Дом здравља ''Др Ђорђе Лазић'' Сомбор

На основу одлуке директорке број 36/2019-1 од 28.01.2019. године, а у складу са чланом 7, 8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( ''Сл. гласник РС''  бр. 106 од 31.12.2018. године ), расписује се:

 

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

 

  Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО  ВРЕМЕ, на период од 24 месеца, са пуним радним временом, за следеће радно место:

 

* ДОКТОР МЕДИЦИНЕ – СПЕЦИЈАЛИСТА ПЕДИЈАТРИЈЕ – 1 извршилац у Служби за здравствену заштиту деце – Одељење за здравствену заштиту предшколске деце

  

 

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду ( ''Сл. гласник РС'' број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017 ), кандидат мора да испуњава и услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља ''Др Ђорђе Лазић'' Сомбор бр. 193/2017-2 од 28.12.2017. године.

 

 

I   УСЛОВИ ЗА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТУ ПЕДИЈАТРИЈЕ

                                                                                                                                    

 • завршен медицински факултет, VII/ 1 степен стручне  спреме
 • положен специјалистички испит
 • положен стручни испит
 • лиценца за рад

 

ОПИС ПОСЛА: Доктор медицине – специјалиста педијатар - Спроводи превентивни, куративни рад и здравствено-просветни рад. Обавља систематске прегледе одојчади и предшколске деце, спроводи вакцинације по програму и ради у специјалистичкој амбуланти диспанзера. Прегледа децу, одређује терапију и потребне анализе, прати путем контролних прегледа ток лечења и по потреби упућује децу у болницу или више установе. Води и одговара за одговарајућу стручну документацију. У оквиру једног дела радног времена по потреби службе обавља послове специјалисте педијатра у служби за здравствену заштиту деце.  За свој рад одговара непосредно начелнику одељења. Ради и све друге послове по налогу непосредног руководиоца.

 

Кандидати су дужни да, уз пријаву на оглас, доставе следећу документацију:

 1. оверену фотокопију дипломе
 2. оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно положеном специјалистичком испиту
 3. оверену фотокопију лиценце за рад
 4. уверење да се против кандидата не води кривични поступак  ( уверење основног и вишег суда ), не старије од 6 месеци од дана објављивања огласа
 5. очитана лична карта
 6. уверење о држављанству не старије од 6 месеци од дана објављивања огласа
 7. извод из матичне књиге рођених
 8. извод из матичне књиге венчаних ( уколико су сва претходна документа издата на девојачко презиме )

 

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

 РОК за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на интернет страници Министарства здравља, на огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор и интернет страници Дома здравља ''Др Ђорђе Лазић'' Сомбор

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком :

 1. пријава за заснивање радног односа – доктор медицине – специјалиста педијатрије

на адресу Дом здравља ''Др Ђорђе Лазић'' Сомбор, Мирна бр. 3, лично или путем поште.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.

Одлуку о пријему донеће директор Дома здравља ''Др Ђорђе Лазић'' Сомбор, у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава и биће достављена свим кандидатима.

 

28.01.2019. године, Сомбор

                                                                                                                                                Директор Дома здравља

др Емеше Ури