REOI_RS-SSHP-8338YF-CS-IC-18-1 1 24-25 i 1 2 10-11 FINAL

Република Србија

Министарство здравља

 

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗРАЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ

(КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ – ИЗБОР КОНСУЛТАНТА - ФИЗИЧКА ЛИЦА)

 

Назив пројекта:       Други пројекат развоја здравства Србије

Зајам број.:               8338YF

 

Република Србија примила је од Међународне банке за обнову и развој (The World Bank) зајам  за финансирање трошкова Другог пројекта развоја здравства Србије и намерава утрошити део средстава овог зајма за плаћања по уговору за услуге:

 

 1. Назив задатка:        Консултант за унапређење контроле квалитета извештавања по систему ДСГ – лекар

Број уговора:           RS-SSHP-8338YF-CS-IC-18 -1.1.24.a-k

 

Консултантске услуге (“Услуге”) обухватају следеће главне активности:

 

 • пружање саветодавне подршке пројектним активностима везаним за даљу реализацију и развој система плаћања за акутно болничко лечење на основу учинка по основу дијагностички сродних група (ДСГ),
 • организација, подршка и обезбеђивање обука како би се ојачао капацитет болничког особља за примену ДСГ,
 • подршка унапређењу механизама финансирања за неакутно лечење у болницама, укључујући амбулантне и хитне службе, као и дуготрајно и палијативно збрињавање;

 

Детаљан пројектни задатак за горенаведене консултантске услуге постављен је на интернет адресу Министарства здравља, http://www.mz.gov.rs/

 

Трајање овог задатка је до маја 2019. У случају задовољавајућег учинка, консултанту може бити продужен уговор до краја трајања пројекта.

 

Министарство здравља Републике Србије, путем своје Јединице за координацију пројекта (ЈКП), позива индивидуалне консултанте (физичка лица) да изразе свој интерес у обезбеђивању услуга Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) у следећим градовима:

 

 • Београд, 5 консултаната
 • Чачак, 1 консултант
 • Ужице, 1 консултант
 • Бор, 1 консултант
 • Нови Сад, 1 консултант
 • Панчево, 2 консултанта

Заинтересовани индивидуални консултанти (физичка лица) треба да доставе своју радну биографију и друге пратеће документе којима доказују да поседују тражене квалификације и потребно радно искуство за пружање тражених услуга.  

 

Примљени изрази заинтересованости биће оцењени у складу са доленаведеним критеријумима:

 

 • опште квалификације           50 поена
 • радно искуство                       30 поена
 • вештине                                   20 поена

 

На свакој пријави јасно назначити назив задатка и локацију (град) за који се кандидат пријављује. Могућа је пријава на највише 2 (две) од наведених 6 локација.

 

 

 

 

 1. Назив задатка:        Консултант за подршку увођењу показатеља квалитета у унапређени модел финансирања примарне здравствене заштите – лекар

Број уговора:           RS-SSHP-8338YF-CS-IC-18 -1.2.10

 

Услуге обухватају следеће главне активности:

 • анализа досадашњих активности које се односе на увођење капитационе формуле као система плаћања на примарном нивоу здравствене заштите и давање препорука за унапређење;
 • помоћ МЗ и РФЗО у активностима везаним за плаћање за квалитет приликом примене капитационе формуле, осмишљавање система праћења и верификације испуњености прагова показатеља квалитета и осмишљавање система расподеле средстава даваоцима услуга у вези са квалитетом пружених услуга;
 • помоћ МЗ, РФЗО и Институту за јавно здравље у активностима које се односе на ефекте промене плаћања давалаца у примарној здравственој заштити на пружање здравствене заштите, укључујући приступ и квалитет.

 

Детаљан пројектни задатак (TOR) за горенаведене консултантске услуге постављен је  на интернет адресу Министарства здравља, http://www.mz.gov.rs/

 

Трајање овог задатка је до маја 2019. У случају задовољавајућег учинка, консултанту може бити продужен уговор до краја трајања пројекта.

 

Министарство здравља Републике Србије, путем своје Јединице за координацију пројекта (ЈКП), позива индивидуалне консултанте (физичка лица) да изразе свој интерес у обезбеђивању услуга Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) у:

 

 • Београд, 1 консултант

 

Заинтересовани индивидуални консултанти (физичка лица) треба да доставе своју радну биографију и друге пратеће документе којима доказују да поседују тражене квалификације и потребно радно искуство за пружање тражених услуга. 

 

Примљени изрази заинтересованости биће оцењени у складу са доленаведеним критеријумима:

 

 • опште квалификације         50 поена
 • радно искуство                       30 поена
 • вештине                                   20 поена

 

 

 1. Назив задатка:        Консултант за унапређење контроле квалитета извештавања по систему ДСГ – финансијски службеник

Број уговора:           RS-SSHP-8338YF-CS-IC-18 -1.1.25

 

Услуге обухватају следеће главне активности:

 • израда економских анализа (анализа трошковне ефикасности, анализа трошкова и користи итд.) и економске процене у здравственим установама секундарне  здравствене заштите
 • преглед и анализа постојећег система уговарања и модалитета плаћања РФЗО-а даваоцима услуга секундарне здравствене заштите
 • помагање РФЗО-у у активностима везаним за праћење и анализу трошкова плаћања за  здравствене услуге секундарне и терцијарне здравствене заштите
 • анализа трошкова трошковних центара здравствених установа на месечном нивоу
 • анализа података и израчунавање учинка установе, одељења и запослених на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • учествује у имплементацији система дијагностички сродних група као новог начина извештавања и финансирања секундарне и терцијарне здравствене заштите;
 • учешће у прикупљању, систематизацији и обради груписаних података у циљу утврђивања трошкова здравствених установа на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите на месечном нивоу, у циљу одређивања вредности базног ДСГ коефицијента;
 • припремање, контрола и обрада документације неопходне за израду информација о квалитету достављених извештаја у складу са системом дијагностички сродних група.
 • пружање подршке ДСГ тимовима у здравственим установама и организационим јединицама РФЗО у вези са новим начином извештавања и финансирања секундарне и терцијарне здравствене заштите.

 

Трајање овог задатка је до маја 2019. У случају задовољавајућег учинка, консултанту може бити продужен уговор до краја трајања пројекта.

 

Министарство здравља Републике Србије, путем своје Јединице за координацију пројекта (ЈКП), позива индивидуалне консултанте (физичка лица) да изразе свој интерес у обезбеђивању услуга Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) у:

 

 • Београд, 3 консултаната

 

Заинтересовани индивидуални консултанти (физичка лица) треба да доставе своју радну биографију и друге пратеће документе којима доказују да поседују тражене квалификације и потребно радно искуство за извођење тражених услуга. 

 

Примљени изрази заинтересованости биће оцењени у складу са доленаведеним критеријумима:

 

 • опште квалификације         40 поена
 • радно искуство                       40 поена
 • вештине                                   20 поена

 

 

 

 

 1. Назив задатка:        Консултант за подршку увођењу показатеља квалитета у унапређени модел финансирања примарне здравствене заштите – финансијски службеник

Број уговора:           RS-SSHP-8338YF-CS-IC-18 -1.2.11

 

Услуге обухватају следеће главне активности:

 • израда економских анализа (анализа трошковне ефикасности, анализа трошкова и користи итд.) и економске процене у здравственим установама примарне здравствене заштите
 • преглед и анализа постојећег система уговарања и модалитета плаћања РФЗО даваоцима услуга примарне здравствене заштите
 • помагање РФЗО-у у активностима везаним за плаћања за квалитет у примени капитационе формуле, израчунавање трошкова, дизајнирање система праћења и верификације испуњености прагова индикатора квалитета и дизајнирање система дистрибуције средстава добављачима који се односе на квалитет пружених услуга
 • извршавање било којих других одговарајућих задатака које одреде: координатор Компоненте I, координатор ЈКП-а и/или службеници Министарства здравља

 

Трајање овог задатка је до маја 2019. У случају задовољавајућег учинка, консултанту може бити продужен уговор до краја трајања пројекта.

 

Министарство здравља Републике Србије, путем своје Јединице за координацију пројекта (ЈКП), позива индивидуалне консултанте (физичка лица) да изразе свој интерес у обезбеђивању услуга Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) у:

 • Београд, 1 консултант

 

Заинтересовани индивидуални консултанти (физичка лица) треба да доставе своју радну биографију и друге пратеће документе којима доказују да поседују тражене квалификације и потребно радно искуство за извођење тражених услуга. 

Примљени изрази заинтересованости биће оцењени у складу са доленаведеним критеријумима:

 

 • опште квалификације          40 поена
 • радно искуство                       40 поена
 • вештине                                   20 поена

 

Избор консултанта извршиће се у складу са IC (Individual Consultant) процедурама дефинисаним у смерницама Светске банке: Избор и запошљавање консултаната од стране зајмопримаца Светске банке из јануара 2011. године. Заинтересовани консултанти додатне информације могу добити на адреси наведеној у наставку текста, сваког радног дана од 9.00 до 15.00 часова.

 

Пријаве  морају бити достављене на адресу наведену у наставку текста, (лично, мејлом, или поштом) до петка 8. јуна 2018.  Заинтересовани кандидати у обавези су да у пријави наведу број уговора за који се пријављују и локацију (град).

 

Уколико се кандидат пријављује на више позиција и/или локација у обавези је достави засебне пријаве.

 

Konsultant za unapređenje kontrole kvaliteta izveštavanja po s ревисед

Konsultant za unapređenje kontrole kvaliteta izveštavanja po si ревисед

Konsultant za podršku uvođenju pokazatelja kvaliteta u unapređe ревисед

Konsultant za podršku uvođenju pokazatelja kvaliteta u unapređe ревисед

 

Дом здравља Савски венац

Други пројекат развоја здравства Србије

Пастерова 1, 11000 Београд

 

Teл 1: +381 11 36 06 403

Teл 2: +381 11 36 06 402

Fax:   +381 11 36 06 400

E-mail:  office_pcu@zdravlje.gov.rs

 

 

Београд 08.06.2018.