Jавни позив удружења 2018

На основу члана 18. тачка 17. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 107/05,72/09 – др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС“ број 113/17), и Одлуке о плану развоја здравствене заштите Републике Србије („Службени гласник РС“ број 88/10) , Министарство здравља

 

Републике Србије упућује:

 

JАВНИ ПОЗИВ

 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 0012-„ ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ“ у 2018. ГОДИНИ

 

1)      За пријаву пројеката и скупова стручних организација, савета и удружења.

 

2)      За финансијску подршку и покровитељство Министарства здравља.

 

Програме/пројекте могу пријавити све заинтересоване организације, савети и удружења ради остваривања учешћа у средствима из Буџета намењених активностима на унапређењу здравља.

 

Удружења, у складу са овим јавним позивом, могу своје пријаве слати за програме/пројекте који доносе нове идеје и нове моделе развоја и/или нове начине решавања постојећих проблема, или допуњују и проширују задовољавање здравствених потреба путем пружањa услуга, едукације и обуке, организовања стручних скупова, конференција, састанака, радионица, а чије је временско трајање ограничено до шест месеци.

Такође, заинтересована организација, савет или удружење може конкурисати само за покровитељство Министарства здравља, или само за финансијску подршку која подразумева и покровитељство.

Свако поједино удружење, Савет или организација може пријавити само један пројекат без обзира да ли се исти односи на област финансирање пројеката или на финансијску подршку и покровитељство

 

ОПШТИ УСЛОВИ ПРИЈАВЕ

 

Право да се пријави на овај јавни позив има свако удружење чија је делатност од јавног интереса у

складу са актима Министарства зравља.

Програми/пројекти и скупови узимаће се у разматрање ако удружење испуњава следеће опште услове:

- Да је регистровано и делује на подручју Републике Србије,

- да има активно тело управе (Скупштину, Управни одбор) које води делотворну развојну политику

  ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису

  забрањени законом,

- да је Статутом или дефинисаним активностима утврђено да се се циљеви удружења остварују у

  области здравља.

 

Поред општих услова, удружење које пријављује пројекат/програм или скуп треба да испуњава и следеће додатне услове:

- Удружење мора да буде одговорно за спровођење програма и спремно да преузме јавну одговорност

за обављање послова  у тој области;

- Удружење треба у програму скупа и свим пратећим публикацијама да наведе Министарство

 здравља  као покровитеља или финансијера скупа.

 

 

 

ПРИОРИТЕТИ КОНКУРСА

 

Основ за дефинисање приоритета конкурса је План развоја здравствене заштите .

Приоритетне области су:

 1. превенција хроничних незаразних болести
 2. подршка пацијентима оболелим од малигних болести
 3. репродуктивно здравље
 4. здравље деце и младих
 5. болести зависности
 6. заразне болести
 7. ментално здравље
 8. здравље инвалида
 9. здравље старих
 10. стоматолошка здравствена заштита
 11. смањење свих облика дискриминације у приступу здравственој заштити
 12. подршка Националним програмима и стратегијама из области здравствене заштите.

 

Пројектна област под редним број 10) спроводи се искључиво у партнерству са територијално надлежном здравственом установом из Плана мреже здравствених установа у Републици Србији.

Овим конкурсом нису обухваћене следеће активности:

- активности здравствених установа које су већ финансиране из средстава Републичког фонда за

 здравствено осигурање или из буџета Министарства здравља;

- штампање ауторских монографија;

- културне манифестације;

- набавка свих видова опреме.

 

НАЧИН ПРИЈАВЕ:                                                                                                                          

 

Сва заинтересована удружења своје пројекте или скупове пријављују на обрасцу М4 уз детаљан опис предложених ативности.

 

Уз пријаву пројекта, удружење је обавезно да достави:

 1. Фотокопију извода о регистрацији удружења из Агенције за привредне регистре
 2. фотокопију извода Статута или плана активности удружења којима је утврђено да се циљеви

 удружења остварују у области у којој се програм реализује;

 1. биланс стања, односно финансијски извештај удружења који је оверен печатом удружења и

потписом одговорног лица;

 1. препоруке, одлуке или писма намере о суфинансирању овог програма/пројекта/скупа;
 2. биографије предложених едукатора;
 3. податак о висини износа котизације за учеснике на стручном скупу

 

Уколико удружење у оквиру пријаве пројекта не достави неки од напред наведених докумената, пријава ће се сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

 

Документа под редним бројем 1 и 2 није потребно оверавати.

 

ПРЕДВИЂЕНИ БУЏЕТ

 

Реализација пројекта вршиће се на основу уговора закључених између носиоца пројекта и Министарства здравља којим ће се дефинисати услови плаћања.

Сваком прихваћеном пројекту може бити додељено максимално до 400.000 динара.

 

За стручне скупове са међународним учешћем максимално може бити додељено до 80.000 динара, а за стручне скупове без међународног учешћа до 50.000 динара.

 

Министарство здравља задржава право да изврши корекције ставки буџета пријављених пројеката и стручних скупова према активностима које се спроводе.

Напомена:

- стручни скупови код којих је предвиђено плаћање котизација за учеснике неће бити финансирани.

- редовни трошкови рада удружења (струја, вода, закуп простора) се не финансирају;

- путни трошкови се правдају искључиво рачунима за гориво,  картама за аутобуски односно

  железнички превоз или рачунима о пруженим такси услугама.

 

ОБАВЕЗЕ НАКОН ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА

 

По потписивању уговора, средства ће бити пренета носиоцу пројекта. Удружење је дужно да Министарству здравља подноси извештаје  по окончању пројекта. Извештај обавезно садржи податке о

степену реализације пројекта и утрошеним средствима.

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава пројеката је 15 дана од дана објављивања Јавног позива на интернет страници

Министарства здравља.

Министарство здравља Републике Србије списак прихваћених пројеката истаћи ће јавно на својој интернет страници у року од тридесет дана по истеку рока за подношење пријава.

Све неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене.

Попуњени образац М4 са комплетном документацијом, у два примерка, доставити путем поште, као препоручену пошиљку, уз напомену „KOНКУРС ЗА УДРУЖЕЊА - НЕ ОТВАРАТИ” и послати на адресу:

Mинистарство здравља,

Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,

Омладинских бригада 1,

11070 Нови Београд

 

 1. спрат, канцеларија 165, на име одговорне особе, др Весна Књегињић.

Контакт особа у Министарству здравља је: др Весна Књегињић,

vеsnа.knјеginјic@zdrаvlје.gоv.rs

dragan.djordjevic@zdrvlje.gov.rs

Контакт телефони: 011/ 311 7071; 011/2147-608

Број : 401-00-120/2018-07

У Београду, 21. фeбруар 2018. године