Општа болница Пожаревац

На основу  члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.Гласник РС“1/2015), члана 22. Статута Опште болнице  Пожаревац, Закључка бр. 51 број: 112-11582/2018   од 30.новембра.2018.године Комисије за давaње сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, в.д. директора  Опште болнице Пожаревац доноси одлуку да се  распише

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

  1. Једног (1) возача санитетског возила за рад у Служби за техничке и сличне послове, на неодређено време са пуним радним временом

 

Опис послова за раднo местo под 1: Врши хитан санитетски превоз пацијената; врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан; помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената; одржава, прати и води евиденцију о исправност возила и опреме у возилу;  у зависности од сложености и специфичности радног места, сложености и специфичности послова, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентом и услова рада препознају се горе наведена радна места.

Услови за радна места под 1:  Поред општих услова предвиђених законом и завршенo средње образовање - одговарајуће струке и радно искуство на пословима возача у трајању од најмање две године у струци. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити: 1. Кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. Оверену фотокопију дипломе о завршеном  средњем образовању - одговарајуће струке 3. Извод из МК рођених - оригинал 4. Потврду претходног послодавца о радном искуству возача у трајању од најмање две године 5. Важећа возачка дозвола Б, Ц  - категорије

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у листу "Послови" код Националне службе за запошљавање и листу " Реч Народа ".

            Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Пожаревац, ул.Братства јединства 135, 12000 Пожаревац.

 

 

В.Д. Директора Oпште болице Пожаревац

Др   Данко Николић, специјалиста урологије