Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница

На основу члана 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС 36/10; 42/10 и 1/15), Кадровског плана Дома здравља "Др Миленко Марин" Лозница за 2018 годину, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање закључком 51 број: 112-12610/2018 од 25.12.2018. године  и члана 23. Статута Дома здравља "Др Миленко Марин" Лозница, доносим

 

О Д Л У К У

о потреби заснивања радног односа

на неодређено време

за  доктора медицине у Дому здравља „Др Миленко Марин“ Лозница

         

  1. Засновати радни однос на неодређено време за доктора медицине у Дому здравља „Др Миленко Марин“ Лозница :
  • доктор медицине за рад у Дому здравља „Др Миленко Марин“ Лозница

 

  1. Расписати јавни оглас за пријем 1 извршиоца са високом стручном спремом (1 доктора медицине), за радни однос на неодређено време и објавити код Националне службе за запошљавање и на web сајту Министарства здравља.
  2. Услови за заснивање радног односа су:
  • За 1 раднo места високе стручне спреме - доктор медицине
  • завршен медицински факултет
  • положен стручни испит
  • лиценца за рад

 

Д и р е к т о р

Др Бранка Красавац