Здравствени центар Врање

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног  уговора за здравствене установе чији је оснивач Репбублика Србија, аутономна покрајина и јединца локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 106/2018), тачке 4. алинеје 5. Кадровског плана за Здравствени центар Врање за 2018. годину, бр.112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године, ради запошљавања на одређено време, а ради обезбеђивања услова у погледу кадра за обављање здравствене делатности у складу са одредбама Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и у другим облицима здравствене службе („Сл.гласник РС“ бр.4306.... 22/13), и  Одлуке  вд директора Здравственог центра Врање бр 01- 1229 од 06.03.2019. године,  др Љиљана Антић, в.д.директора Здравственог центра Врање, расписује

 

О Г Л А С

за пријем у радни онос на одређено време

 

 

  1. Медицинска сестра –техничар - 1 (један) извршилац, у Служби за ортопедију са трауматологијом, ОЈ Општа болница  Здравственог центра Врање. ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на рад  са боловања - породиљског одсудстава – одсудства са рада ради неге детета.

 

  1. Услови:IV степен стручне спреме, завршена  средња медицинска школа општег смера, положен стручни испит, лиценца или решењe о упису у именик одговарајуће Коморе;

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 23. тачка 3.14. Секундарна здравствена заштита;

 

Заинтересовани кандидати подносе :

  • CV;
  • оверену фотокопију дипломе;
  • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
  • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме) ,

-      оверену фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће Коморе;

 

             Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Оглас ће бити објављен на web страници Министарства здравља Републике Србије и огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Врање.

             Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања   на  web страници Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас број 4"  на адресу :

Здравствени центар Врање

Улица: Јована Јанковића Лунге бр.1

17500 Врање

 

                                                                                                     В.Д. ДИРЕКТОРА

                                                                                     ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ

                                                                                                     Др Љиљана Антић