О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Република Србија

Министарство здравља

Бр.: 401-00-118/2018-07-1

Датум : 2. јул 2018. године

Немањина 22-26

Б е о г р а д

 ФЛ

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

О ОДБИЈЕНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОЈЕКАТА ПРИСТИГЛИХ ПО ЈАВНИМ ПОЗИВИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА  ИЗ ПРОГРАМА 1809 „ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА ВОДЕЋИХ НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ“ ПРОЈЕКАТ 0003-„ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ КАРДИОВАСКУЛАРНЕ ЗАШТИТЕ У 2018. ГОДИНИ“, ОД 5. МАРТА 2018. ГОДИНЕ

 

 

Министарство здравља обавештава подносиоце пројеката пристиглих по основу Јавних позива од 5. марта 2018. године, да пријављени пројекти нису у складу са условима изнетим у Јавном позиву и да су из тих разлога одбијени.

 

Разлози за одбијање предлога пројеката су следећи :

 

-          Захтев за набавку опреме;

-          редован рад здравствених установа који се финансира из средстава обавезног здравственог осигурања или из средстава буџета Републике Србије којима се финансира општи интерес у здравству;

-          некомплетна пријава;

-          пријава пројекта од стране удружења;

-          едукације које се могу спровести у Републици Србији;

-          едукације за које су здравственим установама већ одобравана средства ранијих година;

-          активности представљају организацију континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике;

-          непостојање законског оквира за спровођење активности пројекта;

-          недефинисаност пројекта;

-          активности су већ спроведене ранијих година;

-          буџет пројекта није усклађен са захтевима из матрице М1.

 

У складу са напред наведеним, Министарство здравља је одбацило следеће пријаве пројеката :

  

Установа :

 

Назив пројекта :

Разлог одбијања :

Институт за јавно здравље Крагујевац

Превенција КВБ контролом ризикофактора из хране у предшколском узрасту

Редован рад ЗУ

Дом здравља Нови Сад

Правилном исхраном до кардиоваскуларног здравља

Редован рад ЗУ

Завод за здравствену заштиту радника Крагујевац

Превенција кардиоваскуларних обољења код радно ангажованог становништва на пољопривредним газдинствима

Завод није регистрован као здравствена установа, већ као друштво са ограниченом одговорношћу; редован рад ЗУ;

 

Како није било других пријављених предлога пројеката, Јавни позив се понавља.

 

 

МИНИСТАР

асс. др Златибор Лончар