Институт за кардиоваскуларне болести Војводине

На основу члана 18. Статута Института за кардиоваскуларне болести Војводине, члана 9. Колективног уговора Института за кардиоваскуларне болести Војводине и члана 2. Правилника о поступку пријема у радни однос, а у складу са Кадровским планом за 2018. годину број 112-01-200/2018-02 од 9.7.2018. године, Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе и дописима Министарства здравља РС број 112-01-01270/2018-02 од 1.11.2018. и                          број 112-01-46/2019-02 од 11.2.2019. године, расписује се:

 

ОГЛАС
за пријем у радни однос на
 НЕОДРЕЂЕНО време

 

 

1) Mедицинска сестра, на нeодређено време - 8 извршилаца       

                                                                                                                
Услови:

 • средње образовање - медицинска школа општи смер
 • положен стручни испит
 • лиценца

–    најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за кардиоваскуларне болести Војводине.

 

2) Виши радиолошки техничар, на нeодређено време - 1 извршилац

Услови:

 • вишa или високa струковна школа – смер струковни медицински радиолог
 • положен стручни испит
 • лиценца

–    најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за кардиоваскуларне болести Војводине.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

 • кратку биографију (са назначеним трајањем волонтерског или радног искуства, уколико га кандидат има), адресу, контакт телефон и електронску адресу
 • фотокопију дипломе о завршеној школи  
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована) или извода из матичне књиге рођених
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме кандидата)
 • фотокопију лекарског уверења да је кандидат здравствено способан
 • фотокопију лиценце или решењa о упису у именик надлежне коморе
 • изјаву кандидата дату под пуном материјалном и моралном одговорношћу да се против њега не води кривични поступак и да није правноснажном судском одлуком осуђиван за кривично дело

Пријавом на овај оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се неће користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Институт за кардиоваскуларне болести Војводине.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страницама Министарства здравља Републике Србије и Института за кардиоваскуларне болести Војводине.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за конкурс" и називом радног места за које се конкурише, а на адресу: Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана бр.4, или лично у писарницу Института.

 

Кандидати који буду изабрани за пријем у радни однос пре закључења уговора о раду биће дужни да доставе: лекарско уверење о општој здравственој способности, доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатитис Б, уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје надлежни суд) и уверење да није правноснажном судском одлуком осуђиван за кривично дело (уверење издаје МУП – надлежна полицијска испостава), оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценцe или решењa о упису у именик надлежне коморе, као и фотокопију одјаве са претходног осигурања.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

Директор Института за кардиоваскуларне

болести Војводине

Проф. др Александар Реџек