Општа болница Лесковац

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 106/2018), члана 22. Статута Опште болнице Лесковац, Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2018. годину број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, директор Опште болнице Лесковац расписује

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

 

1.

За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, у трајању од 24 месеца, са пуним радним временом, за обављање послова:

 

Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге

 

  • У Служби за техничке и друге послове - Одсеку за одржавање хигијене - 10 извршилаца

 

2.

 Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

 

  • да имају завршену основну школу и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву.

 

 3.

             Као доказ о испуњености услова за пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:

  1. Пријаву на оглас, са кратком биографијом, контакт телефоном, е-mail адресом и адресом становања, потписану од стране кандидата;
  2. Оверену фотокопију дипломе/уверења о завршеној школи;
  3. Уверење Националне службе за запошљавање да је кандидат незапослено лице и о дужини чекања на посао (за незапослена лица) или потврду послодавца да је кандидат у радном односу и то на одређено или неодређено време (за лица у радном односу);

            Изабрани кандидати ће доставити уверење о здравственој способности за рад приликом заснивања радног односа.

 

4.

 Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».

            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.

            Немају право учешћа на  огласу лица која су била у радном односу на одређено време у Општој болници Лесковац.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ

др Небојша Димитријевић