Дом здравља „Дољевац“

На основу члана 7. став 1. тачка 3. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна  покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Сл. гласник РС “, бр.106/2018),  члана 21. Статута Дома здравља ‘’Дољевац’’, а у складу са Кадровским планом Министарства здравља број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године и Сагласношћу Комисије за кадрове Министарства здравља РС број 112-01-203/2019-02 од 18.02.2019. године, и одлуке директора Дома здравља „Дољевац“ из Дољевца  од 21.02.2019. године, расписује се

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ  ОДНОС СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ, НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА, У ТРАЈАЊУ ДО 3 МЕСЕЦА

За следећe раднo местo:

доктор медицине – 1 (један) извршилац у Служби за  здравствену заштиту одраслог становништва са са кућним лечењем и медицинском негом, хитном медицинском помоћи и санитетским превозом  Дома здравља „Дољевац“

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017 - Одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавју и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији радних задатака  Дома здравља “Дољевац“ из Дољевца.

Опис послова за наведено радно место из става 1. овог Огласа је утврђен  Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и послова Дома здравља „Дољевац“.

 

УСЛОВИ  за заснивање радног односа:

- Висока стручна спрема (VII  степен) - Медицински факултет

- положен стручни испит,  

- лиценца надлежне коморе,

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине;

- познавање информационих технологија, основа статистике и начина долажења до медицинских информација употребом интернета;

- возачка дозвола ,,Б” категорије.

 

Кандидат је дужан да уз пријаву на овај оглас достави следећа документа:

-          оверену фотокопију дипломе,

-          оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

-          оверену фотокопију  лиценце надлежне коморе,

-          доказ о досадашњем радном искуству (фотокопију радне књижице и уговора о раду),

-          фотокопију личне карте,

-          кратку биографију.

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца због повећаног обима посла. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и исте обрађује надлежна служба за кадрове у Дому здравља „Дољевац“.

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати непосредно, лично у Дому здравља „Дољевац“ , или послати поштом на адресу: Дом здравља „Дољевац“ улица Др Михајла Тимотијевића број 6, 18410 Дољевац, са назнаком „Пријава за конкурс“.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

На разговор ће бити позвани само кандитати који уђу у ужи избор.

              

 

 ДОМ ЗДРАВЉА “ДОЉЕВАЦ“

   ДИРЕКТОРКА

 др Весна Златановић Митић

Спец. ургентне медицине и мастер менаџмента у систему здравствене заштите