Институа за здравствену заштиту деце и омладине Војводине

На основу Одлуке в.д. директора Института број 477-1 од 19.02.2019. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине в.д. директор Института расписује:

 

О  Г  Л  А  С

 

за пријем у радни однос: Једног (1) извршиоца на одређено време до повратка  запослене са боловања дужег од 30 дана, са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца.

 

-Медицинска сестра-техничар на Одељењу интензивне терапије у Служби за дечје анестезиологије, интензивне терапије и терапије бола Стационара на Клиници за дечју хирургију

Опис посла:

-брине се о пријему, нези и отпусту болесника

-даје терапију и предузима друге медицинско-техничке радње које је одредио лекар

-узима и шаље материјал на лабораторијске анализе

-ради и друге послове из свог делокруга а по налогу начелника и главне сестре Одељења

-учествује у сменском раду

-за свој рад одговорна је начелнику и главној сестри Клинике

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

  1. Да поседује средњу стручну спрему IV степен – завршену средњу медицинску школу, педијатријски или општи смер
  2. Положен стручни испит
  3. Лиценцу за рад

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-Диплому о завршеној средњој медицинској школи

-Уверење о положеном стручном испиту
-Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе

-Фотокопију из матичне књиге венчаних (уколико су диплома, уверенје и лиценца издати на девојачко презиме)
-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци,

-Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) ) не старије од  6 месеци,

-Кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији Послови Националне службе за запошљавање.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте, фотокопију вакциналног картона и санитарну књижицу.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас за пријем једне медицинске сестре на Одељењу интензивне терапије на Клиници за дечју хирургију“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:

 Проф. др Јадранка Јовановић-Привродски