Исправка јавнog конкурс за попуњавање извршилачких радних места у министарству здравља

У тексту јавног конкурса за попуњавање извршилачких радних места у Министарству здравља, који је објављен 7. марта 2018. године, исправља се техничка грешка у делу II Радна места која се попуњавају, тачка 2, која се односи на Радно место здравствени инспектор, Одсек за здравствену инспекцију Ниш, Одељења за здравствену инспекцију, Сектор за инспекцијске послове, звање саветник – приправник - 2 извршиоца, тако што се после речи „саветник“ брише реч „- приправник“.

У преосталом делу, текст јавног конкурса остаје непромењен“.

 

Београд 16.05.2018.