Општа болница Ћуприја

         На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Кадровског плана Министарства здравља РС за Општу болницу Ћуприја бр.112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године и Одлуке директора бр.2212 од 20.02.2019. године, Општа болница Ћуприја, расписује

                                                

Ј А В Н И   О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом, због повећаног обима посла, док траје потреба, а најдуже до 6 месеци, за послове:

 

 

  1. Медицинске сестре/техничара у ургентним службама и реанимацији….......…………………….........................….……2 извршиоца,

           Стручна спрема/образовање – средња медицинска школа (IV степен стручне спреме)

           Опис послова: Обавља послове медицинске сестре/техничара у складу са својом стручном спремом и правилима струке, предвиђене нормативним актима Установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.

           Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

                   Кандидати за радно место медицинске сестре/техничара у ургентним службама и реанимацији (IV степен) су дужни да уз пријаву доставе:  

   - оверену фотокопију доказа о завршеној медицинској школи,

   - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

   - оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа или Решење о упису у Комору,

   - фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте 

   - кратку биографију са адресом и контакт телефоном,

 

  1. Медицинске сестре/техничара на осталим болничким

           одељењима ………..……....................…………………4 извршиоца

             Стручна спрема/образовање – средња медицинска школа општег смера (IV степен стручне спреме)

            Опис послова: Обавља послове медицинске сестре/техничара у складу са својом стручном спремом и правилима струке, предвиђене нормативним актима Установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.

             Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

            Кандидати за радно место медицинске сестре/техничара на осталим болничким одељењима (IV степен) су дужни да уз пријаву доставе: 

   - оверену фотокопију доказа о завршеној медицинској школи,

   - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

   - оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа или Решење о упису у Комору,

   - фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте 

   - кратку биографију са адресом и контакт телефоном,

 

             Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања Јавног огласа код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.

             Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Ћуприја, Миодрага Новаковића 78, 35230 Ћуприја са назнаком ,,Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време – за послове (навести послове за које се подноси пријава)”.

             Јавни оглас објавити на Wеб сајту Министарства здравља РС и код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.

ЈАВНИ ОГЛАС ВАЖИ ОД 21.02.2019. ДО 28.02.2019.године

            Непотпуне и неблаговремене приспеле пријаве неће се узимати у разматрање.

 

в.д.Директор-а

Опште болнице Ћуприја

Др Слободан Гајић