Клиника за рехабилитацију “Др Мирослав Зотовић”

На основу Одлуке о поступку избора кандидата за пријем у радни однос и критеријума за избор кандидата број 03-1706/1 од 10.09.2010. године и због повећаног обима посла, вд директора Клинике дана 27.02.2019. године расписује

 

Оглас за пријем у радни однос

 

  • пет извршиоца за рад на одређено време, са пуним радним временом, на радном месту медицинска сестра техничар.

           

Услови:

  1. средња  медицинска школа –  (IVстепен) и
  2. положен стручни испит.

Кандидати су обавезни да доставе:

  • кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом,
  • неоверене фотокопије дипломе о завршеној школи, положеног стручног испита.

 

Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“,Београд, Сокобањска 13 – правна служба, са назнаком „пријава за оглас“ са навођењем радног места за које се конкурише.

Пријаве морају да буду примљене у Клиници најкасније осмог дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање као последњег дана рока за подношење пријава до 14h, без обзира на начин доставе.

Пријаве које буду примљене у Клиници после истека дана и сата наведеног у овом огласу сматраће се наблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене у Клиници.

Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање (до 07.03.2019. године).

 

ВД ДИРЕКТОРА

Прим. мр сци. мед. др Жељко Кањух