Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Београд

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, а у скалду са Кадровским планом за Градски завод за плућне болести и туберкулозу за 2018. годину, број: 112-01-200/2018-02 од 20.августа 2018. године и Одлуке директора Градског завода за плућне болести и туберкулозу, Београд, број 651/1 од 27.02.2019. године,

 

Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Београд, Прешевска 35 расписује:

ОГЛАС

 

За пријем у радни однос здравственог радника са завршеном вишом односно високом стуковном школом здравствене струке – на радно место више медицинске сестре/техничара, на неодређено радно време (скраћено радно време 36 часова недељно), чије су обавезе:  

 

 • обавља посете новооткривеним туберкулозним биолесницима и успоставља контакт са њима и њиховом околином сагледавајући социјалне, материјалне, хигијенске и друге услове живота;
 • обавља посете породици новооболелог туберкулозног болесника;
 • обилази и друге болеснике који се не одазивају на позиве за прегледе;
 • упознаје пацијенте и лица контакта са природом обољења, начином лечења и потребним режимом живота и исхране, контролише редовност узимања терапије;
 • позива лица из контакта на прегледе, даје предлоге за издвајање деце из заразне средине;
 • обрађује податке о патронажним посетама обављеним на нивоу Завода и доставља их начелнику;
 • обавља превентивни рад (саветовања, предавања) у колективима у којима се открију оболели од туберкулозе;
 • предузима и друге противепидемијске мере и друге мере санације нађеног стања;
 • сарађује са другим здравственим и осталим установама;
 • планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;
 • спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у тиму или самостално, у здравственој установи и у оквиру теренског рада;
 • сарађује са другим учесницима у пружању здравствене заштите и службама у заједници;
 • обучава новопримљене здравствене раднике и контролише обуку приправника;
 • континуирано спроводи надзор процеса статистичког извештавања;
 • требује потрошни материјал за службу;
 • контролише одлагање медицинског отпада на прописан начин;
 • спроводи и контролише поступак дезинфекције и стерилизације опреме и материјала;
 • врши послове наплате партиципације
 • обавља и друге послове из свог делокруга рада по налогу непосредних руководиоца и директора Завода;
 • одговорна је за свој рад одговорној сестри одељења, главној сестри и начелнику одељења.

 

УСЛОВИ

 

-виша (VI степен) односно висока стуковна школа здравствене струк ;

-положен стучни испит;

-потребно радно искуство

 

Уз пријаву на оглас кандидат прилаже следећу документацију (у оригиналу или оверене фотокопије):

                  -доказ о одговарајућој школској спреми,

                  -доказ о радном искуству у струци,

                  -копију уверења о положеном стручном испиту,

                  -извод из матичне књиге рођених,

                  -уверење о држављанству.

            

Рок за доставу пријава на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Београд, Прешевска 35, 11000 Београд, сваког радног дана од 07 до 15 часова.          

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Особа за контакт:   Снежана Радовић,телефон  011/3811-823.

 

Директор

Др Љиљана  Тимотијевић