ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У УПРАВЉАЊУ МИГРАЦИЈАМА

Београд 06.03.2019.

Наставак подршке за повећање и унапређење капацитета за управљање мигрантском кризом у Републици Србији – МАДАД 2

 

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр.79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и члана 26. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник“ РС бр. 81/07 - пречишћен текст, 69/08, 98/12, 87/13), Уговора о бесповратној помоћи – ТF-MADAD/2017/T04.86 за финансирање Пројекта између Европске Уније и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, које је и координатор Пројекта, Министарства унутрашњих послова, Министарства здравља, Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Комесаријата за избеглице и миграције и члана 4. Споразума о сарадњи на имплементацији Уговора за финансирање пројекта „Наставак подршке за повећање и унапређење капацитета за управљање мигрантском кризом у Републици Србији – МАДАД 2”, Министарство здравља

Републике Србије упућује:

ЈАВНИ ОГЛАС

 

ЗА АНГАЖОВАЊЕ САРАДНИКА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА

"ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У УПРАВЉАЊУ МИГРАЦИЈАМА"

 

I

Оглашава се ангажовање сарадника за следеће радно место:

 

Један (1) извршилац за радно место ФАРМАЦЕУТА - Тим за координацију пројекта „Наставак подршке за повећање и унапређење капацитета за управљање мигрантском кризом у Републици Србији – МАДАД 2”

Опис посла:

 

·        Контролише исправност попуњених образаца за издавање фармацеутских производа на основу којих се врши трансфер средстава апотекама;

·        Комуницира са представницима апотекарских установа у циљу припреме и комплетирања документације за плаћање;

·        Контролише листе требовања фармацеутских производа неопходних за рад амбуланте у прихватним центрима;

·        Учествује у изради плана потрошње фармацеутских производа;

·        Прати и контролише потрошњу фармацеутских производа;

·        Координира и организује рад између домова здравља и апотека

·        Представља Министарство на релевантним састанцима и догађајима везаним за пројекат;

  • Организује, ажурира и архивира документацију у складу са правилима канцеларијског пословања и праксом Министарства.

 

   Услови конкурса:

·        Висока стручна спрема фармацеутски факултет;

·        Познавање српског језика (матерњи говорник) и познавање енглеског језика

·        Познавање рада на рачунару (МС офис пакет)

·        Способност за рад у тимском окружењу

·        Минимум 3 године радног искуства на наведеним пословима

·        Најмање 2 године професионалног искуства у раду органа државне управе Републике Србије (предност)

 

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије следећих докумената:

 

·        Диплому/уверење о стеченом Високом образовању;

·        Извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);

·        Уверење о држављанству;

·        Фотокопију/очитану личну карту;

·        Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом;

·        Мотивационо писмо.

 

II

Министарство здравља ће ступити у контакт са кандидатима који испуњавају услове јавног позива и обавити разговор и тестирање ради селекције.

III

Рок за подношење пријава је 10 (десет) радних дана од дана објављивања јавног позива на веб страници Министарства.

 

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично на адресу:

Министарство здравља Републике Србије, Ул. Немањина 22-26, 11 000 Београд са назнаком „Пријава на оглас за ангажовање сарадника у оквиру пројекта „Подршка Европске уније Републици Србији у управљању миграцијама“

 

Контакт особа у Министарству здравља је Тијана Јовановић, 062/272030.

 

Непотпуне и/или неблаговремене пријаве ће се сматрати неважећим.

 

Достављена документа се не враћају.