Дом здравља ''Др Мартон Шандор'' Мали Иђош

На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'' број 106/2018) и члана 24. Статута Дома здравља, расписује се

J А В Н И   О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

I

Оглашава се пријем у радни однос на  одређено време због повећаног обима посла, са пуним радним временом:

  1. Возач санитетског возила у хитној медицинској помоћи-1 извршилац

II

Услови за заснивање радног односа

  • Средње образовање
  • Возачка дозвола Б категорије

III

Уз пријаву се подносе следећа документа:

  • кратка биографија
  • оверена фотокопија дипломе о завршеној школи
  • фотокопија возачке дозволе

IV

Рок за подношење пријава је 8 дана.

V

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави лекарско уверење о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

VI

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе

VII

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web.страници Дома здравља Др Мартон Шандор Мали Иђош.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон: 024/730-236

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу Дома здравља ''Др Мартон Шандор'' Мали Иђош на адресу Мали Иђош, Занатлијска бр.1. са назнаком ''Пријава за оглас''.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

в.д.Директор:

Др Марко Мартиновић