Дом здравља Кула

На основу одредаба члана 5. до 8.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ број 106/2018), а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Кулa Министарства здравља Републике Србије број 112-01-200/2018 од 20.08.2018. године, који је Дом здравља Кула примио дана 03.09.2018. године под бројем 2571, као на основу Одлуке о потреби заснивања радног односа са новим запошљавањем путем јавног оглашавања број 599 од 27.02.2019. године, директор Дома здравља Кула, Трг ослобођења 9, расписује

                                                                                                                                            

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 Оглашава се пријем у радни однос на  одређено време у трајању од најдуже 24 месеца због повећаног обима послa за следеће послове:

 

-    ДОКТОР СПЕЦИЈАЛИСТА МЕДИЦИНЕ У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ – СПЕЦИЈАЛИСТА ИНТЕРНСТА- 1 извршилац у  Интернистичком одељењу

1) Опис послова:

а) Учествује у изради плана и програма рада специјалистичке интернистичке амбуланте;

б) Обавља специјалистички интернистички преглед, као и поновни преглед, постављање дијагнозе, одређивање и прописивање ургентне терапије (ампулираних лекова), давање савета у погледу лечења и хигијенско дијететског режима, оцена радне способности, уношење у картон података добијених анамнезом, објективни налаз, дијагноза, терапије и количине лека, начину узимања, лабораторијске налазе и друго; исписивање извештаја о нађеном стању, дијагнози, терапији и радној способности надлежном лекару или одговарајућим комисијама (даје оцену и мишљење за ЛК, ОЗ, суд, бањско-климатско лечење учесницима НОР.а, РВИ, пензионерима) као и оцену и мишљење о стању кардиоваскуларног система, ради извођења оперативног захвата, примене медицинске рехабилитације и слично; по потреби заказивање контролног прегледа и давање налога поливалентној патронажној сестри за патронажну посету, хроничним болесницима и болесницима оболелим од дијабетиса;

в) Обављање помоћних дијагностичких метода;

г) Обављање помоћних терапеутских метода: дефибрилација и испирање желудца;

д) Здравствено васпитни рад: рад са појединцем, рад у мањој групи и рад у облику предавања за већу групу;

ђ) Специјалистички интернистички преглед у стану болесника: обављање прегледа у стану болесника у изузетним случајевима на захтев ординирајућег лекара или патронажне сестре;

е) Сарадња са болничким оделењима за унутрашње болести и клиникама као и са свим службама Дома а посебно са ординирајућим лекарима.

 

II

 Оглашава се пријем у радни однос  на  одређено време у трајању од најдуже 24 месеца због повећаног обима послa за следеће послове:

-    ДОКТОР СПЕЦИЈАЛИСТА МЕДИЦИНЕ У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ – СПЕЦИЈАЛИСТА ПСИХИЈАТАР – Руководилац психијатријског одсека - 1 извршилац  у Oрганизационој јединици Психијатријски одсек.

  1. 1. Послови руковођења:

а) Организује рад и врши стручни надзор над радом психијатријског одсека;

б) Одговоран је за рад и радну дисциплину запослених свог одсека;

в) Предлаже план и програм рада свог одсека, потребу набавке опреме и апарата, план месечних набавки потрошног санитетског материјала и лекова који се користе у одсеку;

г) У сарадњи са главном сестром учествује у планирању и коришћењу годишњих одмора и других одсуствовања свога одсека;

д) Стара се о унапређењу стручног рада и врши стручни надзор радника и по потреби подноси извештај о стручном надзору радника одсека;

ђ) Стара се да односи свих здравствених радника одсека, према пацијентима буду у складу са етичким нормама здравствених радника.

 

  1. 2. Послови и радни задаци:

а) Специјалистички психијатријски преглед и поновни преглед: узимање личне и породичне анамнезе, разговор са болесником, односно пратиоцем, уводни психијатријски интервју општи клинички преглед, испитивање стања психичких функција;

б) Површинска индивидуална психотерапија: разговор са болесником без присуства трећег лица при чему неуропсихијатар делује на личност болесника једном од метода површинске психотерапије (персоазија, вентилација, саветовање, сугестија, информација и др.); заказивање нове сеансе психотерапије и уписивање целокупног поступка у одговарајућу медицинску документацију;

в) Анализа постојеће медицинске документације; по потреби упућивање на помоћне дијагностичке прегледе (лабораторијске, рентгенске и сл.) и анализа добијених налаза, постављање коначне или радне дијагнозе, одређивање и прописивање терапије, давање упутстава и савета о начину спровођења терапије и хигијенско дијететског режима, оцена радне способности, исписивање извештаја о нађеном стању, дијагнози, терапији и радној способности надлежном лекару или одговарајућим комисијама и уношење података и налаза у медицинску документацију; по потреби заказивање контролног прегледа или упућивање на даље специјалистичке прегледе или стационарно лечење;

г) Учествовање специјалисте психијатра у систематским прегледима радника са специјалистом медицине рада и пнеумофтизиологом, офталмологом и специјалистом за ОРЛ и психологом; учествовање са лекаром специјалистом медицине рада, офталмологом, ОРЛ, и психологом у прегледима за издавање лекарских уверења за возаче;

д) Спроводи дијагностичке прегледе и лечење пацијената у амбуланти и на терену упућених од лекара опште праксе и других специјалиста, обавља прегледе и лечење пацијената упућених од различитих установа и институција (социјалне службе, школе, радне организације и сл.); обавља прегледе у оквиру Комисије за категоризацију деце ометене у психофизичком развоју; даје мишљење за лекарско уверење повређеним грађанима и обавља експертизе на захтев суда за своје пацијенте; организује рад на спровођењу примарне, секундарне и терцијалне превенције менталних поремећаја на територији своје амбуланте и то на целу популацију;

ђ) Обављање следећих медицинских интервенција: блокада и интервенција на чулима (ока, уха и коже).

III

 Утврђује се потреба за заснивањем радног односа са новим запосленим на  одређено време у трајању од најдуже 24 месеца због повећаног обима послa за следеће послове:

 

- ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР ЗА ОДРАСЛЕ - РУКОВОДИЛАЦ ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ – 1 извршилац у Служби за општу здравствену заштиту одраслих кућног лечења и медицинске неге, Здравствена амбуланта Липар.

  1. Послови руковођења:

а) Технички и организационо координира рад делова служби у насељеном месту и у сарадњи и договору са руководиоцима служби Дома учествује у разрешавању спорних питања око функционисања организације рада делова служби у насељеном месту;

б) Води евиденцију о коришћењу радног времена запослених, изостанцима запослених с посла, боловањима запослених и другим изостанцима запослених и о томе благовремено извештава руководиоце службе Дома;

в) Води рачуна и обезбеђује благовремено достављање извештаја и фактура у предвиђеном року, Служби заједничких послова Дома;

г) Сачињава месечни извештај о коришћењу радног времена запослених, дежурству, теренском раду и доставља га руководиоцима служби или Служби заједничких послова у предвиђеном року;

д) Успоставља контакте са месним заједницама и предузећима у месту о питањима од заједничког интереса;

ђ) Обавља и друге послове и радне задатке које му стави у надлежност руководилац службе, директор Дома и органи управљања у Дому.

 

  1. Послови и радни задаци:

а) Обављање лекарских систематских прегледа одраслих, циљаних прегледа ради раног откривања рака дебелог црева, први преглед ради лечења, поновни преглед ради лечења, посебан преглед одраслих ради допунске дијагностике и даљег лечења;

б) У оквиру горе набројаних прегледа зависно од врсте обавља следеће:

Узимање анамнестичних података, физикални преглед по системима, мерење телесне масе и висине и израчунавање индекса телесне масе, мерење обима струка, код жена палпаторни преглед дојки, код мушкараца палпаторни преглед простате, дигиторектални преглед, упућивање специјалисти и упућивање на лабораторијске и друге претраге, ради раног откривања болести од већег социјално медицинског значаја, оцена здравственог стања и процена фактора ризика по здравље, индивидуално здравствено васпитни рад, спровођење хигијенско-епидемиолошког надзора (епидемиолошка анкета, хигијенско-епидемиолошки надзор, и интервенција) у сарадњи са Заводом за јавно здравље; спровођење социјалне анкете и социјалне интервенције уз сарадњу са Центром за социјални рад; преглед по органима и системима у складу са тегобама и проценом лекара; по потреби, упућивање пацијената на друге консултативне, специјалистичке, рентгенске и лабораторијске прегледе или на болничко лечење, прегледи припрема болесника за оцену инвалидске комисије, конзилијарни прегледи, упућивање на детаљне лабораторијске анализе (биохемија, хепатограм, брисеви), постављање радне или коначне дијагнозе, одређивање терапије, едукација пацијената у терапијске сврхе, провера ефикасности прописане терапије; унос података у медицинску документацију;

в) Отварање, контрола и праћење боловања, попуњавање пријава о несрећи на послу, пријава заразних болести, професионалних обољења, малигних обољења, реуматске грознице, дијабета и психоза;

г) Издавање налога за посете поливалентне патронажне сестре, налога медицинској сестри за кућно лечење, налога за узимање лабораторијских материјала и других потребних анализа, налога за превоз болесника санитетским колима, налога за протетска помагала, издавање посебних рецепата за токсико-маногеним дејством, попуњавање првог и другог извештаја о пружању прве помоћи настрадалим у саобраћају, тучи и другим несрећама (ван посла);

д) Попуњавање образаца за бањско-климатско лечење РВИ и образаца за ОЗ - заказивање контролног прегледа;

ђ) Издавање лекарског уверења, на лични захтев грађана, привредних и других организација, судских и других органа и то:

- о здравственом стању,

- о задобијеним телесним повредама;

е) Лекарски преглед у циљу утврђивања смрти и издавање потврде о смрти, вођење књиге умрлих;

ж) Кућно лечење (посете):

- као наставак лечења после првог прегледа где није неопходно болничко лечење,

- као наставак болничког лечења да би се тиме наставило започето лечење,

- као облик непрестаног праћења и обилажења болесника са хроничним обољењима када не могу сами доћи у здравствену установу;

з) Обављање мањих хируршких интервенција; вађење крви на алкохол за судске потребе; по потреби обавља судско медицинско вештачење.

 

IV

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I, II и III Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 Oдлука УС и 113/2017) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији радних места Дома здравља Кула број 859 од 22.03.2018. године.

 

Услови за обављање послова и радних задатака из тачке I Огласа:    

а) Стручна спрема / образовање - високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

б) Додатна знања / испити / радно искуство:

- стручни испит;

- лиценца;

- специјалистички испит;

- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

 Услови за обављање послова и радних задатака из тачке II Огласа:

а) Стручна спрема / образовање - високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

б) Додатна знања / испити / радно искуство:

- стручни испит;

- лиценца;

- специјалистички испит;

- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Услови за обављање послова и радних задатака из тачке III Огласа :

а) Стручна спрема / образовање - високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

б) Додатна знања / испити / радно искуство:

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

 

V

Заинтересовани кандидати уз пријаву на oглас подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:

- диплома о стеченом образовању одговарајућег профила за послове из тачке I Огласа – завршен медицински факултет, завршена специјализација из интерне медицине, VII-2 степен стручне спреме; за послове из тачке II Огласа – завршен медицински факултет , завршена специјализација из психијатрије или неуропсихијатрије, VII-2 степен стручне спреме; за послове из тачке III Одлуке – завршен медицински факултет- доктор опште медицине, VII-1 степен стручне спреме ;

- уверење (потврда) о положеном стручном испиту;

- лиценца за рад

- фотокопија личне карте (са читача);

- потпуна лична и радна биографија са адресом и контакт телефоном (е-маил адресом)

 

VI

 Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос, као и потврду од претходног послодавца (уколико је кандидат био запослен на неодређено време код послодавца у јавном сектору) да кандидату код претходног послодавца није престао радни однос на основу споразума о престанку радног односа сагласно одредабама члана 21. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/2015 и 81/2016 - одлука УС).

Уколико изабрани кандидат не достави документацију из претходног става, одлука о избору се доноси за другог кандидата који испуњава услове за пријем у радни однос.

 

VII

 Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује кадровска служба Дома здравља Кула.

 

VIII

 Јавни оглас о потреби заснивања радног односа са новим запосленим се оглашава код Националне службе за запошљавање, и објављује и оглашава на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs).

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

 

IX

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Одлука о избору кандидата ће бити донета најкасније у року од 10 (десет) радних дана од дана истека рока за подношење пријава, а кандидати ће бити обавештени о избору најкасније у року од 10 (десет) радних дана од дана доношења одлуке.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

X

 Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, 25230 Кула, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове - доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности - специјалиста интерниста у Интернистичком одељењу“ из тачке 1. Огласа, „Пријава на оглас за пријем у радни однос за доктора специјалисту у специјалистичкој делатности - специјалисту психијатрије, руководилац Психијатријског одсека“, из тачке 2. Огласа, „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове - доктор медицине у Служби за општу здравствену заштиту одраслих кућног лечења и медицинске неге “ из тачке 3. Огласа,

.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА

ДИРЕКТОР

Шевин др Жарко