О Б А В Е Ш Т Е Њ Е ОДБИЈЕНИ КВБ 2018-2

Република Србија

Министарство здравља

Бр.: 401-00-118/2018-07-3

Датум :3. септембар 2018. године

Немањина 22-26

Б е о г р а д

 ФЛ

 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

О ОДБИЈЕНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОЈЕКАТА ПРИСТИГЛИХ ПО ЈАВНИМ ПОЗИВИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА  ИЗ ПРОГРАМА 1809 „ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА ВОДЕЋИХ НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ“ ПРОЈЕКАТ 0003-„ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ КАРДИОВАСКУЛАРНЕ ЗАШТИТЕ У 2018. ГОДИНИ“, ОД 18. ЈУЛА 2018. ГОДИНЕ

 

Министарство здравља обавештава подносиоце пројеката пристиглих по основу Јавних позива од 18. јула 2018. године, да пријављени пројекти нису у складу са условима изнетим у Јавном позиву и да су из тих разлога одбијени.

 

Разлози за одбијање предлога пројеката су следећи :

 

-          Захтев за набавку опреме;

-          редован рад здравствених установа који се финансира из средстава обавезног здравственог осигурања или из средстава буџета Републике Србије којима се финансира општи интерес у здравству;

-          некомплетна пријава;

-          пријава пројекта од стране удружења;

-          едукације које се могу спровести у Републици Србији;

-          едукације за које су здравственим установама већ одобравана средства ранијих година;

-          активности представљају организацију континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике;

-          непостојање законског оквира за спровођење активности пројекта;

-          недефинисаност пројекта;

-          активности су већ спроведене ранијих година;

-          буџет пројекта није усклађен са захтевима из матрице М1.

 

У складу са напред наведеним, Министарство здравља је одбацило следеће пријаве пројеката :

 

Установа :

 

Назив пројекта :

Разлог одбијања :

Институт за јавно здравље Крагујевац

Лонгитудинална студија анализе фактора ризика за развој квб у Шумадијском округу

Буџет пројекта нереалан.Накнаде за рад предвиђене у знатно већем постотку од дозвољених 30%.

ЗЦ  Ужице

ОЈ ОБ Ужице

Едукација из области болести срца и кардиохируршких интервенција Одсека за кардиохирургију ОЈ ОБ Ужице

Некомплетна пријава.

Није достављен основни споразум са партнером на пројекту

Завод за здравствену заштиту радника Крагујевац

Превенција кардиоваскуларних обољења код радно ангажованог становништва на пољопривредним газдинствима

Завод није регистрован као здравствена установа, већ као привредно друштво - друштво са ограниченом одговорношћу;

 

Како није било других пријављених предлога пројеката, Јавни позив се понавља.

 

 

МИНИСТАР

асс. др Златибор Лончар