад министру.

Помоћник директора Управе  за биомедицину

Помоћници директора за свој рад одговарају директору Управе и министру.

Шеф кабинета

Кабинетом министра руководи шеф Кабинета. У Кабинету министра обављају се саветодавни и протоколарни послови, послови за односе с јавношћу, административно-технички послови који су значајни за рад министра  и други послови из делокруга Кабинета. За рад Кабинета и свој рад шеф Кабинета одговара министру.

Постављена лица која руководе Министарством и управљају секторима у Министарству одлуке доносе на основу овлашћења која су произашла из:

  • Закон о министарствима (“Службени гласник РС”, бр. 65/08; 36/09 и 73/10)
  • Закон о државној управи (“Службени гласник РС”, бр.79/05, 101/07 и 95/10)
  • Закон о општем управном поступку (“Службени лист СРЈ”, бр.33/97, 31/01 и „Службени гласник Р.С.“ бр. 30/10)
  • Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 72/09; 88/10 и 99/10)
  • Закон о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/2005, 109/2005 и 106/06)
  • И осталих Закона из области здравствене заштите.