Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Београд

На основу члана 24. став 1., чланова 25 – 28 и члана 37. став 4. тачка 1) Закона о раду ( „ Сл. Гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09,  32/13, 75/14, 13/17 одлука УС, 113/17 и  95/18), члана 5. став 1,  члана 7. став 1. тачка 3), чланова 8. - 9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  РС, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“, бр. 106/2018), Кадровског плана Министарства здравља број:112-01-200/2018-02 од 09.07.2018. године, члана 23. Статута Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину и Одлуке o потреби заснивања радног односа на одређено време, до повратка одсутног запосленог, са пуним радним  временом, расписивањем  јавног огласа, број  471/1 од 27.02.2019.године в.д. директора Клинике, Проф Унив. др Анета Лакић,  дана 27.02.2019. године, расписује

  

О Г Л А С

o потреби заснивања радног односа на одређено време до повратка одсутног запосленог, са пуним радним  временом, расписивањем  јавног огласа

 

 

Медицинска сестра – техничар 2 (два) извршиоца

 

 Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидат треба  да испуњава и следеће посебне  услове:

 

 • да поседује средњу стручну спрему - завршену средњу медицинску школу – општи или педијатријски смер
 • да је положио стручни испит пред комисијом Министарства здравља РС
 • да поседује лиценцу издату од надлежне Коморе, односно решење о упису у именик надлежне Коморе
 • радно искуство – 6 месеци
 • да није осуђиван
 • да се против кандидата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница нити да је покренута истрага

 

Сви кандидати  су дужни да уз пријаву на оглас приложе

 

 • кратку биографију (Curriculum Vitae) са адресом, контакт телефоном и е-mail адресом.

 

и следећу документацију у неовереним фотокопијама:

 

 • Диплому (Уверење) о завршеној средњој медицинској школи општег или педијатријског смера
 • Уверење (потврду) о положеном стручном испиту пред комисијом Министарства здравља РС
 • лиценцу издату од надлежне Коморе, односно решење о упису у именик надлежне Коморе
 • Доказ о радном искуству (радна књижица или уговор о раду или уговор о радном ангажовању ван радног односа или потврда о раду у радном односу или потврда о радном ангажовању ван радног односа)
 • Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
 • Извод из матичне књиге рођених (трајни документ)
 • Уверење да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци)
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница нити да је покренута истрага (не старије од 6 месеци)

 

Пре заснивања радног односа на  одређено време, до повратка одсутног запосленог, са пуним радним  временом, изабрани кандидат је дужан да достави, у ОРИГИНАЛУ ИЛИ ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ:  

 • Диплому (Уверење) о завршеној средњој медицинској школи општег или педијатријског смера
 • Уверење (потврду) о положеном стручном испиту пред комисијом Министарства здравља РС
 • лиценцу издату од надлежне Коморе, односно решење о упису у именик надлежне Коморе
 • Доказ о радном искуству (радна књижица или уговор о раду или уговор о радном ангажовању ван радног односа или потврда о раду у радном односу или потврда о радном ангажовању ван радног односа)
 • Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
 • Извод из матичне књиге рођених (трајни документ)
 • Уверење да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци)
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница нити да је покренута истрага (не старије од 6 месеци
 • доказ о извршеном здравственом прегледу у складу са прописима

 

Рок за подношење пријава је  8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Пријаве слати на адресу: Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Београд, др Суботића 6а, са назнаком «за оглас за пријем у радни однос медицинске сестре – техничара  на одређено време, до повратка одсутног запосленог» или лично доставити у Одељење за правне, кадровске, опште и техничке послове Клинике.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење Одлуке о избору кандидата.

 

Кандидати ће о избору бити обавештени писаним путем у законском року.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

Проф. Унив. др. Анета Лакић