Дом здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 106/18), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду, („Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – Одлука УС, 113/17 и 95/18 аутентично тумачење), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број:112-655/2019 oд 25. 01. 2019.године и Дописа Министарства здравља Број: 112-01-46/2019-02 oд 12. 02. 2019. године директор  Дома здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка, Краља Петра I 26/а  објављује:

 

 

О Г Л А С

 

          За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом jeдног администратора информационих технологија и система.

 

          Уз пријаву на оглас потребно је доставити:

 

  1. Оверену фотокопију дипломе о вишем образовању, односно завшреном првом степену струковних студија информатичког смера ,
  2. Доказ о радном искуству од најмање 3 године у струци ( нпр.копија радне књижице).

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања овог огласа. Неблаговремене и  непотпуне пријаве неће неће бити разматране.

Пријаве се достављају на адресу:

 

Дом здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка

21400 Бачка Паланка

Краља Петра I 26/а

Директор

Др Горан Ступар,с.р.