Дом здравља „Дољевац“

На основу члана 7. став 1. тачка 3. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна  покрајина и јединиица локалне самоуправе (,,Сл. гласник РС “, бр.106/2018),  и одлуке директора Дома здравља „Дољевац“ из Дољевца од 01.03.2019. године, расписује се

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ  ОДНОС

2 магистра фармације НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА, У ТРАЈАЊУ ДО 6 МЕСЕЦИ и то:

  1. Магистар фармације – 1 (један) извршилац у Служби за фармацеутску здравствену делатност - Апотека Дома здравља „Дољевац“ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ, НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА, У ТРАЈАЊУ ДО 6 МЕСЕЦИ;
  2. Магистар фармације – 1 (један) извршилац у Служби за фармацеутску здравствену делатност - Апотека Дома здравља „Дољевац“ СА НЕПУНИМ–ПОЛУ-РАДНИМ ВРЕМЕНОМ, НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА, У ТРАЈАЊУ ДО 6 МЕСЕЦИ.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017 - Одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и послова Дома здравља ,,Дољевац“ из Дољевца.

Опис послова за наведена радна места из става 1. овог Огласа је утврђен  Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и послова Дома здравља „Дољевац“.

 

УСЛОВИ  за заснивање радног односа:

- Висока стручна спрема, Фармацеутски факултет / Медицински факултет – смер фармација (дипломирани фармацеут / магистар фармације – магистар фармације медицински биохемичар),

- положен стручни испит,  

- лиценца надлежне коморе,

- најмање шест месеци радног искуства у звању магистра фармације;

- познавање информационих технологија, основа статистике и начина долажења до медицинских информација употребом интернета;

- возачка дозвола ,,Б” категорије.

Кандидати су дужни да уз пријаву на овај оглас доставе следећа документа:

-          оверену фотокопију дипломе,

-          оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

-          оверену фотокопију  лиценце надлежне коморе,

-          доказ о досадашњем радном искуству (фотокопију радне књижице и уговора о раду),

-          фотокопију личне карте,

-          кратку биографију.

 

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

            Пријавом на оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос на одређено време у трајању до 6 месеци због повећаног обима посла. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и исте обрађује надлежна служба за кадрове у Дому здравља „Дољевац“.

 

Пријаве и доказе о испуњености услова кандидати могу предати непосредно, лично у Дому здравља „Дољевац“, или послати поштом на адресу: Дом здравља „Дољевац“ улица Др Михајла Тимотијевића број 6, 18410 Дољевац, са назнаком:

  1. „Пријава за конкурс“- за радно место Магистар фармације –  СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ, НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА, У ТРАЈАЊУ ДО 6 МЕСЕЦИ, односно
  2. ,,Пријава за конкурс“- за радно место Магистар фармације – СА НЕПУНИМ–ПОЛУ-РАДНИМ ВРЕМЕНОМ, НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА, У ТРАЈАЊУ ДО 6 МЕСЕЦИ

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

На разговор ће бити позвани само кандитати који уђу у ужи избор.

              

 

 ДОМ ЗДРАВЉА “ДОЉЕВАЦ“

   ДИРЕКТОРКА

 др Весна Златановић Митић

Спец. ургентне медицине и мастер менаџмента у систему здравствене заштит