Специјална болница за неуролошка обољења и постттрауматска стања,,Др Боривоје Гњатић“

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач република Србија, Aутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Сл.гласник РС“,бр 106/2018), члана 6. и 7. Колективног уговора код Специјалне болнице за неуролошка обољења и постттрауматска стања,,Др Боривоје Гњатић“, Стари Сланкамен, Сагласности Министарства здравља РС број 112-01-1551/2018-02 од 14.01.2019.године, директор Специјалне болнице за неуролошка обољења и постттрауматска стања,,Др Боривоје Гњатић“, Стари Сланкамен расписује :  

 ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 на неодређено време, са пуним радним временом, за следећа радна места, односно послове: 

1.Доктор медицине – 1 извршилац

Услови:

- Високо образовање:

      - на интегрисаним академским студијама медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005.године;

      - на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године;

- стручни испит,

- лиценца,

- шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Опис послова:

           Врши обраду болесника и у вези са тим води одговарајућу документацију у складу са доктрином рада у Болници, по упутству и под надзором специјалисте спроводи и контролише физикалну и медикаментозну терапију болесника на одељењу и у терапијама, обавља послове дежурног лекара и лекара у специјалистичкој амбуланти, према распореду, обавља и друге послове из своје струке по налогу  руководиоца одељења, помоћника директора за здравствену делатност и  директора, коме је и одговоран за свој рад.

2.Службеник за јавне набавке – 1 извршилац

Услови:

- VII-1 степен стручне спреме или стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, из  области економских наука,

-знање рада на рачунару,

-положен стручни испит за службеника за јавне набавке, у складу са законом,

-три године радног искуства.

 

Опис послова:

            Припрема годишњи план јавних набавки, план набавки на које се закон не примењује и план контроле јавних набавки; прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за спровођење јавних набавки и набавки на које се закон не примењује и спроводи јавну набавку; спроводи стручне анализе, проучава тржиште и предлаже мере за унапређење послова јавних набавки и набавки на које се закон не примењује; контролише акте донете у поступцима јавних набавки, сачињава извештај и води евиденцију о спроведеним контролама, према годишњем плану; учествује у поступцима јавних набавки као члан комисије; координира рад Комисије за јавне набавке и води административно-стручне послове за потребе Комисије; прави план праћења и реализације извршења уговора и прати реализацију препорука о спроведеним контролама; припрема уговоре, извештаје и води евиденције из области свог рада; припрема документацију у поступцима јавних набавки; врши експедицију свих аката и прати рокове достављених аката; стара се о објављивању јавних позива, одлука и обавештења у Службеном гласнику РС и Порталу јавних набавки; саставља периодичне извештаје о јавним набавкама и доставља их Управи за јавне набавке; ради и друге послове из домена своје струке а по налогу руководиоца одељења и директора, којима је и одговоран за свој рад.

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Доказе о испуњености огласа подносе се у ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ.

Као доказе о испуњености услова за радно место под редним бројем 1, кандидати су дужни да доставе: оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, оверена фотокопија  лиценце издате од надлежне коморе или решења о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу), доказ о радном искуству (потврда послодавца, уговор о раду, радна књижица или други доказ о радном искуству).

Као доказе о испуњености услова за радно место под редним бројем 2, кандидати су дужни да доставе: оверена фотокопија дипломе о завршеној  школи са којом конкуришу, доказ о знању рада на рачунару (сертификат, потврда или други доказ о познавању рада на рачунару), оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту за службеника за јавне набавке, у складу са законом, доказ о радном искуству (потврда послодавца, уговор о раду, радна књижица или други доказ о радном искуству).

Оглас се објављује на интернет страници Министарства здравља Републике Србије и у огласним новинама Националне службе за запошљавање ,,Послови“.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање,,Послови“.

Пријаву са документацијом доставити  поштом или лично на адресу: Специјална болница за неуролошка обољења и постттрауматска стања,,Др Боривоје Гњатић“, Стари Сланкамен, ул.Др Боривоје Гњатић број 50-52, 22 329 Стари Сланкамен - Одељењу за правне послове, са назнаком ,,Пријава на оглас“ и навођењем радног места на које се конкурише.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

 

ДИРЕКТОР:

Светозар Ђуришић, дипл.економиста