Завод за јавно здравље Кикинда

На основу члана 131 Закона о здравственој заштити  ("Сл. глaсник РС", број 107/2005, 72/2009 - др. зaкoн, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. Зaкoн, 93/2014, 96/2015 и 106/2015, 113/2017 – др закон и 105/2017 – др. закон), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 106/18), чл. 7 и 8. Колективног уговора код Завода за јавно здравље Кикинда (дел. број: 01-21-I-1/2016 од 14.03.2016. године Завода за јавно здравље и дел.број:129-11-71/2015 од 15.03.2016. године Покрајинске Владе закљученог 15.03.2016. године) и Закључка 51 број:112-655/2019 од 25.01.2019. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, а у складу са кадровским планом за Завод за јавно здравље за 2018. годину број 112-01-200/2018-02 од 20. августа 2018. године,  ‘’Завод за јавно здравље Кикинда'' Кикинда, Ул. Краља Петра I број 70,  расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС
За пријем у радни однос

 

I

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ у Одељењу за  контролу и превенцију болести, Центра за контролу и превенцију болести.


ОПИС ПОСЛА:

 

 • обавља теоријску и практичну наставу на факултету или у договарајућим здравственим установама у складу са Планом и Програмом специјализације из епидемиологије утврђеним Правилником о специјалзацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
 • спроводи здравствену заштиту становништва;
 • учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;
 • обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;
 • планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;
 • обавља послове специјалности за које се обучава под надзором и контролом ментора или начелника Центра;
 • обавља друге послове које може да врши према својој стручној спреми и радној оспособљености;
 • запослени је обавезан да се придржава одредби кодекса пословног понашања запослених и кућног реда Завода, да у свом раду поштује, користи и примењује документа QΜS- а.
 • одговоран је за ажурно и квалитетно обављање радних задатака и вођење и чување пословне документације, одговоран је за чување средстава за рад и материјала на/са којима ради, спровођење заштите на раду;

 

 • За свој рад одговара директору Завода, начелнику Центра за контролу и превенцију болести.

 

 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1(један).

 

II

УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 • ПОТРЕБНА СТРУЧНА СПРЕМА /ОБРАЗОВАЊЕ:

 

-Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама медицине у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

 

 • ПОТРЕБНА ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТИ/ РАДНО ИСКУСТВО:

 

- стручни испит;

-лиценца;

-најмање шест месеци радног искуствау звању доктора медицине;

 

III

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања  на  Web сајту Министарства  здравља PС и на огласној табли Националне службе за запошљавање - Филијала у Кикинди.

Пријаве се шаљу путем поште или се подносе лично у затвореној коверти на писарници Завода од 8 до 13 часова на адресу: ''Завод за јавно здравље Кикинда'' Кикинда, Ул. Краља Петра I број 70, 23300 Кикинда са назнаком: „ПРИЈАВА НА КОНКУРС за доктора медицине“.

 

IV

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 • кратку радну биографију, адресу, контакт телефон
 • оверену фотокопију уверења (уколико диплома још није издата)/дипломе о завршеном Медицинском факултету,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • извод из књиге венчаних ( ако је кандидат променио презиме),
 • фотокопију решења о издавању лиценце/фотокопију решења о обнављању лиценце
 • доказ о радном искуству.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Кaндидaти кojи су сe jaвили нa oглaс мoгу бити пoзвaни нa рaзгoвoр рaди пружaњa дoдaтних пoдaтaкa кojи мoгу бити вaжни зa oдлуку o приjeму  (прeтхoднo искуствo o рaду, прoсeчнa oцeнa у тoку шкoлoвaњa, дoдaтнo oбрaзoвaњe или oспoсoбљeнoст, дужинa трajaњa шкoлoвaњa, итд.).

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити доказ о општој здравственој способности.

 

 

 

ДИРЕКТОР ЗАВОДА

др Сандра Радловић,

спец. епидемиологије