Општa болницa „Стефан Високи“

На основу члана 23. Статута Опште болнице „Стефан Високи“, члана                 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, а у складу са кадровским планом Министарства здравља за Општу болницу „Стефан Високи“ за 2018. годину (бр-112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године), директор Опште Болнице „Стефан Високи“ Смедеревска Паланка, расписује:

 

 

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ДО ПОВРАТКА ЗАПОСЛЕНE СА  ПОРОДИЉСКОГ  ОДСУСТВА

 

 

I    Медицинска сестра-техничар у осталим стационарним установама које  обављају психијатријску делатност

      (IV степен стручне спреме)  ............................................... један (1) извршилац

 

   

Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

 • IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа,                      смер медицинска сестра-техничар, општи смер
 • положен стручни испит,
 • поседовање лиценце за рад или решење о упису у именик коморе медицинских сестара

Опис послова:  Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова као и сменски рад (рад у турнусу).

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 • пријаву на оглас са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања,
 • фотокопију дипломе о завршеној школи-смер медицинска сестра-техничар, општи смер
 • фотокопија уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопија сведочанства за све четири године средње школе
 • фотокопија радне књижице или доказ о радном искуству у струци
 • фотокопија лиценце за рад, или, решење о упису у именик коморе медицинских сестара
 • фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • фотокопија уверења о држављанству (документ не сме бити старији од 6 месеци)

 

II  Медицинска сестра-техничар на oсталим болничким одељењима

      (IV степен стручне спреме)  ............................................... један (1) извршилац

   

Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

 • IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа,                      смер медицинска сестра-техничар, општи смер
 • положен стручни испит,
 • поседовање лиценце за рад или решење о упису у именик коморе медицинских сестара

Опис послова:  Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова као и сменски рад (рад у турнусу).

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 • пријаву на оглас са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања,
 • фотокопију дипломе о завршеној школи-смер медицинска сестра-техничар, општи смер
 • фотокопија уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопија сведочанства за све четири године средње школе
 • фотокопија радне књижице или доказ о радном искуству у струци
 • фотокопија лиценце за рад, или, решење о упису у именик коморе медицинских сестара
 • фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • фотокопија уверења о држављанству (документ не сме бити старији од 6 месеци)

Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа на веб-страници Министарства здравља и код Националне службе за запошљавање Смедеревска Паланка и на огласној табли Опште болнице “Стефан Високи“ Смедеревска Паланка.

 

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Општа болница „ Стефан Високи“ улица Вука Караџића 147, са назнаком – пријава на оглас за пријем у радни однос на одређено време (са назнаком за радно место), или, лично у писарници Опште болнице „Стефан Високи“ сваког радног дана до 15,00 часова.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (предходно искуство о раду, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања  школовања...)

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима и оверене фотокопије целокупне документације.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

др Никола