Специјална болница за болести зависности

На основу чланова 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 106/18.), члана 37. Закона о раду, и Кадровског плана Установе, расписује се

 

ОГЛАС
за пријем у радни однос:

 

  1. једног извршиоца на радном месту доктор медицине, на одређено време са пуним радним временом, због привременог повећања обима послова – до шест месеци.

 

           Услови:

 

-  завршен Медицински факултет, 6 месеци радног искуства, положен стручни испит.               

Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова.

 

Уз пријаву приложити:

 

  • Диплому или потврду (фотокопија) о завршеној школској спреми која се тражи Огласом
  • Уверење (фотокопија) о положеном стручном испиту.
  • Лиценца или решење о упису у Лекарску Комору

 

  1. једног извршиоца на радном месту лабораторијски техничар у дијагностици - на одређено време, са пуним радним временом, због замене привремено одсутног радника до његовог повратка на рад.

 

Услови:

 

 Средња медицинска школа, IV степен стручне спреме, 6 месеци радног искуства, положен стручни испит, лиценца/решење о упису у именик КМСЗТС. 
Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова.


Уз пријаву приложити:

  • Кратку биографију
  • Диплому или потврду (фотокопију) завршене школе која се тражи огласом
  • Уверење (фотокопија) о положеном стручном испиту
  • Лиценца или решење о упису у именик КМСЗТС (фотокопија)


Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља.                                          

Пријаве се подносе непосредно у управу болнице или поштом на адресу: Специјална болница за болести зависности, 11040 Београд, улица Теодора Драјзера број 44., са назнаком: „за оглас“.    

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

в.д. Директора

Прим. мр сц.мед.  Др Мира Ковачевић