ИЗЈАВА-ЈАВНИ КОНКУРС

ПРИМЕР I.

 

 На основу члана 13. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 104/09 – др.закон, 68/12 – одлука УС и 107/12)1, а ради учествовања на јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места

 

______________________________________________  у ___________________________

                                 ( назив)                                                         ( назив органа)

дајем следећу

 

 

 

И З Ј А В У

 

 

Сагласан/а сам да се мој ЈМБГ, користи искључиво у сврху прикупљања података који се односе на доказ2:

 

  1. Уверење о држављанству, упис извршен у књугу држављана у општини ________________________________ (навести општину/месну канцеларију),
  2. Извод из матичне књиге рођених, упис извршен у МКР општине ____________,
  3. Уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, положеног дана ____________. године, пред комисијом ______________________ (навести државни орган),
  4. Уверење о положеном правосудном испиту, положеног дана ____________. године, пред комисијом ______________________ (навести државни орган).

 

 

 

 

...................................

  (ЈМБГ даваоца изјаве)

 

........................................                                              .............................................                                                          

    (место и датум)                                                                              (потпис даваоца изјаве)

 

 

           

______________________________________________________________________

1  Сагласно одредби члана 13. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 104/09 – др.закон, 68/12 – одлука УС и 107/12)1 , орган власти обрађује податке без пристанка лица, ако је обрада неопходна ради обављања послова из своје надлежности одређених Законом у циљу остваривања интереса националне или јавне безбедности, одбране земље, спречавања, откривања, истраге и гоњења за кривична дела економских, односно финансијских интереса државе, заштите здравља и морала, заштите права и слобода и другог јавног интереса, а у другим случајевима на основу писменог пристанка лица.

 

           2 Потребно је заокружити број испред доказа који ће учесник конкурса сам прибавити.

 

 

 

ПРИМЕР II.

 

 

           

На основу члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/2016)1, а ради учествовања на јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места __________________________ у ____________________

                                              ( назив)                                     ( назив органа)

дајем следећу

                                

 

И З Ј А В У

 

 

Изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити и доставити, до истека рока за подношење пријава на наведени јавни конкурс, доказ2 :

 

  1.  Оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству,
  2. Оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених,
  3. Оригинал или оверену фотокопију доказа о положеном државном стручном

    испиту за рад у државним органима,

  1. Оригинал или оверену фотокопију доказа о положеном правосудном испиту.

 

 

 

 

 

 

........................................                                                  .............................................                                                    

    (место и датум)                                                                              (потпис даваоца изјаве)

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________

Сагласно одредби члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/2016), у постуку који се окреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органе, захтев за покретање постука ће се сматрати неуредним.

Потребно је заокружити број испред доказа који ће учесник конкурса сам прибавити.