Апотека „Врбас“

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС

(за пријем у радни однос на одређено време-замена за време  боловања )

 

Апотека „Врбас“ Врбас примиће у радни однос на одређено време:

 

  1. МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ- 1 ИЗВРШИЛАЦ

 
Врста радног односа:   радни однос на одређено време (до повратка раднице са боловања ради одржавања трудноће, породиљског одсуства и одсуства ради неге детета)

 

Радно време:  пуно, 40 часова недељно

Опис послова: У складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Апотеци „Врбас“ Врбас

 Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове:

 1.Високо образовање:

– На интегрисаним академским студијама из фармације по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама из области фармације, у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

2.Стручни испит

3.Да има лиценцу за рад или да поседује решење о упису у именик Фармацеутске коморе

4.Најмање шест месеци радног искуства у звању магистар фармације

 

  1. Заинтересовани кандидати који конкуришу за радно место подносе следећу документацију:
  • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
  • Фотокопија личне карте
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеном фармацеутском факултету
  • Овену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
  • Оверену фотокопију лиценце или решења о упису у именик Фармацеутске коморе
  • Доказ о радном искуству

 

  1. Уговор о раду се закључује на одређено време –до повратка раднице са боловања ради одржавања трудноће, породиљског одсуства и одсуства ради

неге детета,

 

  1. Уговор о раду се закључује на пуно радно време;

Рок за пријаву кандидата је 8 дана.

 

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће директор Апотеке „Врбас“ Врбас.     

О коначном избору кандидата одлучује директор Апотеке „Врбас“ Врбас.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), достављају се на адресу: Апотека „Врбас“, Маршала Тита 78, 21460 Врбас. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене  пријаве  неће се разматрати.

 

                                                                                                        Директор

                                                                                               Јелена Ђуровић,

                                                                                               дипл.фарм.спец.