Дом здравља Осечина

На сонову Колективног Уговора код послодавца Дома здравља Осечина  Члан 6-9 , а у складу са Кадровским планом  Дома здравља Осечина, Статута Дома здравља Осечина чл.23. и Одлуке директора Дома здравља Осечина број  од 19.02.2019.год. .

 

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА

РАСПИСУЈЕ :

О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на одређено  време ,због повећаног обима посла  , a најдуже на период од 1(једне),године и то :

једног извршиоца –лабораторијски техничар  са пуним радним временом у јединици за радиолошку и лабораторијску дијагностику  Дома здравља Осечина.

УСЛОВИ:– IV степен стручне спреме - Средња медицинска школа 

       -  Положен стручни испит  

        -лиценца

       -најмање шест месеци искуства  у звању лабораторисјког техничара                                                                                   

                 Потребна документација:

                               -оверена фотокопија  дипломе о завршеном IV степену стручне спреме

                               -оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту

                                -извод из матичне књиг рођених                               

                                -уверење о држављанству

                                -оверена фотокопија лиценце

            Опис послова одређен је Правилником о организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Осечина –

Послови и задаци:

узима узорке биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за биохемијска испитивања;
- припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме,
- ради на биохемијским и другим анализаторима;
- изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром лабораторијских услуга на примарном нивоу здравствене заштите, о чему води прописану медицинску документацију.

- За свој рад одговара ординирајућем доктору и главној сестри Дома здравља

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања  огласа у  публикацији „Послови“,  код Националне службе за запошљавање.

Непотпуне и неблаговремене  понуде неће се разматрати.

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему

 

Пријаве слати лично или путем поште на адресу :

Дом здравља Осечина

ул.Болничка 13-15

Осечина 14253

Са назнаком пријава на конкурс .