Општа болница Мајданпек

            На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 106/2018) , члана 21. Статута Опште болнице Мајданпек, датом сагласношћу Комисије за кадрове здравствених установа број 112-01-53/2019-02 од 18.02.2019.године, а у складу са Кадровским планом Опште болнице Мајданпек за 2018.годину,

 

ОПШТА БОЛНИЦА МАЈДАНПЕК

расписује

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време

 

 • 2 (две) гинеколошко акушерске сестре , на одређено време до повратка радница са боловања ради одржавања трудноће, породиљског одсуства и одсуства ради неге детета , са пуним радним временом.

 

Поред општих услова утврђених Законом о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

 

Стручна спрема/образовање

 • средња медицинска школа гинеколошко акушерског смера,

 

Додатна знања/испити/радно искуство

 • Стручни испит,
 • Лиценца или Решење о упису у Комору,
 • Најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

Као доказ о испуњености услова за радна места, кандидати ду дужни да доставе:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • Фотокопију личне карте или очитану личну карту,
 • Фотокопију лиценце или решење о упису у комору,
 • Фотокопију дипломе о завршеној школи која се тражи огласом,
 • Фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • Фотокопију извода из матичне књиге рођених или венчаних,
 • Доказ о радном искуству.

 

Рок за пријављивање на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање и сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Обавештење о избору кандидата, кандидатима ће бити достављено у року од 30 дана од дана доношења одлуке о избору.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима (лекарско уверење).

 

Пријаву са документацијом доставити лично или на адресу:  Општа болница Мајданпек, Капетанска 30, 19250 Мајданпек, са назнаком „пријава на оглас“.

 

 

 

                                                                                                В.Д.ДИРЕКТОРА

                                                                                   Др мед. спец.Никола Стефановић, 

                                                                                    специјалиста интерне медицине