Специјалнa болницa за рехабилитацију ''Јунаковић'' Апатин

На основу члана 6. Колективног уговора  Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин и Одлуке директора о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број: 01-271/19 од 25.02.2019. год., в.д. директор Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

На  одређено време,  због повећаног обима посла а најдуже до  

                                        31.12.2019. године

 

  1. РЕЦЕПЦИОНАР – 1 извршилац

Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин, Апатин

Услови: VII-1 , IV или III степен стручне спреме, високо   или    средње      образовање,

Додатна знања/испити/радно искуство:

  • знање страног језика;
  • знање рада на рачунару

 

У пријави за оглас кандидат подноси кратку биографију и доказе о

испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или овереној фотокопији.

          Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на

 Web сајту Министарства здравља Републике Србије.

          Оглас се објављује и на огласној табли Националне службе запошљавања.

          Пријаве са документацијом доставити на адресу Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин, Пригревачка бб, 25260 Апатин – Сектору за опште и правне послове.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.

''ЈУНАКОВИЋ'', АПАТИН, АПАТИН

в.д.    Д и р е к т о р,

Мрђенов др Драгана