Медицинска средства

1. Правилник о увозу медицинских средстава која нису регистрована

2. Правилник о основним захтевима за медицинска средства

3. Правилник о промету на мало медицинских средстава у специјализованим продавницама

4. Правилник о регистрима које води Привредна комора Србије

5. Правилник о утврђивању статуса производа

6. Правилник о обавезама произвођача које се примењују на увознике, велепродаје и друга лица.

7. Правилник о промету на велико медицинских средстава

8. Правилник о регистрацији медицинског средства

9. Правилник о клиничком испитивању медицинског средства

10. Правилник о смерницама добре праксе у дистрибуцији медицинских средстава

11. Правилник о обустављању и повлачењу, као и о техничкој процени медицинског средства са тржишта

12. Правилник о оглашавању медицинског средства

13. Правилник о праћењу медицинских средстава на тржишту

14. Правилник о производњи медицинских средстава

15. Правилник о вигиланци

16. Правилник о изради медицинског средства у здравственој установи

17. Правилник о обележавању и садржају упутства за употребу

Списак српских стандарда из области медицинских средстава

Израда и тумачење прописа

011/3614666

011/3616257

 

Захтев се подноси поштом или на писарници Министарства здравља (Немањина 22) уз уплату републичке административне таксе (бр. рачуна 840-742221843-57, модел и позив на број  97,  50-016), и то:

- За захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени републичких прописа, физичком лицу - 1.660 РСД

- За захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени републичких прописа правном лицу, односно предузетнику, односно физичком лицу уписаном у посебан регистар, које обавља делатност слободне професије, уређену посебним прописом - 13.470