Specijalna bolnica za rehabilitaciju Rusand

Na osnovu člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave, i Kolektivnog ugovora kod Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisuje se sledeći:

  

 

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

 1. a) Na određeno vreme zbog povećanog obima posla na period od 1 meseca na radnom mestu:

                                                                                              

POMOĆNI RADNIK-2 izvršioca

 

II USLOVI:

-završena osnovna škola,

 

III OPIS POSLOVA:

 • vrši održavanje spolјašnih površina oko objekata Bolnice,
 • vrši sve poslove oko održavanja zelenih površina i uređivanja prostora u letnjem i zimskom periodu,
 • po potrebi upravlјa odnosno rukuje radnim mašinama preduzeća,
 • vrši košenje trave kosačicama i trimerima,
 • odgovoran je za povereni alat i vrši manje složene poslove iz komunalne delatnosti,
 • radi sve poslove na prikuplјanju, iznošenju i deponovanju komunalnog smeća,
 • vadi blato iz jezera i doprema ga u bazen,
 • obezbeđuje dovolјnu količinu blata za primenu u terapijama,
 • vraća u jezero blato nakon upotrebe,
 • održava bazen za blato i cisternu za dopremanje blata u ispravnom stanju,
 • priprema namirnice za kuvanje: čisti, lјušti, secka, melјe, reže, gnječi, cedi, pasira, špikuje, tranšira, razvlači testo, blanšira i slične operacije na namirnicama,
 • pomaže kuvarima u pripremi određenih jela,
 • oblikuje pripremlјene namirnice u obroke: porcioniše gotova jela, dodaje priloge, slaže i aranžira pripremlјene namirnice na tanjire i drugo posuđe,
 • pere sudove i pribor za pripremu jela i za ručavanje,
 • razvrstava oprane sudove i pribor i slaže ih na predviđeno mesto,
 • održava higijenu kuhinje: čisti radne površine, odstranjuje pokvarenu i zagađenu hranu, iznosi smeće, čisti kuhinju na kraju radnog vremena,
 • odgovoran je za transport otpada prema propisanim uslovima na predviđenoj lokaciji,
 • prenosi dopremlјenu robu od dobavlјača koja je namenjena kuhinji i restoranu i smešta ih na predviđeno mesto,
 • obavlјa fizičke poslove u kuhinji i restoranu,
 • obavlјa i druge poslove iz delokruga svoga rada po nalogu rukovodioca poslova investicionog i tehničkog održavanja,
 • obavlјa i druge poslove po nalogu direktora Bolnice.

 

IV ODGOVORNOST:

 • - za svoj rad odgovoran je rukovodiocu poslova investicionog i tehničkog održavanja,

 

 1. b) Na određeno vreme zbog povećanog obima posla na period od 1 meseca na radnom mestu:

 

DOMAR / MAJSTOR ODRŽAVANјA-ELEKTRIČAR-1 izvršilac

 

II USLOVI:

-stečeno srednje obrazovanje u trajanju od najmanje tri godine,

-tehnička škola - smer električar.

 

III OPIS POSLOVA:

 • obavlјa svakodnevne preglede objekta,
 • vrši kontrolu ispravnosti instalacija i inventara,
 • u slučaju kvara rada električne opreme, pomaže pri pisanju izveštaja nemenjenih osiguravajućim kućama,
 • vrši električarske radove,
 • priprema objekte, opremu i instalacije za rad,
 • obaveštava koordinatora službe tehničkog održavanja i drugih poslova o uočenim nepravilnostima u objektu ili većim kvarovima na sistemima i instalacijama,
 • pušta el. opremu ili postrojenja u operativni rad i zaustavlјa na kraju operativnog rada, kao i u slučaju poremećaja ili kvara,
 • prati parametre rada i podešava opremu i postrojenje,
 • kontroliše i otklanja nedostatke u postrojenjima u kotlarnici i hidroforu,
 • obavlјa redovne preglede objekata, opreme, postrojenja i instalacija, prema planu održavanja,
 • vodi evidenciju o kvarovima i izvršenim popravkama.
 • obavlјa i druge poslove u okviru svoje struke po nalogu rukovodioca poslova investicionog i tehničkog održavanja,
 • obavlјa i druge poslove po nalogu direktora Bolnice.

 

IV ODGOVORNOST:

 • za svoj rad je odgovoran rukovodiocu poslova investicionog i tehničkog održavanja,

 

 

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati  podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

 

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. -  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

v.d. direktora:

mr sc. med. dr ZoricaĆulibrk