Специјална болница за мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија («Сл. гл. РС», бр. 36/2010 и 42/2010, 1/2015), у складу са Сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава где се  даје сагласност да корисник јавних средстава Специјалнa болницa за прогресивне  мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар може примити у стални рани однос две медицинске сестре ( бр 112-01-1436/2018-02 од 17. децембра 2018 године) , Специјална болница за прогресивне мишићне и неуромишићне болести расписује следећи

 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

  1. На неодређено време два ИЗВРШИОЦА на радном месту медицинска сетра-техничар

 

Услови: Поред општих услова предвиђених законом кандидати морају испунјавати и следеће посебне услове:

За радно место медицинска сестра-техничар:

  • Завршена средња школа медицинског смера
  • Положен одговарајући стручни испит
  • Поседовање одговарајуће лиценце
  • Најмање шест месеци искуства на наведеним пословима( доказује се радном књижицом или изводом из ЦРОСО регистра)


Уз пријаву кандидати  подносе молбу у којој је наведено радно место за које се кандидат пријављује, кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа (оригинали или оверене копије докумената који доказују услове), извод из матичне књиге рођених,  уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда) и уверење да нису осуђивани (уверење из полицијске управе или полицијске станице) за кривична дела која их чине неподобним за рад у здравственој  установи и уверење о здравственој способности кандидата.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе  за запошљавање Филијала Нови Пазар и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар, Бањски пут б.б,  36300 Нови Пазар или лично у просторијама Специјалне болнице у канцеларији Секретара Специјалне болнице.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

У НОВОМ ПАЗАРУ
ДИРЕКТОР
Др Соња Радетинац- физијатар