Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству здравља

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17) члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-3965/2016 од 11. априла 2016. године и 51 број 112-2833/2017-1 од 28. марта 2017. године, оглашава

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА

 

                  
I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство здравља, Београд, Немањина број 22-26, Београд

II Раднa местa којa се попуњавају: 

  1. Радно место санитарни инспектор, Одсек за санитарни надзор Београд, Одељења за санитарну инспекцију, Сектор за инспекцијске послове, звање саветник – 2 извршиоца.
    Опис послова радног места: Врши инспекцијски надзор у областима под санитарним надзором решавањем у првостепеном управном поступку, изриче управне мере и подноси пријаве надлежним правосудним органима; учествује у изради извештаја о раду Одсека; учествује у изради евиденције објеката под санитарним надзором; сарађује са инспекцијским, правосудним и другим органима и институцијама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области медицинске  науке или из стручне области грађевинско инжењерство, технолошко инжењерство или архитектуре на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање Закона о санитарном надзору и Закона о инспекцијском надзору– усмено; вештина комуникације – усмено.

  1. Радно место за здравствениинспектор,Одсек за здравствену инспекцију Ниш, Одељења за здравствену инспекцију, Сектор за инспекцијске послове, звање саветник -приправник –2 извршиоца.

Опис послова радног места: Врши надзор над применом закона, других прописа и општих аката, као и надзор над спровођењем прописаних мера у области здравствене заштите; контролише спровођење мера наложених у поступку провере квалитета стручног рада; води евиденцију објеката под надзором; решава у управним стварима у првостепеном управном поступку, изриче управне мере и подноси пријаве надлежним правосудним органима; сарађује са другим инспекцијским, правосудним и другим органима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке, стоматолошке науке, фармацеутске науке или правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару и положен возачки испит "Б" категорије.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности – посредно, путем стандардизованих тестова;познавање Закона о здравственој заштити и Закона о здравственом осигурању– усмено; вештина комуникације – усмено.

  1. Радно место заанализу, праћење стања у области јавног здравља и промоцију здравља становништва,Група за јавно здравље, Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту, звање саветник – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Учествује у припремању извештаја и информација у области јавног здравља и раног откривања болести од већег социјално-медицинског значаја, о здравственом стању становништва изложеног повећаном ризику одобољевања од заразних и хроничних масовних незаразних болести; учествује у прикупљању и обради информација о параметрима исправности животних намирница, предмета опште употребе и јавног водоснабдевања и условима за њихову безбедну производњу и промет; организује послове  здравствено промотивних програма; сарађује са превентивним центрима здравствених установа у спровођењу здравствено-промотивних и превентивних програма становништва; учествује у организовању обележавања значајних датума према календару Светске здравствене организације; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке или стоматолошке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 5 година или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности – посредно, путем стандардизованих тестова;познавање Закона о јавном здрављу, Закона о здравственој заштити, Закона о здравственом осигурању, Закона о заштити становништва о заразним болестима и Закона о државној управи– усмено; вештина комуникације – усмено.

III Место рада: За радно место под редним бројем 1. и 3. место рада је Нови Београд, а за радно место под редним бројем 2. место рада Ниш.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство здравља, 11000 Београд, Немањина број 22-26, са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Аурелија Бокшан, тел: 011/2656-330.
VI Услови за рад на радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII  Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 

За радно место под редним бројем 1. потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство),

За радно место под редним бројем 2. потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима или оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство), оверена фотокопија очитане возачке дозволе „Б“ категорије.

За радно место под редним бројем 3. потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама. 

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју пријаву су приложени тражене доказе.

Напомена: Документа о чињеницама о којиме се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту. 
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3). Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка. 

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности - да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на web страници Министарства здравља. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе као би орган могао даље да поступа.

IX Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним  местима провера  стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, и то провера познавања рада на рачунару – практичним радом на рачунару и вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности, обавиће се почев од 10 априла 2018. године у просторијама Министарства здравља и у просторијама Службе за управљање кадровима. О месту  и времену почетка изборног поступка кандидати ће бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ:
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене закључком конкурсне комисије. 

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства здравља: www.zdravlje.gov.rs, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. 
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

Београд 07.03.2018