Градски завод за јавно здравље, Београд

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013 и 75/2014), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 106/2018), члан 21. Статута Градског завода за јавно здравље, Београд, а у складу са Закључком 51 бр.112-12611/2018 од  25.12.2018.године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Одлуке директора Градског завода број V-5-1380/1 од 06.03.2019 године, расписује се:

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

 

I

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом:

 

 

 1. 1. Један ( 1 ) извршилац на радно место ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР/САНИТАРНО ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране, због повећаног обима посла у трајању до два месеца.

 

 Опис посла: узима узорке за испитивање и врши њихову анализу (хране, предмета опште употребе, брисева, воде за пиће, базенских, површинских и отпадних вода, земљишта, ваздуха, отпада, као и мерења нивоа буке); спроводи мере за спречавање ширења заразних болести; спроводи мере дезинфекције, дезинсекције и дератизације;  обавља санитарно-хигијенски преглед објеката и врши контролу санитарно хигијенског стаља објекта; припрема податке за израду извештаја, студија и елабората; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима; обавља и друге послове по налогу главног техничара Јединице и начелника Јединице.

 

       Услови:

 

                        - Високо образовање медицинске струке:

 • на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
 • стручни испит;
 • лиценца;
 • најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању вишег санитарног техничара, односно санитарно еколошког инжењера;
 • возач Б категорије.

 

  Додатни услов:

 • Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност.

 

 

- Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије (неоверене) следећих докумената:

 

 • диплому/уверење о завршеној вишој медицинској школи;
 • уверење о положеном стручном испиту;
 • лиценцу/ потврда о поднетом захтеву за издавање лиценце;
 • фотокопија возачке дозволе;
 • извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);
 • уверење о држављанству;
 • фотокопију/очитану личну карту;
 • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

 

II

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

  

III

 

 Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Оглас ће такође бити објављен и на интернет порталу Министарства здравља.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу:

Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Одељење за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места као и Центар односно Јединицу у којој се то радно место налази). Обавезно навести име и презиме.

Непотпун и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене податке неће се разматрати.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Градског завода за јавно здравље, Београд www.zdravlje.org.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.

                                                                                                                   

ДИРЕКТОР ГРАДСКОГ ЗАВОДА

ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД

Проф. др Душанка Матијевић