Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Београд

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, а у скалду са Кадровским планом за Градски завод за плућне болести и туберкулозу за 2018. годину, број: 112-01-200/2018-02 од 20.августа 2018. године и Одлуке директора Градског завода за плућне болести и туберкулозу, Београд, број 650/1 од 27.02.2019. године,

 

Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Београд, Прешевска 35 расписује:

ОГЛАС

 

За пријем у радни однос дипломираног правника на одређено време (пуно радно време – 40 часова недељно), замена одсутног радника до повратка са боловања, чије су обавезе:

 

организује, координира, прати и контролише извршење правних, кадровских и административних послова;

развија, дефинише и координира припрему програма и планова рада из области правних, кадровских и административних послова;

организује, координира и контролише извршење општих послова;

доноси одлуке о начину реализације правних, кадровских и административних послова;

прати спровођење и усклађеност општих и појединачних аката са прописима из делокруга рада;

обавља послове из области имовинско - правних послова;

прати и припрема опште акте, уговоре и друге опште и појединачне акте;

контролише припрему уговора и њихову реализацију и доноси одлуку о предузимању правних мера;

решава радне, дисциплинске и друге поступке и управља другим правним пословима;

надзире рад запослених на правним, кадровским и административним пословима;

координира послове из области заштите запослених од злостављања на раду;

координира осмишљавање и успостављање система управљања ризицима као и система интерних контрола;

анализира проблеме у вршењу послова и припрема смернице и упутства запосленима за уједначавање и примену најбоље праксе.

обавља и друге послове из свог делокруга рада по налогу директора Завода;

одговоран је за свој рад  директору Завода.

 

УСЛОВИ

 

-дипломирани правник са завршеним Правним факултетом (VII степен школске спреме);

-потрбно радно искуство;

 

Уз пријаву на оглас кандидат прилаже следећу документацију (у оригиналу или оверене фотокопије):

 

                  -доказ о одговарајућој школској спреми,

                  -доказ о радном искуству,

                  -извод из матичне књиге рођених,

                  -уверење о држављанству.

            

Рок за доставу пријава на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Београд, Прешевска 35, 11000 Београд, сваког радног дана од 07 до 15 часова.   

       

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Особа за контакт:   Снежана Радовић,телефон  011/3811-823.

 

Директор

Др Љиљана  Тимотијевић