Специјална болница за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин

          На основу члана 6. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин и Одлуке директора о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број: 01-57/19 од 15.01.2019. год., директор Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 

  • На неодређено време: - у складу са чланом 4. Став 2. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. Гласник РС“ бр. 113/2013, 21/2014, 66/214, 22/2015, 59/2015)

 

 

 

1.МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР      - 1 извршиоц

 Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин, Апатин:

- IV - 4 Средње образовање - образовни профил медицинска сестра/техничар.

Додатна знања/испити/радно искуство:

-стручни испит за звање медицинска сестра/техничар;

-лиценца за обављање послова медицинске сестре/техничара;

-најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

У пријави за оглас кандидат подноси кратку биографију и доказе о

испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или овереној фотокопији.

          Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на Web сајту Министарства здравља Републике Србије. Оглас је објављен и на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Сомбор.

          Пријаве са документацијом доставити на адресу Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин, Пригревачка бб, 25260 Апатин – Сектору за опште и правне послове.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

 СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.

   ''ЈУНАКОВИЋ'',АПАТИН,АПАТИН

                    Директор 

            Мрђенов др Драгана